Wykorzystanie technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji w Internecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji w Internecie"

Transkrypt

1 Karol Łopaciński Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wykorzystanie technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji w Internecie Analiza i szacowanie efektów promocyjnych jest niewątpliwie trudnym etapem procesu zarządzania promocją internetową, co wynika z konieczności rozwiązania szeregu problemów metodologicznych dotyczących stosowanych miar, wskaźników oraz budowy odpowiednich modeli obserwowanych zjawisk. Wypełnienie wynikającej stąd luki w literaturze skłania do proponowania nowych ujęć uwzględniających złożoną naturę badanego problemu oraz duże rozproszenie źródeł danych opisujących przebieg i efekty działań promocyjnych w Internecie. Szerokie możliwości integrowania rozproszonych zasobów informacyjnych oraz analizowania danych dają coraz popularniejsze systemy klasy Business Intelligence. Zawierają one szeroki zespół technologii i narzędzi opartych na hurtowni danych 1. Wykorzystanie tego potencjału do pomiaru efektów promocji internetowej należy jednak ocenić jako niewystarczające. Dlatego też w ramach niniejszego artykułu zaprezentowano ogólne założenia autorskiego rozwiązania informatycznego opartego na technologii Business Intelligence, mającego zastosowanie w zakresie szacowania skuteczności promocji internetowej. Z uwagi na niezwykle szeroki obszar badawczy, jakim jest prowadzenie działań promocyjnych w sieci, autor skoncentrował się na kampaniach promocyjnych realizowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (kampanii ingowych). Zaprojektowane narzędzie jest skierowane do przedsiębiorstw, które wykorzystują pocztę elektroniczną w swojej działalności promocyjnej, a jednocześnie są 1 J. Surma, Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa zainteresowane gromadzeniem i analizą szczegółowych danych opisujących efekty tego typu działań. Takie podejście pozwala im na podejmowanie lepszych decyzji i odpowiednie planowanie kolejnych działań e-promocyjnych w przyszłości. Kolejnym bardzo ważnym celem artykułu jest zaprezentowanie opinii przedsiębiorstw na temat użyteczności tego typu rozwiązania, wielkości zapotrzebowania na nie oraz pokazanie oczekiwań, jakie stawiane są wobec niego przez firmy. Autor uzyskał odpowiedzi na te pytania na bazie przeprowadzonych badań ankietowych wspartych wywiadami bezpośrednimi, co pozwoliło mu na dokonanie weryfikacji zaprojektowanego narzędzia. Uzyskane wyniki zostały szeroko opisane w ramach niniejszego artykułu. Koncepcja wykorzystania technologii Business Intelligence w badaniu skuteczności promocji internetowej Hurtownie danych, będące podstawą systemów Business Intelligence, wykorzystywane są coraz częściej do gromadzenia i przechowywania danych w systemach informatycznych przedsiębiorstw. Ze względu na coraz bardziej złożony charakter danych zbieranych i przetwarzanych przez współczesne przedsiębiorstwa hurtownie zaczęły zajmować miejsce prostych baz danych. Pozwalają one bowiem na organizowanie i integrowanie ogromnych zbiorów zasobów informacyjnych o bardzo złożonej strukturze. Hurtownie danych są niejako odpowiedzią na problemy związane z funkcjonowaniem w przedsiębiorstwach wielu rozproszonych i niepowiązanych ze sobą źródeł danych. Hurtownie pozwalają na gro- 14

2 madzenie danych o różnych formatach, pochodzących z odrębnych źródeł i obszarów danej organizacji, i umieszczają je w jednolitym, zunifikowanym, nieredundantnym środowisku. Możliwe jest dzięki temu wykorzystanie zgromadzonych danych przez aplikacje analityczne, a także przekrojowe zapytania użytkowników. Szczególnie użyteczne wydają się w tym zakresie narzędzia przetwarzania analitycznego on-line OLAP (On-Line Analytical Processing), służące do przeprowadzania analiz wielowymiarowych na danych zgromadzonych w hurtowni. Aplikacje OLAP umożliwiają użytkownikom, tj. osobom zgłaszającym zapotrzebowanie na informacje zarządcze, intuicyjny oraz szybki dostęp do obszernych zasobów danych w celu wyciągania wniosków opartych na rozumowaniu analitycznym 2. OLAP ma za zadanie wsparcie procesów decyzyjnych poprzez dostarczenie narzędzi i technik umożliwiających analizę danych w wielu wymiarach określonych przez użytkowników 3. Do podstawowych cech technologii przetwarzania analitycznego on-line możemy zaliczyć: wysoką szybkość przetwarzania danych, możliwość dokonywania analiz danych w wielu wymiarach według kryteriów wyszukiwania na różnych poziomach szczegółowości, intuicyjny i multimedialny interfejs, który umożliwia użytkownikowi bezpośrednie oddziaływanie na budowę tabel i redefiniowanie obiektów tymczasowych 4, możliwość generowania złożonych raportów bez wymogu znajomości języków programowania 5, dostęp do danych analitycznych przez wielu użytkowników, natychmiastowe generowanie odpowiedzi na skomplikowane zapytania zadawane ad hoc przez użytkownika. Wyniki analiz są prezentowane użytkownikom końcowym w formie kompleksowych zestawień, raportów i wizualizacji, które w czytelny i przejrzysty sposób obrazują przebieg i efekty dokonanych przez przedsiębiorstwo działań. Narzędzia Business Intelligence mają zatem ogromny potencjał w obszarze badania skuteczności promocji w Internecie przede wszystkim dlatego, iż dokonywanie analiz skuteczności e-promocji wymaga integrowania danych o działaniach promocyjnych przedsiębiorstwa oraz wielowymiarowej analizy tych danych. Niewątpliwie jest to możliwe dzięki technologii Business Intelligence. Wykorzystanie 2 potencjału tej technologii daje więc szansę pomiaru i oceny efektów e-promocji przedsiębiorstwa, jak również przewidywania skuteczności internetowych kampanii promocyjnych w przyszłości. W związku z powyższym autor artykułu w ramach uzyskanego grantu promotorskiego skonstruował autorskie narzędzie informatyczne oparte na technologii Business Intelligence, które ma szerokie zastosowanie w zakresie szacowania skuteczności promocji internetowej. Jak zostało to już wcześniej napisane, z uwagi na niezwykle szeroki obszar badawczy, jakim jest prowadzenie działań promocyjnych w sieci, autor skoncentrował się na kampaniach promocyjnych realizowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane opisujące przebieg tego typu kampanii mogą być bardzo cennym materiałem przy badaniu skuteczności działań promocyjnych przedsiębiorstwa w Internecie. Problem polega na tym, że są one zazwyczaj rozproszone i pochodzą z różnych źródeł, a także posiadają odmienne typy i formaty. Warunkiem ich przydatności jest zaprojektowanie właściwej hurtowni danych, wewnątrz której zasoby informacyjne dotyczące kolejnych kampanii będą sukcesywnie zapisywane i gromadzone oraz porządkowane i ujednolicane. Zorganizowane w ten sposób mogą być następnie odpowiednio przetwarzane i stanowić podstawę do badań skuteczności danych kampanii przy wykorzystaniu narzędzi analitycznych. Konkretyzując, autor zaprojektował modele pojęciowy i logiczny tematycznej hurtowni danych, mającej zastosowanie przy badaniu skuteczności kampanii ingowych. Jej zadaniem jest gromadzenie, ujednolicanie i organizowanie szczegółowych danych na temat przebiegu i efektów realizowanych w różnych okresach czasu kampanii promocyjnych. Prototyp hurtowni tematycznej stanowił następnie podstawę do przeprowadzania analiz wielowymiarowych przy użyciu narzędzi typu OLAP. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie odpowiednich wniosków odnośnie skuteczności poszczególnych działań promocyjnych oraz ich parametrów szczegółowych 6. Ogólna struktura zaprojektowanej hurtowni danych jest widoczna na rysunku 1. Przedstawia on model logiczny hurtowni, który zawiera szczegółową charakterystykę tabel faktów i wymiarów, a także opisuje rodzaje i charakter powiązań między danymi. Model hurtowni posiada wielowymiarową strukturę charakterystyczną dla schematu gwiazdy. Oznacza to, że pojedyncza tabela faktów zawierająca dane faktograficzne otoczona jest przez tabele referencyjne zawierające dane na temat wymiarów analizy. Jak widać, tabela faktów powiązana jest 3 M. Miłosz, P. Muryjas, Współczesne technologie informatyczne. Obiektowość w informatyce, Mikom, Warszawa C. Olszak, E. Ziemba, Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Tamże. 6 K. Łopaciński, Model tematycznej hurtowni danych na potrzeby badania przebiegu i efektów kampanii ingowych. W: Badania marketingowe metody, nowe podejścia i konteksty badawcze, Wyd. UE, Wrocław

3 Rysunek 1. Model logiczny tematycznej hurtowni zaprojektowanej na potrzeby szacowania skuteczności kampanii promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem poczty elektronicznej Ź r ó d ł o: opracowanie własne. z tabelami wymiarów poprzez odpowiednie relacje pomiędzy określonymi polami. Znajdująca się w centrum tabela faktów EFEK- TY KAMPANII ma za zadanie gromadzenie szczegółowych danych na temat efektów poszczególnych kampanii ingowych. Efekty wyrażają się przede wszystkim zainteresowaniem poszczególnych odbiorców działaniami promocyjnymi przedsiębiorstwa i wiążą się z takimi typami aktywności internautów, jak: otwarcie wiadomości z przekazem reklamowym, kliknięcie na umieszczane w u formy promocyjne, dokonanie zamówienia na stronie docelowej kampanii itp. Efekty kampanii traktowane są zatem jako zbiór faktów 7, który będzie głównym obiektem analiz skuteczności. Fakty opisane są przez wymiary, które określają kontekst analizy. Można przyjąć, że pojedynczy wymiar jest określoną cechą, która charakteryzuje dany fakt. Dlatego też w rozpatrywanym przypadku fakty, tj. efekty kampanii promocyjnej prowadzonej przy użyciu poczty elektronicznej, można rozpatrywać według siedmiu wyszczególnionych wymiarów: 1. Wymiar CZAS szczegółowo umiejscawia w czasie poszczególne zdarzenia w ramach kampanii, które zostały zarejestrowane w trakcie jej trwania. 7 Fakt opisuje pojedyncze zdarzenie i należy do danych ilościowych reprezentujących aktywność biznesową. M. Nycz, Techniki pozyskiwania wiedzy w hurtowni danych. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. t. II, R. Knosala (red.), Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole Wymiar WIADOMOŚĆ charakteryzuje elektroniczne przesyłki promocyjne wysyłane w ramach kampanii i wyświetlające się w skrzynce odbiorczej internauty. 3. Wymiar FORMA REKLAMOWA określa umieszczane w wiadomości, posiadające różne formaty i właściwości obiekty reklamowe zawierające w sobie odnośniki (linki), których kliknięcie powoduje przejście na stronę docelową kampanii. 4. Wymiar REKLAMA odnosi się do komunikatów promocyjnych umieszczanych w obszarze form reklamowych. Zawierają one hasła i/lub treści promocyjne mające na celu przyciągnięcie uwagi adresatów wiadomości. 5. Wymiar KAMPANIA określa ogólną charakterystykę kampanii, jej nazwę, cechy itp. 6. Wymiar UŻYTKOWNIK charakteryzuje wybrane cechy adresatów kampanii promocyjnej, czyli osób, do których wysyłane są wiadomości promocyjne. 7. Wymiar AKCJA charakteryzuje rodzaje zdarzeń, które mogą mieć miejsce w okresie trwania kampanii ingowej. Mogą być one związane z reakcjami odbiorców (np. otwarcie, kliknięcie) lub dotyczyć akcji natury technicznej, wiążących się z komunikacją pomiędzy serwerem nadawcy i skrzynką odbiorcy wiadomości (np. zwrot, odrzucenie). Dane dotyczące każdego z wymiarów zgromadzone zostały w formie siedmiu oddzielnych tabel wymiarów widocznych na rysunku 1. Każda z wyszcze- 16

4 gólnionych tabel zawiera kilka atrybutów opisowych, które charakteryzują zawarte w poszczególnych tabelach obiekty (np. województwo, płeć, wykształcenie, hasło reklamowe). Atrybuty są więc cechami wymiaru i zawierają dodatkowe informacje opisujące fakty. Umożliwiają ponadto logiczne pogrupowanie elementów w ramach istniejących wymiarów. Prawidłowe wyznaczenie atrybutów ma duże znaczenie dla użytkownika końcowego, ponieważ będzie on formułował zakresy interesujących go analiz według jednego lub kilku atrybutów. Odpowiednio wybrane i zdefiniowane atrybuty dają więc szansę na określenie wstępnego wyglądu raportów, sprecyzowanie perspektyw analizy oraz ustalenie jej poziomów szczegółowości. Projekt modelu logicznego hurtowni dał podstawę do jego fizycznej implementacji w konkretnym systemie baz danych oraz instalacji na serwerze. Platformą bazodanową dla zaprojektowanej hurtowni danych jest SQL Server 2008 R2. Hurtownię można zasilać danymi z różnych źródeł będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Mowa tutaj przede wszystkim o: danych pochodzących z serwerów poczty elektronicznej, które opisują szczegółowy przebieg kolejnych kampanii, danych zapisanych na serwerach serwisu internetowego przedsiębiorstwa, które dotyczą aktywności internautów na stronie, danych z systemów transakcyjnych firmy, które charakteryzują zawarte w przeszłości transakcje zakupowe użytkowników, składane zamówienia, zapytania ofertowe itp., danych pochodzących z budowanej przez lata bazy klientów oraz potencjalnych klientów (adresy , cechy geograficzne, demograficzne i psychograficzne użytkowników itp.). Hurtownia może być zasilana okresowo wraz z przeprowadzaniem kolejnych kampanii za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz powiększaniem się bazy klientów firmy. Prototyp stworzonej hurtowni stanowił podstawę do przeprowadzania wielowymiarowych analiz danych przy użyciu narzędzi typu OLAP. W celu zaprezentowania możliwości i wyników analiz wielowymiarowych hurtownię zasilono danymi źródłowymi, które zostały wygenerowane na bazie symulacji. Zgromadzone w ten sposób zasoby informacyjne opisują przebieg siedmiu kampanii promocyjnych sklepu internetowego prowadzonych za pośrednictwem poczty elektronicznej w trzech różnych okresach. Wywiad z potencjalnymi użytkownikami docelowymi hurtowni pozwolił na identyfikację najbardziej istotnych obszarów analizy. Uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące głównych potrzeb informacyjnych niezbędnych dla optymalizacji kampanii ingowych dało podstawę szczegółowej konfiguracji zakresu analiz wielowymiarowych. Ustalono, że najważniejsze aspekty badawcze koncentrować się będą wokół odpowiedzi na następujące pytania: Ile osób odpowiedziało na daną reklamę? Przez jakie linki zainteresowane osoby weszły na stronę firmy lub kampanii? Które wiadomości promocyjne cieszą się największą popularnością? Które systemy pocztowe użytkowników generują największą liczbę zwrotów i jakie są ich przyczyny? Jakie są profile (cechy) osób najbardziej lub najmniej zainteresowanych promocją? O ile wzrosła liczba kont w księgarni internetowej po przeprowadzonej akcji promocyjnej? Z powyższego wynika, że możliwości analiz wielowymiarowych OLAP zostały wykorzystane przede wszystkim w obszarze badania: rozwoju kampanii w czasie wśród jej odbiorców, poziomu dostosowania kampanii do preferencji odbiorców, poziomu skuteczności kampanii od strony techniczno-organizacyjnej, stopnia realizacji celów komunikacyjnych i sprzedażowych stawianych przed kampanią. Zasilona hurtownia umożliwiła dostęp do swoich zasobów aplikacjom analityczno-raportującym, tj. Microsoft SQL Server Analysis Services, Visual Studio oraz Microsoft Excel, które autor wykorzystał w celu uzyskania wyników badania. Użyte aplikacje pozwoliły na dokonywanie operacji z zakresu analizy wielowymiarowej OLAP, przegląd danych w perspektywach dostosowanych do potrzeb użytkowników oraz zastosowanie wskaźnikowych metod szacowania skuteczności. Oszacowano osiągnięte efekty promocyjne w różnych perspektywach oraz dokonano pomiaru stopnia realizacji założonych celów kampanii. Jednocześnie pokazano użyteczność zaproponowanego rozwiązania przy formułowaniu właściwych wniosków i podejmowaniu decyzji dotyczących określania w przyszłości parametrów i kierunków działań promocyjnych. W ten sposób przedstawiono możliwości praktycznego wykorzystania opracowanego w pracy rozwiązania informatycznego. Empiryczna weryfikacja zaprojektowanego rozwiązania Zaproponowane przez autora rozwiązanie informatyczne oparte na technologii Business Intelligence wymagało empirycznej weryfikacji, dzięki której możliwe było potwierdzenie użyteczności narzędzia w obszarze szacowania skuteczności działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podstawą weryfikacji empirycznej były wywiady bezpośrednie wsparte kwestionariuszem ankietowym ukierunkowane na pozyskanie opinii 17

5 przedsiębiorstw o szczegółowych założeniach zaprojektowanego rozwiązania. Umożliwiły one ponadto jego ocenę oraz określenie kierunków zastosowań. Ze względu na to, że zaproponowane narzędzie pozwala na wsparcie konkretnego obszaru promocyjnego, w badaniu wzięły udział firmy spełniające kluczowe kryterium, jakim było prowadzenie przez nie działań promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Opinie pozyskano od 50 przedsiębiorstw, a bezpośrednimi respondentami były osoby odpowiedzialne za organizację kampanii promocyjnych. Badanie przeprowadzone zostało w okresie marzec maj 2012 r. przez autora na podstawie opracowanego przez niego kwestionariusza wywiadu. W badaniach wykorzystano następujące metody zbierania danych ilościowych: CATI wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny, CAWI wspomagany komputerowo wywiad za pośrednictwem strony internetowej, wywiad bezpośredni prowadzony na podstawie kwestionariusza w formie papierowej. Kwestionariusz ankietowy składał się z 19 pytań, w tym 16 pytań odnosiło się do badanej problematyki, 3 pytania zaś miały na celu zebranie informacji na temat cech badanych respondentów. Pierwsza część kwestionariusza zawierała pytania o sposób prowadzenia przez badane przedsiębiorstwa działań promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pytania dotyczyły również zakresu i szczegółowości danych gromadzonych przez firmy o ich klientach oraz potencjalnych klientach, oraz tego, czy wykorzystują tego typu zasoby informacyjne w przeprowadzanych kampaniach ingowych. Kolejna część kwestionariusza dotyczyła rozpoznania, w jakim stopniu badane firmy wykorzystują dane na temat prowadzonych działań promocyjnych w Internecie. Pytania miały na celu poznanie wykorzystywanych źródeł danych oraz technologii informacyjnych pozwalających na gromadzenie i analizę danych internetowych. Respondentów, którzy nie dokonują tego typu pomiarów, poproszono o podanie powodów tej sytuacji. Kluczowe z punktu widzenia weryfikacji autorskiego rozwiązania były pytania sformułowane w następnej części kwestionariusza. Ich celem było poznanie opinii na temat zaproponowanego w pracy narzędzia. W kolejnych pytaniach zaprezentowano funkcjonalności powyższego rozwiązania, które zostały ocenione przez przedsiębiorstwa. Ponadto w stosunku do badanych firm zostały sformułowane pytania mające na celu poznanie skali prowadzonych przez nie badań związanych ze skutecznością promocji realizowanej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pytania dotyczyły zakresu wykorzystywania metod wskaźnikowych oraz typów danych, na podstawie których dokonywane są analizy efektów. W dalszej części niniejszego artykułu przedstawione zostały najważniejsze wyniki zrealizowanych badań. Badania przeprowadzono na grupie 50 przedsiębiorstw o różnej wielkości oraz liczbie zatrudnionych pracowników. Wyodrębnione zostały trzy grupy przedsiębiorstw: 23 (46%) przedsiębiorstwa małe, zatrudniające osób, 12 (24%) przedsiębiorstw średnich, zatrudniających osób, 15 (30%) przedsiębiorstw dużych, zatrudniających ponad 200 osób. Większość, tj. 38 badanych firm funkcjonuje na rynku krajowym (26 firm) i regionalnym (12 firm przede wszystkim z województwa dolnośląskiego). Pozostałe firmy prowadzą działalność gospodarczą na skalę europejską (10 firm) i światową (12 firm). Rysunek 2. Układ badanych przedsiębiorstw według branży działalności (w %) Reklamowa Informatyczna, telekomunikacyjna Przemysłowa, budowlana Handlowa Architektoniczna Motoryzacyjna Finansowa Usługowa Turystyka i hotelarstwo Rekrutacja, rynek pracy Energetyczna Konsultingowa Medyczna Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 18

6 Ponad połowa badanych firm to przedsiębiorstwa założone po 2000 r., w tym najliczniejszą grupę stanowią podmioty najmłodsze, działające na rynku maksymalnie 7 lat. Co czwarte przedsiębiorstwo założono po 1990 r., a jedynie 16% badanych to firmy z dłuższym stażem. Struktura badanej populacji według profilu działalności przedstawiona została na rysunku 2. Układ branż jest dość zróżnicowany. Najliczniejszą, 24-procentową grupę stanowiły podmioty z branży reklamowej, 16% respondentów pracowało w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych. Na trzecim miejscu uplasowały się przedsiębiorstwa o profilu przemysłowym i budowlanym. Respondentami, z którymi przeprowadzone zostały wywiady, były osoby, które są odpowiedzialne za organizację działań promocyjnych w Internecie lub posiadały najpełniejszą wiedzę dotyczącą tego obszaru funkcjonowania firmy. Największą grupę respondentów stanowiły osoby zarządzające działami lub komórkami ds. marketingu. Prawie tak samo liczną grupę stanowili respondenci zajmujący najwyższe kierownicze stanowiska w firmie (prezes, dyrektor) lub będące jej właścicielami i współwłaścicielami. Pozostałe osoby pracują w firmie w działach informatycznych i sprzedażowych, jednakże mają styczność z działaniami promocyjnymi prowadzonymi poprzez pocztę elektroniczną. Podstawowym kryterium wyboru przedsiębiorstw biorących udział w badaniu było prowadzenie przez nie działalności promocyjnej z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Tylko tego typu podmioty mogły sformułować opinie na temat zaproponowanego przez autora narzędzia. Prowadzenie promocji poprzez pocztę elektroniczną wymaga posiadania bazy zawierającej adresy adresatów oraz mniej lub bardziej dokładne dane na ich temat. Wszystkie badane firmy zadeklarowały, że posiadają tego typu bazę. Znajdują się w niej dane, które opisują klientów i potencjalnych klientów według cech o różnym charakterze. Z rysunku 3 wynika, że we wszystkich bazach adresowych badanych przedsiębiorstw znajdują się adresy , które są niezbędnym warunkiem kontaktu z adresatami. Zdecydowana większość, tj. 76% firm posiada również podstawowe dane geograficzne o użytkownikach bazy, takie jak województwo czy miasto, w których mieszkają. Nieco ponad połowa (60%) baz adresowych zawiera również dane na temat branży, z którą związani są odbiorcy. Około 42% przedsiębiorstw dysponuje również danymi na temat daty rejestracji danego użytkownika w bazie, zaś niecałe 48% przechowuje w bazie dane o wielkości i częstości zakupów i zamówień. Jedynie 22% przedsiębiorstw posiada informacje na temat danych demograficznych, tj. płeć, wiek, zawód, wykształcenie swoich klientów i potencjalnych klientów. Jeszcze gorzej sprawa wygląda w przypadku danych psychograficznych opisujących zainteresowania. Ponadto 18% respondentów określiła inne typy danych znajdujących się w ich bazach adresowych. Były to głównie dane pochodzące z badań marketingowych, dane teleadresowe (telefon, faks) oraz dane o preferencjach produktowych klientów. Badania pokazały, że zakres danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa w bazie adresowej, którą wykorzystują w procesie wysyłki promocyjnych i, jest dość ograniczony. Istotą skutecznej kampanii ingowej jest możliwość dostosowywania jej parametrów do indywidualnych cech odbiorców. Podstawą takiego podejścia muszą być przeprowadzone w tym zakresie analizy skuteczności działań promocyjnych w poszczególnych grupach adresatów. W opisywanym przypadku zdecydowana większość firm może dokonywać szacowania efektów kampanii ingowych jedynie w wymiarze geograficznym. Około połowa może dokonywać ba- Rysunek 3. Rodzaje danych o klientach i potencjalnych klientach znajdujące się w bazie adresowej (w %) Ź r ó d ł o: jak rysunku 2. Adres Dane geograficzne (województwo, miasto, dokładny adres) Branża Dane o wielkości i częstości zamówień i zakupów Data rejestracji Dane demograficzna (płeć, wiek, zawód, wykształcenie) Inne (jakie?) Dane psychograficzne (zainteresowania)

7 dań skuteczności w segmentach tworzonych według branży oraz statusów użytkowników związanych z rejestracją i wielkością zakupów. Niestety w niewielkim stopniu firmy kładą nacisk na zbieranie danych demograficznych i psychograficznych na temat adresatów działań promocyjnych, a analizy dokonywane w grupach wyodrębnionych według tych właśnie cech mogłyby być bardzo użyteczne przy optymalizacji kolejnych kampanii promocyjnych. Zaproponowane przez autora rozwiązanie informatyczne jest natomiast dostosowane do analizowania danych w bardzo szerokim zakresie. Dane mogą być bowiem analizowane przez pryzmat dowolnych cech opisujących adresatów. Tylko takie podejście umożliwia wyciąganie właściwych wniosków, lepszą identyfikację rynków docelowych oraz przewidywanie ich reakcji na promocję. Na tej podstawie firma może lepiej zarządzać kampaniami ingowymi poprzez personalizację oferty oraz dostosowywanie przekazów i form promocyjnych do preferencji i zachowań odbiorców. Dane zgromadzone w bazach adresowych przez badane firmy mogłyby stanowić źródło danych dla zaprojektowanej tematycznej hurtowni danych, jednakże niezbędne jest rozszerzenie ich zakresu przede wszystkim w przypadku danych demograficznych i psychograficznych. Kolejną kwestią poruszoną w badaniu był sposób prowadzenia działań promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgodnie z uzyskanymi wynikami przedsiębiorstwa realizują tego typu działania przede wszystkim we własnym zakresie. Odpowiedzialne są za to wewnętrzne działy/zespoły w firmie lub pojedynczy pracownicy. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku 90% badanych podmiotów. Jedynie 16% respondentów odpowiedziało, że ich przedsiębiorstwa zlecają tego typu działania wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, takim jak agencje interaktywne, domy mediowe itp. Wyniki pokazują zatem, że badane podmioty niechętnie wspomagają się wiedzą i narzędziami, jakimi dysponują zewnętrzne firmy z branży promocyjnej i reklamowej. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że 70% badanych należy do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, które dysponują ograniczonymi budżetami promocyjnymi. Ponad połowa badanych przedsiębiorstw dostosowuje wysyłane wiadomości promocyjne do grup odbiorców. Najczęściej różnicowane są tytuły wiadomości (blisko 66% wskazań), nieco rzadziej zaś treści i haseł reklamowych (56%) oraz form promocyjnych umieszczanych w u (52%). Uzyskane odpowiedzi wskazują na stosunkowo wysoką świadomość przedsiębiorstw w kwestiach korzyści, jakie niesie ze sobą personalizowanie przekazu oraz stosowanie instrumentów promocyjnych dostosowanych do odbiorców. Promujące się firmy wiedzą zatem, że różnicowanie elementów wiadomości pozwala na trafniejsze docieranie do adresatów, a także powoduje większe ich zainteresowanie oraz częściej skłania do pożądanej reakcji (otwarcie, kliknięcie na link, zakup itp.). Z powyższego można wyciągnąć wniosek, iż badani respondenci pozytywnie odnoszą się do narzędzi, które rozszerzają wspomniane możliwości optymalizowania promocji ingowej. Takie funkcjonalności oferuje opracowane przez autora narzędzie informatyczne oparte na technologii Business Intelligence. Jego zadaniem jest dostarczenie dokładnych informacji uzyskanych na podstawie wielowymiarowych analiz, które w znacznym stopniu wzbogacą wiedzę przedsiębiorstw na temat efektów kampanii w dowolnych segmentach odbiorców. Dzięki temu kolejne akcje promocyjne będą planowane i realizowane w bardziej przemyślany i świadomy sposób, a ich skuteczność wzrośnie. Przechodząc do problematyki szacowania przez badane przedsiębiorstwa skuteczności realizowanych działań promocyjnych w Internecie, należy rozpocząć od wyników opisujących zakres gromadzenia i analizy danych opisujących efekty promocji internetowej. Blisko połowa respondentów odpowiedziała, że nie korzysta z danych zapisywanych na serwerach poczty elektronicznej, z których wysyłane są e reklamowe, zaś około 14% nie posiadała wiedzy w tym temacie. Jednakże 40% badanych firm wykorzystuje tego typu dane. Bardzo podobny rozkład odpowiedzi uzyskano w przypadku pytania o zbieranie i analizowanie danych internetowych opisujących ruch użytkowników na stronie internetowej badanych przedsiębiorstw. Tego typu dane mogą być również wykorzystywane przy szacowaniu skuteczności kampanii ingowych. Spośród respondentów 50% stwierdziło, iż nie stosuje tego typu rozwiązań, a 14% nie miało na ten temat wiedzy. Natomiast 36% przedsiębiorstw dokonuje monitorowania witryny internetowej. Wśród wykorzystywanych w tym celu narzędzi informatycznych zdecydowanie najczęściej wymieniany był Google Analytics, który jest światowym liderem w zakresie analizy danych internetowych. Możliwości tego programu są bowiem największe, co najwyraźniej warunkowało jego wybór przez badane przedsiębiorstwa. Z rysunku 4 wynika, że 77,78% podmiotów, które zadeklarowały monitoring swojej strony, korzysta z rozwiązania firmy Google. W pozostałych przypadkach korzystano z Stat24, Gemius Traffic, Stat4U, Piwik oraz AWStats. Przedsiębiorstwa, które nie wykorzystują tego typu narzędzi, uzasadniają to tym, że nie widzą potrzeby korzystania z tego typu rozwiązań (36%) i nie mają przekonania o ich użyteczności (48%). Powodem było przywiązywanie przez badane firmy dużej wagi do prywatności danych (36%). Prawie co trzeci respondent odpowiedział, że przyczyny takiego stanu rzeczy tkwią w braku wiedzy w ich przedsiębiorstwie o tego typu narzędziach, a co piąty stwierdził, iż powodem są zbyt wysokie koszty korzystania z takich programów. 20

8 Rysunek 4. Narzędzia wykorzystywane do monitorowania ruchu użytkowników na stronie internetowej (w %) Google Analytics Stat24 Gemius Traffic Stat4U Piwik AWStatus Xannastat Webalizer Ź r ó d ł o: jak rysunku 2. Szacowanie skuteczności promocji w Internecie może być dodatkowo wspomagane danymi pochodzącymi z systemów transakcyjnych. Przede wszystkim rozwiązań typu CRM, które gromadzą szczegółowe dane na temat kontaktów i relacji z klientami. Niestety badane przedsiębiorstwa w 62% przypadków odpowiedziały, iż nie korzystają z tego typu systemów. Jedynie około 38% firm stosuje je w różnym zakresie. Zaproponowane przez autora rozwiązanie służące do szacowania skuteczności kampanii ingowych korzysta przede wszystkim z danych pochodzących z serwerów poczty elektronicznej oraz danych zebranych w procesie monitoringu strony WWW. Należy pamiętać, że możliwe jest zasilenie go również danymi z innych źródeł, takich jak np. systemy transakcyjne. W połączeniu z informacjami na temat odbiorców promocji, które zawarte są w bazie adresowej, zaprojektowane narzędzie pozwala na pomiar i analizę efektów poszczególnych kampanii. Z udzielonych przez badane firmy odpowiedzi wynika, że około 40% przedsiębiorstw gromadzi dane zapisywane na serwerach poczty , zaś 36% zbiera dane opisujące ruch internautów na stronie firmy. Dodatkowo 38% korzysta z systemów transakcyjnych typu CRM, które pozwalają na pozyskiwanie dodatkowych zasobów informacyjnych o adresatach promocji. Wszystkie wymienione źródła mogą zasilić zaprojektowaną hurtownię danych. Zintegrowane w ten sposób zasoby informacyjne mogą być następnie analizowane przy użyciu narzędzi OLAP. Na tej podstawie można wyciągnąć wniosek, iż spora część badanych przedsiębiorstw stanowi grupę potencjalnych użytkowników zaproponowanego przez autora rozwiązania szacowania skuteczności promocji ingowej. Podmioty te są bowiem świadome potrzeby badania efektów promocji internetowej i otwarte na propozycje narzędzi, które pozwalają na zwiększanie precyzji pomiaru i trafności wyciąganych wniosków. Jednocześnie badania pokazały, że większość przedsiębiorstw nie korzysta z danych internetowych na temat realizowanych działań promocyjnych w sieci. Powody tej sytuacji są różne. Najczęściej wynikają one z braku świadomości odnośnie korzyści, jakie niesie ze sobą analizowanie tego typu zasobów informacyjnych oraz wspomaganie na tej podstawie procesów decyzyjnych w obszarze promocji i reklamy. Problem stanowi również konieczność korzystania z zewnętrznych narzędzi do zbierania danych internetowych, co wiąże się z obawami dotyczącymi utraty prywatności informacji wewnętrznych oraz dodatkowymi kosztami. Zainteresowanie wykorzystaniem proponowanego autorskiego rozwiązania wymaga zatem zwiększenia u tego typu podmiotów wiedzy o możliwościach oraz korzyściach, jakie niesie ze sobą gromadzenie danych internetowych opisujących działania promocyjne oraz ich odpowiednie przetworzenie, analiza i udostępnianie w formie raportów pozwalających na podejmowanie lepszych decyzji. W dalszej części wywiadu respondenci zostali spytani o zakres szacowania efektów promocji prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki pokazują, że prawie połowa badanych podmiotów dokonuje analiz skuteczności prowadzonych w różnych okresach kampanii ingowych: 42% firm robi to we własnym zakresie, a 14% wspomaga się lub w pełni zleca tego typu badania wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym (agencjom interaktywnym i reklamowym, firmom badawczym). Należy jednak zauważyć, że przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu wykorzystują metody wskaźnikowe w procesach szacowania skuteczności promocji ingowej. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami robi to jedynie 22% badanych podmiotów, zaś około 14% nie ma na ten temat wiedzy. Oznacza to, że 64% respondentów nie korzysta z możliwości, jakie dają tego typu wskaźniki. 21

9 Rysunek 5. Rodzaje danych, na podstawie których dokonywany jest pomiar przez przedsiębiorstwa szacujące skuteczność promocji ingowej (w %) Liczba zapytań związanych z ofertą Ź r ó d ł o: jak rysunku 2. Liczba zamówień Aktywność użytkowników na stronie internetowej (odwiedzanie stron, wypełnianie formularzy, klikanie linków) Reakcja adresatów wiadomości promocyjnych (otwarcia, kliknięcia itp.) Wielkość zrealizowanych transakcji Odpowiedzi z serwera poczty elektronicznej dotyczące parametrów kampanii (dostarczenia, zwroty, automatyczne odrzucanie jako spam) Podmioty, które zadeklarowały, że dokonują pomiaru efektów działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, zostały poproszone o sprecyzowanie zakresu i typu danych, na podstawie których dokonywane są analizy skuteczności. Rozkład odpowiedzi został przedstawiony na rysunku 5. Okazało się, że zdecydowana większość przedsiębiorstw z tej grupy stopień realizacji celów działań ingowych określa na podstawie liczby zapytań związanych z ofertą, które wysyłane są przez adresatów wiadomości promocyjnych. Niewiele mniej firm analizuje wielkość liczby zamówień, do których doszło pod wpływem akcji promocyjnych. Nieco więcej niż połowa respondentów szacujących skuteczność promocji internetowej wykorzystuje dane opisujące zachowania internautów odwiedzających witrynę przedsiębiorstwa w okresie kampanii promocyjnej, 46% podmiotów śledzi natomiast bezpośrednie reakcje odbiorców wiadomości promocyjnych, takie jak otwarcia i, kliknięcia na formy promocyjne itp. Tyle samo respondentów z omawianej grupy analizuje wielkość zrealizowanych transakcji. Jedynie dla 29% firm badających efekty kampanii ingowych istotne są dane o technicznych wy- Rysunek 6. Zainteresowanie badanych firm wdrożeniem zaproponowanego narzędzia informatycznego (w %) Połączenie danych o cechach klientów i ich reakcjach na kampanie w Internecie Wewnętrzne przetworzenie i analizowanie danych z zachowaniem prywatności Elastyczne dostosowywanie struktury narzędzia informatycznego do indywidualnych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa Generowanie raportów wielowymiarowych, tj. w różnych przekrojach (np. według cech użytkowników, form promocji, komunikatów promocyjnych) Gromadzenie danych o klientach i ich reakcjach na ofertę firmy w Internecie Automatyczne obliczanie wskaźników skuteczności realizowanych kampanii promocyjnych Porównywanie efektów kampanii promocyjnych w różnych okresach Ź r ó d ł o: jak rysunku 2. 22

10 nikach tego typu działań. Mowa tutaj o statystykach dostarczeń, zwrotów, odrzuceń itp. Kluczowym pytaniem z punktu widzenia dokonania weryfikacji empirycznej zaproponowanego rozwiązania informatycznego wspomagającego procesy szacowania skuteczności promocji ingowej było pytanie mające na celu określenie zainteresowania wdrożeniem tego typu narzędzia przez badane przedsiębiorstwa. Wyniki zbiorcze zaprezentowano na rysunku 6. Przedstawione rezultaty pokazują, że badana populacja bardzo pozytywnie lub pozytywnie ocenia rozwiązanie posiadające wyszczególnione funkcjonalności. Dla ponad 3/4 respondentów najważniejszą funkcją takiego narzędzia jest możliwość łączenia danych o cechach klientów z ich reakcjami na kampanie promocyjne. Dla około 2/3 istotną właściwością jest elastyczne dostosowywanie struktury takiego rozwiązania do indywidualnych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa oraz wewnętrzne przetwarzanie i analizowanie danych z zachowaniem prywatności. Spośród badanych firm 54% jest zainteresowanych możliwościami narzędzia polegającymi na generowaniu raportów wielowymiarowych w dowolnych przekrojach, które definiują użytkownicy końcowi. Tyle samo przedsiębiorstw wyraziło chęć wykorzystania omawianego narzędzia, widząc w nim wsparcie, jakie daje w procesach gromadzenia danych o klientach oraz ich reakcjach na ofertę firmy w Internecie. Około połowa badanej populacji pozytywnie odnosi się do niego ze względu na jego możliwości obliczania wskaźników skuteczności oraz zestawiania ze sobą informacji o efektach kampanii promocyjnych realizowanych w różnych okresach. Część respondentów wypowiedziała się również w kwestii dodatkowych oczekiwań wobec tego typu rozwiązania. Większość badanych, którzy zgłosili swoje propozycje w tej sprawie, zwracało uwagę na prostotę i intuicyjność obsługi oraz możliwości integracji danych z innych źródeł danych i personalizacji do potrzeb firmy. Podsumowanie Marketing w praktyce Reasumując, uzyskane wyniki pokazują, że skala prowadzenia badań nad skutecznością promocji ingowej wśród badanych przedsiębiorstw kształtuje się na umiarkowanym poziomie. Mimo że prawie co druga firma realizuje tego typu działania, jest to nadal niezadowalająca skala zjawiska. Co więcej, odpowiedzi respondentów wskazują, że prowadzone pomiary nie są wystarczająco zaawansowane. Świadczy o tym chociażby fakt, że jedynie 23% badanych firm wykorzystuje wskaźnikowe metody szacowania skuteczności. Mimo to badane podmioty świadome są potrzeby analizowania prowadzonych kampanii ingowych, a co za tym idzie są otwarte na nowe rozwiązania, które są użyteczne w tym obszarze oraz rozszerzają możliwości dotychczas stosowanych narzędzi. Potwierdzają to uzyskane w ramach badań odpowiedzi na pytanie dotyczące zainteresowania wdrożeniem zaproponowanego rozwiązania informatycznego. Respondenci, po zapoznaniu się z jego funkcjonalnościami, ocenili je wysoko, co należy rozumieć, iż jest ono zgodne z ich oczekiwaniami. Należy podkreślić, że zgodnie z tym, co pokazują badania, zdecydowana większość firm we własnym zakresie szacuje i analizuje efekty promocji ingowej. W związku z tym podmioty te są zainteresowane implementacją narzędzi dokładnie dostosowanych do ich potrzeb informacyjnych, a jednocześnie pozwalających na zachowanie prywatności przetwarzanych danych. Zaproponowane w pracy rozwiązanie spełnia te kryteria. Jego instalacja następuje na serwerze firmy, a praca na danych może miech charakter wyłącznie wewnętrzny. Jest ono również bardzo elastyczne, jeśli chodzi o strukturę hurtowni danych, na której bazuje, jak i zakresy możliwych do wykonania analiz. Pamiętając o możliwościach, jakie daje w zakresie gromadzenia, integracji, analizy i prezentacji danych, spełnia ono oczekiwania badanych przedsiębiorstw w obszarze szacowania skuteczności promocji ingowej. s UMMARY The use of Business Intelligence technologies to estimate the effectiveness of web promotion The article presents the author's concept of the use of Business Intelligence technologies to estimate the effectiveness of web promotion. There has been presented projects of model of data warehouse, that can be used during researches regarding/concerning effectiveness of campaigns. Among the warehouse's main objectives will be: gathering, unification and organization of a data regarding proceeding of campaigns and its effects, during various periods of time. The prototype of a data warehouse will be a base to conduct multidimensional analysis by using adequate tools, type OLAP. The objectives of these tools will be establishing the effectiveness of all carried out on the Internet promotional actions. Another very important goal of this article is to present the opinion of companies about usefulness of this type of solution and the size of the demand for such applications. Author received the answers to these questions based on surveys research and direct interviews. The research led him to the verification tool designed. The results have been widely described in this article. 23

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku Zaplanuj wzorową kampanię Direct Mail Instrukcja krok po kroku 1 Przesyłki Direct Mail to skuteczne i precyzyjne narzędzie marketingowe, które pomoże Tobie z sukcesem rozwijać Twój biznes. Aby jednak zacząć,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Analiza internetowa czyli Internet jako hurtownia danych

Analiza internetowa czyli Internet jako hurtownia danych Analiza internetowa czyli Internet jako hurtownia danych Agenda 1. Hurtownie danych, eksploracja danych i OLAP 3. Internet 5. Analiza Internetowa 7. Google Analytics 9. Podsumowanie Hurtownie danych (definicja)

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Sens istnienia każdego serwisu internetowego realizuje się poprzez odwiedzających go Użytkowników. Nawet najbardziej funkcjonalny i efektowny serwis stanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne

Kampania E-MAIL. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie danych nadawcy. Personalizacja. Szablony. Profesjonalne kreacje graficzne -1- Kampania E-MAIL REDLINK to przyjazny i intuicyjny system, stworzony dla tych, którzy pragną zrealizować wysyłkę wiadomości E-MAIL do licznej grupy odbiorców i cieszyć się jej efektami. Nasz system

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym SALESmanago to pierwszy polski i jeden z pierwszych w Europie systemów marketing automation z którego korzysta kilkaset

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015 Rynek marketing technologies w Polsce Czerwiec 2015 Wprowadzenie Niniejszy raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego wśród użytkowników technologii marketingowych tj. rozwiązań online działających

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Bazy danych Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Wszechnica Poranna Trzy tematy: 1. Bazy danych - jak je ugryźć? 2. Język SQL podstawy zapytań. 3. Mechanizmy wewnętrzne baz danych czyli co

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-134/12 pt.: e-match B2S - Zintegrowana platforma

Bardziej szczegółowo

mailing reklamowy w interaktywnie.com zaprezentuj swoją ofertę potencjalnym Klientom

mailing reklamowy w interaktywnie.com zaprezentuj swoją ofertę potencjalnym Klientom mailing reklamowy w interaktywnie.com zaprezentuj swoją ofertę potencjalnym Klientom dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Prezentacja FusionSystem

Prezentacja FusionSystem Prezentacja FusionSystem sierpień 2014 1 O systemie System zarządzania marketingiem FusionSystem powstał jako odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie firm na usługi reklamy w Internecie. Połączenie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

statpartner Oferta partnerska stat24 www.stat24.com stat24 Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61 A 04-028 Warszawa Copyright stat24 Sp. z o.o.

statpartner Oferta partnerska stat24 www.stat24.com stat24 Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61 A 04-028 Warszawa Copyright stat24 Sp. z o.o. statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61 A 04-028 Warszawa www.stat24.com statpartner program partnerski stat24 Kim jesteśmy? Stat24 to firma badawcza istniejąca

Bardziej szczegółowo

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie Jak poprawić ilość i jakość ruchu w serwisie internetowym i przełożyć to na sprzedaż? Portal Dbam o Zdrowie pokazał jak tego dokonać. Właściciel serwisu www.doz.pl w

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie Spis treści O autorce O recenzentach Wprowadzenie Rozdział 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów Koncentracja na trafności Identyfikowanie konkurentów przy użyciu wyników wyszukiwania w Google

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Diagnozowanie lokalnych potrzeb i problemów bazy danych MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATRIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Regionalna Platforma Współpracy Kraków, 28.06.2012 r. 3 REGIONALNE BAZY DANYCH Internetowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl

Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl Data utworzenia: luty 2011 Liczba stron: 8 Rodzaj dokumentu: dokument zewnętrzny Adres:, Al. Stanów Zjednoczonych 26/143, 03-964 Warszawa Strona:

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia program partnerski stat24 Kim jesteśmy? stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad dwóch

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner program partnerski stat24 Kim jesteśmy? Stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykładów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - przegląd technologii

Hurtownie danych - przegląd technologii Hurtownie danych - przegląd technologii Robert Wrembel Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/rwrembel Plan wykład adów Wprowadzenie - integracja

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski

Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski Zagadnienia omówione w książce są przedstawione w trzech wymiarach: koncepcyjnym - usystematyzowanie wiedzy na temat marketingu

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012 Marketing Bezpośredni Mikołaj Janicki SMB Wtorek, 31 maja 2011 Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

............... CRM.......... 1

............... CRM.......... 1 1 CRM 3 Zarządzanie bazą klientów 4 Zarządzanie sprzedażą 5 Zarządzanie marketingiem 5 Serwis 6 Analizy 6 2 CRM Umiejętność szybkiego i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta oraz dostarczenie mu produktów

Bardziej szczegółowo

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy

wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy wizytówka firmy skutecznie zwiększaj liczbę klientów Twojej firmy dlaczego interaktywnie.com dlaczego interaktywnie.com interaktywnie.com to specjalistyczny portal informacyjny skierowany przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system promocji gospodarczej. Włodzimierz Majer

Zintegrowany system promocji gospodarczej. Włodzimierz Majer Zintegrowany system promocji gospodarczej Włodzimierz Majer Business Consulting Sp. z o.o. Działa w doradztwie biznesowym od 1989 r. Uczestniczyła w procesach komercjalizacyjnych i prywatyzacyjnych Wprowadza

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Platforma opiniac.com

Platforma opiniac.com Platforma opiniac.com Innowacja w zarządzaniu satysfakcją użytkowników Zbigniew Nowicki Customer Experience Management opiniac.com od czego wszystko się zaczęło? Rok 2008 Dane statystyczne serwisów WWW

Bardziej szczegółowo

Digital Analytics vs Business Analytics Jak łączyć by osiągnąć maksimum korzyści? Maciej Gałecki

Digital Analytics vs Business Analytics Jak łączyć by osiągnąć maksimum korzyści? Maciej Gałecki Digital Analytics vs Business Analytics Jak łączyć by osiągnąć maksimum korzyści? Maciej Gałecki Jak Digital Analytics może wpływać na biznes? 2 Jak rozumiem Digital Analytics? Digital Analytics to na

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

najwyższego szczebla.

najwyższego szczebla. Skutecznie docieramy do Twoich Klientów Lider na rynku informacji B2B Wydawnictwo IDG to czołowy dostawca informacji o rynku IT w Polsce i na świecie. Dzięki szerokiej gamie produktów i usług zdobyliśmy

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Eksploracja danych a serwisy internetowe Przemysław KAZIENKO

Eksploracja danych a serwisy internetowe Przemysław KAZIENKO Eksploracja danych a serwisy internetowe Przemysław KAZIENKO Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska kazienko@pwr.wroc.pl Dlaczego eksploracja danych w serwisach internetowych? Kanały

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo