x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012"

Transkrypt

1 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr z dnia Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego x Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Adres pocztowy: ul. Głogowskiego 3/5 Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski Kod pocztowy: Województwo: świętokrzyskie Tel.: Fax: Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa x Administracja samorządowa Podmiot prawa publicznego Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał Uczelnia publiczna Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Inny (proszę określić): SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Przebudowa pomieszczeń biurowych w starym budynku Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Głogowskiego 3/5. II.1.2) Rodzaj zamówienia 1/10

2 ZP-400 Roboty budowlane X Dostawy Usługi II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń biurowych w starym budynku Urzędu Miasta przy ulicy Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu Św. Celem przebudowy jest dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych jak również remont pomieszczeń na II piętrze budynku. W zakres zamówienia wchodzi również remont dachu nad tym budynkiem. Jest to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej, stropami drewnianymi, klatkami schodowymi o konstrukcji żelbetowej. Dach wielospadowy kryty częściowo blachą i częściowo papą. II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej tak ilość części * nie x II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej tak nie x II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających tak nie X II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Okres w miesiącach: miesięcy od daty podpisania umowy lub dniach: lub data rozpoczęcia // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia 10/12/2012 (dd/mm/rrrr) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy) 2/10

3 ZP-400 Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 zł *w celu podania szczegółów dotyczących poszczególnych części można wypełnić załącznik I III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia tak nie x III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW *** III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku III.3.2) Wiedza i doświadczenie Wykonawcy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie roboty ogólnobudowlane tj. budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont obiektów budowlanych o wartości min ,00 zł każda, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach wg formuły: spełnia- nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Wymagane jest wskazanie osób przewidzianych na funkcje kierowników robót, posiadających uprawnienia budowlane w specjalności: - kierownika budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno budowlanej, - kierowników robót elektrycznych i instalacyjnych posiadających stosowne uprawnienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wymagane jest złożenie oświadczenia zawierającego wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane branży instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan oraz w zakresie sieci elektrycznej, przewidzianych do kierowania robotami. W przypadku, gdy wskazane osoby nie są pracownikami Wykonawcy, należy załączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia tej osoby lub wskazać inną podstawę do dysponowania tą osobą w okresie realizacji zamówienia. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach wg formuły: spełnia- nie spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 3/10

4 ZP-400 *** Zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dla niego niezbędnym; opis nie musi dotyczyć każdego z warunków. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć4): koncesję, zezwolenie lub licencję x wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie x wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień sprawozdanie finansowe w całości / w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 ı/ 2 ı / 1 ı lata/ rok obrotowe/-y informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4/10

5 ZP-400 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: x oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia x aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: x nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia ****) Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunku(ów) opisanego(ych) w pkt. III.3. 5/10

6 ZP-400 III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć 5) : próbki, opisy lub fotografie opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji inne dokumenty 5) Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne nie x tak należy przedłożyć \ nie należy przedkładać oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach. SEKCJA IV: PROCEDURA 6/10

7 ZP-400 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony x Przetarg ograniczony Negocjacje z ogłoszeniem Dialog konkurencyjny Licytacja elektroniczna IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) Liczba wykonawców Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT 6) IV.2.1) Kryteria oceny ofert Najniższa cena lub Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie x Kryteria Znaczenie 1. CENA IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna tak adres strony, na której będzie prowadzona: nie x IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy tak nie x 7/10

8 ZP-400 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem j.w. oraz siedziba zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 11 IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy): IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert Data: 03/09/2012 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:30 Miejsce: siedziba zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 11 IV.4.5) Termin związania ofertą Do: // (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy) IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy) IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy) IV.4.10) Informacja o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy) Licytacja jednoetapowa czas trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu? tak nie 8/10

9 ZP-400 IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy) Data: // (dd/mm/rrrr) Godzina: Miejsce: IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.4.14) Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej) IV.4.15) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówiania publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej) IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy) IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia tak nie x Ostrowiec Świętokrzyski, r.. Kierownik Zamawiającego 9/10

10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Przebudowa pomieszczeń biurowych w starym budynku Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Głogowskiego 3/5. REFERAT PRZETARGÓW I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA W OSTROWCU ŚW.... PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO... Ostrowiec Świętokrzyski, r.

11 GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ul. Głogowskiego 3/ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI Tel. (41) ;Fax. (41) nawiązując do przetargu nieograniczonego o wartości w przedziale od euro do kwoty unijnej, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr w dniu r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Św. oraz na stronie internetowej Urzędu w dniu r., którego przedmiotem jest Przebudowa pomieszczeń biurowych w starym budynku Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Głogowskiego 3/5. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zmianami). Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzona zgodnie z art.36 w/w ustawy): 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 I 7, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSKAZANIA W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM 6. WYKAZ OŚWIADZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 8. WYJAŚNIANIE TREŚCI SIWZ 9. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIIAJACEGO, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 13. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE WYMOGÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 14. POPRAWIANIE OMYŁEK W OFERCIE 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH - 2 -

12 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 23. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ STANOWIĄCYCH ICH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAMAWIAJĄCY PROSI WYKONAWCÓW O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI WARUNKAMI POSTĘPOWANIA OKREŚLONYMI W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ORAZ O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA OFERTOWEGO. WSZELKIE UWAGI - ZAPYTANIA DO SIWZ I ZAŁĄCZNIKÓW DO NIEJ MOŻNA WNOSIĆ WYŁĄCZNIE PRZED UPŁYWEM POŁOWY TERMNU DO SKŁADANIA OFERT 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń biurowych w starym budynku Urzędu Miasta przy ulicy Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu Św. Celem przebudowy jest dostosowanie budynku do obowiązujących warunków technicznych jak również remont pomieszczeń na II piętrze budynku. W zakres zamówienia wchodzi również remont dachu nad tym budynkiem. Jest to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej, stropami drewnianymi, klatkami schodowymi o konstrukcji żelbetowej. Dach wielospadowy kryty częściowo blachą i częściowo papą Sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają: 1. Wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ 2. Przedmiary robót na poszczególne branże załącznik nr 3 do SIWZ 3. Warunki techniczne wykonania robót - załącznik Nr 4 do SIWZ 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 5 do SIWZ 5. Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 6 do SIWZ 2. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 I 7, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 3.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 3 -

13 Termin wykonania całości zamówienia 10 grudnia 2012 r. 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 1. 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadają wiedzę i doświadczenie, w tym: - wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie roboty ogólnobudowlane tj. budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont obiektów budowlanych o wartości min ,00 zł każda, 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: - dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, w tym zwłaszcza kierownikiem budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno budowlanej oraz kierownikami robót elektrycznych i wod.kan., posiadających stosowne uprawnienia, 4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 5. złożą oświadczenie o braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie oświadczeń i dokumentów - wg formuły: spełnia - nie spełnia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSKAZANIA W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć jakąś część robót podwykonawcy, do oferty winien dołączyć oświadczenie, w którym wskaże zakres rzeczowy i finansowy części zamówienia, którą realizować będzie podwykonawca. 6. WYKAZ OŚWIADZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Do oferty wykonawca dołączy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - następujące dokumenty i oświadczenia: - 4 -

14 I. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, 2. Oświadczenia zawierającego wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane branży instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan oraz w zakresie sieci elektrycznej, przewidzianych do kierowania robotami. W przypadku, gdy wskazane osoby nie są pracownikami Wykonawcy, należy załączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia tej osoby lub wskazać inną podstawę do dysponowania tą osobą w okresie realizacji zamówienia. 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, robót budowlanych o charakterze i zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, tj.minimum dwie roboty ogólnobudowlane tj. budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont obiektów budowlanych o wartości min ,00 zł każda. Wykaz powinien zawierać co najmniej: nazwę zadania, wartość robót, termin rozpoczęcia i zakończenia prac, nazwę i adres inwestora. Do wykazu winny być dołączone referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, II. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp należy złożyć 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 2. W przypadku osób prawnych - także aktualnego odpisu z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty wymienione w punkcie II muszą być złożone dla każdego z nich. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty kosztorys ofertowy, obejmujący wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Podstawą dla obliczenia ceny oferty winien być przede wszystkim projekt techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert UWAGA Zgodnie z 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817) dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

15 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia (z wyłączeniem wymienionych w pkt. 6 SIWZ), wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłoczne potwierdza fakt ich otrzymania. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 1) W sprawach dotyczących zakresu przedmiotowego zamówienia: Krystyna Gilewska Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Ostrowcu Św.,tel ) W sprawach dotyczących organizacji przetargu i innych sprawach proceduralnych: Stanisław Kuziemka - Referat Przetargów i Zamówień Publicznych UM w Ostrowcu Św., tel WYJAŚNIANIE TREŚCI SIWZ Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego nie później niż do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 9. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIĄJACY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Numer faksu (41) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł. (osiem tysięcy zł) w terminie do dnia r. do godziny Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na konto Urzędu Miasta w Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Ostrowiec Nr b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. Zmianami), - 6 -

16 W przypadku wnoszenia wadium w formie wymienionej w punkcie 2 litera b do e wykonawca zobowiązany jest złożyć oryginał dokumentu w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, sala A, stanowisko nr 11, natomiast do oferty dołączyć kopię złożonego dokumentu. Wadium wpłacane w pieniądzu winno znajdować się na koncie zamawiającego w dniu otwarcia ofert. 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia w wyznaczonym terminie wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, a w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 30 dni od terminu składania ofert. 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1)Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 2) oferta powinna być sporządzona zgodnie z wzorem formularza KWESTIONARIUSZ OFERTOWY stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, 3) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 5) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 6) kwestionariusz ofertowy i wszelkie inne dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 7) wszelkie poprawki lub korekty błędów dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 8) wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę 9) oferta i wszystkie załączniki do niej stanowiące jej integralną część powinny być trwale spięte lub oprawione a wszystkie strony powinny być ponumerowane 10) oferta powinna być umieszczona : w kopercie z oznaczeniem Oferta na Przebudowę pomieszczeń biurowych w starym budynku Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Głogowskiego 3/5. wraz z podaniem nazwy, adresu, adresu poczty elektronicznej, telefonu i faxu wykonawcy, Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca Oferta winna zawierać co najmniej: WYPEŁNIONY FORMULARZ KWESTIONARIUSZ OFERTOWY KOSZTORYS OFERTOWY - 7 -

17 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYSZCZEGÓLNIONE W PUNKCIE 6 Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja / spółki cywilne). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika lub prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Do wszelkich kontaktów, uzgodnień i rozliczeń z zamawiającym dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia, wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani będą ustanowić jednego pełnomocnika lidera. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia (również finansowe) dokonywane będą wyłącznie z liderem. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP (nazwa (firmy) oraz adres, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach). 13. UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE WYMOGÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1). Jeżeli wykonawca nie dołączy do oferty żądanych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo jeśli dokumenty te zawierać będą błędy zamawiający wezwie go do uzupełnienia tych dokumentów wyznaczając termin na uzupełnienie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełnienie przez oferowane dostawy, usługi i roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 2 Konsekwencją nie uzupełnienia wymaganych dokumentów będzie wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz zatrzymanie wadium wraz z odsetkami, chyba że udowodni on, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. POPRAWIANIE OMYŁEK W OFERCIE 1. Zamawiający poprawia w ofercie: 1). Oczywiste omyłki pisarskie, 2). Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3). Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

18 2. Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ppkt. 1. 3), oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu. 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ) Oferty należy składać/przesyłać do Urzędu Miasta Ostrowca Św. Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko nr 11-w terminie do dnia 03 września 2012 r. do godz ) W przypadku przesyłania oferty należy ofertę przygotować w sposób podany w pkt 1 ppkt 10, dodatkowo umieszczając na kopercie zewnętrznej adnotację o treści: Oferta przetargowa nie otwierać przed 03 września 2012 r., godz ) Do składanej oferty zostanie dołączone pokwitowanie z podaniem daty i godziny złożenia oferty oraz podpisem pracownika BOI, a wykonawca otrzyma kopię w/w. pokwitowania. 4) Oferty złożone po tym terminie zostaną wykonawcy zwrócone bez otwierania (podstawa prawna - art. 84 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy) 5) Warunki ewentualnego przedłużenia terminu składania ofert określa art. 38 ust. 6 przywołanej wyżej ustawy Wykonawca może wprowadzić zmiany i uzupełnienia do złożonej oferty oraz dokonać jej zamiany pod warunkiem, że zamawiający otrzyma o tym pisemną informację z treścią zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wyrażenie życzenia zamiany oferty oraz dokumenty z treścią zmian należy złożyć wg takich samych zasad, jakie dotyczą składania oferty t.j. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA" lub ZAMIANA". Takim dopiskiem powinna być również oznakowana każda strona zawartych w kopercie dokumentów. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA" lub ZAMIANA" zostaną otwarte: - przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadza zmiany, - po ustaleniu oferty podlegającej zamianie. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian: - dokumenty zawarte w kopercie ZMIANA" zostaną dołączone do oferty, - jeżeli nie będzie to konieczne do ustalenia oferty podlegającej zamianie - oferta zamieniana nie będzie otwierana i może być zwrócona wykonawcy na jego wniosek. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności; po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zidentyfikowaniu oferty przeznaczonej do wycofania. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane, jeżeli nie będzie to konieczne do identyfikacji oferty. Na wniosek wykonawcy oferta zostanie mu zwrócona Otwarcia ofert z udziałem wykonawców dokona Komisja Przetargowa w dniu 03 września 2012 r. o godz w siedzibie Zamawiającego - sala

19 Podczas otwarcia ofert publicznie zostanie ogłoszona suma, jaką zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia, nazwa wykonawcy oraz oferowana przez niego cena oraz inne szczegóły które Komisja Przetargowa uzna za stosowne. 16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1) Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu Kwestionariusz ofertowy (zał. Nr 1 do SIWZ). 2) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia 3) Cena oferty wynikać będzie z opracowanego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego. Zamawiający nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu ofertowego 4) Każdy z Wykonawców ma obowiązek dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 5) Zamawiający nie zapłaci za pozycje, za które nie zostanie podana przez Wykonawcę żadna cena. Jeżeli takie prace zostaną wykonane, będzie się uważało, iż są one pokryte przez inne ceny ryczałtowe w kosztorysie ofertowym. 6) Rażąco niska cena: 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy. 3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w PLN. 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, Oferty będą oceniane w kryterium: Cena ofertowa - waga kryterium -100 % Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie wymogów dotyczących terminu i sposobu złożenia ofert, następnie spełnienie warunków wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odniesieniu do wykonawców spełniających w/w wymogi komisja dokona oceny ofert. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w prawie zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty. Wybranemu wykonawcy zamawiający poda informacje dotyczące przygotowania i podpisania umowy

20 19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. W terminie wskazanym przez zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawca przedstawi zamawiającemu podpisaną przez siebie umowę sporządzoną w oparciu o: Wzór umowy dołączony do niniejszej specyfikacji, Zapisy wynikające z postępowania przetargowego, Ustalenia bieżące zamawiającego z wykonawcą dotyczące zagadnień nie sprecyzowanych w SIWZ i wzorze umowy. 2. Nie dopełnienie którejkolwiek z powyższych formalności w wyznaczonym terminie zamawiający traktował będzie jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców (o ile nie została dołączona do oferty). 20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uwaga: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formach niepieniężnych (gwarancja, poręczenie) wykonawca złoży w postaci dwóch dokumentów: Jeden opiewający na kwotę równą 80 % wartości zabezpieczenia, a drugi na 20 %. 4. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wyżej. Uwaga: Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo