SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Warszawa, 06 grudnia 2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). NAZWA ZADANIA: Świadczenie usług ochrony ubezpieczeniowej w okresie od r. do r. dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV) : usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej, usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, usługi ubezpieczenia od ognia, usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów, usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty, usługi ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka, ZATWIERDZIŁ Dyrektor MSCDN Jarosław Zaroń 1

2 I. Zamawiający Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Świętojerska Warszawa Telefon: ; Faks : Strona Godziny urzędowania: II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 tej ustawy. Przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano przyjmując wartość kursu: 1 euro = zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796). 2. W kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej. 3. Informacje ogólne: 1) Ilekroć w SIWZ użyte jest pojęcie ustawa, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest udostępniany zgodnie z art. 96 ustawy i aktami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie. 3) Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętojerska 9, Warszawa, tel. (22) ; ; (osoba do kontaktu - Grażyna Stanaszek, dyżur w godz. 8/00-16/00). 4) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez wykonawcę powyższego wymogu. 5) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej na adres Warszawa, ul. Swiętojerska 9, za pomocą faxu na nr (22) przy czym 2

3 dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do zamawiającego przed upływem terminu. 6) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7) W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim. 8) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadkach i na zasadach określonych w art. 93 ustawy. 4. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji: 1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, przy czym przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 2) Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, a także zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania źródła zapytania. 3) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: 4) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej pod adresem: 5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami stanowi kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania przetargu nieograniczonego. III. Przedmiot i termin realizacji zamówienia 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest Świadczenie usług ochrony ubezpieczeniowej w okresie od r. do r. dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a w szczególności ryzyka: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawinę, napór śniegu, deszcz, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie lub usuwanie się ziemi, zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy lub pary z urządzeń wodno- kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, sadzę, falę 3

4 uderzeniową, pękanie rur wewnętrznych - w wyniku zamarznięcia wody, szkody będące następstwem oblodzenia i zamarzania rynien zewnętrznych, upadku drzewa, masztu, słupa, nadajnika, anteny lub ich części, celowe uszkodzenia/dewastacja/, akty terroryzmu, strajki i zamieszki społeczne, stłuczenia i uszkodzenia przedmiotów szklanych, szyb itp. Oraz akcję ratowniczą prowadzoną z wystąpieniem w/w zdarzeń. Zadanie I. ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w tym: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej pojazdów mechanicznych Ubezpieczenie Auto Casco Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów Ubezpieczenie Assistance Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego wg Wykazu pojazdów- szczegółowy wykaz pojazdów przeznaczonych do ubezpieczenia oraz wymagany minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także sposoby i sumy ubezpieczenia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres ubezpieczenia podany w tym załączniku jest zakresem minimalnym - bezwzględnie wymaganym. Zadanie II. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w tym: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych mienia ruchomego (maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich) budynków i budowli włączenie ryzyka powodzi włączenie kosztów stałych działalności ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych mienia pracowniczego ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych wartości pieniężnych Zadanie III. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku w tym: ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem mienia ruchomego (włączenie ubezpieczenia od wandalizmu) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem wartości pieniężnych ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia pracowniczego. Zadanie IV. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w tym: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadaniem mienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wypadki przy pracy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za mienie powierzone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody przy załadunku, wyładunku lub przeładunku ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku zalania, wylania cieczy z systemów wodnych, a także w skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych. 4

5 Zadanie V. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w tym: sprzęt stacjonarny sprzęt przenośny oprogramowanie licencjonowane (w tym też systemowe i nośniki danych) Zadanie VI. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia w tym: oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli z włączeniem witryn i gablot Zadanie VII. Ubezpieczenie mienia w transporcie Ochroną ubezpieczeniowa objęte będzie mienie przewożone przez ubezpieczonego zarówno transportem własnym jak i powierzonym wg. potrzeb i specyfikacji. Zadanie VIII. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (210 ubezpieczonych) rozszerzenie ubezpieczenia o ryzyko zawału serca i udaru mózgu Pozostałe warunki ubezpieczenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) Towarzystwa bądź Zakładu ubezpieczeniowego, którego Wykonawca jest przedstawicielem, przy czym OWU mają zastosowanie jedynie w sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją. W przypadku gdy OWU przewidują ochronę ubezpieczeniową w węższym zakresie niż wymagany, zakres minimalny składkę ubezpieczeniową w ofercie należy podać z uwzględnieniem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o zakres wymagany w SIWZ. Do oferty należy dołączyć (pod rygorem nieważności oferty) Ogólne Warunki Ubezpieczenia od poszczególnych rodzajów ryzyk (OWU) Towarzystwa bądź Zakładu Ubezpieczeń reprezentowanego przez Wykonawcę, tj. odpowiednio: OWU komunikacyjnych (przy czym nie wymaga się załączania ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych OC); OWU od ognia i innych zdarzeń losowych; OWU od kradzieży z włamaniem; OWU od OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzona działalnością gospodarczą, OWU sprzętu elektronicznego oraz OWU szyb od stłuczenia. 2. Informacja na temat szkodowości z okresu od r. do roku. Wypłacone odszkodowania z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych: - w tym z OC sprawcy: 5 988,22 z AC: 6 585,47 Wypłacone odszkodowania z tytułu szkód majątkowych: ,27 3. Warunki i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1) Wymagany czas przyjazdu rzeczoznawcy (likwidatora szkód) w celu oszacowania szkody na miejsce szkody: maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia Ubezpieczyciela o zaistniałej szkodzie 2) Wypłata odszkodowania w ciągu maksymalnie 30 dni od daty zawiadomienia Ubezpieczyciela o wystąpieniu szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności, przy czym bezsporną część odszkodowania wypłacić należy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o wystąpieniu szkody. 3) Pożądane jest aby polisy ubezpieczeniowe wystawiane dla ubezpieczeń od poszczególnych rodzajów ryzyk, wymienionych w ust. 1 były polisami zbiorczymi, obejmującymi całość ubezpieczonego mienia od danego rodzaju ryzyka. W 5

6 przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych oprócz polisy, dla każdego pojazdu wymagane jest wydanie potwierdzenia, że pojazd ten jest ubezpieczony OC. 4) Umowa będzie zawarta na 24 m-ce: - pierwszy okres ubezpieczeniowy od r. do roku - drugi okres ubezpieczeniowy od r. do roku. (dla pojazdów zachowane zostaną indywidualne okresy ubezpieczenia). 5) Za każdy kolejny 12 miesięczny okres ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia składki w wysokości i terminie określonym w dokumentach ubezpieczenia, jakie zostaną wystawione przez Ubezpieczyciela na kolejny rok ubezpieczeniowy Klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie za reprezentantów Ubezpieczającego /Dyrekcji i Głównego Księgowego/. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Klauzula dewastacji Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji. Za szkody te uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Klauzula przepięć Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody elektryczne w ubezpieczonym mieniu również w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych urządzeń (w tym sprzętu elektronicznego). Klauzula kosztów ewakuacji Ubezpieczyciel rozszerzy zakres odpowiedzialności standardowej umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych o ryzyko kosztów ewakuacji osób i mienia bez względu na powód ewakuacji (w tym przypadek rzekomego podłożenia ładunku wybuchowego). Klauzula aktów terroryzmu Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, za które uważa się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Klauzula szkód zalaniowych 6

7 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody zalaniowe spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną. Klauzula automatycznego ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia Ubezpieczyciel odstępuje od zasady proporcji i stosuje automatyczną ochronę dla wszystkich własnych i powierzonych nowonabytych środków trwałych i wyposażenia, środków trwałych i wyposażenia przejętych wskutek łączenia się placówek oraz środków trwałych i wyposażenia, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywanych inwestycji, a także noworozpoczętych inwestycji/środków trwałych w budowie z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków do limitu 120% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych. Ochroną zostaną również objęte środki trwałe nabyte w okresie od dnia, na który podano stan majątku do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia ich wartości w podanych sumach ubezpieczenia. Termin rozliczenia składki w terminie 90 dni od daty wzrostu majątku. Klauzula automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciel odstępuje od zasady proporcji i stosuje automatyczną ochronę dla własnego i powierzonego nowonabytego sprzętu elektronicznego oraz sprzętu, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji pod warunkiem pisemnego zgłoszenia wzrostu sumy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty nabycia. Składka za sprzęt zgłaszany do ubezpieczenia będzie naliczana w systemie pro rata temporis od dnia nabycia sprzętu i podlegać będzie rozliczeniu 60 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. W przypadku zmniejszenia wartości sprzętu objętego ubezpieczeniem do rozliczenia składki zostanie zastosowana analogiczna formuła (na podstawie dokumentów sprzedaży, likwidacji itp. przedstawionych po zakończeniu okresu ubezpieczenia). Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych, nośników danych i oprogramowania Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe w skutek utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury. Klauzula nowych lokalizacji Automatyczną ochroną będą objęte wszystkie nowe lokalizacje, powstałe w wyniku prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności. W ramach klauzuli będzie objęte ochroną mienie, które znajdowało się wcześniej w posiadaniu Ubezpieczającego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia, a które zostało przeniesione do nowych lokalizacji powstałych w wyniku prowadzonej działalności oraz mienie nowo nabyte, które zostanie rozliczone w ramach klauzuli automatycznego pokrycia środków trwałych. Klauzula ograniczenia zasady proporcji Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Klauzula wypłaty odszkodowania 7

8 Jeżeli w umowie ubezpieczenia zastosowano jako wartość ubezpieczeniową wartość księgową brutto, nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy naliczaniu odszkodowania, jeżeli suma ubezpieczenia okaże się niższa od wartości faktycznej (odtworzeniowej bądź rzeczywistej mienia). Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych (oraz sprzętu elektronicznego) Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia w wartości brutto lub odtworzeniowej w zależności od tego, w jakiej wartości ubezpieczono dany środek trwały. W przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi w wartości ubezpieczenia, w jakiej zgłoszono do ubezpieczenia dane mienie. Klauzula przewłaszczenia mienia Ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczającego, lokalizacjami jednostek lub przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki Ubezpieczającego. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 15% wartości powstałej szkody. Powyższy limit stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia. Klauzula prolongaty W razie braku płatności składki lub jej pierwszej raty w ustalonym terminie, Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin oraz wezwie na piśmie Ubezpieczającego do jej opłacenia. Brak płatności składki lub jej pierwszej raty, w pierwszym terminie nie powoduje braku ochrony ubezpieczeniowej. Klauzula daty składki Za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty, pod warunkiem, że na koncie znajdowała się wystarczająca ilość środków. Klauzula płatności rat po odszkodowaniu W przypadku uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej polisą, Ubezpieczyciel nie potrąci z wypłacanego odszkodowania kwoty rat pozostałych do zapłacenia ani nie może zobowiązać Ubezpieczającego do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki przed ustalonym terminem płatności kolejnych rat. Klauzula nie dotyczy szkód całkowicie wyczerpujących sumę ubezpieczenia dla poszczególnych ubezpieczonych grup / rodzajów mienia wskazanych w pozycji przedmiot zamówienia. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. 8

9 Klauzula katastrofy budowlanej Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. Klauzula przeoczenia Jeżeli Ubezpieczony/ Ubezpieczający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub pośrednikowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych; Klauzula kradzieży zwykłej sprzętu elektronicznego w miejscu ubezpieczenia Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony zostaje o ryzyko kradzieży zwykłej - rozumianej jako zabór mienia przez osoby trzecie bez względu na sposób zabezpieczenia pomieszczeń z których dokonano kradzieży ubezpieczonego sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, w czasie kiedy znajduje się on w miejscu ubezpieczenia. Klauzula likwidacji szkód komunikacyjnych Ubezpieczyciel zobowiązuje się do likwidacji szkód komunikacyjnych w systemie serwisowym oznaczającym pokrycie kosztów naprawy i przywrócenia stanu pierwotnego uszkodzonym pojazdom do pełnej wysokości poniesionych kosztów określonych w fakturze. Zamawiający na etapie postępowania nie wypowiada się na temat konkretnych zapisów poszczególnych klauzul w ofertach podmiotów świadczących usługi ubezpieczeń, ponieważ każdy ubezpieczyciel przedstawia klauzule obowiązujące w reprezentowanym przez niego podmiocie po udzieleniu zamówienia publicznego. IV. Termin realizacji zamówienia: Wybrany Wykonawca świadczył będzie ochronę ubezpieczeniową Zamawiającego w wymaganym zakresie przez okres od r. do r. Środki trwałe i wyposażenie, których zakup Zamawiający planuje zgłaszane do ubezpieczenia w trakcie realizacji zamówienia bądź w ramach zamówienia uzupełniającego będą objęte ochroną do dnia zakończenia okresu trwania umów zamówienia podstawowego na zasadzie wyrównania okresów ubezpieczenia. V. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Informacje ogólne 1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 2) Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. 3) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 2. Wymagania formalne dotyczące oferty 1) Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej. 9

10 2) Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 4) Każda zapisana strona oferty musi być parafowana przez Wykonawcę. Również wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez Wykonawcę i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 5) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres lub notarialnie poświadczona kopia. 6) Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i uzyskaną liczbę wpisać do formularza oferty. Wszystkie strony oferty powinny być spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed jej dekompletacją. 7) Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, wobec których wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 3. Zawartość merytoryczna oferty 1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zawierać cenę ofertową wykonania całego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem warunków wykonania przedmiotu zamówienia, określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 2) Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. 4. Sposób opakowania i dostarczenia oferty 1) Ofertę umieszcza się w zamkniętej kopercie wewnętrznej, na której należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. Kopertę wewnętrzną należy zapakować i zamknąć w kopercie (opakowaniu) zewnętrznej z napisem: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Świętojerska 9, Warszawa Świadczenie usług ochrony ubezpieczeniowej w okresie od r. do r. dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Nie otwierać przed dniem 17 grudnia 2010 przed godz ) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. a) Oferty należy przesłać/złożyć do dnia 17 grudnia 2010 r. do godz na adres zamawiającego. b) Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 10

11 3) Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne, przy czym: a) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA ; b) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 4) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2010 r. o godz w siedzibie Zamawiającego. 5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zastaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do terminu zmienionego. 8) Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert w toku dokonywania ich oceny. a) Podczas badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Korekty oczywistych omyłek (z wyłączeniem cen Wykonawcy) oraz wyjaśnienia wymagają formy pisemnej i winny być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy. b) Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. c) Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny podlega odrzuceniu. d) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. e) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 11

12 f) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. VI. Warunki udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz sposób dokonywania oceny spełniania warunków 1. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca załączy do oferty zezwolenie Ministra Finansów (jeżeli Wykonawca uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2004 r.) lub właściwego Organu Nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 r. albo odpowiednie zezwolenie na wykonanie tej działalności w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem w państwie, w którym ma swoją siedzibę lub potwierdzenie wydane przez właściwy Organ Nadzoru o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: są w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację. 2. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 1) W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wskazanych poniżej dokumentów (zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817): a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ, 12

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Powiat Buski Ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Powiat Warszawski Zachodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej wartość zamówienia poniżej 206.000 EURO dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 420000-WLO-253-28/08/BK.. pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ubezpieczenie mienia Gminy Słupsk na lata 2008-2011 Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo