S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w skrócie SIWZ ) REMONT DACHU W RAMACH PROJEKTU PN. REMONT DACHU I ELEWACJI DAWNEGO BUDYNKU KOLEGIUM JEZUICKIEGO W JELENIEJ GÓRZE Etap II: KONTYNUACJA WYMIANY ZNISZCZONEGO POKRYCIA POŁACI DACHOWEJ około 638 M.KW. Zatwierdzam: Prezes Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze (-)Mariusz Gierus Jelenia Góra, 14 maja 2015 r. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 1 I 49

2 WAŻNE INFORMACJE DLA WYKONAWCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia obejmuje: l.p. Oznaczenie Rozdziału Nazwa Części 1. Rozdział I. Instrukcja dla wykonawców (w skrócie: IDW) 2. Rozdział II. Wzór umowy 3. Rozdział III. oznacz. jako: Opis przedmiotu zamówienia określony ogólnie jako Dokumentacja projektową, stanowiąca wyciąg z Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego, opracowanych w X.2011 r. i XI.2012 r. przez Biuro Projektowe FORUM-PROJEKT S.C. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 25B, Dokumentację projektową tworzą : [2] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] Opis techniczny zawarty w Rozdziale I. pkt. III Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący wyciągi z opisów technicznych Projektów budowlanych i Projektów wykonawczych Zdjęcia- stan istniejący Wizualizacja -dach Rzut dachu z zaznaczonymi częściami, które są objęte niniejszym postępowaniem Rzut dachu z opisanym zakresem prac do wykonania Orientacyjny rozkład powierzchni połaci dachowej objętej niniejszym postępowaniem Rysunek konstrukcyjny lukarny nr 1 dla dachu o spadku 29stopni nr 2 - dla dachu o spadku stopnie Zestawienie drewna dla lukarny nr 1 - dachu o spadku 29stopni Zestawienie drewna dla lukarny nr 2 - dachu o spadku 42-43stopnie Rzut dachu- instalacja odgromowa STWiOR Orientacyjny Przedmiar przedmiar robót dla całej połaci dachu oznacz. jako: [14] Orientacyjny Przedmiar Robót dołączony do Dokumentacji projektowej, należy wyłącznie traktować jako materiał pomocny w szybkim rozeznaniu zakresu rzeczowego przedsięwzięcia objętego postepowaniem. Orientacyjny Przedmiar robót obejmuje całą powierzchnię połaci dachu budynku d. Kolegium Jezuickiego, co oznacza,że nie jest sporządzony wyłącznie dla potrzeb zakresu rzeczowego objętego niniejszym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Orientacyjny Przedmiar robót nie jest podstawą do ustalenia umownej ceny. [15] Decyzja nr 287/2012 z r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, wydana przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry W dyspozycji Zamawiającego jest komplet dokumentacji projektowej na zadanie realizowanego w ramach Projektu pn. Remont dachu i elewacji dawnego budynku Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze, z którą może zapoznać się wykonawca, jeżeli uzna to za niezbędne do sporządzenia oferty na wycinek robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 2 I 49

3 ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) I. NAZWA, SIEDZIBA I ADRES KORESPONDENCYJNY ZAMAWIAJĄCEGO Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego ul. Kopernika 1, Jelenia Góra fax NIP: Regon : strona internetowa: godziny urzędowania: od godz. 08:00 do godz. 15:00, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Adres korespondencyjny: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2, Jelenia Góra II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907, ze zmianami ), w dalszej części SIWZ zwanej w skrócie upzp. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja wymiany zniszczonego pokrycia połaci dachowej około 638 m.kw. budynku dawnego Kolegium Jezuickiego, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 1 w Jeleniej Górze, w zakresie:. ( Część I + Część II, lub Część I lub Część I+ element(y). z Części II). Dawny budynek Kolegium Jezuickiego usytuowany jest na parceli przylegającej do odcinka dawnych murów obronnych starego Miasta. Jest to budowla późno barokowa założona na planie podkowy. Obecnie część objętą przedmiotem zamówienia jest wyłączona z użytkowania. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/2128/649/J z Na realizację zadania- Zamawiający posiada Decyzję nr 760/12 z r. r. udzielającą pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku, wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz Decyzję nr 287/2012 z r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę, wydana przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. [ ] wg opisu technicznego do PB: 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych objętych postepowaniem obejmuje w szczególności wymianę pokrycia dachowego na powierzchni ok. 638m 2, wprowadzenie lukarn, okien połaciowych i wyłazowych, ław i stopni kominiarskich, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, założenie systemowych płotków śniegowych przy okapach oraz nad oknami połaciowymi, rozbiórkę oraz przemurowanie kominów z zabezpieczeniem siatką bocznych otworów, wymianę instalacji odgromowej z wykonaniem badań skuteczności ochrony, niezbędną naprawę gzymsów przed założeniem obróbek blacharskich. Pozostała renowacja i naprawa gzymsów wykonana zostanie podczas prac związanych z elewacją budynku zakres poza przedmiotem niniejszego postępowania. 2.1 Pokrycie dachowe Stan istniejący. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachowe stanowi blacha stalowa płaska o połączeniach podłużnych na rąbek stojący pojedynczy, poprzeczne- rąbek leżący. Pokrycie nie jest pokryciem pierwotnym- oryginalny łupek i dachówka zostały wymienione podczas remontu w czasie użytkowania. Wykazuje duży stopień zużycia- szczątki łuszczącej się farby pokrycia nie zabezpieczają już materiału pokrycia, który w dużym stopniu wykazuje korozję włącznie z połączeniami i obróbkami koszy i okapu- nie spełnia swojej roli, wykazuje nieszczelności- do demontażu. Rynny SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 3 I 49

4 okapowe oraz obróbki gzymsów elewacyjnych wykazują duże zużycie materiału i nie spełniają swojej roliwypaczone na rynhakach, nie odprowadzają wody do koszy i rur spustowych. Powyższe oraz nieszczelności połączeń obróbek blacharskich gzymsów doprowadziły do sukcesywnego zawilgacania materiału tynkowego i murowego gzymsów co doprowadziło w wielu miejscach do odparzeń, spękań, zniszczeń, ubytków. Nieszczelności pokrycia dachowego spowodowały duże zniszczenia deskowania dachu Zakres rzeczowy do wykonania. Niniejszym postępowaniem objęta jest wymiana pokrycia dachu powierzchni na około 638 m 2, na pokrycie z blachy miedzianej łącznie z wymianą całości deskowania pod istniejącym pokryciem z blachy, na deskowanie z drewna iglastego gr. 2,8cm z założeniem folii paroprzepuszczalnej na krokwiach oraz kontrłat 6x5cm celem wytworzenia przestrzeni wentylacyjnej. Ponieważ obróbki blacharskie okapów zostały przerwane dla montażu rynhaków, a tym samym umożliwiały penetrację wód opadowych Wykonawca musi liczyć się potrzebą wymiany skorodowanych końcówek krokwi i skalkulować to w ryzyku ryczałtu. Zakres połaci dachowej do wymiany objęty postepowaniem został zaznaczony na rysunku 8/A/16 kolorem czerwonym jako Część I i kolorem niebieskim jako Część II., plik oznacz. jako [6]. 2.2 Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i koryta odpływowe. - wszystkie elementy do wymiany na elementy z blachy tytan.-cynk patynowanej, z wyjątkiem projektowanych lukarn oraz opierzenia kominów, gdzie elementy obróbek blacharskich należy wykonać z blachy miedzianej. Zakres prac opisany na rysunku 5/A/17, stanowiący plik oznacz. jako [7]. 2.3 Przewody wentylacyjne i kominy. Przewody wentylacyjne wykonane będą w technologii giętych rur stalowych w otulinie z wełny mineralnej, które obudowane do klasy EI 60 zostaną wyprowadzone na dach w postaci systemowych kominków wentylacyjnych lub kominów zgodnie z rysunkiem 5/A/17 rzutu dachu. Obudowa w klasie EI 60 dotyczy również obudowy powyżej sufitu podwieszanego nad poddaszem. W zakresie wykonawcy jest wykonanie robót budowlanych ponad połacią dachu, z nw. wyjątkiem, w sposób umożliwiający późniejsze wpięcie pozostałej części elementów przez wykonawcę wykonującego roboty wewnętrzne w budynku, w tym instalacyjne (poza zakresem niniejszego postępowania). W zakresie objętym postępowaniem jest rozbiórka kominów, przemurowania kominów oraz obudowa przewodów, powyżej połaci dachowej, płytami OSB, wodoodpornymi gr. 2,4cm na ruszcie drewnianym + styropian gr. 5cm + tynk cementowo wapienny gr.1cm, zwieńczenia kominów, które należy wykonać w postaci systemowych nasad kominowych z laminatu poliestrowoszklanego, malowanego na kolor jasno szary. Istniejące kominy, zaznaczone na rzucie powierzchni połaci dachowej objętej postępowaniem, są przeznaczone do rozbiórki z wyjątkiem kominów obsługujących aulę ( 4sztuki), które należy przemurować w obrębie poddasza i powyżej połaci dachowej. 2.4 Okna W obrębie poddasza zaprojektowano lukarny, okna połaciowe typu Velux 78x140cm oraz wyłazy dachowe typu Velux Velta. W obrębie klatek schodowych zaprojektowano okna oddymiające typu Velux M08 78x140cm, każde o czynnej powierzchni oddymiania równej 0,6m2. Wykonawca w ryzyku ryczałtu powinien uwzględnić ewentualną konieczność wykonania dodatkowych wymianów pod nowe okna połaciowe i wyłazy dachowe. W zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż okien połaciowych, okien oddymiających i wyłazów dachowych. Dostawa i montaż okien w lukarnach nie jest w zakresie niniejszego postepowania. Rozmieszczenie okien połaciowych, okien oddymiających i wyłazów, lukarn zawiera rysunek nr 5/A/17, oznacz. jako plik [7]. 2.5 Instalacja odgromowa. Instalację odgromową należy wykonać w postaci zwodów poziomych nienaprężonych, drutem Fe/Zn fi 8mm na odstępnikach naciągowych, minimum 40 cm od pokrycia dachu. Zwody pionowe wykonać jako naprężające z drutem Fe/Zn fi 8mm, naprężane na wspornikach u szczytu i na wysokości parteru od strony zewnętrznej budynku (wspornik dolny mocowany do wysokości 1,80m). Od strony wejść do budynku przewody SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 4 I 49

5 odprowadzające należy doprowadzić do poziomu parteru (wsporniki mocowane do wysokości 1,80m, jak wyżej).przewody odprowadzające należy naprężyć na dole śrubą naciągową i poprzez złącze kontrolne połączyć z przewodami uziemiającymi Fe/Zn 20x3mm przyspawanymi do uziomu budynku. Wymiana instalacji odgromowej dotyczy tylko części budynku, na którym wykonywana jest wymiana połaci dachowej objęta niniejszym postępowaniem. Wykonana nowa instalacja odgromowa wraz z pozostałą instalacją odgromową musi zapewnić skuteczna ochronę przed uderzeniem pioruna, co oznacza, że instalacja odgromowa na budynku musi tworzyć jedną całość. W przypadku, gdyby zmierzona wypadkowa rezystancja uziemienia i innych połączonych z nim urządzeń przekraczała wartość dopuszczalną (>30Ω) należy wykonać uziomy sztuczne. W takim przypadku rezystancja uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż dwukrotna wartość wymagana dla danego typu uziomu.. Sposób poprowadzenia instalacji odgromowej pokazany jest na rys.10/e/15 rzut dachu-instalacja odgromowa, stanowiącym plik oznacz. jako [12]. 3. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe- Zamawiający zakres rzeczowy prac objętych niniejszym postępowaniem podzielił na dwie części: kolorem czerwonym Część I i kolorem niebieskim- Część II. W przypadku, kiedy umowna cena w najkorzystniejszej ofercie przekroczy posiadane prze Zamawiającego środki finansowe- Zamawiający odstąpi od realizacji Części II w całości lub części, przy czym za część należy uznać zgodnie ze schematem dachu stanowiącym plik oznacz. jako [8]: [ ] 7- małe czoło od ulicy lub 8- trójkąt nad pokojem nauczycielskim lub 9-część nad poddaszem bez przeznaczenia. 4. Doszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową. Dokumenty zawarte w ww. Rozdziale III oraz w punkcie III. niniejszego Rozdziału muszą być odczytywane i interpretowane równorzędnie z całością postanowień. Wszelkie uzupełnienia i ewentualne modyfikacje dokonywane w tworzących całość dokumentach, a wpływające na postanowienia i treść dokumentów, muszą być uwzględnione w pozostałych dokumentach i na odwrót. Brak takiego uwzględnienia w żadnym wypadku nie zwalnia żadnej ze Stron z należytego wykonania Umowy zgodnie z logiką i zamierzeniem wprowadzonych zmian. 5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy zapisami w dokumentacji przetargowej - Wykonawcę obowiązują w kolejności zapisy: dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamówienia w punkcie III. Rozdziału I., Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 6. Zamówienie opisane jest kodem wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV jako: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, w tym m. innymi: Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Wykonywanie konstrukcji dachowych Wykonywanie pokryć dachowych Kładzenie dachów metalowych Kładzenie rynien Pokrywanie Izolowanie dachu Uszczelnianie dachu Naprawa dachów Konserwacja dachów Okładziny, wykonanie obróbek blacharskich Ochrona odgromowa Roboty ciesielskie przy więźbie dachowej 7. W przypadku użycia w jakimkolwiek miejscu Dokumentacji projektowej nazw producentów, znaków, nazw towarowych pochodzenia, o których mowa w art. 29 ust. 3 upzp. bądź norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 do 4 upzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 5 I 49

6 Zgodnie z art. 30 ust. 5 upzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby, urządzenia, materiały, roboty budowlane spełniają funkcję i wymagania techniczne opisane w Dokumentacji projektowej. W takim przypadku, do wykonawcy należy wykazanie, że oferowane przez niego wyroby, materiały lub urządzenia spełniają wymagania techniczne po kątem przydatności (funkcji jaką mają spełniać) i parametrów technicznych wyrobów, materiałów lub urządzeń przywołanych w Dokumentacji Projektowej. Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako Polskie Normy i ich odpowiedniki, których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi. W każdym miejscu w Dokumentacji projektowej, po każdym wyrazie wskazującym na konkretny wyroby materiał lub urządzenie poprzez określenie nazwy producenta, znaku, nazwy towaru lub pochodzenia Zamawiający dodaje wyrazy: lub równoważny. Przez pojęcie równoważny Zamawiający rozumie każdy inny materiał, wyrób, który spełnia podstawowe funkcje techniczne, w tym.m.in. wytrzymałościowe i izolacyjne, użytkowe, funkcjonalne i estetyczne, co najmniej przywołanej w Dokumentacji projektowej. 8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres rzeczowy prac ujęty w Dokumentacji projektowej określony przepisami prawa, współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia objętego postępowaniem, bez względu na trudności i nie przewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 9. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne, dla całego przedmiotu zamówienia - minimum 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - rozpoczęcie: planowane od 25 czerwca 2015 r. - przekazanie terenu budowy: planowane na dwa(2) kolejne dni nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy licząc od dnia następnego podpisania umowy, - realizacja w cyklu maksymalnie 3 miesięcy ( 92dni), licząc od dnia następnego przekazania terenu budowy, potwierdzonego wpisem do Dziennika budowy lub stosownym protokołem, Za termin zakończenia zadania uważa się datę zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. VII. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VIII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW OR AZ SPOSÓB ICH SPEŁNIENIA 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 upzp: 1.1 posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Decyzja, które roboty budowlane widniejące w ww. wykazie są najważniejsze, pozostawiona jest Wykonawcy, z zastrzeżeniem treści zdania następnego. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 6 I 49

7 Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o złożone przez Wykonawcę stosowne oświadczenie i wykazane w ww. wykazie realizacje, z których co najmniej dwie(2) dotyczą robót budowlanych polegających na wykonawstwie i/lub remontach dachów wielospadowych o konstrukcji drewnianej w zakresie rzeczowym których było wykonanie co najmniej: na powierzchni minimum 300m 2 pokrycia dachu z blachy w tym co najmniej jedno pokrycie z blachy miedzianej, wykonanie konstrukcji lukarn, w tym co najmniej dwóch w przestrzeni istniejącego dachu; okien połaciowych, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych. Ww. zakres robót może być wykazany łącznie w jednej realizacji lub maksymalnie w trzech realizacjach tak, żeby po dodaniu wykonanych zakresów robót budowlanych uzyskać co najmniej dwa(2) komplety wymaganego na wstępie zakresu robót budowlanych. Każda z realizacji uznanych przez Wykonawcę za najważniejszą oraz realizacji wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu powinna być poparta załączonymi dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wykonawca jest zobowiązany podać obiektywne przyczyny, jeżeli korzysta z tej drugiej formy dowodów. Ww. dowody muszą być wydane przez podmiot na rzecz, którego te roboty budowlane zostały wykonane. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane wcześniej, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. 1.2 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien wskazać do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia w szczególności osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, tj. Kierownika Budowy posiadającego : - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, na co najmniej trzech(3) realizacjach związanych z robotami budowlanymi polegającymi na kryciu blachą połaci dachowych, w tym co najmniej na jednej(1) realizacji, w której materiałem pokrywczym była blacha miedziana, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - odbytą co najmniej dwuletnią(2) praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Jeżeli wskazana wyżej osoba jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej i nabyła w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, mając na względzie obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego wymagane jest od tej osoby uznanie jej kwalifikacji zawodowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o złożone przez Wykonawcę stosowne oświadczenie i wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi. 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: a) dysponowanie środkami finansowymi lub posiadaną zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) - w wysokości co najmniej PLN; b) że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum PLN. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 7 I 49

8 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 upzp. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) upzp. 4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, których Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za to, że w okresie 3lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony wykonawca poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych ( art. 24 ust.2a. upzp). 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony: w punkcie 1.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców, w punkcie 1.2 i 1.3 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo łącznie wszyscy ci wykonawcy występujący wspólnie w punktach 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie w punkcie 4. dotyczy każdego z wykonawców z osobna IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 upzp., do oferty należy załączyć : 1- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych art.22 ust.1 upzp. - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców występujący jako Lider albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie albo ustanowiony pełnomocnik; 2- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w tym szczególnie dotyczy to robót budowlanych, o których mowa w zdaniu trzecim i następnym w punkcie VIII wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4; 3- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowalnymi, o której mowa w punkcie VIII.1.2, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia stanowi załącznik nr 5; 4- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi posiada wymagane uprawnienia oraz odbytą praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6; SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 8 I 49

9 5- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 7- jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22.ust.1 upzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b upzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: (a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( w oryginale) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7; (b) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- jeżeli udostępnia zasoby, o których mowa w punkcie VIII.1.3. a), (c) wykazu robót budowlanych wykonanych (zakończonych) oraz nie wykonanych lub wykonanych nienależycie przez inny podmiot, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- jeżeli udostępnia zasoby, o których mowa w punkcie VIII.1.1. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4; Wykaz dotyczy wyłącznie wszystkich robót budowlanych polegających na wykonawstwie i/lub remontach dachów wielospadowych o konstrukcji drewnianej w zakresie rzeczowym których było wykonanie co najmniej: na powierzchni minimum 300m 2 pokrycia dachu z blachy w tym co najmniej jedno pokrycie z blachy miedzianej, wykonanie konstrukcji lukarn, w tym co najmniej dwóch w przestrzeni istniejącego dachu; okien połaciowych, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust.2b upzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 upzp. należy złożyć: 1- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 upzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22.ust.1 upzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b upzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 9 I 49

10 C. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5) upzp. należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną : 1- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5) upzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z tych wykonawców oddzielnie. X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć formę prawną konsorcjum lub inną równoważną formę prawną. W tym celu, przed podpisaniem umowy na realizację zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowny dokument zawierający w swojej treści między innymi następujące elementy: - określenie celu gospodarczego, - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówieni i rękojmi za wady, - określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), - wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady, - określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem Zamawiającego, - określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków Konsorcjum, - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. XI. ZALICZKA NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. XII. WADIUM 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości: PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych ). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275, z późniejszymi zmianami). SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 10 I 49

11 3. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń - dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia ( Zamawiającego), gwaranta ( banku lub instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia ) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie : - że wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 upzp. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25.ust.1 upzp. lub pełnomocnictw, a nie udowodnił, że nie wynikało to z przyczyn leżących po jego stronie, lub - że wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W przypadku, gdy gwarancje lub poręczenia nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego - Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 4. Wadium w formie gwarancji lub poręczeń nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić - wyłącznie przelewem na rachunek Zamawiającego, otwarty w PLN : PKO BP 1 Oddział Jelenia Góra z adnotacją w tytule wpłaty : Wadium kontynuacja_ remont dachu. 6. Wadium w innej, niż pieniądz dopuszczonej przez Zamawiającego, formie /formach wykonawca może dołączyć do oferty - pod warunkiem, że umieszczone zostanie w osobnej kopercie z podaną nazwą wykonawcy i adnotacją: Wadium kontynuacja_ remont dachu. 7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne wówczas, gdy Bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest niewystarczającym warunkiem do stwierdzenia, przez Zamawiającego, terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 upzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 upzp., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 upzp., pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 11 I 49

12 XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny umownej podanej w Ofercie. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 09.XI 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze, wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy lub zerwania umowy przez wykonawcę lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy. Muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie. Zamawiający, w terminie dwóch(2) dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczającego należyte wykonanie umowy (gwarancja, poręczenie), ma prawo zgłosić zastrzeżenia do jego treści lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie dwóch (2) dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art.148 ust. 2 upzp. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego otwarty w PLN: PKO BP 1 Oddział Jelenia Góra z adnotacją w tytule wpłaty : Zabezpieczenie należytego wykonania umowy kontynuacja_ remont dachu. 5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, stosownie do treści art. 94 ust. 3 upzp. 7. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji ma zastosowanie art. 149 upzp. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 12 I 49

13 8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: a) Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę stanowiącą równowartość 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady, c) w przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Protokołu odbioru końcowego). XIV. PODWYKONAWSTWO 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, przy czym Zamawiający żąda wskazania w ofercie tej części zamówienia. 2. Uszczegółowienie dotyczące zawarcia umowy o podwykonawstwo zawarte jest w paragrafie 12. Rozdział Wzór umowy. XV. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ dokonywane będą w PLN. XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i razem z załącznikami musi być czytelna. 2. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 3. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 5. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem punktu 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców lub przez pełnomocnika ustanowionego, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 6. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 13 I 49

14 7. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 8. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia, wykaz robót budowlanych, wykaz osób, etc.) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. 9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 upzp. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 12. Kompletna oferta musi zawierać: a) formularz Oferty, wg załączonego wzoru stanowiącego Załącznik nr 1; b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust 1 upzp., wg załączonego wzoru stanowiącego Załącznik nr 2; c) oświadczenie wykonawcy o braku okoliczności wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24. ust 1 upzp., wg załączonego wzoru stanowiącego Załącznik nr 3; d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o których mowa w punkcie VIII.1.2, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4; e) oświadczenie że co najmniej osoba pełniąc funkcję kierownika budowy posiada wymienione w punkcie VIII.1.2 wymagane uprawnienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5; f) pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy; g) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; h) zobowiązanie innych podmiotów, w oryginale, do udostępnienia zasobów, wg załączonego wzoru stanowiącego Załącznik nr 6; i) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; j) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC; k) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca w rozumieniu ustawy z o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 33, z późn.zm.) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- wg załączonego wzoru stanowiącego Załącznik nr 7; m) jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na inne podmioty na zasadach określonych w art.26 ust.2b upzp. (m1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- jeżeli udostępnia zasoby, o których mowa w punkcie VIII.1.3. a). SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 14 I 49

15 (m2) wykazu robót budowlanych wykonanych (zakończonych) oraz nie wykonanych lub wykonanych nienależycie przez inny podmiot, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. n) jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na inne podmioty na zasadach określonych w art.26 ust.2b upzp. a podmioty ten będą brały udział w realizacji części zamówienia dodatkowo (n1) oświadczenie innego podmiotu (w oryginale) o braku okoliczności wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24. ust 1 upzp., wg załączonego wzoru stanowiącego Załącznik nr 3; XVII. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosku. 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na dwa (2) dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wraz z treścią zapytania wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz udostępni te informacje na własnej stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień - Zamawiający nie ujawnia źródła zapytania. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz udostępni ją na własnej stronie internetowej. 5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 6. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której udostępniona będzie niniejsza SIWZ. XVIII. ZEBRANIE WYKONAWCÓW Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców dotyczących treści niniejszej SIWZ. w celu wyjaśnienia wątpliwości XIX. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan Andrzej GLINKA członek Zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, przy czym dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych wykonawców z Zamawiającym jest: - forma pisemna - adres: Jelenia Góra, ul. Kopernika 1 - poczta elektroniczna: - fax: Wszystkie przekazywane oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz faksu wymagają, na żądanie, potwierdzenia przez stronę otrzymującą (adresata). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za wniesione w terminie, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 15 I 49

16 XX. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 1. Ofertę należy wnieść za pośrednictwem np. operatora wyznaczonego: grzecznościowo _Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2, Jelenia Góra lub wnieść bezpośrednio na Plebanię Parafii - adres j. w., lub złożyć bezpośrednio - grzecznościowo na Plebani Parafii w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 02 czerwca 2015 r. do godz. 16: Ofertę spiętą lub zszytą w jeden dokument, należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem, dodatkowo opisanej : Oferta kontynuacja-remont dachu. Nie otwierać przed r. godz. 16:30. Decyduje data wniesienia oferty do Zamawiającego. XXI. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert. 2. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 3. Zamawiający, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia oddaje ofertę upoważnionemu wykonawcy. W przypadku, kiedy nie można w sposób jednoznaczny, bez otwarcia oferty zidentyfikować jej właściciela zwrot oferty następuje dopiero na sesji jawnej, po otwarciu wszystkich, pozostałych ofert. XXII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Miejsce otwarcia ofert: grzecznościowo - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Jelenia Góra, Plac Kościelny 1-2 Kancelaria Parafii (adres j. w.) w dniu 02 czerwca 2015 r. o godz. 16 : 30 XXIII. TRYB OTWARCIA OFERT 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo poda obecnym: a) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) zawarte w Formularzu Oferty informacje dotyczące ceny, c) termin wykonania zamówienia, d) okres gwarancji jakości. Informacje dotyczące warunków płatności - Zamawiający określił w sposób jednakowy dla wszystkich wykonawców. Powyższe informacje zostaną odnotowane w Protokole postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 1. i 2. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 16 I 49

17 XXIV. ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANIA Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy bez jej otwierania. XXV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający może, co najmniej na trzy (3) dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XXVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 1. Umowna Cena podana w ofercie (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) musi być wyrażona w PLN. 2. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę zagranicznego z obszaru wewnątrzwspólnotowego (UE), podana umowna cena powinna być bez podatku od towarów i usług (Vat), z poniższym zastrzeżeniem. Zamawiający w celu oceny takiej oferty, dolicza do przedstawionego w niej wynagrodzenia podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem: o ile wykonawca zagraniczny nie przedstawił stosownego dokumentu o odprowadzaniu podatku od towarów i usług VAT na terenie RP. Podatek od towarów i usług (VAT) uiszcza Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 3. Umowna Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia i być skalkulowana w oparciu o załączoną Dokumentację projektową, stanowiącą Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia, Umowna cena musi zawierać koszt ryzyka związanego z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia, jak również koszty robót, usług i czynności zarówno ujętych jak i nie ujętych w Dokumentacji projektowej, a których wykonanie niezbędne jest do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, między innymi takich jak : a) koszty zorganizowania zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), b) koszty wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, c) koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, d) koszty bezpiecznego wygrodzenia budowy,w tym daszki zabezpieczajace, przejścia, kładki etc. e) koszty uporządkowania terenu po wykonaniu robót, f) koszty wywozu wszystkich odpadów wytworzonych przez wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, dotyczy to również materiałów pochodzących z rozbiórek i ich utylizacji, g) koszty wykonania powykonawczej dokumentacji budowlanej w 2 egz.- jeżeli będzie taka potrzeba h) sporządzenia dodatkowych opracowań projektowych własnym staraniem i na własny koszt- jeżeli wykonawca, na etapie realizacji, uzna dla niego za niewystarczającą otrzymaną Dokumentację Projektową opisującą przedmiot zamówienia, i) koszty usuwania wad w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne, j) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego oraz w przeglądzie końcowym dokonanym przed upływem okresu trwania rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości. Blacha pochodząca z rozbiórki istniejącego pokrycia i obróbek blacharskich oraz zdemontowane rynny i rury spustowe stanowią materiał Zamawiającego, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w obrębie terenu budowy. 4. Cena podana w ofercie jest umowną Ceną i nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 17 I 49

18 5. Dołączony do Dokumentacji projektowej orientacyjny Przedmiar robót: a) obejmuje całą powierzchnię połaci dachu budynku d. Kolegium Jezuickiego, co oznacza,że nie jest sporządzony wyłącznie dla potrzeb zakresu rzeczowego objętego niniejszym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. b) należy traktować wyłącznie jako materiał pomocny w szybkim rozeznaniu zakresu rzeczowego przedsięwzięcia objętego postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. c) nie jest podstawą do ustalenia umownej ceny. 6. Uszczegółowienie zasad rozliczania się stron za realizację przedmiotu zamówienia określone zostało w Rozdziale II. Wzór umowy. XXVII. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a) zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z postępowania, b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium oceny ofert : Lp Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 1. Umowna Cena ( C ) dla Części I + Część II -podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażona w PLN z wyłączeniem wykonawcy zagranicznego, który w ofercie podaje cenę netto, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie XXVI.2 98% = 98,00 punktów 2. Termin realizacji - wyłącznie w przypadku skrócenia cyklu realizacji zadania o co najmniej 14dni włącznie, tj. dla cyklu realizacji maksymalnie 78 dni (włącznie) 2%= 2,00 punkty Uwaga: W przypadku ograniczenia realizacji tylko do Części I. Lp Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 1. Umowna Cena ( C ) dla Części I -podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażona w PLN z wyłączeniem wykonawcy zagranicznego, który w ofercie podaje cenę netto, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie XXVI.2 98% = 98,00 punktów 2. Termin realizacji - wyłącznie w przypadku skrócenia cyklu realizacji zadania o co najmniej 21dni włącznie, tj. dla cyklu realizacji maksymalnie 71 dni (włącznie) 2%= 2,00 punkty SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 18 I 49

19 Uwaga: W przypadku ograniczenia realizacji tylko do Części I. + dowolny elment ( o którym mowa w punkcie III.3) Części II. Lp Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Umowna Cena ( C ) dla Części I + wybrany(e) element(y) (z pkt.iii.3) Części II -podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażona w PLN z wyłączeniem wykonawcy zagranicznego, który w ofercie podaje cenę netto, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie XXVI.2 Termin realizacji - wyłącznie w przypadku skrócenia cyklu realizacji zadania o co najmniej 14dni włącznie, tj. dla cyklu realizacji maksymalnie 78 dni (włącznie) 98% = 98,00 punktów 2%= 2,00 punkty 3. Oferta z najniższą umowną Ceną dla Części I+II lub dla wybranego ograniczenia otrzymuje 98,00 punktów. Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru: C min Pi(C) = Ci x 98 gdzie: Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta i za kryterium umowna cena, z zaokrągleniem ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie przyjętej zasady w księgowości C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert Ci - umowna cena oferty i 98 - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium umowna cena. W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę zagranicznego, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, dolicza do przedstawionego w niej wynagrodzenia podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek wpłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie XXVI.2 Podatek od towarów i usług (VAT) uiszcza Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 4. Oferta z cyklem realizacji przedmiotu zamówienia: 92 dni _ otrzymuje 0,00punktów. Oferta z cyklem realizacji skróconym dla Części I + Części II do 78 dni włącznie _otrzymuje 2,00pkt Oferta z cyklem realizacji przedmiotu zamówienia skróconym odpowiednio dla wybranego przez Zamawiającego ograniczenia tj.: - tylko do Części I - do 71 dni włącznie _otrzymuje 2,00pkt - dla Części I + wybrany(e) element(y) (z pkt.iii.3) Części II - do 78 dni _ otrzymuje 2,00pkt 5. Zamawiający udzieli zamówienia temu(tym) wykonawcy(wykonawcom), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów w bilansie podanych kryteriów. 6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 7. Zamawiający poprawi: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia poinformować Zamawiającego o zgodzie na poprawnienie omyłki, o której mowa w punkcie 7.c) SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 19 I 49

20 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. XXVIII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia wraz ze złożonymi dowodami weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być nizsza od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3 5 ustawy z r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3. Obowiazek wykazania,że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 4. Zamawiający odrzuca ofertę: a) wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień b) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. XXIX. UZUPEŁNIENIE OFERTY I WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Stosownie do treści art. 26 ust. 3 upzp., Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 upzp lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 upzp., zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. XXX. TRYB OCENY OFERT 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 upzp. 4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) upzp. 5. Przedstawienie przez wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) upzp., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 20 I 49

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sep.edu.pl Jelenia Góra: REMONT DACHU W RAMACH PROJEKTU PN. REMONT DACHU I ELEWACJI DAWNEGO BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl 1 z 6 2015-08-12 07:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Remont elewacji, przebudowa logii i wymiana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl Gniezno: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji bocznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie remontu schodów wejścia głównego do budynku siedziby Delegatury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice: Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie betonowe. Remont pokrycia dachu garażu wraz z wykonaniem boksu na śmieci. Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Szczyrku

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont pokrycia dachu wraz z remontem więźby

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych, porządkowych i ziemnych na terenie placu budowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Rydzynie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Remont kominów na budynkach mieszkalnych w rejonie Oddziału

Bardziej szczegółowo

Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.

Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice. Adres strony inadres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm/ Świebodzice: Remont dachu dachówkowego w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 18-09-2015 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Poznań: Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279854&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255888-2015:text:pl:html Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2013-05-29 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

Remont dachu (II) Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: Remont dachu (II) Część I. Postanowienia ogólne 1. Zamawiający - Miejski Zakład Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olk.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olk.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olk.wroclaw.pl Wrocław: Remont budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj. Poznań: Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego przystosowanego do gry w siatkówkę i tenis ziemny i pełnienie funkcji lodowiska na terenie parku Podworskiego położonego przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/kwp/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,tabela.htm Poznań:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-01-15 11:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw.gdansk.pl Gdańsk: Remont dolnego rygla ramy mostu zwodzonego przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatr.gniezno.pl Gniezno: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem południowo wschodniej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2012-11-30 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Wykonanie okablowania sieci strukturalnej wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Założenie bazy danych osnów geodezyjnych dla Miasta Rzeszowa poprzez realizację

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2014-04-22 13:06 Temat: Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 135994-2014 Nadawca: Biuletyn UZP Data: 2014-04-22 13:05 Adresat: Undisclosed recipients:;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie, Bartoszyce: Zmiana sposobu użytkowania budynku z lokalami mieszkalnymi na zakład aktywności zawodowej. Numer ogłoszenia: 140435-2014; data zamieszczenia: 01.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.grabowiec.pl/bip1

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.grabowiec.pl/bip1 1 z 5 02-08-2013 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.grabowiec.pl/bip1 Grabowiec: Przebudowa dachu budynku mieszkalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.um.opole.pl/?id=38973 Opole: Roboty budowlane polegające na remoncie dachów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-06-24 09:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.gliwice.pl Gliwice: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie Strona 1 z 5 Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek biurowy oraz budowie budynku biurowolaboratoryjnego wraz z łącznikiem - etap

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl 1 z 6 2013-12-30 13:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa zorganizowania wycieczek dla pracowników, emerytów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz... - 60647-2015

Zamówienie publicz... - 60647-2015 amówienie publicz... - 60647-2015 - TED Tenders Electronic Daily z 8 2015-02-20 11:46 Zamówienie publicz... - 60647-2015 20/02/2015 S36 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 86636-2016; data zamieszczenia: 13.04.2016. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82562-2016 data 08.04.2016 r.

Numer ogłoszenia: 86636-2016; data zamieszczenia: 13.04.2016. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82562-2016 data 08.04.2016 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 82562-2016 z dnia 2016-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji (w

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi Legnickie Pole: Zabezpieczenie przeciwpożarowe zespołu budynków nr 1,4,5,6,7

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Starachowice: Przebudowa i nadbudowa budynku. Numer ogłoszenia: 78993-2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Starachowice: Przebudowa i nadbudowa budynku. Numer ogłoszenia: 78993-2015; data zamieszczenia: 29.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_starachowice/zamowienia_publiczne Starachowice: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Remont chodnika wzdłuż DK nr 12 na odcinku Kalisz- Opatówek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.prazmow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.prazmow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.prazmow.pl Prażmów: Remont dróg gminnych w miejscowościach Bronisławów, Gabryelin Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo