INTEGRACJA Z PAKIETEM MICROSOFT OFFICE...17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTEGRACJA Z PAKIETEM MICROSOFT OFFICE...17"

Transkrypt

1

2 S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 3 INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 FUNKCJONALNOŚĆ... 5 MODUŁ BUDŻETOWANIA... 5 TWORZENIE STRUKTURY BUDŻETOWEJ... 6 WSPOMAGANIE PROCESU BUDŻETOWANIA MONITOROWANIE REALIZACJI BUDŻETU MODUŁ ANALIZ WIELOWYMIAROWA ANALIZA DANYCH ZAPYTANIA AD HOC INTEGRACJA Z PAKIETEM MICROSOFT OFFICE...17 TECHNOLOGIA...18 ARCHITEKTURA SYSTEMU USŁUGI DODATKOWE

3 W S T Ę P CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. specjalizuje się w rozwiązaniach wspomagających prowadzenie budżetowania, controllingu i wielowymiarowych analiz. Firma została założona w 2002 roku przez grupę konsultantów i programistów, zajmujących się od wielu lat tworzeniem i wdrażaniem rozwiązań finansowo - księgowych i controllingowych. Doświadczenie zrealizowanych już projektów oraz zdobyta dzięki temu dobra znajomość potrzeb Klientów bardzo pomagają nam w pracy. Siłą CONTROLLING SYSTEMS jest wiedza i doświadczenie tworzących Firmę ludzi wysokiej klasy specjalistów, zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych od wielu lat, dużo dłużej niż sięga historia CONTROLLING SYSTEMS. CONTROLLING SYSTEMS wykorzystując technologię Microsoft.NET opracował jedno z najnowocześniejszych na świecie rozwiązań wspomagających proces tworzenia i rozliczania budżetu, prowadzenie controllingu i wielowymiarowych analiz w średnich i dużych organizacjach - system EURECA. Jesteśmy producentem oprogramowania, który rekordowo szybko bo w niecałe dwa lata od uzyskaniu certyfikatu Partnera MICROSOFT - dołączył do software owej elity i uzyskał status Microsoft Gold Certified Partner najwyższy poziom partnerstwa. Certyfikat Programu Partnerskiego Microsoft jest najwyższą gwarancją kwalifikacji firmy i jej pracowników oraz kompetencji w zakresie realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. Controlling Systems jest jedynym polskim partnerem spełniającym wszystkie kryteria najwyższego poziomu certyfikacji, który rozwija narzędzie do zarządzania efektywnością firmy. Certyfikat ten otwiera przed Firmą i systemem wiele nowych możliwości. 3

4 I N F O R M A C J E P O D S TAW O W E Badania pokazują, że 64% czasu controllerów finansowych pochłania zbieranie danych, 15% ich analiza, a 21% - raportowanie do Zarządu. Podstawowym narzędziem pracy controllerów jest dziś arkusz kalkulacyjny stąd między innymi taki rozkład czasu pracy... System EURECA łączy w sobie: funkcjonalność hurtowni danych - dzięki czemu łatwo integruje się z działającymi już w firmie rozwiązaniami i nie wymaga żadnych zmian w istniejącej infrastrukturze IT; elastyczność i ergonomię Excel a - dzięki wykorzystaniu gotowych komponentów MS Office, poruszanie się po tabelach z danymi jest identyczne jak w programie MS Excel. W związku z tym czas potrzebny na szkolenia użytkowników w prowadzonych przez nas projektach nie przekracza zwykle 2-3 dni EURECA eliminuje dokuczliwe dziś dla wielu controllerów sklejanie budżetu Firmy z dziesiątek lub setek arkuszy kalkulacyjnych wszelkie informacje wprowadzone przez kierowników na etapie budżetowania zapisują się od razu w bazie danych. System jest przystosowany m.in. do obsługi organizacji rozproszonych terytorialnie (jak np. banki, firmy ubezpieczeniowe, sieci handlowe) Użytkownicy mogą śledzić plan i wykonanie oraz wprowadzać dane o planach przez www. Aplikacja może obsługiwać firmy międzynarodowe dzięki łatwemu dostosowaniu raportów i analiz do standardów grupy, zarówno dotyczących języka jak i formatu. Wielojęzyczność aplikacji umożliwia prowadzenie prac nad budżetem w dowolnym języku. Wersja wielojęzyczna jest bardzo elastyczna i nie posiada żadnych ograniczeń językowych. W specjalnie opracowanej tabeli systemowej zostały zgromadzone wszystkie nazwy pól i komunikatów występujących w systemie. Umożliwia ona użytkownikom EUREKI samodzielne tłumaczenie tych nazw na dowolny język, w którym chcieliby obsługiwać aplikację. Ze względu na duże zainteresowanie dostępne są obecnie wersje angielska i niemiecka. 4

5 F U N K C J O N A L N O Ś Ć System EURECA składa się z 2 modułów: MODUŁ BUDŻETOWANIA umożliwia tworzenie i kontrolę wykonania budżetu organizacji w wielu miarach, przekrojach oraz okresach. MODUŁ ANALIZ umożliwia prowadzenie wielowymiarowej analizy danych planowanych i wykonanych oraz zapytania ad-hoc pozwalające wykonywać dowolne, bardzo nawet nietypowe analizy M O D U Ł B U D Ż E T O WA N I A Moduł wspomagający proces budżetowania w Firmie umożliwia tworzenie i kontrolę wykonania budżetu organizacji w ujęciu: Wielowymiarowym - dzięki temu możemy np. zarządzać budżetem sprzedaży jedno cześnie w podziale na segmenty rynku, regiony, asortymenty; Wielomiarowym - dzięki temu możemy JEDNOCZEŚNIE planować i obserwować wiele miar dla jednego zjawiska np. ilość, wartość i średnią cenę sprzedaży, koszt i liczbę roboczogodzin czy liczbę etatów; Wielookresowym - dzięki temu nie jesteśmy ograniczeni rocznym okresem księgowym, możemy zarządzać np. budżetami projektów trwających od listopada do kwietnia lub inwestycji trwających 27 miesięcy. 5

6 T W O R Z E N I E S T R U K T U R Y B U D Ż E T O W E J EURECA znacznie ułatwia planowanie wszystkich istotnych zjawisk w przedsiębiorstwie m.in. kosztów, sprzedaży, produkcji, gospodarki zapasami czy innych wielkości dotyczących zarządzania konkretną firmą. Wszystkie plany mogą być tworzone wielowymiarowo dzięki temu w prosty sposób można np. jednocześnie ująć budżet kosztów w podziale na regiony, rodzaje, jednostki organizacyjne, obsługiwane procesy itp. EURECA zapewnia wydajną i ergonomiczną obsługę procesów planowania. Wielowymiarowe informacje są wprowadzane do systemu tylko raz i to bez ryzyka popełnienia błędów wynikających np. z powtórzeń, planowania tych samych danych w inny sposób przez różne osoby, niezgodności danych na styku działalności dwóch osób itp. Dzięki technologii OLAP (On-line Analitycal Processing), na której oparto system EURECA, można szybko i wydajnie przetwarzać oraz analizować dane wielowymiarowe. Jest to istotna różnica wobec tradycyjnych systemów transakcyjnych zoptymalizowanych pod kątem sprawnego wykonywania dużej ilości operacji zapisu i odczytu danych, związanych z np. dopisywaniem nowych dokumentów (słabością systemów tego typu jest zwykle raportowanie i wykonywanie przeliczeń dużych ilości danych). Każdy plan może być przedstawiany JEDNOCZEŚNIE w różnych miarach niekoniecznie pieniężnych. Bez problemu jest obsługiwane planowanie ilościowe wraz z przelicznikami ilości miar. Plany zawierają wszystkie niezbędne informacje o wartościach: planowanych; wykonanych; odchyleniach bezwzględnych; odchyleniach względnych; wartościach planowanych narastająco; wartościach wykonanych narastająco; odchyleniach bezwzględnych narastająco; odchyleniach względnych narastająco; 6

7 Dla funkcjonowania firmy coraz ważniejsze są informacje przedstawiane w jednostkach naturalnych. Dzięki temu łatwo uzyskać odpowiedź na pytanie np. Ile sztuk/palet/ kilogramów naszych wyrobów sprzedaliśmy i planujemy sprzedać w następnych okresach, w poszczególnych regionach, w podziale na kanały dystrybucji?. Plany mogą być przedstawiane w wybranym układzie czasowym miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie, w zależności od potrzeb użytkowników. Wygodnym narzędziem do prezentacji planów jest tzw. drzewo planów umożliwia ono intuicyjne poruszanie się po bardzo złożonym systemie planów, zbudowanym w wielu przekrojach decyzyjnych. Poszczególne elementy drzewa mogą występować wiele razy w różnych miejscach np. ilość sprzedaży produktu X w regionie Y, w kanale sprzedaży Z podległym menedżerowi Q, jest jednocześnie widoczna w wielu przekrojach, według regionów, produktów, kanałów sprzedaży itp. W dodatkowych polach opisujących każdy z planów, może się znaleźć jego obcojęzyczna nazwa. Jest to cenna cecha systemu, szczególnie dla firm z międzynarodową kadrą zarządzającą. Między poszczególnymi planami mogą zachodzić zależności, które są definiowane za pomocą wzorów na etapie wdrożenia. Umożliwia to zbudowanie finansowego modelu działalności przedsiębiorstwa, w pełni odzwierciedlającego jego działalność. Można dzięki temu m.in. obserwować wpływ planowanych wielkości i podejmowanych działań na bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne itp. Znalezienie odpowiedzi na pytanie np. Jaka gotówka z działalności operacyjnej zostanie wygenerowana, jeśli w II półroczu obniżymy o 5% ceny w segmencie odbiorców detalicznych w regionie południowo zachodnim, by utrzymać dotychczasowy poziom sprzedaży? nie stanowi już problemu. 7

8 Drzewiasta struktura planów umożliwia także sprawdzenie wpływu poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa na jego sytuację finansową. W prosty sposób uzyskuje się np. informację o tym, jaka część marży brutto została wypracowana przez poszczególne grupy asortymentowe/kanały sprzedaży/regiony/zespoły. Plany mogą być powiązane ze strukturą odpowiedzialności w przedsiębiorstwie do każdego planu można przyporządkować osobę odpowiedzialną za jego realizację. W ten sposób EURECA staje się narzędziem wspomagającym ocenę pracy menedżerów w firmie. Mechanizm statusowania w systemie EURECA umożliwia obsługę procesu zatwierdzania budżetów cząstkowych oraz ułatwia komunikację pomiędzy controllerami a managerami poszczególnych budżetów. Mechanizm ten pozwala na sprawne zarządzanie procesem tworzenia kolejnych wersji budżetu. Zarządzanie procesem tworzenia budżetu odbywa się poprzez zmianę własności budżetu od statusu W opracowaniu po status Zatwierdzony w zależności od fazy budżetu oraz uprawnień do zmiany statusu. Ważnym elementem mechanizmu statusowania jest historia zmian statusów zawierająca informację o tym kto, kiedy i z jakiego statusu na jaki dokonał zmiany. 8

9 Struktura planów jest wieloletnia, co umożliwia porównywanie wielkości planowanych z różnych okresów. Ułatwia to także prowadzenie planowania przyrostowego, w oparciu o dane z poprzednich okresów. Budżet przedsiębiorstwa może składać się z wielu budżetów cząstkowych, wprowadzanych przez zarządzających nimi kierowników za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Liczba możliwych wariantów planów jest praktycznie nieograniczona. Oznacza to, że można tworzyć plany uwzględniające pesymistyczny, realistyczny lub optymistyczny rozwój wydarzeń, uwzględniać różne poziomy cen zaopatrzeniowych lub planować poziom sprzedaży, w zależności od przewidywanych cen sprzedaży i akcji promocyjnych. Czynniki, które decydują o liczbie wariantów planów zależą od specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. System EURECA nie stawia w tym względzie żadnych ograniczeń. W aplikacji są wbudowane mechanizmy kopiowania wersji budżetu skorygowanej o współczynniki stanowi to istotne ułatwienie w procesach wielowariantowego planowania. 9

10 W S P O M A G A N I E P R O C E S U B U D Ż E T O WA N I A System EURECA wspomaga proces tworzenia planów zgodnie z kilkoma najczęściej spotykanymi w praktyce metodami. Jedną z najważniejszych korzyści dla Użytkowników jest uwolnienie ich od żmudnego sklejania budżetu z wielu arkuszy kalkulacyjnych. Budżety opracowywane przez poszczególnych kierowników/ dysponentów budżetów zapisywane są od razu w bazie danych systemu i widoczne dla controllerów finansowych. Bardzo wygodnym narzędziem wspomagającym planowanie tą metodą są arkusze budżetowe dzięki nim wszelkie wartości planowane w poszczególnych jednostkach organizacyjnych mogą być wprowadzane przy użyciu jednego standardowego formularza. W celach informacyjnych mogą one zawierać szereg innych danych, np. o wartościach planowanych i wykonanych w poprzednich okresach sprawozdawczych, wynikających z bilansu otwarcia itp. Arkusze budżetowe sprawdzają się też przy tworzeniu wieloprzekrojowych planów sprzedaży, z podziałem np. na regiony, produkty, zespoły itp. Struktura podziałów zależy oczywiście od potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. 10

11 Arkusze budżetowe wbudowane w system EURECA można eksportować do arkuszy Excel co znakomicie ułatwia ich dystrybucję w systemie informacyjnym firmy. Wszyscy, którzy przywykli do tworzenia planów przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, mogą to robić nadal! System EURECA, jako produkt zrealizowany w technologii Microsoft.NET, bez problemu potraktuje arkusz Excel jako źródło danych i wczyta te wielkości do swojej struktury planów. M O N I T O R O WA N I E R E A L I Z A C J I B U D Ż E T U Dane o realizacji planów są pobierane z istniejących już w firmie systemów informatycznych, działających na poziomie operacyjnym. Jest to jedno z podstawowych założeń przyjętych przy projektowaniu systemu EURECA. Oryginalna metodologia DiMARTS, opracowana przez Controlling Systems umożliwia pobranie danych do aplikacji ze standardowych, zdefiniowanych na etapie wdrożenia formatów plików, dzięki czemu wydatnie skraca się czas wdrożenia. Transformacja danych do tych formatów jest zazwyczaj wykonywana przez dział informatyczny przedsiębiorstwa. Operację tę mogą także wykonać konsultanci z Controlling Systems. Dane o wykonaniu planów są pobierane w trybie off-line, z różną częstością, w zależności od systemu i potrzeb firmy. Przykładowo, dane o sprzedaży można pobierać co noc, a dane płacowe co miesiąc. Można w ten sposób zdefiniować procedurę, która pobiera dane z odpowiednich tabel baz danych systemów transakcyjnych obsługujących księgowość, płace, czy sprzedaż konwertuje je, oczyszcza, agreguje i zapisuje w tzw. kostkach OLAP w systemie EURECA. Raz pobrane dane o wykonaniu zostają natychmiast zestawione ze wszystkimi, zdefiniowanymi przez użytkowników wersjami planów. W ten sposób, bez konieczności wykonywania wielu pracochłonnych operacji, stają się dostępne informacje o powstałych odchyleniach, zarówno dotyczące bieżącego okresu, jak i narastająco od początku okresu planistycznego. Metodologia DiMarts zakłada szybkie uzyskanie efektów wdrożenia systemu EURECA. Raportowanie w systemie EURECA jest realizowane na kilka sposobów. Pierwszy z nich to bardzo łatwe w obsłudze i wygodne w użyciu raporty ekranowe. Za pomocą myszki bez problemu można zagłębiać się w strukturę kosztów czy sprzedaży, po prostu klikając dany wykres. 11

12 Jeżeli poszukiwana informacja nie znajduje się w tym zestawie, można skorzystać z kolejnej opcji. EURECA zawiera łatwe w obsłudze mechanizmy analiz wieloprzekrojowych i zadawania zapytań ad hoc. Dzięki tym narzędziom w prosty sposób można uzyskać odpowiedzi na pytania typu: Jaki jest poziom sprzedaży pięciu produktów, które np. w I kwartale ubiegłego roku przyniosły największą marżę w regionie południowo zachodnim? Dzięki integracji z aplikacjami pakietu Microsoft Office, w dowolnym momencie można wyeksportować dane z systemu EURECA do arkusza kalkulacyjnego Excel i tam przetwarzać dane i tworzyć wykresy oraz raporty graficzne. 12

13 Co istotne, informacje o planie i wykonaniu budżetów cząstkowych są dostępne także za pośrednictwem przeglądarki internetowej (podobnie jak w przypadku modułu analitycznego). Dzięki temu kierownicy poszczególnych komórek natychmiast uzyskują uaktualnioną informację o poziomie planów i wykonań swoich budżetów cząstkowych łącznie z dostępem do tzw. szczegółów wykonań, czyli listy transakcji (dokumentów) składających się na wykonanie ich fragmentu budżetu 13

14 M O D U Ł A N A L I Z Systemy ewidencyjne gromadzą olbrzymie ilości danych, lecz zwykle nie mają narzędzi do przetworzenia ich na użyteczne informacje i wiedzę. System EURECA wypełnia tę lukę w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Dzięki zastosowanej technologii, EURECA jest w stanie dowolnie filtrować dane i analizować ich strukturę. W I E L O W Y M I A R O WA A N A L I Z A D A N Y C H Ze względu na specyfikę obsługiwanych zagadnień ta część systemu EURECA, która umożliwia prowadzenie wszechstronnych analiz dotyczących zarówno danych planowanych, jak i historycznych, może występować niezależnie od modułu budżetowania. Wielu Użytkowników potrzebuje po prostu dobrego narzędzia do analizy zjawisk zachodzących w firmie, które pozwoliłoby szybko, sprawnie dotrzeć do informacji zarządczych. Zapotrzebowanie na tego typu informacje w każdej firmie jest ogromne. Istnieje cała lista pytań, na które w typowym przedsiębiorstwie wcale nie jest łatwo odpowiedzieć. Które produkty mają największy udział w zysku operacyjnym? Czy tak samo sprzedają się we wszystkich regionach i okresach? Które zespoły handlowe mają najlepsze efekty w ich sprzedaży? Którzy Klienci kupują ich najwięcej? Co najbardziej wpływa na koszt ich wytworzenia? Ile wydajemy na ich promocję w zestawieniu z innymi produktami? Ile kosztuje zawarcie jednej transakcji handlowej w poszczególnych grupach asortymentowych w zestawieniu z przeciętną marżą? Kto należy do naszych 10 największych dostawców? Jaki jest udział transakcji z nimi w naszych kosztach ogółem? Jaki wpływ na zysk operacyjny ma 10 najlepszych produktów? Z czego składają się nasze koszty ogólne? Który ich składnik najmocniej wpływa na zysk firmy i przez kogo jest zarządzany? Tego typu pytania zadają sobie zarządy prawie wszystkich przedsiębiorstw. Systemy ewidencyjne gromadzą olbrzymie ilości danych, ale nie mają narzędzi do przetworzenia ich na użyteczne informacje i wiedzę. System EURECA wypełnia tę lukę w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. 14

15 Dzięki zastosowanej technologii, EURECA jest w stanie dowolnie filtrować dane i analizować ich strukturę. Fascynująca jest obserwacja jak syntetyczna informacja, np. o poziomie sprzedaży firmy, rozbija się z jednej kwoty na składowe według regionów, grup asortymentowych, sprzedawców, sprzedawców i regionów, sprzedawców i grup asortymentowych, grup asortymentowych i kanałów sprzedaży itd. Dzięki systemowi EURECA informacje ożywają, przedstawiają sposób działania całej firmy i najmniejszych komórek organizacyjnych; mocne i słabe strony organizacji; punkty, w których trzeba coś poprawić; przyczyny niepowodzeń i sukcesów. EURECA umożliwia także, bardzo ważną dla menedżerów, analizę od ogółu do szczegółu. Podczas wdrożenia można zdefiniować tzw. hierarchie wymiarów na przykład gmina powiat województwo region albo indeks produkt asortyment kategoria. Dzięki temu podczas analizy danych widzimy ich strukturę i zależności na poszczególnych jej szczeblach. W zależności od potrzeb można oczywiście poprowadzić analizy aż do najdrobniejszych szczegółów. 15

16 Z A P Y TA N I A A D H O C Zapytania ad hoc są nieocenionym narzędziem do wyszukiwania nietypowych informacji. Zwykle wiadomo, które produkty sprzedają się najlepiej i najgorzej w firmie. Ale czy sprzedają się one tak samo dobrze lub źle w każdym regionie? Jak wygląda sprzedaż w poszczególnych kanałach dystrybucji i grupach klientów? Czy są sprzedawcy, którzy potrafią uzyskać ponadprzeciętne rezultaty, sprzedając mało popularne produkty? Jeśli tak, to jak oni to robią? Jeśli znamy odpowiedzi na tego typu pytania, zmniejsza się ryzyko utraty okazji rynkowych. Interesującą i bardzo ważną cechą modułu do zadawania zapytań ad hoc jest jego naturalność i ergonomia. Użytkownik posługuje się językiem bardzo zbliżonym do języka naturalnego. Dzięki temu może on łatwo i szybko wykorzystać swoją wiedzę ekonomiczną, nie tracąc czasu opanowanie języka zapytań do baz danych. Raz utworzone pytania mogą być wielokrotnie wykorzystywane, także przez innych użytkowników. 16

17 Ważną cechą systemu EURECA jest możliwość prowadzenia analiz zgromadzonych danych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jest to cecha systemu szczególnie istotna dla firm rozproszonych terytorialnie, posiadających wiele oddziałów. Kierownicy poszczególnych oddziałów mają możliwość analizowania na bieżąco informacji o stanie zasobów finansowych i materialnych, poziomie kosztów czy wynikach swojej placówki oraz całej firmy. Dzięki temu menadżerowie nie są uzależnieni od raportów tworzonych przez pracowników w siedzibie głównej, co zmniejsza nie tylko czas oczekiwania na informacje potrzebne do podejmowania decyzji, ale również redukuje ilość błędów popełnianych w wyniku posiadania nieaktualnych danych. I N T E G R A C J A Z PA K I E T E M M I C R O S O F T O F F I C E Zastosowana przy tworzeniu systemu EURECA technologia Microsoft.NET umożliwia jego ścisłą integrację z pakietem Office. Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel jest jednym z najpowszechniej używanych narzędzi w pracy controllerów finansowych. Ma on wiele zalet jest prosty w obsłudze, ma stosunkowo bogatą funkcjonalność oraz jest wyposażony w wiele kreatorów wykresów i raportów. Ma jednak również wiele ograniczeń i niedogodności związanych choćby z kłopotliwym i czasochłonnym zasilaniem danymi o wykonaniu, problematycznym wielodostępem, brakiem zarządzania uprawnieniami, praktyczną niemożnością zapisania i monitorowania realizacji wieloprzekrojowych budżetów itp. Rozsądnym rozwiązaniem jest zatem umożliwienie użytkownikom systemu EURE- CA eksportu wybranych danych do tego właśnie arkusza. Wszystkie diagramy uzyskiwane w systemie można bez problemu umieszczać w prezentacjach Microsoft PowerPoint. Dzięki temu znacznie skraca się czas przygotowywania prezentacji danych finansowych i ekonomicznych na potrzeby zespołów zarządzających. EURECA jest dostępna dla użytkowników z praktycznie dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. W trybie pracy przez przeglądarkę oferuje dostęp przez zarówno przez intranet firmy, jak i Internet, co zwiększa zakres zastosowań tej aplikacji. Oprócz wspomagania użytkowników w pracy z zagadnieniami merytorycznymi dotyczącymi controllingu, system EURECA ma wiele funkcji, które decydują o wysokiej ergonomii i efektywności pracy. Do najważniejszych zalet tego rozwiązania należą: 17

18 Definiowalność ekranów Użytkownik może swobodnie definiować postać ekranu, jego zawartość informacyjną i kolorystykę. Poszczególne okna można przemieszczać na ekranie, w zależności od aktualnych potrzeb i wykonywanych zadań. System udostępnia funkcje typu color coding za pomocą których użytkownik może najważniejsze dla siebie informacje odpowiednio wyróżniać na ekranie. Mechanizmy drag&drop Większość operacji nie wymaga wpisywania znaków klawiatury. Przyspiesza to definiowanie i wykonywanie zapytań do baz danych oraz ułatwia posługiwanie się systemem. Wszędzie tam, gdzie definiujemy formuły typu <sprzedaż_wartość>-<koszty_bezpośrednie- >=<marża_i>, nie ma potrzeby ręcznego wpisywania przeliczanych wartości, co mogłoby zwiększyć ryzyko powstania błędów, np. z powodu literówek. Wyrażenia są przenoszone za pomocą myszy na odpowiednie miejsca. Mechanizm drill down Mechanizmy drill down są wbudowane w tablice przestawne i diagramy wielowymiarowe. Umożliwiają one prezentowanie składników poszczególnych części wykresu kołowego widocznego na ekranie. Dzięki temu można się zagłębiać w szczegóły i poznawać rzeczywiste przyczyny obserwowanego stanu rzeczy. W każdym momencie na ekranie są dostępne dane o analizowanym budżecie, takie jak: plan wykonanie, odchylenie, narastająco itp. Poruszanie się po drzewiastej strukturze budżetu wywołuje natychmiast odpowiednie okno z informacjami o przeglądanym elemencie. W ten sposób użytkownik nieprzerwanie ma dostęp do zasadniczych informacji o planie, z którym pracuje. 18

19 D iagramy Wiele informacji przetwarzanych w systemie EURECA może być natychmiast prezentowana w postaci graficznej. Użytkownik samodzielnie decyduje o wyborze rodzaju wykresu i jego zawartości informacyjnej. Dzięki integracji z arkuszem kalkulacyjnym Excel, w systemie EU- RECA są dostępne praktycznie te same typy diagramów: kołowe, słupkowe, liniowe, dwui trójwymiarowe wraz z całą paletą możliwych atrybutów formatowania, łącznie z funkcjami obracania wykresów. Również na diagramach wielowymiarowych można wykonywać operacje typu drill-down, co umożliwia niezwłoczne wykonywanie analizy danych planowanych, ich wykonania, odchyleń względnych i bezwzględnych zarówno za dany okres, jak i narastająco. Szeregi czasowe System EURECA pozwala dowolnie agregować dane na podstawie ich rozkładu w czasie. Dane można oglądać w układzie dziennym, dekadowym, miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym. T E C H N O L O G I A System EURECA został zrealizowany w całości w technologii.net firmy Microsoft i jednoczesnym zastosowaniu: relacyjnych bazy danych Microsoft SQL 2000, wielowymiarowych baz danych Microsoft OLAP i Microsoft Analysis Services, narzędzia Microsoft Visual Studio.NET do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika. Do tworzenia wydruków zastosowano aplikację Crystal Reports firmy Seagate Crystal Decisions. Dodatkowym atutem wybranej technologii jest stosunkowo niedrogie, jak na rozwiązania tej klasy, środowisko sprzętowo-programowe, niezbędne do funkcjonowania aplikacji. 19

20 A R C H I T E K T U R A S Y S T E M U Podstawowe komponenty wchodzące w skład systemu: warstwa logiki biznesowej, działająca w oparciu o hurtownię danych; mechanizmy do tworzenia hurtowni danych, wielowymiarowych struktur danych oraz do zasilania hurtowni danych w wybrane informacje z systemów transakcyjnych innych producentów oprogramowania, obejmujące m.in.: tabele baz danych w Microsoft SQL Server, służące do gromadzenia ściśle określonych danych z systemów transakcyjnych, usługi DTS (Data Transformation Services), służące do przenoszenia danych między wieloma niejednorodnymi bazami. Usługi te dokonują transformacji danych do zdefiniowanych tymczasowych tabel baz danych oraz przetwarzają pobrane dane i wpisują je do właściwych tabel, uaktualniając jednocześnie zdefiniowane struktury wielowymiarowe; warstwa prezentacyjna z interfejsem użytkownika. U S Ł U G I D O D AT K O W E Bardzo ważnym elementem projektów realizowanych przez CONTROLLING SYTEMS są usługi konsultingowo-wdrożeniowe oraz szkoleniowe z zakresu controllingu operacyjnego i analiz wielowymiarowych. CONTROLLING SYSTEMS ściśle współpracuje z pracownikami renomowanych firm doradczych i uczelni, wyspecjalizowanych we wprowadzaniu controllingu w firmach. Mamy także własny zespół doświadczonych konsultantów, zajmujących się od wielu lat wdrażaniem systemów informatycznych. Współpraca z CONTROLLING SYSTEMS umożliwia zatem kompleksowe przeprowadzenie procesów zawiązanych z powstawaniem w przedsiębiorstwach działów controllingu, jak i zwiększaniem ich efektywności, poprzez wykorzystanie wydajnego i nowoczesnego narzędzia informatycznego. Dzięki niewielkim kosztom i sprawności wdrożenia bardzo szybko w przedsiębiorstwach pojawiają się wymierne korzyści z eksploatacji systemu EURECA oraz poprawia się ogólna sprawność zarządzania. 20

Budżetowanie przy wykorzystaniu systemu EURECA

Budżetowanie przy wykorzystaniu systemu EURECA Wywiad 01/01 Wywiad z p. Witoldem Kilijańskim, prezesem firmy Controlling Systems [Redakcja (dalej R):] Panie Prezesie, prosimy krótko przedstawić firmę Controlling Systems oraz produkt, który oferuje.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Nowości w 3.1. Andrzej Solski. CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o.

Nowości w 3.1. Andrzej Solski. CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Nowości w 3.1. Andrzej Solski CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Nowości w 3.1. KREATOR TWORZENIA WYMIARÓW KREATOR TWORZENIA STRUKTUR WIELOWYMIAROWYCH PREDEFINIOWANE MIARY WYLICZANE LINKED OBJECT kostka w

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia controllingowe dla małych firm

Narzędzia controllingowe dla małych firm Narzędzia controllingowe dla małych firm HURTOWNIA DANYCH BUDŻETOWANIE WYMIANA INFORMACJI 1. Small Business Navigator dla małych firm Business Navigator jest platformą informatyczną wspomagającą wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Hurtownia danych 1. Wielowymiarowa hurtownia danych oparta o model konstelacji faktów. 2. Brak ograniczenia na liczbę

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych.

A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. A posteriori jest programem umożliwiającym analizowanie danych gromadzonych w systemach wspomagających zarządzanie. Można go zintegrować z większością

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech

TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH. Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY SZKOLENIE OTWARTE KRAKÓW 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH Controlling Node Próchnicki Wojciech TABELE PRZESTAWNE W CONTROLLINGU I ANALIZIE SPRZEDAŻY CZAS TRWANIA:

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Moja 9-cio letnia przygoda z Eureką w Start People Sp. z o.o.

Moja 9-cio letnia przygoda z Eureką w Start People Sp. z o.o. Moja 9-cio letnia przygoda z Eureką w Start People Sp. z o.o. Start People w Polsce - fakty i liczby Kilkanaście lat doświadczenia na polskim rynku (od1997 roku) Kilkadziesiąt oddziałów w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Karty produktów kompendium wiedzy controllingowej

Karty produktów kompendium wiedzy controllingowej Paweł Bender Karty produktów kompendium wiedzy controllingowej Prawidłowy controlling powinien być zorganizowany według określonych reguł i najlepszej praktyki, które wynikają z wielu różnorodnych wdrożeń

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Od tego wszystko się zaczęło luty 2013 roku decyzja o zakupie programu finansowo księgowego; marzec 2013 roku decyzja o zakupie programu do budżetowania, raportowania i analiz dla Controlingu; maj 2013

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS SZYBKIE ANALIZY EKONOMICZNE, FINANSOWE I STATYSTYCZNE 0 S t r o n a Dlaczego BI4PROGRESS? W czasach nieustających, dynamicznych zmian na rynku edukacyjnym,

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

QlikView Business Intelligence, a system ERP SAP Użytkownicy systemów ERP firmy SAP przez wiele lat poszukiwali skutecznych i łatwych sposobów dotarcia do swych danych. Używali arkuszy kalkulacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Intellect. Business Intelligence

Intellect. Business Intelligence Intellect Business Intelligence Intellect to nowoczesne środowisko informatyczne klasy Business Intelligence wspomagające procesy zarządzania w przedsiębiorstwie. Intellect poprzez swobodnie definiowane

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne jako narzędzie analizy biznesowej

Tabele przestawne jako narzędzie analizy biznesowej Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Tabele przestawne jako narzędzie analizy biznesowej warsztaty komputerowe 24-25 września 2015 r. Warszawa Ekspert:

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Co nowego w CONTROLLING SYSTEMS? Czyli kurs na przyszłość

Co nowego w CONTROLLING SYSTEMS? Czyli kurs na przyszłość Co nowego w CONTROLLING SYSTEMS? Czyli kurs na przyszłość Edyta Sobiepanek Controlling Systems Sp. z o.o. Misja Pomagamy zwiększać efektywność organizacji łącząc wysokie kompetencje controllingowe i informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca. Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o.

Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca. Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Na czym polega usługa archiwizacji danych w systemie Eureca? 2012 2013 2014 2015 Przed archiwizacją SQL OLAP BAZA

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

WYMIARY Dzięki modułowi Wymiary, dostępnemu w systemie Microsoft Business Solutions-Navision, można lepiej przewidzieć przyszłość firmy.

WYMIARY Dzięki modułowi Wymiary, dostępnemu w systemie Microsoft Business Solutions-Navision, można lepiej przewidzieć przyszłość firmy. WYMIARY Dzięki modułowi Wymiary, dostępnemu w systemie Microsoft Business Solutions-Navision, można lepiej przewidzieć przyszłość firmy. Kluczowe korzyści: S Identyfikacja sposobu funkcjonowania firmy

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Prezentacja aplikacji

Prezentacja aplikacji Prezentacja aplikacji Kto tworzy Navigatora? Doświadczeni doradcy inwestycyjni i analitycy od 8 lat oceniający rynki funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie, Niezależna finansowo i kapitałowo firma,

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Jak może się zwrócić inwestycja w narzędzie dla controllingu w firmie ciepłowniczej?

Jak może się zwrócić inwestycja w narzędzie dla controllingu w firmie ciepłowniczej? Jak może się zwrócić inwestycja w narzędzie dla controllingu w firmie ciepłowniczej? Edyta Sobiepanek, Mariusz Górski CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Doświadczenie - Produkcja, handel, usługi,. Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Zwiększamy efektywność finansową W UCZELNI WYŻSZEJ

Zwiększamy efektywność finansową W UCZELNI WYŻSZEJ Zwiększamy efektywność finansową W UCZELNI WYŻSZEJ Wdrożenie Platformy EURECA w SWPS Zakończyło się wdrożenie systemu EURECA w konsorcjum dwóch Uczelni Wyższych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w

Bardziej szczegółowo

O systemach D-Sight Charakterystyka

O systemach D-Sight Charakterystyka O systemach D-Sight Charakterystyka Systemy wspomagania podejmowania decyzji firmy D-Sight Nawet stosunkowo proste problemy decyzyjne wymagają wieloaspektowej (wielokryterialnej) analizy. Jest to racjonalne

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze

System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze System Zarządzania Forte moduł Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Co to jest Business Intelligence?

Co to jest Business Intelligence? Cykl: Cykl: Czwartki z Business Intelligence Sesja: Co Co to jest Business Intelligence? Bartłomiej Graczyk 2010-05-06 1 Prelegenci cyklu... mariusz@ssas.pl lukasz@ssas.pl grzegorz@ssas.pl bartek@ssas.pl

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL 2013 W PRAKTYCE DZIAŁU PERSONALNEGO

MS EXCEL 2013 W PRAKTYCE DZIAŁU PERSONALNEGO 18-19 lipca Warszawa MS EXCEL 2013 Metody wymiany danych pomiędzy MS Excel i innymi programami Tabele przestawne, wykresy przestawne Formatowanie zawartości komórek w MS Excel 2013 Sprawdzanie poprawności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie FINANSAMI

Zarządzanie FINANSAMI Zarządzanie FINANSAMI MICROSOFT DYNAMICS NAV WYMIARY W systemie Microsoft Dynamics NAV stosowane są wymiary, które pozwalają na dokładniejsze zrozumienie procesów zachodzących w firmie. Kluczowe korzyści:

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób zaawansowanych, które potrzebują narzędzi do wszechstronnej analizy danych i prezentacji w różnych formach Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym. Potrzeba przygotowywania raportów, zestawień, wyliczeń znalazła swoją

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

MS Excel w dziale personalnym

MS Excel w dziale personalnym Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: MS Excel w dziale personalnym Warsztaty komputerowe Ekspert: Przemysław Pedrycz Certyfikowany trener, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Terminy szkolenia 21-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Bardziej szczegółowo

mmontaż oprogramowanie do zarządzania produkcją, montażem wyrobów

mmontaż oprogramowanie do zarządzania produkcją, montażem wyrobów mmontaż oprogramowanie do zarządzania produkcją, montażem wyrobów Zdajemy sobie sprawę iż program ten nie spełni oczekiwań części z Państwa. Każda firma ma swój model produkcji, oraz spektrum produkowanych

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

EXR - EASY XBRL REPORTING

EXR - EASY XBRL REPORTING 1 - EASY XBRL REPORTING Program do tworzenia sprawozdań finansowych START prezentacji 2 O programie System (Easy XBRL Reporting) zaprojektowany został aby usprawnić procesy szeroko rozumianej sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

... Budżetowanie ... 1

... Budżetowanie ... 1 1 Budżetowanie 3 Budżet ogólny przedsiębiorstwa (MB) 3 Budżety cząstkowe 4 Budżet sprzedaży 4 Budżet kosztów produkcji lub zakupu towarów 4 Budżet kosztów ogólnych 5 Budżet amortyzacji środków trwałych

Bardziej szczegółowo

E-REZERWACJE24.PL. Internetowy System Rezerwacji Online O F E R T A

E-REZERWACJE24.PL. Internetowy System Rezerwacji Online O F E R T A O F E R T A System rezerwacji online oraz system płatności internetowych Wraz z rozwojem oraz ciągłym podwyższaniem poziomu świadczenia usług turystycznych, wzrasta także zapotrzebowanie na rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit Tylko funkcjonalność Proponujemy Państwu nowoczesne narzędzie do zarządzania Kapitałem Ludzkim. Nasza

Bardziej szczegółowo

Excel dla administracji publicznej

Excel dla administracji publicznej Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Excel dla administracji publicznej warsztaty komputerowe Ekspert: Arkadiusz Albiniak Kurs Microsoft Excel dla administracji

Bardziej szczegółowo

BANK DANYCH LOKALNYCH

BANK DANYCH LOKALNYCH BANK DANYCH LOKALNYCH Podstawowe informacje dotyczące Banku Danych Lokalnych Jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społecznogospodarczej, demograficznej, oraz stanie środowiska,

Bardziej szczegółowo

Twoje Business Intelligence.

Twoje Business Intelligence. Twoje Business Intelligence. Zamówienia Stany Magazynowe Klienci Rankingi Raporty Kokpit Menedżerski Moduły predefiniowane: Zestaw praktycznych analiz dla firm handlowych. Analizy generyczne: Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel.

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel. Moduł Handel Program do handlu Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta Ergonomia systemu enova Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo