P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E"

Transkrypt

1 D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, P o z n a ń w w w. d e m i u r g. c o m. p l ; b i u r d e m i u r g. c o m. p l ; t e l. / f a x ; S Ą D R E J O N W O W Y P O Z N A Ń - N O W E M I A S T O I W I L D A W P O Z N A N I U, V I I I W Y D Z I A Ł G O S P O D A R C Z Y K R A J O W E G O R E J E S R T U S Ą D O W E G O K R S , N I P , R E G O N , I N G O d d z i a ł w P o z n a n i u P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E INWESTYCJA PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY BUDYNKU BIUROWO- ADMINISTRACYJNEGO ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE DZIAŁEK OZNACZONYCH NR EW. 7/1 ORAZ 7/2 W OBRĘBIE PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 5 W BYDGOSZCZY ADRES INWESTYCJI ul. Baczyńskiego 5, Bydgoszcz Dz. nr 7/1; 7/ Obręb INWESTOR Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz Wydział Inwestycji Miasta ul. Grudziądzka 9-15, Bydgoszcz AUTORZY IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS PROJEKTOWAŁ mgr. inż. Jerzy Woźniak Upr. Nr 877/86/Lo W specj. instalacyjnoinżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych WKP/IE/5729/01 D A T A M A J 2015 r o k u E G Z E M P L A R Z / NR K O N T R A K T U

2 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY SPIS TREŚCI 1. Dane inwestycji 2. Przedmiot opracowania. Podstawa opracowania 4. Opis obiektu 5. Opis techniczny 5.1. Instalacja okablowania strukturalnego Okablowanie Serwerownia 5.2. System wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP Charakterystyka pożarowa budynku Centrala sygnalizacji pożaru Detektory automatyczne Ręczne ostrzegacze pożarowe Sygnalizatory Instalacja oddymiania klatek schodowych Sterowanie innych urządzeń Okablowanie 6. Spis rysunków 7. Oświadczenia 8. BIOZ 9. Uprawnienia

3 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY 1. Dane inwestycji 2. Przedmiot opracowania. Podstawa opracowania umowa na prace projektowe uzgodnienia branżowe. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/. wraz ze późniejszymi zmianami ustawa z dn.7.lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U ze zm., Dz.U ) przepisy i normy. wizja lokalna, 4. Opis obiektu 5. Opis techniczny 5.1. Instalacja okablowania strukturalnego Okablowanie poziome Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje przewodowe tory logiczne kat. 6A rozmieszczonych w budynku. Okablowanie poziome należy zrealizować kablem LZSH podwójnie ekranowanym kat. 6A o paśmie przenoszenia 500MHz. Wydajność całego systemu to klasa EA, natomiast kategoria zastosowanych elementów to 6A. Okablowanie poziome powinno być prowadzone w ciągach kablowych w dwu- lub wielodzielnych korytach metalowych umieszczonych w suficie podwieszanym oraz rozprowadzane do punktów przyłączeniowych rurami karbowanymi z PVC, rozmiary kanałów zostaną dobrane z 40% nadmiarem Punkt dystrybucyjny Na pierwszym piętrze w pomieszczeniu 2.22, w którym zostanie zamontowana szafa dystrybucyjna na cokole 100mm 42U 800x1000 zamykana na klucz z drzwiami przednimi ze szkła i metalowymi ścianami bocznymi. Szafy wyposażone będą w wentylatory sufitowe z termostatem. Wyposażenie szaf zostanie dobrane stosownie do ilości gniazd abonenckich. Należy zastosować ekranowane panele krosowe 24 portowe kat 6A o wysokości 1U posiadające moduły RJ45 montowane indywidualnie w płycie czołowej panela, co zapewnia zwartą konstrukcję, łatwy montaż, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Zalecanym rozszyciem jest T568B. Panel ma zawierać tylną prowadnicę kabla oraz zacisk uziemiający. Pomieszczenia te powinny być wyposażone w klimatyzatory. Przez to pomieszczenia nie mogą przechodzić żadne instalacje wodno-sanitarne Punkty abonenckie sieci komputerowej Założenia punktów abonenckich punktów elektryczno-logicznych: stanowisko składać się będzie z dwóch gniazd RJ45 sieci komputerowej i trzech gniazd elektrycznych z wydzielonych obwodów sieci zasilającej 20V, umieszczonych w zintegrowanej

4 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY obudowie (np. moduły MOSAIC), Ze względu na konieczność zapewnienia przestrzeni pod zakończenia do innych zastosowań należy zastosować moduł RJ45 o wymiarach nie większych niż: 14,48x20,5x1,82mm (SxWxG). W przypadkach zaznaczonych na rysunkach ilość gniazd będzie większa. Charakterystyka transmisyjna modułu gniazda RJ45 ma być potwierdzona przez certyfikaty wystawione przez niezależne akredytowane laboratorium i testów przeprowadzonych w paśmie częstotliwości 500HMz, zgodnie z wymaganiami transmisyjnymi norm specyfikujących Klasę EA/Kategorię 6A. sieć elektryczna do gniazd komputerowych będzie zawierała wydzielone obwody nie podtrzymywane UPS, punkty przyłączeniowe zrealizowane w montażu podtynkowym, punkty przyłączeniowe naścienne należy montować 20-0 cm nad podłogą, standardowo w odległości ok. 1m od okna, każdy punkt należy trwale i czytelnie opisać zgodnie z następującą zasadą: PDxx-yy-zz, gdzie: xx oznaczenie punktu dystrybucyjnego, yy oznaczenie panelu krosowego, zz- numer portu na panelu, punkty WiFi zasilone w budynku B będą poprzez zasilacze PoE a w budynku C poprzez przełączniki PoE, punkty przyłączeniowe sieci bezprzewodowej powinny być umieszczone na korytarzach, ponad sufitem podwieszanym, w przypadku braku takiego sufitu, lokalizację należy uzgodnić z przedstawicielem Inwestora, instalację należy wyposażyć w komplet kabli stacyjnych o dł. m, Sposób prowadzenia okablowania Na korytarzu kable mają być prowadzone nad przestrzenią sufitu podwieszanego w nowoprojektowanych korytkach instalacyjnych. W pomieszczeniach (zejścia do punktu logicznego w przestrzeni roboczej Użytkownika) kable mają być prowadzone podtynkowo, w rurach instalacyjnych. Okablowanie poziome powinno być prowadzone w ciągach kablowych w dwu- lub wielodzielnych korytach metalowych umieszczonych w suficie podwieszanym oraz rozprowadzane do punktów przyłączeniowych rurami karbowanymi z PVC, rozmiary kanałów zostaną dobrane z 40% nadmiarem. Osprzęt połączeniowy gniazd końcowych montować w ramkach typu Mosaic. Ze względu na wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,0 mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Wskazane jest zastosowanie kabli w powłokach trudnopalnych, zawierających substancje opóźniające rozprzestrzenianie ognia LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen). Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 10 mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub stosować metalowe przegrody oraz co najmniej 2 mm dla gniazd końcowych. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli F/FTP o tłumieniu sprzężenia nie gorszym niż 80dB. Zakłada się w przypadku głównych ciągów, że ilość obwodów elektrycznych 20V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15.

5 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY 5.2. System wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP System wykrywania i sygnalizacji pożaru ma za zadanie wykryć i powiadomić o wystąpieniu zagrożenia pożarem na terenie obiektu oraz koordynować pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podjąć decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz powiadomieniu centrum monitoringu o zaistniałym zdarzeniu. System sygnalizacji pożaru (SSP) złożony będzie z następujących elementów: - automatyczne elementy detekcyjne - ręczne ostrzegacze pożarowego - centrala SSP - sygnalizatory pożarowe - uniwersalna centrala sterująca - okablowanie SSP Charakterystyka pożarowa budynku Przedmiotem projektu jest budynek Biurowo-Administracyjny. Ze względu na przeznaczenie i typ budynku oraz wyposażenie należy oczekiwać, że powodem zagrożenia może być zaprószenie ognia, zwarcie instalacji elektrycznej, prace remontowe, budowlane i inne. Budynek jest budynkiem średnio wysokim (SW). Przyjęto założenia: że zjawiskiem pożarowym, które może pojawić się jako pierwsze, będzie tlenie, a czynnikiem, którego można się spodziewać w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pożaru będzie najprawdopodobniej dym. W związku z tym w zakresie detekcji zagrożenia pożarowego projektowany system będzie wykorzystywał punktowe automatyczne czujki dymu oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Alarm pożarowy rozgłaszany będzie za pomocą sygnalizatorów akustycznych montowanych we wskazanych miejscach. Budynek chroniony przed pożarem musi być całościowo Centrala sygnalizacji pożaru W niniejszym opracowaniu zainstalowano jedną centralę sygnalizacji pożaru o łącznej liczbie 4 linii pętlowych, z których wszystkie wykorzystano. Na jednej linii w układzie pętlowym można zaadresować do 127 elementów liniowych. W centrali można utworzyć do 1024 stref dozorowych, którym można przyporządkować komunikaty składające się z dwóch 2 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, umożliwiając szybką i dokładną lokalizację źródła pożaru. Projektowana centralka posiada wewnętrzny zasilacz sieciowy zasilany napięciem przemiennym 20V/50Hz. Napięcie robocze centralki wynosi 24V. Zasilacz sieciowy umożliwia jednoczesne zasilanie centralki oraz buforowanie lub ładowanie dołączonej baterii akumulatorów ( rezerwowego źródła zasilania). Jako rezerwowe źródło zasilania dla centralki projektuje się zestaw baterii akumulatorów szczelnych żelowych 24V. Do centrali należy podłączyć elementy dozorowe adresowalne.

6 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY Zadaniem centrali jest: sygnalizowanie o zagrożeniu pożarowym wykrytym przez czujki automatyczne oraz ręczne ostrzegacze ROP, wskazanie miejsca zagrożonego pożarem, powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o zaistniałym zagrożeniu, wysterowanie innych urządzeń technicznych: dźwigów osobowych central oddymiania Ponadto system powinien wykryć i zasygnalizować: brak czujki, zwarcie lub przerwę w linii dozorowej, uszkodzenie zasilania, alarmy techniczne od systemu oddymiania Centralę należy zamontować w pomieszczeniu nr Należy zasilić ją napięciem 20V za pomocą kabla HDGS PH90 x2, Detektory automatyczne Jako podstawowe detektory zostały przewidziane automatyczne czujki pożarowe. Należy zastosować optyczne czujki dymu. W pomieszczeniach, w których występowanie dymu jest podyktowane przeznaczeniem (kuchnia, kotłownia) zastosowano czujki ciepła typu. W przestrzeni poddasza nieużytkowego z uwagi na zwiększone zapylenie zastosowano czujki ciepła. Dodatkowo należy te czujki wyposażyć we wskaźniki zadziałania. Natomiast w pomieszczeniach, w których jest podwyższona wilgotność i możliwość wystąpienia mgły wodnej zrezygnowano z zabezpieczenia. Przy wyborze typu i ilości czujek kierowano się następującymi kryteriami: - powierzchnia dozorowania jednej czujki, - powierzchnia pomieszczenia, - pierwsze kryterium pożaru, - przeznaczenie i wykorzystanie pomieszczeń, - rodzaj i konfiguracja stropu i sufitu podwieszanego, - geometria pomieszczenia. Czujki należy zainstalować w dedykowanych do nich gniazdach, które powinny zawierać izolatory zwarć Ręczne ostrzegacze pożarowe Oprócz automatycznych czujek pożarowych, w obiekcie przewiduje się zastosowanie adresowalnych ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP). ROP-y będą zainstalowane na pętlach dozorowych. Spełniają one następujące funkcje: - świadome zgłoszenie zagrożenia pożarowego przez ludzi znajdujących się w obiekcie - umiejscowienie zgłoszenia alarmowego poprzez odczyt adresu przez SSP, - potwierdzenie przez obsługę zagrożenia wykrytego przez SSP.

7 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY Przy rozmieszczeniu ROP-ów kierowano się zasadą, iż pomiędzy poszczególnymi ostrzegaczami nie powinna być większa odległość niż 0m Sygnalizatory Urządzeniami rozgłaszającymi alarm pożarowy na zewnątrz będą sygnalizatory akustyczne typu SAOZ-Pd. Sygnalizator składa się z obudowy aluminiowej malowanej lakierem proszkowym, układu elektronicznego oraz lampy, w której umieszczone są diody LED. Jako źródło dźwięku zastosowano dwa przetworniki piezoceramiczne. Sygnalizator generuje jednocześnie sygnał akustyczny pożarowy wraz z sygnałem optycznym. Przewody zasilające podłącza się zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na obudowie sygnalizatora. Uruchomienie sygnalizatora następuje po podaniu napięcia zasilania na zaciski + i -. W przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego i przejścia centrali do II stopnia alarmowania centrala wysteruje sygnalizatory Instalacja oddymiania klatek schodowych Dla potrzeb oddymiania klatek schodowych przewidziano zastosowanie dwóch central sterujących typu włączonych w pętle dozorującą centrali SSP. Do centrali doprowadzone zostaną przewody z ręcznych przycisków oddymiania. Po otrzymaniu sygnału z centrali SSP lub przycisku oddymiania centrale wysterują okna oddymiające Sterowanie innych urządzeń Do wysterowania innych urządzeń np. drzwi wejściowych, windy czy rygli drzwi zastosowane zostaną moduły kontrolno-sygnałowe Okablowanie Okablowanie instalacji pętli dozorowych wykonać należy z wykorzystaniem przewodów uniepalnionych typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2. Instalację należy ułożyć pod tynk bezpośrednio na ścianach w bruzdach kutych w ścianach. Dla przewodów HDGs wykorzystanych w instalacji należy zastosować uchwyty ognioodporne i posiadające dopuszczenie CNBOP nawet przy układaniu tych kabli pod tynkiem. Kable tego typu należy mocować co 0 cm. Przebicia i przepusty instalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy uszczelnić do odporności ogniowej takiej samej lub wyższej jak odporność ogniowa danego oddzielenia. Instalację należy rozprowadzić poprzez rury ułożone pod tynkiem nad centralą SSP i przejść do przestrzeni nad sufitowej. Stamtąd należy rozprowadzić instalację po budynku poprzez ułożone podtynkowo rury RL odpowiedniej grubości. Na kondygnacjach posiadających sufit podwieszany instalację rozprowadzić nad nimi mocując zespoły kablowe do sufitu. Należy zwrócić szczególną uwagę na prace, które będą wykonywane po ułożeniu kabli, aby nie spowodowały ich uszkodzenia.

8 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY 6. Spis rysunków NAZWA RYSUNKU SKALA N.01 Rzut parteru Instalacja okablowania strukturalnego 1:100 N.02 Rzut 1 piętra Instalacja okablowania strukturalnego 1:100 N.0 Rzut 2 piętra Instalacja okablowania strukturalnego 1:100 N.04 Instalacja okablowanie strukturalnego elewacja szafy dystrybucyjnej N.05 Rzut piwnicy system sygnalizacji pożaru 1:100 N.06 Rzut parteru system sygnalizacji pożaru 1:100 N.07 Rzut 1 piętra system sygnalizacji pożaru 1:100 N.08 Rzut 2 piętra system sygnalizacji pożaru 1:100 N.09 Rzut poddasza system sygnalizacji pożaru 1:100 N.10 System sygnalizacji pożaru schemat blokowy

9 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY 7. Oświadczenia OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na PRZEBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UŻTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY BUDYNKU OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5 W BYDGOSZCZY została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. Projektant

10 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY 8. BIOZ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 200r. Dz. U.nr 120 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z instalacją systemu instalacji niskonapięciowych: 2 pkt. w/w Rozporządzenia zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów - zakres robót opisuje dokumentacja a kolejność realizacji poszczególnych zadań przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robót w oparciu o technologię robót i kolejność dostawy materiałów i urządzeń. 2 pkt. ust. w/w Rozporządzenia wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a) czynne instalacje i urządzenia elektryczne b) upadek z wysokości przy pracach wykonywanych na wysokości w istniejącej części budynku, 2 pkt. ust. 4 Rozporządzenia wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia, Rodzaj Skala Miejsce Czas wystąpienia zagrożenia zagrożenia Upadek z drabiny Wysoka Elewacja budynku, prace w budynku Cały czas trwania robót Porażenie prądem o napięciu do 1kV Wysoka Miejsce wykonywania prac Montaż instalacji, prace rozruchowe, 2 pkt. ust. 5 w/w Rozporządzenia wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Sposób instruktażu pracowników należy dostosować do potrzeb i możliwości uwzględniając obowiązujące przepisy, zwyczaje panujące w przedsiębiorstwie wykonującym prace, zdolności instruowanych pracowników do percepcji i do zapamiętania przekazywanych informacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponadprzeciętnych zagrożeniach, w tym zagrożeniu od poruszających się pojazdów, zagrożeniach przy pracach na wysokościach oraz o zagrożeniach porażeniem prądem elektrycznym. Poza ogólnym szkoleniem przed rozpoczęciem robót, które powinno być odnotowane w formie pisemnej, informacje o tych zagrożeniach należy ustnie przekazywać wszystkim pracownikom każdego dnia przed rozpoczęciem pracy. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: a) pracownicy wykonujący prace zagrażające porażeniem prądem elektrycznym muszą

11 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY być poinformowani o istniejącym zagrożeniu, a technologię prac dostosować do istniejącego zagrożenia; b) pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, w szczególności zgodnie z instrukcjami zakładowymi oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.nr 80, poz.912); c) pracownicy powinni mieć pozytywne wyniki aktualnych badań lekarskich dopuszczających ich do wykonywania prac a pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni mieć dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokości; d) teren robót należy wygrodzić barierami; e) pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów; f) dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej; g) do wykonywania prac za pomocą narzędzi i urządzeń, w szczególności urządzeń o napędzie mechanicznym powinni być upoważnieni tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia planu BIOZ. Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z inwestorem Sposób przeprowadzenia instruktażu Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy w budynku zostanie przeszkolony z przepisami BHP obowiązujących dla poszczególnych robót budowlanych. Przed przystąpieniem do wykonywania robót na wysokości lub z rusztowań należy przeprowadzić właściwy instruktaż używania sprzętu i wykonywania zabezpieczeń. Po wykonaniu zabezpieczeń należy dokonać ich odbioru i sprawdzenie przed przystąpieniem do właściwych robót budowlanych. Kierownik budowy powinien udzielić pracownikom instruktażu i zademonstrować sposób użytkowania sprzętu Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom właściwa i prawidłowa organizacja prac, prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem osoby uprawnionej, stosowanie sprzętu, narzędzi i materiałów budowlanych posiadających wymagane atesty, świadectwa i aprobaty techniczne, przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP obowiązujących w trakcie wykonywania robót budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,

12 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY umieszczenie apteczki pierwszej pomocy na placu budowy, zapoznanie się z rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia należy niezwłocznie opuścić stanowisko pracy i podjąć działania minimalizujące skutki zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa mienia należy niezwłocznie ustalić przyczynę i podjąć działania minimalizujące skutki zagrożenia.

13 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY 9. Uprawnienia

14 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY

15 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY

16 10 20 DZ4 DZ DZ /19 1/20 1/21 1/22 1/2 1/24 D05 1/1 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/6 1/5 1/4 1/ 1/2 1/1 DZ4 1/10 1/11 1/12 82 D04 D D /21 4/20 4/19 5/4 5/5 5/6 5/ 5/2 5/1 1/7 1/8 1/ /24 4/2 4/22 2/7 2/8 2/9 82 /4 /5 /6 2/24 2/2 2/22 /9 /8 /7 / /2 /1 /12 /11 /10 / /21 /18 /20 /17 /19 /16 /15 /14 /1 /24 /2 /22 4/6 4/5 4/4 4/8 4/8 4/9 4/ 4/2 4/1 4/12 4/11 4/10 4/15 4/14 4/1 2/19 2/16 2/20 2/17 2/21 2/18 5/15 5/14 5/1 2/1 2/14 2/15 5/9 5/8 5/ /12 5/11 5/10 D05 E DZ 4/18 4/17 4/16 PROJEKT WYKONAWCZY 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/4 2/5 2/6 2/1 2/2 2/ Instalacja okablowania strukturalnego - Rzut parteru 1:100 NR KONTRAKTU N.01

17 POCHWYT ZE STALI INOX wg det. 7 11/4 11/7 11/5 11/8 11/6 11/9 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 6/ /10 8/11 8/12 7/19 7/20 7/21 9/1 9/2 9/ 9/16 9/17 9/ /21 10/20 10/19 10/18 10/17 10/16 D0 11/1 11/2 11/ D05 10/22 10/2 10/ /4 7/5 7/6 10/15 10/14 10/1 10/12 10/11 10/10 10/7 10/8 10/9 10/6 10/1 10/5 10/2 10/4 10/ 9/24 9/21 9/2 9/20 9/22 9/19 9/15 9/12 9/14 9/11 9/1 9/10 9/9 9/4 9/8 9/5 9/7 9/6 8/24 8/21 8/2 8/20 8/22 8/19 8/18 8/17 8/16 8/1 8/14 8/15 8/9 8/6 8/8 8/5 8/7 8/4 8/ 7/ /2 8/1 7/22 7/18 7/15 7/17 7/14 7/16 7/1 7/12 7/11 7/10 7/7 7/8 7/9 6/22 6/2 6/24 7/1 7/2 7/ 6/ 6/2 6/1 6/10 6/1 6/11 6/14 6/12 6/15 6/7 6/8 6/9 11/10 11/11 11/12 6/4 6/5 6/6 2/7 2/8 2/9

18 184 17/6 17/5 17/4 1/1 1/2 1/ 1/6 1/5 1/ /9 17/8 17/7 1/9 1/8 1/7 12/16 12/17 12/18 17/18 17/17 17/16 1/12 1/11 1/10 12/19 12/20 12/21 12/22 12/2 12/24 12/ 12/2 12/1 17/21 17/20 17/19 12/10 12/1 12/11 12/14 12/12 12/15 12/4 12/7 12/5 12/8 12/6 12/9 17/22 17/2 17/24 17/10 17/1 17/11 17/14 17/12 17/15 17/ 17/2 17/1 16/24 16/2 16/22 16/1 16/2 16/ 15/10 15/11 15/12 14/19 14/20 14/21 14/4 14/5 14/6 1/1 1/14 1/15 16/21 16/20 16/19 16/18 16/17 16/16 16/15 16/12 16/14 16/11 16/1 16/10 16/9 16/6 16/8 16/5 16/7 16/4 15/2415/19 15/215/20 15/22 15/21 15/18 15/15 15/17 15/14 15/1 15/16 15/9 15/6 15/8 15/5 15/7 15/4 15/ 14/22 15/2 14/2 15/1 14/24 14/18 14/15 14/17 14/14 14/16 14/1 14/12 14/7 14/11 14/8 14/10 14/9 14/ 1/22 14/2 1/2 14/1 1/24 1/21 1/18 1/20 1/17 1/16 1/19 2/7 2/8 2/9

19 Console USB Console USB Console USB Console USB Console USB Console USB Diag Master Power RPS Stack Diag Master Power RPS Stack Diag Master Power RPS Stack Diag Master Power RPS Stack Diag Master Power RPS Stack Diag Master Power RPS Stack EE EE-1428 EE-1428 EE-1428 EE-1428 EE-1428 PARTER 1 PIĘTRO 2 PIĘTRO Szafa wolnostojąca 42U 800/1000/ Pomieszczenie 1.04 Pomieszczenie 1.05 Pomieszczenie 1.06 Pomieszczenie 1.08 Pomieszczenie 1.09 Pomieszczenie 1.10 Pomieszczenie 1.11 Pomieszczenie 1.18 Pomieszczenie 1.21 Pomieszczenie 1.22 Pomieszczenie 1.2 Pomieszczenie 1.24 Pomieszczenie 1.29 Pomieszczenie 1.0 Pomieszczenie 1.1 Pomieszczenie Pomieszczenie 2.0 Pomieszczenie 2.04 Pomieszczenie 2.05 Pomieszczenie 2.06 Pomieszczenie 2.07 Pomieszczenie 2.08 Pomieszczenie 2.09 Pomieszczenie 2.10 Pomieszczenie 2.11 Pomieszczenie 2.19 Pomieszczenie 2.21 Pomieszczenie Pomieszczenie.0 Pomieszczenie.04 Pomieszczenie.05 Pomieszczenie.06 Pomieszczenie.07 Pomieszczenie.08 Pomieszczenie.09 Pomieszczenie.10 Pomieszczenie.11 Pomieszczenie.19 Pomieszczenie.21 Pomieszczenie Montować z tyłu stojaka mgr inż. Adam Lanica Pomieszczenie NR KONTRAKTU

20 01/02 01/25 01/24 01/2 01/20 1/21 01/04 E 01/0 01/01 01/26 E 01/12 01/15 01/22 01/21 01/19 E 01/18 01/17 01/16 01/05 01/14 01/06 01/27 01/1 145 D06A E A 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 PROJEKT WYKONAWCZY mgr inż. Adam Lanica KNP 21/10/201 System sygnalizacji pożaru - Rzut piwnicy NR KONTRAKTU 1:100 N.05

21 10 20 DZ4 02/7 001/001 1/21 02/8 DZ DZ4 02/11 02/45 02/ DZ4 02/12 02/07 D05 02/40 02/9 02/6 02/4 02/5 02/44 02/08 001/001 02/22 02/04 02/48 02/51 02/1 02/51 02/52 02/ /49 02/50 02/21 D04 02/09 82 D /05 D /16 02/2 PROJEKT WYKONAWCZY 02/ 02/26 02/ D05 E 02/10 02/14 DZ 02/41 02/1 02/42 02/46 02/02 02/06 02/15 02/4 02/47 02/ /0 02/18 02/19 02/20 02/27 02/28 02/0 02/29 02/24 02/25 KNP 21/10/201 1:100 - Rzut parteru NR KONTRAKTU N.06

22 1/21 POCHWYT ZE STALI INOX wg det. 7 0/04 0/24 0/05 0/26 0/27 0/01 0/22 0/28 0/21 0/ /0 0/ /02 D /2 D05 0/ /08 0/10 0/1 0/15 0/17 0/19 0/12 PROJEKT WYKONAWCZY 0/09 0/14 0/16 0/18 0/07 0/11 KNP 21/10/201 1:100 NR KONTRAKTU N.07

23 1/21 05/22 05/04 05/24 05/05 05/01 05/25 05/26 05/17 05/14 05/19 05/16 05/11 D05 05/ / D0 05/0 05/ /02 05/20 05/21 05/2 05/07 05/09 05/12 05/1 05/15 05/18 PROJEKT WYKONAWCZY KNP 21/10/201 1:100 NR KONTRAKTU N.08

24 1/21 5/7 5/27 5/6 D /28 5/5 5/4 D D06A 145 5/ 5/2 5/1 5/29 5/0 PROJEKT WYKONAWCZY mgr inż. Adam Lanica KNP 21/10/201 System sygnalizacji pożaru - Rzut poddasza 1:100 NR KONTRAKTU N.09

25 Oddymianie grawitacyjne Siłownik okna Siłownik okna Oddymianie grawitacyjne Poddasze nieużytkowe M M 1/21 HDGS PH90 x1,5 II Piętro YnTKSYekw x2x0,8 YnTKSYekw x2x0,8 YnTKSYekw x2x0,8 HDGS PH90 x1,5 I Piętro M M Siłownik drzwi M M Siłownik drzwi Parter Piwnica PROJEKT WYKONAWCZY HDGS PH 90 2x1,5 HDGS PH 90 2x1,5 HDGS PH90 x2,5 zasilanie 20V mgr inż. Adam Lanica KNP 21/10/201 Klatka schodowa Klatka schodowa System sygnalizacji pożaru - Schemat blokowy NR KONTRAKTU 1:100 N.10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo