OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE"

Transkrypt

1 1/ 9 ENOTICES_akademia 05/10/2011- ID: Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia. SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Uniwersytet Medyczny w Lublinie Adres pocztowy: Al. Racławickie 1 Miejscowość: Lublin Kod pocztowy: Państwo: PL Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Urszula Czuja Faks: Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE) Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE Zamówienia sektorowe)

2 2/ 9 ENOTICES_akademia 05/10/2011- ID: Formularz standardowy 14 PL SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; nr sprawy UM-ZP /11 II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne obejmujące termomodernizację, modernizację i przebudowę budynku Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zlokalizowanego przy Al. Racławickich W zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wchodzą: 2.1. Roboty budowlane; 2.2. Roboty branży elektrycznej; 2.3. Roboty branży sanitarnej; 2.4. Roboty drogowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają odpowiednio następujące dokumenty, będące załącznikami do niniejszej SIWZ: 1) Projekt wykonawczy: a) Architektura. b) Konstrukcja. c) Kotłownia gazowa z inst. Solarną. d) Instalacja centralnego ogrzewania. e) Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. f) Instalacja gazowa. g) Instalacja wod.-kan., c.w.u., p.poż. h) Remont przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. i) Budowa zewn. linii kablowych. j) Przebudowa nawierzchni dróg i placów. k) Instalacje elektryczne i specjalistyczne. l) Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sutereny. m) Wentylacja mechaniczna skojarzona. 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB): a) Architektura + konstrukcja. b) Kotłownia gazowa z inst. solarną. c) Instalacja centralnego ogrzewania. d) Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. e) Instalacja gazowa. f) Instalacja wod.-kan., c.w.u., p.poż. g) Remont przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. h) Wentylacja mechaniczna. i) Instalacje elektryczne i specjalistyczne. j) Budowa zewn. linii kablowych. k) Przebudowa nawierzchni dróg i placów. l) Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sutereny. 3) Przedmiary robót: a) Wymiana drzwi zewnętrznych. b) Docieplenie ścian zewnętrznych i posadzek na gruncie. c) Ocieplenie dachu i stropu nad ostatnią kondygnacją. d) Roboty remontowe wewnętrzne. e) Roboty remontowe wewnętrzne posadzki. f) Kotłownia gazowo-olejowa. g) Instalacja solarna. h) Instalacja centralnego ogrzewania. i) Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. j) Instalacja gazu ziemnego z systemem detekcji. k) Instalacje wod.-kan. l) Remont przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. m) Wentylacja mechaniczna.

3 3/ 9 ENOTICES_akademia 05/10/2011- ID: Formularz standardowy 14 PL n) Instalacje elektryczne- odgromowa i ogrzewania rynien. o) Inst. elektryczne i specjalistyczne: zasilanie kotłowni, dźwigu, ochr. gazowej, oddymiania, monitor. i zarz. bezpieczeństwem. p) Instalacje elektryczne i specjalistyczne- wewnętrzne. q) Zewnętrzne linie kablowe oświetleniowe, zasilające i sterownicze.. r) Przebudowa nawierzchni dróg i placów. s) Klimatyzacja pom. biurowych sutereny. 4) Projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę: a) Architektura + konstrukcja. b) Wentylacja mechaniczna skojarzona. c) Budowa linii kablowych nn, sterowania i oświetleniowych. d) Projekt budowlany drogowy. e) Instalacje elektryczne i specjalistyczne. f) Kotłownia gazowa z instalacją solarną. g) Instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej z ciepłem tech. h) Instalacja gazowa z systemem detekcji gazu w kotłowni. i) Instalacja wod.-kan., c.w.u., p.poż. j) Instalacja centralnego ogrzewania. 4. Charakterystyka stanu istniejącego obiektu (opis placu): Budynek Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zlokalizowany jest na działce nr 49 (obręb 41 śródmieście, arkusz 2) przy Al. Racławickich 1 w Lublinie. Działka graniczy z terenem parku miejskiego, zwanego Ogrodem Saskim. Budynek Collegium Novum zbudowany został w 1953 r. wg projektu Czesława Dorii-Dernałowicza z przeznaczeniem na siedzibę KW PZPR. Jest to budynek średniowysoki, pięciokondygnacyjny (suterena + 4 kondygnacje nadziemne) w bryle frontowej, z dobudowanym od strony północnej skrzydłem dwukondygnacyjnym (suterena + parter), mieszczącym salę konferencyjną z częściowo podpiwniczonym zapleczem. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską i wpisany na listę dóbr kultury współczesnej. Istniejące uzbrojenie terenu stanowią: sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa, gazowa oraz kable energetyczne i sieć kanalizacji telefonicznej. Poza budynkiem Collegium Novum, w północnej części działki usytuowany jest parterowy budynek gospodarczy. Na terenie działki istnieje plac postojowy przed wejściem do budynku Uniwersytetu Medycznego oraz od strony Ogrodu Saskiego, jak również droga stanowiąca dojazd do budynku gospodarczego. Istniejące drogi i place przed budynkiem Collegium Novum utwardzone są kostką kamienną granitową z fragmentami nawierzchni klinkierowej. Drogi i place od strony Ogrodu Saskiego posiadają nawierzchnie asfaltowe ograniczone krawężnikiem betonowym. Parametry użytkowe budynku Collegium Novum: Powierzchnia zabudowy: 1 572,0 m2 Powierzchnia użytkowa: 6 306,8 m2 Kubatura: ,0 m3 Konstrukcja: Ściany: murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stropy międzykondygnacyjne: typu Kleina na belkach stalowych lub żelbetowe monolityczne. Stropy stropodachu: żelbetowe; w części głównej skrzynkowe, nad salą konferencyjną płyty żelbetowe wsparte na podciągach. Dachy: płyty żelbetowe oparte na żebrach; pokrycie z papy termozgrzewalnej. Wieńce, podciągi i nadproża: żelbetowe i stalowe. Fundamenty: ławy betonowe. Planowana inwestycja obejmuje: a) termomodernizację przegród zewnętrznych docieplenie ścian i dachu, b) przebudowę i remont pomieszczeń w zakresie wynikającym z nowego układu funkcjonalnego oraz potrzeb technicznych, c) dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne, d) dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, e) wymianę instalacji: elektrycznych, wentylacji mechanicznej i skojarzonej, wod-kan, c.o., gazowej, odgromowej, f) przebudowę istniejącej kotłowni gazowej, g) wykonanie instalacji: c.w. w oparciu o solary, klimatyzacji, sieci komputerowej, dozorowej i kontroli dostępu, h) rozbudowę i przebudowę parkingu i dróg w obrębie działki wraz z sieciami kanalizacji sanitarnej i deszczowej. i) przebudowę oświetlenia zewnętrznego i wykonanie podświetlenia elewacji frontowej budynku. Bieżące postępowanie nie obejmuje: wymiany okien w budynku (zadanie realizowane w ramach oddzielnego postępowania),

4 4/ 9 ENOTICES_akademia 05/10/2011- ID: Formularz standardowy 14 PL urządzenia ogrodu rekreacyjnego w północno-wschodniej części działki (zieleń, alejki z kostki granitowej, wodotrysk, schody terenowe oznaczenia nr 3, 4 i 6 wg Projektu Zagospodarowania Terenu). Obszar nie objęty pozwoleniem na budowę oznaczony wg Projektu Zagospodarowania Terenu zawiera się w granicach oznaczonych literami: D-J-K-L-Ł-M-N-B-C-D. remontu parterowego budynku gospodarczego w północnej części działki (nr 2 wg oznaczenia a Projekcie Zagospodarowania Terenu). 5. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z eksploatacji na okres prowadzenia prac. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest przygotować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram i sposób realizacji prac zapewniające jak najmniejszą uciążliwość dla pracowników i umożliwiające wykonywanie pracy (etapowanie robót, praca zmianowa, odpowiednie zabezpieczenie przerw roboczych itp.). 6. Przekazywania terenu (placu budowy) związanego z robotami zewnętrznymi tj. dociepleniem ścian, stropów, ścian piwnic oraz pozostałe roboty zewnętrzne Zamawiający przekaże niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni licząc od daty zawarcia umowy. 7. Pierwsze przekazanie pomieszczeń wewnętrznych Wykonawcy robót nastąpi w III kwartale 2012r. Roboty wewnętrzne należy przewidzieć w oparciu o poniższe założenia do opracowania harmonogramu w podziale na etapy: 7.1. Parter/ I piętro/ piwnica, blok północny, Auditorium Maximum z pomieszczeniami przyległymi (okres wakacyjny) 7.2. Suterena, cz. wschodnia z sanitariatami III piętro, blok wschodnia do holu III piętro, blok zachodni, z pomieszczeniami biurowymi przy hallu, bez klatki schodowej II piętro, blok wschodni, do klatki schodowej II piętro, blok zachodni, z pomieszczeniami biurowymi przy hallu I piętro, blok wsch. do klatki schodowej I piętro, blok zachodni z pomieszczeniami przy hallu Parter, blok wschodni, do klatki schodowej Parter, blok zachodni, kancelaria, szatnie i recepcja Suterena, blok północny z przyległą klatką schodową Suterena, blok zachodni, kotłownia, archiwum, pomieszczenia biurowe z sanitariatami. z uwzględnieniem, że klatki schodowe, winda, hall, należy przewidzieć w godzinach: od do 6.30 (w dniach od poniedziałku do piątku). 8. Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw materiałów i urządzeń (ich rozliczania) niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w ramach etapowania realizacji robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że w roku 2011 Zamawiający, w przypadku niemożności zrealizowania robót budowlanych na kwotę 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych), wymaga dostawy materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (docieplenia ścian i docieplenia stropów) na w/w kwotę.. 9. Z uwagi na fakt, że realizacja niniejszego zamówienia odbywać się będzie w czynnym obiekcie, poszczególne etapy robót wewnętrznych, określone powyżej w ust. 7 winny być zakończone i przekazywane Zamawiającemu, a odbiór pomieszczeń warunkuje przekazanie pomieszczenia do remontu z kolejnego etapu. 10. Z uwagi na możliwość wystąpienia ograniczeń w prowadzeniu prac, z uwagi na uciążliwość hałasu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia niektórych rodzajów robót (tj. kucia, wyburzenia) np. w trakcie prowadzonego egzaminu, na godziny popołudniowe. 11. Zakres robót związanych z modernizacją budynku istniejącego może ulec zmianie po odkryciu podczas realizacji inwestycji niedostępnych obecnie elementów konstrukcyjnych. Ewentualne zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań będą wprowadzane w ramach nadzoru autorskiego. 12. Ze względu na objęcie budynku ochroną konserwatorską oraz wpisanie na listę dóbr kultury współczesnej, szczególną dbałość należy zachować przy realizacji wszystkich robót elewacyjnych i zewnętrznych oraz wewnętrznych związanych z zachowywaniem i odtworzeniem elementów wystroju elewacji i wnętrz. Przewiduje się zachowanie istniejącego wystroju elewacji, z odtworzeniem pilastrów, boniowania, gzymsów, opasek oraz odnowienie elementów kamiennych portali wejściowych i kamiennych okładzin murków przy schodach bocznych. 13. Zamawiający wymaga minimum 3 letniego okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, w tym na zastosowane materiały i urządzenia, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 14. W przypadku gdy w dokumentacji występują nazwy własne (normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie) urządzeń bądź materiałów, Zamawiający dopuszcza materiały bądź urządzenia równoważne o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych od wskazanych. Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy mają na celu określenie klasy produktu i służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.

5 5/ 9 ENOTICES_akademia 05/10/2011- ID: Formularz standardowy 14 PL Wykonawca który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, wyroby i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust 5 ustawy Pzp) Zamawiający w przypadku zaoferowania materiałów, wyrobów równoważnych zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy próbek zaoferowanego materiału bądź wyrobu równoważnego, odpowiednich dokumentów opisujących parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające dane materiały, wyroby do użytkowania pozwalające jednoznacznie stwierdzić że są one równoważne. 15. DODATKOWE INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW: Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej budynku i jego otoczenia w celu zapoznania się ze stanem budynku, warunkami realizacji robót oraz ewentualnymi utrudnieniami i uwarunkowaniami logistycznymi celem uwzględnienia ich w cenie oferty Wykonawca dokonuje wyceny oferty na własne ryzyko i odpowiedzialność Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty oraz wszelkich dokumentów z tym związanych Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub realizację robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnego zakresu robót, który wynika z dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

6 6/ 9 ENOTICES_akademia 05/10/2011- ID: Formularz standardowy 14 PL SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy) UM-ZP /11 IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane): Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP OJS esender Login: ENOTICES_akademia Dane referencyjne ogłoszenia: (rok i numer dokumentu) IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy) Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S z dnia 23/09/2011 (dd/mm/rrrr) IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 19/09/2011 (dd/mm/rrrr)

7 7/ 9 ENOTICES_akademia 05/10/2011- ID: Formularz standardowy 14 PL SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane. Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. Zamówienia nie udzielono. Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji. VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA (o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia) VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami. Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą W obu przypadkach VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu 8. Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw materiałów i urządzeń (ich rozliczania) niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w ramach etapowania realizacji robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że w roku 2011 Zamawiający, w przypadku niemożności zrealizowania robót budowlanych na kwotę PLN (słownie: jeden milion złotych), wymaga dostawy materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (docieplenia ścian i docieplenia stropów) na w/w kwotę Powinno być: 8. Zamawiający wymaga wykonania w 2011 roku prac na kwotę co najmniej 1 mln zł (słownie: jeden milion złotych). W związku z czym Zamawiający dopuszcza w ramach etapowania robót i rozliczeń dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia.

8 8/ 9 ENOTICES_akademia 05/10/2011- ID: Formularz standardowy 14 PL Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: X. Warunki udziału wpostępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Zamiast: 3.5. w zakresie warunku określonego w punkcie 1 ppkt wykażą się ubezpieczeniem od Powinno być: 3.5. w zakresie warunku określonego w punkcie 1 ppkt wykażą się ubezpieczeniem od odpowiedzialnościcywilnej w odpowiedzialnościcywilnej w zakresie prowadzonej zakresie prowadzonej działalności gospodarczej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem związanej z przedmiotem zamówienia na zamówienia na sumęgwarancyjną o wartości min sumęgwarancyjną o wartości min ,00 PLN (słownie: pięć ,00 PLN (słownie: trzy milionów złotych). miliony złotych). 3. w zakresie warunku określonego w punkcie 1 ppkt wykażą się ubezpieczeniem od 3. w zakresie warunku określonego w punkcie 1 ppkt wykażą się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem związanej z przedmiotem zamówienia na zamówienia na sumęgwarancyjną o wartości min sumęgwarancyjną o wartości min ,00 PLN (słownie: pięć ,00 PLN (słownie: trzy milionów złotych) miliony złotych) VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: Zamiast: Powinno być: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)

9 9/ 9 ENOTICES_akademia 05/10/2011- ID: Formularz standardowy 14 PL VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo: Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Faks: Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy) VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 05/10/2011 (dd/mm/rrrr)

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_Q16PWiK 23/09/2010- ID:2010-125977 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_Ukwbydgoszcz 27/09/2010- ID:2010-127592 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_gitd 16/11/2011- ID:2011-159578 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_KOWEZ 09/11/2010- ID:2010-148616 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_spsknr6 11/12/2009- ID:2009-144897 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo