P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E"

Transkrypt

1 D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, P o z n a ń w w w. d e m i u r g. c o m. p l ; b i u r d e m i u r g. c o m. p l ; t e l. / f a x ; S Ą D R E J O N W O W Y P O Z N A Ń - N O W E M I A S T O I W I L D A W P O Z N A N I U, V I I I W Y D Z I A Ł G O S P O D A R C Z Y K R A J O W E G O R E J E S R T U S Ą D O W E G O K R S , N I P , R E G O N , I N G O d d z i a ł w P o z n a n i u P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E INWESTYCJA PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY BUDYNKU BIUROWO- ADMINISTRACYJNEGO ORAZ BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE DZIAŁEK OZNACZONYCH NR EW. 7/1 ORAZ 7/2 W OBRĘBIE PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 5 W BYDGOSZCZY ADRES INWESTYCJI ul. Baczyńskiego 5, Bydgoszcz Dz. nr 7/1; 7/ Obręb INWESTOR Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz Wydział Inwestycji Miasta ul. Grudziądzka 9-15, Bydgoszcz AUTORZY IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS PROJEKTOWAŁ mgr. inż. Jerzy Woźniak Upr. Nr 877/86/Lo W specj. instalacyjnoinżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych WKP/IE/5729/01 D A T A M A J 2015 r o k u E G Z E M P L A R Z / NR K O N T R A K T U

2 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY SPIS TREŚCI 1. Dane inwestycji 2. Przedmiot opracowania. Podstawa opracowania 4. Opis obiektu 5. Opis techniczny 5.1. Instalacja okablowania strukturalnego Okablowanie Serwerownia 5.2. System wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP Charakterystyka pożarowa budynku Centrala sygnalizacji pożaru Detektory automatyczne Ręczne ostrzegacze pożarowe Sygnalizatory Instalacja oddymiania klatek schodowych Sterowanie innych urządzeń Okablowanie 6. Spis rysunków 7. Oświadczenia 8. BIOZ 9. Uprawnienia

3 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY 1. Dane inwestycji 2. Przedmiot opracowania. Podstawa opracowania umowa na prace projektowe uzgodnienia branżowe. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/. wraz ze późniejszymi zmianami ustawa z dn.7.lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U ze zm., Dz.U ) przepisy i normy. wizja lokalna, 4. Opis obiektu 5. Opis techniczny 5.1. Instalacja okablowania strukturalnego Okablowanie poziome Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje przewodowe tory logiczne kat. 6A rozmieszczonych w budynku. Okablowanie poziome należy zrealizować kablem LZSH podwójnie ekranowanym kat. 6A o paśmie przenoszenia 500MHz. Wydajność całego systemu to klasa EA, natomiast kategoria zastosowanych elementów to 6A. Okablowanie poziome powinno być prowadzone w ciągach kablowych w dwu- lub wielodzielnych korytach metalowych umieszczonych w suficie podwieszanym oraz rozprowadzane do punktów przyłączeniowych rurami karbowanymi z PVC, rozmiary kanałów zostaną dobrane z 40% nadmiarem Punkt dystrybucyjny Na pierwszym piętrze w pomieszczeniu 2.22, w którym zostanie zamontowana szafa dystrybucyjna na cokole 100mm 42U 800x1000 zamykana na klucz z drzwiami przednimi ze szkła i metalowymi ścianami bocznymi. Szafy wyposażone będą w wentylatory sufitowe z termostatem. Wyposażenie szaf zostanie dobrane stosownie do ilości gniazd abonenckich. Należy zastosować ekranowane panele krosowe 24 portowe kat 6A o wysokości 1U posiadające moduły RJ45 montowane indywidualnie w płycie czołowej panela, co zapewnia zwartą konstrukcję, łatwy montaż, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Zalecanym rozszyciem jest T568B. Panel ma zawierać tylną prowadnicę kabla oraz zacisk uziemiający. Pomieszczenia te powinny być wyposażone w klimatyzatory. Przez to pomieszczenia nie mogą przechodzić żadne instalacje wodno-sanitarne Punkty abonenckie sieci komputerowej Założenia punktów abonenckich punktów elektryczno-logicznych: stanowisko składać się będzie z dwóch gniazd RJ45 sieci komputerowej i trzech gniazd elektrycznych z wydzielonych obwodów sieci zasilającej 20V, umieszczonych w zintegrowanej

4 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY obudowie (np. moduły MOSAIC), Ze względu na konieczność zapewnienia przestrzeni pod zakończenia do innych zastosowań należy zastosować moduł RJ45 o wymiarach nie większych niż: 14,48x20,5x1,82mm (SxWxG). W przypadkach zaznaczonych na rysunkach ilość gniazd będzie większa. Charakterystyka transmisyjna modułu gniazda RJ45 ma być potwierdzona przez certyfikaty wystawione przez niezależne akredytowane laboratorium i testów przeprowadzonych w paśmie częstotliwości 500HMz, zgodnie z wymaganiami transmisyjnymi norm specyfikujących Klasę EA/Kategorię 6A. sieć elektryczna do gniazd komputerowych będzie zawierała wydzielone obwody nie podtrzymywane UPS, punkty przyłączeniowe zrealizowane w montażu podtynkowym, punkty przyłączeniowe naścienne należy montować 20-0 cm nad podłogą, standardowo w odległości ok. 1m od okna, każdy punkt należy trwale i czytelnie opisać zgodnie z następującą zasadą: PDxx-yy-zz, gdzie: xx oznaczenie punktu dystrybucyjnego, yy oznaczenie panelu krosowego, zz- numer portu na panelu, punkty WiFi zasilone w budynku B będą poprzez zasilacze PoE a w budynku C poprzez przełączniki PoE, punkty przyłączeniowe sieci bezprzewodowej powinny być umieszczone na korytarzach, ponad sufitem podwieszanym, w przypadku braku takiego sufitu, lokalizację należy uzgodnić z przedstawicielem Inwestora, instalację należy wyposażyć w komplet kabli stacyjnych o dł. m, Sposób prowadzenia okablowania Na korytarzu kable mają być prowadzone nad przestrzenią sufitu podwieszanego w nowoprojektowanych korytkach instalacyjnych. W pomieszczeniach (zejścia do punktu logicznego w przestrzeni roboczej Użytkownika) kable mają być prowadzone podtynkowo, w rurach instalacyjnych. Okablowanie poziome powinno być prowadzone w ciągach kablowych w dwu- lub wielodzielnych korytach metalowych umieszczonych w suficie podwieszanym oraz rozprowadzane do punktów przyłączeniowych rurami karbowanymi z PVC, rozmiary kanałów zostaną dobrane z 40% nadmiarem. Osprzęt połączeniowy gniazd końcowych montować w ramkach typu Mosaic. Ze względu na wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,0 mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Wskazane jest zastosowanie kabli w powłokach trudnopalnych, zawierających substancje opóźniające rozprzestrzenianie ognia LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen). Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 10 mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub stosować metalowe przegrody oraz co najmniej 2 mm dla gniazd końcowych. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli F/FTP o tłumieniu sprzężenia nie gorszym niż 80dB. Zakłada się w przypadku głównych ciągów, że ilość obwodów elektrycznych 20V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15.

5 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY 5.2. System wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP System wykrywania i sygnalizacji pożaru ma za zadanie wykryć i powiadomić o wystąpieniu zagrożenia pożarem na terenie obiektu oraz koordynować pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podjąć decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz powiadomieniu centrum monitoringu o zaistniałym zdarzeniu. System sygnalizacji pożaru (SSP) złożony będzie z następujących elementów: - automatyczne elementy detekcyjne - ręczne ostrzegacze pożarowego - centrala SSP - sygnalizatory pożarowe - uniwersalna centrala sterująca - okablowanie SSP Charakterystyka pożarowa budynku Przedmiotem projektu jest budynek Biurowo-Administracyjny. Ze względu na przeznaczenie i typ budynku oraz wyposażenie należy oczekiwać, że powodem zagrożenia może być zaprószenie ognia, zwarcie instalacji elektrycznej, prace remontowe, budowlane i inne. Budynek jest budynkiem średnio wysokim (SW). Przyjęto założenia: że zjawiskiem pożarowym, które może pojawić się jako pierwsze, będzie tlenie, a czynnikiem, którego można się spodziewać w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pożaru będzie najprawdopodobniej dym. W związku z tym w zakresie detekcji zagrożenia pożarowego projektowany system będzie wykorzystywał punktowe automatyczne czujki dymu oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Alarm pożarowy rozgłaszany będzie za pomocą sygnalizatorów akustycznych montowanych we wskazanych miejscach. Budynek chroniony przed pożarem musi być całościowo Centrala sygnalizacji pożaru W niniejszym opracowaniu zainstalowano jedną centralę sygnalizacji pożaru o łącznej liczbie 4 linii pętlowych, z których wszystkie wykorzystano. Na jednej linii w układzie pętlowym można zaadresować do 127 elementów liniowych. W centrali można utworzyć do 1024 stref dozorowych, którym można przyporządkować komunikaty składające się z dwóch 2 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, umożliwiając szybką i dokładną lokalizację źródła pożaru. Projektowana centralka posiada wewnętrzny zasilacz sieciowy zasilany napięciem przemiennym 20V/50Hz. Napięcie robocze centralki wynosi 24V. Zasilacz sieciowy umożliwia jednoczesne zasilanie centralki oraz buforowanie lub ładowanie dołączonej baterii akumulatorów ( rezerwowego źródła zasilania). Jako rezerwowe źródło zasilania dla centralki projektuje się zestaw baterii akumulatorów szczelnych żelowych 24V. Do centrali należy podłączyć elementy dozorowe adresowalne.

6 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY Zadaniem centrali jest: sygnalizowanie o zagrożeniu pożarowym wykrytym przez czujki automatyczne oraz ręczne ostrzegacze ROP, wskazanie miejsca zagrożonego pożarem, powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o zaistniałym zagrożeniu, wysterowanie innych urządzeń technicznych: dźwigów osobowych central oddymiania Ponadto system powinien wykryć i zasygnalizować: brak czujki, zwarcie lub przerwę w linii dozorowej, uszkodzenie zasilania, alarmy techniczne od systemu oddymiania Centralę należy zamontować w pomieszczeniu nr Należy zasilić ją napięciem 20V za pomocą kabla HDGS PH90 x2, Detektory automatyczne Jako podstawowe detektory zostały przewidziane automatyczne czujki pożarowe. Należy zastosować optyczne czujki dymu. W pomieszczeniach, w których występowanie dymu jest podyktowane przeznaczeniem (kuchnia, kotłownia) zastosowano czujki ciepła typu. W przestrzeni poddasza nieużytkowego z uwagi na zwiększone zapylenie zastosowano czujki ciepła. Dodatkowo należy te czujki wyposażyć we wskaźniki zadziałania. Natomiast w pomieszczeniach, w których jest podwyższona wilgotność i możliwość wystąpienia mgły wodnej zrezygnowano z zabezpieczenia. Przy wyborze typu i ilości czujek kierowano się następującymi kryteriami: - powierzchnia dozorowania jednej czujki, - powierzchnia pomieszczenia, - pierwsze kryterium pożaru, - przeznaczenie i wykorzystanie pomieszczeń, - rodzaj i konfiguracja stropu i sufitu podwieszanego, - geometria pomieszczenia. Czujki należy zainstalować w dedykowanych do nich gniazdach, które powinny zawierać izolatory zwarć Ręczne ostrzegacze pożarowe Oprócz automatycznych czujek pożarowych, w obiekcie przewiduje się zastosowanie adresowalnych ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP). ROP-y będą zainstalowane na pętlach dozorowych. Spełniają one następujące funkcje: - świadome zgłoszenie zagrożenia pożarowego przez ludzi znajdujących się w obiekcie - umiejscowienie zgłoszenia alarmowego poprzez odczyt adresu przez SSP, - potwierdzenie przez obsługę zagrożenia wykrytego przez SSP.

7 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY Przy rozmieszczeniu ROP-ów kierowano się zasadą, iż pomiędzy poszczególnymi ostrzegaczami nie powinna być większa odległość niż 0m Sygnalizatory Urządzeniami rozgłaszającymi alarm pożarowy na zewnątrz będą sygnalizatory akustyczne typu SAOZ-Pd. Sygnalizator składa się z obudowy aluminiowej malowanej lakierem proszkowym, układu elektronicznego oraz lampy, w której umieszczone są diody LED. Jako źródło dźwięku zastosowano dwa przetworniki piezoceramiczne. Sygnalizator generuje jednocześnie sygnał akustyczny pożarowy wraz z sygnałem optycznym. Przewody zasilające podłącza się zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na obudowie sygnalizatora. Uruchomienie sygnalizatora następuje po podaniu napięcia zasilania na zaciski + i -. W przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego i przejścia centrali do II stopnia alarmowania centrala wysteruje sygnalizatory Instalacja oddymiania klatek schodowych Dla potrzeb oddymiania klatek schodowych przewidziano zastosowanie dwóch central sterujących typu włączonych w pętle dozorującą centrali SSP. Do centrali doprowadzone zostaną przewody z ręcznych przycisków oddymiania. Po otrzymaniu sygnału z centrali SSP lub przycisku oddymiania centrale wysterują okna oddymiające Sterowanie innych urządzeń Do wysterowania innych urządzeń np. drzwi wejściowych, windy czy rygli drzwi zastosowane zostaną moduły kontrolno-sygnałowe Okablowanie Okablowanie instalacji pętli dozorowych wykonać należy z wykorzystaniem przewodów uniepalnionych typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2. Instalację należy ułożyć pod tynk bezpośrednio na ścianach w bruzdach kutych w ścianach. Dla przewodów HDGs wykorzystanych w instalacji należy zastosować uchwyty ognioodporne i posiadające dopuszczenie CNBOP nawet przy układaniu tych kabli pod tynkiem. Kable tego typu należy mocować co 0 cm. Przebicia i przepusty instalacyjne przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy uszczelnić do odporności ogniowej takiej samej lub wyższej jak odporność ogniowa danego oddzielenia. Instalację należy rozprowadzić poprzez rury ułożone pod tynkiem nad centralą SSP i przejść do przestrzeni nad sufitowej. Stamtąd należy rozprowadzić instalację po budynku poprzez ułożone podtynkowo rury RL odpowiedniej grubości. Na kondygnacjach posiadających sufit podwieszany instalację rozprowadzić nad nimi mocując zespoły kablowe do sufitu. Należy zwrócić szczególną uwagę na prace, które będą wykonywane po ułożeniu kabli, aby nie spowodowały ich uszkodzenia.

8 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY 6. Spis rysunków NAZWA RYSUNKU SKALA N.01 Rzut parteru Instalacja okablowania strukturalnego 1:100 N.02 Rzut 1 piętra Instalacja okablowania strukturalnego 1:100 N.0 Rzut 2 piętra Instalacja okablowania strukturalnego 1:100 N.04 Instalacja okablowanie strukturalnego elewacja szafy dystrybucyjnej N.05 Rzut piwnicy system sygnalizacji pożaru 1:100 N.06 Rzut parteru system sygnalizacji pożaru 1:100 N.07 Rzut 1 piętra system sygnalizacji pożaru 1:100 N.08 Rzut 2 piętra system sygnalizacji pożaru 1:100 N.09 Rzut poddasza system sygnalizacji pożaru 1:100 N.10 System sygnalizacji pożaru schemat blokowy

9 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY 7. Oświadczenia OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na PRZEBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UŻTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY NA POTRZEBY BUDYNKU OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5 W BYDGOSZCZY została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. Projektant

10 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY 8. BIOZ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 200r. Dz. U.nr 120 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z instalacją systemu instalacji niskonapięciowych: 2 pkt. w/w Rozporządzenia zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów - zakres robót opisuje dokumentacja a kolejność realizacji poszczególnych zadań przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robót w oparciu o technologię robót i kolejność dostawy materiałów i urządzeń. 2 pkt. ust. w/w Rozporządzenia wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a) czynne instalacje i urządzenia elektryczne b) upadek z wysokości przy pracach wykonywanych na wysokości w istniejącej części budynku, 2 pkt. ust. 4 Rozporządzenia wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia, Rodzaj Skala Miejsce Czas wystąpienia zagrożenia zagrożenia Upadek z drabiny Wysoka Elewacja budynku, prace w budynku Cały czas trwania robót Porażenie prądem o napięciu do 1kV Wysoka Miejsce wykonywania prac Montaż instalacji, prace rozruchowe, 2 pkt. ust. 5 w/w Rozporządzenia wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Sposób instruktażu pracowników należy dostosować do potrzeb i możliwości uwzględniając obowiązujące przepisy, zwyczaje panujące w przedsiębiorstwie wykonującym prace, zdolności instruowanych pracowników do percepcji i do zapamiętania przekazywanych informacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponadprzeciętnych zagrożeniach, w tym zagrożeniu od poruszających się pojazdów, zagrożeniach przy pracach na wysokościach oraz o zagrożeniach porażeniem prądem elektrycznym. Poza ogólnym szkoleniem przed rozpoczęciem robót, które powinno być odnotowane w formie pisemnej, informacje o tych zagrożeniach należy ustnie przekazywać wszystkim pracownikom każdego dnia przed rozpoczęciem pracy. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: a) pracownicy wykonujący prace zagrażające porażeniem prądem elektrycznym muszą

11 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY być poinformowani o istniejącym zagrożeniu, a technologię prac dostosować do istniejącego zagrożenia; b) pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, w szczególności zgodnie z instrukcjami zakładowymi oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.nr 80, poz.912); c) pracownicy powinni mieć pozytywne wyniki aktualnych badań lekarskich dopuszczających ich do wykonywania prac a pracownicy wykonujący prace na wysokościach powinni mieć dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokości; d) teren robót należy wygrodzić barierami; e) pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów; f) dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowne do potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej; g) do wykonywania prac za pomocą narzędzi i urządzeń, w szczególności urządzeń o napędzie mechanicznym powinni być upoważnieni tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia planu BIOZ. Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z inwestorem Sposób przeprowadzenia instruktażu Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy w budynku zostanie przeszkolony z przepisami BHP obowiązujących dla poszczególnych robót budowlanych. Przed przystąpieniem do wykonywania robót na wysokości lub z rusztowań należy przeprowadzić właściwy instruktaż używania sprzętu i wykonywania zabezpieczeń. Po wykonaniu zabezpieczeń należy dokonać ich odbioru i sprawdzenie przed przystąpieniem do właściwych robót budowlanych. Kierownik budowy powinien udzielić pracownikom instruktażu i zademonstrować sposób użytkowania sprzętu Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom właściwa i prawidłowa organizacja prac, prowadzenie robót budowlanych pod nadzorem osoby uprawnionej, stosowanie sprzętu, narzędzi i materiałów budowlanych posiadających wymagane atesty, świadectwa i aprobaty techniczne, przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP obowiązujących w trakcie wykonywania robót budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,

12 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY umieszczenie apteczki pierwszej pomocy na placu budowy, zapoznanie się z rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia należy niezwłocznie opuścić stanowisko pracy i podjąć działania minimalizujące skutki zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa mienia należy niezwłocznie ustalić przyczynę i podjąć działania minimalizujące skutki zagrożenia.

13 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY 9. Uprawnienia

14 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY

15 OBR. PRZY UL.BACZYŃSKIEGO 5W BYDGOSZCZY

16 10 20 DZ4 DZ DZ /19 1/20 1/21 1/22 1/2 1/24 D05 1/1 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/6 1/5 1/4 1/ 1/2 1/1 DZ4 1/10 1/11 1/12 82 D04 D D /21 4/20 4/19 5/4 5/5 5/6 5/ 5/2 5/1 1/7 1/8 1/ /24 4/2 4/22 2/7 2/8 2/9 82 /4 /5 /6 2/24 2/2 2/22 /9 /8 /7 / /2 /1 /12 /11 /10 / /21 /18 /20 /17 /19 /16 /15 /14 /1 /24 /2 /22 4/6 4/5 4/4 4/8 4/8 4/9 4/ 4/2 4/1 4/12 4/11 4/10 4/15 4/14 4/1 2/19 2/16 2/20 2/17 2/21 2/18 5/15 5/14 5/1 2/1 2/14 2/15 5/9 5/8 5/ /12 5/11 5/10 D05 E DZ 4/18 4/17 4/16 PROJEKT WYKONAWCZY 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/4 2/5 2/6 2/1 2/2 2/ Instalacja okablowania strukturalnego - Rzut parteru 1:100 NR KONTRAKTU N.01

17 POCHWYT ZE STALI INOX wg det. 7 11/4 11/7 11/5 11/8 11/6 11/9 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 6/ /10 8/11 8/12 7/19 7/20 7/21 9/1 9/2 9/ 9/16 9/17 9/ /21 10/20 10/19 10/18 10/17 10/16 D0 11/1 11/2 11/ D05 10/22 10/2 10/ /4 7/5 7/6 10/15 10/14 10/1 10/12 10/11 10/10 10/7 10/8 10/9 10/6 10/1 10/5 10/2 10/4 10/ 9/24 9/21 9/2 9/20 9/22 9/19 9/15 9/12 9/14 9/11 9/1 9/10 9/9 9/4 9/8 9/5 9/7 9/6 8/24 8/21 8/2 8/20 8/22 8/19 8/18 8/17 8/16 8/1 8/14 8/15 8/9 8/6 8/8 8/5 8/7 8/4 8/ 7/ /2 8/1 7/22 7/18 7/15 7/17 7/14 7/16 7/1 7/12 7/11 7/10 7/7 7/8 7/9 6/22 6/2 6/24 7/1 7/2 7/ 6/ 6/2 6/1 6/10 6/1 6/11 6/14 6/12 6/15 6/7 6/8 6/9 11/10 11/11 11/12 6/4 6/5 6/6 2/7 2/8 2/9

18 184 17/6 17/5 17/4 1/1 1/2 1/ 1/6 1/5 1/ /9 17/8 17/7 1/9 1/8 1/7 12/16 12/17 12/18 17/18 17/17 17/16 1/12 1/11 1/10 12/19 12/20 12/21 12/22 12/2 12/24 12/ 12/2 12/1 17/21 17/20 17/19 12/10 12/1 12/11 12/14 12/12 12/15 12/4 12/7 12/5 12/8 12/6 12/9 17/22 17/2 17/24 17/10 17/1 17/11 17/14 17/12 17/15 17/ 17/2 17/1 16/24 16/2 16/22 16/1 16/2 16/ 15/10 15/11 15/12 14/19 14/20 14/21 14/4 14/5 14/6 1/1 1/14 1/15 16/21 16/20 16/19 16/18 16/17 16/16 16/15 16/12 16/14 16/11 16/1 16/10 16/9 16/6 16/8 16/5 16/7 16/4 15/2415/19 15/215/20 15/22 15/21 15/18 15/15 15/17 15/14 15/1 15/16 15/9 15/6 15/8 15/5 15/7 15/4 15/ 14/22 15/2 14/2 15/1 14/24 14/18 14/15 14/17 14/14 14/16 14/1 14/12 14/7 14/11 14/8 14/10 14/9 14/ 1/22 14/2 1/2 14/1 1/24 1/21 1/18 1/20 1/17 1/16 1/19 2/7 2/8 2/9

19 Console USB Console USB Console USB Console USB Console USB Console USB Diag Master Power RPS Stack Diag Master Power RPS Stack Diag Master Power RPS Stack Diag Master Power RPS Stack Diag Master Power RPS Stack Diag Master Power RPS Stack EE EE-1428 EE-1428 EE-1428 EE-1428 EE-1428 PARTER 1 PIĘTRO 2 PIĘTRO Szafa wolnostojąca 42U 800/1000/ Pomieszczenie 1.04 Pomieszczenie 1.05 Pomieszczenie 1.06 Pomieszczenie 1.08 Pomieszczenie 1.09 Pomieszczenie 1.10 Pomieszczenie 1.11 Pomieszczenie 1.18 Pomieszczenie 1.21 Pomieszczenie 1.22 Pomieszczenie 1.2 Pomieszczenie 1.24 Pomieszczenie 1.29 Pomieszczenie 1.0 Pomieszczenie 1.1 Pomieszczenie Pomieszczenie 2.0 Pomieszczenie 2.04 Pomieszczenie 2.05 Pomieszczenie 2.06 Pomieszczenie 2.07 Pomieszczenie 2.08 Pomieszczenie 2.09 Pomieszczenie 2.10 Pomieszczenie 2.11 Pomieszczenie 2.19 Pomieszczenie 2.21 Pomieszczenie Pomieszczenie.0 Pomieszczenie.04 Pomieszczenie.05 Pomieszczenie.06 Pomieszczenie.07 Pomieszczenie.08 Pomieszczenie.09 Pomieszczenie.10 Pomieszczenie.11 Pomieszczenie.19 Pomieszczenie.21 Pomieszczenie Montować z tyłu stojaka mgr inż. Adam Lanica Pomieszczenie NR KONTRAKTU

20 01/02 01/25 01/24 01/2 01/20 1/21 01/04 E 01/0 01/01 01/26 E 01/12 01/15 01/22 01/21 01/19 E 01/18 01/17 01/16 01/05 01/14 01/06 01/27 01/1 145 D06A E A 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 PROJEKT WYKONAWCZY mgr inż. Adam Lanica KNP 21/10/201 System sygnalizacji pożaru - Rzut piwnicy NR KONTRAKTU 1:100 N.05

21 10 20 DZ4 02/7 001/001 1/21 02/8 DZ DZ4 02/11 02/45 02/ DZ4 02/12 02/07 D05 02/40 02/9 02/6 02/4 02/5 02/44 02/08 001/001 02/22 02/04 02/48 02/51 02/1 02/51 02/52 02/ /49 02/50 02/21 D04 02/09 82 D /05 D /16 02/2 PROJEKT WYKONAWCZY 02/ 02/26 02/ D05 E 02/10 02/14 DZ 02/41 02/1 02/42 02/46 02/02 02/06 02/15 02/4 02/47 02/ /0 02/18 02/19 02/20 02/27 02/28 02/0 02/29 02/24 02/25 KNP 21/10/201 1:100 - Rzut parteru NR KONTRAKTU N.06

22 1/21 POCHWYT ZE STALI INOX wg det. 7 0/04 0/24 0/05 0/26 0/27 0/01 0/22 0/28 0/21 0/ /0 0/ /02 D /2 D05 0/ /08 0/10 0/1 0/15 0/17 0/19 0/12 PROJEKT WYKONAWCZY 0/09 0/14 0/16 0/18 0/07 0/11 KNP 21/10/201 1:100 NR KONTRAKTU N.07

23 1/21 05/22 05/04 05/24 05/05 05/01 05/25 05/26 05/17 05/14 05/19 05/16 05/11 D05 05/ / D0 05/0 05/ /02 05/20 05/21 05/2 05/07 05/09 05/12 05/1 05/15 05/18 PROJEKT WYKONAWCZY KNP 21/10/201 1:100 NR KONTRAKTU N.08

24 1/21 5/7 5/27 5/6 D /28 5/5 5/4 D D06A 145 5/ 5/2 5/1 5/29 5/0 PROJEKT WYKONAWCZY mgr inż. Adam Lanica KNP 21/10/201 System sygnalizacji pożaru - Rzut poddasza 1:100 NR KONTRAKTU N.09

25 Oddymianie grawitacyjne Siłownik okna Siłownik okna Oddymianie grawitacyjne Poddasze nieużytkowe M M 1/21 HDGS PH90 x1,5 II Piętro YnTKSYekw x2x0,8 YnTKSYekw x2x0,8 YnTKSYekw x2x0,8 HDGS PH90 x1,5 I Piętro M M Siłownik drzwi M M Siłownik drzwi Parter Piwnica PROJEKT WYKONAWCZY HDGS PH 90 2x1,5 HDGS PH 90 2x1,5 HDGS PH90 x2,5 zasilanie 20V mgr inż. Adam Lanica KNP 21/10/201 Klatka schodowa Klatka schodowa System sygnalizacji pożaru - Schemat blokowy NR KONTRAKTU 1:100 N.10

1. Spis Treści. str. 2

1. Spis Treści. str. 2 1. Spis Treści 1. Spis Treści... 2 2. Opis techniczny... 3 2.1. Zadanie:... 3 2.2. Podstawa opracowania:... 3 2.3. Zakres opracowania:... 3 2.4. Charakterystyka obiektu:... 3 3. System Sygnalizacji Pożaru

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG

Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG 1 BIURO PROJEKTÓW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ireneusz Rzepka Tel. (089)757 27-15 ul. Chopina 2B 14-300 MORAG PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA : ELEKTRYCZNA OBIEKT : SIEĆ KOMPUTEROWA, INSTALACJA TELEFONICZNA I INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

ERKON Konrad Seklecki

ERKON Konrad Seklecki ERKON Konrad Seklecki ul. Stylowa 2D/59 80-180 Borkowo NIP: 5832772164 REGON 221672458 OPRACOWANIE PROJEKTOWE BRANŻA : TELETECHNICZNA FAZA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: INWESTOR: Projekt okablowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18 Temat: Wewnętrzne instalacje elektryczne Część: elektryczna Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Projektowała inż. Teresa Zabłotny

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej

Projekt techniczny Instalacji elektrycznej Strona 1 Projekt techniczny Instalacji elektrycznej obiekt: zasilenia lokali mieszkalnych i oświetlenie klatki schodowej adres: 19-400 Olecko ul. Mazurska 8 Inwestor: Urząd Miasta w Olecku 19-400 Olecko

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ DO POTRZEB SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa placówki KRUS w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi powiatowej Obiekt : Budynek KRUS

Bardziej szczegółowo

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ...

MIDAR Dariusz Michalczyk ul. Polna Leoncin tel tel/fax NIP REGON Maj 2014r EGZ... PROJEKT projekt budowlany remontu instalacji oddymiania klatek schodowych w starej części Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie przy ulicy Armii Krajowej 39 OPRACOWANIE: MGR INŻ. ARCH PIOTR KRAWIEC Upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Modernizacja instalacji p.poż w O/ZUS w Gorzowie Wielkopolskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/gorzów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Modernizacja instalacji p.poż w O/ZUS w Gorzowie Wielkopolskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/gorzów Wielkopolski Nr archiwalny: dx/id/10_13/001 Stadium: PB PROJEKT BUDOWLANY Zadanie: Adres obiektu: Zamawiający: Wykonawca projektu: Branża: Modernizacja instalacji p.poż w O/ZUS w Gorzowie Wielkopolskim Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Działka o nr geod. 420 Centrum Edukacji Nauczycieli. ul. Złota 4 15-016 Białystok

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Działka o nr geod. 420 Centrum Edukacji Nauczycieli. ul. Złota 4 15-016 Białystok ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH I WYKONANIE DRZWI EWAKUACYJNYCH ORAZ ROZBUDOWA O SCHODY WEJŚCIOWE I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UL. ZŁOTEJ 4 W BIAŁYMSTOKU NA DZIAŁCE O NR GEOD. 420 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH KLASA 45310000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O.

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O. P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y w branży elektrycznej mgr inż. Zbigniew Dynowski 71-467 Szczecin, ul. M. Rapackiego 7a/6 tel. 601 97 20 58 NIP: 851-100-21-68 TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH MIESZKALNYCH budynku przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie dz. nr ew. 3/1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI

2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI 2. UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI ORAZ ZATWIERDZENIA DOKUMENTACJI Tom TWN-02-08.10 3. SPIS ZAWARTOŚCI TWN-02-08.10 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzenia dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TELEWIZJI KABLOWEJ

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TELEWIZJI KABLOWEJ ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Bociania 37, 71-696 Szczecin tel.: (0-91) 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl MODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATOWEGO PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TELEWIZJI KABLOWEJ INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Domu Dziecka nr 16 Warszawa ul. Międzyparkowa 5

Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Domu Dziecka nr 16 Warszawa ul. Międzyparkowa 5 P.N.PE Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22H Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w Domu Dziecka nr 16 Warszawa ul. Międzyparkowa 5 Branża:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE TELETECHNICZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Opis techniczny A - Instalacja systemu alarmu pożarowego (SAP) B - Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania DSO C - Instalacja komputerowa D - Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska INWESTOR. ul. Piekarnicza 16 80-126 Gdańsk OBIEKT Wejście do budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 52 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska INWESTOR. ul. Piekarnicza 16 80-126 Gdańsk OBIEKT Wejście do budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 52 LOKALIZACJA INWESTYCJI EGZEMPLARZ 5 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska INWESTOR ul. Piekarnicza 16 80-126 Gdańsk OBIEKT Wejście do budynku SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 52 LOKALIZACJA INWESTYCJI Gdańsk, ul. Kościuszki 111 NUMER DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS "Gdańsk" elektryczna.

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS Gdańsk elektryczna. REGON 191003958 BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i "E N E P R O" 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 4A p. 68 tel. 502 024 753 NIP 584-106-40-99 e-mail: enepro@softel.gda.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2 Spis zawartości 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Temat projektu... 3 1.2. Zakres projektu... 3 1.3. Podstawa opracowania projektu... 3 2. Instalacja komputerowo-telefoniczna (teleinformatyczna)... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo