CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU"

Transkrypt

1 CECHY SYSTEMÓW KLASY BUSINESS INTELLIGENCE STOSOWANYCH W CONTROLLINGU ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule podkre lono wzrost zainteresowania systemami klasy Business Intelligence, przeznaczonymi dla wspomagania controllingu. Opisano ich cechy funkcjonalne oraz techniczne. Wskazano zalety rozwi za informatycznych dla controllingu i bud etowania, które wynikaj z zastosowania technologii OLAP oraz technologii internetowych i intranetowych. Słowa kluczowe: controlling, bud etowanie, On-line Analytical Proccesing, Business Intelligence 1. Wprowadzenie Jeszcze kilka lat temu wieku wi kszo stosowanych w Polsce systemów wspomagaj cych controlling operacyjny, w tym bud etowanie, oparta była na arkuszu kalkulacyjnym. Wyniki bada autora z roku 1997 wykazały np., e z 13 firm, które wdro yły bud etowanie, a 11 wspomagało ten proces arkuszem kalkulacyjnym [4, s ]. Dominacj arkusza kalkulacyjnego potwierdziły badania przeprowadzone na grupie 118 du ych firm przez firm Arthur Andersen w 1999 roku. Zdecydowana wi kszo z 44% jednostek, które deklarowały u ywanie narz dzi informatycznych do wspierania bud etowania i konsolidacji sprawozda, u ywało w tym celu arkusza kalkulacyjnego [1, s.32]. Tak e sonda dedykowanego controllerom portalu internetowego z 2001 roku, wskazał na zdecydowan przewag arkusza kalkulacyjnego nad innymi narz dziami: a 154 ze 199 firm (77%) dla potrzeb controllingu stosowało w tym czasie to popularne narz dzie, a jedynie w 19 jednostkach (10%) - oprogramowanie specjalistyczne. Rozwój i wi ksza dost pno narz dzi klasy Business Intelligence spowodowały, e obecnie coraz wi cej przedsi biorstw, do wspomagania controllingu i rachunkowo ci zarz dczej wybiera zamiast arkusza kalkulacyjnego specjalistyczne oprogramowanie wykorzystuj ce technologi hurtowni danych i narz dzia wielowymiarowego, interaktywnego przetwarzania analitycznego OLAP (on-line analytical processing). Przedstawione w raporcie Poland Enterprise Application Software Forecast and 2006 Vendor Shares wyniki bada IDC Polska przeprowadzonych dla CFO Magazyn Finansowy wykazały, e w ci gu ostatnich 3 lat na polskim rynku znacz co wzrosło zainteresowanie specjalistycznymi narz dziami przeznaczonymi do controllingu (zarz dzania bud etami i analiz) [7]. W 2006 roku odnotowano 37% wi cej wdro e ni w roku poprzednim. Wi kszo z wdro onych systemów została wykonana w technologii OLAP. Bardzo cz sto zdarza si, e w stosowanych w przedsi biorstwach systemach controllingu i bud etowania wprowadza si zmiany technologiczne polegaj ce na zamianie oprogramowania

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, opartego na arkuszu kalkulacyjnym na oprogramowanie specjalistyczne wykorzystuj ce technologi OLAP1. Celem artykułu jest przedstawienie cech funkcjonalnych oraz technicznych systemów informatycznych przeznaczonych dla controllingu, które zostały wykonane w technologii OLAP. Systemy te posiadaj wiele zalet w stosunku do rozwi za opartych na arkuszu kalkulacyjnym i z tego powodu warto pozna ich mo liwo ci. 2. Cechy funkcjonalne systemów OLAP stosowanych w controllingu Szczególne znaczenie w systemach controllingu ma mo liwo analizowania danych kosztowych i przychodowych w wielu wymiarach jednocze nie oraz poruszania si po hierarchii wymiarów. Zwi ksza to znacznie szybko analizowania dost pnych danych, ich porównywania w ró nych przekrojach i ustalania kluczowych warto ci, które w głównej mierze wpływaj na zagregowane dane syntetyczne. Mo liwo ci analityczne systemów OLAP s wykorzystywane najcz ciej w nast puj cy sposób: przedstawianie kosztów w wielu wymiarach jednocze nie np. rodzaju, miejsca powstawania kosztu (MPK) i czasu; przedstawianie sprzeda y (w układzie warto ciowym i ilo ciowym) w wielu wymiarach jednocze nie np. produktu, klienta, geografii i czasu; przedstawianie zysku lub tzw. mar y pokrycia finansowego w wielu wymiarach jednocze- nie np. produktu, klienta, geografii i czasu; porównywanie wyników (przychodów, kosztów, zysku) ró nych centrów zysku i centrów inwestycji mi dzy sob, w czasie i na ró nym poziomie szczegółowo ci analizowanych pozycji; dr enie w gł b (drill down) i konsolidowanie (roll up) kosztów według hierarchii wymiarów np. od kont syntetycznych do ró nych poziomów kont analitycznych, od MPK wy szych poziomów do MPK ni szych poziomów; dr enie w gł b (drill down) konsolidowanie (roll up) przychodów i zysku (mar y) według hierarchii wymiarów np. od regionów sprzeda y przez grupy klientów do poszczególnych klientów; konsolidowanie bud etów kosztów podrz dnych MPK (znajduj cych si na ni szych poziomach hierarchii) w bud ety nadrz dnych MPK, co jest przydatne w trakcie negocjacji bud etów; konsolidowanie bud etów przychodowo-kosztowych podrz dnych centrów zysku w bud ety nadrz dnych centrów zysku, co jest przydatne w trakcie negocjacji bud etów; porównywanie danych planowanych i rzeczywistych o przychodach i kosztach w wielu wymiarach jednocze nie i poruszanie si w gł b hierarchii zdefiniowanych wymiarów, co ułatwia ustalenie przyczyn odchyle ; 1 Według W.Kilja skiego szefa firmy Controlling systems spo ród ponad 50 wdro e systemu Eureca, które miały miejsce do połowy roku 2008, jednie w dwóch przypadkach, wdro enie systemu controllingu polegało na jego zbudowaniu od zera w pozostałych przypadkach przedsi biorstwa eksploatowały systemy oparte na arkuszu kalkulacyjnym. (Informacja uzyskana w trakcie dyskusji na seminarium po wi conym wdro eniom systemu Eureca, które odbyło si w kwietniu 2008 roku w Warszawie).

3 80 Arkadiusz Januszewski Cechy systemów klasy Business Intelligence stosowanych w controllingu porównywanie ró nych wersji bud etów w wielu wymiarach jednocze nie i porównywanie odpowiadaj cych im wska ników syntetycznych, co ułatwia wybranie wła- ciwego wariantu bud etu; przedstawianie struktury kosztów, przychodów i zysku) w uj ciu procentowym w wielu wymiarach jednocze nie i na ró nym poziomie szczegółowo ci; przedstawianie dynamiki kosztów, przychodów, wyników, pozycji sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieni nych) w czasie i na ró nych poziomach szczegółowo ci. W tabeli 1 przedstawiono podstawowy zakres wspomagania controllingu, które mo e by realizowane w systemie opartym na hurtowni danych i technologii OLAP. Podana charakterystyka obejmuje cz sto stosowane wymiary analityczne i badane miary (fakty). Tabela 1. Przykładowe obszary zastosowa technologii OLAP w controllingu i rachunkowo ci zarz dczej Zagadnienie Typowe miary Typowe wymiary Zakres wspomagania Bud etowanie kosztów i kontrola wykonania Bud etowanie sprzeda y Rachunek kosztów i mar y Badanie i planowanie przepływu rodków koszt wykonany koszt planowany warto sprzeda y ilo cena koszt mar a koszt jednostkowy wpływ wypływ okres MPK wersja bud etu rodzaj kosztu produkt przedsi wzi cie zlecenie produkcyjne okres produkt klient region okres MPK metoda kalkulacji rodzaj kosztu produkt półfabrykat przedsi wzi cie zlecenie produkcyjne okres przedział czasowy kontrola odchyle kosztów rzeczywistych od planowanych, identyfikacja przyczynowa, symulacja zmiany bud etów pozycji kosztów (oraz natychmiastowe odzwierciedlanie zamiany warunków symulacji w prezentowanych wska nikach i sprawozdaniach) wspomaganie sporz dzania bud etu bezpo rednio w wielowymiarowym modelu OLAP porównanie ró nych metod kalkulacji kosztów (np. tradycyjnych z rachunkiem kosztów działa ) i ich wpływu na takie wielko ci jak np.: jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów lub półfabrykatów, mar a na wyrobach przegl d historii bilansu rodków pieni nych identyfikacja przyszłych zagro e

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, Zagadnienie Typowe miary Typowe wymiary Zakres wspomagania pieni nych rodzaj działalno ci ródło przepływu płynno ci finansowej identyfikacja obszarów planowanie inwestycji Analiza struktury i dynamiki bilansu oraz rachunku wyników koszt przychód wynik warto aktywów przedział czasowy pozycja bilansu pozycja rachunku wyników identyfikacja niekorzystnych trendów zmiany struktury i dynamiki aktywów i pasywów oraz kosztów, przychodów i wyników warto pasywów Analiza wska nikowa działalno ci przedsi biorstwa warto ci wska ników przedział czasowy wska nik pozycja sprawozdania finansowego konto syntetyczne konto analityczne analiza historii kształtowania si wska ników oceny działalno ci identyfikacja przyczyn kształtowania si wska ników symulacja wpływu zmiany warto ci pozycji bilansu lub rachunku wyników na kształtowanie si wska ników ródło: [6]. 3. Cechy techniczne oprogramowania OLAP wspomagaj cego controlling i wynikaj ce z nich korzy ci funkcjonalne Do najpopularniejszych, rodzimych rozwi za wspomagaj cych controlling operacyjny, które zostały wykonane w technologii OLAP i stanowi niezale ne rozwi zania typu stand-alone, nale y system EURECA firmy Controlling Systems, która w latach zanotowała najwi ksz liczb wdro e zako czonych i rozpocz tych oraz TETA Controlling firmy TETA (tabela 2). Pozostałe, wymienione w tabeli 2, systemy s b d produktami firm zachodnich (Prophix, InForum, Business Objects), b d stanowi cz oferowanego zintegrowanego systemu wspomagaj cego zarz dzanie (CDN XL Controlling, systemy BPSC, Optima Controlling kiedy sprzedawana jako cz systemu IFS Applications [4]). Oba wspomniane wy ej rozwi zania zostały wykonane w oparciu o technologie hurtowni danych firmy Microsoft i s przeznaczone głównie dla redniej wielko ci przedsi biorstw, a ich dostawcy wiadcz usługi integracji swoich produktów z systemami transakcyjnymi pochodz cymi od ró nych producentów. Ni ej zostan przedstawione cechy techniczne i wynikaj ce z nich korzy ci funkcjonalne systemu EURECA, który według IDC Polska oferuje najbardziej wszechstronne funkcjonalno ci oraz został wdro ony w przedsi biorstwach i instytucjach z najbardziej zró nicowanych bran (od transportu, logistyki, dystrybucji po edukacj i media), a tak e w firmach, w których proces bud etowania jest najbardziej rozbudowany. System EURECA został wykonany w technologii firmy Microsoft.NET, przy zastosowaniu narz dzi Microsoft Visual Studio.NET do tworzenia graficznego interfejsu u ytkownika, pracuje

5 82 Arkadiusz Januszewski Cechy systemów klasy Business Intelligence stosowanych w controllingu w oparciu o relacyjn baz danych Microsoft SQL i wielowymiarow baz danych Microsoft OLAP oraz wykorzystuje usługi analityczne Microsoft Analysis Services2. Architektur systemu EURECA tworz : warstwa logiki biznesowej, działaj ca w oparciu o hurtowni danych; mechanizmy do tworzenia hurtowni danych, wielowymiarowych struktur danych oraz do zasilania hurtowni danymi z systemów transakcyjnych: tabele baz danych w Microsoft SQL Server, słu ce do gromadzenia ci le okre lonych danych z systemów transakcyjnych, usługi DTS (Data Transformation Services), słu ce do przenoszenia danych mi dzy wieloma niejednorodnymi bazami (dokonuj transformacji danych do zdefiniowanych tymczasowych tabel baz danych oraz przetwarzaj pobrane dane i wpisuj je do wła ciwych tabel, uaktualniaj c jednocze nie zdefiniowane struktury wielowymiarowe); warstwa prezentacyjna z interfejsem u ytkownika. Firma oferuj ca narz dzia Controlling Systems Tabela 2. Dostawcy specjalistycznych narz dzi do bud etowania i analiz Nazwa narz dzia Przeznaczenie Wdro enia zako czone w latach Wdro enia rozpocz te EURECA bud etowanie i analizy TETA TETA Controlling bud etowanie i analizy 18 4 Consorg Optima Controlling bud etowanie i analizy 11 2 Solemis Prophix bud etowanie i analizy 17 2 inforum BI Business Objects BPSC ComArch inforum Business Intelligence Business Objects Budgeting, Payroll Planning, Sales Planning Business Objects Plan Reporting bud etowanie i analizy 20 7 bud etowanie n/d n/d analizy n/d n/d Bud etowanie 1 12 Impuls BI bud etowanie 1 14 SWD 35 0 CDN XL Controlling bud etowanie i analizy Comarch Business Intelligence ródło: [7] ( na podstawie bada IDC Polska) bud etowanie i analizy Opis systemu EURECA podaj na podstawie [2] i [3].

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, Na uwag zasługuje tu przede wszystkim wykorzystanie wielowymiarowych struktur danych zawartych w technologii OLAP, która zapewnia opracowywanie, kontrolowanie i analizowanie bud etów w uj ciach: wielowymiarowym - dzi ki temu mo na np. jednocze nie zarz dza bud etem sprzeda y podziale na segmenty rynku, regiony geograficzne czy grupy asortymentowe; wielomiarowym - dzi ki temu mo na jednocze nie planowa i obserwowa wiele miar dla jednego zjawiska np. ilo, warto i redni cen sprzeda y; wielookresowym - dzi ki mo na np. zarz dza bud etami projektów trwaj cych od listopada do kwietnia lub inwestycji trwaj cych np. 27 miesi cy. Do wa nych cech technicznych opisywanego produktu nale : zapewnienie dost pu do danych i funkcji systemu za pomoc przegl darki internetowej, integracja z pakietem Microsoft Office (głównie z MS-Excel), wieloj zyczno, mo liwo automatycznego pobierania danych z systemów transakcyjnych, wykorzystanie do tworzenia wykresów popularnego narz dzia Crystal Reports firmy Seagate Crystal Decisions. Mo liwo prowadzenia analiz zgromadzonych danych za po rednictwem przegl darki internetowej jest szczególnie istotna dla firm rozproszonych terytorialnie, które posiadaj wiele oddziałów. Zapewnienie dost pu do funkcji systemu poprzez Internet oraz intranet firmy oznacza, e z jego funkcji mo na korzysta praktycznie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. W stosunku do systemów bud etowania opartych na arkuszu kalkulacyjnym rozwi zanie takie posiada nast puj ce zalety3: bud ety cz stkowe 4 - tworzonych przez zarz dzaj cych nimi kierowników mog by wprowadzane z dowolnego miejsca do wspólnej bazy danych; zapisane we wspólnej bazie danych bud ety cz stkowe mog by bez opó nie automatycznie konsolidowane tworz c bud ety jednostek znajduj cych si na wy szych poziomach struktury organizacyjnej oraz bud et główny całego przedsi biorstwa; zapisane bud ety cz stkowe oraz skonsolidowane bud ety mog by natychmiast udost pniane kierownikom wy szych szczebli zarz dzania i controllerom finansowym, co przyspiesza proces negocjacji bud etów; kierownicy poszczególnych komórek z dowolnego miejsca na bie co ledzi poziom realizacji bud etów (za które s odpowiedzialni) oraz uzyskiwa dost p do listy transakcji (dokumentów) składaj cych si na wykonanie ich fragmentu bud etu; kierownicy oddziałów, analitycy i controllerzy mog z dowolnego miejsca na bie co analizowa informacje o stanie zasobów finansowych i materialnych, poziomie kosztów 3 Oczywi cie - oprócz dost pu z dowolnego miejsca - wymienione cechy posiada ka dy wielodost pny system bud etowania, który zapisuje dane we wspólnej bazie danych. Arkusz kalkulacyjny MS Excel jest jednym z najcz ciej u ywanych narz dzi w controllingu. Jest stosunkowo prosty w obsłudze, ma bogat funkcjonalno i jest wyposa ony w wiele kreatorów wykresów i raportów. Ma jednak te ró ne ograniczenia i niedogodno ci, takie jak do kłopotliwe i czasochłonne pobieranie danych z systemów transakcyjnych (konieczne w przypadku systemu bud etowania), problematycznym wielodost pem czy brakiem mo liwo ci zarz dzania uprawnieniami. 4 Bud ety cz stkowe składaj si na bud et całego przedsi biorstwa, który powinien by tworzony automatycznie w procesie konsolidacji.

7 84 Arkadiusz Januszewski Cechy systemów klasy Business Intelligence stosowanych w controllingu i wyników swojej placówki oraz całej firmy, dzi ki czemu nie s uzale nieni od raportów tworzonych przez pracowników w siedzibie głównej, co przyspiesza proces podejmowania decyzji i redukuje bł dne decyzje podejmowane na podstawie nieaktualnych danych. W systemie EURECA mo na w dowolnym momencie wyeksportowa dane do arkusza kalkulacyjnego MS-Excel, w celu przeprowadzania dodatkowych analiz oraz umie ci raporty graficzne w MS-PowerPoint w celu przygotowania prezentacji dla zarz du. Wa n korzy ci z integracji z MS-Excel jest mo liwo bezproblemowego wczytywania arkuszy kalkulacyjnych do bazy systemu, czyli traktowanie plików MS-Excel jako ródła danych. Jest to szczególnie przydatne na etapie wdra ania systemu, kiedy to kierownicy cz sto przygotowuj bud ety wła nie w arkuszu kalkulacyjnym. Mo e by tak e wykorzystane w przypadku gdy przed przesłaniem danych z systemu dziedzinowego do systemu bud etowania zachodzi konieczno wykonania dodatkowych oblicze (np. rozliczenia kosztów) nie przewidzianych w systemie dziedzinowym. Warto te wspomnie, e w EURECE zastosowano gotowe komponenty MS-Office co zapewnia identyczne jak w MS-Excel poruszanie si po tabelach z danymi (arkuszach bud etowych). Wieloj zyczno i łatwe dostosowanie raportów do standardów krajowych, dotycz cych j zyka i sposobu formatowania (np. liczb) oznacza, e EURECA mo e by z powodzeniem u ywana przez firmy mi dzynarodowe. Dzi ki mo liwo ci automatyzacji procesu pobierania danych z systemów transakcyjnych mo na na bie co ledzi stopie realizacji planów. Proces ten opiera si na oryginalnej metodologii DiMARTS, opracowanej przez Controlling Systems, która umo liwia pobranie danych do aplikacji ze standardowych, zdefiniowanych na etapie wdro enia formatów plików. Korzysta si z wcze niej zdefiniowanej procedury, która pobiera dane z odpowiednich tabel baz danych systemów transakcyjnych (finansowo-ksi gowego, płacowego, sprzeda y itp.), konwertuje je, oczyszcza, agreguje i zapisuje w kostkach OLAP. Dane o wykonaniu planów s pobierane w trybie off-line, z ró n cz sto ci, w zale no ci potrzeb firmy i zostaj zestawione ze wszystkimi, zdefiniowanymi przez u ytkowników wersjami planów. 4. Zako czenie Kierunek zmian w rozwi zaniach informatycznych przeznaczonych dla controllingu i bud etowania nale y uzna za słuszny. Technologie OLAP i technologie internetowych, które zostały zaimplementowane w ka dym, licz cym si na polskim rynku, oprogramowaniu controllingowym stwarzaj du o wi ksze mo liwo ci, ni te, które oferowały systemy oparte jedynie na arkuszu kalkulacyjnym lub te, które stanowiły integraln cz systemu finansowo-ksi gowego, wzgl dnie moduł systemu klasy ERP (Enterprise Resources Planning). Kluczowe zalety nowych rozwi za to zastosowanie technologii relacyjnych i wielowymiarowych baz danych, dost p do bazy danych systemu controllingowego za pomoc przegl darki internetowej, mo liwo przeprowadzania wielowymiarowych analizy OLAP oraz cisła integracja z Ms-Excel, która m.in. ułatwia wdro enie nowego systemu nie wymusza bowiem natychmiastowej zmiany przyzwyczaje pracowników zaanga owanych w proces tworzenia i kontrolowania bud etów.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 18, Bibliografia 1. Arthur Andersen (1999) Zarz dzanie finansami szanse i bariery. Raport z badania polskich przedsi biorstw, Warszawa 2. Controlling Systems (2007) Materiały informacyjne [Dost p 2 grudnia 2007] Dost pne w Internecie 3. FiM Consulting (2007) EURECA rozwi zanie do bud etowania i analiz wielowymiarowych. Materiały informacyjne [on-line] [Dost p 2 grudnia 2007] Dost pny w Internecie 4. Greczuszkin S. (2002) Partner czyli współproducent. Teleinfo nr 6 5. Januszewski A. (1998) Komputerowo wspomagane bud etowanie kosztów w przedsi biorstwach o zło onych strukturach zarz dzania, rozprawa doktorska, Uniwersytet Gda ski Sierocki R. (2007) OLAP to efektywna technologia przetwarzania danych analitycznych. Controlling i Rachunkowo Zarz dcza, Nr 1 7. Szarska E. (2007) W czym bud etowa? W czym analizowa? CFO Magazyn Finansistów, IDG Poland, wrzesie FEATURES OF BUSSINES INTELLIGENCE SYSTEMS CLASS IMPLEMENTED IN CONTROLLNG Summary The article shows the increase of application of Business Intelligence systems used in controlling and budgeting area. The functional and technical features of those systems are described. The advantages of controlling and budgeting information solutions due to using OLAP and Internet technologies are pointed out. Keywords: controlling, budgeting, Business Intelligence, On-line Analytical Processing, Business Intelligence Arkadiusz Januszewski Katedra In ynierii Zarz dzania Wydział Zarz dzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bydgoszcz, Al. Kaliskiego 7 bud

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A.

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. KOMPUTEROWO WSPOMAGANY SYSTEM ZARZ DZANIA MAGAZYNEM W ZAKŁADACH FARMACEUTYCZYCH POLPHARMA S.A. ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy WOJCIECH DOMARACKI Zakłady Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ

ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ ZASTOSOWANIE NARZ DZI EKSPLORACJI DANYCH DATA MINING DO TWORZENIA MODELI ZARZ DZANIA WIEDZ EUGENIA FRONCZAK MAŁGORZATA MICHALCEWICZ Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W dobie

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI

WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI WYBÓR SYSTEMU ZARZ DZANIA DO WIADCZENIAMI KLIENTA ORAZ WSPOMAGANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH WALDEMAR WOLSKI Streszczenie Odpowiedni dobór systemu zarz dzania informacj o kliencie,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI

ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI ZARZ DZANIE RYZYKIEM ZWI ZANYM Z DOPASOWANIEM SYSTEMU ERP DO ORGANIZACJI MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagro e wynikaj cych ze zmian

Bardziej szczegółowo

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT

PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT PORTALE KORPORACYJNE W ZARZ DZANIU WIEDZ NA PRZYKŁADZIE FIRMY KOMFORT MIROSŁAWA MARCINIAK HENRYK MARJAK Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule omówione zostały zagadnienia dotycz ce klasyfikacji,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE JAROSŁAW W TRÓBSKI, KRZYSZTOF MAŁECKI, AGNIESZKA KONYS Instytut Systemów Informatycznych Szczecin Streszczenie W artykule podj

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH OGRANICZENIA W REALIZACJI TRANSAKCJI INTERNETOWYCH MAREK SIKORA, GRZEGORZ DZIE A, ZBIGNIEW LWOWSKI Streszczenie Ograniczenia w wykorzystaniu Internetu w Polsceprzez klientów detalicznych czy firmy prowadz

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA

INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA INTELIGENTNA LOGISTYKA JAKO ELEMENT KREOWANIA WARTO CI DODANEJ DLA KLIENTA BOGDAN KLEPACKI SGGW MARCIN GIDZI SKI Dachser Sp z o.o. Streszczenie W opracowaniu przedstawiono zagadnienie znaczenia stosowania

Bardziej szczegółowo