Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna Orzysz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz"

Transkrypt

1 Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) TOM I Adres obiektu budowlanego: Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna Orzysz Zamawiający/ Inwestor: Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze", Rynek 4A, Orzysz Autor opracowania /Projektant mgr inż. arch. Dominik Tamborski Data: Niniejsza dokumentacja została sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz i Nr 145, poz. 1537). Dokumentacja chroniona jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany, powielanie oraz udostępnianie osobom trzecim jest zabronione.

2 Rodzaje Robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Betonowanie Roboty murarskie i murowe Roboty murowe Pokrywanie podług i ścian Kładzenie i wykładanie podług Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Roboty izolacyjne Izolacja cieplna Wykonywanie pokryć dachowych Kładzenie zaprawy i rynien Tynkowanie Roboty w zakresie stolarki budowlanej Roboty malarskie Roboty instalacyjne elektryczne Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw SPIS TREŚCI A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY (CZĘŚĆ OPISOWA) A.I PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 8 A.I.1 Zestawienie powierzchni, 8 A.I.2 Parametry techniczne budynku, 8 A.II FORMA I FUNKCJA 8 A.II.1 Dostosowanie obiektu do krajobrazu, 9 A.III UKŁAD KONSTRUKCYJNY 9 A.III.1 Warunki gruntowe i sposób posadowienia, 9 A.III.2 Ławy, płyta fundamentowa, 9 A.III.3 Ściany nośne parteru, 10 A.III.4 Słupy, 10 A.III.5 Nadproża okienne i drzwiowe, 10 A.III.6 Stropy, 10 A.III.7 Wieńce na poziomie stropu parteru, 10 A.III.8 Podciągi, belki i słupy wewnętrzne, 10 Strona 1

3 SPIS TREŚCI A.III.9 Ściany kolankowe poddasza, 10 A.III.10 Wieńće na ścianach kolankowych poddasza, 11 A.III.11 Dach nad skrzydłem północnym, 11 A.III.12 Dach nad skrzydłem zachodnim, 11 A.III.13 Dach nad łącznikiem, 11 A.III.14 Schody, 11 A.III.15 Zadaszenia wejść do budynku, 11 A.IV OBLICZENIA STATYCZNE 12 A.V ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 12 A.V.1 Ściana fundamentowa zewnętrzna Sf-1, 12 A.V.2 Ściana fundamentowa wewnętrzna Sf-2, 12 A.V.3 Podłoga na gruncie Pdg-1, 13 A.V.4 Ściana zewnętrzna Sz-1, 13 A.V.5 Ściana zewnętrzna Sz-2, 14 A.V.6 Ściany wewnętrzne nośne Swn-1, 14 A.V.7 Ściana wewnętrzna działowa Sw-1 15 A.V.8 Strop nad skrzydłem północnym- St-1, 15 A.V.9 Strop nad skrzydłem zachodnim St-2, 15 A.V.10 Dach D-1, 16 A.V.11 Sufit nad poddaszem D-2, 17 A.V.12 Dach D-3 17 A.V.13 Kominy, 17 A.V.14 Schody wewnętrzne, 18 A.V.15 Stolarka, parapety, 19 A.V.16 Kolorystyka elementów architektonicznych, 19 A.VI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 19 A.VI.1 Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku, 20 A.VI.2 Projektowana klasa odporności ogniowej elementów 20 budynku, A.VI.3 Warunki ewakuacji, 21 A.VI.4 Warunki techniczne oddymiania grawitacyjnego klatki 21 schodowej A1, A.VI.5 Zaopatrzenie wodne, 22 A.VI.6 Zagrożenie wybuchem, 22 Strona 2

4 SPIS TREŚCI A.VI.7 Zabezpieczenia p.poż. instalacji użytkowych, 22 A.VI.8 Zabezpieczenia przed uderzeniem pioruna, 22 A.VI.9 Oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne, 22 A.VI.10 Sprzęt gaśniczy, 22 A.VI.11 Drogi pożarowe, 23 A.VII ROZWIĄZANIA INSTAL. WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ 23 A.VII.1 Zewnętrzna instalacja wody, 23 A.VII.2 Obliczenia zapotrzebowania wody i odpływu ścieków, 23 A.VII.3 Odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych, 23 A.VII.4 Odprowadzenie ścieków deszczowych, 24 A.VII.5 Instalacja wewnętrzna zimnej wody użytkowej, 24 A.VII.6 Instalacja wewnętrzna wody p.poż., 25 A.VII.7 Instalacja wewnętrzna ciepłej wody, 35 A.VII.8 Instalacja wody cyrkulacyjnej, 25 A.VII.9 Obliczenia wody ciepłej, 26 A.VII.10 Instalacja kanalizacji, 26 A.VII.11 Izolacja termiczna elementów Instalacji, 26 A.VII.12 Uwagi, 27 A.VIII ROZWIĄZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 28 A.VIII.1 Obliczenia Instalacji, 29 A.VIII.2 Przewody instalacji wewnętrznych, 29 A.VIII.3 Przejścia przez przegrody-sposób montażu, 29 A.VIII.4 Grzejniki, 29 A.VIII.5 Izolacja termiczna elementów Instalacji, 29 A.IX ROZWIĄZANIA INSTALACJI WENTYLACJI A.IX.1 Materiały do instalacji wentylacji, 30 A.IX.2 Montaż instalacji, 30 A.X ROZWIĄZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 31 A.X.1 Zasilanie obiektu i pomiar energii elektrycznej, 31 A.X.2 Instalacje wewnętrznych linii zasilających, przycisk p.poż., 31 A.X.3 Tablice rozdzielcze, 31 A.X.4 Instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego (ewakuacyjnego), A.X.5 Instalacja siłowa, gniazd wtyk., zasilania urządzeń 32 technologicznych, A.X.6 Połączenia wyrównawcze, 33 A.X.7 Zasilanie wentylacji mechanicznej, Strona 3

5 SPIS TREŚCI A.X.8 Instalacja odgromowa, 33 A.X.9 Instalacja domofonu, 34 A.X.10 Instalacja telewizji, 34 A.X.11 Monitoring wizyjny, 34 A.X.12 Instalacja oddymiania, 35 A.X.13 Ochrona przepięciowa, 36 A.X.14 Ochrona przed prądami przetężeniowymi, 36 A.X.15 Ochrona przeciwporażeniowa, 36 A.XI WYPOSAŻENIE OBIEKTU 37 A.XII PARAMETRY ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I 37 MATERIAŁOWYCH W ZAKRESIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH A.XII.1 Roboty Przygotowawcze, 37 A.XII.2 Powłoka malarska, 37 A.XII.3 Płytki podłogowe, 38 A.XII.4 Wykładziny dywanowe, 38 A.XII.5 Roboty wykończeniowe elektryczne - biały montaż, 38 A.XII.6 Roboty wykończeniowe armatura - biały montaż, 38 A.XIII ZAKRES ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH A.XIII.1 Klatka Schodowa (A1), Pomieszczenie Pomocnicze (A2), 38 A.XIII.2 Garaż (A4), Przedsionek (A8), 39 A.XIII.3 Kotłownia (A3), 39 A.XIII.4 Aneks Kuchenny (A10), 39 A.XIII.5 WC (A5, A6, A7), 39 A.XIII.6 Biuro Recepcja (A9), 40 A.XIII.7 Przedsionek z Salą Konferencyjną(A11) 40 A.XIII.8 Biuro, Pokój Narad (B2), Biuro (B4, B5, B6), 40 A.XIII.9 Toaleta (B3), 41 A.XIII.10 Poddasze nieużytkowe (B8); 41 A.XIV WPŁYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 41 A.XV NORMY I PRZEPISY 41 A.XVI UWAGI KOŃCOWE 42 Strona 4

6 SPIS TREŚCI B. USZCZEGÓŁOWIONY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (CZĘŚĆ OPISOWA) B.I OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI 44 B.II OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 44 B.II.1 Tereny Przyległe, 44 B.II.2 Ukształtowanie terenu i zieleni, 44 B.II.3 Dojścia i dojazdy, 44 B.II.4 Uzbrojenie terenu, 44 B.II.5 Przewidywane zmiany w stosunku do stanu istniejącego, 44 B.II.6 Ustalenia wynikające z Planu Miejscowego, 45 B.III OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA 45 B.III.1 Przyłącze wody, 45 B.III.2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej, 46 B.III.3 Zjazd indywidualny, 47 B.III.4 Dojście piesze, 47 B.III.5 Nawierzchnie utwardzone przylegające do budynku, 47 B.III.6 Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania (dostępności) obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, B.III.7 Elementy małej architektury, 48 B.III.8 Ogrodzenia terenu, 48 B.III.9 Projektowana zieleń, ukształtowanie terenu, 48 Strona 5

7 SPIS TREŚCI C. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA C.I ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 50 C.I.1 Roboty związane z przygotowaniem terenu budowy, 50 C.I.2 Roboty ziemne, 50 C.I.3 Roboty budowlano - montażowe, 50 C.II WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA I NADZOROWANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z INST. ELEKTR. C.III WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODNO-KANALIZACYJNYMI C.IV WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 52 C.V C.VI C.VII ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH SPIS TREŚCI D. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ REALIZACJĄ CENTRUM WSPÓŁPRACY I AKTYWIZACJI MAZURSKIE MORZE W ORZYSZU PRZY UL. LEŚNEJ. Strona 6

8 A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (CZĘŚĆ OPISOWA) Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu o Projekt Budowlany, zwany dalej "PB", pt: BUDOWA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O NAZWIE "CENTRUM AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO"; ZJAZDU INDYWIDUALNEGO, PUBLICZNEGO ORAZ DOJŚCIA DO DZIAŁEK (WEJŚCIA) NA TEREN / PROJEKT ZAMIENNY/; na podstawie, którego Inwestor wystąpił do odpowiedniego organu administracji o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projektantami, uczestnikami przedmiotowego procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy "Prawo Budowlane" są: Projektant w spec. architektonicznej /koordynator/: Projektant sprawdzający w spec. architektonicznej: Projektant w spec. konstrukcyjno - budowlanej: Projektant sprawdzający w spec. konstrukcyjno - budowlanej: Projektant w spec. instalacyjnej, w zakr. sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych: Projektant sprawdzający w spec. instalacyjnej, w zakr. sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych: mgr inż. arch. Dominik Tamborski Upr. Bud. Nr 28/R-302/LOOIA/10 tel mgr inż. arch. Zofia Tamborska Upr. Bud. Nr 27/R-303/LOOIA/10 mgr inż. Jacek Dobielski Upr. bud. nr ewid. 44/02/OL mgr inż. Maciej Bartosiewicz Upr. bud. nr ewid. WAM/0075/POOK/06 mgr inż. środ. Piotr Kurpienik Upr. bud. nr ewid. 83/00/WŁ mgr inż. Norbert Jastrzębski Upr. Bud. nr LOD/0655/PWOS/06 Projektant w spec. instalacyjnej, w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektr. i elektro- energetycznych: Projektant sprawdzający w spec. instalacyjnej, w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych: mgr inż. Piotr Ciotrowski Upr. Bud. nr ewid. WAM/0050/POOE/08 mgr inż. Czesław Kołodziejczyk Upr. Bud Łom./2/76 Projektant w specjalności drogowej: mgr inż. Łukasz Urbański Upr. Bud. Nr PDM/DO99/POOO/11!!!. Niniejsza Dokumentacja stanowi opracowanie uzupełniające dla "PB" w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania Przedmiaru Robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oferty potencjalnego wykonawcy na realizację Przedmiotu Zamówienia. Różnice pomiędzy "PB" a niniejszą Dokumentacją należy traktować, jako zmiany nieistotne, niewpływające na zakres realizacji Przedmiotu Zamówienia. Strona 7

9 A.I PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY Przedmiotem projektu jest budowa parterowego, niepodpiwniczonego obiektu użyteczności publicznej z poddaszem użytkowym, którego ww. kondygnacje przewidziano, jako: kondygnacja 1 - parter mieści część biurową, węzeł higieniczno-sanitarny, ogólnodostępny w tym dla osób niepełnosprawnych; przedsionek przeznaczony do realizacji stałych zadań ekspozycyjnych, pełniący jednocześnie funkcję sali konferencyjnej; kotłownię połączoną poprzez przedsionek (A8) z garażem. kondygnacja 2 - Na poddaszu znajdują się pomieszczenia biurowe przeznaczone na stały pobyt nie więcej niż 4 osób, węzeł higieniczno-sanitarny; nad konferencyjną częścią pomieszczenia (A11), przewidziano strych stanowiący poddasze nieużytkowe. A.I.1 Zestawienie powierzchni, Szczegółowe zestawienie powierzchni określono w "PB". A.I.2 Parametry techniczne budynku, powierzchnia zabudowy: 276,25 m 2 powierzchnia użytkowa: 368,47 m 2 powierzchnia pomocnicza: 0 m 2 kubatura: 1391,14 m 3 długość skrzydła pn.: długość skrzydła zach.: szerokość: wysokość: 21,76 m 12,60 m 10,04 m ~9,3 m A.II FORMA I FUNKCJA Budynek stanowi zwartą, dwuskrzydłową bryłę, założoną na planie zbliżonym do kształtu litery "L", przekrytą dwuspadowym dachem z krokwią koszową, o kącie nachylenia połaci ok. 40 o. Od strony północnej (skrzydło pn.), od ul. Leśnej, na poziomie +- 0,00m, przewidziano wejście główne do obiektu (w narożniku wyznaczającym podział projektowanej bryły na dwa ww. skrzydła), oraz wjazd do garażu (w części wsch. elewacji), z pośrednim dostępem do kotłowni, oraz do części biurowej. Od strony zachodniej (skrzydło zach.), na poziomie +-0,00m, zaprojektowano dwa, ewakuacyjne wyjścia prowadzące z sali konferencyjnej. Na drugą kondygnację (poz. +2,80m) skrzydła północnego, prowadzą schody łączące biurowe strefy użytkowe. Część centralna - łącznik, przekryta jest bezpośrednio więźbą dachową. Strona 8

10 A.II.1 Dostosowanie obiektu do krajobrazu, Dostosowanie obiektu do krajobrazu polega na zastosowaniu środków i skali architektonicznej nawiązujących do tradycyjnej zabudowy regionu oraz respektujących współczesne trendy estetyczne, wymogi użytkowe, możliwości techniczne tj.: zwarta, dwudzielna forma bryły, kryta dwuspadowym dachem wykończonym blachą dachówkopodobną w naturalnym, ceramicznym odcieniu; tradycyjne proporcje wysokości ścian do poziomu kalenicy, kąt nachylenia połaci dachowych; wystrój elewacji z wykorzystaniem tynków cienkowarstwowych w odcieniu bieli, z wykorzystaniem tradycyjnych motywów deskowań licujących mury; wystrój stolarki okiennicami w formie współczesnej; okna bez podziałów międzyszybowych, okna dachowe. A.III UKŁAD KONSTRUKCYJNY Projekt zakłada budowę obiektu żelbetowo-murowanego, z dachem dwuspadowym w konstrukcji jętkowej. Ze względów przeciwpożarowych, konstrukcję dachu obudowano płytą G-K. Budynek o ustroju ścianowym-mieszanym, sztywność przestrzenną zapewniać będą ściany, stropy monolityczne, stanowiące sztywne tarcze. Strop nad skrzydłem północnym ma grubość 15 cm i jego górna niewykończona powierzchnia znajduje się na poziomie +2,695 cm, strop nad skrzydłem zachodnim ma grubość 18 cm a jego górna, niewykończona powierzchnia znajduje się na wysokości +3,655cm. Wieńce powinny łączyć wszystkie ściany konstrukcyjne na poziomie stropu. Ze względu na warunki gruntowo wodne zaprojektowano posadowienie pośrednie za pomocą studni żelbetowych DN A.III.1 Warunki gruntowe i sposób posadowienia, Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz w oparciu o dokumentację geotechniczną obiekt zakwalifikowano do I - kategorii geotechnicznej o złożonych warunkach gruntowych. Przyjmuje się posadowienia obiektu na piaskach drobnych (grunt nośny). Zaprojektowano przejście przez warstwy nienośne (grunty o miąższości ok. 160cm) za pomocą "studni fundamentowych". W trakcie prowadzenia prac ziemnych, w przypadku stwierdzenia przez Kierownika Budowy występowania odmiennego rodzaju gruntu niż przyjęty w projekcie, należy wezwać Projektanta Konstrukcji. A.III.2 Ławy, płyta fundamentowa, Przewiduje się oparcie ław fundamentowych na prefabrykowanych studniach betonowych o głębokości min. 2,5m, z kręgów Ø wew.100cm, wys. 1 szt. kręgu 50cm, wypełnionych betonem C8/10, wg rys. nr K-1. Rzeczywistą wysokość oraz poziom posadowienia studni należy ustalić na budowie tak, aby podeszwa studni znajdowała się minimum 50 cm poniżej stropu gruntu nośnego. Rzeczywistą wysokość oraz poziom korony należy ustalić na budowie tak, aby poziom posadzki parteru znajdował się o 0,35m wyżej od poziomu projektowanego gruntu. Strona 9

11 Ww. kręgi należy zagłębić w gruncie metodą studniarską, poprzez stopniowe, równomierne podkopywanie kręgu wzdłuż jego całego obwodu, wybierając jednocześnie urobek z wnętrza. Gdy krąg zagłębi się poniżej poziomu terenu, na jego krawędzi układać kolejny; czynności powtarzać do uzyskania oparcia kręgów na ww. poziomie (min. 50cm poniżej stropu gruntu nośnego). Na koronach studni należy wykonać ruszt żelbetowy belek oczepowych i podciągów stropu podłogi; na ruszcie wykonać płytę żelbetową. Ww. elementy zaprojektowano, jako żelbetowe z betonu C25/30, zbrojone stalą A-IIIN, wg. rys. nr K-1. A.III.3 Ściany nośne parteru, Ściany nośne zaprojektowano z bloczków silikatowych o klasie 15 MPa i wymiarach: szer. 24 cm; dł.33,3cm; wys. 19,9cm; na zaprawie klasy M5. A.III.4 Słupy, Na parterze, w płaszczyznach zewnętrznych ścian, zaprojektowano słupy żelbetowe o przekroju 24x24cm, z betonu C25/30, zbrojone stalą A-IIIN, wg rys. K-3. A.III.5 Nadproża okienne i drzwiowe, Nadproża w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, nośnych przyjęto, jako żelbetowe, monolityczne wykonane na budowie, według rysunku nr K-3; nad otworami ścian działowych dopuszcza się montaż gotowych nadproży prefabrykowanych. A.III.6 Stropy, Zaprojektowano, jako żelbetowe z betonu C25/30, zbrojone pasem górnym i dolnym, stalą A-III N RB500W, wg rys. K-3. Płyta nad skrzydłem północnym ma grubość 15 cm, płyta nad skrzydłem zachodnim 18 cm; stosować min. 25mm otulenia zbrojenia. A.III.7 Wieńce na poziomie stropu parteru, Ściany nośne należy zakończyć wieńcem żelbetowym, z betonu klasy C25/30, zbrojonym stalą A-III N, wg-rys. K-3. A.III.8 Podciągi, belki i słupy wewnętrzne, Zaprojektowano, jako żelbetowe z betonu klasyc25/30, zbrojone stalą A-III N RB500W, według rysunku nr K-3; należy stosować minimum 35mm otulenia zbrojenia. A.III.9 Ściany kolankowe poddasza, Ściany, zaprojektowano z bloczków silikatowych o klasie 15 Mpa i wymiarach: szer. 24 cm; dług. 33,3cm; wys.19,9cm; na zaprawie klasy 5MPa. Należy wykonać rdzenie żelbetowe 24x24cm, z betonu C25/30, zbrojone stalą A-III NRB500W prętami 4 wg rys. nr K-3. Strona 10

12 A.III.10 Wieńce na ścianach kolankowych poddasza, Ściany kolankowe należy zwieńczyć wieńcem żelbetowym, z betonu klasy C25/30, zbrojonym stalą A-IIIN, podłużnie prętami 4Ø12, strzemionami Ø 8 co wg rys. nr K-3. A.III.11 Dach nad skrzydłem północnym, Konstrukcję nośną dachu nad skrzydłem północnym zaprojektowano z wiązarów o ustroju jętkowym z grzędą, z drewna iglastego klasy C30. Wiązary o rozpiętości 12m, w rozstawie, co ok. 90 cm, nachylenie połaci 40 o, wymiary krokwi 10x20cm, wymiary jętki 9x18cm, wymiary grzędy 2x9/18cm, murłata 18x18cm; jętka podparta podciągiem drewnianym leżącym częściowo na ścianie nośnej i na słupie stolcowym; więźbę usztywnić wiatrownicami z bednarki. Pod okna połaciowe należy stosować wymiany 10x20cm. Wszystkie połączenia wykonać zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej, dopuszcza się stosowanie złącz z blachy ocynkowanej. Więźbę wykonać wg rys nr K-4. A.III.12 Dach nad skrzydłem zachodnim, Dach nad skrzydłem zachodnim zaprojektowano z wiązarów o ustroju jętkowym z drewna iglastego klasy C30 usztywnionych wiatrownicami z bednarki. Wiązary o rozpiętości 12m, w rozstawie, co ok. 90 cm, nachylenie połaci 40 O, wymiary krokwi 10x20cm, jętki 9x18cm, murłata 18x18cm. Jętka podparta podciągiem drewnianym leżącym na dwóch słupach stolcowych. Wszystkie połączenia wykonać zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej, dopuszcza się stosowanie złącz ciesielskich z blachy ocynkowanej. Więźbę wykonać wg rys. nr K-4. A.III.13 Dach nad łącznikiem, Dach nad łącznikiem zaprojektowano w ustroju płatwiowo kleszczowym z dwoma słupami stalowymi HEB200, podpartymi na belce stalowej HEB320, opartej na gniazdach w ścianach nośnych. Wymiary krokwi 20x22, kleszcze 2x9x18, płatew stalowa HEB200. Wiązar oparty na murłacie o wymiarach 18x18cm. Wszystkie połączenia wykonać zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej, dopuszcza się stosowanie złącz ciesielskich z blachy ocynkowanej. Więźbę wykonać wg rys nr K-4. A.III.14 Schody, Zaprojektowano jedną klatkę schodową ze schodami dwubiegowymi o szerokości biegów min.1,2m (w świetle), spoczników 1,5m. Płyty biegowe o gr. 12 i 15 cm opierają się, z jednej strony na ścianie zewnętrznej, z drugiej na stropie lub fundamencie. Schody należy wykonać, jako monolityczne żelbetowe, wylewane na placu budowy, z betonu klasy C25/30, zbrojone stalą A-III N RB500W. W trakcie wykonywania schodów należy pozostawić gniazda na montaż balustrady. Wykonać wg. rysunku nr K-2. A.III.15 Zadaszenia wejść do budynku, Projekt przewiduje zadaszenie wejścia głównego w formie wnęki (wiatrołapu), w "wierzchołku" łącznika, krytej stropem żelbetowym wg rys. nr K-3. Strona 11

13 A.IV OBLICZENIA STATYCZNE Szczegółowe obliczenia stanowią integralną część projektu budowlanego, na podstawie, którego Inwestor wystąpił do odpowiedniego organu administracji o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. A.V ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE Projektant dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, technologicznych, producentów, wymienionych w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, że nie będą one wykazywały niższych niż wskazane parametrów i właściwości technicznych. W ww. przypadku należy powiadomić o zaistniałym fakcie Projektanta, Zamawiającego i uzyskać ich zgodę. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła "U" dla poszczególnych przegród budowlanych dokonano zgodnie z "PN-EN ISO 6946:1999". Wszystkie, stosowane materiały nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu. Należy stosować materiały posiadające świadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty CE. Wszystkie materiały należy stosować wg. zaleceń i instrukcji producenta, roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną! A.V.1 Ściana fundamentowa zewnętrzna Sf-1, Ściany fundamentowe zaprojektowano, jako ławy żelbetowe o szer.30cm i wys. 60cm z obustronną warstwą izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), λ= 0,036W/mK, zabezpieczoną od zewnątrz, poniżej poziomu projektowanego terenu, folią kubełkową. Przegrodę ukształtowano, jako: - folia kubełkowa; 10 cm polistyren ekstrudowany (XPS), λ= 0,036W/mK, do wysokości min. 35cm ponad poziom projektowanego terenu; - izolacja przeciwwodna (KMB); 24 cm żelbetowa ława fundamentowa; 10 cm polistyren ekstrudowany (XPS), λ= 0,036W/mK; - 2x papa termozgrzewalna typu ICOPAL system "Bezpieczny Fundament"; Między ławą a zewnętrzną warstwą styropianu należy wykonać hydroizolacje z masy polimerowo-bitumicznej (KMB); między fundamentem pośrednim a ławą izolację poziomą oraz między warstwą chudego betonu a wewnętrzną warstwą styropianu izolacje pionową z termozgrzewalnej papy typu ICOPAL "Bezpieczny Fundament". Izolację pionową i poziomą (wewnętrzną), przeciwwodną ław należy połączyć z przeciwwilgociową izolacją poziomą podłogi. Część ławy ponad poziomem projektowanego terenu (cokół) należy wykończyć (za wyjątkiem odcinków przylegających do dojść, tynkiem cienkowarstwowym, wodoodpornym, mozaikowym w odcieniu ciemnego brązu, mocowanym na siatce z włókna szklanego. A.V.2 Ściana fundamentowa wewnętrzna Sf-2, Zaprojektowano, jako ławy żelbetowe o szer. 30cm i wys. 60cm z obustronną warstwą izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), λ= 0,036W/mK, jako: Strona 12

14 2x papa termozgrzewalna ICOPAL system "Bezpieczny - Fundament"; 10 cm polistyren ekstrudowany (XPS), λ= 0,036W/mK; 24 cm Żelbetowa ława fundamentowa; 10 cm polistyren ekstrudowany (XPS), λ= 0,036W/mK; - papa termozgrzewalna ICOPAL system "Bezpieczny Fundament"; Między fundamentem pośrednim a ławą należy wykonać izolację poziomą, między warstwą chudego betonu a warstwą styropianu izolacje pionową z termozgrzewalnej papy typu ICOPAL "Bezpieczny Fundament". Izolację pionową i poziomą, przeciwwodną ław należy szczelnie połączyć z przeciwwodną izolacją poziomą podłogi. A.V.3 Podłoga na gruncie Pdg-1, Zaprojektowano, jako płytę żelbetową gr. 15cm, połączoną z rusztem ław fundamentowych. Izolację termiczną stanowią warstwy styropianu ekstrudowanego (XPS), λ= 0,036W/mK (zewnętrzna); oraz styropianu klasy EPS , λ= 0,038 W/mK (wewnętrzna). Izolację przeciwwodną podłogi należy szczelnie połączyć izolacją przeciwwilgociową ław fundamentowych; przegrodę zaprojektowano, jako: 2 cm gres na klej (szczegółowe parametry w pkt. A.XII); 3 cm wylewka betonowa; - warstwa rozdzielająca z folii PE; 7 cm styropian EPS , λ= 0,038 W/mK; - cm warstwa rozdzielająca z folii PE; 15 cm żelbetowa płyta podłogowa; 10 cm polistyren ekstrudowany (XPS), λ= 0,036W/mK; - papa termozgrzewalna ICOPAL system "Bezpieczny Fundament"; 10 cm chudy beton; 50 cm mieszanka piaskowo-żwirowa zagęszczona do Is=>0,95. Przed wykonaniem ww. płyty: w kotłowni (A3) należy zapewnić źródło dopływu powietrza; wykonać elementy instalacji sanitarnych, c.o., c.w.u., elektrycznych. Wylewkę zatrzeć na gładko, przygotować do ułożenia podłogi i oddylatować od ścian pasem styropianu o szerokości 3-4 cm; w otworach drzwiowych przeprowadzić poziome izolacje przeciwwilgociowe w sposób ciągły. W Garażu (A4) należy pominąć górną warstwę izolacji termicznej gr. 7cm (styropian EPS ), a wylewkę betonową wzmocnić siatką stalową. Projektowany współczynnik przenikania ciepła przegrody wynosi U=0,21 W/m 2 K. A.V.4 Ściana zewnętrzna Sz-1, Konstrukcję ściany stanowią bloczki silikatowe o klasie 15 MPa, o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,55W/mK, wymiarach: szerokość 24 cm, długość 33,3cm, wysokość 19,9cm; o odporności ogniowej REI 240. Warstwę nośną należy ocieplić od zewnątrz izolacją termiczną ze styropianu klasy EPS , o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038W/mK; płyty układać na listwie startowej, kleić i kotwić do muru; w świetle otworów ukształtować 6-7cm węgarki; lico zewnętrzne (włącznie z węgarkami) wykończyć "na gładko" zaprawą szpachlową, na siatce z włókna szklanego, a następnie wykończyć Strona 13

15 powierzchnie zewnętrzną akrylową farbą elewacyjną w odcieniu bieli. Przegrodę zaprojektowano, jako: - cm warstwa wew. - tynk gipsowy lub c/w. z powłoką malarską. 24 cm bloczki silikatowe λ=0,55w/mk; 15 cm styropian EPS , λ= 0,038W/mK; - cm warstwa zew. z powłoką malarską. Projektowany współczynnik przenikania ciepła przegrody wynosi U= 0,2 W/m 2 K A.V.5 Ściana zewnętrzna Sz-2, Konstrukcję ściany z bloczków silikatowych o klasie 15MPa, o λ= 0,55W/mK, wymiarach: szer. 24 cm, dług. 33,3cm, wys. 19,9cm; o odporności ogniowej REI 240, należy ocieplić od zewnątrz, warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 W/mK. Zewnętrzne lico ściany wykończyć deskami drewnianymi (sosnowymi) w układzie pionowym (co drugą deskę układać "na sztorc"), bejcowanymi na odcień ciemnego brązu lub hebanu; zabezpieczonymi antykorozyjnie poprzez kąpiel zanurzeniową; mocowanymi do muru za pomocą rusztu montażowego z płyt OSB (w kształcie litery "T) i kontrłat lub analogicznych, systemowych rozwiązań aluminiowych lub stalowych (podkładek dystansowych); termoizolację wykonać z uwzględnieniem szczeliny wentylacyjnej umożliwiającej swobodny przepływ powietrza w przegrodzie. Wełnę mineralną należy zabezpieczyć od zewnętrznej strony wiatroizolacją. Na styku ww. pustki (w przypadku użycia wełny szklanej), wełnę zabezpieczyć sznurkiem lub drutem ocynkowanym, powlekanym, uniemożliwiającym zawężenie wentylowanego przekroju przez opadający materiał izolacyjny; przegrodę zaprojektowano, jako następujący układ warstw: 2-2,5 cm deski elewacyjne; - wiatroizolacja; 15 cm ruszt montażowy wypełniony wełną mineralną, λ= 0,038 W/mK, z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej szerokości 2cm; 24 cm bloczki silikatowe λ=0,55 W/mK; - cm warstwa wewnętrzna - tynk gipsowy lub c/w. z powłoką malarską. Ruszt wsporczy układać naprzemiennie w sposób umożliwiający eliminację mostków termicznych; w przypadku stosowania elementów drewnianych, materiał zabezpieczyć antykorozyjnie. Łaty i kontrłaty powinny być mocowane pojedynczym łącznikiem na całej ich szerokości w celu umożliwienia odkształcenia materiału pod wpływem wilgotności; stosować wkręty, gwoździe ocynkowane. Górne i dolne wloty powietrza w szczelinie wentylacyjnej należy zabezpieczyć deską z otworami i siatką stanowiącą ochronę przed owadami. Projektowany współczynnik przenikania ciepła przegrody wynosi U= 0,2 W/m 2 K A.V.6 Ściany wewnętrzne nośne Swn-1, Przegrodę zaprojektowano, jako murowaną z bloczków silikatowych o klasie 15MPa, wymiarach: szerokość 24 cm, długość 33,3cm, wysokość 19,9cm; o odporności ogniowej REI 240i ukształtowano, jako następujący układ warstw: - cm 24 cm bloczki silikatowe; - warstwa wyk. - tynk gipsowy lub c/w. z powłoką malarską. Strona 14

16 Przegrody w miejscy styku ze ścianami zewn. powinny być przemurowane. A.V.7 Ściana wewnętrzna działowa Sw-1, Zaprojektowano, jako murowane z bloczków silikatowych o grubości 12cm i wysokości 19,9cm, o odporności ogniowej REI 60. Ściany zaprojektowano, jako następujący układ warstw: - cm warstwa wyk. - tynk gipsowy lub c/w. z powłoką malarską; 12 cm bloczki silikatowe; - cm warstwa wyk. - tynk gipsowy lub c/w. z powłoką malarską. Przegrody w miejscy styku ze ścianami nośnymi powinny być przemurowane. W przypadku braku ww. możliwości należy stosować stabilizację za pomocą równomiernie rozstawionych kotew (min 3szt./wys. przegrody). A.V.8 Strop nad skrzydłem północnym- St-1, Przegrodę zaprojektowano, jako płytę żelbetową, monolityczną połączoną ze ścianami nośnymi za pomocą wieńców żelbetowych. Betonową wylewkę należy wykonać tak, aby rzędna wykończonej posadzki wynosiła +2,8m. Warstwę izolacyjną stanowią płyty ze styropianu klasy EPS o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/mK; strop zaprojektowano, jako układ: 2 cm gres na klej (szczegółowe parametry w pkt. A.XII); 3 cm wylewka betonowa; - cm warstwa rozdzielająca z folii PE; 5 cm styropian EPS ; - cm izolacja przeciwwilgociowa z foli PE; 15 cm strop żelbetowy; - cm warstwa wy. sufitu - tynk gipsowy lub c/w. z powłoką malarską. Przed wykonaniem ww. płyty należy wykonać niezbędne elementy instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i elektrycznych; wylewkę zatrzeć na gładko, przygotować do ułożenia podłogi i oddylatować od ścian pasem styropianu o szerokości 3-4 cm. Projektowany współczynnik przenikania ciepła przegrody wynosi U=0,64 W/m 2 K. A.V.9 Strop nad skrzydłem zachodnim St-2, Przegrodę zaprojektowano, jako płytę żelbetową monolityczną połączoną ze ścianami nośnymi za pomocą wieńców żelbetowych. Wierzchnia warstwa stropu ocieplona styropianem klasy EPS o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/mK. Należy wykonać wylewkę betonową tak aby uzyskać rzędną wysokości stropu na poziomie +3,835m. Strop zaprojektowano jako: 3 cm wylewka betonowa; - cm warstwa rozdzielająca z folii PE; 15 cm styropian EPS ; 18 cm strop żelbetowy; - cm warstwa wykończenia - tynk gipsowy lub c/w. z powłoką malarską. Projektowany współczynnik przenikania ciepła przegrody wynosi U=0,24 W/m 2 K. Strona 15

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo