ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 Znak postępowania: _G ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej z elementami hydrogeologicznymi dla realizacji zadania pn. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny WZÓR UMOWY

2 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 2 NINIEJSZA UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia r. POMIĘDZY: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr w Sądzie Rejonowym dla m.st. W-wy XII Wydz. Gosp., NIP: , REGON ; o kapitale zakładowym spółki: zł, w całości wpłaconym, w którym wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa, reprezentowaną przez : (zwaną dalej Zamawiającym ) a z siedzibą w, przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr NIP REGON lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr, reprezentowaną przez : (zwaną dalej Wykonawcą ) ZWAŻYWSZY, ŻE: Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn.zm.) na wykonanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej i geotechnicznej z elementami hydrogeologicznymi dla realizacji zadania pn. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny znak postępowania: _g. zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w którym oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

3 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 3 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geotechnicznej z elementami hydrogeologicznymi dla realizacji zadania pn. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny. 2. Inwestycja znajduje się na terenach kolejowych będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. (tereny zarządzane przez PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP SKM S.A.), oraz gruntach będących własnością Gminy Miasta Gdańska. 3. W ramach opracowania należy wykonać odwierty geotechniczne w wyznaczonych przez Zamawiającego lokalizacjach (13 punktów na głębokości 10 metrów i 6 punktów na głębokości 6 metrów) - wg załącznika graficznego Załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Wykonanie odwiertów należy uzgodnić z właściwymi zarządcami terenów oraz na obszarze kolejowym ze spółkami: a. TK Telekom Sp. z o.o. b. PKP PLK S.A. c. PKP Energetyka S.A. d. PKP S.A. e. PKP SKM 5. Dworzec jest zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Podwale Grodzkie 2 na działce nr 27/6 w obrębie ewidencyjnym 80. Budynek dworca jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 817 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 1979r. obecnie pod numerem 963 (nowy rejestr zabytków). 6. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz geotechnicznej będzie stanowić będzie podstawę do sporządzenia projektu budowlanego p.n. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny obejmującego budynek dworca wraz z terenem przydworcowym. 7. Część projektową opracowywać będzie Zespół ds. Projektowania Departamentu Inwestycji PKP S.A. 8. Zakres inwestycji pn. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny : I. Budynek dworca kolejowego Gdańsk Główny Działka ewidencyjna 27/6 Dane liczbowe: powierzchnia zabudowy: 3380,78 m 2 powierzchnia użytkowa całości budynku: 6642,17 m 2 kubatura 90856,5 m 3 liczba kondygnacji nadziemnych: 3* liczba kondygnacji podziemnych: 1 *(planowana likwidacja ostatniej wtórnej kondygnacji w budynku) Budynek dworca kolejowego w Gdańsku Głównym wchodzi w skład Zespołu zabudowy Dworca Głównego w Gdańsku przy ul. Podwale Grodzkie 2 w Gdańsku, na terenie działki nr 27/6 w obrębie ewidencyjnym 80, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 817 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 1979 r. obecnie pod numerem 963 (nowy rejestr zabytków). 1. Planowana przebudowa obiektu będzie, między innymi, obejmować:

