SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Warszawa, 06 grudnia 2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). NAZWA ZADANIA: Świadczenie usług ochrony ubezpieczeniowej w okresie od r. do r. dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV) : usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, usługi ubezpieczenia od ognia, usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka, ZATWIERDZIŁ Dyrektor MSCDN Jarosław Zaroń 1

2 I. Zamawiający Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Świętojerska Warszawa Telefon: ; Faks : Strona Godziny urzędowania: II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 tej ustawy. Przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano przyjmując wartość kursu: 1 euro = zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796). 2. W kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej. 3. Informacje ogólne: 1) Ilekroć w SIWZ użyte jest pojęcie ustawa, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest udostępniany zgodnie z art. 96 ustawy i aktami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie. 3) Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, Warszawa, tel. (22) ; ; (osoba do kontaktu - Grażyna Stanaszek, dyżur w godz. 8/00-16/00). 4) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez wykonawcę powyższego wymogu. 5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej na adres Warszawa, ul. Swiętojerska 9, za pomocą faxu na nr (22) przy czym 2

3 dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do zamawiającego przed upływem terminu. 6) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7) W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim. 8) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadkach i na zasadach określonych w art. 93 ustawy. 4. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji: 1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przy czym przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 2) Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, a także zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania źródła zapytania. 3) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: 4) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej pod adresem: 5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami stanowi kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania przetargu nieograniczonego. III. Przedmiot i termin realizacji zamówienia 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest Świadczenie usług ochrony ubezpieczeniowej w okresie od r. do r. dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a w szczególności ryzyka: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawinę, napór śniegu, deszcz, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub usuwanie się ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub pary z urządzeń wodno- kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, sadzę, falę 3

4 uderzeniową, pękanie rur wewnętrznych - w wyniku zamarznięcia wody, szkody będące następstwem oblodzenia i zamarzania rynien zewnętrznych, upadku drzewa, masztu, słupa, nadajnika, anteny lub ich części, celowe uszkodzenia/dewastacja/, akty terroryzmu, strajki i zamieszki społeczne, stłuczenia i uszkodzenia przedmiotów szklanych, szyb itp. Oraz akcję ratowniczą prowadzoną z wystąpieniem w/w zdarzeń. Zadanie I. ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w tym: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej pojazdów mechanicznych Ubezpieczenie Auto Casco Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów Ubezpieczenie Assistance Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego wg Wykazu pojazdów- szczegółowy wykaz pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia oraz wymagany minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także sposoby i sumy ubezpieczenia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres ubezpieczenia podany w tym załączniku jest zakresem minimalnym - bezwzględnie wymaganym. Zadanie II. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych mienia ruchomego (maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich) budynków i budowli włączenie ryzyka powodzi włączenie kosztów stałych działalności ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych mienia pracowniczego ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych wartości pieniężnych Zadanie III. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku w tym: ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem mienia ruchomego (włączenie ubezpieczenia od wandalizmu) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem wartości pieniężnych ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia pracowniczego. Zadanie IV. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w tym: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadaniem mienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wypadki przy pracy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za mienie powierzone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody przy załadunku, wyładunku lub przeładunku ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zalania, wylania cieczy z systemów wodnych, a także w skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych. 4

5 Zadanie V. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w tym: sprzęt stacjonarny sprzęt przenośny oprogramowanie licencjonowane (w tym też systemowe i nośniki danych) Zadanie VI. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia w tym: oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli z włączeniem witryn i gablot Zadanie VII. Ubezpieczenie mienia w transporcie Ochroną ubezpieczeniowa objęte będzie mienie przewożone przez ubezpieczonego zarówno transportem własnym jak i powierzonym wg. potrzeb i specyfikacji. Zadanie VIII. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (210 ubezpieczonych) rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyko zawału serca i udaru mózgu Pozostałe warunki ubezpieczenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) Towarzystwa bądź Zakładu ubezpieczeniowego, którego Wykonawca jest przedstawicielem, przy czym OWU mają zastosowanie jedynie w sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją. W przypadku gdy OWU przewidują ochronę ubezpieczeniową w węższym zakresie niż wymagany, zakres minimalny składkę ubezpieczeniową w ofercie należy podać z uwzględnieniem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o zakres wymagany w SIWZ. Do oferty należy dołączyć (pod rygorem nieważności oferty) Ogólne Warunki Ubezpieczenia od poszczególnych rodzajów ryzyk (OWU) Towarzystwa bądź Zakładu Ubezpieczeń reprezentowanego przez Wykonawcę, tj. odpowiednio: OWU komunikacyjnych (przy czym nie wymaga się załączania ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych OC); OWU od ognia i innych zdarzeń losowych; OWU od kradzieży z włamaniem; OWU od OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzona działalnością gospodarczą, OWU sprzętu elektronicznego oraz OWU szyb od stłuczenia. 2. Informacja na temat szkodowości z okresu od r. do roku. Wypłacone odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych: - w tym z OC sprawcy: 5 988,22 z AC: 6 585,47 Wypłacone odszkodowania z tytułu szkód majątkowych: ,27 3. Warunki i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1) Wymagany czas przyjazdu rzeczoznawcy (likwidatora szkód) w celu oszacowania szkody na miejsce szkody: maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia Ubezpieczyciela o zaistniałej szkodzie 2) Wypłata odszkodowania w ciągu maksymalnie 30 dni od daty zawiadomienia Ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności, przy czym bezsporną część odszkodowania wypłacić należy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o wystąpieniu szkody. 3) Pożądane jest aby polisy ubezpieczeniowe wystawiane dla ubezpieczeń od poszczególnych rodzajów ryzyk, wymienionych w ust. 1 były polisami zbiorczymi, obejmującymi całość ubezpieczonego mienia od danego rodzaju ryzyka. W 5

6 przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych oprócz polisy, dla każdego pojazdu wymagane jest wydanie potwierdzenia, że pojazd ten jest ubezpieczony OC. 4) Umowa będzie zawarta na 24 m-ce: - pierwszy okres ubezpieczeniowy od r. do roku - drugi okres ubezpieczeniowy od r. do roku. (dla pojazdów zachowane zostaną indywidualne okresy ubezpieczenia). 5) Za każdy kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia składki w wysokości i terminie określonym w dokumentach ubezpieczenia, jakie zostaną wystawione przez Ubezpieczyciela na kolejny rok ubezpieczeniowy Klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie za reprezentantów Ubezpieczającego /Dyrekcji i Głównego Księgowego/. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Klauzula dewastacji Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji. Za szkody te uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Klauzula przepięć Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody elektryczne w ubezpieczonym mieniu również w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych urządzeń (w tym sprzętu elektronicznego). Klauzula kosztów ewakuacji Ubezpieczyciel rozszerzy zakres odpowiedzialności standardowej umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych o ryzyko kosztów ewakuacji osób i mienia bez względu na powód ewakuacji (w tym przypadek rzekomego podłożenia ładunku wybuchowego). Klauzula aktów terroryzmu Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, za które uważa się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Klauzula szkód zalaniowych 6

7 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody zalaniowe spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną. Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia Ubezpieczyciel odstępuje od zasady proporcji i stosuje automatyczną ochronę dla wszystkich własnych i powierzonych nowonabytych środków trwałych i wyposażenia, środków trwałych i wyposażenia przejętych wskutek łączenia się placówek oraz środków trwałych i wyposażenia, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywanych inwestycji, a także noworozpoczętych inwestycji/środków trwałych w budowie z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków do limitu 120% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych. Ochroną zostaną również objęte środki trwałe nabyte w okresie od dnia, na który podano stan majątku do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia ich wartości w podanych sumach ubezpieczenia. Termin rozliczenia składki w terminie 90 dni od daty wzrostu majątku. Klauzula automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciel odstępuje od zasady proporcji i stosuje automatyczną ochronę dla własnego i powierzonego nowonabytego sprzętu elektronicznego oraz sprzętu, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji pod warunkiem pisemnego zgłoszenia wzrostu sumy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty nabycia. Składka za sprzęt zgłaszany do ubezpieczenia będzie naliczana w systemie pro rata temporis od dnia nabycia sprzętu i podlegać będzie rozliczeniu 60 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. W przypadku zmniejszenia wartości sprzętu objętego ubezpieczeniem do rozliczenia składki zostanie zastosowana analogiczna formuła (na podstawie dokumentów sprzedaży, likwidacji itp. przedstawionych po zakończeniu okresu ubezpieczenia). Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych, nośników danych i oprogramowania Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe w skutek utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury. Klauzula nowych lokalizacji Automatyczną ochroną będą objęte wszystkie nowe lokalizacje, powstałe w wyniku prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności. W ramach klauzuli będzie objęte ochroną mienie, które znajdowało się wcześniej w posiadaniu Ubezpieczającego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia, a które zostało przeniesione do nowych lokalizacji powstałych w wyniku prowadzonej działalności oraz mienie nowo nabyte, które zostanie rozliczone w ramach klauzuli automatycznego pokrycia środków trwałych. Klauzula ograniczenia zasady proporcji Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Klauzula wypłaty odszkodowania 7

8 Jeżeli w umowie ubezpieczenia zastosowano jako wartość ubezpieczeniową wartość księgową brutto, nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy naliczaniu odszkodowania, jeżeli suma ubezpieczenia okaże się niższa od wartości faktycznej (odtworzeniowej bądź rzeczywistej mienia). Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych (oraz sprzętu elektronicznego) Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia w wartości brutto lub odtworzeniowej w zależności od tego, w jakiej wartości ubezpieczono dany środek trwały. W przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi w wartości ubezpieczenia, w jakiej zgłoszono do ubezpieczenia dane mienie. Klauzula przewłaszczenia mienia Ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczającego, lokalizacjami jednostek lub przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki Ubezpieczającego. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 15% wartości powstałej szkody. Powyższy limit stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia. Klauzula prolongaty W razie braku płatności składki lub jej pierwszej raty w ustalonym terminie, Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin oraz wezwie na piśmie Ubezpieczającego do jej opłacenia. Brak płatności składki lub jej pierwszej raty, w pierwszym terminie nie powoduje braku ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula daty składki Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty, pod warunkiem, że na koncie znajdowała się wystarczająca ilość środków. Klauzula płatności rat po odszkodowaniu W przypadku uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej polisą, Ubezpieczyciel nie potrąci z wypłacanego odszkodowania kwoty rat pozostałych do zapłacenia ani nie może zobowiązać Ubezpieczającego do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki przed ustalonym terminem płatności kolejnych rat. Klauzula nie dotyczy szkód całkowicie wyczerpujących sumę ubezpieczenia dla poszczególnych ubezpieczonych grup / rodzajów mienia wskazanych w pozycji przedmiot zamówienia. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. 8

9 Klauzula katastrofy budowlanej Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. Klauzula przeoczenia Jeżeli Ubezpieczony/ Ubezpieczający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub pośrednikowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych; Klauzula kradzieży zwykłej sprzętu elektronicznego w miejscu ubezpieczenia Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony zostaje o ryzyko kradzieży zwykłej - rozumianej jako zabór mienia przez osoby trzecie bez względu na sposób zabezpieczenia pomieszczeń z których dokonano kradzieży ubezpieczonego sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, w czasie kiedy znajduje się on w miejscu ubezpieczenia. Klauzula likwidacji szkód komunikacyjnych Ubezpieczyciel zobowiązuje się do likwidacji szkód komunikacyjnych w systemie serwisowym oznaczającym pokrycie kosztów naprawy i przywrócenia stanu pierwotnego uszkodzonym pojazdom do pełnej wysokości poniesionych kosztów określonych w fakturze. Zamawiający na etapie postępowania nie wypowiada się na temat konkretnych zapisów poszczególnych klauzul w ofertach podmiotów świadczących usługi ubezpieczeń, ponieważ każdy ubezpieczyciel przedstawia klauzule obowiązujące w reprezentowanym przez niego podmiocie po udzieleniu zamówienia publicznego. IV. Termin realizacji zamówienia: Wybrany Wykonawca świadczył będzie ochronę ubezpieczeniową Zamawiającego w wymaganym zakresie przez okres od r. do r. Środki trwałe i wyposażenie, których zakup Zamawiający planuje zgłaszane do ubezpieczenia w trakcie realizacji zamówienia bądź w ramach zamówienia uzupełniającego będą objęte ochroną do dnia zakończenia okresu trwania umów zamówienia podstawowego na zasadzie wyrównania okresów ubezpieczenia. V. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Informacje ogólne 1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 2) Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. 3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 2. Wymagania formalne dotyczące oferty 1) Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej. 9

10 2) Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 4) Każda zapisana strona oferty musi być parafowana przez Wykonawcę. Również wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez Wykonawcę i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 5) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres lub notarialnie poświadczona kopia. 6) Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i uzyskaną liczbę wpisać do formularza oferty. Wszystkie strony oferty powinny być spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed jej dekompletacją. 7) Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wobec których wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 3. Zawartość merytoryczna oferty 1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zawierać cenę ofertową wykonania całego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem warunków wykonania przedmiotu zamówienia, określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 2) Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. 4. Sposób opakowania i dostarczenia oferty 1) Ofertę umieszcza się w zamkniętej kopercie wewnętrznej, na której należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Kopertę wewnętrzną należy zapakować i zamknąć w kopercie (opakowaniu) zewnętrznej z napisem: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Świętojerska 9, Warszawa Świadczenie usług ochrony ubezpieczeniowej w okresie od r. do r. dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Nie otwierać przed dniem 17 grudnia 2010 przed godz ) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. a) Oferty należy przesłać/złożyć do dnia 17 grudnia 2010 r. do godz na adres zamawiającego. b) Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 10

11 3) Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne, przy czym: a) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA ; b) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 4) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2010 r. o godz w siedzibie Zamawiającego. 5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zastaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do terminu zmienionego. 8) Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert w toku dokonywania ich oceny. a) Podczas badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Korekty oczywistych omyłek (z wyłączeniem cen Wykonawcy) oraz wyjaśnienia wymagają formy pisemnej i winny być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy. b) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. c) Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny podlega odrzuceniu. d) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. e) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 11

12 f) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. VI. Warunki udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz sposób dokonywania oceny spełniania warunków 1. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca załączy do oferty zezwolenie Ministra Finansów (jeżeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004 r.) lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 r. albo odpowiednie zezwolenie na wykonanie tej działalności w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem w państwie, w którym ma swoją siedzibę lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: są w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację. 2. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 1) W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wskazanych poniżej dokumentów (zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817): a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ, 12

13 b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich; c) Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; d) Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną każdy z podmiotów osobno. 2) Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (każda zapisana strona) z wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, które muszą być złożone w formie oryginału. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1) Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi zostać złożone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia. Do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinny być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4) Wszelkie dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 1, składane są w formie określonej w ust. 3 pkt 2. 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. VII. Wadium 13

14 W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium. VIII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie cen brutto. 2. Ceny powinny zostać wyrażone cyfrowo i słownie. 3. Ceny należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 4. Wykonawca w ofercie poda cenę za całość ubezpieczenia dla każdego z zadań za okres ubezpieczenia podany w Specyfikacji uwzględniającą wszystkie koszty związane ze świadczeniem ochrony ubezpieczeniowej, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz ponadto dla każdej z proponowanych sekcji ubezpieczeń poda, zgodnie z drukiem oferty, cenę obejmującą poszczególne warianty IX. Terminy 1. Termin związania ofertą 1) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 2. Termin składania i otwarcia ofert 1) Oferty należy składać w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, Warszawa, w sekretariacie w terminie do dnia 17 grudnia 2010 r. do godz , pod rygorem zwrotu bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia. 2) Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1) adres zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania). 3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010 r. o godz w MSCDN w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9. X. Otwarcie i ocena ofert 1) Otwarcie ofert jest jawne. 2) Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3) Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem przez członków komisji przetargowej nienaruszalności kopert wraz z policzeniem otrzymanych ofert. 14

15 4) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, a także informacje zawarte w ofercie, a dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, okresu gwarancji. XI. Kryteria i sposób oceny ofert 1. Badanie ofert 1) W części niejawnej Zamawiający dokona badania oraz oceny ofert. 2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 3, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 3) Omyłki stwierdzone w ofercie zamawiający poprawi zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. 2. Kryteria wyboru oferty 1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone. 2) Kryterium wyboru jest cena ofertowa (wysokość składki ubezpieczeniowej) zł. 100%. 3) Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona zgodnie z wzorem: wysokość najniższej z oferowanych składek Ilość punktów oferty ocenianej = X 100 pkt wysokość składki ocenianej 4) Ofercie, której cena będzie najniższa, zamawiający przyzna 100 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie ze wskazany wyżej wzorem. XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIII. Zawarcie umowy 1) Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartej w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty lub też przed upływem tego terminu, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona jedna oferta. 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. XIV. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia: 15

16 a) w związku z wystąpieniem innego rodzaju ubezpieczenia niż przewidziane w umowie i w związku z tą zmianą którekolwiek ubezpieczenie będące przedmiotem niniejszego zamówienia staje się w części lub całości bezprzedmiotowe, b) Nastąpiła zmiana stanu środków trwałych lub zmiana stanu osobowego po stronie Zamawiającego, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. XV. Środki ochrony prawnej Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy - PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. XVI. Pozostałe informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy PZP. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych tj. oferta swoim zakresem obejmować winna całość przedmiotu zamówienia, opisanego w niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Korespondencję należy kierować pisemnie na adres siedziby Zamawiającego lub faksem pod nr (otrzymanie korespondencji drogą faksową należy niezwłocznie potwierdzić faksem zwrotnym, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy PZP. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Załącznik Nr 1 Formularz - Oferta przetargowa; 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz pojazdów i zakres ich ubezpieczenia; 3) Załącznik Nr 3 Formularz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4) Załącznik Nr 4 Formularz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 5) Załącznik Nr 5 Projekt umowy. Zatwierdzono, dnia 08 grudnia 2010 r. Podpis Zamawiającego Dyrektor MSCDN Jarosław Zaroń 16

17 pieczęć firmy Załącznik Nr 1 do SIWZ miejscowość, data OFERTA PRZETARGOWA Wykonawca (nazwa)... z siedzibą Tel... Fax.... Strona internetowa: REGON... NIP... przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr MSCDN.232-5/2010 w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759z późn. zm.) - na realizację zadania pn., Świadczenie usług ochrony ubezpieczeniowej w okresie od r. do r. dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli składamy niniejszą ofertę: Oferowana przez nas wysokość składki ubezpieczeniowej za świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie i na zasadach określonych w SIWZ wynosi: L.p Element wyceny Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów eksploatowanych przez MSCDN Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Wysokość składki ubezpieczeniowej /PLN/ Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia Ubezpieczenie mienia w transporcie Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków RAZEM ( ) OFEROWANA WYSOKOŚĆ SKŁADKI razem (słownie)..zł. 17

18 1. Oświadczam, iż podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji w okresie wykonywania umowy. Podane ceny zawierają wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w tym koszty świadczonej usługi. 2. Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczam, iż akceptuję projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w moich dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję o nich Zamawiającego. 5. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Zamawiającym są:..., 6. Oświadczam, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 7. Oferta wraz z załącznikami zawiera... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.... dnia... * niepotrzebne skreślić... podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 18

19 ZADANIE I Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów eksploatowanych przez MSCDN. WYKAZ POJAZDÓW I ZAKRES ICH UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ L.p Marka i typ pojazdu 1. Skoda fabia kombi 2. Skoda fabia kombi Rodzaj pojazdu Samochód osobowy Samochód osobowy Nr rejestr. Poj. Silnika. przebieg WI 0880F WI 1224E Nr nadwozia TMBHS26Y TMBHS46Y Rok prod. Liczba miejsc Wymagany zakres ubezpieczenia OC, NNW, AC ASS w wariancie rozszerzonym OC, NNW, AC ASS w wariancie rozszerzonym Wysokość składki* AC Wysokość składki* OC Wysokość składki* NNW Ass 3. Volkswagen T-5 Samochód osobowy 4. Skoda fabia kombi Samochód osobowy WI 5869K WI 1225E WV2ZZZ7HZ9X TMBHS46Y OC, NNW, AC ASS w wariancie rozszerzonym OC, NNW, AC ASS w wariancie rozszerzonym 5. Volkswagen T-5 Samochód osobowy WI 5870K WV2ZZZ7HZ9X OC, NNW, AC ASS w wariancie rozszerzonym 6. Peugeot 307 Samochód osobowy WI 0340E VF33CNFUB OC, NNW, AC ASS w wariancie rozszerzonym 7. Fiat albera Samochód osobowy WI 0339E ZFA OC, NNW, AC ASS w wariancie rozszerzonym 8. Skoda fabia kombi Samochód osobowy WI 4520F TMBHS26Y OC, NNW, AC ASS w wariancie rozszerzonym Razem*: W kolumnie należy podać wysokość składki dla każdego pojazdu oraz łączną wysokość składki dla wszystkich pojazdów. 19

20 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZADANIE II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Część I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynków i budowli oraz wyposażenia trwale z nimi związane 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu lądowego w ubezpieczony przedmiot (w tym w ogrodzenie), huragan, deszcz nawalny, powódź, lawinę, napór śniegu, deszcz, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub usuwanie się ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub pary z urządzeń wodno- kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, sadzę, falę uderzeniową, pękanie rur wewnętrznych w wyniku zamarznięcia wody, szkody będące następstwem oblodzenia i zamarzania rynien zewnętrznych, upadku drzewa, masztu, słupa, nadajnika, anteny lub ich części, 2. Sposób ubezpieczenia: w granicach ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiązany jest również pokryć udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia po szkodzie oraz koszty związane z zabezpieczeniem mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia. 3. Miejsce i przedmiot ubezpieczenia: budynki i budowle (w tym budowle wolnostojące) opisane w poniższej tabeli. TABELA Wykaz budynków i budowli oraz wyposażenia trwale z nimi związane. L.p. Rodzaj oraz lokalizacja budynku lub budowli oraz wyposażenie trwale z nimi związane 1. Wydział w Płocku Płock, ul. Gałczyńskiego 26 Budynek administracyjno-dydaktyczny przeznaczony na działalność szkoleniową. Budynek zlokalizowany jest w kompleksie budynków dydaktycznych PWSZ (pomiędzy segmentem 3 i 4 hala sportową), naprzeciw stacji paliw i hipermarketu. Budynek wyposażony jest w hydranty, gaśnice, drzwi przeciwpożarowe. Na terenie 2 razy w roku przeprowadzane są Suma ubezpieczenia w złotych Konstrukcja budynku Budynek murowany, żelbetonowy, trzy kondygnacje nadziemne, całkowicie podpiwniczony z przybudówką wejścia dla osób niepełnosprawnych częściowo podpiwniczony, dach kryty papą termozgrzewalną, instalacje budowlane: elektryczna, wodnokanalizacyjna 1997 rok budowy; w 2006 roku termomodernizacja 20

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Przetarg pisemny na ubezpieczenie Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (PZTW) w zakresie: "Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą oraz kosztów leczenia za granicą zawodników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdynia: Ubezpieczenie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Swarzędz: Ubezpieczenie majątku odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl Kielce: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Skarżysko-Kamienna: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2015-05-06 14:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Ubezpieczenie majątku i interesów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ostróda: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE. data zamieszczenia: 05.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182532-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Toruń Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Lubochnia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 12563-2015; data zamieszczenia: 29.01.2015

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Turek: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU TURECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Numer ogłoszenia: 281248-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl 1 z 6 2013-11-18 14:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umsieradz.finn.pl Sieradz: Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi O.R. 271.1.2013 Oporów dnia 04.02.2013 r. Nazwa postępowania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.powiat.bielsko.pl Bielsko-Biała: Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokiciny, ul. Tomaszowska 9, 97 221 Rokiciny, woj. łódzkie, tel. 44 7195010, faks 44 7195012.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokiciny, ul. Tomaszowska 9, 97 221 Rokiciny, woj. łódzkie, tel. 44 7195010, faks 44 7195012. Rokiciny: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl Kamieńsk: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC i NNW kierowców i pasażerów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: 1) ubezpieczenia

zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: 1) ubezpieczenia Proszowice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 411800-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpsychiatryczny.pl/przetargi.php Bolesławiec: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ 1 z 5 2015-02-20 11:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ Jasło: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1)

FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ FORMULARZ OFERTY NA PAKIET I (CZĘŚĆ NR 1) Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.. REGON Tel. Fax. e-mail Wojewódzki Zarząd Dróg 6-042 Zielona Góra al. Niepodległości 32 Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zamowienia.pragapld.waw.pl Warszawa: Wyposażenie przedszkola przy ul. Rechniewskiego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 419126-2013; data zamieszczenia: 15.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Or.272.1.21.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO. Nowe Miasto Lubawskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Numer ogłoszenia: 246867-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo