ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 Znak postępowania: _G ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej z elementami hydrogeologicznymi dla realizacji zadania pn. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny WZÓR UMOWY

2 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 2 NINIEJSZA UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia r. POMIĘDZY: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr w Sądzie Rejonowym dla m.st. W-wy XII Wydz. Gosp., NIP: , REGON ; o kapitale zakładowym spółki: zł, w całości wpłaconym, w którym wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa, reprezentowaną przez : (zwaną dalej Zamawiającym ) a z siedzibą w, przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr NIP REGON lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr, reprezentowaną przez : (zwaną dalej Wykonawcą ) ZWAŻYWSZY, ŻE: Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn.zm.) na wykonanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej i geotechnicznej z elementami hydrogeologicznymi dla realizacji zadania pn. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny znak postępowania: _g. zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w którym oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

3 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 3 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej z elementami hydrogeologicznymi dla realizacji zadania pn. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny. 2. Inwestycja znajduje się na terenach kolejowych będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. (tereny zarządzane przez PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP SKM S.A.), oraz gruntach będących własnością Gminy Miasta Gdańska. 3. W ramach opracowania należy wykonać odwierty geotechniczne w wyznaczonych przez Zamawiającego lokalizacjach (13 punktów na głębokości 10 metrów i 6 punktów na głębokości 6 metrów) - wg załącznika graficznego Załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Wykonanie odwiertów należy uzgodnić z właściwymi zarządcami terenów oraz na obszarze kolejowym ze spółkami: a. TK Telekom Sp. z o.o. b. PKP PLK S.A. c. PKP Energetyka S.A. d. PKP S.A. e. PKP SKM 5. Dworzec jest zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Podwale Grodzkie 2 na działce nr 27/6 w obrębie ewidencyjnym 80. Budynek dworca jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 817 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 1979r. obecnie pod numerem 963 (nowy rejestr zabytków). 6. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz geotechnicznej będzie stanowić będzie podstawę do sporządzenia projektu budowlanego p.n. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny obejmującego budynek dworca wraz z terenem przydworcowym. 7. Część projektową opracowywać będzie Zespół ds. Projektowania Departamentu Inwestycji PKP S.A. 8. Zakres inwestycji pn. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny : I. Budynek dworca kolejowego Gdańsk Główny Działka ewidencyjna 27/6 Dane liczbowe: powierzchnia zabudowy: 3380,78 m 2 powierzchnia użytkowa całości budynku: 6642,17 m 2 kubatura 90856,5 m 3 liczba kondygnacji nadziemnych: 3* liczba kondygnacji podziemnych: 1 *(planowana likwidacja ostatniej wtórnej kondygnacji w budynku) Budynek dworca kolejowego w Gdańsku Głównym wchodzi w skład Zespołu zabudowy Dworca Głównego w Gdańsku przy ul. Podwale Grodzkie 2 w Gdańsku, na terenie działki nr 27/6 w obrębie ewidencyjnym 80, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 817 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 1979 r. obecnie pod numerem 963 (nowy rejestr zabytków). 1. Planowana przebudowa obiektu będzie, między innymi, obejmować:

4 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 4 przebudowę całości wnętrza budynku w tym wyburzenia i domurowania, remont elewacji (oczyszczenie elewacji ceglanej i detali kamiennych) i jej zabezpieczenie (hydrofobizacja), wykonanie izolacji termicznej budynku w technologii odpowiedniej dla obiektu, wykonanie izolacji poziomych i pionowych wraz z odkopaniem fundamentów, wykonanie wszystkich niezbędnych napraw i prac konserwacyjnych, wykończenie wnętrz zgodnie z programem prac konserwatorskich, likwidację wszystkich barier architektonicznych i pełne przystosowanie obiektu dla osób ograniczonej mobilności, całkowitą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, rekonstrukcję dachów wraz z detalami architektonicznymi, przywrócenie układu dachówki (dachówka trójkolorowa), wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz systemu odprowadzania wody deszczowej, wykonanie jednolitego systemu informacji wizualnej i dynamicznej, rozbiórkę wtórnych stropów w części północnej, wykonanie nowej komunikacji pionowej (rozbiórka istniejących szybów windowych, klatek schodowych i wykonanie nowych), remont i konserwację istniejącej więźby dachowej drewnianej i stalowej z możliwą wymianą elementów, wykonanie nowej konstrukcji rekonstruowanych dachów stromych, wykonanie podkonstrukcji pod urządzenia techniczne (wentylacja, oddymianie itp.) oraz innych drobnych elementów konstrukcji wsporczych, wymianę wszystkich instalacji w zakresie dostosowanym do zmienionego układu funkcjonalnego, wykonanie przejścia komunikacyjnego tunelu, łączącego hol na poziomie -1 z tunelem prowadzącym na perony (od ul. Podwale Grodzkie), budowę nowych lokali komercyjnych w projektowanej części tunelu, wykonanie nowych połączeń komunikacyjnych elementów istniejących z projektowanymi np. przejścia, rampy, schody, windy itp. II. Place przydworcowe Numery działek ewidencyjnych: 10, 27/3, 27/4, 27/6, 27/8, 27/9, 27/14, 27/15, 27/16, 90/8 1. Podstawowe założenia przebudowy: wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie elementów zieleni oraz małej Architektury, organizacja ruchu kołowego oraz miejsc postojowych, wybudowanie podziemnej części łączącej budynek dworca z istniejącymi tunelami, wybudowanie podziemnych lokali usługowo-handlowych, częściowa modernizacja istniejących tuneli publicznych - zejścia do tunelu, rozbiórka obiektów niehistorycznych mała architektura, kioski, pawilony. 9. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy stosować w szczególności przepisy:

5 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r., nr 163, poz.981 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej ( Dz.U. z 2011 r., nr 291, poz ) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 463 ) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych ( Dz.U. z 2011 r., nr 165, poz. 987 ) Eurokod Przedmiotowe zadanie powinno obejmować: Wykonanie projektu prac geologicznych dla rozpoznania warunków geologicznych, hydrogeologicznych i inżynierskich podłoża dla potrzeb realizacji zadania pn. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny. Uzyskanie pozytywnej opinii zatwierdzającej ww. projektu przez właściwy organ administracji geologicznej. Wykonanie prac geologicznych w terenie (po uprzednim zgłoszeniu zamiaru do ich przystąpienia właściwym organom oraz zarządcom terenów objętych badaniami) w tym wykonanie 6 odwiertów geotechnicznych do głębokości 6m oraz 13 odwiertów na głębokość 10m zgodnie z załącznikiem graficznym nr 9 do SIWZ w oparciu o wytyczne Zespołu ds. Projektowania Departamentu Inwestycji PKP S.A. Wykonanie badań laboratoryjnych makroskopowych i mikroskopowych w tym: - analizę uziarnienia dla - gruntów niespoistych, - oznaczenie wilgotności naturalnej - dla gruntów spoistych, - oznaczenie gęstości objętościowej - dla gruntów spoistych, - oznaczenie granic konsystencji - dla gruntów spoistych, - oznaczenie zawartości części organicznych w przypadku nawiercenia gruntów organicznych, - badania wody gruntowej w zakresie agresywności względem typów konstrukcji oraz badania jej odczynu chemicznego. Opracowanie pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (z elementami hydrogeologicznymi) i dokumentacji hydrogeologicznej badań oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektu (w formie ekspertyzy). Pozyskanie zawiadomienia o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji, o której mowa powyżej przez właściwy organ administracji geologicznej. Opracowanie ekspertyzy hydrogeologicznej dla oceny warunków hydrogeologicznych w związku z budową podziemnej części obiektu i koniecznością zapewnienia szczelności obiektu oraz oceny ewentualnego oddziaływania obiektu na nieruchomości sąsiednie. 11. Zakres badań geotechnicznych gruntu należy wykonać dla trzeciej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

6 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 6 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ze względu na obiekty zabytkowe i monumentalne. 12. Dokumentacja winna określać poziomy wód gruntowych z określeniem wahań poziomów. Należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ ewentualnych stanów powodziowych Kanału Motławy (w odniesieniu do projektowanego tunelu). 13. Zakres badań inwazyjnych (np. odwierty geotechniczne) należy uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w przypadku konieczności zapewnić nadzór archeologiczny. 14. Parametry gruntów należy określić na podstawie badań sondażowych oraz badań laboratoryjnych. 15. Należy uzyskać wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania pozwolenia i zgody. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 16. Dokumentacja winna być wykonana i przekazana w wersji papierowej w 4 egzemplarzach, w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach: pliki w formatach edytowalnych *.dwg, opisy w plikach *doc oraz w formatach nieedytowalnych *.pdf) na nośniku CD/DVD. 17. Nazwy plików powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być pogrupowane w foldery. 18. Przekazywana dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią integralną cześć przedmiotu odbioru. 19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnych podróży, kserokopii, skanów, ekspertyz, badań, opinii i innych dokumentów, które są niezbędne do wykonania dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia dokumentacji. 2 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite ryczałtowe w wysokości brutto.... zł (słownie:.) 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT po należytym wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. 3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z obiektem, wymaganiami SIWZ oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego przedmiot zamówienia. 4. Każda faktura musi być wystawiona na Zamawiającego, którym jest PKP S.A. ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa i zawierać nazwę zadania, tj.: Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny - Dokumentacja geotechniczno-inżynierska. Fakturę należy przesłać na adres: PKP S.A. Centrala Departament Inwestycji Zespół ds. Projektowania; Gdańsk ul. Dyrekcyjna Za dzień zapłaty Strony rozumieją wypływ środków pieniężnych z rachunku bankowego Zamawiającego.

7 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 7 3 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby zamówienie na wykonanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej zostało wykonane w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym, projekt prac geologicznych wraz ostateczną decyzją zatwierdzającą ten projekt zostanie wykonany w terminie do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy. 4 ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy z zachowaniem obowiązujących przepisów, uwzględniając dostępność użytych narzędzi i materiałów oraz cel późniejszego wykorzystania. 2. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość rozwiązań projektowych, a także za ewentualne błędy i nieścisłości w dokumentacji. 3. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów w ramach wynagrodzenia umownego określonego w 2 ust Wykonawca zobowiązuje się dokonać na własny koszt zmian w dokumentacji w zakresie wymaganym przez właściwe organy administracji i ochrony zabytków. 5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zmawiającym oraz osobami wskazanymi przez Zamawiającego. 6. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów będących w jego posiadaniu, w tym pełnomocnictw, niezbędnych do uzyskania materiałów źródłowych. 7. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z kwotą ubezpieczenia wynoszącą nie mniej niż ,00 zł. Oryginał dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi na każde żądanie, natomiast kserokopia będzie stanowić załącznik do umowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia. 5 PODWYKONAWCY 1. Wykonawca jest uprawniony do wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawcy, posiadającym odpowiednie uprawnienia 2. Zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie, załącznik nr 5 do SIWZ, lub wprowadzenie nowego wymaga zgody Zamawiającego. 3. W przypadku powierzenia wykonania części prac innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

8 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 8 6 ODBIÓR DOKUMENTACJI 1. Przekazanie dokumentacji lub jej części nastąpi w siedzibie jednostki Zamawiającego - PKP S.A. Centrala Departament Inwestycji Zespół ds. Projektowania; Gdańsk; ul. Dyrekcyjna 2-4 po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o gotowości przekazania dokumentacji do odbioru. Wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską, Wykonawca przekaże oryginały wszelkich zgód, uzgodnień, decyzji wymaganych do wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją. Do dokumentacji dołączone zostaną oświadczenia, o których mowa w 10 ust Fakt dokonania czynności odbioru przedmiotu zamówienia - dokumentacji geologicznoinżynierskiej, Strony Umowy potwierdzają każdorazowo, przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. 3. W przypadku odmowy przyjęcia dokumentacji, Zamawiający podaje w protokole zdawczo-odbiorczym przyczyny tej odmowy i wyznacza 5 dniowy roboczy termin odbioru. 4. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zastrzeżeń do dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie zaistniałe w dokumentacji wady/braki w terminie 5 dni roboczych, bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Po usunięciu wad/braków w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca ponownie przedstawi Zamawiającemu przedmiotową dokumentację do odbioru. Jeżeli wady/braki zostaną wykryte po odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do poprawy przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Powyższe nie ma wpływu na terminy realizacji wskazane w 3, 5. O wszelkich brakach ilościowych dokumentacji dostrzeżonych przez Zamawiającego, jest on zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych od daty ich ujawnienia. 6. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji w zakresie jej zawartości merytorycznej w momencie jej dostarczenia. Jeżeli wady lub braki ujawnią się po dokonaniu odbioru Wykonawca ma obowiązek uzupełnić dokumentację stanowiącą przedmiot umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 7 OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Do koordynacji spraw związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają następujące osoby: Ze strony Zamawiającego Imię i Nazwisko.. telefon: fax:... Ze strony Wykonawcy: Imię i Nazwisko... telefon: fax:... Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie drugiej strony o zmianach ww. osób lub danych kontaktowych oraz o zmianie adresu do przekazywania korespondencji oraz innej dokumentacji.

9 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 9 8 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary: 1) 15 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę (odstąpi lub wypowie) z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, 2) 15% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 w przypadku, rozwiązania (odstąpienia lub wypowiedzenia) Umowy przez Wykonawcę, na jakiejkolwiek podstawie, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 3) 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu któregokolwiek terminu, o którym mowa w 3, 4 ust. 3 lub w 9 ust. 3. 4) 3% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 za ponowne przekazanie przedmiotu umowy lub jego części z wadami, 2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę, Zamawiającemu, oprócz kary, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W przypadkach nie wymienionych w ust. 1 strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu. Jeżeli to samo zdarzenie daje podstawę do naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą naliczane przez cały okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie umowy nie wpływa na prawo dochodzenia zapłaty kar przez Zamawiającego. 4. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich zapłaty. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy. 9 GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej rękojmi oraz gwarancji jakości na przekazaną w ramach realizacji niniejszej umowy dokumentację, licząc od dnia dokonania jej odbioru końcowego przez Zamawiającego. W przypadku nie wystawienia przez Wykonawcę odrębnego dokumentu gwarancyjnego, w razie wątpliwości Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. 2. Wykonawca nie odpowiada za wady dokumentacji w następujących przypadkach: 1) jeżeli Zamawiający wprowadzi lub zezwoli na wprowadzenie do dokumentacji zmiany bez uzgodnienia z Wykonawcą, 3. Wykonawca usunie na własny koszt stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji, wszelkie wady lub braki w przedmiotowej dokumentacji. Do usuwania wad/braków ujawnionych w dokumentacji w okresie rękojmi gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć wady/braki w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych. 10 PRAWA AUTORSKIE 1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w momencie przekazania dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej umowy będą mu przysługiwały do niej autorskie prawa

10 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 10 majątkowe, w tym do tych części, które zostaną wykonane przez podwykonawców lub inne osoby i dysponuje prawem rozporządzania nim na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) oraz ust. 4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do przedmiotowego utworu/ów w momencie przekazania Zamawiającemu nie będą obciążone żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do każdej kolejnej wersji dokumentacji powstałej w wyniku uwzględnienia uwag czy też usunięcia wad. 2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1 lub jego części, z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji objętej przedmiotem umowy, w tym do każdej jej zmodyfikowanej wersji, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, a także własność wszelkich egzemplarzy, które przekaże Zamawiającemu, stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone. 3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji oświadczenia osób, które są autorami/współautorami dokumentacji, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz ich bezwarunkowe zobowiązanie do przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w ust. 4, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy przekazania każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji do celów projektowych. Wzór oświadczenia został określony w załączniku nr 1 do umowy. 4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji oraz prawo do wykonywania zależnych praw autorskich na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalenie, 2) zwielokrotnienie dowolną techniką, 3) wprowadzenie do obrotu, 4) wprowadzenie do pamięci komputera, 5) wystawienie, 6) wyświetlanie, 7) najem, 8) dzierżawę, 9) użyczenie, 10) udzielanie licencji na wykorzystanie, 11) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, 12) ekspozycja, 13) udostępnianie wykonawcom, 14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 15) przetwarzanie, 16) wprowadzanie zmian, 17) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie.

11 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, oraz naliczenia kary określonej w 8 ust.1 lit. a) gdy: 1) Wykonawca nie rozpoczął prac objętych Umową bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego, 2) okres opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu dokumentacji przekroczy co najmniej trzydziestu dni, 3) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem dokumentacji tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w umowie, 2. Rozwiązanie niniejszej Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 3. Zamawiający, w razie rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia rozwiązania niniejszej Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykonana część prac nie byłaby dla Zamawiającego przydatna lub nie mogłaby być wykorzystana. 4. Rozwiązanie umowy wywołuje skutki ex nunc. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) rozszerzenia zakresu wykonywanych usług objętych przedmiotem umowy nie wymagających zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji umowy 2) zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 3) zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, 4) zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności, gdy dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności zmiany będącej następstwem działań administracji związanej z: a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa; b) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy, c) koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, d) odmową wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 5) zmian wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

12 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 12 6) zmian personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny uniemożliwiającej dotychczasowej osobie wykonywania swoich obowiązków, na inny legitymujący się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie SIWZ 7) zmian w zakresie sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy. 6. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez strony aneksu do umowy. 12 TAJEMNICA I POUFNOŚĆ 1. Każda ze Stron niniejszej Umowy zobowiązuje się, że w czasie jej wykonywania oraz po wykonaniu niniejszej Umowy, będzie traktowała uzyskane informacje, jako poufne oraz zobowiązuje się do ich nie ujawniania w jakikolwiek sposób, bez pisemnej zgody drugiej Strony. 2. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która: 1) jest informacją publiczną, 2) stanie się informacją publiczną w inny sposób, niż poprzez naruszenie zasady poufności przez którąkolwiek ze Stron. 3. Strony zobowiązują się, iż informacje poufne będą wykorzystywane wyłącznie w celach, związanych z wykonaniem niniejszej Umowy. 4. Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji poufnych osobom trzecim, z wyjątkiem: 1) podmiotów upoważnionych pisemnie przez którąkolwiek ze Stron, 2) organów i instytucji uprawnionych, na podstawie prawa, do żądania ujawnienia takiej informacji. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zmiany warunków Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego mające zastosowanie do realizacji przedmiotu umowy. 3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść swoich praw, w tym wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 4. Wykonawca oświadcza, iż jest/ nie jest czynnym podatnikiem VAT. (do uzupełnienia przy podpisaniu umowy). 5. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 6. Umowa podlega prawu polskiemu. 7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Załącznik nr 1 wzór oświadczenia ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA

13 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 13 Załącznik nr 1 do Umowy nr.. Pieczęć Wykonawcy Pełna nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Oświadczenie Oświadczam, że przenoszę na Zamawiającego, tj. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej oraz prawo do wykonywania zależnych praw autorskich na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie, b) zwielokrotnienie dowolną techniką, c) wprowadzenie do obrotu, d) wprowadzenie do pamięci komputera, e) wystawienie, f) wyświetlanie, g) dzierżawę, h) użyczenie, i) udzielanie licencji na wykorzystanie, j) ekspozycja, k) udostępnianie wykonawcom, l) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, m) przetwarzanie, n) wprowadzanie zmian, o) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie.... (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo