Publiczne zaproszenie do składania ofert NR SPRAWY TE 274/ 04 / (Miejscowość, Data)...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczne zaproszenie do składania ofert NR SPRAWY TE 274/ 04 /13 ... (Miejscowość, Data)..."

Transkrypt

1 Publiczne zaproszenie do składania ofert NR SPRAWY TE 274/ 04 /13... (Nawa i adres Wykonawcy) Załącznik nr 1. (Miejscowość, Data)... (Numer faksu/telefonu)... (NIP/REGON) OFERTA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie ul. Stanisława Staszica 16, Lublin Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na Przeglądy, konserwacja oraz naprawy systemów oddymiania, monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie zgodnie wymaganiami określonymi zaproszeniu, oferujemy: 1. Przeglądy, konserwacja oraz naprawy grawitacyjnych systemów oddymiania, systemu sygnalizacji pożaru SAP i monitorowanie przesyłu do JRG PSP sygnału pożaru z centrali POLON 4000 zainstalowanych w obiektach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu. l.p. Przedmiot zamówienia 1 Grawitacyjne systemy oddymiania wraz z osprzętem (klapy, okna) uruchamiane automatycznie Ilość [szt] 16 Wartość jednostkowa netto (PLN) Wartość jednostkowa brutto (PLN) Wartość brutto ogółem na rok 2 Monitorowanie sygnału z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru oraz przesył do Jednostki Straży Pożarnej 3 Utrzymanie w stałej gotowości pracy instalacji sygnalizacji pożaru z urządzeniami zabezpieczającymi na wypadek pożaru i współdziałającymi z centralką POLON 4000 zgodnie z DTR systemu jeden system 1 kpl. 4 Stawka roboczogodziny 100 RAZEM 2. Konserwacja i przeglądy systemów oddymiania będą realizowane dwa razy w roku (tj. co 6 miesięcy). 3. Konserwacja i przeglądy instalacji sygnalizacji pożaru z centrali POLON 4000 z urządzeniami zabezpieczającymi na wypadek pożaru i współdziałającymi z centralką będą realizowane dwa razy w roku (tj. co 6 miesięcy). 4. Monitorowanie sygnału z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru oraz przesył do Jednostki Straży Pożarnej realizowane będzie w cyklach miesięcznych 5. Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi...(min 12 miesięcy) 6. Oświadczamy, że posiadamy autoryzację na serwis wydany przez D+H Polska i POLON ALFA. 7. Wykaz zainstalowanych systemów oddymiania stanowi Załącznik Nr 2 do umowy, który będzie aktualizowany na podstawie odrębnych dwustronnie podpisanych aneksów. 8. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na własny koszt w obiektach SPSK Nr 1 - Załącznik Nr Stawka roboczogodziny netto winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w obiektach szpitalnych, w tym koszty pośrednie, spodziewane zyski i ewentualne upusty (Kwoty i wartość podatku VAT należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku, tj. do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 10. Warunki płatności przelew w terminie 30 dni po każdorazowym zrealizowaniu częściowego zlecenia do umowy i złożeniu prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego. 11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z publicznym zaproszeniem do składania ofert (w tym ze wzorem umowy), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na warunkach podanych w zaproszeniu.

2 9Publiczne zaproszenie do składania ofert NR SPRAWY TE 274/ 04 / W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z wzorem umowy stanowiącym załącznik do publicznego zaproszenia do składania ofert, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 14. Oferta została złożona na... stronach. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z Załącznikami do oferty są ponumerowane od nr... do nr Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od... do... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. 16. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: (podpisy i pieczęci upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

3 Publiczne zaproszenie do składania ofert NR SPRAWY TE 274/ 04 /13 Załącznik Nr 2... (Nawa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE W imieniu reprezentowanego WYKONAWCY (Pełna nazwa i pełny adres Wykonawcy) Oświadczam, że Wykonawca: - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej; - posiada odpowiedni sprzęt do wykonywania tego typu robót, - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia - w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę o podobnym charakterze i wartości brutto. - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Data (Podpisy i pieczęci upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

4 9Publiczne zaproszenie do składania ofert NR SPRAWY TE 274/ 04 /13 I. Oświadczam, iż dokonałem / nie dokonałem* wizji lokalnej. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie z wizji lokalnej Wykonawca : reprezentowany przez : 1. P P.... dokonał / a wizji lokalnej w dniu :... r. przy udziale przedstawiciela SPSK Nr 1 w Lublinie : 1. P P.... Potwierdza się dokonanie wizji. Przedstawiciele Wykonawcy : Przedstawiciele Zamawiającego: Miejscowość, data Podpis i pieczęć upoważnionych Przedstawiciela Wykonawcy *Niepotrzebne skreślić

5 9Publiczne zaproszenie do składania ofert NR SPRAWY TE 274/ 04 /13 Załącznik Nr 4... (Nawa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE W imieniu reprezentowanego WYKONAWCY (Pełna nazwa i pełny adres Wykonawcy) Oświadczam, że Wykonawca: - posiada autoryzację na serwis wydany przez firmę D+H Polska oraz POLON ALFA Data (Podpisy i pieczęci upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

6 Umowa nr TE - 274/04/13 z dnia... Załącznik Nr 4 - PROJEKT UMOWY Zawarta pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie SPZOZ, Lublin, ul. Staszica 16, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , Nr NIP: , REGON: reprezentowanym przez: Dyrektora dr n. med. Adam Borowicz zwanym dalej części umowy Zamawiającym a zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:... zawarta została umowa o następującej treści: 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wykonywaniu przeglądów, konserwacji oraz napraw systemów oddymiania, monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji alarmu pożaru zgodnie z DTR w obiektach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem Nr Umowa zawarta została na okres 1-go roku od dnia r do dnia r Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w zakresie ustalonym zaleceniami producenta oraz Rozporządzeniem MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 poz. 719). 2. Konserwacja i przeglądy systemów oddymiania i SAP będą realizowane dwa razy w roku bez wezwania ze strony Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w pełnej sprawności technicznej przez okres trwania umowy systemu SAP z centralką POLON 4000 do monitorowania sygnału z lokalnego systemu sygnalizacji alarmu pożaru oraz przesył do JRG PSP w Lublinie. 4. Zakres prac obejmuje konserwację polegającą na utrzymaniu systemów w stanie sprawności technicznej gwarantującej niezawodność działania, oraz naprawę lub wymianę elementów, których stopień zużycia nie gwarantuje należytego funkcjonowania systemu. 5. Przeglądom podlegają wszystkie elementy systemów z zakresem n/w badań: testy przycisków pożarowych ROP 4001, testy czujek pożarowych DOT 4046, testy sygnalizatorów SAL 4001, praca systemów przy zaniku zasilania podstawowego (zasilacze, akumulatory), symulacja pożaru ze sprawdzeniem działania: sygnalizatorów optyczno akustycznych, zjazdu awaryjnego wind, zwolnienie elektroczaczepów drzwi odcięć pożarowych, zwolnienie elektrotrzymaczy na drogach ewakuacyjnych, wyłączenie central klimatyzacji SAK 1 i SAK 2, załączenie wentylatorów napowietrzających klatki schodowe RDA 1, 2, 3, 4, zamknięcie klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych, 6. Wykonawca przeglądu, badania, konserwacji danego systemu dokona wpisu do książki pracy danego urządzenia zobowiązuje się utrzymać systemy oddymiania w pełnej sprawności technicznej Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnych zmian umowy, w przypadku: 1.1. Zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. Zmianie może ulec jedynie wartość umowy brutto o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT Zmiany ilości systemów oddymiania zainstalowanych w obiektach SPSK Nr 1 zgodnie z Załącznikiem Nr Inne zmiany umowy dopuszczalne będą o ile nie będą istotne w stosunku do treści oferty. 3. Każda zmiana umowy nastąpi w formie odrębnych dwustronnie podpisanych aneksów do umowy.

7 5. 1. Zamawiający wyznacza do nadzoru nad umową n/w osoby: 1.1. Jerzy Kuty 1.2. Artur Bogusz 2. Okres gwarancji na wykonane naprawy wynosi... m-cy licząc od daty wykonania usługi na podstawie wystawionego zlecenia. 3. Termin usuwania usterek w okresie gwarancyjnym nie może być dłuższy niż 2 dni od daty protokolarnego ich stwierdzenia. 4. Po każdorazowym przeglądzie zostanie sporządzony odrębnie na każdy system protokół przeglądu i wpis do książki pracy urządzenia Za usługę konserwacyjną jednego systemu oddymiania grawitacyjnego w stosunku rocznym, ustala się opłatę zryczałtowaną na podstawie oferty stanowiącej Załącznik nr 1, w wysokości netto... zł (słownie:...) plus podatek VAT 23 % wynoszący:... zł (słownie:...zł), razem wartość zamówienia brutto wynosi:... zł (słownie:...). Łączna wartość za usługę konserwacyjną wszystkich systemów oddymiania zainstalowanych w obiektach SPSK Nr 1 w Lublinie wynosi netto... zł, (słownie:...), plus podatek VAT 23 % wynoszący:... zł (słownie:...zł), razem wartość zamówienia brutto wynosi:... zł (słownie:...zł). 2. Za usługę konserwacyjną instalacji sygnalizacji pożaru SAP z centralą POLON 4000 w stosunku rocznym, ustala się opłatę zryczałtowaną na podstawie oferty stanowiącej Załącznik nr 1, w wysokości netto... zł (słownie:...) plus podatek VAT 23 % wynoszący:... zł (słownie:...zł), razem wartość zamówienia brutto wynosi:... zł (słownie:...). 3. Za co miesięczną usługę monitoringu sygnału z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru oraz przesył do JRG PSP w Lublinie, ustala się opłatę zryczałtowaną na podstawie oferty stanowiącej Załącznik nr 1, w wysokości netto... zł (słownie:...) plus podatek VAT 23 % wynoszący:... zł (słownie:...zł), razem wartość zamówienia brutto wynosi:... zł (słownie:...). 4. Wartość stawki roboczogodziny zgodnie z ofertą z dnia r. stanowiącą integralną część niniejszej umowy jako Załącznik Nr.1 wynosi:... zł netto (słownie:...zł) plus podatek VAT 23 % wynoszący:... zł (słownie:... zł) razem stawka roboczogodziny brutto wynosi:... zł (słownie:... zł). 5. Szacunkowa ilość roboczogodzin wynosi Szacunkowa wartość umowy wynosi :... zł netto (słownie:... zł) plus podatek VAT 23 % wynoszący:... zł (słownie:... zł ) razem brutto wynosi:... zł (słownie:... zł) z czego: l.p. Przedmiot zamówienia Ilość [szt] / miesiąc Wartość jednostkowa netto (PLN) Wartość jednostkowa brutto(pln) Wartość brutto ogółem Grawitacyjne systemy oddymiania wraz z osprzętem (klapy, okna) uruchamiane automatycznie 16 2 Monitorowanie sygnału z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru oraz przesył do JRG PSP 3 Utrzymanie w stałej gotowości pracy instalacji sygnalizacji pożaru z urządzeniami zabezpieczającymi na wypadek pożaru i współdziałającymi z centralką POLON 4000 zgodnie z DTR systemu jeden system 1 kpl. 4 Stawka roboczogodziny 100 RAZEM 7. Naprawy bieżące wykraczające poza zakres ustalony w 3 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej kalkulacji z określeniem zakresu prac oraz kosztów. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego kalkulacji kosztów Wykonawca może przystąpić do wykonywania naprawy systemu oddymiania i SAP ze stawką roboczogodziny wskazaną w ofercie. 8. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie realizowane fakturami częściowymi raz w miesiącu. 9. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 7. Wykonawca jest zobowiązany: 1. Zapewnić warunki bezpieczeństwa w toku wykonywania prac. 2. Dbać o mienie szpitala. 3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca musi naprawić uszkodzenie nieodpłatnie oraz doprowadzić do stanu poprzedniego.

8 8. Remonty, modernizacje oraz naprawy nie będące skutkiem normalnej eksploatacji, lecz wynikłe w związku z dewastacją, kradzieżą, uszkodzeniem mechanicznym, niewłaściwą eksploatacją będą wykonywane na podstawie zlecenia odrębnie opłacanego przez Zamawiającego. 9. Strony postanawiają, iż przysługuje im prawo niezwłocznego rozwiązania umowy w następujących przypadkach: 1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli: 1.1. Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy, 1.2. Wydany zostanie nakaz zajęcia firmy, 1.3. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. 2. Wykonawca może rozwiązać umowę, jeżeli: 2.1. Zamawiający nie dokonuje zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z wystawionych faktur w ciągu 2-ch miesięcy od terminu zapłaty ustalonego niniejszą umową, Rozwiązanie umowy powinno nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia. 10. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku odstąpienia przez Wykonawca od realizacji umowy z przyczyn przez niego zawinionych, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. 2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w umówionym terminie, Zamawiający płaci Wykonawcy odsetki ustawowe. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody Czynność prawna, której stroną będzie Wykonawca, mająca na celu zmianę wierzyciela wymaga zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do wyegzekwowania należności przez podmioty zewnętrzne, w szczególności: skutkujących powstaniem dodatkowych kosztów. 3. Wykonawca zapoznał się z Zasadami Środowiskowymi dla Wykonawców i Podwykonawców stanowiącymi Załącznik nr 3 do umowy, Polityką Środowiskową stanowiącą Załącznik Nr 4 oraz Polityką Jakości stanowiącą Załącznik Nr 5 i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nich wytycznych Zamawiający zobowiązany jest: 1.1. Zapewnić Wykonawcy swobodny dostęp do urządzeń i instalacji systemu Natychmiast informować Wykonawcę o wadliwym funkcjonowaniu systemu. 14. Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy, z uwagi na zapis art. 4 pkt.8 - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 16. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, (jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy) wraz z Załącznikami stanowiącymi jej integralną część. Załączniki: Załącznik Nr 1 Oferta Wykonawcy z dnia... Załącznik Nr 2 Wykaz systemów oddymiania i SAP zainstalowanych w obiektach SPSK Nr 1 w Lublinie Załącznik Nr 3 Zasady Środowiskowe dla Podwykonawców i Wykonawców. Załącznik Nr 4 Polityka Środowiskowa. Załącznik Nr 5 Polityka Jakości ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

9 Ą Załącznik nr 5 do Umowy nr TE-274/04/13 Polityka Jakości * PROMUJ SZPITAL CY * * ZDROWIE Misją i nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na najwyższym specjalistycznym poziomie i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo badawczych oraz zapewnienie pacjentom, osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pobytu i pracy. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie opracował i wdrożył system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001 : Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu. Zadania stojące przed naszym Szpitalem w zakresie zarządzania jakością są realizowane przez: rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych, stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy, umiejętności zawodowej pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem oraz prowadzenie działań dydaktycznych, poprawę bezpieczeństwa pacjenta i pracownika poprawę warunków bytowych pacjenta, dążenie do poprawy warunków pracy personelu, uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług, budowanie silnej organizacji, otwartej na zmiany i nowe wyzwania. W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Szpitala. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr1 w Lublinie deklaruje realizację wyznaczonych celów jakościowych oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie Lublin, dnia 1 sierpnia 2010 roku Wydanie III Dr n. med. Adam Borowicz

10 Ą Załącznik nr 4 do Umowy nr TE-274/04/13 Polityka Środowiskowa * PROMUJ SZPITAL CY * * ZDROWIE Misją i nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na najwyższym specjalistycznym poziomie i promocja zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo badawczych oraz zapewnienie pacjentom, osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjaznych i bezpiecznych warunków pobytu i pracy. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie opracował i wdrożył system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14001:2004. Biorąc pod uwagę specyfikę SPSK Nr 1 w Lublinie zobowiązujemy się do: postępowania zgodnie z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, które odnoszą się do Szpitala, zapobiegania zanieczyszczeniom, ciągłej poprawy w zakresie oddziaływania na środowisko, racjonalnego gospodarowania wodą i ściekami, zmniejszenia zużycia nośników energii cieplnej, zarządzania odpadami i ich bezpiecznego składowania, zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych. Realizacja polityki odbywa się poprzez : zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju Szpitala pozostającego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska, podnoszenie świadomości naszych pracowników, których praca ma wpływ na środowisko oraz angażowanie ich w działania na rzecz ochrony środowiska. W ramach systemu zarządzania w Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie przyjęty został program zarządzania środowiskowego uwzględniający zidentyfikowane znaczące aspekty środowiskowe. Kierownictwo Szpitala dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu weryfikuje politykę środowiskową przystosowując ją do zmieniających się warunków. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie deklaruje realizację wyznaczonych celów środowiskowych oraz doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie Dr n. med. Adam Borowicz Lublin, dnia 1 sierpnia 2010 roku

11 Wydanie IV Załącznik nr 3 do Umowy nr TE-274/04/13 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie WYDANIE II Lublin, r. ED ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW I PODWYKONAWCÓW I. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązuje się do: 1. Przestrzegania wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004, a w szczególności: przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy, zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zleconych przez Szpital, minimalizować ilość powstających odpadów na terenie Szpitala, zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług, zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych. 2. Uczestniczenia w szkoleniu przeprowadzonym przez Koordynatora ds. Zarządzania Środowiskowego z zakresu obowiązującej w Szpitalu polityki środowiskowej i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001: Dopuszczenia Koordynatora ds. Zarządzania Środowiskowego do kontroli na terenie Szpitala wykonawcy lub podwykonawcy w zakresie zgodności jego postępowania z przyjętymi zasadami środowiskowymi obowiązującymi w Szpitalu. II. Wykonawcy i Podwykonawcy nie wolno na posesji Szpitala: 1. Wwozić jakichkolwiek odpadów. 2. Składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a w przypadku, gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Zarządzania Środowiskowego. 3. Myć pojazdów i sprzętu. 4. Spalać odpadów. 5. Wylewać jakichkolwiek substancji do gleby lub kanalizacji. Podpis Zamawiającego: Podpis Wykonawcy / Podwykonawcy: Lublin, dnia...

12 Załącznik nr 2 do Umowy nr TE-274/04/13 Wykaz systemów oddymiania i SAP zainstalowanych w obiektach SPSK Nr 1 w Lublinie. L.p Nazwa obiektu SPSK Ilość systemów oddymiających 1. Budynek C- 16 przy ul. Staszica Budynek J- 16 przy ul. Staszica Klinika Chorób Zakaźnych przy ul. Staszica Przykliniczna Poradnia Specjalistyczna przy ul. Staszica 14A 1 5. Klinika Okulistyki (budynek A-1) ul. Chmielna Budynek D-16 system SAP z zabezpieczeniami współdziałającymi z centralką POLON 4000 przy ul. Staszica Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii ul. Staszica Laboratorium Mikrobiologii Medycznej i Pracownia Histopatologii ul. Staszica Klinika Chirurgii Onkologicznej ul. Staszica Klinika Hematoonkologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku ul. Staszica Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Oddział dla dorosłych ul. Radziwiłłowska Klinika Psychiatrii ul. Głuska 1 2 RAZEM 17 1 kpl. 1 1 Zamawiający: Wykonawca:

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między:

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Wzór! Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A AZP/ /14 usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo