INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 2008"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/44/29 z dnia 29 kwietnia 29 roku INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 28 KWIECIEŃ 29

2 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ingeruje wtedy, gdy osoba lub rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć swoich trudnych sytuacji życiowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania powiatu (własne i z zakresu administracji rządowej) w zakresie pomocy społecznej. Jako powiatowa jednostka organizacyjna obejmuje zasięgiem całość problematyki pomocy społecznej, polityki proprodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. OPIEKA NAD DZIECKIEM I POMOC RODZINIE: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w 28 r. realizowało następujące zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną:. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych; 2. udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci; 3. wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym; 4. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, 5. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu; 6. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobow ą opiekę lub m łodzieżowe ośrodki wychowawcze; 7. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;. ORGANIZOW ANIE OPIEKI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH: Na terenie powiatu kłodzkiego tworzenie rodzin zastępczych opiera się na zasadzie 2

3 poszukiwania odpowiednich opiekunów i bezpiecznego domu dla konkretnego dziecka, a nie na poszukiwaniu dziecka dla rodziców którzy zgłosili gotowość do pełnienia tej funkcji. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej odbywało się na 2 sposoby: na podstawie orzeczenia sądu;. na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, w przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej. W powiecie kłodzkim w 28 r. funkcjonow ały 3 typy rodzin zastępczych: ) spokrewnione z dzieckiem; 2) niespokrewnione z dzieckiem; 3) zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: a) wielodzietne, b) specjalistyczne, c) o charakterze pogotowia rodzinnego. Sprawozdanie z rodzin zastępczych Stan w dniu: 3/2/28 Rodziny zastepcze spokrewnione z dzieckiem Rodziny zastępcze ogółem 226 Rodziny z dziećmi Ilość rodzin Osoby w wieku lat Ilość rodzin Bez przyjętych dzieci X Do 2 2 dzieckiem dzieci dzieci dzieci dzieci dzieci i więcej 7 i więcej 3 Dzieci w rodzinach zastępczych 298 W tym dziewczęta 69 Dzieci w wieku Ilość dzieci Posiadające dochód Ilość dzieci -3 5 Do 2 zł 6 3

4 zł zł i więcej Rodziny zastepcze niespokrewnione z dzieckiem Rodziny zastępcze ogółem 32 Rodziny z dziećmi Ilość rodzin Osoby w wieku lat Ilość rodzin Bez przyjętych dzieci X Do 2 dzieckiem dzieci dzieci dzieci dzieci dzieci i więcej 7 i więcej Dzieci w rodzinach zastępczych 53 W tym dziewczęta 3 Dzieci w wieku Ilość dzieci Posiadające dochód ilość dzieci -3 3 Do 2 zł zł zł i więcej Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne rodziny zastepcze Rodziny zastępcze ogółem 4 Rodziny z dziećmi Ilość rodzin Osoby w wieku lat Ilość rodzin Bez przyjętych dzieci X Do 2 dzieckiem dzieci dzieci 4-5 4

5 4 dzieci dzieci dzieci i więcej 7 i więcej Dzieci w rodzinach zastępczych 8 W tym dziewczęta 7 Dzieci w wieku Ilość dzieci Posiadające dochód Ilość dzieci -3 Do 2 zł zł zł i więcej Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem specjalistyczne rodziny zastepcze Rodziny zastępcze ogółem 2 Rodziny z dziećmi Ilość rodzin Osoby w wieku lat Ilość rodzin Bez przyjętych dzieci X Do 2 dzieckiem dzieci dzieci dzieci dzieci dzieci i więcej 7 i więcej Dzieci w rodzinach zastępczych 5 W tym dziewczęta 2 Dzieci w wieku Ilość dzieci Posiadające dochód Ilość dzieci -3 Do 2 zł zł zł i więcej 4-8 5

6 Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastepcze o charakterze pogotowia rodzinnego Rodziny zastępcze ogółem 3 Rodziny z dziećmi Ilość rodzin Osoby w wieku lat Ilość rodzin Bez przyjętych dzieci Do 2 dzieckiem dzieci dzieci dzieci dzieci dzieci i więcej 2 7 i więcej Dzieci w rodzinach zastępczych 5 W tym dziewczęta 7 Dzieci w wieku Ilość dzieci Posiadające dochód Ilość dzieci -3 2 Do 2 zł zł zł i więcej 4-8 W 28 r. na mocy postanowienia Sądu powstało 27 nowych spokrewnionych rodzin zastępczych, 2 niespokrewnione oraz 2 zawodowe rodziny zastępcze. Łącznie po raz pierwszy w roku sprawozdawczym w rodzinach zastępczych umieszczono 43 dzieci. Żadne z nich nie zostało umieszczone na podstawie ustawy z dnia r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Na podstawie umowy powierzenia dziecka za zgodą rodziców w 28 r. umieszczono w rodzinach zastępczych 5 dzieci. W ciągu roku sprawozdawczego zarówno w zawodowych wielodzietnych rodzinach, jak i w rodzinach specjalistycznych umieszczono po raz pierwszy po 2 dzieci. Do Pogotowia rodzinnego skierowano 6 dzieci. W 28 r. rozwiązano 7 rodzin spokrewnionych, 2 niespokrewnione oraz zawodową z przyczyn innych niż osiągnięcie przez dziecko 8 roku życia. Rodzina zawodowa została rozwiązana z powodu przekształcenia w placówkę rodzinną. W 3 przypadkach inicjatorem rozwiązania rodziny był Sąd Rodzinny, w przypadku PCPR w Kłodzku, natomiast w 6 przypadkach sama rodzina zastępcza. W 28 r. spokrewnione rodziny zastępcze przed ukończeniem 8 roku życia opuściło 6 dzieci, z których 9 na podstawie postanowienia sądu powróciło do rodziny biologicznej, 5 6

7 zostało umieszczonych w innej rodzinie zastępczej natomiast 2 umieszczono w placówce opiekuńczo- wychowawczej. Żadne dziecko nie opuściło rodziny niespokrewnionej, jak również zawodowej wielodzietnej oraz specjalistycznej. Dużą rotację zauważa się w pogotowiach rodzinnych, które w ciągu roku 28 opuściło 2 dzieci. 8 z nich powróciło do rodziny naturalnej, 9 zostało umieszczonych w innych rodzinach zastępczych natomiast 3 trafiło do placówki opiekuńczo-wychowawczej. W ciągu roku sprawozdawczego 26 wychowanków przebywających w spokrewnionych rodzinach zastępczych osiągnęło pełnoletniość. 22 z nich nadal pozostało w rodzinach zastępczych do czasu ukończenia szkół, które rozpoczęli przed osiągnięciem 8 r.ż. 4 osoby opuściły rodzinę zastępczą i są w trakcie procesu usamodzielnienia. W rodzinach niespokrewnionych 8 lat ukończyło 2 osoby i nadal pozostają w tych rodzinach. Żadne z dzieci przebywających w rodzinach zawodowych nie osiągnęło w ciągu roku 28 pełnoletniości. W 28 r. szkolenie dla rodzin zastępczych ukończyło 4 rodziny. Czynnikiem sprzyjającym zwiększeniu liczby rodzin zastępczych byłby przede wszystkim lepszy dostęp do pomocy specjalistycznej, w tym psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, co m ógłby zapew nić ośrodek adopcyjno- opiekuńczy. 2. PCPR REALIZOWAŁO RÓWNIEŻ ZADANIA POWIATU W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH: Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 647 zł, zwana dalej podstawą. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZINY ZASTĘPCZE - OGÓŁEM LICZBA OSÓB, KTÓRYM KWOTA PRZYZNANO ŚWIADCZEŃ W DECYZJĄ SWIADCZEN ZŁ ŚWIADCZENIE LICZBA DZIECI LICZBA UMIESZCZON RODZIN YCH W RODZINIE ZASTĘPCZEJ w tym: RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM w tym: pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem ^ w tym: pomoc pieniężna na częściowe 4 pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 5 dziecka przyjmowanego do rodziny jednorazowa pomoc losowa okresowa pomoc losowa rzeczowa pomoc losowa 7

8 WYSZCZEGÓLNIENIE RODZINY NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM LICZBA OSÓB, LICZBA DZIECI KTÓRYM KWOTA LICZBA LICZBA UMIESZCZON P Z " ŚWIADCZEŃ SWIADHZEN W RODZIN YCH DECYZJĄ W ZL RODZINIE ŚWIADCZENIE ZASTĘPCZEJ w tym: pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem w tym: pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 2 dziecka przyjmowanego do rodziny jednorazowa pomoc losowa 3 okresowa pomoc losowa 4 rzeczowa pomoc losowa 5 ZAWODOWE NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM w tym: WIELODZIETNE w tym: pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem w tym: pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 2 dziecka przyjmowanego do rodziny jednorazowa pomoc losowa 2 okresowa pomoc losowa 22 rzeczowa pomoc losowa 23 wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji wielodzietnej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej SPECJALISTYCZNE w tym: pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem w tym: pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka

9 WYSZCZEGÓLNIENIE jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 28 dziecka przyjmowanego do rodziny LICZBA OSÓB, KTÓRYM KWOTA PRZYZNANO a,a7, A, fświadczeń W ŚWIADCZEŃ DECYZJĄ ZŁ ŚWIADCZENIE LICZBA RODZIN LICZBA DZIECI UMIESZCZON YCH W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 5 jednorazowa pomoc losowa 29 okresowa pomoc losowa 3 rzeczowa pomoc losowa 3 wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji specjalistycznej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO w tym: pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem w tym: pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 36 dziecka przyjmowanego do rodziny jednorazowa pomoc losowa 37 okresowa pomoc losowa 38 rzeczowa pomoc losowa 39 wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego wynagrodzenie osoby pozostającej w gotowości pełnienia zadań pogotowia 4 rodzinnego 3. WYNAGRODZENIE ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE KŁODZKIM: WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ LICZBA RODZIN LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 2 9

10 WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSOB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE " LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ LICZBA RODZIN LICZBA DZIECI UMIESZCZONYCH W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 2 wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji wielodzietnej 2 4 zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji specjalistycznej zawodowej 32 niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego wynagrodzenie osoby pozostającej w gotowości pełnienia zadań pogotowia rodzinnego 4 4. ZAPEWNIENIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECIOM CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO POZBAWIONYM OPIEKI RODZICÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- W YCHOW AW CZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: Na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonuje 6 placówek opiekuńczowychowawczych, w tym 2 placówki rodzinne. Placówki zapewniają dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewniają korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia. ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA W PLACÓW CE w 28 r. NAZWA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ Dom Dziecka w Kłodzku ul. Korczaka Dom Dziecka w Kłodzku ul. Wandy 6 Dom Dziecka w Nowej Rudzie ul. Fredry 47 Dom Dziecka w Domaszkowie ul. Międzyleska 5 Rodzinny Dom Dziecka w Krosnowicach Rodzinny Dom Dziecka w Gorzanowie ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA DZIECKA W PLACÓWCE w 28 r. 2 28, zł 75, zł 83, zł 2 223, zł koszt nie był publikowany (placówka funkcjonuje od.8.28 r.) koszt ustalony na 29 r. podwyższony o wskaźnik inflacji wynosi 2 28, zł 34, zł

11 WYDATKI PONIESIONE NA UTRZYMANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- W YCHOW AW CZYCH W 28 r.: D z Rozdz W yszczególnienie Pomoc społeczna 852 Placówki opiekuńczow ychowawcze (Domy dziecka) 232 dotacje celowe przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst porozum ień między jst 258 dotacja podmiotowa z budż.dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych DD Domaszków DD Kłodzko DD Nowa Ruda RDD Gorzanów RDD Krosnowice DMD Kłodzko 298, 32 w ydatki osob.niezal. do wynagrodzeń 7636, ,, 3 świadczenia społeczne 566, 25, 4957,3 529, ,28 4 w ynagrodzenia osobowe pracowników 44 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 składki na ubezpieczenia społeczne , , ,9 6468,5 3888, , , ,6 972, 3524, 5369,8 864,95 282,55 42 składki na Fundusz Pracy 3853,7 284, 7556, 38,39 43,45 47 wynagrodzenia bezosobowe, 2688, 43, 4,, 42 zakup materiałów i wyposażenia 6448,27 692, 492, ,4 7758, zakup środków żywności 697,3 428,4 6428,5 424 zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 296, ,6 426 zakup energii , 8797,42 87,92 568,8 427 zakup usług remontowych 5545, , zakup usług zdrowotnych , 429,5 43 zakup usług pozostałych 4396,5 7938, 57746,88 32, ,8 435 zakup usług dostępu do sieci Internet 436 opłaty z tyt.zak. usł. telekom, telef. komórkowej 437 opłaty z tyt.zak.usł.telekom, telef.stacjonamej 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9,95 683,97 84,4 398,9 344,7 77,6 662, , 2467,9 3842, ,3 488, 44 podróże służbowe krajowe 684,23 767, 437,26 25, różne opłaty i składki 85,4 7637, ,39 23,64 24,3 444 odpisy na zakł. fund. świad. socjalnych 26646, 35226, 372, 45,58 566, podatek od nieruchomości, 246, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych 355, 395, 58,4

12 474 zakup mat.papierń.do sp.drukar.i urządz. kserograficznych 475 zakup akcesor.kom puter,w tym programów i licencji 65 wydatki inwestycyjne jedn. budżet. 66 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet. 325,27 763,8 4, 2867, ,65,, 769, Zadania; Zakup pralnicowirówki 769, 623 dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwest. i zakup, inwest. jednostek niezal do sekt fin publ. 25, I RAZEM : 39239, , 4788, 3346,26 65,7 423, Dom Dziecka Gromadka w Nowej Rudzie w 28 r. obejmował swoją opieką 47 wychowanków (stan z r.), którzy stanowili 4 grupy. 3 grupy wychowawcze koedukacyjno-rozwojowe liczą do - wychowanków każda. Opiekę nad dziećmi w grupach sprawuje 3 wychowawców, w tym jeden mężczyzna. Każda z grup dysponuje sypialniami -2 osobowymi, łazienkami, wc, bawialnią, kuchenką oraz pokojem do cichej nauki. W związku z tym, że całodobowy pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej może być realizowany w grupach usamodzielniających stanowiących formę organizacyjną placówki przeznaczoną dla starszych dzieci, na terenie Domu Dziecka Gromadka funkcjonuje jedna grupa, która powstała na potrzeby wychowanków przygotowywanych do usamodzielnienia, liczy ona 5 osób. Wychowankowie tej grupy zamieszkują w 3 samodzielnych mieszkaniach zlokalizowanych na terenie placówki. Ilość wychowanków w grupach wychowawczych jak i w grupie usam odzielnienia spełniają wym agane standardy. Dom Dziecka w Kłodzku, ul. Korczaka, składa się z trzech niezależnych samodzielnych budynków: A, B, C. W roku 28 na potrzeby dzieci wykorzystane były tylko dwa budynki A i C w których mieszkało 46 wychowanków. W budynku A funkcjonowały trzy grupy wychowawcze, w budynku C jedna grupa sam odzielnego zam ieszkania. Każda z grup ma do dyspozycji: ca wyposażone w segmenty, biurka, lampki, zabawki itp. pokoje mieszkalne 3-4 osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych, ca pomieszczenie do wypoczynku wyposażone w stoliki, krzesła, gry, zabawki, książki itp., ca miejsce do cichej nauki, oj aneks kuchenny, w którym przygotowywane są posiłki; kolacje, podwieczorki, a w soboty i niedziele- śniadania, ca łazienki i toalety z miejscem do prania i suszenia. Poza pomieszczeniami każdej z grup, na terenie placówki znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne, z których korzystają wszyscy wychowankowie: kuchnia, jadalnia, świetlica, pokój metodyczny, biblioteka, sala rehabilitacyjno - sportowa, sala kominkowa, pokój gościnny, gabinet pielęgniarki i pokój dla dzieci chorych, pralnia, pomieszczenie do suszenia. 2

13 W budynku B aktualnie znajdują się biura terapeuty, pracownika socjalnego, magazyniera, zaopatrzeniowca, pokój gościnny, sala kominkowa i gimnastyczna. Równocześnie, w ramach dochodzenia do standaryzacji, trwają prace wykończeniowe dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem do zamieszkania przez 5 pełnoletnich wychowanków. Brak jest możliwości w ygospodarowania pomieszczeń dla kolejnych wychowanków. W Domu Dziecka w Domaszkowie życie wychowanków zorganizowane jest w trzech grupach. Każda z grup posiada własny aneks kuchenny wyposażony w niezbędny sprzęt AGD i gospodarstwa domowego. W placówce funkcjonuje odremontowanych pomieszczeń sypialnianych, są to dwu, trzy i czteroosobowe pokoje. Każda grupa ma swoją uczelnię, w których dokonano zmiany oświetlenia, gdyż tam wychowankowie odrabiają lekcje oraz spędzają czas wolny od nauki. W e wszystkich pomieszczeniach dokonano naprawy podłóg i wymiany wykładzin dywanowych na wykładziny PCV. Wymogi standaryzacyjne spełnia również węzeł sanitarny, każda z grup posiada własne łazienki. Ponadto w placówce znajdują się: jadalnia wyposażona w nowe stoły i krzesła, kuchnia główna odmalowana w ubiegłym roku oraz wyposażona w odpowiedni sprzęt gospodarstwa domowego, świetlica ogólna, w której dokonano wymiany stolarki okiennej, pokój gościnny i pokój do cichej nauki, siłownia oraz pralnia ogólna, do której zakupiono nowoczesną pralnicę i pralnia grupowa wyposażona w 2 nowe pralki automatyczne oraz suszarko-wirówkę. Dom jest czysty, zadbany, wyposażony w nowe meble, kolorowo urządzony, w każdym pokoju wypoczynkowym jest kolorowy telewizor a od kilku miesięcy na świetlicy głównej znajduje się kolorowy telewizor plazmowy z podłączonym sprzętem DVD. Na zasadzie wychowywania poprzez pracę i przygotowania do samodzielności oraz uczenia odpowiedzialności, dzieci w swoich grupach same dbają o porządek a w soboty i niedziele samodzielnie pod opieką wychowawcy przygotowują śniadania i kolacje oraz organizują kulinarne popołudnia. Budynek otoczony jest pięknym terenem rekreacyjnowypoczynkowym, na którym znajduje się boisko, stół do tenisa stołowego oraz plac zabaw. W 28 r. placówka zapewniła miejsca dla 33 wychowanków (stan z r.) wychowanków w wieku od 6 do 2 lat w tym 22 chłopców i dziewcząt. Dzieci uczęszczały do szkół i ośrodków, które biorą pod uwagę ich możliwości intelektualne: do przedszkola - osoba, do kł. - 2 osoby, do szkoły podstawowej - 4 osób, do gimnazjum - 4 osoby, do szkół ponadpodstawowych - 4 osoby, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Polanicy Zdroju przebywają - 2 osoby, w Ośrodku Leczniczo- W ychowawczym - 3 osoby, w Ochotniczym Hufcu Pracy - 3 osoby. W 28 r. Dom Dziecka prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P Kłodzko, ul. W andy 6. zapewnił opiekę 48 podopiecznym (stan z r.) w wieku od miesiąca do 6 roku życia. Spełnione są standardy określone w rozporządzeniu MPiPS z dnia 9 października 27 r. odnośnie warunków bytowych podopiecznych. Na terenie placówki funkcjonują sypialnie dziecięce 5-osobowe, trzy bawialnie (dla 3 grup), pokój do gimnastyki, plac zabaw, pokój zabiegowy i rehabilitacyjny. Do pracy z dziećmi oraz rodzicami biologicznymi dzieci zatrudnieni są specjaliści: pedagog, psycholog, rehabilitant, pracownik socjalny, wychowawcy, opiekunki dziecięce. Na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonują dwie placówki rodzinne (rodzinne domy dziecka). RDD w Krosnowicach działa od sierpnia 28 r. Rodzinny Dom Dziecka w Gorzanowie: Rodzinny Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zapewniającą dzieciom czasowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobow ą opiekę i wychowanie 3

14 w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usam odzielnienia. Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Gorzanowie powstała na podstawie uchwały nr VI/46/23 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia lipca 23 roku - Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Nadrzecznej 2 w Gorzanowie. Obecnie w Rodzinnym Domu Dziecka przebywa 9 wychowanków w wieku szkolnym. Dzieci, które umieszczone zostały w placówce pochodzą z rodzin wychowawczo dysfunkcjonalnych, a zatem placówka staje przed ogromnym wyzwaniem rekompensaty niezaspokojonych przez rodziców potrzeb biologicznych i emocjonalnych, tj. potrzeby miłości, bezpieczeństwa, przynależności, czy też poczucia akceptacji. Rodzinny Dom Dziecka zapewnia więc przebywającym w nim dzieciom całodobową opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Warunki lokalowe zostały dostosowane do potrzeb dzieci. Czas wolny organizowany w miarę możliwości dzieciom to wyjazdy na basen do Słupca, różne wycieczki rowerowe i piesze, wyjazdy na koncerty organizowane przez Szkołę M uzyczną w Bystrzycy Kłodzkiej, a także zabawy urodzinowe. Uchwałą Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 2/28 z dnia 7 lutego 28 roku zatwierdzony został regulamin organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka regulujący cele, zadania, organizację RDD, jak również prawa i obowiązki wychowanków. Rodzinny Dom Dziecka w Krosnowicach: Rodzinny Dom Dziecka w Krosnowicach powstał na mocy uchwały nr XX/36/28 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 czerwca 28 r. Rodzinny Dom Dziecka posiada powierzchnię 46 m2. Obecnie przebywa w nim 6 wychowanków w wieku od 4 do 2 lat. W pobliżu domu znajduje się plac porośnięty drzewami i trawą, gdzie dzieci spędzają czas wolny na różnego rodzaju zabawach. Dzieci zajmują 4 pokoje, które są wyposażone w meble szkolne - biurka, krzesła, lampki. Czas wolny organizowany jest w miarę możliwości poprzez różnego rodzaju gry planszowe, rysowanie, malowanie, czy oglądanie telewizji. Placówka funkcjonuje w oparciu o regulamin organizacyjny, który został zatwierdzony uchwałą nr /28 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia r. wychowankowie biorą czynny udział w organizowaniu życia rodzinnego, poprzez przygotowywanie wspólnych posiłków, czy sprzątanie swoich pokoi. W ychowankowie uczęszczają do szkoły podstawowej w Gorzanowie. Jeżeli chodzi o opiekę medyczną, to każde z dzieci jest pod opieką poradni rodzinnej i poradni specjalistycznej. Dyrektorzy placówek rodzinnych są zobowiązani do prowadzenia indywidualnych planów pracy z dziećmi oraz do dokonywania oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce rodzinnej. W powiecie kłodzkim ten obowiązek nie jest realizowany zgodnie z przepisami, ponieważ współpraca w tym zakresie leży w kompetencjach ośrodka adopcyjno - opiekuńczego. Ośrodki z terenu województwa dolnośląskiego odmówiły powiatowi kłodzkiemu współpracy w tym zakresie, ze względu na to, że chcą ze szczególną starannością wesprzeć placówki rodzinne właściwe terytorialnie. Dnia 2 lutego 29 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku wpłynęła informacja o powołaniu Powiatowego Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego z siedzibą w Głogowie. Starosta Głogowski zachęcił jednocześnie do współpracy, jednakże tylko w zakresie szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych. Zadania te na zlecenie PCPR w Kłodzku wykonuje na potrzeby powiatu kłodzkiego Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy w Nysie, który jest położony w odległości ok. 6 km od Kłodzka. Od Głogowa 4

15 dzieli nas natomiast odległość ponad 2 km. Biorąc pod uwagę fakt, że starosta głogowski proponuje współpracę tylko w zakresie szkoleń, zwiększanie kosztów i czasu podróży kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej nie jest uzasadnione. W budżecie powiatu kłodzkiego na rok 29 zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowego Ośrodka A dopcyjno- Opiekuńczego. Na terenie powiatu kłodzkiego poważnym problemem jest brak miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Powiat dysponuje 4 placówkami socjalizacyjnymi, które obecnie mają obłożenie miejsc ponad stan. W placówkach rodzinnych również brakuje miejsc. W szybkim tempie wzrasta ilość postanowień o natychmiastowym umieszczeniu małoletnich w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, wydawanych przez Sąd Rejonowy w Kłodzku. Aktualnie na realizację postanowień o umieszczeniu w placówce opiekuńczowychowawczej oczekuje 28 dzieci z terenu powiatu kłodzkiego. W części przypadków są w toku sprawy o zmianę postanowień ze względu na poprawę sytuacji rodzinnej lub pojawienie się kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci. W kilku przypadkach do umieszczeń dojdzie na przestrzeni kilku najbliższych tygodni, po zwolnieniu się miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych. Dla dzieci obecnie nie posiadamy alternatywy. Ponadto wciąż napływają nowe postanowienia sądowe. W 27 r. dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku wydał 68 skierowań do placówek opiekuńczo- wychowawczych, natomiast w 28 r. umieszczono w placówkach 84 dzieci. W pierwszym kwartale bieżącego roku wydano już 2 skierowań. Pomimo starań podejmowanych przez pracowników zespołu ds. opieki nad dzieckiem i rodziną przy PCPR w Kłodzku wciąż brakuje kandydatów na rodziny zastępcze. Z kolei Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Nysie, z którym współpracujemy, dość rzadko organizuje szkolenia rodzin zastępczych ze względu na brak odpowiedniej liczby kandydatów również z terenu innych powiatów. Aktualnie oczekujemy na efekty ogłoszenia w 55 parafiach powiatu kłodzkiego apelu pn. Zostań Rodzicem Zastępczym. Kolejny raz uzyskaliśm y w tym celu zgodę Biskupa Świdnickiego. Problemem jest ponadto fakt, że rodziny zastępcze obawiają się przyjmowania pod opiekę dzieci starszych, ze względu na problemy wychowawcze, które m ogą stwarzać. 5. POKRYWANIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECI Z TERENU POWIATU, UMIESZCZONYCH W CAŁODOBOWYCH PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH, RÓWNIEŻ NA TERENIE INNEGO POWIATU: W 28 r. powiat kłodzki realizował 2 porozumień z obcymi powiatami w sprawie zwrotu kosztów utrzymania dzieci umieszczonych na terenie innych powiatów a pochodzących z terenu powiatu kłodzkiego. Porozumienia te dotyczą kosztów utrzymania 4 dzieci. Powiat kłodzki poniósł z tego tytułu wydatki w wysokości 7.592,6 zł. W 28 r. powiat kłodzki na mocy 2 porozumień z obcymi powiatami uzyskał zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie 5 dzieci pochodzących z obcych powiatów a przebywających na terenie powiatu kłodzkiego w w ysokości 5.73,4 zł 5

16 6. PRZYZNAWANIE POMOCY PIENIĘŻNEJ NA USAMODZIELNIENIE ORAZ NA KONTYNUOW ANIE NAUKI OSOBOM USAM ODZIELNIANYM: Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczowychowawczej zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną. W powiecie kłodzkim pomocą taką było objętych 72 wychowanków, w tym 5 wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych, schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii zapewniających całodobową opiekę i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 88 wychowanków rodzin zastępczych. Rodzaje pomocy przyznawanej osobom usam odzielnianym: ZADANIA WŁASNE WYSZCZEGÓLNIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIEL NIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUO WANIE NAUKI 3 POMOC NA ZAGOSPODARO WANIE W FORMIE RZECZOWEJ 6 RODZINY ZASTĘPCZE liczba osób liczba świadczeń kwota świadczeń CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE TYPU RODZINNEGO I SOCJALIZACYJNEGO 5 liczba osób liczba świadczeń kwota świadczeń SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE 9 liczba osób liczba świadczeń kwota świadczeń SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 3 6

17 ZADANIA WŁASNE WYSZCZEGÓLNIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIEL NIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUO WANIE NAUKI 3 POMOC NA ZAGOSPODARO WANIE W FORMIE RZECZOWEJ 6 RODZINY ZASTĘPCZE liczba osób 4 liczba świadczeń 5 4 kwota świadczeń MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 7 liczba osób 8 liczba świadczeń Kwota świadczeń MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII ZAPEWNIAJĄCE 2 CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ liczba osób 22 liczba świadczeń 23 kwota świadczeń DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE liczba osób liczba świadczeń 27 kwota świadczeń 28 DOMY DLA MATEK Z MAŁYMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY liczba osób 29 3 liczba świadczeń 3 kwota świadczeń 32 SCHRONISKA DLA NIELETNICH 33 liczba osób 34 liczba świadczeń 35 kwota świadczeń

18 ZADANIA WŁASNE WYSZCZEGÓLNIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA USAMODZIEL NIENIE POMOC PIENIĘŻNA NA KONTYNUO WANIE NAUKI 3 POMOC NA ZAGOSPODARO WANIE W FORMIE RZECZOWEJ 6 RODZINY ZASTĘPCZE ZAKŁADY POPRAWCZE 37 2 liczba osób 38 2 liczba świadczeń 39 2 kwota świadczeń POMOC W UZYSKANIU ODPOWIEDNICH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH, W TYM W MIESZKANIU CHRONIONYM (osoba usamodzielniana zamieszkująca w mieszkaniu chronionym jest obowiązana do ponoszenia częściowych kosztów utrzymania tego mieszkania proporcjonalnie do swoich dochodów. W uzasadnionych przypadkach starosta może ją zwolnić z ponoszenia opłat; pomocy tej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usam odzielnianej.); Powiat kłodzki nie dysponuje mieszkaniami socjalnymi. PCPR w Kłodzku w tym zakresie współpracuje z wójtami oraz burmistrzami z terenu powiatu kłodzkiego. Nie wyczerpuje to niestety potrzeb osób usamodzielnianych. Niemniej jednak prowadzona jest praca socjalna mająca na celu pomoc w polepszeniu warunków mieszkaniowych wychowanków. Wśród osób usamodzielnianych, którym PCPR w Kłodzku wspierał w uzyskaniu mieszkania z urzędu 4 osoby otrzym ały lokal m ieszkaniowy. POMOC W UZYSKANIU ZATRUDNIENIA (udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej): Ten rodzaj pomocy polega na wspieraniu wychowanka w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia zgodnie z możliwościami i dążeniami. Pracownicy PCPR w Kłodzku zachęcają do udziału w szkoleniach aktywizujących, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. sierpnia 28 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku podpisał umowę ramową z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy z siedzibą w Wałbrzychu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z podpisaną umową PCPR realizował projekt systemowy Bądź aktywny, uwierz w siebie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu było 4 osób usamodzielnianych, w tym z rodzin zastępczych 24 osoby, z placówek 6 osób. Projekt miał na celu aktywizację zawodową wychowanków. 7. POMOC OSOBOM USAM O DZIELNIANYM W INTERGACJI ZE ŚRODOW ISKIEM: Z wychowankami usamodzielnianymi jest prowadzona indywidualnie bieżąca praca socjalna mająca na celu podniesienie umiejętności w przystosowaniu do życia. Z każdym z w ychow anków sporządzany jest program usam odzielnienia, który określa 8

19 formy pomocy w zakresie współdziałania i wspierania osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem, uzyskania wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej (w tym plan kontynuowania nauki), uzyskania kwalifikacji zawodowych, ustalenia uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, osiedlenia się osoby usamodzielnianej w powiecie innym niż miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej, uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych, podjęcia zatrudnienia, uzyskania przysługujących świadczeń. RODZICE BIOLOGICZNI DZIECKA UMIESZCZONEGO W RODZINIE ZASTĘPCZEJ Rodzice biologiczni są zobowiązani do ponoszenia odpłatności za pobyt ich dzieci, które zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. W 28 r. w ewidencji rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych widniało 9 osób, w tym 3 osób to rodzice biologiczni dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów a pochodzących z terenu powiatu kłodzkiego. 7 osób było na mocy decyzji administracyjnej obciążonych na kwotę 6 76,33 zł. 6 osób wpłacało na bieżąco, kwota wpłacona (stan na r.) to 8 29,4 zł. W postępowaniu komorniczym wyegzekwowano od rodziców biologicznych kwotę 8 592,96 zł zaległości. W 28 r. wydano 84 decyzje zwalniające rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych. W 28 r. zwolnionych z odpłatności było 46 osób. W przypadku 2 osób nie można ustalić sytuacji materialno-bytowej, co jest niezbędne do wystawienia decyzji administracyjnej dotyczącej ustalenia bądź zwolnienia z odpłatności. W większości tych przypadków rodzice biologiczni przebywają za granicą i uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Wśród 3 rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów a pochodzących z terenu powiatu kłodzkiego żadna osoba nie jest obciążona, 3 osób jest zwolnionych z odpłatności, w 3 przypadkach nie jest ustalone ojcostwo, osób nie żyje a w 3 przypadkach sytuacja nie została ustalona ze względu na pobyt zobowiązanych za granicą kraju. Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych: ' Nie jest ustalona sytuacja materialno-bytowa Ilość rodziców biologicznych 9= % 23 22% Rodzice biologiczni nie żyją 73 9% Nie zostało ustalone ojcostwo 45 5% Obciążenia 7 2% Zwolnienia % 9

20 ORGANIZOWANIE I ZAPEWNIENIE USŁUG W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 9 października 25 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 27, poz. 837) Domy Pomocy Społecznej zaspakajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne, kulturalne i religijne mieszkańców. W yposażone są w sale rehabilitacyjne, gabinety zabiegowe, sale terapii zajęciowej, kąciki telewizyjne, tarasy wypoczynkowe, kaplice. Każdy mieszkaniec ma zapewniony- w zależności od rodzaju schorzenia sprzęt specjalistyczny oraz urządzenia ułatwiające samoobsługę. Wszystkie domy pomocy społecznej, położone na terenie powiatu kłodzkiego spełniły wymogi standaryzacyjne i zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego otrzymały zezwolenie na prowadzenie. L.p. DPS Ilość miejsc. Bystrzyca Ktodzkadla osób przewlekle somatyczn ie chorych 2. Nowa Ruda- dla osób przewlekle somatyczn ie chorych 3. Jugów- dla osób przewlekle somatyczn ie chorych 4. Podzamek dla mężczyzn niepelnosp rawnych intelektual. 5. Szczytnadla mężczyzn niepelnosp rawnych intelektual. 6. Ludwikowi ce Kł. dla dzieci niepełnosp rawnych intelektual. 7. Ścinawka Dolna 2- dla dzieci niepelnosp rawnych intelektual. Ilość osób Ilość osób oczekujących na miejsce Czas oczekiwa nia na miejsce w DPS ok. 3 m- cy ok. 3 m- cy ok. 3 m- cy 95 3 ok. roku Natychmi astowe przyjęcie 2 2 ok. /* roku 5 5 ok. / 2 roku Umiesz czające Ilość decyzji wydanych w 28 r. Naliczają ce odptat ność Odstę pujące od odpłat ności Kierują ce na inny teren Uchyla jące Zmieni ające

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r. PS-KNPS.431.3.4.2015.GZ Pan Jacek Kubicki Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 22-24 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z terenu Powiatu Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2012-2014

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik Do Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr VI/62/2012 Z dnia 29 sierpnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ DLA POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2012-2014 Kłodzko 2012 Spis treści I. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Kościańskiego z dnia Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Załącznik do uchwały Nr XV/124/2008 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 17 kwietnia 2008r. PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia;

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45, z 2007

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną stanowią:

Podstawę prawną stanowią: Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet

Bardziej szczegółowo

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna -1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Podstawa prawna Zasady procesu usamodzielnienia regulują: 1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z: domu pomocy społecznej/ domu samotnej matki/ schroniska dla nieletnich/ zakładu poprawczego/ specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego/ specjalnego ośrodka

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku ON.II-0062/543/2006 Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Październik 2013r. 1 Na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. funkcjonują następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE Załącznik do Uchwały Nr 228/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. (druk nr 816)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. (druk nr 816) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 816) USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 6 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.?

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.? Formy pomocy P1. Rodziny zastępcze (Proszę uzupełnid poniższą tabelę. W puste miejsca należy wpisad odpowiednie liczby, natomiast w polach z kwadratami prawidłowe odpowiedzi zaznaczamy krzyżykiem) Typy

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 124/08 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 lutego 2008 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2):

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2): Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub placówkę opiekuńczoterapeutyczną od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXII/149/01 Rady Powiatu Sieradzkiego Z dnia 23 lutego 2001r. W sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Tomisławicach STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH 1 Dom Dziecka w Tomisławicach

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu częstochowskiego Autorzy: PCPR SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. Dz.U.2012.954 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł Załącznik nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 Z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pani Urszula

Bardziej szczegółowo

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, Kierownik: Dorota Ławniczak Dział Opieki i Wychowania mieści się w budynku MOPR w Kielcach przy ulicy Studziennej 2, pokoje 18-20; telefony: (041) 331-72-58 lub (041) 331-00-13 bezpośrednie, (041) 331-25-24

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Opatowie. z dnia 15 marca 2013 r. Uchwała Nr 75. 11. 2013 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania kierownika z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie za rok 2012 wraz z zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zostało powołane z dniem 1 kwietnia 1999r. mocą uchwały Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 marca 1999r. Celem działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej W Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2013

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ Samo dzielni OGÓLNE ZASADY Indywidualny program usamodzielnienia został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU

STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 27, tel. 077 541 50 01-11 fax 54 15 012 dyrektor Elżbieta Ciupek Obszarem działania Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Page 1 of 24 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 20 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Ń ę ę ą ę ą Ę ę ą ż Ą Ą ó Zaącznik do Uchway Nr XLVII/314/2013 Rady Powiatu owickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w owiczu Misją Powiatowego Centrum Pomocy w

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Walczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28-200 Staszów

Pani Barbara Walczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28-200 Staszów ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342-14-27, fax: 0-41 342-13-72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, zwany dalej Regulaminem, określa organizacje i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

I. Placówki opiekuńczo-wychowawcze informacje podstawowe

I. Placówki opiekuńczo-wychowawcze informacje podstawowe I. Placówki opiekuńczo-wychowawcze informacje podstawowe Dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzinnej (rodziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Proszowice ul. 3 - go Maja 72 tel/fax (012) POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Proszowice ul. 3 - go Maja 72 tel/fax (012) POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA 2012-2014 Proszowice, październik 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rodziny zastępcze diagnoza stan na dzień 25.10.2011r. 12 dziadkowie (w tym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM BUDOWANIA LOKALNEGO SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NA LATA 2007 2016

POWIATOWY PROGRAM BUDOWANIA LOKALNEGO SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NA LATA 2007 2016 POWIATOWY PROGRAM BUDOWANIA LOKALNEGO SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ NA LATA 2007 2016 zatwierdził: Starosta Oławski Marek Szponar w Oławie maj 2007 rok 1. WPROWADZENIE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Ustawa

Bardziej szczegółowo