S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w skrócie SIWZ ) REMONT DACHU W RAMACH PROJEKTU PN. REMONT DACHU I ELEWACJI DAWNEGO BUDYNKU KOLEGIUM JEZUICKIEGO W JELENIEJ GÓRZE Etap II: KONTYNUACJA WYMIANY ZNISZCZONEGO POKRYCIA POŁACI DACHOWEJ około 638 M.KW. Zatwierdzam: Prezes Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze (-)Mariusz Gierus Jelenia Góra, 14 maja 2015 r. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 1 I 49

2 WAŻNE INFORMACJE DLA WYKONAWCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia obejmuje: l.p. Oznaczenie Rozdziału Nazwa Części 1. Rozdział I. Instrukcja dla wykonawców (w skrócie: IDW) 2. Rozdział II. Wzór umowy 3. Rozdział III. oznacz. jako: Opis przedmiotu zamówienia określony ogólnie jako Dokumentacja projektową, stanowiąca wyciąg z Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego, opracowanych w X.2011 r. i XI.2012 r. przez Biuro Projektowe FORUM-PROJEKT S.C. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 25B, Dokumentację projektową tworzą : [2] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] Opis techniczny zawarty w Rozdziale I. pkt. III Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący wyciągi z opisów technicznych Projektów budowlanych i Projektów wykonawczych Zdjęcia- stan istniejący Wizualizacja -dach Rzut dachu z zaznaczonymi częściami, które są objęte niniejszym postępowaniem Rzut dachu z opisanym zakresem prac do wykonania Orientacyjny rozkład powierzchni połaci dachowej objętej niniejszym postępowaniem Rysunek konstrukcyjny lukarny nr 1 dla dachu o spadku 29stopni nr 2 - dla dachu o spadku stopnie Zestawienie drewna dla lukarny nr 1 - dachu o spadku 29stopni Zestawienie drewna dla lukarny nr 2 - dachu o spadku 42-43stopnie Rzut dachu- instalacja odgromowa STWiOR Orientacyjny Przedmiar przedmiar robót dla całej połaci dachu oznacz. jako: [14] Orientacyjny Przedmiar Robót dołączony do Dokumentacji projektowej, należy wyłącznie traktować jako materiał pomocny w szybkim rozeznaniu zakresu rzeczowego przedsięwzięcia objętego postepowaniem. Orientacyjny Przedmiar robót obejmuje całą powierzchnię połaci dachu budynku d. Kolegium Jezuickiego, co oznacza,że nie jest sporządzony wyłącznie dla potrzeb zakresu rzeczowego objętego niniejszym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Orientacyjny Przedmiar robót nie jest podstawą do ustalenia umownej ceny. [15] Decyzja nr 287/2012 z r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, wydana przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry W dyspozycji Zamawiającego jest komplet dokumentacji projektowej na zadanie realizowanego w ramach Projektu pn. Remont dachu i elewacji dawnego budynku Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze, z którą może zapoznać się wykonawca, jeżeli uzna to za niezbędne do sporządzenia oferty na wycinek robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 2 I 49

3 ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) I. NAZWA, SIEDZIBA I ADRES KORESPONDENCYJNY ZAMAWIAJĄCEGO Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego ul. Kopernika 1, Jelenia Góra fax NIP: Regon : strona internetowa: godziny urzędowania: od godz. 08:00 do godz. 15:00, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Adres korespondencyjny: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Erazma i Pankracego, Plac Kościelny 1-2, Jelenia Góra II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907, ze zmianami ), w dalszej części SIWZ zwanej w skrócie upzp. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja wymiany zniszczonego pokrycia połaci dachowej około 638 m.kw. budynku dawnego Kolegium Jezuickiego, zlokalizowanego przy ul. Kopernika 1 w Jeleniej Górze, w zakresie:. ( Część I + Część II, lub Część I lub Część I+ element(y). z Części II). Dawny budynek Kolegium Jezuickiego usytuowany jest na parceli przylegającej do odcinka dawnych murów obronnych starego Miasta. Jest to budowla późno barokowa założona na planie podkowy. Obecnie część objętą przedmiotem zamówienia jest wyłączona z użytkowania. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/2128/649/J z Na realizację zadania- Zamawiający posiada Decyzję nr 760/12 z r. r. udzielającą pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku, wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz Decyzję nr 287/2012 z r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę, wydana przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. [ ] wg opisu technicznego do PB: 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych objętych postepowaniem obejmuje w szczególności wymianę pokrycia dachowego na powierzchni ok. 638m 2, wprowadzenie lukarn, okien połaciowych i wyłazowych, ław i stopni kominiarskich, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, założenie systemowych płotków śniegowych przy okapach oraz nad oknami połaciowymi, rozbiórkę oraz przemurowanie kominów z zabezpieczeniem siatką bocznych otworów, wymianę instalacji odgromowej z wykonaniem badań skuteczności ochrony, niezbędną naprawę gzymsów przed założeniem obróbek blacharskich. Pozostała renowacja i naprawa gzymsów wykonana zostanie podczas prac związanych z elewacją budynku zakres poza przedmiotem niniejszego postępowania. 2.1 Pokrycie dachowe Stan istniejący. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachowe stanowi blacha stalowa płaska o połączeniach podłużnych na rąbek stojący pojedynczy, poprzeczne- rąbek leżący. Pokrycie nie jest pokryciem pierwotnym- oryginalny łupek i dachówka zostały wymienione podczas remontu w czasie użytkowania. Wykazuje duży stopień zużycia- szczątki łuszczącej się farby pokrycia nie zabezpieczają już materiału pokrycia, który w dużym stopniu wykazuje korozję włącznie z połączeniami i obróbkami koszy i okapu- nie spełnia swojej roli, wykazuje nieszczelności- do demontażu. Rynny SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 3 I 49

4 okapowe oraz obróbki gzymsów elewacyjnych wykazują duże zużycie materiału i nie spełniają swojej roliwypaczone na rynhakach, nie odprowadzają wody do koszy i rur spustowych. Powyższe oraz nieszczelności połączeń obróbek blacharskich gzymsów doprowadziły do sukcesywnego zawilgacania materiału tynkowego i murowego gzymsów co doprowadziło w wielu miejscach do odparzeń, spękań, zniszczeń, ubytków. Nieszczelności pokrycia dachowego spowodowały duże zniszczenia deskowania dachu Zakres rzeczowy do wykonania. Niniejszym postępowaniem objęta jest wymiana pokrycia dachu powierzchni na około 638 m 2, na pokrycie z blachy miedzianej łącznie z wymianą całości deskowania pod istniejącym pokryciem z blachy, na deskowanie z drewna iglastego gr. 2,8cm z założeniem folii paroprzepuszczalnej na krokwiach oraz kontrłat 6x5cm celem wytworzenia przestrzeni wentylacyjnej. Ponieważ obróbki blacharskie okapów zostały przerwane dla montażu rynhaków, a tym samym umożliwiały penetrację wód opadowych Wykonawca musi liczyć się potrzebą wymiany skorodowanych końcówek krokwi i skalkulować to w ryzyku ryczałtu. Zakres połaci dachowej do wymiany objęty postepowaniem został zaznaczony na rysunku 8/A/16 kolorem czerwonym jako Część I i kolorem niebieskim jako Część II., plik oznacz. jako [6]. 2.2 Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i koryta odpływowe. - wszystkie elementy do wymiany na elementy z blachy tytan.-cynk patynowanej, z wyjątkiem projektowanych lukarn oraz opierzenia kominów, gdzie elementy obróbek blacharskich należy wykonać z blachy miedzianej. Zakres prac opisany na rysunku 5/A/17, stanowiący plik oznacz. jako [7]. 2.3 Przewody wentylacyjne i kominy. Przewody wentylacyjne wykonane będą w technologii giętych rur stalowych w otulinie z wełny mineralnej, które obudowane do klasy EI 60 zostaną wyprowadzone na dach w postaci systemowych kominków wentylacyjnych lub kominów zgodnie z rysunkiem 5/A/17 rzutu dachu. Obudowa w klasie EI 60 dotyczy również obudowy powyżej sufitu podwieszanego nad poddaszem. W zakresie wykonawcy jest wykonanie robót budowlanych ponad połacią dachu, z nw. wyjątkiem, w sposób umożliwiający późniejsze wpięcie pozostałej części elementów przez wykonawcę wykonującego roboty wewnętrzne w budynku, w tym instalacyjne (poza zakresem niniejszego postępowania). W zakresie objętym postępowaniem jest rozbiórka kominów, przemurowania kominów oraz obudowa przewodów, powyżej połaci dachowej, płytami OSB, wodoodpornymi gr. 2,4cm na ruszcie drewnianym + styropian gr. 5cm + tynk cementowo wapienny gr.1cm, zwieńczenia kominów, które należy wykonać w postaci systemowych nasad kominowych z laminatu poliestrowoszklanego, malowanego na kolor jasno szary. Istniejące kominy, zaznaczone na rzucie powierzchni połaci dachowej objętej postępowaniem, są przeznaczone do rozbiórki z wyjątkiem kominów obsługujących aulę ( 4sztuki), które należy przemurować w obrębie poddasza i powyżej połaci dachowej. 2.4 Okna W obrębie poddasza zaprojektowano lukarny, okna połaciowe typu Velux 78x140cm oraz wyłazy dachowe typu Velux Velta. W obrębie klatek schodowych zaprojektowano okna oddymiające typu Velux M08 78x140cm, każde o czynnej powierzchni oddymiania równej 0,6m2. Wykonawca w ryzyku ryczałtu powinien uwzględnić ewentualną konieczność wykonania dodatkowych wymianów pod nowe okna połaciowe i wyłazy dachowe. W zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż okien połaciowych, okien oddymiających i wyłazów dachowych. Dostawa i montaż okien w lukarnach nie jest w zakresie niniejszego postepowania. Rozmieszczenie okien połaciowych, okien oddymiających i wyłazów, lukarn zawiera rysunek nr 5/A/17, oznacz. jako plik [7]. 2.5 Instalacja odgromowa. Instalację odgromową należy wykonać w postaci zwodów poziomych nienaprężonych, drutem Fe/Zn fi 8mm na odstępnikach naciągowych, minimum 40 cm od pokrycia dachu. Zwody pionowe wykonać jako naprężające z drutem Fe/Zn fi 8mm, naprężane na wspornikach u szczytu i na wysokości parteru od strony zewnętrznej budynku (wspornik dolny mocowany do wysokości 1,80m). Od strony wejść do budynku przewody SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 4 I 49

5 odprowadzające należy doprowadzić do poziomu parteru (wsporniki mocowane do wysokości 1,80m, jak wyżej).przewody odprowadzające należy naprężyć na dole śrubą naciągową i poprzez złącze kontrolne połączyć z przewodami uziemiającymi Fe/Zn 20x3mm przyspawanymi do uziomu budynku. Wymiana instalacji odgromowej dotyczy tylko części budynku, na którym wykonywana jest wymiana połaci dachowej objęta niniejszym postępowaniem. Wykonana nowa instalacja odgromowa wraz z pozostałą instalacją odgromową musi zapewnić skuteczna ochronę przed uderzeniem pioruna, co oznacza, że instalacja odgromowa na budynku musi tworzyć jedną całość. W przypadku, gdyby zmierzona wypadkowa rezystancja uziemienia i innych połączonych z nim urządzeń przekraczała wartość dopuszczalną (>30Ω) należy wykonać uziomy sztuczne. W takim przypadku rezystancja uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż dwukrotna wartość wymagana dla danego typu uziomu.. Sposób poprowadzenia instalacji odgromowej pokazany jest na rys.10/e/15 rzut dachu-instalacja odgromowa, stanowiącym plik oznacz. jako [12]. 3. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe- Zamawiający zakres rzeczowy prac objętych niniejszym postępowaniem podzielił na dwie części: kolorem czerwonym Część I i kolorem niebieskim- Część II. W przypadku, kiedy umowna cena w najkorzystniejszej ofercie przekroczy posiadane prze Zamawiającego środki finansowe- Zamawiający odstąpi od realizacji Części II w całości lub części, przy czym za część należy uznać zgodnie ze schematem dachu stanowiącym plik oznacz. jako [8]: [ ] 7- małe czoło od ulicy lub 8- trójkąt nad pokojem nauczycielskim lub 9-część nad poddaszem bez przeznaczenia. 4. Doszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Opis przedmiotu zamówienia, ogólnie zwanym Dokumentacją projektową. Dokumenty zawarte w ww. Rozdziale III oraz w punkcie III. niniejszego Rozdziału muszą być odczytywane i interpretowane równorzędnie z całością postanowień. Wszelkie uzupełnienia i ewentualne modyfikacje dokonywane w tworzących całość dokumentach, a wpływające na postanowienia i treść dokumentów, muszą być uwzględnione w pozostałych dokumentach i na odwrót. Brak takiego uwzględnienia w żadnym wypadku nie zwalnia żadnej ze Stron z należytego wykonania Umowy zgodnie z logiką i zamierzeniem wprowadzonych zmian. 5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy zapisami w dokumentacji przetargowej - Wykonawcę obowiązują w kolejności zapisy: dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamówienia w punkcie III. Rozdziału I., Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 6. Zamówienie opisane jest kodem wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV jako: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, w tym m. innymi: Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Wykonywanie konstrukcji dachowych Wykonywanie pokryć dachowych Kładzenie dachów metalowych Kładzenie rynien Pokrywanie Izolowanie dachu Uszczelnianie dachu Naprawa dachów Konserwacja dachów Okładziny, wykonanie obróbek blacharskich Ochrona odgromowa Roboty ciesielskie przy więźbie dachowej 7. W przypadku użycia w jakimkolwiek miejscu Dokumentacji projektowej nazw producentów, znaków, nazw towarowych pochodzenia, o których mowa w art. 29 ust. 3 upzp. bądź norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 do 4 upzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 5 I 49

6 Zgodnie z art. 30 ust. 5 upzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby, urządzenia, materiały, roboty budowlane spełniają funkcję i wymagania techniczne opisane w Dokumentacji projektowej. W takim przypadku, do wykonawcy należy wykazanie, że oferowane przez niego wyroby, materiały lub urządzenia spełniają wymagania techniczne po kątem przydatności (funkcji jaką mają spełniać) i parametrów technicznych wyrobów, materiałów lub urządzeń przywołanych w Dokumentacji Projektowej. Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako Polskie Normy i ich odpowiedniki, których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi. W każdym miejscu w Dokumentacji projektowej, po każdym wyrazie wskazującym na konkretny wyroby materiał lub urządzenie poprzez określenie nazwy producenta, znaku, nazwy towaru lub pochodzenia Zamawiający dodaje wyrazy: lub równoważny. Przez pojęcie równoważny Zamawiający rozumie każdy inny materiał, wyrób, który spełnia podstawowe funkcje techniczne, w tym.m.in. wytrzymałościowe i izolacyjne, użytkowe, funkcjonalne i estetyczne, co najmniej przywołanej w Dokumentacji projektowej. 8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres rzeczowy prac ujęty w Dokumentacji projektowej określony przepisami prawa, współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia objętego postępowaniem, bez względu na trudności i nie przewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 9. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne, dla całego przedmiotu zamówienia - minimum 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - rozpoczęcie: planowane od 25 czerwca 2015 r. - przekazanie terenu budowy: planowane na dwa(2) kolejne dni nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy licząc od dnia następnego podpisania umowy, - realizacja w cyklu maksymalnie 3 miesięcy ( 92dni), licząc od dnia następnego przekazania terenu budowy, potwierdzonego wpisem do Dziennika budowy lub stosownym protokołem, Za termin zakończenia zadania uważa się datę zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia czynności odbiorowych. V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego. VII. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VIII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW OR AZ SPOSÓB ICH SPEŁNIENIA 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 upzp: 1.1 posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Decyzja, które roboty budowlane widniejące w ww. wykazie są najważniejsze, pozostawiona jest Wykonawcy, z zastrzeżeniem treści zdania następnego. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 6 I 49

7 Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o złożone przez Wykonawcę stosowne oświadczenie i wykazane w ww. wykazie realizacje, z których co najmniej dwie(2) dotyczą robót budowlanych polegających na wykonawstwie i/lub remontach dachów wielospadowych o konstrukcji drewnianej w zakresie rzeczowym których było wykonanie co najmniej: na powierzchni minimum 300m 2 pokrycia dachu z blachy w tym co najmniej jedno pokrycie z blachy miedzianej, wykonanie konstrukcji lukarn, w tym co najmniej dwóch w przestrzeni istniejącego dachu; okien połaciowych, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych. Ww. zakres robót może być wykazany łącznie w jednej realizacji lub maksymalnie w trzech realizacjach tak, żeby po dodaniu wykonanych zakresów robót budowlanych uzyskać co najmniej dwa(2) komplety wymaganego na wstępie zakresu robót budowlanych. Każda z realizacji uznanych przez Wykonawcę za najważniejszą oraz realizacji wykazanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu powinna być poparta załączonymi dowodami określającymi czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są poświadczenia lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wykonawca jest zobowiązany podać obiektywne przyczyny, jeżeli korzysta z tej drugiej formy dowodów. Ww. dowody muszą być wydane przez podmiot na rzecz, którego te roboty budowlane zostały wykonane. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane wcześniej, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. 1.2 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien wskazać do uczestnictwa w wykonaniu niniejszego zamówienia w szczególności osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, tj. Kierownika Budowy posiadającego : - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, na co najmniej trzech(3) realizacjach związanych z robotami budowlanymi polegającymi na kryciu blachą połaci dachowych, w tym co najmniej na jednej(1) realizacji, w której materiałem pokrywczym była blacha miedziana, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - odbytą co najmniej dwuletnią(2) praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Jeżeli wskazana wyżej osoba jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej i nabyła w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, mając na względzie obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego wymagane jest od tej osoby uznanie jej kwalifikacji zawodowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony w oparciu o złożone przez Wykonawcę stosowne oświadczenie i wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi. 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże: a) dysponowanie środkami finansowymi lub posiadaną zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) - w wysokości co najmniej PLN; b) że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum PLN. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 7 I 49

8 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 upzp. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) upzp. 4. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, których Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za to, że w okresie 3lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony wykonawca poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych ( art. 24 ust.2a. upzp). 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony: w punkcie 1.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców, w punkcie 1.2 i 1.3 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo łącznie wszyscy ci wykonawcy występujący wspólnie w punktach 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie w punkcie 4. dotyczy każdego z wykonawców z osobna IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 upzp., do oferty należy załączyć : 1- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych art.22 ust.1 upzp. - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art.22 ust.1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców występujący jako Lider albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie albo ustanowiony pełnomocnik; 2- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w tym szczególnie dotyczy to robót budowlanych, o których mowa w zdaniu trzecim i następnym w punkcie VIII wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4; 3- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowalnymi, o której mowa w punkcie VIII.1.2, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia stanowi załącznik nr 5; 4- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi posiada wymagane uprawnienia oraz odbytą praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6; SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 8 I 49

9 5- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 7- jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22.ust.1 upzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b upzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: (a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( w oryginale) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7; (b) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- jeżeli udostępnia zasoby, o których mowa w punkcie VIII.1.3. a), (c) wykazu robót budowlanych wykonanych (zakończonych) oraz nie wykonanych lub wykonanych nienależycie przez inny podmiot, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- jeżeli udostępnia zasoby, o których mowa w punkcie VIII.1.1. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4; Wykaz dotyczy wyłącznie wszystkich robót budowlanych polegających na wykonawstwie i/lub remontach dachów wielospadowych o konstrukcji drewnianej w zakresie rzeczowym których było wykonanie co najmniej: na powierzchni minimum 300m 2 pokrycia dachu z blachy w tym co najmniej jedno pokrycie z blachy miedzianej, wykonanie konstrukcji lukarn, w tym co najmniej dwóch w przestrzeni istniejącego dachu; okien połaciowych, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust.2b upzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 upzp. należy złożyć: 1- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 upzp - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22.ust.1 upzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b upzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 9 I 49

10 C. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5) upzp. należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną : 1- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5) upzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z tych wykonawców oddzielnie. X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć formę prawną konsorcjum lub inną równoważną formę prawną. W tym celu, przed podpisaniem umowy na realizację zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowny dokument zawierający w swojej treści między innymi następujące elementy: - określenie celu gospodarczego, - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówieni i rękojmi za wady, - określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), - wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady, - określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem Zamawiającego, - określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków Konsorcjum, - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. XI. ZALICZKA NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. XII. WADIUM 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości: PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych ). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275, z późniejszymi zmianami). SIWZ_ Etap II. Remont dachu_ budynek d. Kolegium Jezuickiego_ V.2015 r. 10 I 49

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA SIWZ Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Watczu Plac Polski 1 78-600 Watcz Polska tel. +48 67 258 24 78 fax +48 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 4/JRP/2009

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo