temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, Tarnów, ul.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul."

Transkrypt

1 ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) , , , temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. lokalizacja: Tarnowiec, gm. Tarnów, działka nr 296 obiekt: tom: branża: stadium: budynek z zagospodarowaniem terenu. A architektura projekt budowlany Inwestor: Gmina Tarnów, Tarnów, ul. Krakowska 19 projektant: mgr inż. architekt Magdalena Frűhauf-Zawisza nr upr. NBUA- 7342/30/98 sprawdzający: mgr inż. architekt Grzegorz Zawisza nr upr. NBUA- 7342/87/97 t a r n ó w w r z e s i e ń r. egz. Nr5

2 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączem kanalizacji sanitarnej. SPIS TOMÓW A architektura K konstrukcja S1 instalacja wewnętrzna c.o S2 instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wod.-kan. E instalacja elektryczna wewnętrzna B informacja BIOZ

3 Spis zawartości: A. Załączniki oświadczenia z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego (w 1 egzemplarzu projektu); kserokopie uprawnień i wpisu do izby projektantów (w 1 egzemplarzu projektu);; oryginał mapy do celów projektowych (w 1 egzemplarzu); decyzja nr 11/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; opinia nr ZUD-1421/07 warunki ustalone przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie pismo znak KRA/5140/0052/07/02287/ZK z dn r. B. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Zagospodarowanie terenu. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji. 3b. Opis projektowanego zagospodarowania działki. Obiekty kubaturowe. Infrastruktura techniczna. Ukształtowanie terenu, drogi i place. Zieleń. Elementy małej architektury. Dostosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Ochrona przeciwpożarowa. 3c. Bilans terenu. 3d. Ochrona środowiska. 3e. Ochrona prawna terenu. 3f. Wpływ eksploatacji górniczej. 4. Budynek. 4a. Dane techniczne budynku, program użytkowy. 4b. Przyjęte rozwiązania architektoniczne 4c. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. 4d. Instalacje. 4e. Technologia. 4f. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 4g. Ochrona p. pożarowa budynku. 4h. Ochrona środowiska. C. Część rysunkowa 1a. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:500 1b. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1: rzut przyziemia, przekroje C-C i D-D 1:50 3. rzut I piętra 1:50 4. rzut II piętra 1:50 5. rzut poddasza 1:50 6. rzut więźby dachowej 1:50 7. rzut dachu 1:50 8. przekroje A-A i B-B 1:50 9 zestawienie stolarki zewnętrznej zestawienie stolarki wewnętrznej elewacje 1: elewacje kolorystyka 1:200 1

4 13. zadaszenie wejścia 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY PROJEKTOWE. Podstawa opracowania: - Umowa nr IR 20/07 z dnia r zawarta pomiędzy Gminą Tarnów a M. Frühauf-Zawisza na opracowanie projektu budowanego rozbudowy Zespołu Szkół Podstawowych w Tarnowcu; - decyzja nr 11/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; - protokół z dn r z narady w sprawie rozbudowy szkół w Tarnowcu. Materiały projektowe: - wizja lokalna na przedmiotowej działce; - program funkcjonalny zadany przez Inwestora; - mapa do celów projektowych 1:500; - warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych, wydane przez właściciela sieci; - obowiązujące prawo, rozporządzenia i normy branżowe; - pomiary inwentaryzacyjne; - dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego opracowana przez GEOTAR. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ZSP o nowe skrzydło połączone z istniejącym budynkiem parterową przewiązką wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zalicznikowymi odcinkami podziemnymi instalacji wewnętrznych elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i oświetleniem terenu. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu działki nr 296 w Tarnowcu oraz budynku nowego skrzydła z przewiązką. 3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest u zbiegu ulic Tarnowskiej i Zawadzkiej po stronie północno-wschodniej. Działka o dużym nachyleniu terenu, częściowo wtórnie zeskarpowana. Wzdłuż ul. Tarnowskiej (granicy zachodniej) położony jest kompleks budynków istniejącego ZSP składający się z budynku starej szkoły, nowej szkoły oraz sali gimnastycznej połączonych przewiązkami. W części wschodnie znajduje się boisko szkolne oraz kort tenisowy. Działka szkolna ogrodzona jest w całości, wjazd istniejący od ul. Tarnowskiej znajduje się w narożniku północno-zachodnim. Zieleń wysoka (drzewa iglaste i liściaste) znajdują się głównie pomiędzy budynkiem szkoły a ul. Tarnowską oraz na skraju skarpy pomiędzy boiskiem a szkołą. 2

5 Szkoła zaopatrzona jest w przyłącza wody, gazu, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczny. Większość sieci przebiega wzdłuż granicy zachodniej działki. Na pozostałym terenie znajduję się kable oświetlenia zewnętrznego terenu oraz zalicznikowy odcinek wewnętrznej instalacji wody zasilający punkt czerpalny przy korcie tenisowym. 3b. Opis projektowanego zagospodarowania działki: Obiekty kubaturowe. Zaprojektowano nowe 3-kondygnacyjne skrzydło szkoły zlokalizowane w linii przebiegu skarpy oraz łączącą je z istniejącym budynkiem parterową przewiązkę. Przewiązkę przekryto płaskim dachem umożliwiając w ten sposób dobudowę do niej planowanego przez Inwestora basenu przyszkolnego. Nowe skrzydło przekryto dachem dwuspadowym. Nowe skrzydło zostało zlokalizowane w odległości od istniejącego budynku zgodnie z 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projektowany obiekt zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej i założono występowanie prostych warunków geologicznych Infrastruktura techniczna. Zaprojektowano: - podziemny odcinek instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej - poprzez istniejącą na działce sieć do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej szczegóły w części sanitarnej; - zalicznikowy odcinek podziemny instalacji wody zimnej zasilający nowe skrzydło z wykorzystaniem istniejącej trasy zasilającej punkt czerpalny przy korcie tenisowym szczegóły w części sanitarnej; - zalicznikowy odcinek podziemny instalacji - do projektowanej części zaprojektowano nową linię kablową zasilaną zalicznikowo. Przebieg linii zaznaczono na planszy zagospodarowania. - oświetlenie terenu - w projektowanym zagospodarowaniu terenu występuje linia kablowa oświetlenia terenu wymagająca przebudowy. Należy zlikwidować latarnię oświetlenia terenu wraz z odcinkiem linii kablowej, która koliduje z projektowaną rozbudową. W rejonie miejsc parkingowych zostanie zabudowana nowa latarnia. - wody opadowe zostaną odprowadzone na teren działki Inwestora; zaleca się wykonanie sieci kanalizacji opadowej dla całego ZSP osobnym opracowaniem. Ukształtowanie terenu, drogi i place. 3

6 Dojazd do budynku realizowany będzie istniejącym dotychczasowym zjazdem z drogi wojewódzkiej (ul. Tarnowskiej). Zaproponowano wydzielenie nowych miejsc parkingowych. Nowe nawierzchnie wykonane będą w sposób umożliwiający spływ z nich wód opadowych na teren działki Inwestora Elementy małej architektury. Odpadki socjalne z budynku gromadzone będą w kontenerze zlokalizowanym w wydzielonym miejscu w obrębie działki. Odpadki będą wywożone regularnie przez odpowiednie służby na podstawie dotychczasowych umów. Dobudowa nie zwiększy ilości odpadów socjalnych. Dostosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Obecnie szkoła nie jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Dobudowa przewiduje wydzielenie w obrębie planowanego parkingu miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej. Ciągi piesze i pieszojezdne zostaną wykonane bezprogowo dla umożliwienia poruszania się niepełnosprawnych po terenie działki. Ochrona przeciwpożarowa. Zewnętrzne zabezpieczenie projektowanego budynku stanowić będą istniejące hydranty Ø80mm zlokalizowane na sieci wodociągowej Ø110 po przeciwnej stronie ulic Tarnowskiej i Zawadzkiej. W planowanym zagospodarowaniu terenu funkcję drogi p.pożarowej pełnić będzie ul. Tarnowska posiada ona wymagane parametry. 3c. Bilans terenu. Powierzchnia całkowita działki ,00 m 2 pow. zabudowy istniejących budynków z podestami zewn. 840,90 m 2 pow. zabudowy projektowanego budynku 343,90 m 2 powierzchnia schodów zewnętrznych 3,16m 2 pow. planowanej nawierzchni utwardzonej po zakończeniu budowy 2 922,04 m 2 powierzchnia biologicznie czynna (zielona) 7 290,00 m 2 3d. Ochrona środowiska. Obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia. Ścieki odprowadzane będą do kanalizacji, odpadki regularnie wywożone przez odpowiednie służby. Obiekt nie będzie źródłem zanieczyszczeń gazowych, hałasu a także szkodliwego promieniowania. 3e. Ochrona prawna terenu. 4

7 Warunki ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, kształtowania przestrzeni publicznej zostały zachowane poprzez: - usytuowanie zabudowy poza nieprzekraczalną linia zabudowy; - wysokość zabudowy nie przekracza 16 m wynosi w najwyższej części 15,46 cm; - zaprojektowano dachy dwuspadowy i jednospadowe o nachyleniu połaci 33º oraz 1º w części lukarny i przewiązki - poniżej 45º; - szerokość elewacji frontowej całego kompleksu szkoły wynosi ~78,00 m a części dobudowywanej 23,19 m zawiera się w wyznaczonej wartości 80,00 m; - projektowana rozbudowa została zharmonizowana z istniejącą zabudową na działce; - na terenie wolnym od zabudowy działki pozostawiono istniejące zagospodarowanie (wjazd, droga dojazdowa, dojścia do budynków, boisko, kort tenisowy), w pobliżu projektowanej zabudowy zaprojektowano dodatkowe miejsca parkingowe uzupełniający przynależny szkole parking zlokalizowany po przeciwnej stronie ul. Tarnowskiej; - powierzchnia zabudowy wynosić będzie 14% powierzchni działki; - obsługa komunikacyjna istniejącym wjazdem od ul. Tarnowskiej; - teren nie podlega ochronie konserwatorskiej; - forma architektoniczna projektowanego budynku nawiązuje do lokalnej tradycji budowlanej oraz kierunków zabudowy optymalnych dla zachowania i konstrukcji ładu przestrzennego oraz harmonii krajobrazu; 3f. Wpływ eksploatacji górniczej. Teren inwestycji znajduje się w granicach obszaru górniczego Tarnów. Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie orzekł: - eksploatacja górnicza gazu ziemnego nie będzie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa projektowanej rozbudowy szkoły. 4. BUDYNEK. 4a. DANE TECHNICZNE BUDYNKU, PROGRAM UŻYTKOWY. powierzchnia użytkowa 3 131,74 m 2 w tym powierzchnia użytkowa dobudowy 756,54 m 2 powierzchnia istniejącej szkoły 1 726,00 m 2 powierzchnia istniejącej sali gimnastycznej 649,20 m 2 powierzchnia zabudowy 1 638,60 m 2 w tym powierzchnia zabudowy dobudowy 343,90 m 2 powierzchnia istniejącej szkoły 779,00 m 2 powierzchnia istniejącej sali gimnastycznej 515,70 m 2 kubatura całości budynku (część istniejąca i projektowana) ,98 m 3 5

8 kubatura części dobudowanej 2 477,88 m 3 kubatura istniejącej szkoły 7 680,00 m 3 kubatura istniejącej sali gimnastycznej 3 497,10 m 3 PARTER 1.01 wiatrołap 6,26 m komunikacja 61,84 m szatnia 48,12 m szatnia 48,18 m szatnia 43,02 m klatka schodowa 12,46 m schowek 7,87 m przewiązka 48,33 m w-c dla niepełnosprawnego 4,14 m pomieszczenie porządkowe 3,26 m 2 Razem: 283,48 m 2 I PIĘTRO 2.01 klatka schodowa 18,95 m w-c dla niepełnosprawnego i dziewcząt 4,77 m komunikacja 56,04 m swietlica 70,48 m biblioteka 71,42 m w-c dla nauczycieli 3,04 m w-c dla chłopców 6,31 m 2 Razem: 231,01 m 2 II PIĘTRO 3.01 klatka schodowa 18,95 m w-c dla niepełnosprawnego 4,74 m komunikacja 55,79 m sala lekcyjna 46,99 m sala lekcyjna 47,12 m sala lekcyjna 46,90 m w-c dziewcząt 3,04 m w-c chłopców 6,31 m 2 Razem: 229,84 m 2 PODDASZE 4.01 klatka schodowa 12,24 m poddasze nieużytkowe - Razem: 12,24 m 2 4b. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE. 6

9 Nowe skrzydło zaprojektowane zostało po wschodniej stronie istniejącego kompleksu szkoły. Budynek trzykondygnacyjny, pierwsza kondygnacja suterena - wtopiona została w istniejącą skarpę, przekryty został dwuspadowym dachem o spadkach nawiązujących do istniejących budynków, poddasze nieużytkowe z możliwością adaptacji w późniejszym terminie. Nowe skrzydło połączono z kompleksem szkoły parterową przewiązką łączącą się ze spocznikiem schodów zlokalizowanych w przewiązce do sali gimnastycznej. Przewiązka została przekryta dachem pogrążonym takie rozwiązanie umożliwi dobudowanie do niej w terminie późniejszym basenu przyszkolnego, który znajduje się w planach Inwestora. 4c. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE. 4c.1 Fundamenty żelbetowe wylewane, ciągłe. Szczegóły omówiono w części konstrukcyjnej opracowania tom K; 4c.2 Ściany fundamentowe zewnętrzne sutereny i przewiązki ściany betonowe gr. 30cm i 25cm, z bloczków betonowych. Ściany zagłębione w terenie należy obsypać gruntem niespoistym przepuszczalnym. Zaleca się wykonanie drenażu opaskowego budynku. Szczegóły omówiono w części konstrukcyjnej opracowania tom K; 4c.3 Ściany zewnętrzne pustaki ceramiczne typu MAX ocieplone styropianem PS-E FS 15 gr. 8, 10, 12cm 4c.4 Ściany wewnętrzne nośne z cegły pełnej gr. 25cm; 4c.5 Ściany wewnętrzne działowe z cegły pełnej gr. 12 i 6cm; 4c.6 Kanały wentylacji grawitacyjnej wentylacja grawitacyjna realizowana przewodami murowanymi z cegły pełnej, w pomieszczeniach sanitarnych wspomagana mechanicznie wentylatorami kanałowymi, w pomieszczeniach szatni wspomagana mechanicznie wentylatorami dachowymi; 4c.7 Nadproża, wieńce, rdzenie żelbetowe, ocieplone styropianem PS-E FS 15 gr. 4cm. Szczegóły omówiono w części konstrukcyjnej opracowania tom K; 4c.8 Stropy z płyt kanałowych gr. 24cm. Szczegóły omówiono w części konstrukcyjnej opracowania tom K; 4c.9 Zadaszenie wejścia głównego stalowo-szklany, z zastosowaniem stali nierdzewnej i szkła hatrowanego. 4c.10 Dach - nad budynkiem głównym dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej, płatwiowokleszczowej. Połączenia wzajemne elementów drewnianych wiązarów 7

10 pełnych więźby wykonać jako złącza ciesielskie (jaskółczy ogon, czopy, nakładka prosta itp.). Połączenia kleszczy z słupami i płatwiami wykonać z wcięciem na wrąb - śrubowane, krokwi z kleszczami "na dotyk" śrubowane. Elementy więźby zabezpieczyć przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie z zapewnieniem odporności ogniowej konstrukcji do stopnia R30. - zadaszenie lukarny stropodachem pełnym; - zadaszenie przewiązki dachem pogrążonym w systemie odwróconym; 4c.11 Izolacje TERMICZNA podłogi na gruncie - styropian PS-E FS 20 grubości 6cm; stropodachów w systemie odwróconym styropian hydrofobowy typu EPS P lub polistyren ekstrudowany gr. 20cm; stropodachów tradycyjnych wełna mineralna twarda gr. 20cm; stropu nad II piętrem i nad klatką schodową wełna mineralna miękka gr. 20cm; ścian fundamentowych i sutereny - polistyren ekstrudowany gr. 8cm; ścian zewnętrznych styropianem PS-E FS 15 gr. 8, 10, 12cm; wieńców i nadproży, rdzeni żelbetowych styropianem PS-E FS 15 gr. 4 cm; AKUSTYCZNA stropów międzypiętrowych styropian PS-E FS 20 grubości 5cm PRZECIWWILGOCIOWA pionowa ścian fundamentowych i sutereny ściany orapować, 1x Abizol R+P oraz 2x papa smołowa na lepiku; pozioma ścian fundamentowych - 2x papa asfaltowa na lepiku lub termozgrzewalna; pozioma schodów zewnętrznych - folia płynna bezpośrednio na płycie betonowej np. Dieterman Superflex 1 pozioma podłogi na gruncie - 2x papa asfaltowa na lepiku lub termozgrzewalna. Uwaga: przed ułożeniem warstwy ociepleniowej styropianu zaleca się posypać papę nawierzchniowo talkiem technicznym lub drobnym piaskiem (w-wa ochronna); 8

11 pozioma posadzek pomieszczeń sanitarnych i WC - 3x papa asfaltowa na lepiku z wywinięciem 15cm na ściany od poziomu projektowanych posadzek lub płynna folia uszczelniająca np Deiterman Superflex 1; pokrycia dachowego (konstrukcji drewnianej) - folia wstępnego krycia wysokoparoprzepuszczalna układana na krokwiach stropodachów odwróconych - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypką, modyfikowana SBS np. Zduńska Wola Polbit WF-250/4000 na warstwie papy podkładowej termozgrzewalnej modyfikowanej SBS np. Zduńska Wola Polbit PF-250/4000 stropodachów tradycyjnych - papa termozgrzewalna nawierzchniowa polimerowo-asfaltowa np. Zduńska Wola Zdunbit WF-180/300 na warstwie podkładowej z papy polimerowo -asfaltowej mocowanej mechanicznie np. Zduńska Wola Vivadach PM-150/2000 mocowanej do warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej twardej PAROSZCZELNA stropów folia polietylenowa np. Isover Gullfiber Stopair stropodachów tradycyjnych - papa asfaltowa z warstwą foli aluminiowej np. Zduńska Wola Albit AL. S40 lub Zduńska Wola 9/800 układana luźno folią aluminiową do góry z klejeniem zakładów 4c.12 Materiały wykończeniowe Okna pcw, szklone zestawami szklanymi o UK. = 2,3[W/(m 2.K)] lub niższym, na klatce schodowej przeszklenie z dyli szklanych w profilu aluminiowym ciepłym o UK = 1,8 [W/(m 2.K)], okna połaciowe oddymiające drewniane np. Fakro. drzwi zewnętrzne aluminiowe, o UK. = 2,3[W/(m 2.K)] lub niższym; drzwi wewnętrzne drewniane okleinowane CPL i aluminiowe; wszystkie drzwi dwuskrzydłowe powinny posiadać główne skrzydło o szerokości gwarantującej szerokość wyjścia po otwarciu skrzydła 90cm. parapety okienne - zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze szarym (jak dach), wewnętrzne wykończone płytkami gresowymi; pokrycie dachu nad lukarną i przewiązką papa termozgrzewalna, nad pozostałą częścią budynku blacha bachówkowa, ocynkowana, powlekana w kolorze szarym matowym np. BTX-2610; rynny i rury spustowe pcw w kolorze szarym, przekroje podano na rysunkach projektu; 9

12 tynki zewnętrzne silikatowe, cienkowarstwowe w kolorystyce podanej w części rysunkowej; tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane farbami wewnętrznego stosowania zmywalnymi w kolorach pastelowych; w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wykonać obłożenie ścian do wysokości min. 2,00 m od poziomu posadzki płytkami ceramicznymi (glazurowanymi) ułatwiającymi ich łatwe zmywanie i czyszczenie. W pomieszczeniach lekcyjnych należy wykonać fartuch ochronny o wys. 1,60m z płytek ceramicznych w rejonie umywalki; okładziny zewnętrzne lukarny z blachy powlekanej profilowanej maszynowo w rąbek w kolorze dachu; Sufit podwieszony w przewiązce należy wykonać sufit podwieszony modułowy, (moduł:60x60cm); posadzki - wykonać z materiałów podanych na rysunkach; w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego oraz częściowo komunikacyjnych płytki gresowe, w pozostałych pomieszczeniach wykładzina PCW homogeniczna. schody zewnętrzne wykończyć płytkami gresowymi w kolorze szarym na zaprawie i fudze mrozoodpornej; balustrada schodów wewnetrznych stalowa z profili zamkniętych kwadratowych ø40x40mm (słupki, pochwyt), pola pomiędzy słupkami wypełnione ramkami z profili wykończeniowych do siatek plecionych np WE 30x30,5,7 o przekroju 30x30x3mm wypełnionych siatką plecioną o oczku ~40x40mm, całość lakierowana w kolorze RAL 2001 czerwonopomarańczowym; maksymalne prześwity balustrady nie mogą przekraczać 12cm. 4d. INSTALACJE. W budynku przewiduje się wykonanie następujących instalacji: wody zimnej i c.c.w woda zimna z instalacji wewnętrznej istniejącego budynku, woda ciepła z istniejącej kotłowni w starym budynku, szczegóły w tomie S2; kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, szczegóły w tomie S2; centralnego ogrzewania z istniejącej kotłowni, zasilanej gazem ziemnym, szczegóły w tomie S1; elektrycznej obecnie budynek szkoły zasilany jest ze złącza kablowego ZK zlokalizowanego na ścianie zachodniej budynku, Moc przyłączeniowa wg umowy z ENION 30kW. Projektowana rozbudowa szkoły będzie zasilana 10

13 zalicznikowo z tablicy głównej budynku szkoły. Ze względu na znaczne obciążenie instalacji elektrycznej istniejącego budynku szkoły wnioskowano o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Zgodnie z wydanymi warunkami zapotrzebowanie mocy przyłączeniowej po rozbudowie będzie wynosić 40kW Instalacja elektryczna wewnętrzna obejmuje instalację oświetlenia, gniazd wtykowych, siłową, odgromową, dzwonkową, ruraż dla instalacji: Azart, rozgłaszania przewodowego, monitoringu wizyjnego oraz instalacje ochronne - szczegóły w tomie E. 4e. TECHNOLOGIA OBIEKTU. Układ funkcjonalny Obecnie ZSP posiada zbyt małą ilość sal lekcyjnych w stosunku do uczniów. Z tego powodu część pomieszczeń jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem (np. umywalnie przy sali gimnastycznej pełnią funkcję biblioteki). Projektowana rozbudowa ma za zadanie przy zachowaniu ilości uczniów i klas rozluźnić obsadę istniejących budynków. W suterenie zaprojektowano zbiorcze szatnie dla całości szkoły z osobnym wejściem i wyjściem na teren budynku szkoły. Na I piętrze zlokalizowano bibliotekę oraz świetlicę, na II piętrze trzy sale lekcyjne dla najmłodszych klas. W ten sposób częściowo oddzielono najmłodsze dzieci od części budynku przeznaczonego pod gimnazjum. Każde piętro zostało zaopatrzone w toalety uczniów i niepełnosprawnego, na I piętrze dodatkowo dla nauczycieli. Nowe skrzyło połączono z istniejącym budynkiem parterową przewiązką dostępną bezpośrednio z szatni. W przewiązce zlokalizowano toaletę dla niepełnosprawnego oraz składzik porządkowy. Dodatkowo przewiązka będzie pełnić rolę głównego, oficjalnego wejścia do szkoły, którego do tej pory brakowało. Jednocześnie umożliwi po wymknięciu budynku szkoły drzwiami, odseparowane wejście do planowanego basenu, oraz po usunięciu funkcji lekcyjnej i bibliotecznej (dzięki rozbudowie) z zaplecza, również do sali gimnastycznej. Pozwoli to ZSP na wynajmowanie w/w obiektów i zapewnienie ich utrzymania z pozyskanych w ten sposób funduszy. Zatrudnienie dobudowa nie generuje zatrudnienia nowych osób służy rozładowaniu obsady istniejącej szkoły. Jednocześnie w nowym skrzydle przebywać będzie maksymalnie 7 osób kadry pedagogicznej i techniczno-gospodarczej. Materiały wykończeniowe w pomieszczeniach sanitarnych zakłada się obłożenie ścian do wysokości minimum 2.0 m od poziomu posadzki płytkami ceramicznymi (glazurowanymi) ułatwiającymi ich łatwe zmywanie i czyszczenie, wokół umywalek w salach lekcyjnych należy wykonać fartuchy ochronne z płytek ceramicznych na wys. 1,60m i szerokośc 1,80m. Posadzki pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano jako wykonane z płytek gresowych. Pozostałe posadzki wykończone wykładziną pcw. Malowanie ścian wewnętrznych zaleca się wykonać farbami zmywalnymi wewnętrznego stosowania, ułatwiającymi łatwe i częste utrzymanie ich w czystości. W obrębie komunikacji ogólnej należy zaopatrzyć grzejniki w osłony. Uwaga!!! Należy stosować materiały nieszkodliwe dla zdrowia, nie emitujące szkodliwego promieniowania, posiadające odpowiednie aprobaty techniczne dopuszczające ich stosowanie w budownictwie. 11

14 Odpadki, śmieci Odpadki socjalne z budynku gromadzone będą w istniejącym kontenerze zlokalizowanym w wydzielonym miejscu w obrębie utwardzonego placu na terenie działki. Odpadki będą wywożone regularnie przez odpowiednie służby. Dobudowa nie zwiększy ilości odpadów socjalnych. 4f. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Istniejące budynki ZSP nie są obecnie dostosowane do pobytu w nich osób niepełnosprawnych. Planowana rozbudowa zapewni dostępność dla niepełnosprawnych budynku projektowanego i istniejącego. - Główne wejście do ZSP realizowane będzie z poziomu terenu drzwiami wejściowymi w przewiązce. - Na każdej kondygnacji części projektowanej zaplanowano w-c dla niepełnosprawnych uczniów, które należy wyposażyć w armaturę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych i niezbędne uchwyty oraz urządzenia (np. firmy AKCJUM lub HEWI). - Wszystkie drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych będą wykonane bezprogowo. - Gmina zobowiązana jest w momencie przyjęcia do szkoły niepełnosprawnego ucznia do zakupu pojazdu gąsienicowego TREPPENKULI umożliwiającego korzystanie przez niego z wszystkich kondygnacji budynku. - Budynki istniejące będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych (w zakresie w-c i drzwi) osobnym opracowaniem w późniejszym terminie lub plan zajęć będzie ułożony w sposób zapewniający niepełnosprawnemu uczniowi korzystanie z pełnego programu zajęć w obrębie części nowoprojektowanej. 4g. OCHRONA P. POŻAROWA BUDYNKU. Budynek należy zaliczyć do obiektu użyteczności publicznej. W obiekcie przebywać będą pracownicy (kadra nauczycielska, pracownicy gospodarczotechniczni) oraz uczniowie. Powierzchnia rozbudowy wynosi 756,54 m 2, całości budynku szkoły z salą gimnastyczną i rozbudową 3 131,74 m 2. Budynek projektowany jest 3-kondygnacyjny, z sutereną i parterową przewiązką. Wysokość budynku od terenu przy najniżej położonym wejściu do stropu nad wyjściem na poddasze nieużytkowe wynosi 13,815 m budynek zaliczono do średnio-wysokich w kategorii wysokościowej. Obiekt wzniesiony jako rozbudowę istniejącego kompleksu szkoły. Odległość rozbudowy od najbliżej położonego sąsiedniego budynku (na sąsiadującej działce zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) wynosi 37,60m; najmniejsza odległość istniejącego budynku szkoły od najbliżej położonego sąsiedniego budynku (na sąsiadującej działce zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) wynosi 25,30m. 12

15 W obiekcie nie będą przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo w rozumieniu 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006r w sprawie ochrony p.pożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 poz.563). Nie obliczano gęstości obciążenia pożarowego ze względu na zaliczenie obiektu do ZL. Obiekt zaliczono do kategorii ZLIII. W budynku brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Obiekt będzie stanowił wydzieloną strefę pożarową, istniejący budynek szkoły i sali gimnastycznej będzie oddzielony od przewiązki drzwiami p.pożarowymi o wymaganiach EI60. Powierzchnia części istniejącej jak i dobudowywanej nie przekracza powierzchni maksymalnej strefy pożarowej m 2. Budynek będzie spełniał wymogi klasy B odporności ogniowej - główna konstrukcja nośna R konstrukcja dachu R 30 - strop REI 60 - ściana zewnętrzna EI 30 - ściana wewnętrzna EI 30 - przekrycie dachu E 30 Z pomieszczeń, w których mogą przebywać ludzie, zostało zapewnione bezpieczne wyjście prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej (szatnie i przewiązka) lub poprzez drogę ewakuacyjną prowadzącą przez korytarz i oddymianą klatkę schodową. Wyjścia z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną i na zewnątrz budynku zostały zamknięte drzwiami otwierającymi się na zewnątrz. Długość przejścia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie przekracza 40m. Szerokość drzwi ewakuacyjnych dostosowano do liczby osób przebywających w pomieszczeniu - w salach lekcyjnych, świetlicy i bibliotece - maksymalnie po osób szerokość 90cm w świetle ościeżnicy, - drzwi na klatkę schodową maksymalnie osób na piętrze szerokość 100cm w świetle ościeżnicy, - wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnątrz budynku maksymalnie osób szerokość 120 cm w świetle ościeżnicy, z pomieszczeń szatni cm w świetle ościeżnicy Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi 2,75m i 3,05m. Wysokość dróg ewakuacyjnych przekracza 2,20m, wysokość drzwi ewakuacyjnych w świetle ościeżnicy wynosi 2,05m. Korytarze nie przekraczają długości 50m. Drogi i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z normą PN. Zabrania się stosowania do wykończenia wnętrz materiałów łatwo-zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące. Zabrania się ustawiania na klatkach schodowych przedmiotów utrudniających ewakuację Przyjęta w projekcie długość dojść ewakuacyjnych do klatki schodowej obudowanej i oddymianej nie przekracza dopuszczalnej wartości 20m., na parterze przy dwóch dojściach nie przekracza dopuszczalnej 60m. Zastosowane schody posiadają biegi szerokości 1,40m i spocznik min.1,60m. Wysokość stopni przyjęto 17cm. 13

16 Obiekt nie wymaga oświetlenia awaryjnego, mimo braku wymogu prawnego zastosowano oświetlenie awaryjne w obrębie komunikacji ogólnej. Dla obiektu nie istnieje wymóg prawny wyposażenia w instalację sygnalizacyjnoalarmową ani w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy oraz wyposażenia w stałe urządzenia gaśnicze. W obiekcie zastosowano hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym po 1 sztuce na każdej kondygnacji użytkowej. Na klatkach schodowych zastosowano 2 okna połaciowe FAKRO FSP12 o powierzchni czynnej oddymiania 2 x 0,52m 2 (według danych producenta), co stanowi ponad 5% wymagane powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Okna będą otwierane automatycznie(czujnik dymu) i ręcznie. Doprowadzenie powietrza potrzebnego do oddymiania realizowane będzie drzwiami zewnętrznymi, ewakuacyjnymi o powierzchni otworu 2,40 m 2 co stanowi 230% powierzchni czynnej klap oddymiających. Główny wyłącznik prądu znajduje się nad złączem kablowym zlokalizowanym na terenie istniejącego budynku szkoły. obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą powstawać w obiekcie w części projektowanej 8 gaśnic (8 jednostek masy środka gaśniczego 2kg zawartego w gaśnicach) zlokalizowane w pobliżu traktów komunikacyjnych w miejscach oznakowanych i łatwo dostępnych, w miejscach nie-narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła. Gaśnice należy rozmieścić tak by odległość z każdego miejsca w obiekcie gdzie może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie była większa niż 30 m. Dodatkowo do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości minimum 1 metra; 4h. OCHRONA ŚRODOWISKA. Obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia. Ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, odpadki regularnie wywożone przez odpowiednie służby. Obiekt nie będzie źródłem zanieczyszczeń gazowych a także szkodliwego promieniowania. opracował: Magdalena Frűhauf Zawisza 14

17 Uwaga!!! Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z polskimi przepisami branżowymi i zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie i uprawnienia. Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w niniejszym opracowaniu należy wcześniej uzgodnić z autorami projektu. Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez zgody autorów jest zabronione!!! Jakakolwiek ingerencja w rozwiązania projektowe bez zgody autorów opracowania zrzuca odpowiedzialność z Projektanta za prawidłowość przyjętych rozwiązań architektoniczno budowlanych ( ustawa. O prawie autorskim i prawach pokrewnych - dz. ust. nr 24 poz. 83 z 4 lutego 1994 r.)!!! 15

18

19

20

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia.

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia. SPIS TREŚCI Opis techniczny Rysunki: 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 3.Rzut parteru 1:200 4.Rzut 1 piętra 1:200 5.Rzut 2 piętra 1:200 6.Rzut dachu 1:200

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Budynek Mieszkalny ul. Siewna 14 KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Obecnie realizujemy kameralny budynek mieszkalny z garaŝami, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe Nadzór Budowlany inż. Jan Wroński Adaptacja części budynku PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowe Nadzór Budowlany inż. Jan Wroński Adaptacja części budynku PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY adaptacji części mieszkalnej przedszkola na oddział przedszkolny wraz dobudową klatki zewnętrznej położonego w Warszowicach przy ul. Pszczyńskiej 74 p. gr 1568/143 Inwestor : Gmina Pawłowice

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

25-415 Kielce INWENTARYZACJA

25-415 Kielce INWENTARYZACJA INWESTOR: Ochotnicze Hufce Pracy Świętokrzyska Wojewódzka Komenda ul. Górna20 25-415 Kielce INWENTARYZACJA BUDOWLANA DO CELÓW PROJEKTOWYCH BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAŁĘGACH 80, 26-080 Mniów, dz. nr ew.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA CZEŚĆ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA - 2008 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. TOMASZ KURIAŃSKI INWENTARYZACJA BUDOWLANA CZĘŚĆI BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO DOŁUJE, UL. SŁONECZNY SAD 61,

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Obiekt Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu Adres inwestycji Działka nr. 443/1, 443/2 obręb Będziemyśl pow. ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackie Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZEWIĄZKĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DOBRYNIN, gmina PRZECŁAW dz. ew. nr 510, 518/2, 509/2 OBIEKT...: BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZEWIĄZKĄ

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 117,75 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 133,40 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH POŻAROWYCH Z BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUDZISKACH Inwestor : SZKOŁA PODSTAWOWA BUDZISKA Adres budowy: BUDZISKA Gmina ŁUBNICE Działka nr. Ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: WYMIANA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO OD UL.SIERADZKIEJ INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK ADRES INWESTYCJI: RODZAJ OPRA- COWANIA Dzialka nr. 309, obr 10 w Szadku przy ul. Sieradzkiej UPROSZCZONY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki:

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: Załączniki: SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Spis rysunków:... 1 Załączniki:... 1 1. WSTĘP... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Forma opracowania... 2 1.3 Cel i zakres opracowania... 2 1.4 Podstawa opracowania... 2

Bardziej szczegółowo