4 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 4 przebudowę całości wnętrza budynku w tym wyburzenia i domurowania, remont elewacji (oczyszczenie elewacji ceglanej i detali kamiennych) i jej zabezpieczenie (hydrofobizacja), wykonanie izolacji termicznej budynku w technologii odpowiedniej dla obiektu, wykonanie izolacji poziomych i pionowych wraz z odkopaniem fundamentów, wykonanie wszystkich niezbędnych napraw i prac konserwacyjnych, wykończenie wnętrz zgodnie z programem prac konserwatorskich, likwidację wszystkich barier architektonicznych i pełne przystosowanie obiektu dla osób ograniczonej mobilności, całkowitą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, rekonstrukcję dachów wraz z detalami architektonicznymi, przywrócenie układu dachówki (dachówka trójkolorowa), wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz systemu odprowadzania wody deszczowej, wykonanie jednolitego systemu informacji wizualnej i dynamicznej, rozbiórkę wtórnych stropów w części północnej, wykonanie nowej komunikacji pionowej (rozbiórka istniejących szybów windowych, klatek schodowych i wykonanie nowych), remont i konserwację istniejącej więźby dachowej drewnianej i stalowej z możliwą wymianą elementów, wykonanie nowej konstrukcji rekonstruowanych dachów stromych, wykonanie podkonstrukcji pod urządzenia techniczne (wentylacja, oddymianie itp.) oraz innych drobnych elementów konstrukcji wsporczych, wymianę wszystkich instalacji w zakresie dostosowanym do zmienionego układu funkcjonalnego, wykonanie przejścia komunikacyjnego tunelu, łączącego hol na poziomie -1 z tunelem prowadzącym na perony (od ul. Podwale Grodzkie), budowę nowych lokali komercyjnych w projektowanej części tunelu, wykonanie nowych połączeń komunikacyjnych elementów istniejących z projektowanymi np. przejścia, rampy, schody, windy itp. II. Place przydworcowe Numery działek ewidencyjnych: 10, 27/3, 27/4, 27/6, 27/8, 27/9, 27/14, 27/15, 27/16, 90/8 1. Podstawowe założenia przebudowy: wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie elementów zieleni oraz małej Architektury, organizacja ruchu kołowego oraz miejsc postojowych, wybudowanie podziemnej części łączącej budynek dworca z istniejącymi tunelami, wybudowanie podziemnych lokali usługowo-handlowych, częściowa modernizacja istniejących tuneli publicznych - zejścia do tunelu, rozbiórka obiektów niehistorycznych mała architektura, kioski, pawilony. 9. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy stosować w szczególności przepisy:

5 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r., nr 163, poz.981 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej ( Dz.U. z 2011 r., nr 291, poz ) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 463 ) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych ( Dz.U. z 2011 r., nr 165, poz. 987 ) Eurokod Przedmiotowe zadanie powinno obejmować: Wykonanie projektu prac geologicznych dla rozpoznania warunków geologicznych, hydrogeologicznych i inżynierskich podłoża dla potrzeb realizacji zadania pn. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny. Uzyskanie pozytywnej opinii zatwierdzającej ww. projektu przez właściwy organ administracji geologicznej. Wykonanie prac geologicznych w terenie (po uprzednim zgłoszeniu zamiaru do ich przystąpienia właściwym organom oraz zarządcom terenów objętych badaniami) w tym wykonanie 6 odwiertów geotechnicznych do głębokości 6m oraz 13 odwiertów na głębokość 10m zgodnie z załącznikiem graficznym nr 9 do SIWZ w oparciu o wytyczne Zespołu ds. Projektowania Departamentu Inwestycji PKP S.A. Wykonanie badań laboratoryjnych makroskopowych i mikroskopowych w tym: - analizę uziarnienia dla - gruntów niespoistych, - oznaczenie wilgotności naturalnej - dla gruntów spoistych, - oznaczenie gęstości objętościowej - dla gruntów spoistych, - oznaczenie granic konsystencji - dla gruntów spoistych, - oznaczenie zawartości części organicznych w przypadku nawiercenia gruntów organicznych, - badania wody gruntowej w zakresie agresywności względem typów konstrukcji oraz badania jej odczynu chemicznego. Opracowanie pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (z elementami hydrogeologicznymi) i dokumentacji hydrogeologicznej badań oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektu (w formie ekspertyzy). Pozyskanie zawiadomienia o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji, o której mowa powyżej przez właściwy organ administracji geologicznej. Opracowanie ekspertyzy hydrogeologicznej dla oceny warunków hydrogeologicznych w związku z budową podziemnej części obiektu i koniecznością zapewnienia szczelności obiektu oraz oceny ewentualnego oddziaływania obiektu na nieruchomości sąsiednie. 11. Zakres badań geotechnicznych gruntu należy wykonać dla trzeciej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

6 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 6 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ze względu na obiekty zabytkowe i monumentalne. 12. Dokumentacja winna określać poziomy wód gruntowych z określeniem wahań poziomów. Należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ ewentualnych stanów powodziowych Kanału Motławy (w odniesieniu do projektowanego tunelu). 13. Zakres badań inwazyjnych (np. odwierty geotechniczne) należy uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w przypadku konieczności zapewnić nadzór archeologiczny. 14. Parametry gruntów należy określić na podstawie badań sondażowych oraz badań laboratoryjnych. 15. Należy uzyskać wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania pozwolenia i zgody. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 16. Dokumentacja winna być wykonana i przekazana w wersji papierowej w 4 egzemplarzach, w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach: pliki w formatach edytowalnych *.dwg, opisy w plikach *doc oraz w formatach nieedytowalnych *.pdf) na nośniku CD/DVD. 17. Nazwy plików powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być pogrupowane w foldery. 18. Przekazywana dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią integralną cześć przedmiotu odbioru. 19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt niezbędnych podróży, kserokopii, skanów, ekspertyz, badań, opinii i innych dokumentów, które są niezbędne do wykonania dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia dokumentacji. 2 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite ryczałtowe w wysokości brutto.... zł (słownie:.) 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od dnia wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT po należytym wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. 3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z obiektem, wymaganiami SIWZ oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego przedmiot zamówienia. 4. Każda faktura musi być wystawiona na Zamawiającego, którym jest PKP S.A. ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa i zawierać nazwę zadania, tj.: Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny - Dokumentacja geotechniczno-inżynierska. Fakturę należy przesłać na adres: PKP S.A. Centrala Departament Inwestycji Zespół ds. Projektowania; Gdańsk ul. Dyrekcyjna Za dzień zapłaty Strony rozumieją wypływ środków pieniężnych z rachunku bankowego Zamawiającego.

7 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 7 3 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby zamówienie na wykonanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej zostało wykonane w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym, projekt prac geologicznych wraz ostateczną decyzją zatwierdzającą ten projekt zostanie wykonany w terminie do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy. 4 ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy z zachowaniem obowiązujących przepisów, uwzględniając dostępność użytych narzędzi i materiałów oraz cel późniejszego wykorzystania. 2. Wykonawca odpowiada za poprawność i prawidłowość rozwiązań projektowych, a także za ewentualne błędy i nieścisłości w dokumentacji. 3. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów w ramach wynagrodzenia umownego określonego w 2 ust Wykonawca zobowiązuje się dokonać na własny koszt zmian w dokumentacji w zakresie wymaganym przez właściwe organy administracji i ochrony zabytków. 5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zmawiającym oraz osobami wskazanymi przez Zamawiającego. 6. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów będących w jego posiadaniu, w tym pełnomocnictw, niezbędnych do uzyskania materiałów źródłowych. 7. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, z kwotą ubezpieczenia wynoszącą nie mniej niż ,00 zł. Oryginał dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi na każde żądanie, natomiast kserokopia będzie stanowić załącznik do umowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia. 5 PODWYKONAWCY 1. Wykonawca jest uprawniony do wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawcy, posiadającym odpowiednie uprawnienia 2. Zmiana podwykonawcy wskazanego w ofercie, załącznik nr 5 do SIWZ, lub wprowadzenie nowego wymaga zgody Zamawiającego. 3. W przypadku powierzenia wykonania części prac innym podmiotom, Wykonawca ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

8 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 8 6 ODBIÓR DOKUMENTACJI 1. Przekazanie dokumentacji lub jej części nastąpi w siedzibie jednostki Zamawiającego - PKP S.A. Centrala Departament Inwestycji Zespół ds. Projektowania; Gdańsk; ul. Dyrekcyjna 2-4 po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o gotowości przekazania dokumentacji do odbioru. Wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską, Wykonawca przekaże oryginały wszelkich zgód, uzgodnień, decyzji wymaganych do wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją. Do dokumentacji dołączone zostaną oświadczenia, o których mowa w 10 ust Fakt dokonania czynności odbioru przedmiotu zamówienia - dokumentacji geologicznoinżynierskiej, Strony Umowy potwierdzają każdorazowo, przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. 3. W przypadku odmowy przyjęcia dokumentacji, Zamawiający podaje w protokole zdawczo-odbiorczym przyczyny tej odmowy i wyznacza 5 dniowy roboczy termin odbioru. 4. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zastrzeżeń do dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie zaistniałe w dokumentacji wady/braki w terminie 5 dni roboczych, bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Po usunięciu wad/braków w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca ponownie przedstawi Zamawiającemu przedmiotową dokumentację do odbioru. Jeżeli wady/braki zostaną wykryte po odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do poprawy przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Powyższe nie ma wpływu na terminy realizacji wskazane w 3, 5. O wszelkich brakach ilościowych dokumentacji dostrzeżonych przez Zamawiającego, jest on zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie do 5 dni roboczych od daty ich ujawnienia. 6. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji w zakresie jej zawartości merytorycznej w momencie jej dostarczenia. Jeżeli wady lub braki ujawnią się po dokonaniu odbioru Wykonawca ma obowiązek uzupełnić dokumentację stanowiącą przedmiot umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 7 OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Do koordynacji spraw związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają następujące osoby: Ze strony Zamawiającego Imię i Nazwisko.. telefon: fax:... Ze strony Wykonawcy: Imię i Nazwisko... telefon: fax:... Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie drugiej strony o zmianach ww. osób lub danych kontaktowych oraz o zmianie adresu do przekazywania korespondencji oraz innej dokumentacji.

9 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 9 8 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu następujące kary: 1) 15 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę (odstąpi lub wypowie) z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, 2) 15% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 w przypadku, rozwiązania (odstąpienia lub wypowiedzenia) Umowy przez Wykonawcę, na jakiejkolwiek podstawie, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 3) 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu któregokolwiek terminu, o którym mowa w 3, 4 ust. 3 lub w 9 ust. 3. 4) 3% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 za ponowne przekazanie przedmiotu umowy lub jego części z wadami, 2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę, Zamawiającemu, oprócz kary, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W przypadkach nie wymienionych w ust. 1 strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu. Jeżeli to samo zdarzenie daje podstawę do naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą naliczane przez cały okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie umowy nie wpływa na prawo dochodzenia zapłaty kar przez Zamawiającego. 4. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich zapłaty. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy. 9 GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej rękojmi oraz gwarancji jakości na przekazaną w ramach realizacji niniejszej umowy dokumentację, licząc od dnia dokonania jej odbioru końcowego przez Zamawiającego. W przypadku nie wystawienia przez Wykonawcę odrębnego dokumentu gwarancyjnego, w razie wątpliwości Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. 2. Wykonawca nie odpowiada za wady dokumentacji w następujących przypadkach: 1) jeżeli Zamawiający wprowadzi lub zezwoli na wprowadzenie do dokumentacji zmiany bez uzgodnienia z Wykonawcą, 3. Wykonawca usunie na własny koszt stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji, wszelkie wady lub braki w przedmiotowej dokumentacji. Do usuwania wad/braków ujawnionych w dokumentacji w okresie rękojmi gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć wady/braki w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych. 10 PRAWA AUTORSKIE 1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w momencie przekazania dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej umowy będą mu przysługiwały do niej autorskie prawa

10 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 10 majątkowe, w tym do tych części, które zostaną wykonane przez podwykonawców lub inne osoby i dysponuje prawem rozporządzania nim na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) oraz ust. 4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do przedmiotowego utworu/ów w momencie przekazania Zamawiającemu nie będą obciążone żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do każdej kolejnej wersji dokumentacji powstałej w wyniku uwzględnienia uwag czy też usunięcia wad. 2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 2 ust. 1 lub jego części, z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji objętej przedmiotem umowy, w tym do każdej jej zmodyfikowanej wersji, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw zależnych, a także własność wszelkich egzemplarzy, które przekaże Zamawiającemu, stosownie do postanowień niniejszej Umowy oraz nośników, na których zostaną one utrwalone. 3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji oświadczenia osób, które są autorami/współautorami dokumentacji, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz ich bezwarunkowe zobowiązanie do przeniesienia na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w ust. 4, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy przekazania każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji do celów projektowych. Wzór oświadczenia został określony w załączniku nr 1 do umowy. 4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji oraz prawo do wykonywania zależnych praw autorskich na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalenie, 2) zwielokrotnienie dowolną techniką, 3) wprowadzenie do obrotu, 4) wprowadzenie do pamięci komputera, 5) wystawienie, 6) wyświetlanie, 7) najem, 8) dzierżawę, 9) użyczenie, 10) udzielanie licencji na wykorzystanie, 11) nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, 12) ekspozycja, 13) udostępnianie wykonawcom, 14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 15) przetwarzanie, 16) wprowadzanie zmian, 17) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie.

11 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, oraz naliczenia kary określonej w 8 ust.1 lit. a) gdy: 1) Wykonawca nie rozpoczął prac objętych Umową bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego, 2) okres opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu dokumentacji przekroczy co najmniej trzydziestu dni, 3) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem dokumentacji tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w umowie, 2. Rozwiązanie niniejszej Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 3. Zamawiający, w razie rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia rozwiązania niniejszej Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy wykonana część prac nie byłaby dla Zamawiającego przydatna lub nie mogłaby być wykorzystana. 4. Rozwiązanie umowy wywołuje skutki ex nunc. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) rozszerzenia zakresu wykonywanych usług objętych przedmiotem umowy nie wymagających zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero w trakcie realizacji umowy 2) zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 3) zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, 4) zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności, gdy dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności zmiany będącej następstwem działań administracji związanej z: a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa; b) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu umowy, c) koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, d) odmową wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 5) zmian wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

12 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 12 6) zmian personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny uniemożliwiającej dotychczasowej osobie wykonywania swoich obowiązków, na inny legitymujący się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie SIWZ 7) zmian w zakresie sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy. 6. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez strony aneksu do umowy. 12 TAJEMNICA I POUFNOŚĆ 1. Każda ze Stron niniejszej Umowy zobowiązuje się, że w czasie jej wykonywania oraz po wykonaniu niniejszej Umowy, będzie traktowała uzyskane informacje, jako poufne oraz zobowiązuje się do ich nie ujawniania w jakikolwiek sposób, bez pisemnej zgody drugiej Strony. 2. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która: 1) jest informacją publiczną, 2) stanie się informacją publiczną w inny sposób, niż poprzez naruszenie zasady poufności przez którąkolwiek ze Stron. 3. Strony zobowiązują się, iż informacje poufne będą wykorzystywane wyłącznie w celach, związanych z wykonaniem niniejszej Umowy. 4. Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji poufnych osobom trzecim, z wyjątkiem: 1) podmiotów upoważnionych pisemnie przez którąkolwiek ze Stron, 2) organów i instytucji uprawnionych, na podstawie prawa, do żądania ujawnienia takiej informacji. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zmiany warunków Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego mające zastosowanie do realizacji przedmiotu umowy. 3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść swoich praw, w tym wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 4. Wykonawca oświadcza, iż jest/ nie jest czynnym podatnikiem VAT. (do uzupełnienia przy podpisaniu umowy). 5. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 6. Umowa podlega prawu polskiemu. 7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Załącznik nr 1 wzór oświadczenia ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA

13 PKP SA Centrala Departament Inwestycji Strona 13 Załącznik nr 1 do Umowy nr.. Pieczęć Wykonawcy Pełna nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Oświadczenie Oświadczam, że przenoszę na Zamawiającego, tj. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, autorskie prawa majątkowe do wykonanej dokumentacji projektowej oraz prawo do wykonywania zależnych praw autorskich na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenie, b) zwielokrotnienie dowolną techniką, c) wprowadzenie do obrotu, d) wprowadzenie do pamięci komputera, e) wystawienie, f) wyświetlanie, g) dzierżawę, h) użyczenie, i) udzielanie licencji na wykorzystanie, j) ekspozycja, k) udostępnianie wykonawcom, l) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, m) przetwarzanie, n) wprowadzanie zmian, o) publikowanie części lub całości w dowolnym miejscu i czasie.... (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Na wykonanie mapy do celów projektowych dla inwestycji pn. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny

Na wykonanie mapy do celów projektowych dla inwestycji pn. Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny Znak postępowania: 2013-0174729_MA ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zwanymi dalej łącznie Stronami.

Umowa nr. zwanymi dalej łącznie Stronami. (Załącznik nr 1 do zaproszenia) Umowa nr zawarta w dniu. pomiędzy: Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym, w imieniu i na rzecz której

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Skarbu Państwa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Skarbu Państwa. Warszawa: Opracowanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej dla realizacji zadania Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny. Numer ogłoszenia: 34163-2014; data zamieszczenia: 20.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Skarbu Państwa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Skarbu Państwa. Warszawa: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie studium historyczno-konserwatorskiego oraz sporządzenie programu i przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych dla realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

UMOWA. , zam. we.. przy ul..., PESEL:., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą UMOWA zawarta w dniu..r. we Wrocławiu, pomiędzy: Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR UMOWA NR.. W dniu.. w Lublinie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 15, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Część II SIWZ U M O W A NR zawarta w dniu.. r. w Gdańsku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/../16

UMOWA NR DP/2311/../16 UMOWA NR DP/2311/../16 zawarta w dniu... 2016 r. w Kielcach pomiędzy: UNIWERSYTETEM Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju,

Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu roku w Biłgoraju, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego znak: JRP POPT.271.1.10.2013 Umowa Nr. (projekt) zawarta w dniu.. 2015 roku w Biłgoraju, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE ANALIZY EFEKTYWNOŚCI MIKRO SIŁOWNI WIATROWEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551,

UMOWA Nr... Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, PROJEKT UMOWA Nr... zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZP/PN/.../.../WZF, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. NIP.i REGON, zwanym dalej Wykonawcą UMOWA Nr. zawarta w dniu.. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:,,mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/ Warszawy, 05-462 Wiązowna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr. Uniwersytetem Rzeszowskim, al. Rejtana 16 c, Rzeszów reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr. Uniwersytetem Rzeszowskim, al. Rejtana 16 c, Rzeszów reprezentowanym przez: ZP/UR/13/2016 Zał. nr 4 do SIWZ Wykonanie dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę dla przeprowadzenia rewitalizacji parku, spichlerza oraz łaźni końskiej na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

2 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ wzór umowy UMOWA nr zawarta w Nysie, w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Nysa, z siedzibą przy ul. Kolejowej 15, 48-300 Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP - 002628 U M O W A. zawarta w dniu..2015r. w Krakowie

Postępowanie nr: WNP - 002628 U M O W A. zawarta w dniu..2015r. w Krakowie Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A pomiędzy: zawarta w dniu..2015r. w Krakowie Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 00-973 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62 wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do siwz. UMOWA Nr... na opracowanie koncepcji pn.: Odwodnienie terenów portowych w Szczecinie i Świnoujściu.

Załącznik Nr 7 do siwz. UMOWA Nr... na opracowanie koncepcji pn.: Odwodnienie terenów portowych w Szczecinie i Świnoujściu. UMOWA Nr... na opracowanie koncepcji pn.: Odwodnienie terenów portowych w Szczecinie i Świnoujściu. zawarta w dniu. 2015 roku w Szczecinie, pomiędzy: Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w, NIP REGON lub wpis do CEIDG nr

z siedzibą w, NIP REGON lub wpis do CEIDG nr ZAŁĄCZNIK NR... -WZÓR UMOWY Znak postępowania: 2014-0148643 NINIEJSZA UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (zwana dalej "Umową") zostaje zawarta dnia r. POMIĘDZY: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy

zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Wzór umowy Załącznik nr 2 Umowa nr./life-strefy/2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Lublinie pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie przy ul. Akademickiej 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr KNDU N04 6 /./U/15

Umowa nr KNDU N04 6 /./U/15 Umowa nr KNDU N04 6 /./U/15 zawarta w dniu 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Spółką Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 Oznaczenie sprawy IPS.4011-4/D1/14 -zał. do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr. / /14 zawarta w Opolu, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach

W Z Ó R. UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach Załącznik nr 4 do SIWZ W Z Ó R UMOWY nr zawarta w dniu...w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, 33-331 Stróże 413 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028676 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA Wzór umowy załącznik nr 3 do SIWZ Przygotowanie oraz druk dwóch rodzajów folderów promocyjnych i kalendarzy książkowych na rok 2014 na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) dnia...2013r. w Warszawie zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego

UMOWA (wzór) dnia...2013r. w Warszawie zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: UMOWA (wzór) dnia....2013r. w Warszawie zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKĄ AKCYJNĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE przy ul. Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. NIP o następującej treści:

Umowa - Wzór. NIP o następującej treści: Umowa - Wzór zawarta w dniu roku w Tychach pomiędzy:. a: Nadwiślańską Agencją Turystyczną sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Edukacji 37, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000074847;

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo