INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 2008"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/44/29 z dnia 29 kwietnia 29 roku INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 28 KWIECIEŃ 29

2 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ingeruje wtedy, gdy osoba lub rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć swoich trudnych sytuacji życiowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania powiatu (własne i z zakresu administracji rządowej) w zakresie pomocy społecznej. Jako powiatowa jednostka organizacyjna obejmuje zasięgiem całość problematyki pomocy społecznej, polityki proprodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. OPIEKA NAD DZIECKIEM I POMOC RODZINIE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w 28 r. realizowało następujące zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną:. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych; 2. udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci; 3. wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym; 4. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, 5. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu; 6. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobow ą opiekę lub m łodzieżowe ośrodki wychowawcze; 7. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;. ORGANIZOW ANIE OPIEKI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH: Na terenie powiatu kłodzkiego tworzenie rodzin zastępczych opiera się na zasadzie 2

3 poszukiwania odpowiednich opiekunów i bezpiecznego domu dla konkretnego dziecka, a nie na poszukiwaniu dziecka dla rodziców którzy zgłosili gotowość do pełnienia tej funkcji. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej odbywało się na 2 sposoby: na podstawie orzeczenia sądu;. na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, w przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej. W powiecie kłodzkim w 28 r. funkcjonow ały 3 typy rodzin zastępczych: ) spokrewnione z dzieckiem; 2) niespokrewnione z dzieckiem; 3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: a) wielodzietne, b) specjalistyczne, c) o charakterze pogotowia rodzinnego. Sprawozdanie z rodzin zastępczych Stan w dniu: 3/2/28 Rodziny zastepcze spokrewnione z dzieckiem Rodziny zastępcze ogółem 226 Rodziny z dziećmi Ilość rodzin Osoby w wieku lat Ilość rodzin Bez przyjętych dzieci X Do 2 2 dzieckiem dzieci dzieci dzieci dzieci dzieci i więcej 7 i więcej 3 Dzieci w rodzinach zastępczych 298 W tym dziewczęta 69 Dzieci w wieku Ilość dzieci Posiadające dochód Ilość dzieci -3 5 Do 2 zł 6 3

4 zł zł i więcej Rodziny zastepcze niespokrewnione z dzieckiem Rodziny zastępcze ogółem 32 Rodziny z dziećmi Ilość rodzin Osoby w wieku lat Ilość rodzin Bez przyjętych dzieci X Do 2 dzieckiem dzieci dzieci dzieci dzieci dzieci i więcej 7 i więcej Dzieci w rodzinach zastępczych 53 W tym dziewczęta 3 Dzieci w wieku Ilość dzieci Posiadające dochód ilość dzieci -3 3 Do 2 zł zł zł i więcej Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastepcze Rodziny zastępcze ogółem 4 Rodziny z dziećmi Ilość rodzin Osoby w wieku lat Ilość rodzin Bez przyjętych dzieci X Do 2 dzieckiem dzieci dzieci 4-5 4

5 4 dzieci dzieci dzieci i więcej 7 i więcej Dzieci w rodzinach zastępczych 8 W tym dziewczęta 7 Dzieci w wieku Ilość dzieci Posiadające dochód Ilość dzieci -3 Do 2 zł zł zł i więcej Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjalistyczne rodziny zastepcze Rodziny zastępcze ogółem 2 Rodziny z dziećmi Ilość rodzin Osoby w wieku lat Ilość rodzin Bez przyjętych dzieci X Do 2 dzieckiem dzieci dzieci dzieci dzieci dzieci i więcej 7 i więcej Dzieci w rodzinach zastępczych 5 W tym dziewczęta 2 Dzieci w wieku Ilość dzieci Posiadające dochód Ilość dzieci -3 Do 2 zł zł zł i więcej 4-8 5

6 Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastepcze o charakterze pogotowia rodzinnego Rodziny zastępcze ogółem 3 Rodziny z dziećmi Ilość rodzin Osoby w wieku lat Ilość rodzin Bez przyjętych dzieci Do 2 dzieckiem dzieci dzieci dzieci dzieci dzieci i więcej 2 7 i więcej Dzieci w rodzinach zastępczych 5 W tym dziewczęta 7 Dzieci w wieku Ilość dzieci Posiadające dochód Ilość dzieci -3 2 Do 2 zł zł zł i więcej 4-8 W 28 r. na mocy postanowienia Sądu powstało 27 nowych spokrewnionych rodzin zastępczych, 2 niespokrewnione oraz 2 zawodowe rodziny zastępcze. Łącznie po raz pierwszy w roku sprawozdawczym w rodzinach zastępczych umieszczono 43 dzieci. Żadne z nich nie zostało umieszczone na podstawie ustawy z dnia r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Na podstawie umowy powierzenia dziecka za zgodą rodziców w 28 r. umieszczono w rodzinach zastępczych 5 dzieci. W ciągu roku sprawozdawczego zarówno w zawodowych wielodzietnych rodzinach, jak i w rodzinach specjalistycznych umieszczono po raz pierwszy po 2 dzieci. Do Pogotowia rodzinnego skierowano 6 dzieci. W 28 r. rozwiązano 7 rodzin spokrewnionych, 2 niespokrewnione oraz zawodową z przyczyn innych niż osiągnięcie przez dziecko 8 roku życia. Rodzina zawodowa została rozwiązana z powodu przekształcenia w placówkę rodzinną. W 3 przypadkach inicjatorem rozwiązania rodziny był Sąd Rodzinny, w przypadku PCPR w Kłodzku, natomiast w 6 przypadkach sama rodzina zastępcza. W 28 r. spokrewnione rodziny zastępcze przed ukończeniem 8 roku życia opuściło 6 dzieci, z których 9 na podstawie postanowienia sądu powróciło do rodziny biologicznej, 5 6

7 zostało umieszczonych w innej rodzinie zastępczej natomiast 2 umieszczono w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Żadne dziecko nie opuściło rodziny niespokrewnionej, jak również zawodowej wielodzietnej oraz specjalistycznej. Dużą rotację zauważa się w pogotowiach rodzinnych, które w ciągu roku 28 opuściło 2 dzieci. 8 z nich powróciło do rodziny naturalnej, 9 zostało umieszczonych w innych rodzinach zastępczych natomiast 3 trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej. W ciągu roku sprawozdawczego 26 wychowanków przebywających w spokrewnionych rodzinach zastępczych osiągnęło pełnoletniość. 22 z nich nadal pozostało w rodzinach zastępczych do czasu ukończenia szkół, które rozpoczęli przed osiągnięciem 8 r.ż. 4 osoby opuściły rodzinę zastępczą i są w trakcie procesu usamodzielnienia. W rodzinach niespokrewnionych 8 lat ukończyło 2 osoby i nadal pozostają w tych rodzinach. Żadne z dzieci przebywających w rodzinach zawodowych nie osiągnęło w ciągu roku 28 pełnoletniości. W 28 r. szkolenie dla rodzin zastępczych ukończyło 4 rodziny. Czynnikiem sprzyjającym zwiększeniu liczby rodzin zastępczych byłby przede wszystkim lepszy dostęp do pomocy specjalistycznej, w tym psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, co m ógłby zapew nić ośrodek adopcyjno- opiekuńczy. 2. PCPR REALIZOWAŁO RÓWNIEŻ ZADANIA POWIATU W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH: Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 647 zł, zwana dalej podstawą. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZINY ZASTĘPCZE - OGÓŁEM LICZBA OSÓB, KTÓRYM KWOTA PRZYZNANO ŚWIADCZEŃ W DECYZJĄ SWIADCZEN ZŁ ŚWIADCZENIE LICZBA DZIECI LICZBA UMIESZCZON RODZIN YCH W RODZINIE ZASTĘPCZEJ w tym: RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM w tym: pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem ^ w tym: pomoc pieniężna na częściowe 4 pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 5 dziecka przyjmowanego do rodziny jednorazowa pomoc losowa okresowa pomoc losowa rzeczowa pomoc losowa 7

8 WYSZCZEGÓLNIENIE RODZINY NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM LICZBA OSÓB, LICZBA DZIECI KTÓRYM KWOTA LICZBA LICZBA UMIESZCZON P Z " ŚWIADCZEŃ SWIADHZEN W RODZIN YCH DECYZJĄ W ZL RODZINIE ŚWIADCZENIE ZASTĘPCZEJ w tym: pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem w tym: pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 2 dziecka przyjmowanego do rodziny jednorazowa pomoc losowa 3 okresowa pomoc losowa 4 rzeczowa pomoc losowa 5 ZAWODOWE NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM w tym: WIELODZIETNE w tym: pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem w tym: pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 2 dziecka przyjmowanego do rodziny jednorazowa pomoc losowa 2 okresowa pomoc losowa 22 rzeczowa pomoc losowa 23 wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej SPECJALISTYCZNE w tym: pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem w tym: pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka

9 WYSZCZEGÓLNIENIE jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 28 dziecka przyjmowanego do rodziny LICZBA OSÓB, KTÓRYM KWOTA PRZYZNANO a,a7, A, fświadczeń W ŚWIADCZEŃ DECYZJĄ ZŁ ŚWIADCZENIE LICZBA RODZIN LICZBA DZIECI UMIESZCZON YCH W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 5 jednorazowa pomoc losowa 29 okresowa pomoc losowa 3 rzeczowa pomoc losowa 3 wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji specjalistycznej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO w tym: pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem w tym: pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 36 dziecka przyjmowanego do rodziny jednorazowa pomoc losowa 37 okresowa pomoc losowa 38 rzeczowa pomoc losowa 39 wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego wynagrodzenie osoby pozostającej w gotowości pełnienia zadań pogotowia 4 rodzinnego 3. WYNAGRODZENIE ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE KŁODZKIM: WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ LICZBA RODZIN LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 2 9

10 WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSOB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE " LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ LICZBA RODZIN LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 2 wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji wielodzietnej 2 4 zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji specjalistycznej zawodowej 32 niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego wynagrodzenie osoby pozostającej w gotowości pełnienia zadań pogotowia rodzinnego 4 4. ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO POZBAWIONYM OPIEKI RODZICÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- W YCHOW AW CZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: Na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonuje 6 placówek opiekuńczowychowawczych, w tym 2 placówki rodzinne. Placówki zapewniają dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewniają korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia. ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA W PLACÓW CE w 28 r. NAZWA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ Dom Dziecka w Kłodzku ul. Korczaka Dom Dziecka w Kłodzku ul. Wandy 6 Dom Dziecka w Nowej Rudzie ul. Fredry 47 Dom Dziecka w Domaszkowie ul. Międzyleska 5 Rodzinny Dom Dziecka w Krosnowicach Rodzinny Dom Dziecka w Gorzanowie ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA W PLACÓWCE w 28 r. 2 28, zł 75, zł 83, zł 2 223, zł koszt nie był publikowany (placówka funkcjonuje od.8.28 r.) koszt ustalony na 29 r. podwyższony o wskaźnik inflacji wynosi 2 28, zł 34, zł

11 WYDATKI PONIESIONE NA UTRZYMANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- W YCHOW AW CZYCH W 28 r.: D z Rozdz W yszczególnienie Pomoc społeczna 852 Placówki opiekuńczow ychowawcze (Domy dziecka) 232 dotacje celowe przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst porozum ień między jst 258 dotacja podmiotowa z budż.dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych DD Domaszków DD Kłodzko DD Nowa Ruda RDD Gorzanów RDD Krosnowice DMD Kłodzko 298, 32 w ydatki osob.niezal. do wynagrodzeń 7636, ,, 3 świadczenia społeczne 566, 25, 4957,3 529, ,28 4 w ynagrodzenia osobowe pracowników 44 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 składki na ubezpieczenia społeczne , , ,9 6468,5 3888, , , ,6 972, 3524, 5369,8 864,95 282,55 42 składki na Fundusz Pracy 3853,7 284, 7556, 38,39 43,45 47 wynagrodzenia bezosobowe, 2688, 43, 4,, 42 zakup materiałów i wyposażenia 6448,27 692, 492, ,4 7758, zakup środków żywności 697,3 428,4 6428,5 424 zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 296, ,6 426 zakup energii , 8797,42 87,92 568,8 427 zakup usług remontowych 5545, , zakup usług zdrowotnych , 429,5 43 zakup usług pozostałych 4396,5 7938, 57746,88 32, ,8 435 zakup usług dostępu do sieci Internet 436 opłaty z tyt.zak. usł. telekom, telef. komórkowej 437 opłaty z tyt.zak.usł.telekom, telef.stacjonamej 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9,95 683,97 84,4 398,9 344,7 77,6 662, , 2467,9 3842, ,3 488, 44 podróże służbowe krajowe 684,23 767, 437,26 25, różne opłaty i składki 85,4 7637, ,39 23,64 24,3 444 odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych 26646, 35226, 372, 45,58 566, podatek od nieruchomości, 246, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych 355, 395, 58,4

12 474 zakup mat.papierń.do sp.drukar.i urządz. kserograficznych 475 zakup akcesor.kom puter,w tym programów i licencji 65 wydatki inwestycyjne jedn. budżet. 66 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. 325,27 763,8 4, 2867, ,65,, 769, Zadania; Zakup pralnicowirówki 769, 623 dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zakup, inwest. jednostek niezal do sekt fin publ. 25, I RAZEM : 39239, , 4788, 3346,26 65,7 423, Dom Dziecka Gromadka w Nowej Rudzie w 28 r. obejmował swoją opieką 47 wychowanków (stan z r.), którzy stanowili 4 grupy. 3 grupy wychowawcze koedukacyjno-rozwojowe liczą do - wychowanków każda. Opiekę nad dziećmi w grupach sprawuje 3 wychowawców, w tym jeden mężczyzna. Każda z grup dysponuje sypialniami -2 osobowymi, łazienkami, wc, bawialnią, kuchenką oraz pokojem do cichej nauki. W związku z tym, że całodobowy pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej może być realizowany w grupach usamodzielniających stanowiących formę organizacyjną placówki przeznaczoną dla starszych dzieci, na terenie Domu Dziecka Gromadka funkcjonuje jedna grupa, która powstała na potrzeby wychowanków przygotowywanych do usamodzielnienia, liczy ona 5 osób. Wychowankowie tej grupy zamieszkują w 3 samodzielnych mieszkaniach zlokalizowanych na terenie placówki. Ilość wychowanków w grupach wychowawczych jak i w grupie usam odzielnienia spełniają wym agane standardy. Dom Dziecka w Kłodzku, ul. Korczaka, składa się z trzech niezależnych samodzielnych budynków: A, B, C. W roku 28 na potrzeby dzieci wykorzystane były tylko dwa budynki A i C w których mieszkało 46 wychowanków. W budynku A funkcjonowały trzy grupy wychowawcze, w budynku C jedna grupa sam odzielnego zam ieszkania. Każda z grup ma do dyspozycji: ca wyposażone w segmenty, biurka, lampki, zabawki itp. pokoje mieszkalne 3-4 osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych, ca pomieszczenie do wypoczynku wyposażone w stoliki, krzesła, gry, zabawki, książki itp., ca miejsce do cichej nauki, oj aneks kuchenny, w którym przygotowywane są posiłki; kolacje, podwieczorki, a w soboty i niedziele- śniadania, ca łazienki i toalety z miejscem do prania i suszenia. Poza pomieszczeniami każdej z grup, na terenie placówki znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne, z których korzystają wszyscy wychowankowie: kuchnia, jadalnia, świetlica, pokój metodyczny, biblioteka, sala rehabilitacyjno - sportowa, sala kominkowa, pokój gościnny, gabinet pielęgniarki i pokój dla dzieci chorych, pralnia, pomieszczenie do suszenia. 2

13 W budynku B aktualnie znajdują się biura terapeuty, pracownika socjalnego, magazyniera, zaopatrzeniowca, pokój gościnny, sala kominkowa i gimnastyczna. Równocześnie, w ramach dochodzenia do standaryzacji, trwają prace wykończeniowe dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem do zamieszkania przez 5 pełnoletnich wychowanków. Brak jest możliwości w ygospodarowania pomieszczeń dla kolejnych wychowanków. W Domu Dziecka w Domaszkowie życie wychowanków zorganizowane jest w trzech grupach. Każda z grup posiada własny aneks kuchenny wyposażony w niezbędny sprzęt AGD i gospodarstwa domowego. W placówce funkcjonuje odremontowanych pomieszczeń sypialnianych, są to dwu, trzy i czteroosobowe pokoje. Każda grupa ma swoją uczelnię, w których dokonano zmiany oświetlenia, gdyż tam wychowankowie odrabiają lekcje oraz spędzają czas wolny od nauki. W e wszystkich pomieszczeniach dokonano naprawy podłóg i wymiany wykładzin dywanowych na wykładziny PCV. Wymogi standaryzacyjne spełnia również węzeł sanitarny, każda z grup posiada własne łazienki. Ponadto w placówce znajdują się: jadalnia wyposażona w nowe stoły i krzesła, kuchnia główna odmalowana w ubiegłym roku oraz wyposażona w odpowiedni sprzęt gospodarstwa domowego, świetlica ogólna, w której dokonano wymiany stolarki okiennej, pokój gościnny i pokój do cichej nauki, siłownia oraz pralnia ogólna, do której zakupiono nowoczesną pralnicę i pralnia grupowa wyposażona w 2 nowe pralki automatyczne oraz suszarko-wirówkę. Dom jest czysty, zadbany, wyposażony w nowe meble, kolorowo urządzony, w każdym pokoju wypoczynkowym jest kolorowy telewizor a od kilku miesięcy na świetlicy głównej znajduje się kolorowy telewizor plazmowy z podłączonym sprzętem DVD. Na zasadzie wychowywania poprzez pracę i przygotowania do samodzielności oraz uczenia odpowiedzialności, dzieci w swoich grupach same dbają o porządek a w soboty i niedziele samodzielnie pod opieką wychowawcy przygotowują śniadania i kolacje oraz organizują kulinarne popołudnia. Budynek otoczony jest pięknym terenem rekreacyjnowypoczynkowym, na którym znajduje się boisko, stół do tenisa stołowego oraz plac zabaw. W 28 r. placówka zapewniła miejsca dla 33 wychowanków (stan z r.) wychowanków w wieku od 6 do 2 lat w tym 22 chłopców i dziewcząt. Dzieci uczęszczały do szkół i ośrodków, które biorą pod uwagę ich możliwości intelektualne: do przedszkola - osoba, do kł. - 2 osoby, do szkoły podstawowej - 4 osób, do gimnazjum - 4 osoby, do szkół ponadpodstawowych - 4 osoby, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Polanicy Zdroju przebywają - 2 osoby, w Ośrodku Leczniczo- W ychowawczym - 3 osoby, w Ochotniczym Hufcu Pracy - 3 osoby. W 28 r. Dom Dziecka prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P Kłodzko, ul. W andy 6. zapewnił opiekę 48 podopiecznym (stan z r.) w wieku od miesiąca do 6 roku życia. Spełnione są standardy określone w rozporządzeniu MPiPS z dnia 9 października 27 r. odnośnie warunków bytowych podopiecznych. Na terenie placówki funkcjonują sypialnie dziecięce 5-osobowe, trzy bawialnie (dla 3 grup), pokój do gimnastyki, plac zabaw, pokój zabiegowy i rehabilitacyjny. Do pracy z dziećmi oraz rodzicami biologicznymi dzieci zatrudnieni są specjaliści: pedagog, psycholog, rehabilitant, pracownik socjalny, wychowawcy, opiekunki dziecięce. Na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonują dwie placówki rodzinne (rodzinne domy dziecka). RDD w Krosnowicach działa od sierpnia 28 r. Rodzinny Dom Dziecka w Gorzanowie: Rodzinny Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zapewniającą dzieciom czasowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobow ą opiekę i wychowanie 3

14 w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usam odzielnienia. Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Gorzanowie powstała na podstawie uchwały nr VI/46/23 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia lipca 23 roku - Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Nadrzecznej 2 w Gorzanowie. Obecnie w Rodzinnym Domu Dziecka przebywa 9 wychowanków w wieku szkolnym. Dzieci, które umieszczone zostały w placówce pochodzą z rodzin wychowawczo dysfunkcjonalnych, a zatem placówka staje przed ogromnym wyzwaniem rekompensaty niezaspokojonych przez rodziców potrzeb biologicznych i emocjonalnych, tj. potrzeby miłości, bezpieczeństwa, przynależności, czy też poczucia akceptacji. Rodzinny Dom Dziecka zapewnia więc przebywającym w nim dzieciom całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Warunki lokalowe zostały dostosowane do potrzeb dzieci. Czas wolny organizowany w miarę możliwości dzieciom to wyjazdy na basen do Słupca, różne wycieczki rowerowe i piesze, wyjazdy na koncerty organizowane przez Szkołę M uzyczną w Bystrzycy Kłodzkiej, a także zabawy urodzinowe. Uchwałą Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 2/28 z dnia 7 lutego 28 roku zatwierdzony został regulamin organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka regulujący cele, zadania, organizację RDD, jak również prawa i obowiązki wychowanków. Rodzinny Dom Dziecka w Krosnowicach: Rodzinny Dom Dziecka w Krosnowicach powstał na mocy uchwały nr XX/36/28 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 czerwca 28 r. Rodzinny Dom Dziecka posiada powierzchnię 46 m2. Obecnie przebywa w nim 6 wychowanków w wieku od 4 do 2 lat. W pobliżu domu znajduje się plac porośnięty drzewami i trawą, gdzie dzieci spędzają czas wolny na różnego rodzaju zabawach. Dzieci zajmują 4 pokoje, które są wyposażone w meble szkolne - biurka, krzesła, lampki. Czas wolny organizowany jest w miarę możliwości poprzez różnego rodzaju gry planszowe, rysowanie, malowanie, czy oglądanie telewizji. Placówka funkcjonuje w oparciu o regulamin organizacyjny, który został zatwierdzony uchwałą nr /28 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia r. wychowankowie biorą czynny udział w organizowaniu życia rodzinnego, poprzez przygotowywanie wspólnych posiłków, czy sprzątanie swoich pokoi. W ychowankowie uczęszczają do szkoły podstawowej w Gorzanowie. Jeżeli chodzi o opiekę medyczną, to każde z dzieci jest pod opieką poradni rodzinnej i poradni specjalistycznej. Dyrektorzy placówek rodzinnych są zobowiązani do prowadzenia indywidualnych planów pracy z dziećmi oraz do dokonywania oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce rodzinnej. W powiecie kłodzkim ten obowiązek nie jest realizowany zgodnie z przepisami, ponieważ współpraca w tym zakresie leży w kompetencjach ośrodka adopcyjno - opiekuńczego. Ośrodki z terenu województwa dolnośląskiego odmówiły powiatowi kłodzkiemu współpracy w tym zakresie, ze względu na to, że chcą ze szczególną starannością wesprzeć placówki rodzinne właściwe terytorialnie. Dnia 2 lutego 29 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku wpłynęła informacja o powołaniu Powiatowego Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego z siedzibą w Głogowie. Starosta Głogowski zachęcił jednocześnie do współpracy, jednakże tylko w zakresie szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych. Zadania te na zlecenie PCPR w Kłodzku wykonuje na potrzeby powiatu kłodzkiego Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy w Nysie, który jest położony w odległości ok. 6 km od Kłodzka. Od Głogowa 4

15 dzieli nas natomiast odległość ponad 2 km. Biorąc pod uwagę fakt, że starosta głogowski proponuje współpracę tylko w zakresie szkoleń, zwiększanie kosztów i czasu podróży kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej nie jest uzasadnione. W budżecie powiatu kłodzkiego na rok 29 zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Ośrodka A dopcyjno- Opiekuńczego. Na terenie powiatu kłodzkiego poważnym problemem jest brak miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Powiat dysponuje 4 placówkami socjalizacyjnymi, które obecnie mają obłożenie miejsc ponad stan. W placówkach rodzinnych również brakuje miejsc. W szybkim tempie wzrasta ilość postanowień o natychmiastowym umieszczeniu małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, wydawanych przez Sąd Rejonowy w Kłodzku. Aktualnie na realizację postanowień o umieszczeniu w placówce opiekuńczowychowawczej oczekuje 28 dzieci z terenu powiatu kłodzkiego. W części przypadków są w toku sprawy o zmianę postanowień ze względu na poprawę sytuacji rodzinnej lub pojawienie się kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci. W kilku przypadkach do umieszczeń dojdzie na przestrzeni kilku najbliższych tygodni, po zwolnieniu się miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Dla dzieci obecnie nie posiadamy alternatywy. Ponadto wciąż napływają nowe postanowienia sądowe. W 27 r. dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku wydał 68 skierowań do placówek opiekuńczo- wychowawczych, natomiast w 28 r. umieszczono w placówkach 84 dzieci. W pierwszym kwartale bieżącego roku wydano już 2 skierowań. Pomimo starań podejmowanych przez pracowników zespołu ds. opieki nad dzieckiem i rodziną przy PCPR w Kłodzku wciąż brakuje kandydatów na rodziny zastępcze. Z kolei Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Nysie, z którym współpracujemy, dość rzadko organizuje szkolenia rodzin zastępczych ze względu na brak odpowiedniej liczby kandydatów również z terenu innych powiatów. Aktualnie oczekujemy na efekty ogłoszenia w 55 parafiach powiatu kłodzkiego apelu pn. Zostań Rodzicem Zastępczym. Kolejny raz uzyskaliśm y w tym celu zgodę Biskupa Świdnickiego. Problemem jest ponadto fakt, że rodziny zastępcze obawiają się przyjmowania pod opiekę dzieci starszych, ze względu na problemy wychowawcze, które m ogą stwarzać. 5. POKRYWANIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECI Z TERENU POWIATU, UMIESZCZONYCH W CAŁODOBOWYCH PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH, RÓWNIEŻ NA TERENIE INNEGO POWIATU: W 28 r. powiat kłodzki realizował 2 porozumień z obcymi powiatami w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na terenie innych powiatów a pochodzących z terenu powiatu kłodzkiego. Porozumienia te dotyczą kosztów utrzymania 4 dzieci. Powiat kłodzki poniósł z tego tytułu wydatki w wysokości 7.592,6 zł. W 28 r. powiat kłodzki na mocy 2 porozumień z obcymi powiatami uzyskał zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie 5 dzieci pochodzących z obcych powiatów a przebywających na terenie powiatu kłodzkiego w w ysokości 5.73,4 zł 5

16 6. PRZYZNAWANIE POMOCY PIENIĘŻNEJ NA USAMODZIELNIENIE ORAZ NA KONTYNUOW ANIE NAUKI OSOBOM USAM ODZIELNIANYM: Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczowychowawczej zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną. W powiecie kłodzkim pomocą taką było objętych 72 wychowanków, w tym 5 wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii zapewniających całodobową opiekę i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 88 wychowanków rodzin zastępczych. Rodzaje pomocy przyznawanej osobom usam odzielnianym: ZADANIA WŁASNE WYSZCZEGÓLNIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIEL NIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUO WANIE NAUKI 3 POMOC NA ZAGOSPODARO WANIE W FORMIE RZECZOWEJ 6 RODZINY ZASTĘPCZE liczba osób liczba świadczeń kwota świadczeń CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE TYPU RODZINNEGO I SOCJALIZACYJNEGO 5 liczba osób liczba świadczeń kwota świadczeń SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE 9 liczba osób liczba świadczeń kwota świadczeń SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 3 6

17 ZADANIA WŁASNE WYSZCZEGÓLNIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIEL NIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUO WANIE NAUKI 3 POMOC NA ZAGOSPODARO WANIE W FORMIE RZECZOWEJ 6 RODZINY ZASTĘPCZE liczba osób 4 liczba świadczeń 5 4 kwota świadczeń MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 7 liczba osób 8 liczba świadczeń Kwota świadczeń MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII ZAPEWNIAJĄCE 2 CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ liczba osób 22 liczba świadczeń 23 kwota świadczeń DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE liczba osób liczba świadczeń 27 kwota świadczeń 28 DOMY DLA MATEK Z MAŁYMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY liczba osób 29 3 liczba świadczeń 3 kwota świadczeń 32 SCHRONISKA DLA NIELETNICH 33 liczba osób 34 liczba świadczeń 35 kwota świadczeń

18 ZADANIA WŁASNE WYSZCZEGÓLNIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIEL NIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUO WANIE NAUKI 3 POMOC NA ZAGOSPODARO WANIE W FORMIE RZECZOWEJ 6 RODZINY ZASTĘPCZE ZAKŁADY POPRAWCZE 37 2 liczba osób 38 2 liczba świadczeń 39 2 kwota świadczeń POMOC W UZYSKANIU ODPOWIEDNICH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH, W TYM W MIESZKANIU CHRONIONYM (osoba usamodzielniana zamieszkująca w mieszkaniu chronionym jest obowiązana do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów. W uzasadnionych przypadkach starosta może ją zwolnić z ponoszenia opłat; pomocy tej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usam odzielnianej.); Powiat kłodzki nie dysponuje mieszkaniami socjalnymi. PCPR w Kłodzku w tym zakresie współpracuje z wójtami oraz burmistrzami z terenu powiatu kłodzkiego. Nie wyczerpuje to niestety potrzeb osób usamodzielnianych. Niemniej jednak prowadzona jest praca socjalna mająca na celu pomoc w polepszeniu warunków mieszkaniowych wychowanków. Wśród osób usamodzielnianych, którym PCPR w Kłodzku wspierał w uzyskaniu mieszkania z urzędu 4 osoby otrzym ały lokal m ieszkaniowy. POMOC W UZYSKANIU ZATRUDNIENIA (udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej): Ten rodzaj pomocy polega na wspieraniu wychowanka w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia zgodnie z możliwościami i dążeniami. Pracownicy PCPR w Kłodzku zachęcają do udziału w szkoleniach aktywizujących, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. sierpnia 28 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku podpisał umowę ramową z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Wałbrzychu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z podpisaną umową PCPR realizował projekt systemowy Bądź aktywny, uwierz w siebie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu było 4 osób usamodzielnianych, w tym z rodzin zastępczych 24 osoby, z placówek 6 osób. Projekt miał na celu aktywizację zawodową wychowanków. 7. POMOC OSOBOM USAM O DZIELNIANYM W INTERGACJI ZE ŚRODOW ISKIEM: Z wychowankami usamodzielnianymi jest prowadzona indywidualnie bieżąca praca socjalna mająca na celu podniesienie umiejętności w przystosowaniu do życia. Z każdym z w ychow anków sporządzany jest program usam odzielnienia, który określa 8

19 formy pomocy w zakresie współdziałania i wspierania osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem, uzyskania wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej (w tym plan kontynuowania nauki), uzyskania kwalifikacji zawodowych, ustalenia uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, osiedlenia się osoby usamodzielnianej w powiecie innym niż miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej, uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych, podjęcia zatrudnienia, uzyskania przysługujących świadczeń. RODZICE BIOLOGICZNI DZIECKA UMIESZCZONEGO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ Rodzice biologiczni są zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt ich dzieci, które zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. W 28 r. w ewidencji rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych widniało 9 osób, w tym 3 osób to rodzice biologiczni dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów a pochodzących z terenu powiatu kłodzkiego. 7 osób było na mocy decyzji administracyjnej obciążonych na kwotę 6 76,33 zł. 6 osób wpłacało na bieżąco, kwota wpłacona (stan na r.) to 8 29,4 zł. W postępowaniu komorniczym wyegzekwowano od rodziców biologicznych kwotę 8 592,96 zł zaległości. W 28 r. wydano 84 decyzje zwalniające rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych. W 28 r. zwolnionych z odpłatności było 46 osób. W przypadku 2 osób nie można ustalić sytuacji materialno-bytowej, co jest niezbędne do wystawienia decyzji administracyjnej dotyczącej ustalenia bądź zwolnienia z odpłatności. W większości tych przypadków rodzice biologiczni przebywają za granicą i uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Wśród 3 rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów a pochodzących z terenu powiatu kłodzkiego żadna osoba nie jest obciążona, 3 osób jest zwolnionych z odpłatności, w 3 przypadkach nie jest ustalone ojcostwo, osób nie żyje a w 3 przypadkach sytuacja nie została ustalona ze względu na pobyt zobowiązanych za granicą kraju. Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych: ' Nie jest ustalona sytuacja materialno-bytowa Ilość rodziców biologicznych 9= % 23 22% Rodzice biologiczni nie żyją 73 9% Nie zostało ustalone ojcostwo 45 5% Obciążenia 7 2% Zwolnienia % 9

20 ORGANIZOWANIE I ZAPEWNIENIE USŁUG W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 października 25 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 27, poz. 837) Domy Pomocy Społecznej zaspakajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne, kulturalne i religijne mieszkańców. W yposażone są w sale rehabilitacyjne, gabinety zabiegowe, sale terapii zajęciowej, kąciki telewizyjne, tarasy wypoczynkowe, kaplice. Każdy mieszkaniec ma zapewniony- w zależności od rodzaju schorzenia sprzęt specjalistyczny oraz urządzenia ułatwiające samoobsługę. Wszystkie domy pomocy społecznej, położone na terenie powiatu kłodzkiego spełniły wymogi standaryzacyjne i zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego otrzymały zezwolenie na prowadzenie. L.p. DPS Ilość miejsc. Bystrzyca Ktodzkadla osób przewlekle somatyczn ie chorych 2. Nowa Ruda- dla osób przewlekle somatyczn ie chorych 3. Jugów- dla osób przewlekle somatyczn ie chorych 4. Podzamek dla mężczyzn niepelnosp rawnych intelektual. 5. Szczytnadla mężczyzn niepelnosp rawnych intelektual. 6. Ludwikowi ce Kł. dla dzieci niepełnosp rawnych intelektual. 7. Ścinawka Dolna 2- dla dzieci niepelnosp rawnych intelektual. Ilość osób Ilość osób oczekujących na miejsce Czas oczekiwa nia na miejsce w DPS ok. 3 m- cy ok. 3 m- cy ok. 3 m- cy 95 3 ok. roku Natychmi astowe przyjęcie 2 2 ok. /* roku 5 5 ok. / 2 roku Umiesz czające Ilość decyzji wydanych w 28 r. Naliczają ce odptat ność Odstę pujące od odpłat ności Kierują ce na inny teren Uchyla jące Zmieni ające

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 ŁEBA, 2014.02.12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS.045.9.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo