Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr Oświęcim II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010r., nr 113, poz. 759). III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji niskoprądowych w ramach zadania Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu CPV , , , , , , Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 1 obejmuje wykonanie w realizowanym budynku miejskiej biblioteki publicznej dodatkowych instalacji wewnętrznych: a) sygnalizacji włamania i napadu, b) rozgłoszeniowej (nagłośnienia wewnętrznego), c) telewizji kablowej RTV, d) centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem. 3. Ogólna charakterystyka projektowanych instalacji: - System sygnalizacji włamania i napadu. System SSWiN będzie stanowił element zabezpieczenia technicznego obiektu poza jego godzinami pracy. Przedmiotowy system bazuje na czujkach ruchu stanowiących podstawowy element zabezpieczenia wszystkich pomieszczeń narażonych na ingerencję z zewnątrz poprzez otwory budowlane (okna, drzwi) obiektu na kondygnacji parteru i piwnicy, serwerowni na kondygnacji I piętra, klatek schodowych na każdej z czterech

2 kondygnacji i świetlików dachowych. Zazbrajanie i rozbrajanie systemu SSWiN będzie się odbywało za pośrednictwem manipulatorów zlokalizowanych przy wejściach do obiektu na kondygnacji piwnicy i parteru. Lokalna sygnalizacja zdarzeń alarmowych realizowana będzie w oparciu o sygnalizatory zewnętrzne akustyczno-optyczne i sygnalizatory wewnętrzne akustyczne. System SSWiN wyposażony zostanie w radiolinie napadowe, umożliwiające wywołanie sygnału alarmowego z pomieszczeń księgowości i sekretariatu. Przedmiotowy system SSWiN będzie posiadał własne podtrzymanie pracy w oparciu o akumulatory w przypadku zaników zasilania obiektu i zostanie przygotowany do współpracy poprzez dwa wybrane tory transmisji (GSM, telefon, radionadajnik) z dowolną agencją ochrony. Zakres realizacji systemu SSWiN obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w zakresie okablowania obiektu, dostawę i montaż urządzeń, uruchomienie i konfigurację oraz przeszkolenie obsługi. - System rozgłoszeniowy (nagłośnienia wewnętrznego). System ten umożliwi przekaz tła muzycznego i/lub komunikatów słownych do wybranych obszarów obiektu. System rozgłoszeniowy oparty zostanie o instalację typu radiowęzłowego (100V) z wykorzystaniem głośników sufitowych z możliwością transmisji z wybranego źródła dźwięku zlokalizowanego w serwerowni na kondygnacji I piętra, salek audiowizualnych i sali audytoryjnej na kondygnacji parteru. Cały obiekt został podzielony na strefy nagłaśniane w sposób niezależny co umożliwi wydzielenie pomieszczeń objętych tylko docelowym komunikatem słownym i/lub tłem muzycznym z możliwością niezależnej regulacji poziomu natężenia dźwięku w każdej ze stref. Zakres realizacji systemu rozgłoszeniowego obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w zakresie okablowania obiektu, dostawę i montaż urządzeń, uruchomienie i konfigurację oraz przeszkolenie obsługi. - System telewizji kablowej RTV. System ten umożliwi odbiór programów telewizyjnych i radiowych z nadajników naziemnych i/lub satelitarnych w salkach audiowizualnych i sali audytoryjnej na kondygnacji parteru. Instalacja telewizji kablowej w konfiguracji otwartej typu gwiazda dla każdego z gniazdek abonenckich co umożliwi niezależny wybór dowolnego programu telewizyjnego lub radiowego. Instalacja przygotowana zostanie do zabudowy odbiorników satelitarnych wybranej przez Użytkownika obiektu platformy cyfrowej. Zakres realizacji systemu telewizji kablowej RTV obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w zakresie okablowania obiektu, dostawę i montaż urządzeń (bez odbiorników satelitarnych), uruchomienie i konfigurację oraz przeszkolenie obsługi. - System telekomunikacyjny (centrala telefoniczna z oprzyrządowaniem). System telekomunikacyjny zostanie oparty o modułową centralę telefoniczną zapewniającą komunikację telefoniczną pomiędzy wewnętrznymi stacjami abonenckimi a zewnętrznym łączem telekomunikacyjnym. Konfiguracja centrali została przyjęta zgodnie z ilością i rodzajem linii miejskich oraz ilością linii wewnętrznych w obiekcie. Centrala zapewnia komunikację z telefonami GSM poprzez moduł bramki oraz możliwość zdalnej konfiguracji poprzez moduł LAN. Wybór centrali modułowej zapewnia możliwość jej ewentualnej dalszej rozbudowy poprzez dołożenie dodatkowych modułów na kartach rozszerzeń. Centrala telefoniczna posiada moduł zasilania rezerwowego w oparciu o akumulatory zapewniający ciągłość pracy w przypadku zaników zasilania obiektu. 2

3 Zakres realizacji systemu telekomunikacyjnego obejmuje wykonanie robót instalacyjnych w zakresie połączenia kablowego centrali telefonicznej ze skrzynką na końcu przyłącza teletechnicznego w piwnicy budynku, dostawę i montaż urządzeń, uruchomienie i konfigurację oraz przeszkolenie obsługi. 4. Szczegółowy zakres i rodzaj robót określony został w dokumentacji projektowej zawierającej: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiącej integralną część specyfikacji. 5. Ogólna charakterystyka obiektu: Budynek biblioteki posiada trzy kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie. Ma formę prostopadłościanu, którego południowa ściana została przeszklona w celu utworzenia reprezentacyjnego holu w strefie wejściowej. Elewacje zostały zaprojektowane z naturalnych materiałów takich jak ceramika, szkło, beton i posiadają charakterystyczną dla nich kolorystykę. Na elewacjach zaprojektowano przeszklenia w systemie ściany osłonowej o konstrukcji słupowo-ryglowej. Zastosowano szkło transparentne a w pasach ścianek attykowych i stropów pasma nieprzezierne. Ustrój konstrukcyjny obiektu jest układem słupowo-płytowym z lokalnie wbudowanymi ścianami żelbetowymi w celu usztywnienia konstrukcji. Na parterze w części stalowej budynku przy głównym wejściu znajduje się galeria. Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje wewnętrzne: a) Centralnego ogrzewania /wodna/, o parametrach nominalnych czynnika grzewczego 75/55 C, zasilanej ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej. b) Zimnej wody z zestawem hydroforowym, zasilanej z miejskiej sieci wodociągowej. c) Ciepłej wody użytkowej przygotowywanej dla części pomieszczeń centralnie w węźle cieplnym w pojemnościowym podgrzewaczu wody z grzałką elektryczną (praca w sezonie letnim), a dla pozostałych pomieszczeń w podgrzewaczach pojemnościowych elektrycznych o poj. 15l i 40l. d) Instalacja przeciwpożarowa składająca się z 6 hydrantów DN25 oraz 2 hydrantów wewnętrznych DN52 w garażu podziemnym. e) Kanalizacji sanitarnej z odpływem do miejskiej sieci kanalizacyjnej. f) Kanalizacji deszczowej z odpływem do miejskiej sieci deszczowej. g) Wentylacji mechanicznej współpracującej z centralnym ogrzewaniem - 2 układy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz 3 układy wentylacji mechanicznej wywiewnej. h) Klimatyzacja serwerowni. i) Elektryczna i odgromowa. j) Monitoring wizyjny, sygnalizacja pożaru i oddymiania, teletechniczna i komputerowa. Ponadto budynek wyposażony będzie w meble, regały przesuwne, zestaw serwera oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny zgodnie z załączoną specyfikacją. 3

4 Parametry techniczno-użytkowe budynku: powierzchnia zabudowy ,60 m 2 powierzchnia użytkowa ,00 m 2 kubatura ,00 m 3 Stan zaawansowania robót w obiekcie: Do tej pory wykonano: a) wszystkie roboty konstrukcyjne budynku, zjazdu do garażu i schodów wewnętrznych, b) pokrycie dachu bez zasypki żwirowej, c) montaż stolarki okiennej i świetlików dachowych, d) montaż stolarki drzwiowej w piwnicy, e) ścianki działowe z tynkami oraz gładziami gipsowymi, f) podkłady pod posadzki, g) instalacje wewnętrzne objęte zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie ułożenia przewodów (rury i kable), h) montaż central wentylacyjnych i agregatów skraplających na dachu, i) przeszklenia zewnętrzne, j) część przeszkleń wewnętrznych (bez szyb), k) część elewacji. Do wykonania pozostały: a) roboty wykończeniowe w budynku, w tym m.in. malowanie, okładziny z płytek ceramicznych i płyt Gustaffs, posadzki z płytek, kamienia i wykładzin dywanowych, b) część robót wykończeniowych dachowych, c) stolarka drzwiowa wewnętrzna, d) część przeszkleń wewnętrznych, e) sufity podwieszane, f) część robót elewacyjnych, g) osprzęt i urządzenia wszystkich instalacji wewnętrznych objętych zatwierdzonym projektem budowlanym, h) instalacja odgromowa na dachu, i) wyposażenie obiektu w meble, regały przesuwne, zestaw serwera oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny 6. Rękojmia Wymagany okres rękojmi minimum 60 m-cy - na warunkach i zasadach określonych przepisami KC. 7. Warunki realizacji odbioru i rozliczenia robót: 7.1 Warunki realizacji robót: Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty podpisania 4

5 umowy. Rozpoczęcie robót winno nastąpić w terminie do 2 dni od daty przekazania placu budowy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. Zamawiający zapewnia branżowy nadzór inwestorski oraz nadzór autorski Wykonawca zapewni sprawowanie kierownictwa robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w specjalnościach objętych zamówieniem. Za koordynację wszystkich robót branżowych i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiadać będzie ustanowiony kierownik budowy z ramienia Generalnego Wykonawcy DOMBUD S.A. Wykonawca opracuje i przedłoży w chwili podpisania umowy szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który stanowić będzie załącznik do umowy. Wykonawca realizuje zadanie zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym i sztuką inżynierską oraz bieżącymi zaleceniami inspektora nadzoru lub autora projektu w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie, posiadać certyfikat jakości i być dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP oraz obowiązującymi przepisami p-poż.. Zamawiający zapewnia punkt poboru energii elektrycznej i wody. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji robót również wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia. 7.2 Warunki odbioru robót: Wykonawca zgłasza do odbioru wszystkie roboty zanikowe. Wykonawca przedkłada wymagane protokoły odbioru po wykonaniu robót związanych z wykonaniem, przebudową lub zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu. Odbiory częściowe robót będą zakończone protokołami odbioru elementów robót potwierdzonymi przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia dokonany zostanie w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą odbioru końcowego będzie zawiadomienie pisemne Wykonawcy oraz wpis kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony ze strony Zamawiającego przez inspektora nadzoru. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania Wykonawca dostarcza wszystkie wymagane dokumenty: protokoły technicznego odbioru wykonanych instalacji wewnętrznych, protokół rozruchu wykonanych instalacji,dokumentację powykonawczą, deklaracje zgodności i aprobaty techniczne na wbudowane materiały, oświadczenie Generalnego Wykonawcy Robót o braku zastrzeżeń co do sposobu prowadzenie robót przez Wykonawcę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu wszystkich elementów objętych zakresem umowy pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu. 5

6 7.3 Warunki rozliczenia robót: Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane. Rozliczenie inwestycji będzie następować w formie faktur przejściowych za roboty faktycznie wykonane i odebrane, potwierdzone kosztorysem powykonawczym zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Do każdej faktury musi być sporządzony ponadto stosowny protokół odbioru elementów robót. Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiacu, przy czym suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości umownej robót. Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym końcowym odbiorze robót przez Zamawiającego. Termin płatności faktur ustala się do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. IV. Wymagany termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia w zakresie: okablowania wszystkich instalacji objętych zamówieniem 14 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy. urządzeń i wyposażenia wszystkich instalacji objętych zamówieniem: termin do uzgodnienia z kierownikiem budowy Generalnego Wykonawcy nie później niż do r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia: wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o wartości min ,00 zł brutto, b) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym co najmniej 1 osoby z uprawnieniami kierownika robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej. 2. Opis sposobu oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji. 3. W zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca winien wykazać brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 Pzp. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w rozdz. V specyfikacji wykonawca winien oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 6

7 udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do specyfikacji) przedłożyć: a) w celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawce wiedzy i doświadczenia: wykaz 1 roboty budowlanej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, tj. roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min ,00 zł brutto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) w celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w tym co najmniej 1 osobę z uprawnieniami kierownika budowy w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej posiadają wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia tj. posiadają uprawnienia kierownika budowy w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. 2.W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia wykonawca winien do oferty dołączyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia jak w punkcie 1 - załącznik nr 2 i 3 do specyfikacji, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do specyfikacji, 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w punkcie 3 niniejszego rozdziału, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wykonawca winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 2 niniejszego rozdziału. 7

8 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 4 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzieleniu informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. VI. 2 VII. Informacje dotyczące kopii dokumentów: 1. Zgodnie z treścią 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) dokumenty, o których mowa w rozdz. VI są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z zasadą reprezentacji wykonawcy. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 cyt. wyżej rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wybór aktualnego dokumentu dołączonego do oferty tj. oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, należy wyłącznie do wykonawcy składającego ofertę. VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego 8

9 z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Zamawiający nie wyraża zgody na porozumiewanie się oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów drogą elektroniczną. 2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub faksem a w przypadku punktu 3 i 10 lit a dodatkowo w formie elektronicznej. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu. 3. Informacja i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego (forma elektroniczna) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, kierując swoje zapytanie pod adres Zamawiającego. 5. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po terminie, o którym mowa w punkcie 5, zamawiający pozostawi wniosek bez rozpoznania. 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. 8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz udostępni na własnej stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania. 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. 10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Barbara Bulicz tel.33/ Bożena Kramarczyk tel. 33/ w sprawach związanych z procedurą przetargową. 9

10 IX. Termin związania ofertą: 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. XI. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. 2. Wszystkie załączniki oraz dokumenty i oświadczenia stanowiące ofertę Wykonawcy winny być również podpisane przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania firmy. 3. Oferta winna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta winna być zaadresowana według poniższego wzoru: Miasto Oświęcim, ul. Zaborska 2, oferta na wykonanie instalacji niskoprądowych dla MBP Nie otwierać przed terminem 26 sierpnia 2010 r. do godz. 11 oo 5. Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy. 6. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno zostać przygotowane i oznaczone zgodnie z treścią pkt 6, w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej: Zmiana lub Wycofanie. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. 9. Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 10. Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 13. Oferta winna zawierać: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji, oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji, 10

11 upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej oraz członkowie konsorcjum), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider), wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami przed zawarciem umowy z Zamawiającym - rozdz. XV pkt 4 specyfikacji. zestawienie planowanych kosztów (kosztorys ofertowy), XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferta powinna być złożona w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok. 1 nie później niż dnia 26 sierpnia 2010 r. do godz. 10 oo 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2010 r. o godz. 11 oo w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Solskiego 2, pok Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwierania ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach. 5. Informacje, o których mowa w punkcie 3 i 4 będą przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 6. Zgodnie z zasadą jawności obowiązującą w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia zainteresowanym protokół wraz z załącznikami w trybie określonym treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.z 2008 r. Nr 188 poz 1154). XIII. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Wykonawca winien podać cenę ofertową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. Wartość ta stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe brutto nie podlegające waloryzacji i zmianie w okresie realizacji inwestycji, 2. Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach tj.: wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W tak rozumianej cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeśli na podstawie odrębnych przepisów podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 3. Przy obliczeniu ceny oferty wykonawca winien: a) określić wyłącznie ceny jednostkowe brutto w PLN na wszelkie roboty wymienione w przedmiarach robót stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej, b) obliczyć wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej brutto 11

12 dla danej pozycji przez ilość jednostek, c) następnie zsumować tak obliczone ceny brutto poszczególnych pozycji planowanego zestawienia kosztów (kosztorysu ofertowego). Wartość ta stanowić będzie cenę ofertową brutto, którą należy wpisać do formularza ofertowego 4. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie roboty i prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, o których mowa w rozdziale III w tym wynikające wprost z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych, przy czym dokumenty te należy traktować łącznie. 5. Wykonawcy winni z zachowaniem należytej staranności zapoznać się z zapisami dot. Sposobu obliczenia ceny, z uwagi na szczegółowe zasady określone w punkcie 3 wskazanego wyżej rozdziału. Wykonawca winien przewidzieć i wycenić wszystkie elementy nie objęte przedmiarem wynikające z projektu, a niezbędne do realizacji zadania tj.: a) organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.) b) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ c) wyłączenia i załączenia energii elektrycznej d) sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót e) wykonanie ewentualnych robót naprawczych wcześniej wykonanych elementów budynku oraz infrastruktury technicznej, których stan techniczny na skutek realizacji robóót uległ pogorszeniu 6. Zamawiający zakłada, że wykonawca sprawdził zakres i rodzaj robót z projektem budowlanym i uwzględnił powyższe w oferowanej cenie. 7. Zestawienie planowanych kosztów (kosztorys ofertowy) może być sporządzone w dowolnej formie z uwagi na brak podstaw prawnych dot. sporządzania kosztorysów ofertowych z zachowaniem zasad określonych w niniejszym rozdziale. 8. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę ofertową brutto. 9. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 10.Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. UWAGA: Wskazanie przez Wykonawcę w planowanym zestawieniu kosztów (kosztorysie ofertowym) cen jednostkowych netto spowoduje odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1. Kryterium oceny 1) cena ofertowa 100% 12

13 przy zastosowaniu 10-cio punktowej skali ocen. Ilość punktów przyznana dla kryterium, o których mowa w poz. 1 będzie obliczana na podstawie stosunku najniższej ceny do zaoferowanych według poniższego wzoru: gdzie: K= (C min/c) x 10 K = ilość punktów przyznana danemu wykonawcy, C min = najniższa cena spośród cen wszystkich ocenianych ofert, C =cena oferty ocenianej. Uzyskana od poszczególnych Członków Komisji ilość punktów w w/w kryterium zostanie zsumowana i pomnożona przez procentowe znaczenie tego kryterium. Komisja przetargowa zaproponuje wybór oferty, która uzyska największą ilość punktów. 2. Wybór oferty dokonany zostanie w trybie art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. Za termin przekazania zawiadomienia uznaje się datę umieszczenia informacji i zawiadomienia tak jak stanowi to treść rozdz. VIII Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy lub projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 5. Wykonawca, którego oferta została wybrana winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w rozdz. XVIII jednak nie później niż w dniu zawarcia umowy. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 1. Wpłata zabezpieczenia może zostać dokonana wyłącznie przelewem na rachunek 13

14 Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Zatorze Nr lub w innych formach określonych ustawą Pzp. Nie stanowi przelewu wpłata własna pieniądza (gotówka) na wskazane konto. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone w według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 4. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana może być wyłącznie w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. 5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę ustaloną przez strony w umowie w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia. 7. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w pkcie 6 zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 8. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania środków stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jeśli Wykonawca w okresie rękojmi nie usunie ich w wyznaczonym terminie. XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W wypadku, o którym mowa w pkcie 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, którego wartość zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %, wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie za każdy dzień zwłoki 14

15 b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad, c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie, d) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 8. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie. 9. W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 10. Na podstawie treści art. 144 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 11. W umowie zawarte zostaną ponadto wszelkie postanowienia, o których mowa w rozdz. III, IV, XIII i XVI, XVII. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 2. W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia. c) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. XIX. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. XX. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje 15

16 zawarcie umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 oraz okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych. XXII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych XXIII Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną za wyjątkiem przypadków określonych w Rozdziale VIII niniejszej specyfikacji. XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych: Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN bez względu na uwarunkowania wykonawcy. XXV. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej Nie dotyczy przedmiotowego postępowania. 16

17 XXVI. Wysokość zwrotów kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXVII. Załączniki: Nr 1 Formularz ofertowy. Nr 2 Oświadczenie wykonawcy z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nr 3 Oświadczenie wykonawcy (art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy Pzp.) Nr 4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Nr 5. Oświadczenie wykonawcy ( 1 rozporządzenia Prezesa R.M.) Nr 6. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy. Nr 7 Projekt budowlany Nr 8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Nr 9 Przedmiar robót ZATWIERDZAM: 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykonawca winien wskazać części zamówienia, które zamierza zlecić podwykonawcy.

Wykonawca winien wskazać części zamówienia, które zamierza zlecić podwykonawcy. ZP.I.341-13/08 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-09-08 10:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/zam_publicz.htm. Ciechanowiec: Remont

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO Strona 1 z 5 Warszawa: Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 242418-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy bocznej od ulicy Zwycięstwa w Oświęcimiu CPV

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy bocznej od ulicy Zwycięstwa w Oświęcimiu CPV ZP.I.341-37/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Budowa Budynku Usługowo-Administracyjnego z garażem dwustanowiskowym, na dz. nr 206 w Brzezince, etap V- kotłownia gazowa, c.o., podłoża i posadzki, przyłącza sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2015-06-16 14:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.,poz.907).

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.,poz.907). Znak: MG.2.225.11.2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miejskie Gimnazjum Nr 2 32-602 Oświęcim ul. Olszewskiego 2a www.mg2osw.pl II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 167548-2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 167548-2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 6 2014-05-19 12:19 Gdańsk: Przebudowa szatni szkolnej w Gimnazjum Nr 12 w Gdańsku, ul.wrzeszczańska 29 Numer ogłoszenia: 167548-2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-930/X/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 25.11.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-631/VI/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 28.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/kwp/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,tabela.htm Poznań:

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2012-11-30 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Wykonanie okablowania sieci strukturalnej wraz

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Wykonanie nowej tablicy (szafy) w Rozdzielni Głównej Niskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZSiPM Oświęcim, dnia r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Znak sprawy: ZSiPM Oświęcim, dnia r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Znak sprawy: ZSiPM.271.15.2016 Oświęcim, dnia 12.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Podstawa prawna: do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i

ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i Wyposażenie w elementy małej architektury nowego ogrodu botanicz... 1 z 6 2015-04-28 14:35 Gdańsk: Wyposażenie w elementy małej architektury nowego ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Wykonanie dokumentacji projektowej pomieszczeń po byłych traktach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Polkowice: Zmiana sposobu ogrzewania, przebudowa instalacji gazowej i instalacji c.o. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbrowskiego 26a w Polkowicach Numer ogłoszenia: 327918-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Suchej 29 w Gdańsku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego nabywaną na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

b) Część II zamówienia: publikacja ogłoszeń w prasie codziennej w głównym wydaniu o zasięgu ogólnopolskim.

b) Część II zamówienia: publikacja ogłoszeń w prasie codziennej w głównym wydaniu o zasięgu ogólnopolskim. ZP.271.85.2012.IV Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, 1 z 6 2011-09-26 13:10 Warszawa: Rozbudowa centrali telefonicznej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych Numer ogłoszenia: 254715-2011; data zamieszczenia: 26.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 81 przy ul.wilka Krzyżanowskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Roboty remontowo-adaptacyjne w przedszkolu w Marklowicach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozlasin.pl Łasin: Przebudowa pomieszczeń garażowych na myjnię i dezynfekcję łóżek szpitalnych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 89210-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 89210-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 6 2015-04-20 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Przebudowa boiska sportowego przy III Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa szybu windowego dźwigu osobowego w segmencie F budynku Zespołu Szkół

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa szybu windowego dźwigu osobowego w segmencie F budynku Zespołu Szkół 1 z 7 2014-03-27 08:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Przebudowa szybu windowego dźwigu osobowego w segmencie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo