CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU"

Transkrypt

1 CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule podkre lono wzrost zainteresowania systemami klasy Business Intelligence, przeznaczonymi dla wspomagania controllingu. Opisano ich cechy funkcjonalne oraz techniczne. Wskazano zalety rozwi za informatycznych dla controllingu i bud etowania, które wynikaj z zastosowania technologii OLAP oraz technologii internetowych i intranetowych. Słowa kluczowe: controlling, bud etowanie, On-line Analytical Proccesing, Business Intelligence 1. Wprowadzenie Jeszcze kilka lat temu wieku wi kszo stosowanych w Polsce systemów wspomagaj cych controlling operacyjny, w tym bud etowanie, oparta była na arkuszu kalkulacyjnym. Wyniki bada autora z roku 1997 wykazały np., e z 13 firm, które wdro yły bud etowanie, a 11 wspomagało ten proces arkuszem kalkulacyjnym [4, s ]. Dominacj arkusza kalkulacyjnego potwierdziły badania przeprowadzone na grupie 118 du ych firm przez firm Arthur Andersen w 1999 roku. Zdecydowana wi kszo z 44% jednostek, które deklarowały u ywanie narz dzi informatycznych do wspierania bud etowania i konsolidacji sprawozda, u ywało w tym celu arkusza kalkulacyjnego [1, s.32]. Tak e sonda dedykowanego controllerom portalu internetowego z 2001 roku, wskazał na zdecydowan przewag arkusza kalkulacyjnego nad innymi narz dziami: a 154 ze 199 firm (77%) dla potrzeb controllingu stosowało w tym czasie to popularne narz dzie, a jedynie w 19 jednostkach (10%) - oprogramowanie specjalistyczne. Rozwój i wi ksza dost pno narz dzi klasy Business Intelligence spowodowały, e obecnie coraz wi cej przedsi biorstw, do wspomagania controllingu i rachunkowo ci zarz dczej wybiera zamiast arkusza kalkulacyjnego specjalistyczne oprogramowanie wykorzystuj ce technologi hurtowni danych i narz dzia wielowymiarowego, interaktywnego przetwarzania analitycznego OLAP (on-line analytical processing). Przedstawione w raporcie Poland Enterprise Application Software Forecast and 2006 Vendor Shares wyniki bada IDC Polska przeprowadzonych dla CFO Magazyn Finansowy wykazały, e w ci gu ostatnich 3 lat na polskim rynku znacz co wzrosło zainteresowanie specjalistycznymi narz dziami przeznaczonymi do controllingu (zarz dzania bud etami i analiz) [7]. W 2006 roku odnotowano 37% wi cej wdro e ni w roku poprzednim. Wi kszo z wdro onych systemów została wykonana w technologii OLAP. Bardzo cz sto zdarza si, e w stosowanych w przedsi biorstwach systemach controllingu i bud etowania wprowadza si zmiany technologiczne polegaj ce na zamianie oprogramowania

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, opartego na arkuszu kalkulacyjnym na oprogramowanie specjalistyczne wykorzystuj ce technologi OLAP1. Celem artykułu jest przedstawienie cech funkcjonalnych oraz technicznych systemów informatycznych przeznaczonych dla controllingu, które zostały wykonane w technologii OLAP. Systemy te posiadaj wiele zalet w stosunku do rozwi za opartych na arkuszu kalkulacyjnym i z tego powodu warto pozna ich mo liwo ci. 2. Cechy funkcjonalne systemów OLAP stosowanych w controllingu Szczególne znaczenie w systemach controllingu ma mo liwo analizowania danych kosztowych i przychodowych w wielu wymiarach jednocze nie oraz poruszania si po hierarchii wymiarów. Zwi ksza to znacznie szybko analizowania dost pnych danych, ich porównywania w ró nych przekrojach i ustalania kluczowych warto ci, które w głównej mierze wpływaj na zagregowane dane syntetyczne. Mo liwo ci analityczne systemów OLAP s wykorzystywane najcz ciej w nast puj cy sposób: przedstawianie kosztów w wielu wymiarach jednocze nie np. rodzaju, miejsca powstawania kosztu (MPK) i czasu; przedstawianie sprzeda y (w układzie warto ciowym i ilo ciowym) w wielu wymiarach jednocze nie np. produktu, klienta, geografii i czasu; przedstawianie zysku lub tzw. mar y pokrycia finansowego w wielu wymiarach jednocze- nie np. produktu, klienta, geografii i czasu; porównywanie wyników (przychodów, kosztów, zysku) ró nych centrów zysku i centrów inwestycji mi dzy sob, w czasie i na ró nym poziomie szczegółowo ci analizowanych pozycji; dr enie w gł b (drill down) i konsolidowanie (roll up) kosztów według hierarchii wymiarów np. od kont syntetycznych do ró nych poziomów kont analitycznych, od MPK wy szych poziomów do MPK ni szych poziomów; dr enie w gł b (drill down) konsolidowanie (roll up) przychodów i zysku (mar y) według hierarchii wymiarów np. od regionów sprzeda y przez grupy klientów do poszczególnych klientów; konsolidowanie bud etów kosztów podrz dnych MPK (znajduj cych si na ni szych poziomach hierarchii) w bud ety nadrz dnych MPK, co jest przydatne w trakcie negocjacji bud etów; konsolidowanie bud etów przychodowo-kosztowych podrz dnych centrów zysku w bud ety nadrz dnych centrów zysku, co jest przydatne w trakcie negocjacji bud etów; porównywanie danych planowanych i rzeczywistych o przychodach i kosztach w wielu wymiarach jednocze nie i poruszanie si w gł b hierarchii zdefiniowanych wymiarów, co ułatwia ustalenie przyczyn odchyle ; 1 Według W.Kilja skiego szefa firmy Controlling systems spo ród ponad 50 wdro e systemu Eureca, które miały miejsce do połowy roku 2008, jednie w dwóch przypadkach, wdro enie systemu controllingu polegało na jego zbudowaniu od zera w pozostałych przypadkach przedsi biorstwa eksploatowały systemy oparte na arkuszu kalkulacyjnym. (Informacja uzyskana w trakcie dyskusji na seminarium po wi conym wdro eniom systemu Eureca, które odbyło si w kwietniu 2008 roku w Warszawie).

3 80 Arkadiusz Januszewski Cechy systemów klasy Business Intelligence stosowanych w controllingu porównywanie ró nych wersji bud etów w wielu wymiarach jednocze nie i porównywanie odpowiadaj cych im wska ników syntetycznych, co ułatwia wybranie wła- ciwego wariantu bud etu; przedstawianie struktury kosztów, przychodów i zysku) w uj ciu procentowym w wielu wymiarach jednocze nie i na ró nym poziomie szczegółowo ci; przedstawianie dynamiki kosztów, przychodów, wyników, pozycji sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieni nych) w czasie i na ró nych poziomach szczegółowo ci. W tabeli 1 przedstawiono podstawowy zakres wspomagania controllingu, które mo e by realizowane w systemie opartym na hurtowni danych i technologii OLAP. Podana charakterystyka obejmuje cz sto stosowane wymiary analityczne i badane miary (fakty). Tabela 1. Przykładowe obszary zastosowa technologii OLAP w controllingu i rachunkowo ci zarz dczej Zagadnienie Typowe miary Typowe wymiary Zakres wspomagania Bud etowanie kosztów i kontrola wykonania Bud etowanie sprzeda y Rachunek kosztów i mar y Badanie i planowanie przepływu rodków koszt wykonany koszt planowany warto sprzeda y ilo cena koszt mar a koszt jednostkowy wpływ wypływ okres MPK wersja bud etu rodzaj kosztu produkt przedsi wzi cie zlecenie produkcyjne okres produkt klient region okres MPK metoda kalkulacji rodzaj kosztu produkt półfabrykat przedsi wzi cie zlecenie produkcyjne okres przedział czasowy kontrola odchyle kosztów rzeczywistych od planowanych, identyfikacja przyczynowa, symulacja zmiany bud etów pozycji kosztów (oraz natychmiastowe odzwierciedlanie zamiany warunków symulacji w prezentowanych wska nikach i sprawozdaniach) wspomaganie sporz dzania bud etu bezpo rednio w wielowymiarowym modelu OLAP porównanie ró nych metod kalkulacji kosztów (np. tradycyjnych z rachunkiem kosztów działa ) i ich wpływu na takie wielko ci jak np.: jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów lub półfabrykatów, mar a na wyrobach przegl d historii bilansu rodków pieni nych identyfikacja przyszłych zagro e

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, Zagadnienie Typowe miary Typowe wymiary Zakres wspomagania pieni nych rodzaj działalno ci ródło przepływu płynno ci finansowej identyfikacja obszarów planowanie inwestycji Analiza struktury i dynamiki bilansu oraz rachunku wyników koszt przychód wynik warto aktywów przedział czasowy pozycja bilansu pozycja rachunku wyników identyfikacja niekorzystnych trendów zmiany struktury i dynamiki aktywów i pasywów oraz kosztów, przychodów i wyników warto pasywów Analiza wska nikowa działalno ci przedsi biorstwa warto ci wska ników przedział czasowy wska nik pozycja sprawozdania finansowego konto syntetyczne konto analityczne analiza historii kształtowania si wska ników oceny działalno ci identyfikacja przyczyn kształtowania si wska ników symulacja wpływu zmiany warto ci pozycji bilansu lub rachunku wyników na kształtowanie si wska ników ródło: [6]. 3. Cechy techniczne oprogramowania OLAP wspomagaj cego controlling i wynikaj ce z nich korzy ci funkcjonalne Do najpopularniejszych, rodzimych rozwi za wspomagaj cych controlling operacyjny, które zostały wykonane w technologii OLAP i stanowi niezale ne rozwi zania typu stand-alone, nale y system EURECA firmy Controlling Systems, która w latach zanotowała najwi ksz liczb wdro e zako czonych i rozpocz tych oraz TETA Controlling firmy TETA (tabela 2). Pozostałe, wymienione w tabeli 2, systemy s b d produktami firm zachodnich (Prophix, InForum, Business Objects), b d stanowi cz oferowanego zintegrowanego systemu wspomagaj cego zarz dzanie (CDN XL Controlling, systemy BPSC, Optima Controlling kiedy sprzedawana jako cz systemu IFS Applications [4]). Oba wspomniane wy ej rozwi zania zostały wykonane w oparciu o technologie hurtowni danych firmy Microsoft i s przeznaczone głównie dla redniej wielko ci przedsi biorstw, a ich dostawcy wiadcz usługi integracji swoich produktów z systemami transakcyjnymi pochodz cymi od ró nych producentów. Ni ej zostan przedstawione cechy techniczne i wynikaj ce z nich korzy ci funkcjonalne systemu EURECA, który według IDC Polska oferuje najbardziej wszechstronne funkcjonalno ci oraz został wdro ony w przedsi biorstwach i instytucjach z najbardziej zró nicowanych bran (od transportu, logistyki, dystrybucji po edukacj i media), a tak e w firmach, w których proces bud etowania jest najbardziej rozbudowany. System EURECA został wykonany w technologii firmy Microsoft.NET, przy zastosowaniu narz dzi Microsoft Visual Studio.NET do tworzenia graficznego interfejsu u ytkownika, pracuje

5 82 Arkadiusz Januszewski Cechy systemów klasy Business Intelligence stosowanych w controllingu w oparciu o relacyjn baz danych Microsoft SQL i wielowymiarow baz danych Microsoft OLAP oraz wykorzystuje usługi analityczne Microsoft Analysis Services2. Architektur systemu EURECA tworz : warstwa logiki biznesowej, działaj ca w oparciu o hurtowni danych; mechanizmy do tworzenia hurtowni danych, wielowymiarowych struktur danych oraz do zasilania hurtowni danymi z systemów transakcyjnych: tabele baz danych w Microsoft SQL Server, słu ce do gromadzenia ci le okre lonych danych z systemów transakcyjnych, usługi DTS (Data Transformation Services), słu ce do przenoszenia danych mi dzy wieloma niejednorodnymi bazami (dokonuj transformacji danych do zdefiniowanych tymczasowych tabel baz danych oraz przetwarzaj pobrane dane i wpisuj je do wła ciwych tabel, uaktualniaj c jednocze nie zdefiniowane struktury wielowymiarowe); warstwa prezentacyjna z interfejsem u ytkownika. Firma oferuj ca narz dzia Controlling Systems Tabela 2. Dostawcy specjalistycznych narz dzi do bud etowania i analiz Nazwa narz dzia Przeznaczenie Wdro enia zako czone w latach Wdro enia rozpocz te EURECA bud etowanie i analizy TETA TETA Controlling bud etowanie i analizy 18 4 Consorg Optima Controlling bud etowanie i analizy 11 2 Solemis Prophix bud etowanie i analizy 17 2 inforum BI Business Objects BPSC ComArch inforum Business Intelligence Business Objects Budgeting, Payroll Planning, Sales Planning Business Objects Plan Reporting bud etowanie i analizy 20 7 bud etowanie n/d n/d analizy n/d n/d Bud etowanie 1 12 Impuls BI bud etowanie 1 14 SWD 35 0 CDN XL Controlling bud etowanie i analizy Comarch Business Intelligence ródło: [7] ( na podstawie bada IDC Polska) bud etowanie i analizy Opis systemu EURECA podaj na podstawie [2] i [3].

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, Na uwag zasługuje tu przede wszystkim wykorzystanie wielowymiarowych struktur danych zawartych w technologii OLAP, która zapewnia opracowywanie, kontrolowanie i analizowanie bud etów w uj ciach: wielowymiarowym - dzi ki temu mo na np. jednocze nie zarz dza bud etem sprzeda y podziale na segmenty rynku, regiony geograficzne czy grupy asortymentowe; wielomiarowym - dzi ki temu mo na jednocze nie planowa i obserwowa wiele miar dla jednego zjawiska np. ilo, warto i redni cen sprzeda y; wielookresowym - dzi ki mo na np. zarz dza bud etami projektów trwaj cych od listopada do kwietnia lub inwestycji trwaj cych np. 27 miesi cy. Do wa nych cech technicznych opisywanego produktu nale : zapewnienie dost pu do danych i funkcji systemu za pomoc przegl darki internetowej, integracja z pakietem Microsoft Office (głównie z MS-Excel), wieloj zyczno, mo liwo automatycznego pobierania danych z systemów transakcyjnych, wykorzystanie do tworzenia wykresów popularnego narz dzia Crystal Reports firmy Seagate Crystal Decisions. Mo liwo prowadzenia analiz zgromadzonych danych za po rednictwem przegl darki internetowej jest szczególnie istotna dla firm rozproszonych terytorialnie, które posiadaj wiele oddziałów. Zapewnienie dost pu do funkcji systemu poprzez Internet oraz intranet firmy oznacza, e z jego funkcji mo na korzysta praktycznie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. W stosunku do systemów bud etowania opartych na arkuszu kalkulacyjnym rozwi zanie takie posiada nast puj ce zalety3: bud ety cz stkowe 4 - tworzonych przez zarz dzaj cych nimi kierowników mog by wprowadzane z dowolnego miejsca do wspólnej bazy danych; zapisane we wspólnej bazie danych bud ety cz stkowe mog by bez opó nie automatycznie konsolidowane tworz c bud ety jednostek znajduj cych si na wy szych poziomach struktury organizacyjnej oraz bud et główny całego przedsi biorstwa; zapisane bud ety cz stkowe oraz skonsolidowane bud ety mog by natychmiast udost pniane kierownikom wy szych szczebli zarz dzania i controllerom finansowym, co przyspiesza proces negocjacji bud etów; kierownicy poszczególnych komórek z dowolnego miejsca na bie co ledzi poziom realizacji bud etów (za które s odpowiedzialni) oraz uzyskiwa dost p do listy transakcji (dokumentów) składaj cych si na wykonanie ich fragmentu bud etu; kierownicy oddziałów, analitycy i controllerzy mog z dowolnego miejsca na bie co analizowa informacje o stanie zasobów finansowych i materialnych, poziomie kosztów 3 Oczywi cie - oprócz dost pu z dowolnego miejsca - wymienione cechy posiada ka dy wielodost pny system bud etowania, który zapisuje dane we wspólnej bazie danych. Arkusz kalkulacyjny MS Excel jest jednym z najcz ciej u ywanych narz dzi w controllingu. Jest stosunkowo prosty w obsłudze, ma bogat funkcjonalno i jest wyposa ony w wiele kreatorów wykresów i raportów. Ma jednak te ró ne ograniczenia i niedogodno ci, takie jak do kłopotliwe i czasochłonne pobieranie danych z systemów transakcyjnych (konieczne w przypadku systemu bud etowania), problematycznym wielodost pem czy brakiem mo liwo ci zarz dzania uprawnieniami. 4 Bud ety cz stkowe składaj si na bud et całego przedsi biorstwa, który powinien by tworzony automatycznie w procesie konsolidacji.

7 84 Arkadiusz Januszewski Cechy systemów klasy Business Intelligence stosowanych w controllingu i wyników swojej placówki oraz całej firmy, dzi ki czemu nie s uzale nieni od raportów tworzonych przez pracowników w siedzibie głównej, co przyspiesza proces podejmowania decyzji i redukuje bł dne decyzje podejmowane na podstawie nieaktualnych danych. W systemie EURECA mo na w dowolnym momencie wyeksportowa dane do arkusza kalkulacyjnego MS-Excel, w celu przeprowadzania dodatkowych analiz oraz umie ci raporty graficzne w MS-PowerPoint w celu przygotowania prezentacji dla zarz du. Wa n korzy ci z integracji z MS-Excel jest mo liwo bezproblemowego wczytywania arkuszy kalkulacyjnych do bazy systemu, czyli traktowanie plików MS-Excel jako ródła danych. Jest to szczególnie przydatne na etapie wdra ania systemu, kiedy to kierownicy cz sto przygotowuj bud ety wła nie w arkuszu kalkulacyjnym. Mo e by tak e wykorzystane w przypadku gdy przed przesłaniem danych z systemu dziedzinowego do systemu bud etowania zachodzi konieczno wykonania dodatkowych oblicze (np. rozliczenia kosztów) nie przewidzianych w systemie dziedzinowym. Warto te wspomnie, e w EURECE zastosowano gotowe komponenty MS-Office co zapewnia identyczne jak w MS-Excel poruszanie si po tabelach z danymi (arkuszach bud etowych). Wieloj zyczno i łatwe dostosowanie raportów do standardów krajowych, dotycz cych j zyka i sposobu formatowania (np. liczb) oznacza, e EURECA mo e by z powodzeniem u ywana przez firmy mi dzynarodowe. Dzi ki mo liwo ci automatyzacji procesu pobierania danych z systemów transakcyjnych mo na na bie co ledzi stopie realizacji planów. Proces ten opiera si na oryginalnej metodologii DiMARTS, opracowanej przez Controlling Systems, która umo liwia pobranie danych do aplikacji ze standardowych, zdefiniowanych na etapie wdro enia formatów plików. Korzysta si z wcze niej zdefiniowanej procedury, która pobiera dane z odpowiednich tabel baz danych systemów transakcyjnych (finansowo-ksi gowego, płacowego, sprzeda y itp.), konwertuje je, oczyszcza, agreguje i zapisuje w kostkach OLAP. Dane o wykonaniu planów s pobierane w trybie off-line, z ró n cz sto ci, w zale no ci potrzeb firmy i zostaj zestawione ze wszystkimi, zdefiniowanymi przez u ytkowników wersjami planów. 4. Zako czenie Kierunek zmian w rozwi zaniach informatycznych przeznaczonych dla controllingu i bud etowania nale y uzna za słuszny. Technologie OLAP i technologie internetowych, które zostały zaimplementowane w ka dym, licz cym si na polskim rynku, oprogramowaniu controllingowym stwarzaj du o wi ksze mo liwo ci, ni te, które oferowały systemy oparte jedynie na arkuszu kalkulacyjnym lub te, które stanowiły integraln cz systemu finansowo-ksi gowego, wzgl dnie moduł systemu klasy ERP (Enterprise Resources Planning). Kluczowe zalety nowych rozwi za to zastosowanie technologii relacyjnych i wielowymiarowych baz danych, dost p do bazy danych systemu controllingowego za pomoc przegl darki internetowej, mo liwo przeprowadzania wielowymiarowych analizy OLAP oraz cisła integracja z Ms-Excel, która m.in. ułatwia wdro enie nowego systemu nie wymusza bowiem natychmiastowej zmiany przyzwyczaje pracowników zaanga owanych w proces tworzenia i kontrolowania bud etów.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, Bibliografia 1. Arthur Andersen (1999) Zarz dzanie finansami szanse i bariery. Raport z badania polskich przedsi biorstw, Warszawa 2. Controlling Systems (2007) Materiały informacyjne [Dost p 2 grudnia 2007] Dost pne w Internecie 3. FiM Consulting (2007) EURECA rozwi zanie do bud etowania i analiz wielowymiarowych. Materiały informacyjne [on-line] [Dost p 2 grudnia 2007] Dost pny w Internecie 4. Greczuszkin S. (2002) Partner czyli współproducent. Teleinfo nr 6 5. Januszewski A. (1998) Komputerowo wspomagane bud etowanie kosztów w przedsi biorstwach o zło onych strukturach zarz dzania, rozprawa doktorska, Uniwersytet Gda ski Sierocki R. (2007) OLAP to efektywna technologia przetwarzania danych analitycznych. Controlling i Rachunkowo Zarz dcza, Nr 1 7. Szarska E. (2007) W czym bud etowa? W czym analizowa? CFO Magazyn Finansistów, IDG Poland, wrzesie FEATURES OF BUSSINES INTELLIGENCE SYSTEMS CLASS IMPLEMENTED IN CONTROLLNG Summary The article shows the increase of application of Business Intelligence systems used in controlling and budgeting area. The functional and technical features of those systems are described. The advantages of controlling and budgeting information solutions due to using OLAP and Internet technologies are pointed out. Keywords: controlling, budgeting, Business Intelligence, On-line Analytical Processing, Business Intelligence Arkadiusz Januszewski Katedra In ynierii Zarz dzania Wydział Zarz dzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz, Al. Kaliskiego 7 bud

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł zakup cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA

BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH SEKTORA MSP PROPOZYCJA METODYKI TWORZENIA PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie Systemy Business Intelligence (BI) w du ej mierze adresowane s do przedsi

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi. Samorządu Terytorialnego. Jacek Teska Manager Strategicznej Jednostki Biznesu Rozwiązania dla Samorządów

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi. Samorządu Terytorialnego. Jacek Teska Manager Strategicznej Jednostki Biznesu Rozwiązania dla Samorządów Zastosowanie nowoczesnych narzędzi w skutecznym zarządzaniu Jednostkami Samorządu Terytorialnego Jacek Teska Manager Strategicznej Jednostki Biznesu Rozwiązania dla Samorządów Jednostka Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład IV dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ GENEZA WZROST UDZIAŁU KOSZTÓW POŚREDNICH automatyzacja procesów technologicznych wzrost

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1064 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Spis tre±ci. Przedmowa... Cz ± I

Spis tre±ci. Przedmowa... Cz ± I Przedmowa.................................................... i Cz ± I 1 Czym s hurtownie danych?............................... 3 1.1 Wst p.................................................. 3 1.2 Denicja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Tworzymy oprogramowanie. Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej. Poznań, 23.02.2016 r.

Tworzymy oprogramowanie. Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej. Poznań, 23.02.2016 r. Tworzymy oprogramowanie Prezentacja oferty oprogramowania dla administracji publicznej Poznań, 23.02.2016 r. O firmie -> najważniejsze informacje (1/2) Tworzymy oprogramowanie Sputnik Software jest producentem

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Arkadiusz Janek Warszawa, 24.03.2016 INFORMACJE OGÓLNE Program operacyjny Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Realizacja: OTAWA GROUP na zlecenie Stowarzyszenia RYTM ŚLĄSKA Katowice, czerwiec 2013 Zleceniodawca badania Stowarzyszenie RYTM ŚLĄSKA,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT

PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT PREZENTACJA SYSTEMU BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT Architektura i struktura funkcjonalna systemu TARGIT TARGIT Business Analytics BI System do samodzielnego tworzenia analiz, kokpitów raportów i ostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07 1 Wprowadzenie.................................. 1 2 Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych..................... 7 2.1 Teorie naukowe a problemy

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Mikołowie za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Mikołowie za rok 2011 Zwiększanie sprawności postępowań sądowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaległości sądowych Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego w Mikołowie za rok 0 CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Szkolenia są realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 1 Do SIWZ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Cena. 2580,00 PLN netto

Cena. 2580,00 PLN netto Rewizor GT Sfera to nowoczesny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to rozszerzona wersja Rewizora GT, wzbogacona o mechanizm umożliwiający dowolną rozbudowę programu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo