temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, Tarnów, ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul."

Transkrypt

1 ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) , , , temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. lokalizacja: Tarnowiec, gm. Tarnów, działka nr 296 obiekt: tom: branża: stadium: budynek z zagospodarowaniem terenu. A architektura projekt budowlany Inwestor: Gmina Tarnów, Tarnów, ul. Krakowska 19 projektant: mgr inż. architekt Magdalena Frűhauf-Zawisza nr upr. NBUA- 7342/30/98 sprawdzający: mgr inż. architekt Grzegorz Zawisza nr upr. NBUA- 7342/87/97 t a r n ó w w r z e s i e ń r. egz. Nr5

2 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączem kanalizacji sanitarnej. SPIS TOMÓW A architektura K konstrukcja S1 instalacja wewnętrzna c.o S2 instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wod.-kan. E instalacja elektryczna wewnętrzna B informacja BIOZ

3 Spis zawartości: A. Załączniki oświadczenia z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego (w 1 egzemplarzu projektu); kserokopie uprawnień i wpisu do izby projektantów (w 1 egzemplarzu projektu);; oryginał mapy do celów projektowych (w 1 egzemplarzu); decyzja nr 11/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; opinia nr ZUD-1421/07 warunki ustalone przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie pismo znak KRA/5140/0052/07/02287/ZK z dn r. B. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Zagospodarowanie terenu. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji. 3b. Opis projektowanego zagospodarowania działki. Obiekty kubaturowe. Infrastruktura techniczna. Ukształtowanie terenu, drogi i place. Zieleń. Elementy małej architektury. Dostosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Ochrona przeciwpożarowa. 3c. Bilans terenu. 3d. Ochrona środowiska. 3e. Ochrona prawna terenu. 3f. Wpływ eksploatacji górniczej. 4. Budynek. 4a. Dane techniczne budynku, program użytkowy. 4b. Przyjęte rozwiązania architektoniczne 4c. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. 4d. Instalacje. 4e. Technologia. 4f. Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 4g. Ochrona p. pożarowa budynku. 4h. Ochrona środowiska. C. Część rysunkowa 1a. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:500 1b. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1: rzut przyziemia, przekroje C-C i D-D 1:50 3. rzut I piętra 1:50 4. rzut II piętra 1:50 5. rzut poddasza 1:50 6. rzut więźby dachowej 1:50 7. rzut dachu 1:50 8. przekroje A-A i B-B 1:50 9 zestawienie stolarki zewnętrznej zestawienie stolarki wewnętrznej elewacje 1: elewacje kolorystyka 1:200 1

4 13. zadaszenie wejścia 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY PROJEKTOWE. Podstawa opracowania: - Umowa nr IR 20/07 z dnia r zawarta pomiędzy Gminą Tarnów a M. Frühauf-Zawisza na opracowanie projektu budowanego rozbudowy Zespołu Szkół Podstawowych w Tarnowcu; - decyzja nr 11/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; - protokół z dn r z narady w sprawie rozbudowy szkół w Tarnowcu. Materiały projektowe: - wizja lokalna na przedmiotowej działce; - program funkcjonalny zadany przez Inwestora; - mapa do celów projektowych 1:500; - warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych, wydane przez właściciela sieci; - obowiązujące prawo, rozporządzenia i normy branżowe; - pomiary inwentaryzacyjne; - dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego opracowana przez GEOTAR. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ZSP o nowe skrzydło połączone z istniejącym budynkiem parterową przewiązką wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zalicznikowymi odcinkami podziemnymi instalacji wewnętrznych elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i oświetleniem terenu. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu działki nr 296 w Tarnowcu oraz budynku nowego skrzydła z przewiązką. 3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest u zbiegu ulic Tarnowskiej i Zawadzkiej po stronie północno-wschodniej. Działka o dużym nachyleniu terenu, częściowo wtórnie zeskarpowana. Wzdłuż ul. Tarnowskiej (granicy zachodniej) położony jest kompleks budynków istniejącego ZSP składający się z budynku starej szkoły, nowej szkoły oraz sali gimnastycznej połączonych przewiązkami. W części wschodnie znajduje się boisko szkolne oraz kort tenisowy. Działka szkolna ogrodzona jest w całości, wjazd istniejący od ul. Tarnowskiej znajduje się w narożniku północno-zachodnim. Zieleń wysoka (drzewa iglaste i liściaste) znajdują się głównie pomiędzy budynkiem szkoły a ul. Tarnowską oraz na skraju skarpy pomiędzy boiskiem a szkołą. 2

5 Szkoła zaopatrzona jest w przyłącza wody, gazu, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczny. Większość sieci przebiega wzdłuż granicy zachodniej działki. Na pozostałym terenie znajduję się kable oświetlenia zewnętrznego terenu oraz zalicznikowy odcinek wewnętrznej instalacji wody zasilający punkt czerpalny przy korcie tenisowym. 3b. Opis projektowanego zagospodarowania działki: Obiekty kubaturowe. Zaprojektowano nowe 3-kondygnacyjne skrzydło szkoły zlokalizowane w linii przebiegu skarpy oraz łączącą je z istniejącym budynkiem parterową przewiązkę. Przewiązkę przekryto płaskim dachem umożliwiając w ten sposób dobudowę do niej planowanego przez Inwestora basenu przyszkolnego. Nowe skrzydło przekryto dachem dwuspadowym. Nowe skrzydło zostało zlokalizowane w odległości od istniejącego budynku zgodnie z 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projektowany obiekt zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej i założono występowanie prostych warunków geologicznych Infrastruktura techniczna. Zaprojektowano: - podziemny odcinek instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej - poprzez istniejącą na działce sieć do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej szczegóły w części sanitarnej; - zalicznikowy odcinek podziemny instalacji wody zimnej zasilający nowe skrzydło z wykorzystaniem istniejącej trasy zasilającej punkt czerpalny przy korcie tenisowym szczegóły w części sanitarnej; - zalicznikowy odcinek podziemny instalacji - do projektowanej części zaprojektowano nową linię kablową zasilaną zalicznikowo. Przebieg linii zaznaczono na planszy zagospodarowania. - oświetlenie terenu - w projektowanym zagospodarowaniu terenu występuje linia kablowa oświetlenia terenu wymagająca przebudowy. Należy zlikwidować latarnię oświetlenia terenu wraz z odcinkiem linii kablowej, która koliduje z projektowaną rozbudową. W rejonie miejsc parkingowych zostanie zabudowana nowa latarnia. - wody opadowe zostaną odprowadzone na teren działki Inwestora; zaleca się wykonanie sieci kanalizacji opadowej dla całego ZSP osobnym opracowaniem. Ukształtowanie terenu, drogi i place. 3

6 Dojazd do budynku realizowany będzie istniejącym dotychczasowym zjazdem z drogi wojewódzkiej (ul. Tarnowskiej). Zaproponowano wydzielenie nowych miejsc parkingowych. Nowe nawierzchnie wykonane będą w sposób umożliwiający spływ z nich wód opadowych na teren działki Inwestora Elementy małej architektury. Odpadki socjalne z budynku gromadzone będą w kontenerze zlokalizowanym w wydzielonym miejscu w obrębie działki. Odpadki będą wywożone regularnie przez odpowiednie służby na podstawie dotychczasowych umów. Dobudowa nie zwiększy ilości odpadów socjalnych. Dostosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Obecnie szkoła nie jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Dobudowa przewiduje wydzielenie w obrębie planowanego parkingu miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej. Ciągi piesze i pieszojezdne zostaną wykonane bezprogowo dla umożliwienia poruszania się niepełnosprawnych po terenie działki. Ochrona przeciwpożarowa. Zewnętrzne zabezpieczenie projektowanego budynku stanowić będą istniejące hydranty Ø80mm zlokalizowane na sieci wodociągowej Ø110 po przeciwnej stronie ulic Tarnowskiej i Zawadzkiej. W planowanym zagospodarowaniu terenu funkcję drogi p.pożarowej pełnić będzie ul. Tarnowska posiada ona wymagane parametry. 3c. Bilans terenu. Powierzchnia całkowita działki ,00 m 2 pow. zabudowy istniejących budynków z podestami zewn. 840,90 m 2 pow. zabudowy projektowanego budynku 343,90 m 2 powierzchnia schodów zewnętrznych 3,16m 2 pow. planowanej nawierzchni utwardzonej po zakończeniu budowy 2 922,04 m 2 powierzchnia biologicznie czynna (zielona) 7 290,00 m 2 3d. Ochrona środowiska. Obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia. Ścieki odprowadzane będą do kanalizacji, odpadki regularnie wywożone przez odpowiednie służby. Obiekt nie będzie źródłem zanieczyszczeń gazowych, hałasu a także szkodliwego promieniowania. 3e. Ochrona prawna terenu. 4

7 Warunki ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, kształtowania przestrzeni publicznej zostały zachowane poprzez: - usytuowanie zabudowy poza nieprzekraczalną linia zabudowy; - wysokość zabudowy nie przekracza 16 m wynosi w najwyższej części 15,46 cm; - zaprojektowano dachy dwuspadowy i jednospadowe o nachyleniu połaci 33º oraz 1º w części lukarny i przewiązki - poniżej 45º; - szerokość elewacji frontowej całego kompleksu szkoły wynosi ~78,00 m a części dobudowywanej 23,19 m zawiera się w wyznaczonej wartości 80,00 m; - projektowana rozbudowa została zharmonizowana z istniejącą zabudową na działce; - na terenie wolnym od zabudowy działki pozostawiono istniejące zagospodarowanie (wjazd, droga dojazdowa, dojścia do budynków, boisko, kort tenisowy), w pobliżu projektowanej zabudowy zaprojektowano dodatkowe miejsca parkingowe uzupełniający przynależny szkole parking zlokalizowany po przeciwnej stronie ul. Tarnowskiej; - powierzchnia zabudowy wynosić będzie 14% powierzchni działki; - obsługa komunikacyjna istniejącym wjazdem od ul. Tarnowskiej; - teren nie podlega ochronie konserwatorskiej; - forma architektoniczna projektowanego budynku nawiązuje do lokalnej tradycji budowlanej oraz kierunków zabudowy optymalnych dla zachowania i konstrukcji ładu przestrzennego oraz harmonii krajobrazu; 3f. Wpływ eksploatacji górniczej. Teren inwestycji znajduje się w granicach obszaru górniczego Tarnów. Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie orzekł: - eksploatacja górnicza gazu ziemnego nie będzie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa projektowanej rozbudowy szkoły. 4. BUDYNEK. 4a. DANE TECHNICZNE BUDYNKU, PROGRAM UŻYTKOWY. powierzchnia użytkowa 3 131,74 m 2 w tym powierzchnia użytkowa dobudowy 756,54 m 2 powierzchnia istniejącej szkoły 1 726,00 m 2 powierzchnia istniejącej sali gimnastycznej 649,20 m 2 powierzchnia zabudowy 1 638,60 m 2 w tym powierzchnia zabudowy dobudowy 343,90 m 2 powierzchnia istniejącej szkoły 779,00 m 2 powierzchnia istniejącej sali gimnastycznej 515,70 m 2 kubatura całości budynku (część istniejąca i projektowana) ,98 m 3 5

8 kubatura części dobudowanej 2 477,88 m 3 kubatura istniejącej szkoły 7 680,00 m 3 kubatura istniejącej sali gimnastycznej 3 497,10 m 3 PARTER 1.01 wiatrołap 6,26 m komunikacja 61,84 m szatnia 48,12 m szatnia 48,18 m szatnia 43,02 m klatka schodowa 12,46 m schowek 7,87 m przewiązka 48,33 m w-c dla niepełnosprawnego 4,14 m pomieszczenie porządkowe 3,26 m 2 Razem: 283,48 m 2 I PIĘTRO 2.01 klatka schodowa 18,95 m w-c dla niepełnosprawnego i dziewcząt 4,77 m komunikacja 56,04 m swietlica 70,48 m biblioteka 71,42 m w-c dla nauczycieli 3,04 m w-c dla chłopców 6,31 m 2 Razem: 231,01 m 2 II PIĘTRO 3.01 klatka schodowa 18,95 m w-c dla niepełnosprawnego 4,74 m komunikacja 55,79 m sala lekcyjna 46,99 m sala lekcyjna 47,12 m sala lekcyjna 46,90 m w-c dziewcząt 3,04 m w-c chłopców 6,31 m 2 Razem: 229,84 m 2 PODDASZE 4.01 klatka schodowa 12,24 m poddasze nieużytkowe - Razem: 12,24 m 2 4b. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE. 6

9 Nowe skrzydło zaprojektowane zostało po wschodniej stronie istniejącego kompleksu szkoły. Budynek trzykondygnacyjny, pierwsza kondygnacja suterena - wtopiona została w istniejącą skarpę, przekryty został dwuspadowym dachem o spadkach nawiązujących do istniejących budynków, poddasze nieużytkowe z możliwością adaptacji w późniejszym terminie. Nowe skrzydło połączono z kompleksem szkoły parterową przewiązką łączącą się ze spocznikiem schodów zlokalizowanych w przewiązce do sali gimnastycznej. Przewiązka została przekryta dachem pogrążonym takie rozwiązanie umożliwi dobudowanie do niej w terminie późniejszym basenu przyszkolnego, który znajduje się w planach Inwestora. 4c. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE. 4c.1 Fundamenty żelbetowe wylewane, ciągłe. Szczegóły omówiono w części konstrukcyjnej opracowania tom K; 4c.2 Ściany fundamentowe zewnętrzne sutereny i przewiązki ściany betonowe gr. 30cm i 25cm, z bloczków betonowych. Ściany zagłębione w terenie należy obsypać gruntem niespoistym przepuszczalnym. Zaleca się wykonanie drenażu opaskowego budynku. Szczegóły omówiono w części konstrukcyjnej opracowania tom K; 4c.3 Ściany zewnętrzne pustaki ceramiczne typu MAX ocieplone styropianem PS-E FS 15 gr. 8, 10, 12cm 4c.4 Ściany wewnętrzne nośne z cegły pełnej gr. 25cm; 4c.5 Ściany wewnętrzne działowe z cegły pełnej gr. 12 i 6cm; 4c.6 Kanały wentylacji grawitacyjnej wentylacja grawitacyjna realizowana przewodami murowanymi z cegły pełnej, w pomieszczeniach sanitarnych wspomagana mechanicznie wentylatorami kanałowymi, w pomieszczeniach szatni wspomagana mechanicznie wentylatorami dachowymi; 4c.7 Nadproża, wieńce, rdzenie żelbetowe, ocieplone styropianem PS-E FS 15 gr. 4cm. Szczegóły omówiono w części konstrukcyjnej opracowania tom K; 4c.8 Stropy z płyt kanałowych gr. 24cm. Szczegóły omówiono w części konstrukcyjnej opracowania tom K; 4c.9 Zadaszenie wejścia głównego stalowo-szklany, z zastosowaniem stali nierdzewnej i szkła hatrowanego. 4c.10 Dach - nad budynkiem głównym dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej, płatwiowokleszczowej. Połączenia wzajemne elementów drewnianych wiązarów 7

10 pełnych więźby wykonać jako złącza ciesielskie (jaskółczy ogon, czopy, nakładka prosta itp.). Połączenia kleszczy z słupami i płatwiami wykonać z wcięciem na wrąb - śrubowane, krokwi z kleszczami "na dotyk" śrubowane. Elementy więźby zabezpieczyć przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie z zapewnieniem odporności ogniowej konstrukcji do stopnia R30. - zadaszenie lukarny stropodachem pełnym; - zadaszenie przewiązki dachem pogrążonym w systemie odwróconym; 4c.11 Izolacje TERMICZNA podłogi na gruncie - styropian PS-E FS 20 grubości 6cm; stropodachów w systemie odwróconym styropian hydrofobowy typu EPS P lub polistyren ekstrudowany gr. 20cm; stropodachów tradycyjnych wełna mineralna twarda gr. 20cm; stropu nad II piętrem i nad klatką schodową wełna mineralna miękka gr. 20cm; ścian fundamentowych i sutereny - polistyren ekstrudowany gr. 8cm; ścian zewnętrznych styropianem PS-E FS 15 gr. 8, 10, 12cm; wieńców i nadproży, rdzeni żelbetowych styropianem PS-E FS 15 gr. 4 cm; AKUSTYCZNA stropów międzypiętrowych styropian PS-E FS 20 grubości 5cm PRZECIWWILGOCIOWA pionowa ścian fundamentowych i sutereny ściany orapować, 1x Abizol R+P oraz 2x papa smołowa na lepiku; pozioma ścian fundamentowych - 2x papa asfaltowa na lepiku lub termozgrzewalna; pozioma schodów zewnętrznych - folia płynna bezpośrednio na płycie betonowej np. Dieterman Superflex 1 pozioma podłogi na gruncie - 2x papa asfaltowa na lepiku lub termozgrzewalna. Uwaga: przed ułożeniem warstwy ociepleniowej styropianu zaleca się posypać papę nawierzchniowo talkiem technicznym lub drobnym piaskiem (w-wa ochronna); 8

11 pozioma posadzek pomieszczeń sanitarnych i WC - 3x papa asfaltowa na lepiku z wywinięciem 15cm na ściany od poziomu projektowanych posadzek lub płynna folia uszczelniająca np Deiterman Superflex 1; pokrycia dachowego (konstrukcji drewnianej) - folia wstępnego krycia wysokoparoprzepuszczalna układana na krokwiach stropodachów odwróconych - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypką, modyfikowana SBS np. Zduńska Wola Polbit WF-250/4000 na warstwie papy podkładowej termozgrzewalnej modyfikowanej SBS np. Zduńska Wola Polbit PF-250/4000 stropodachów tradycyjnych - papa termozgrzewalna nawierzchniowa polimerowo-asfaltowa np. Zduńska Wola Zdunbit WF-180/300 na warstwie podkładowej z papy polimerowo -asfaltowej mocowanej mechanicznie np. Zduńska Wola Vivadach PM-150/2000 mocowanej do warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej twardej PAROSZCZELNA stropów folia polietylenowa np. Isover Gullfiber Stopair stropodachów tradycyjnych - papa asfaltowa z warstwą foli aluminiowej np. Zduńska Wola Albit AL. S40 lub Zduńska Wola 9/800 układana luźno folią aluminiową do góry z klejeniem zakładów 4c.12 Materiały wykończeniowe Okna pcw, szklone zestawami szklanymi o UK. = 2,3[W/(m 2.K)] lub niższym, na klatce schodowej przeszklenie z dyli szklanych w profilu aluminiowym ciepłym o UK = 1,8 [W/(m 2.K)], okna połaciowe oddymiające drewniane np. Fakro. drzwi zewnętrzne aluminiowe, o UK. = 2,3[W/(m 2.K)] lub niższym; drzwi wewnętrzne drewniane okleinowane CPL i aluminiowe; wszystkie drzwi dwuskrzydłowe powinny posiadać główne skrzydło o szerokości gwarantującej szerokość wyjścia po otwarciu skrzydła 90cm. parapety okienne - zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze szarym (jak dach), wewnętrzne wykończone płytkami gresowymi; pokrycie dachu nad lukarną i przewiązką papa termozgrzewalna, nad pozostałą częścią budynku blacha bachówkowa, ocynkowana, powlekana w kolorze szarym matowym np. BTX-2610; rynny i rury spustowe pcw w kolorze szarym, przekroje podano na rysunkach projektu; 9

12 tynki zewnętrzne silikatowe, cienkowarstwowe w kolorystyce podanej w części rysunkowej; tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane farbami wewnętrznego stosowania zmywalnymi w kolorach pastelowych; w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wykonać obłożenie ścian do wysokości min. 2,00 m od poziomu posadzki płytkami ceramicznymi (glazurowanymi) ułatwiającymi ich łatwe zmywanie i czyszczenie. W pomieszczeniach lekcyjnych należy wykonać fartuch ochronny o wys. 1,60m z płytek ceramicznych w rejonie umywalki; okładziny zewnętrzne lukarny z blachy powlekanej profilowanej maszynowo w rąbek w kolorze dachu; Sufit podwieszony w przewiązce należy wykonać sufit podwieszony modułowy, (moduł:60x60cm); posadzki - wykonać z materiałów podanych na rysunkach; w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego oraz częściowo komunikacyjnych płytki gresowe, w pozostałych pomieszczeniach wykładzina PCW homogeniczna. schody zewnętrzne wykończyć płytkami gresowymi w kolorze szarym na zaprawie i fudze mrozoodpornej; balustrada schodów wewnetrznych stalowa z profili zamkniętych kwadratowych ø40x40mm (słupki, pochwyt), pola pomiędzy słupkami wypełnione ramkami z profili wykończeniowych do siatek plecionych np WE 30x30,5,7 o przekroju 30x30x3mm wypełnionych siatką plecioną o oczku ~40x40mm, całość lakierowana w kolorze RAL 2001 czerwonopomarańczowym; maksymalne prześwity balustrady nie mogą przekraczać 12cm. 4d. INSTALACJE. W budynku przewiduje się wykonanie następujących instalacji: wody zimnej i c.c.w woda zimna z instalacji wewnętrznej istniejącego budynku, woda ciepła z istniejącej kotłowni w starym budynku, szczegóły w tomie S2; kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, szczegóły w tomie S2; centralnego ogrzewania z istniejącej kotłowni, zasilanej gazem ziemnym, szczegóły w tomie S1; elektrycznej obecnie budynek szkoły zasilany jest ze złącza kablowego ZK zlokalizowanego na ścianie zachodniej budynku, Moc przyłączeniowa wg umowy z ENION 30kW. Projektowana rozbudowa szkoły będzie zasilana 10

13 zalicznikowo z tablicy głównej budynku szkoły. Ze względu na znaczne obciążenie instalacji elektrycznej istniejącego budynku szkoły wnioskowano o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Zgodnie z wydanymi warunkami zapotrzebowanie mocy przyłączeniowej po rozbudowie będzie wynosić 40kW Instalacja elektryczna wewnętrzna obejmuje instalację oświetlenia, gniazd wtykowych, siłową, odgromową, dzwonkową, ruraż dla instalacji: Azart, rozgłaszania przewodowego, monitoringu wizyjnego oraz instalacje ochronne - szczegóły w tomie E. 4e. TECHNOLOGIA OBIEKTU. Układ funkcjonalny Obecnie ZSP posiada zbyt małą ilość sal lekcyjnych w stosunku do uczniów. Z tego powodu część pomieszczeń jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem (np. umywalnie przy sali gimnastycznej pełnią funkcję biblioteki). Projektowana rozbudowa ma za zadanie przy zachowaniu ilości uczniów i klas rozluźnić obsadę istniejących budynków. W suterenie zaprojektowano zbiorcze szatnie dla całości szkoły z osobnym wejściem i wyjściem na teren budynku szkoły. Na I piętrze zlokalizowano bibliotekę oraz świetlicę, na II piętrze trzy sale lekcyjne dla najmłodszych klas. W ten sposób częściowo oddzielono najmłodsze dzieci od części budynku przeznaczonego pod gimnazjum. Każde piętro zostało zaopatrzone w toalety uczniów i niepełnosprawnego, na I piętrze dodatkowo dla nauczycieli. Nowe skrzyło połączono z istniejącym budynkiem parterową przewiązką dostępną bezpośrednio z szatni. W przewiązce zlokalizowano toaletę dla niepełnosprawnego oraz składzik porządkowy. Dodatkowo przewiązka będzie pełnić rolę głównego, oficjalnego wejścia do szkoły, którego do tej pory brakowało. Jednocześnie umożliwi po wymknięciu budynku szkoły drzwiami, odseparowane wejście do planowanego basenu, oraz po usunięciu funkcji lekcyjnej i bibliotecznej (dzięki rozbudowie) z zaplecza, również do sali gimnastycznej. Pozwoli to ZSP na wynajmowanie w/w obiektów i zapewnienie ich utrzymania z pozyskanych w ten sposób funduszy. Zatrudnienie dobudowa nie generuje zatrudnienia nowych osób służy rozładowaniu obsady istniejącej szkoły. Jednocześnie w nowym skrzydle przebywać będzie maksymalnie 7 osób kadry pedagogicznej i techniczno-gospodarczej. Materiały wykończeniowe w pomieszczeniach sanitarnych zakłada się obłożenie ścian do wysokości minimum 2.0 m od poziomu posadzki płytkami ceramicznymi (glazurowanymi) ułatwiającymi ich łatwe zmywanie i czyszczenie, wokół umywalek w salach lekcyjnych należy wykonać fartuchy ochronne z płytek ceramicznych na wys. 1,60m i szerokośc 1,80m. Posadzki pomieszczeń sanitarnych zaprojektowano jako wykonane z płytek gresowych. Pozostałe posadzki wykończone wykładziną pcw. Malowanie ścian wewnętrznych zaleca się wykonać farbami zmywalnymi wewnętrznego stosowania, ułatwiającymi łatwe i częste utrzymanie ich w czystości. W obrębie komunikacji ogólnej należy zaopatrzyć grzejniki w osłony. Uwaga!!! Należy stosować materiały nieszkodliwe dla zdrowia, nie emitujące szkodliwego promieniowania, posiadające odpowiednie aprobaty techniczne dopuszczające ich stosowanie w budownictwie. 11

14 Odpadki, śmieci Odpadki socjalne z budynku gromadzone będą w istniejącym kontenerze zlokalizowanym w wydzielonym miejscu w obrębie utwardzonego placu na terenie działki. Odpadki będą wywożone regularnie przez odpowiednie służby. Dobudowa nie zwiększy ilości odpadów socjalnych. 4f. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Istniejące budynki ZSP nie są obecnie dostosowane do pobytu w nich osób niepełnosprawnych. Planowana rozbudowa zapewni dostępność dla niepełnosprawnych budynku projektowanego i istniejącego. - Główne wejście do ZSP realizowane będzie z poziomu terenu drzwiami wejściowymi w przewiązce. - Na każdej kondygnacji części projektowanej zaplanowano w-c dla niepełnosprawnych uczniów, które należy wyposażyć w armaturę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych i niezbędne uchwyty oraz urządzenia (np. firmy AKCJUM lub HEWI). - Wszystkie drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych będą wykonane bezprogowo. - Gmina zobowiązana jest w momencie przyjęcia do szkoły niepełnosprawnego ucznia do zakupu pojazdu gąsienicowego TREPPENKULI umożliwiającego korzystanie przez niego z wszystkich kondygnacji budynku. - Budynki istniejące będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych (w zakresie w-c i drzwi) osobnym opracowaniem w późniejszym terminie lub plan zajęć będzie ułożony w sposób zapewniający niepełnosprawnemu uczniowi korzystanie z pełnego programu zajęć w obrębie części nowoprojektowanej. 4g. OCHRONA P. POŻAROWA BUDYNKU. Budynek należy zaliczyć do obiektu użyteczności publicznej. W obiekcie przebywać będą pracownicy (kadra nauczycielska, pracownicy gospodarczotechniczni) oraz uczniowie. Powierzchnia rozbudowy wynosi 756,54 m 2, całości budynku szkoły z salą gimnastyczną i rozbudową 3 131,74 m 2. Budynek projektowany jest 3-kondygnacyjny, z sutereną i parterową przewiązką. Wysokość budynku od terenu przy najniżej położonym wejściu do stropu nad wyjściem na poddasze nieużytkowe wynosi 13,815 m budynek zaliczono do średnio-wysokich w kategorii wysokościowej. Obiekt wzniesiony jako rozbudowę istniejącego kompleksu szkoły. Odległość rozbudowy od najbliżej położonego sąsiedniego budynku (na sąsiadującej działce zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) wynosi 37,60m; najmniejsza odległość istniejącego budynku szkoły od najbliżej położonego sąsiedniego budynku (na sąsiadującej działce zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) wynosi 25,30m. 12

15 W obiekcie nie będą przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo w rozumieniu 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006r w sprawie ochrony p.pożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 poz.563). Nie obliczano gęstości obciążenia pożarowego ze względu na zaliczenie obiektu do ZL. Obiekt zaliczono do kategorii ZLIII. W budynku brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Obiekt będzie stanowił wydzieloną strefę pożarową, istniejący budynek szkoły i sali gimnastycznej będzie oddzielony od przewiązki drzwiami p.pożarowymi o wymaganiach EI60. Powierzchnia części istniejącej jak i dobudowywanej nie przekracza powierzchni maksymalnej strefy pożarowej m 2. Budynek będzie spełniał wymogi klasy B odporności ogniowej - główna konstrukcja nośna R konstrukcja dachu R 30 - strop REI 60 - ściana zewnętrzna EI 30 - ściana wewnętrzna EI 30 - przekrycie dachu E 30 Z pomieszczeń, w których mogą przebywać ludzie, zostało zapewnione bezpieczne wyjście prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej (szatnie i przewiązka) lub poprzez drogę ewakuacyjną prowadzącą przez korytarz i oddymianą klatkę schodową. Wyjścia z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną i na zewnątrz budynku zostały zamknięte drzwiami otwierającymi się na zewnątrz. Długość przejścia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie przekracza 40m. Szerokość drzwi ewakuacyjnych dostosowano do liczby osób przebywających w pomieszczeniu - w salach lekcyjnych, świetlicy i bibliotece - maksymalnie po osób szerokość 90cm w świetle ościeżnicy, - drzwi na klatkę schodową maksymalnie osób na piętrze szerokość 100cm w świetle ościeżnicy, - wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnątrz budynku maksymalnie osób szerokość 120 cm w świetle ościeżnicy, z pomieszczeń szatni cm w świetle ościeżnicy Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi 2,75m i 3,05m. Wysokość dróg ewakuacyjnych przekracza 2,20m, wysokość drzwi ewakuacyjnych w świetle ościeżnicy wynosi 2,05m. Korytarze nie przekraczają długości 50m. Drogi i wyjścia ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z normą PN. Zabrania się stosowania do wykończenia wnętrz materiałów łatwo-zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące. Zabrania się ustawiania na klatkach schodowych przedmiotów utrudniających ewakuację Przyjęta w projekcie długość dojść ewakuacyjnych do klatki schodowej obudowanej i oddymianej nie przekracza dopuszczalnej wartości 20m., na parterze przy dwóch dojściach nie przekracza dopuszczalnej 60m. Zastosowane schody posiadają biegi szerokości 1,40m i spocznik min.1,60m. Wysokość stopni przyjęto 17cm. 13

16 Obiekt nie wymaga oświetlenia awaryjnego, mimo braku wymogu prawnego zastosowano oświetlenie awaryjne w obrębie komunikacji ogólnej. Dla obiektu nie istnieje wymóg prawny wyposażenia w instalację sygnalizacyjnoalarmową ani w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy oraz wyposażenia w stałe urządzenia gaśnicze. W obiekcie zastosowano hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym po 1 sztuce na każdej kondygnacji użytkowej. Na klatkach schodowych zastosowano 2 okna połaciowe FAKRO FSP12 o powierzchni czynnej oddymiania 2 x 0,52m 2 (według danych producenta), co stanowi ponad 5% wymagane powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Okna będą otwierane automatycznie(czujnik dymu) i ręcznie. Doprowadzenie powietrza potrzebnego do oddymiania realizowane będzie drzwiami zewnętrznymi, ewakuacyjnymi o powierzchni otworu 2,40 m 2 co stanowi 230% powierzchni czynnej klap oddymiających. Główny wyłącznik prądu znajduje się nad złączem kablowym zlokalizowanym na terenie istniejącego budynku szkoły. obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą powstawać w obiekcie w części projektowanej 8 gaśnic (8 jednostek masy środka gaśniczego 2kg zawartego w gaśnicach) zlokalizowane w pobliżu traktów komunikacyjnych w miejscach oznakowanych i łatwo dostępnych, w miejscach nie-narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła. Gaśnice należy rozmieścić tak by odległość z każdego miejsca w obiekcie gdzie może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie była większa niż 30 m. Dodatkowo do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości minimum 1 metra; 4h. OCHRONA ŚRODOWISKA. Obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia. Ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, odpadki regularnie wywożone przez odpowiednie służby. Obiekt nie będzie źródłem zanieczyszczeń gazowych a także szkodliwego promieniowania. opracował: Magdalena Frűhauf Zawisza 14

17 Uwaga!!! Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z polskimi przepisami branżowymi i zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie i uprawnienia. Wszelkie odstępstwa od rozwiązań przyjętych w niniejszym opracowaniu należy wcześniej uzgodnić z autorami projektu. Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez zgody autorów jest zabronione!!! Jakakolwiek ingerencja w rozwiązania projektowe bez zgody autorów opracowania zrzuca odpowiedzialność z Projektanta za prawidłowość przyjętych rozwiązań architektoniczno budowlanych ( ustawa. O prawie autorskim i prawach pokrewnych - dz. ust. nr 24 poz. 83 z 4 lutego 1994 r.)!!! 15

18

19

20

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo