Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''"

Transkrypt

1 ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE'' SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Forma oferty; Zmiana, wycofanie i zwrot oferty; Oferty wspólne; Wykonawcy zagraniczni; Jawność postępowania; Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny ich spełnienia; Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja; Sposób obliczenia ceny oferty; Składanie i otwarcie ofert; Wybór oferty najkorzystniejszej; Zawarcie umowy; Pouczenie o środkach ochrony prawnej; Opis przedmiotu zamówienia i inne istotne postanowienia; Wzór umowy. Załączniki: Załącznik nr 1 oferta cenowa; Załącznik nr 1.1 wyposaŝenie wbudowane - opis przedmiotu Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik nr 3 oświadczenie o grupie kapitałowej; Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 5 doświadczenie wykaz robót budowlanych; Załącznik nr 6 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; Załącznik nr 7 oświadczenie o posiadaniu uprawnień; Załącznik nr 8 zakres powierzonych prac podwykonawcom; Załącznik nr 9 oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 10 dokumentacja Projektowa wraz z załącznikami oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; Załącznik nr 11 przedmiar robót, jako materiał pomocniczy Podstawa prawna: Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j z późn. zm.), zwana dalej ustawą. Strona 1 z 30

2 ROZDZIAŁ I Forma oferty 1. Na ofertę składają się: załącznik nr 1 oferta cenowa, nr 1.1 WyposaŜenie wbudowane - opis przedmiotu oraz wypełniony odpowiednio, załączniki: od nr 2 do nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a takŝe wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z SIWZ i załącznikami do niej. 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia spisu treści dokumentów znajdujących się w ofercie, który naleŝy zamieścić na początku oferty, Spis treści znajdujących się w ofercie dokumentów powinien uwzględniać nazwę dokumentu (np. załącznik nr., oświadczenie itp.) oraz stronę oferty. 4. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 i nr 1.1 do SIWZ. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 6. Oferta cenowa oraz pozostałe załączniki musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty cenowej i załączników musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 7. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność ). JeŜeli do podpisania oferty upowaŝnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym inne niŝ dokumenty, o których mowa w rozdziale IV pkt 1. i 2. SIWZ, mają być złoŝone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzone przez wykonawcę. 9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, zaleca się, aby wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, były przez niego parafowane. 10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 14. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, Ŝe: 1) zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na zamawiającego, zawierać oznaczenie: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdroje ul. Mączna 4, Szczecin, przetarg nieograniczony, oferta na Przebudowę pomieszczeń III piętra pawilonu 2Fna potrzeby oddziału i poradni hematologii na terenie SPS ZOZ "Zdroje' oraz nie otwierać przed r. godzina 11:30 - bez nazwy i pieczątki firmy; 2) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. Uwaga: W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny podobny sposób pociągający za sobą konieczność uŝycia dodatkowego opakowania) koperta (opakowanie) transportowe powinno być oznaczone w sposób następujący OFERTA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA. ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 1. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany oraz wycofać złoŝoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, Ŝe ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt. 14. ppkt 1) z dopiskiem wycofanie. Strona 2 z 30

3 2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iŝ ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy teŝ przedłoŝenia nowych dokumentów wykonawca winien dokumenty te złoŝyć.. PowyŜsze oświadczenie i ew. dokumenty naleŝy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt. 14. ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek zmiany. 2. Wykonawca nie moŝe wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 3. Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złoŝona po terminie. ROZDZIAŁ III Oferty wspólne 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania. 4. Oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących, jako partnerzy powinna spełniać następujące wymagania: 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ; 2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: a) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22, odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS, informacja z KRK składa kaŝdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy, b) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum, c) oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego warunków składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich spełnienie odpowiadają (np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, wykazanie określonego obrotu);. 3) Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną, (wykonawcy, których oferta została wybrana) mają obowiązek dostarczyć umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, b) wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa (czy obejmuje ono takŝe podpisanie umowy), c) czas obowiązywania umowy, który nie moŝe być krótszy, niŝ termin obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi; d) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.; 5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 1 4 niniejszego rozdziału. ROZDZIAŁ IV Wykonawcy zagraniczni 1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI, pkt. 2, ppkt. 2, lit. b SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 4) Nie zachodzą wobec niego okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10,11 ustawy. Strona 3 z 30

4 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt a), c) i d), powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt b) powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŝej, wykonawca powinien dołączyć dokument zawierający oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego, lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty i oświadczenie, o których mowa w pkt. 1 i 3 naleŝy składać w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. ROZDZIAŁ V Jawność postępowania 1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Udostępnienie protokołu lub załączników moŝe nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 4. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie moŝe samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych słuŝących do utrwalania obrazu treści złoŝonych ofert. 5. JeŜeli przesłanie kopii protokołu luz załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość Ŝądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 6. JeŜeli udostępnienie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. W przypadku zastrzeŝenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późniejszymi zmianami). 8. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP. 9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeŝe w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeŝone dokumenty. ROZDZIAŁ VI Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny ich spełniania 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w pkt. 2 3, którzy złoŝą wymagane oświadczenia i dokumenty. 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt. 1) oraz 5) ustawy, tj.: 1) wykonawcy, wobec których nie została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania szkoda za to, Ŝe w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeŝeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŝ 5% wartości realizowanego zamówienia, W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; Strona 4 z 30

5 2) wykonawcy, z którymi Zamawiający nie rozwiązał albo nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; 3) wykonawcy w stosunku, do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2 b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) osoby fizyczne, które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 11) wykonawcy będącymi osobami fizycznymi, których prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 12) wykonawcy będącymi spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym Strona 5 z 30

6 wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 13) wykonawcy, którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 PZP, lub nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt. 4) 13) wykonawca zobowiązany jest złoŝyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 2; 14) wykonawcy, którzy nie naleŝą lub wykonawcy, którzy naleŝą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złoŝyli odrębne oferty, oraz wykazali, Ŝe istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej- według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ; 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złoŝyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 4; Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złoŝonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4; b) załącznik nr 5 Doświadczenie - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania. Wykonawca powinien wykazać minimum dwie najwaŝniejsze roboty budowlane w tym jedną o wartości, co najmniej ,00 zł. Pod określeniem roboty budowlanej naleŝy rozmieć: roboty ogólnobudowlane, roboty branŝy sanitarnej i roboty branŝy elektrycznej trzy branŝe łącznie (bez określenia udziału poszczególnych branŝ w całej wartości prac). Za najwaŝniejsze roboty budowlane wykazujące spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna: roboty budowlane związane z remontem, przebudową obiektu słuŝby zdrowia w systemie lecznictwa stacjonarnego. W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona najwaŝniejsza robota budowlana obejmująca szerszy zakres niŝ ww. robota budowlana, to wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość określonej powyŝej roboty budowlanej i wartość pozostałych prac. c) dowody - potwierdzające, Ŝe najwaŝniejsze roboty wymienione w załączniku nr 5 zostały wykonane naleŝycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złoŝonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty: a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4; b) wypełniony załącznik nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŝeli wykonawca wykaŝe w załączniku nr 6, Ŝe: 01. dysponuje lub będzie dysponował minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, to jest do kierowania robotami budowlanymi w wymienionych w tabeli specjalnościach; Strona 6 z 30

7 02. osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi legitymują się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia, a takŝe zakres wykonywanych przez nich czynności: l. p. Funkcja Kwalifikacje: 1 Kierownik budowy 2 Kierownik robót sanitarnych 3 Kierownik robót elektrycznych a) łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy w zadaniach, z czego co najmniej jedno na stanowisku kierownika budowy prowadzonej w obiekcie słuŝby zdrowia w systemie lecznictwa stacjonarnego o wartości minimum ,00 zł. b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im waŝne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcji obiektu. c) przynaleŝność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę a) łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót sanitarnych. b) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im waŝne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do kierowania robotami sanitarnymi w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. c) przynaleŝność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, a) łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót elektrycznych. b) uprawnienia budowlane specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im waŝne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, c) przynaleŝność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę, Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeŝeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niŝ jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności. UWAGA: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz teks jednolity z późniejszymi zmianami) osoby, które, przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych naleŝy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą równieŝ wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. d) oświadczenie na załączniku nr 7, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. e) wypełniony załącznik nr 8- Zakres powierzonych prac podwykonawcom, z którego będzie wynikać, jaką część zamówienia wykonawca powierzy podwykonawcom. W przypadku braku powierzenia części prac podwykonawcom, naleŝy złoŝyć podpisany załącznik nr 8 z dopiskiem NIE DOTYCZY. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złoŝonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Strona 7 z 30

8 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - w celu spełniania tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niŝszą niŝ ,00 zł. Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4; b) opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia ,00 zł. Do przedłoŝonej przez wykonawcę polisy ubezpieczenia naleŝy dołączyć równieŝ potwierdzenie jej opłacenia JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku polegającego na zdolności do pokrycia zobowiązania odpowiadającego ww. sumie ubezpieczenia podanej w tabeli dot. danego pakietu lub pakietów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złoŝonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 4. Celem potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy wyposaŝenie - odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złoŝyć następujące dokumenty a) pisemne oświadczenie wykonawcy według wzoru załącznika nr 9 do SIWZ; b) Załącznik nr 1.1 WyposaŜenie wbudowane - opis przedmiotu. c) katalog ze zdjęciami (folder) oferowanego produktu - zawierający nazwę produktu nazwę producenta, szczegółową charakterystykę. Katalog ze zdjęciami (folder) powinien uwzględniać parametry techniczne, czyli tzw. technical data zaoferowanego produktu (wymóg ten nie dotyczy wyposaŝenia mebli - robionych na wymiar). Zamawiający informuje, iŝ katalog nie musi zawierać wszystkich szczegółowych opisów lub danych produktu, jakie zostały podane przez wykonawcę m.in. w zestawieniu parametrów technicznych danego produktu, w kolumnie nr 4 w załącznikach od nr 1.1 WyposaŜenie wbudowane- opis przedmiotu, W przypadku, gdy przedłoŝony katalog byłby w innym języku niŝ język polski naleŝy dołączyć tłumaczenie folderu oferowanego produktu. W przypadku gdyby rozbieŝności dotyczyły elementów np. konstrukcji przedmiotu Zamawiający wymaga oświadczenia producenta o moŝliwości wykonania przedmiotu w sposób zgodny z SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złoŝonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 5. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŝ na dzień składania ofert spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. 6. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji będzie zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 7. Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo, którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Strona 8 z 30

9 8. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy oprócz ww. opisanych warunków spełniają takŝe dodatkowy warunek: 1) wniosą wadium zgodnie z zasadami określonymi, w ppkt 2. Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowód wniesienia wadium, w jednej z następujących form tj.: a) kopia dokonania przelewu na konto zamawiającego, b) oryginał (w oddzielnej kopercie) i załączoną do oferty kopię gwarancji bankowej, c) oryginał (w oddzielnej kopercie) i załączoną do oferty kopię gwarancji ubezpieczeniowej, d) oryginał (w oddzielnej kopercie) i załączoną do oferty kopię umowy poręczenia 2) Wadium naleŝy wnieść w wysokości ,00 zł w terminie do dnia r., do godziny Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 3) Wadium moŝe być wnoszone: a) w pieniądzu przelewem na konto PKO BP S.A. O/Szczecin Nr z dopiskiem wadium na Przebudowę pomieszczeń III piętra pawilonu 2F na potrzeby oddziału i poradni hematologii na terenie SPS ZOZ "Zdroje''. b) poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4) lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym. 4) Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 5) Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŝył dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 6) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze Ŝądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) ze stwierdzeniem, Ŝe zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 4) bez konieczności jakiegokolwiek wykazywania, czy teŝ szczególnego przedstawiania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji, który nie moŝe być krótszy niŝ termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w pieniądzu w ofercie naleŝy wpisać nr konta, na który zamawiający będzie mógł zwrócić wadium lub do oferty załączyć upowaŝnienie dla osoby, której zamawiający będzie mógł zwrócić wadium. 8) Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w pkt.9, ppkt. 2) b) niezawierające zobowiązań, o których mowa w art. 46 ust. 4a, ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje wykluczenie Wykonawcy (art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). 9) Na wniosek wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 9. Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków określonych rozdziale VI pkt. 2-3 i 4 SIWZ zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty odrzucone zgodnie z art. 24 ustawy. 10. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy: 1) Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zgodnie z art.147 i 150 ustawy Prawo zamówień publicznych na sumę stanowiąca 10% zaoferowanego wynagrodzenia brutto w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu - wpłata przelewem na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Szczecin Nr z dopiskiem zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nr na przebudowę pomieszczeń III piętra pawilonu 2Fna potrzeby oddziału i poradni hematologii na terenie SPS ZOZ "Zdroje''. b) poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, Strona 9 z 30

10 e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2) Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy będzie słuŝyło do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 3) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty określonej w gwarancji nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze Ŝądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) ze stwierdzeniem, Ŝe zaistniały okoliczności niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy, bez konieczności jakiegokolwiek wykazywania, czy teŝ szczególnego przedstawiania tych okoliczności, a) termin obowiązywania gwarancji, który nie moŝe być krótszy niŝ termin wykonania umowy i rękojmi, b) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 4) Zamawiający moŝe na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokości. ROZDZIAŁ VII Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej modyfikacja 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niŝ na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyŝej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznani. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyŝej. 2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a takŝe zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe w kaŝdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 1) JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert, informując o tym fakcie wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego. 2) JeŜeli dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3) JeŜeli zmiana, o której mowa w pkt. 2) jest istotna, a w szczególności, jeŝeli dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu ich spełnienia Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, informując o tym fakcie wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego. 4) We wszystkich ww. przypadkach Zamawiającego poinformuje o wprowadzonych modyfikacjach oraz o przedłuŝeniu terminu składania ofert Wykonawców, którym na ich pisemny wniosek doręczono SIWZ, jak równieŝ zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego. 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: p. Herbert Tobiasz, w godz od poniedziałku do piątku, w zakresie wymogów formalnych oferty - p. Jolanta Duda w godz od poniedziałku do piątku. (Fax.: ). 5. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz inne informacje składane w trakcie postępowania wymagają formy pisemnej, z zastrzeŝeniem pkt Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub em potwierdzonego pisemnie, przy przekazywaniu następujących dokumentów: 1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz, 2) modyfikacje treści siwz, 3) wniosek o wyjaśnienie treści oferty, 4) wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy; 5) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy, 6) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3, art. 91, ust. 5 ustawy; Strona 10 z 30

11 7) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, 8) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyraŝenia zgody na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, 9) wniosek zamawiającego o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy, 10) samodzielne przedłuŝenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę, 11) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 12) zawiadomienie o uniewaŝnieniu postępowania, 13) informacje i zawiadomienia kierowane do zamawiającego i wykonawców na podstawie art. 181 ustawy. 7. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 8. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. 9. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres. 10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 11. Kancelaria Zamawiającego urzęduje od poniedziałku do piątku w godz do Korespondencja przesyłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania administracji Zamawiającego zostanie zarejestrowania w następnym dniu pracy i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 12. Wykonawca moŝe wysłać treść zapytania dot. treści siwz na adres lub Wysłane przez wykonawcę zapytanie musi być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku przesłania treści pytań droga mailową do Zamawiającego po godzinach urzędowania administracji, wiadomości te zostaną zarejestrowane w następnym dniu pracy i uznane za wniesione z datą tego dnia. 13. Zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy) siedziby adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 14. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający uniewaŝnia postępowanie. 15. O uniewaŝnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; 2) złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne 16. Zamawiający przekaŝe wykonawcom informację, o których mowa, w pkt pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Od terminu przekazania informacji Zamawiający będzie liczył termin skutecznego powiadomienia wykonawcy o powzięciu wiadomości, o których mowa w pkt ROZDZIAŁ VIII Sposób obliczenia ceny oferty 1. Cena - Wynagrodzenie ryczałtowe w ofercie powinno zwierać: wszelkie koszty, w tym wszelkiego rodzaju opusty i rabaty, cenę z VAT (brutto). Podane przez wykonawcę w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe powinno obejmować, w szczególności: podany w przedmiocie zamówienia zakres robót, koszty dostawy, montaŝu urządzeń i sprzętu, koszty szkolenia personelu oraz Strona 11 z 30

12 uwzględniać wszelkie, obiektywnie konieczne do wykonania roboty i nakłady pomocnicze wymagane technologią i organizacją robót, wszystkie koszty materiałów, koszty prac niezbędnych do naleŝytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza do osiągnięcia celu w postaci terminowo zrealizowanej przebudowy i funkcjonowania obiektu. W razie wątpliwości przyjmuje się, iŝ przedmiot zamówienia obejmuje najszerszy zakres prac wynikający z SIWZ. Wynagrodzenie powinno teŝ obejmować koszt ryzyka związanego z ewentualną koniecznością doprecyzowania projektu, czy teŝ wprowadzenia w nim niezbędnych dla osiągnięcia zakładanego celu zmian. Nie dopuszcza się określania cen w sposób alternatywny. 2. Cenę w ofercie naleŝy podać cenę z VAT (brutto). 3. Cena musi być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów. 4. Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Wykonawca dokonuje zaokrągleń cen do 2 miejsc po przecinku w następujący sposób: 1) w górę, gdy > lub = 0,5 grosza do 1 grosza; 2) w dół, gdy < 0,5 grosza do 0 grosza; 6. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie moŝna poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty. ROZDZIAŁ IX Składanie i otwarcie ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie zamawiającego: ul. Mączna 4, Szczecin, Pawilon 5, Kancelaria, do dnia r., o godziny Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 25 do Za termin złoŝenia oferty uwaŝa się termin jej dotarcia do zamawiającego. 3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 4. Z zawartością ofert nie moŝna zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r., o godz w siedzibie Zamawiającego, budynku Administracji, w obecności, co najmniej trzech członków Komisji przetargowej. 6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. 7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty. 8. Informacje, o których mowa w pkt. 7 zamawiający przekaŝe niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. ROZDZIAŁ X Wybór oferty najkorzystniejszej 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następującego kryterium oceny ofert: Cena brutto % Sposób przyznania punktów w kryterium cena : cena najniŝsza x 100pkt cena oferty ocenianej 2. Komisja przetargowa wybierze ofertę z największą liczbą punktów. 3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. Strona 12 z 30

13 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuci jego ofertę. Następnie zamawiający dokona oceny, czy oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu. 7. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 8. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawi w tekście oferty: 1) Oczywiste omyłki pisarskie, 2) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. JeŜeli oferta zawierać będzie raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp 3) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 8) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 11. Oferty nieodrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz. 12. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. 13. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 13.a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 15. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający uniewaŝnia postępowanie. 16. O uniewaŝnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze aukcji elektronicznej. Strona 13 z 30

14 18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. ROZDZIAŁ XI Zawarcie umowy 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy. 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w terminie 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i uzgodnić termin (nie dłuŝszy jak 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty) podpisania umowy, z zastrzeŝeniem punktu 2.2). 2) W przypadku, gdy Wykonawca nie skontaktuje się z Zamawiającym w terminie określonym w pkt 1 powyŝej, termin podpisania umowy wyznaczy jednostronnie Zamawiający i będzie on wiąŝący dla Wykonawcy. 3) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy załączonym do niniejszej siwz. 4) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). 2. Termin i miejsce zawarcia umowy. 1) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w siedzibie zamawiającego,, z zastrzeŝeniem art. 183 w terminie: a) nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy oraz w SIWZ, w Rozdziale VII w pkt.7 z zastrzeŝeniem punktu 2). b) nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób niŝ określony w art. 27 ust. 2 ustawy oraz w SIWZ, w Rozdziale VII w pkt. 7) z zastrzeŝeniem punktu 2).. 2) Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ppkt.1: a) jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta; b) nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 3. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (w przypadku, gdy było ono wymagane), Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. ROZDZIAŁ XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 2. Odwołanie przysługuje zgodnie z art. 180 ustawy - wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 7. Ponadto zgodnie z art. 181 ust.1 ustawy Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie rat. 180 ust.2. Strona 14 z 30

15 ROZDZIAŁ XIII Opis przedmiotu zamówienia i inne istotne postanowienia I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem umowy jest Przebudowa pomieszczeń III piętra pawilonu 2F na potrzeby oddziału i poradni hematologii na terenie SPS ZOZ "Zdroje (CPV ). 2. Zakres prac oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) SIWZ w tym zwłaszcza Rozdział XIII SIWZ; 2) Projekt budowlany wraz z załącznikami, opisami robót i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, tj.: a) Załącznik nr 10_ 1 STWiOR; b) Załącznik nr 10_2 projekt architektura; c) Załącznik nr 10_3 projekt instalacje elektryczne; d) Załącznik nr 10_4 technologia; e) Załącznik nr 10_5 projekt instalacje sanitarne 3) Załącznik nr 1.1 Opis przedmiotu wyposaŝenie wbudowane do SIWZ. 3. W przypadku, gdyby z ww. dokumentów przewidzianych w SIWZ wynikał róŝny zakres prac do wykonania, to przyjmuje się, iŝ obowiązkiem wykonania przez Wykonawcę objęty jest zakres prac wynikający z dokumentu określającego zakres ten najszerzej. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do r. z zastrzeŝeniem pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 w przypadku wydłuŝenia się terminu zakończenia prac z przyczyn organizacyjnych Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający przedłuŝy proporcjonalnie termin o okres, o który został przesunięty terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt We wszystkich przypadkach, w których w SIWZ, w tym w Opisie przedmiotu zamówienia w Projekcie Budowlano- Wykonawczym i Specyfikacji Technicznej wskazane zostały nazwy firm, znaki towarowe, itp. Zamawiający dopuszcza uŝycie materiałów równowaŝnych. Materiały równowaŝne nie mogą być gorszej jakości, mniej funkcjonalne, o krótszym okresie uŝytkowania, itp. Do Wykonawcy naleŝy obowiązek udokumentowania, Ŝe materiały równowaŝne spełniają wymagania przyjęte w Projektach Budowlano-Wykonawczych i Specyfikacjach Technicznych i uzyskać akceptację Zamawiającego. II. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAśENIA 1. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania, dostawy oraz montaŝu mebli w systemie stelaŝa metalowego: 1) Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera Rozdział XIII - Opis przedmiotu zamówienia, załącznik od nr 1.1 WyposaŜenie wbudowane - opis przedmiotu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Meble wykonane w systemie konstrukcji szkieletowej z zamkniętych profili metalowych (stal lub aluminium) o przekroju poprzecznym nie mniejszym niŝ 25x25 mm, zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją. Nie dopuszcza się innego sposobu antykorozyjnego. Dla profili typu ćwierćwałek boki minimum 25 mm. Wymagane jest łączenie profili metalowych za pomocą łączników (złączek). Złączki metalowe lub z tworzywa typu ABS z metalową kształtką wewnętrzną wzmacniającą miejsca połączeń. Nie dopuszcza się elementów konstrukcji spawanej. Zarówno profile metalowe zabezpieczone elektrolitycznie jak i miejsca łączeń konstrukcji mebli muszą być gładkie, pozbawione nierówności. Nie dopuszcza się elementów ostrych oraz zagłębień nieuzasadnionych technologiczną koniecznością konstrukcji mebli. Zawiasy oraz prowadnice szuflad zabezpieczone antykorozyjnie z funkcją samodomykania. 3) Szkielet mebli ma być wypełniony płytą wiórową obustronnie laminowaną (dołączyć atest higieniczny do protokołu odbioru), wszystkie widoczne krawędzie płyty (nieosłonięte przez metalową konstrukcję) oklejone PCV o grubości minimum 2mm. 4) Meble na nóŝkach o wysokości minimum 130 mm z moŝliwością poziomowania minimum 30 mm. 5) Prowadnice szuflad metalowe typu Metabox. 6) Szafy, szafki oraz szuflady zamykane na zamki patentowe. Wymóg powyŝszy nie dotyczy szafek w stanowiskach do mycia. 7) Blaty robocze mają być wykonane z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcje Strona 15 z 30

16 (dołączyć atest higieniczny do protokołu odbioru). Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeŝem PCV o grubości minimum 2 mm. 8) Zlewozmywaki stosowane w oferowanych meblach muszą być gładkie i wpuszczane w blat chyba, Ŝe wynika to inaczej z opisu w załączniku od nr ) Zawory i armatura muszą spełniać wymagania pracy w placówkach słuŝby zdrowia a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. 10) W kaŝdym przypadku szafek kuchennych gdzie występuje płyta robocza (blat) naleŝy zamontować listę przyblatową w kolorze zaoferowanego blatu. 11) Meble, jako wyrób muszą posiadać atest higieniczny (atest higieniczny wystawiony przez uprawniony podmiot dopuszczający ich stosowanie w placówkach słuŝby zdrowia naleŝy dołączyć do protokołu odbioru). 12) Zamawiający informuje, Ŝe wszystkie wymiary mebli medycznych podane są, jako wymiary orientacyjne. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia wykonać indywidualne pomiary. Meble muszą być dopasowane do rzeczywistych warunków w poszczególnych salach. 13) Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia uzgodnić kolorystykę z Zamawiającym. 2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania, dostawy oraz montaŝu mebli standardowych i pod zabudowę: 1) Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera Rozdział XIII - Opis przedmiotu zamówienia, załącznik od nr 1.1 WyposaŜenie wbudowane - opis przedmiotu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Zamawiający informuje, Ŝe wszystkie wymiary mebli podane są, jako wymiary orientacyjne. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia wykonać indywidualne pomiary. Meble muszą być dopasowane do rzeczywistych warunków w poszczególnych salach. 3) Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia uzgodnić kolorystykę materiałów, z jakich będą wykonane zaoferowane meble z Zamawiającym. 4) W przypadku mebli standardowy (tj. szafki kuchenne itp.), tam gdzie podane są dokładne wymiary, Zamawiający dopuszcza moŝliwość zaoferowania mebli gotowych oraz ich wykonanie. 5) Blaty z płyty wiórowej typu postforming, o grubości minimum 28 mm, laminowanej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcje (dołączyć atest higieniczny do protokołu odbioru). Krawędzie boczne muszą być zabezpieczone trwale obrzeŝem PCV o grubości minimum 2 mm, 6) W kaŝdym przypadku szafek kuchennych gdzie występuje płyta robocza (blat) naleŝy zamontować listę przyblatową w kolorze zaoferowanego blatu. 7) Elementy płytowe korpusu oraz drzwi i fronty szuflad powinny być wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18mm. 8) Zlewozmywaki stosowane w oferowanych meblach muszą być gładkie i wpuszczane w blat chyba, Ŝe wynika to inaczej z opisu w załączniku od nr ) Zawory i armatura muszą spełniać wymagania pracy w placówkach słuŝby zdrowia a w szczególności ich powierzchnia musi być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV. 10) Zastosowana płyta wiórowa powinna spełniać wymogi klasy higienicznej E1 według normy PN-EN 717-2:1999 oraz wymagania wg normy PN-D-97013: ) Powierzchnia płyty melaminowanej powinna być półmatowa, nieporowata. 12) Powierzchnia płyty wiórowej powinna wykazywać odporność na ścieranie określoną według normy PN-EN oraz powinna być odporna na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych w słuŝbie zdrowia. 13) Wszystkie meble do pomieszczeń być osadzone na stopkach metalowych chromowanych lub aluminiowych, regulowanych o wysokości min. 10cm. 14) Wąskie płaszczyzny płyt wiórowych powinny być wykończone okleiną PCV RAZEM grubości: płyty robocze min. 2mm, płytowe korpusu oraz drzwi i fronty szuflad min. 1mm. Kolor i struktura okleiny sztucznej wąskich płaszczyzn powinien odpowiadać kolorowi i strukturze szerokich płaszczyzn płyty. Nie dopuszcza się widocznych róŝnic w odcieniach wąskich oraz szerokich płaszczyzn. 15) Nie dopuszcza się jakichkolwiek widocznych wad krawędzi elementów płytowych pod postacią nierówności i ubytków materiału. 16) Otwory widoczne po montaŝu mebla, łby śrub i wkrętów powinny być wyposaŝone w odpowiednie zaślepki o kolorze zbliŝonym do koloru płyty. 17) PołoŜenie i odległość pomiędzy półkami powinna być dostosowana do znormalizowanych wymiarów artykułów biurowych (np. segregatory, skoroszyty, akta). NaleŜy zastosować dodatkowe otwory na podpory półek umoŝliwiające stopniową regulację ich połoŝenia. 18) Kolor uchwytów powinien być wcześniej uzgodniony z Zamawiającym. 19) Ściana tylna powinna być umieszczona we wręgu lub wpuście wykonanym w wieńcach i ścianach bocznych mebla. Strona 16 z 30

17 20) PołoŜenie i odległość pomiędzy półkami powinna być dostosowana do znormalizowanych wymiarów artykułów biurowych (np. segregatory, skoroszyty, akta). NaleŜy zastosować dodatkowe otwory na podpory półek umoŝliwiające stopniową regulację ich połoŝenia. 3. Szczegółowe wymagania dotyczące, dostawy oraz montaŝu paneli ściennych: 1) Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera Rozdział XIII - Opis przedmiotu zamówienia, załącznik od nr 1.1 WyposaŜenie wbudowane - opis przedmiotu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Panel mocowany do ściany w poziomie na wysokości uzgodnionym z Zamawiającym, wykonany z profilu aluminiowego malowanego proszkowo w kolorze wg RAL. Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości, gładkie powierzchnie. Powierzchnia z wyposaŝeniem odporna na środki dezynfekcyjne.gniazda elektryczne i gazowe powinny być montowane w płaszczyźnie równoległej do ściany, na której zamontowany będzie panel. 3) Ilości gniazd elektrycznych, gazowych, sieci strukturalnej a takŝe przyzywówki określa szczegółowo projekt instalacji elektrycznych i gazów medycznych 4) Oświetlenie nocne III. INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Prace powinny być wykonane w szczególności zgodnie: 1) z Projektem Budowlanym i wykonawczymi oraz ze specyfikacjami techniczny wykonania i odbioru robót budowlanych; 2) ze sztuką budowlaną, z uwzględnieniem wymagań określonych we właściwych normach i przepisach; 3) z standardami i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów budowlanych 2. Wykonawca moŝe zastosować tylko te wyroby, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 3. Wszystkie materiały słuŝące do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. 4. Wszystkie uŝyte materiały wykorzystane podczas prac muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Materiały uŝyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w budynkach uŝyteczności publicznej oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty higieniczne i budowlane dopuszczające do obrotu na terytorium RP oraz aprobaty techniczne obowiązujące na terytorium RP. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną Zamawiający informuje, iŝ w celu przygotowania oferty Wykonawca przed jej złoŝeniem moŝe dokonać wizji lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych realizacji zadania. W razie braku pytań do SIWZ przyjmuje się, iŝ Wykonawca składając ofertę uznał materiał stanowiący Opis przedmiotu zamówienia za w pełni kompletny i wystarczający do przygotowania oferty i osiągnięcia celu w postaci terminowo zrealizowanych funkcjonujących obiektów w warunkach istniejących u Zamawiającego. 6. Zamawiający udostępnia przedmiary robót w formie załącznika nr 11, który stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie stanowi podstawy realizacji zamówienia.. Zamawiający nie gwarantuje, ani nie udziela jakiegokolwiek innego zapewnienia, Ŝe udostępniony przedmiar obejmuje wszystkie prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca korzysta z tego przedmiaru na własne ryzyko. Jakiekolwiek ewentualne braki, czy inne niedostatki przedmiarów nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania prac, które są konieczne do osiągnięcia celu, określonego w pkt. I. 3 (powyŝej) wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego na uŝytkowanie. 7. Zamawiający odstępuje od: 1) wykonania ocieplenia przestrzeni wentylowanej stropodachu ( nie ujmować do wyceny w ofercie) 2) malowania całej klatki schodowej K2. NaleŜy uwzględnić malowanie spocznika na wysokości III piętra oraz ścianę wzdłuŝ biegu pomiędzy III p. i spocznikiem między piętrowym poniŝej III p. (do wyceny w ofercie naleŝy przyjąć zmniejszony zakres) 8. Wykonawca, w ofercie cenowej jest zobowiązany ująć i uwzględnić dodatkowo: 1) na sufity podwieszone kasetonowe płyty z włókien mineralnych OWA CUSTIC Sandila 70/0 o wym. 60x60 cm lub równowaŝne. 2) montaŝ dźwigu towarowego małego szt. 1 o parametrach jak w tabeli poniŝej Strona 17 z 30

18 Typ dźwigu Udźwig Maszynownia Wykonanie Prędkość Wys. podnoszenia Ilość przystanków Ilość drzwi Wymiary kabiny (s x g x h) Drzwi szybowe Otwór w stropie (s x g) Nadszybie Podszybie Wykonanie Zasilanie WyposaŜenie Mały dźwig towarowy np. BKG /0 lub równowaŝny 100 kg Górna w szybie Wewnętrzne, przelotowe na wprost 0,45 m/s 13,20 m 4 / piwnica, I piętro, II piętro, III piętro/ 5 / przelotowa na I piętrze, na parterze nie ma drzwi/ 650 x 700 x 800 mm Gilotynowe, ręcznie otwierane, z parapetem na wysokości 800 mm 970 x 880 mm (do wstawienia konstrukcji nośnej szybu) 2800 mm 0 mm - dźwig wykonany ze stali nierdzewnej KORN 240, - drzwi szybowe gilotynowe ze stali nierdzewnej KORN 240, wg. EN z atestem EI 60 (5 szt.), - drzwi do maszynowni ze stali nierdzewnej KORN 240, wg. EN z atestem E120 (1 szt.), - kabina z wyjmowaną półką ze stali nierdzewnej KORN 240, - wyblachowanie wewnętrznej strony szybu, między drzwiami, - drabinka do maszynowni - zasilanie: 400V, 5x2,5 mm 2, zabezpieczenie C16A zwłoczne - ośw. maszynowni: 230V, 3x2,5 mm 2, zabezpieczenie B16A zwłoczne - sygnalizacja świetlna zajętości dźwigu i obecności kabiny na przystanku - przywołanie i odesłanie kabiny na przystanek dyspozycyjny z kaŝdego przystanku, z przystanku dyspozycyjnego przywołanie i odesłanie kabiny na dowolny przystanek - zabezpieczenie przed uruchomieniem dźwigu przez osoby niepowołane blokada kluczykowa sterowania przy kaŝdych drzwiach 3) montaŝ dźwigów szpitalnych - 2 szt. spełniających wymogi: Rodzaj dźwigu Szpitalny z kabiną przelotową na parterze na pozostałych 4 kondygnacjach nie przelotowy dostosowany do przewozu łóŝek szpitalnych, sprzętu i personelu Udźwig 1600 kg Napęd dźwigu elektryczny Maszynownia dźwigu Kabina wentylowana Ściany kabiny Podłoga Inne wyposaŝenie Drzwi szybu windowego i kabiny wewnątrz szybu windowego z powiadamianiem głosem o stacji przystankowej oraz wyświetlaniem informacji o przystanku, z moŝliwością łączności telefonicznej z paneli z blachy nierdzewnej z zabezpieczeniami przed moŝliwością uszkodzenia przez łóŝko szpitalne z materiału wytrzymującego częsty przejazd łóŝkami szpitalnymi lustro wykonane ze stali nierdzewnej Strona 18 z 30

19 Drzwi zewnętrzne z moŝliwością blokady zamykania i otwierania na kaŝdym przystanku; Pozostałe wymogi kaŝdy przystanek windy wyposaŝony na zewnątrz szybu w informację o przystanku, na którym znajduje się winda; po zaniku napięcia i alarmu poŝarowego kabina dźwigu powinna zjechać do poziomu ewakuacyjnego z moŝliwością opuszczenia kabiny przez pasaŝerów 4) w części doboru central klimatu, automatyki i wizualizacji węzła ciepłowniczego, wentylacji, klimatyzacji i UPS a) Wykonanie i uruchomienie automatyki wentylacji w istniejącym systemie sterowania i wizualizacji BMS Desigo Insight firmy Siemens. Wykonanie obejmuje stronę graficzną z oprogramowaniem umoŝliwiającym pełne wykorzystanie moŝliwości systemu - kontrola i nastawy temperatur, moŝliwość ustawienia prędkości wentylatorów centrali, sterowanie pompami c.t. i zaworem regulacyjnym, poziom wysterowania wymiennika, stanów alarmowych z filtrów, moŝliwość czasowego programowania pracą centrali. Wymaga to między innymi zastosowania sterownika centrali klimatu z protokołem komunikacyjnym BacNet IP oraz posiadania przez wykonawcę licencji firmy Siemens na programowanie w systemie Desigo Insight ; b) Wyprowadzenie sygnalizacji awarii i sterowania pracą pomp co, ct, c.w.u. i temperatur zasilania do systemu Desigo Insight przy uŝyciu sterowników z protokołem komunikacyjnym BacNet IP wraz z wykonaniem i uruchomieniem strony graficznej. c) Wyprowadzenie sygnalizacji poŝaru i połoŝenia istniejących klap oddymiania do systemu Desigo Insight po protokole BacNet IP, wraz z wykonaniem i uruchomieniem strony graficznej. d) Doprowadzenie dodatkowych gniazd lokalnej sieci komputerowej od serwera do miejsc montaŝu sterowników lub konwerterów. e) Centrala klimatu powinna być wyposaŝona w wentylatory wirnikowe (bez pasków napędowych ). Osprzęt w postaci pomp i zaworów powinien znajdować się w wydzielonej części centrali nie biorącej udziału w przepływie powietrza. f) Wyprowadzenie parametrów pracy UPS do systemu Desigo Insight po protokole BacNet IP wraz z wykonaniem i uruchomieniem strony graficznej. g) Wyprowadzenie sygnalizacji pracy i awarii klimatyzatora UPS do systemu Desigo Insight po protokole BacNet IP, wraz z wykonaniem i uruchomieniem strony graficznej. 5) w części oświetlenia i klap oddymiania a) usprawnienie oświetlenia trzech klatek schodowych w tym doprowadzenie zasilania do obwodów oświetleniowych; b) zachować istniejący systemu oddymiania, sprawdzić i usunąć ewentualne usterki po wykonanym remoncie 6) w części sygnalizacji p.poŝ a) Wyprowadzenie sygnalizacji poŝaru, awarii centrali SAP i połoŝenia istniejących klap oddymiania do systemu Desigo Insight po protokole BacNet IP, wraz z wykonaniem i uruchomieniem strony graficznej. 9. Osobą do kontaktu z wykonawcami w wyŝej wymienionym zakresie jest kierownik Działu Inwestycji, Nieruchomości pan Herbert Tobiasz, tel Wykonawca musi uwzględnić fakt, iŝ prace budowlane będą wykonywane na terenie działającego Szpitala. 11. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty budowlane od dnia, w którym Zamawiający przekaŝe plac robót. 12. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zamiarze przyjęcia danego stanu realizacji do rozliczenia w oparciu o fakturę przejściowa, zgłoszenia zakończenia kaŝdego etapu robót budowlanych oraz o zakończeniu realizacji całości przedmiotu zamówienia. 13. Wykonawca w imieniu Zamawiającego i terminie nie dłuŝszym niŝ do 7 dni od dnia protokołu odbioru robót na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa jest zobowiązany uzyskać pozytywną opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego na uŝytkowanie. Strona 19 z 30

20 14. W celu kontroli terminów realizacji zamówienia Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy potwierdzenia złoŝenia przez niego zamówień na materiały. 15. Rozliczenie z tyt. poboru mediów będzie płacone ryczałtem w wysokości po 0,25 % wynagrodzenia brutto za energię elektryczną i wodę. Ryczałt zostanie uregulowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni po wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub wariantowo na podstawie wskazań liczników zamontowanych przez wykonawcę. 16. Wymagania Zamawiającego dotyczące wyposaŝenia: 1) Wykonawca jest zobowiązany do: a) dostarczenia wyposaŝenia zgodnie wymogami SIWZ, b) nieodpłatnego montaŝu zaoferowanego wyposaŝenia, c) nieodpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego, tj. wskazanych przez niego osób w zakresie niezbędnym do prawidłowego uŝytkowania dostarczonego i zamontowanego wyposaŝenia. Szkolenia przeprowadzane będą w terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 2) Oferowane wyposaŝenie musi być dopuszczone do uŝytku szpitalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać oznaczenie CE z wyłączeniem mebli standardowych i pod zabudowę. 17. Minimalne wymogi gwarancji, serwisu gwarancyjnego 1) Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte zamówieniem. Bieg terminu gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 2) Na dostarczony i zainstalowany sprzęt i oraz wyposaŝenie wykonawca udzieli gwarancji jakości odpowiadającej, co najmniej gwarancji producenta, która nie moŝe być krótsza niŝ 24 miesiące. Gwarancje wyposaŝenia stanowić będą załącznik do protokołu/ów odbioru przedmiotu zamówienia, (tj. od daty przekazania do eksploatacji). 3) Gwarancja obejmuje: wszystkie koszty pracy serwisu w tym koszty dojazdu i zakwaterowania, koszty części zamiennych, materiałów i elementów zuŝywalnych wskazanych w gwarancji (w jej okresie) przez producenta lub innych podmiotów. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu wyposaŝenie w stanie pełnej gotowości do wykonywania pracy. 4) W przypadku, gdy gwarancja udzielona przez producenta nakłada obowiązek dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany w okresie udzielonej gwarancji jakości dokonać nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, w ilości wskazanej w gwarancji producenta, jednak nie mniejszej, niŝ jeden w kaŝdym roku jej obowiązywania wraz z konserwacją na warunkach wynikających z gwarancji producenta lub innego podmiotu. Przeglądy gwarancyjne, obejmują równieŝ nieodpłatną wymianę części zamiennych, oraz wyminę materiałów, elementów zuŝywalnych w zakresie i ilości wskazanej w gwarancji przez producenta lub przez inny podmiot. 5) Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą niezbędnych materiałów, elementów zuŝywalnych - wskazanych w gwarancji przez producenta lub przez inny podmiot - oraz konserwacją urządzenia, powinien być dokonany w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji przez wyspecjalizowany serwis. 6) Na dostarczone i zainstalowane wyposaŝenie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpłatny serwis pogwarancyjny oraz zakup części zamiennych przez okres min. 10 lat 7) Pozostałe warunki gwarancji i reklamacji określa wzór umowy. 18. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje: w szczególności: podany w przedmiocie zamówienia zakres robót, koszty dostawy, montaŝu urządzeń i sprzętu, koszty szkolenia personelu oraz uwzględnia wszelkie koszty, obiektywnie konieczne do wykonania roboty i nakłady pomocnicze wymagane technologią i organizacją robót, wszystkie koszty materiałów, koszty prac niezbędnych do naleŝytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza do osiągnięcia celu w postaci terminowo zrealizowanej przebudowy i funkcjonowania obiektu. 19. Odbiór i rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia odbywać się będzie transzach na podstawie faktur przejściowych w następujący sposób: 1) na podstawie faktur przejściowych wystawianych nie częściej niŝ co 30 dni, płatnych do 30 dni od dostarczenia faktury wystawionych na podstawie protokołu zaawansowania robót budowlanych oraz zrealizowanych dostaw (tj. wyposaŝenia wraz z montaŝem), wskazanych w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie wykonawcy; 2) faktura końcowa o wartości niemniejszej niŝ 10% wartości oferty płatna do 30 dni wystawiona na podstawie podpisanego ostatecznego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. Strona 20 z 30

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości na terenie miasta Szczecina

Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących podziału nieruchomości na terenie miasta Szczecina Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo Zachodniopomorskie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Ul. Karola Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin. ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Świadczenie usługi polegającej na dozorze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN Wydział Sportu ul. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/138/13. ROZDZIAŁ I Forma oferty

Nr sprawy BZP/138/13. ROZDZIAŁ I Forma oferty Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPS ZOZ Zdroje

Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPS ZOZ Zdroje ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Przebudowa pawilonu nr 2 (2c) - parter, II

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Zagospodarowanie terenu przy pawilonach Matki

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY: 12/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY: 12/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Budowa

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s... Page 1 of 5 Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na VII piętrze segmentu C budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje: - budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany na działce nr 35/2; ark. 14, obręb Wilda, połoŝony

zamówienia obejmuje: - budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany na działce nr 35/2; ark. 14, obręb Wilda, połoŝony 1 z 6 2010-04-19 14:35 Poznań: Wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 8, oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uŝytkowanie Numer ogłoszenia: 88701-2010;

Bardziej szczegółowo

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2010-09-08 10:59 Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: 282420-2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 5 2015-08-17 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Przebudowa Oddziału Neonatologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 060-100234

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 060-100234 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100234-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 060-100234 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Usługi

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY: 23/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY: 23/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Budowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo