Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna Orzysz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz"

Transkrypt

1 Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) TOM I Adres obiektu budowlanego: Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna Orzysz Zamawiający/ Inwestor: Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze", Rynek 4A, Orzysz Autor opracowania /Projektant mgr inż. arch. Dominik Tamborski Data: Niniejsza dokumentacja została sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz i Nr 145, poz. 1537). Dokumentacja chroniona jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany, powielanie oraz udostępnianie osobom trzecim jest zabronione.

2 Rodzaje Robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV CPV Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Betonowanie Roboty murarskie i murowe Roboty murowe Pokrywanie podług i ścian Kładzenie i wykładanie podług Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Roboty izolacyjne Izolacja cieplna Wykonywanie pokryć dachowych Kładzenie zaprawy i rynien Tynkowanie Roboty w zakresie stolarki budowlanej Roboty malarskie Roboty instalacyjne elektryczne Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw SPIS TREŚCI A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY (CZĘŚĆ OPISOWA) A.I PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 8 A.I.1 Zestawienie powierzchni, 8 A.I.2 Parametry techniczne budynku, 8 A.II FORMA I FUNKCJA 8 A.II.1 Dostosowanie obiektu do krajobrazu, 9 A.III UKŁAD KONSTRUKCYJNY 9 A.III.1 Warunki gruntowe i sposób posadowienia, 9 A.III.2 Ławy, płyta fundamentowa, 9 A.III.3 Ściany nośne parteru, 10 A.III.4 Słupy, 10 A.III.5 Nadproża okienne i drzwiowe, 10 A.III.6 Stropy, 10 A.III.7 Wieńce na poziomie stropu parteru, 10 A.III.8 Podciągi, belki i słupy wewnętrzne, 10 Strona 1

3 SPIS TREŚCI A.III.9 Ściany kolankowe poddasza, 10 A.III.10 Wieńće na ścianach kolankowych poddasza, 11 A.III.11 Dach nad skrzydłem północnym, 11 A.III.12 Dach nad skrzydłem zachodnim, 11 A.III.13 Dach nad łącznikiem, 11 A.III.14 Schody, 11 A.III.15 Zadaszenia wejść do budynku, 11 A.IV OBLICZENIA STATYCZNE 12 A.V ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 12 A.V.1 Ściana fundamentowa zewnętrzna Sf-1, 12 A.V.2 Ściana fundamentowa wewnętrzna Sf-2, 12 A.V.3 Podłoga na gruncie Pdg-1, 13 A.V.4 Ściana zewnętrzna Sz-1, 13 A.V.5 Ściana zewnętrzna Sz-2, 14 A.V.6 Ściany wewnętrzne nośne Swn-1, 14 A.V.7 Ściana wewnętrzna działowa Sw-1 15 A.V.8 Strop nad skrzydłem północnym- St-1, 15 A.V.9 Strop nad skrzydłem zachodnim St-2, 15 A.V.10 Dach D-1, 16 A.V.11 Sufit nad poddaszem D-2, 17 A.V.12 Dach D-3 17 A.V.13 Kominy, 17 A.V.14 Schody wewnętrzne, 18 A.V.15 Stolarka, parapety, 19 A.V.16 Kolorystyka elementów architektonicznych, 19 A.VI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 19 A.VI.1 Wymagana klasa odporności ogniowej elementów budynku, 20 A.VI.2 Projektowana klasa odporności ogniowej elementów 20 budynku, A.VI.3 Warunki ewakuacji, 21 A.VI.4 Warunki techniczne oddymiania grawitacyjnego klatki 21 schodowej A1, A.VI.5 Zaopatrzenie wodne, 22 A.VI.6 Zagrożenie wybuchem, 22 Strona 2

4 SPIS TREŚCI A.VI.7 Zabezpieczenia p.poż. instalacji użytkowych, 22 A.VI.8 Zabezpieczenia przed uderzeniem pioruna, 22 A.VI.9 Oświetlenie awaryjne-ewakuacyjne, 22 A.VI.10 Sprzęt gaśniczy, 22 A.VI.11 Drogi pożarowe, 23 A.VII ROZWIĄZANIA INSTAL. WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ 23 A.VII.1 Zewnętrzna instalacja wody, 23 A.VII.2 Obliczenia zapotrzebowania wody i odpływu ścieków, 23 A.VII.3 Odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych, 23 A.VII.4 Odprowadzenie ścieków deszczowych, 24 A.VII.5 Instalacja wewnętrzna zimnej wody użytkowej, 24 A.VII.6 Instalacja wewnętrzna wody p.poż., 25 A.VII.7 Instalacja wewnętrzna ciepłej wody, 35 A.VII.8 Instalacja wody cyrkulacyjnej, 25 A.VII.9 Obliczenia wody ciepłej, 26 A.VII.10 Instalacja kanalizacji, 26 A.VII.11 Izolacja termiczna elementów Instalacji, 26 A.VII.12 Uwagi, 27 A.VIII ROZWIĄZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 28 A.VIII.1 Obliczenia Instalacji, 29 A.VIII.2 Przewody instalacji wewnętrznych, 29 A.VIII.3 Przejścia przez przegrody-sposób montażu, 29 A.VIII.4 Grzejniki, 29 A.VIII.5 Izolacja termiczna elementów Instalacji, 29 A.IX ROZWIĄZANIA INSTALACJI WENTYLACJI A.IX.1 Materiały do instalacji wentylacji, 30 A.IX.2 Montaż instalacji, 30 A.X ROZWIĄZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 31 A.X.1 Zasilanie obiektu i pomiar energii elektrycznej, 31 A.X.2 Instalacje wewnętrznych linii zasilających, przycisk p.poż., 31 A.X.3 Tablice rozdzielcze, 31 A.X.4 Instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego (ewakuacyjnego), A.X.5 Instalacja siłowa, gniazd wtyk., zasilania urządzeń 32 technologicznych, A.X.6 Połączenia wyrównawcze, 33 A.X.7 Zasilanie wentylacji mechanicznej, Strona 3

5 SPIS TREŚCI A.X.8 Instalacja odgromowa, 33 A.X.9 Instalacja domofonu, 34 A.X.10 Instalacja telewizji, 34 A.X.11 Monitoring wizyjny, 34 A.X.12 Instalacja oddymiania, 35 A.X.13 Ochrona przepięciowa, 36 A.X.14 Ochrona przed prądami przetężeniowymi, 36 A.X.15 Ochrona przeciwporażeniowa, 36 A.XI WYPOSAŻENIE OBIEKTU 37 A.XII PARAMETRY ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I 37 MATERIAŁOWYCH W ZAKRESIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH A.XII.1 Roboty Przygotowawcze, 37 A.XII.2 Powłoka malarska, 37 A.XII.3 Płytki podłogowe, 38 A.XII.4 Wykładziny dywanowe, 38 A.XII.5 Roboty wykończeniowe elektryczne - biały montaż, 38 A.XII.6 Roboty wykończeniowe armatura - biały montaż, 38 A.XIII ZAKRES ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH A.XIII.1 Klatka Schodowa (A1), Pomieszczenie Pomocnicze (A2), 38 A.XIII.2 Garaż (A4), Przedsionek (A8), 39 A.XIII.3 Kotłownia (A3), 39 A.XIII.4 Aneks Kuchenny (A10), 39 A.XIII.5 WC (A5, A6, A7), 39 A.XIII.6 Biuro Recepcja (A9), 40 A.XIII.7 Przedsionek z Salą Konferencyjną(A11) 40 A.XIII.8 Biuro, Pokój Narad (B2), Biuro (B4, B5, B6), 40 A.XIII.9 Toaleta (B3), 41 A.XIII.10 Poddasze nieużytkowe (B8); 41 A.XIV WPŁYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 41 A.XV NORMY I PRZEPISY 41 A.XVI UWAGI KOŃCOWE 42 Strona 4

6 SPIS TREŚCI B. USZCZEGÓŁOWIONY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (CZĘŚĆ OPISOWA) B.I OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI 44 B.II OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 44 B.II.1 Tereny Przyległe, 44 B.II.2 Ukształtowanie terenu i zieleni, 44 B.II.3 Dojścia i dojazdy, 44 B.II.4 Uzbrojenie terenu, 44 B.II.5 Przewidywane zmiany w stosunku do stanu istniejącego, 44 B.II.6 Ustalenia wynikające z Planu Miejscowego, 45 B.III OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA 45 B.III.1 Przyłącze wody, 45 B.III.2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej, 46 B.III.3 Zjazd indywidualny, 47 B.III.4 Dojście piesze, 47 B.III.5 Nawierzchnie utwardzone przylegające do budynku, 47 B.III.6 Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania (dostępności) obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, B.III.7 Elementy małej architektury, 48 B.III.8 Ogrodzenia terenu, 48 B.III.9 Projektowana zieleń, ukształtowanie terenu, 48 Strona 5

7 SPIS TREŚCI C. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA C.I ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 50 C.I.1 Roboty związane z przygotowaniem terenu budowy, 50 C.I.2 Roboty ziemne, 50 C.I.3 Roboty budowlano - montażowe, 50 C.II WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA I NADZOROWANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z INST. ELEKTR. C.III WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODNO-KANALIZACYJNYMI C.IV WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 52 C.V C.VI C.VII ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH SPIS TREŚCI D. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ REALIZACJĄ CENTRUM WSPÓŁPRACY I AKTYWIZACJI MAZURSKIE MORZE W ORZYSZU PRZY UL. LEŚNEJ. Strona 6

8 A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY (CZĘŚĆ OPISOWA) Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu o Projekt Budowlany, zwany dalej "PB", pt: BUDOWA OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O NAZWIE "CENTRUM AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO"; ZJAZDU INDYWIDUALNEGO, PUBLICZNEGO ORAZ DOJŚCIA DO DZIAŁEK (WEJŚCIA) NA TEREN / PROJEKT ZAMIENNY/; na podstawie, którego Inwestor wystąpił do odpowiedniego organu administracji o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projektantami, uczestnikami przedmiotowego procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy "Prawo Budowlane" są: Projektant w spec. architektonicznej /koordynator/: Projektant sprawdzający w spec. architektonicznej: Projektant w spec. konstrukcyjno - budowlanej: Projektant sprawdzający w spec. konstrukcyjno - budowlanej: Projektant w spec. instalacyjnej, w zakr. sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych: Projektant sprawdzający w spec. instalacyjnej, w zakr. sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych: mgr inż. arch. Dominik Tamborski Upr. Bud. Nr 28/R-302/LOOIA/10 tel mgr inż. arch. Zofia Tamborska Upr. Bud. Nr 27/R-303/LOOIA/10 mgr inż. Jacek Dobielski Upr. bud. nr ewid. 44/02/OL mgr inż. Maciej Bartosiewicz Upr. bud. nr ewid. WAM/0075/POOK/06 mgr inż. środ. Piotr Kurpienik Upr. bud. nr ewid. 83/00/WŁ mgr inż. Norbert Jastrzębski Upr. Bud. nr LOD/0655/PWOS/06 Projektant w spec. instalacyjnej, w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektr. i elektro- energetycznych: Projektant sprawdzający w spec. instalacyjnej, w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych: mgr inż. Piotr Ciotrowski Upr. Bud. nr ewid. WAM/0050/POOE/08 mgr inż. Czesław Kołodziejczyk Upr. Bud Łom./2/76 Projektant w specjalności drogowej: mgr inż. Łukasz Urbański Upr. Bud. Nr PDM/DO99/POOO/11!!!. Niniejsza Dokumentacja stanowi opracowanie uzupełniające dla "PB" w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania Przedmiaru Robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oferty potencjalnego wykonawcy na realizację Przedmiotu Zamówienia. Różnice pomiędzy "PB" a niniejszą Dokumentacją należy traktować, jako zmiany nieistotne, niewpływające na zakres realizacji Przedmiotu Zamówienia. Strona 7

9 A.I PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY Przedmiotem projektu jest budowa parterowego, niepodpiwniczonego obiektu użyteczności publicznej z poddaszem użytkowym, którego ww. kondygnacje przewidziano, jako: kondygnacja 1 - parter mieści część biurową, węzeł higieniczno-sanitarny, ogólnodostępny w tym dla osób niepełnosprawnych; przedsionek przeznaczony do realizacji stałych zadań ekspozycyjnych, pełniący jednocześnie funkcję sali konferencyjnej; kotłownię połączoną poprzez przedsionek (A8) z garażem. kondygnacja 2 - Na poddaszu znajdują się pomieszczenia biurowe przeznaczone na stały pobyt nie więcej niż 4 osób, węzeł higieniczno-sanitarny; nad konferencyjną częścią pomieszczenia (A11), przewidziano strych stanowiący poddasze nieużytkowe. A.I.1 Zestawienie powierzchni, Szczegółowe zestawienie powierzchni określono w "PB". A.I.2 Parametry techniczne budynku, powierzchnia zabudowy: 276,25 m 2 powierzchnia użytkowa: 368,47 m 2 powierzchnia pomocnicza: 0 m 2 kubatura: 1391,14 m 3 długość skrzydła pn.: długość skrzydła zach.: szerokość: wysokość: 21,76 m 12,60 m 10,04 m ~9,3 m A.II FORMA I FUNKCJA Budynek stanowi zwartą, dwuskrzydłową bryłę, założoną na planie zbliżonym do kształtu litery "L", przekrytą dwuspadowym dachem z krokwią koszową, o kącie nachylenia połaci ok. 40 o. Od strony północnej (skrzydło pn.), od ul. Leśnej, na poziomie +- 0,00m, przewidziano wejście główne do obiektu (w narożniku wyznaczającym podział projektowanej bryły na dwa ww. skrzydła), oraz wjazd do garażu (w części wsch. elewacji), z pośrednim dostępem do kotłowni, oraz do części biurowej. Od strony zachodniej (skrzydło zach.), na poziomie +-0,00m, zaprojektowano dwa, ewakuacyjne wyjścia prowadzące z sali konferencyjnej. Na drugą kondygnację (poz. +2,80m) skrzydła północnego, prowadzą schody łączące biurowe strefy użytkowe. Część centralna - łącznik, przekryta jest bezpośrednio więźbą dachową. Strona 8

10 A.II.1 Dostosowanie obiektu do krajobrazu, Dostosowanie obiektu do krajobrazu polega na zastosowaniu środków i skali architektonicznej nawiązujących do tradycyjnej zabudowy regionu oraz respektujących współczesne trendy estetyczne, wymogi użytkowe, możliwości techniczne tj.: zwarta, dwudzielna forma bryły, kryta dwuspadowym dachem wykończonym blachą dachówkopodobną w naturalnym, ceramicznym odcieniu; tradycyjne proporcje wysokości ścian do poziomu kalenicy, kąt nachylenia połaci dachowych; wystrój elewacji z wykorzystaniem tynków cienkowarstwowych w odcieniu bieli, z wykorzystaniem tradycyjnych motywów deskowań licujących mury; wystrój stolarki okiennicami w formie współczesnej; okna bez podziałów międzyszybowych, okna dachowe. A.III UKŁAD KONSTRUKCYJNY Projekt zakłada budowę obiektu żelbetowo-murowanego, z dachem dwuspadowym w konstrukcji jętkowej. Ze względów przeciwpożarowych, konstrukcję dachu obudowano płytą G-K. Budynek o ustroju ścianowym-mieszanym, sztywność przestrzenną zapewniać będą ściany, stropy monolityczne, stanowiące sztywne tarcze. Strop nad skrzydłem północnym ma grubość 15 cm i jego górna niewykończona powierzchnia znajduje się na poziomie +2,695 cm, strop nad skrzydłem zachodnim ma grubość 18 cm a jego górna, niewykończona powierzchnia znajduje się na wysokości +3,655cm. Wieńce powinny łączyć wszystkie ściany konstrukcyjne na poziomie stropu. Ze względu na warunki gruntowo wodne zaprojektowano posadowienie pośrednie za pomocą studni żelbetowych DN A.III.1 Warunki gruntowe i sposób posadowienia, Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz w oparciu o dokumentację geotechniczną obiekt zakwalifikowano do I - kategorii geotechnicznej o złożonych warunkach gruntowych. Przyjmuje się posadowienia obiektu na piaskach drobnych (grunt nośny). Zaprojektowano przejście przez warstwy nienośne (grunty o miąższości ok. 160cm) za pomocą "studni fundamentowych". W trakcie prowadzenia prac ziemnych, w przypadku stwierdzenia przez Kierownika Budowy występowania odmiennego rodzaju gruntu niż przyjęty w projekcie, należy wezwać Projektanta Konstrukcji. A.III.2 Ławy, płyta fundamentowa, Przewiduje się oparcie ław fundamentowych na prefabrykowanych studniach betonowych o głębokości min. 2,5m, z kręgów Ø wew.100cm, wys. 1 szt. kręgu 50cm, wypełnionych betonem C8/10, wg rys. nr K-1. Rzeczywistą wysokość oraz poziom posadowienia studni należy ustalić na budowie tak, aby podeszwa studni znajdowała się minimum 50 cm poniżej stropu gruntu nośnego. Rzeczywistą wysokość oraz poziom korony należy ustalić na budowie tak, aby poziom posadzki parteru znajdował się o 0,35m wyżej od poziomu projektowanego gruntu. Strona 9

11 Ww. kręgi należy zagłębić w gruncie metodą studniarską, poprzez stopniowe, równomierne podkopywanie kręgu wzdłuż jego całego obwodu, wybierając jednocześnie urobek z wnętrza. Gdy krąg zagłębi się poniżej poziomu terenu, na jego krawędzi układać kolejny; czynności powtarzać do uzyskania oparcia kręgów na ww. poziomie (min. 50cm poniżej stropu gruntu nośnego). Na koronach studni należy wykonać ruszt żelbetowy belek oczepowych i podciągów stropu podłogi; na ruszcie wykonać płytę żelbetową. Ww. elementy zaprojektowano, jako żelbetowe z betonu C25/30, zbrojone stalą A-IIIN, wg. rys. nr K-1. A.III.3 Ściany nośne parteru, Ściany nośne zaprojektowano z bloczków silikatowych o klasie 15 MPa i wymiarach: szer. 24 cm; dł.33,3cm; wys. 19,9cm; na zaprawie klasy M5. A.III.4 Słupy, Na parterze, w płaszczyznach zewnętrznych ścian, zaprojektowano słupy żelbetowe o przekroju 24x24cm, z betonu C25/30, zbrojone stalą A-IIIN, wg rys. K-3. A.III.5 Nadproża okienne i drzwiowe, Nadproża w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, nośnych przyjęto, jako żelbetowe, monolityczne wykonane na budowie, według rysunku nr K-3; nad otworami ścian działowych dopuszcza się montaż gotowych nadproży prefabrykowanych. A.III.6 Stropy, Zaprojektowano, jako żelbetowe z betonu C25/30, zbrojone pasem górnym i dolnym, stalą A-III N RB500W, wg rys. K-3. Płyta nad skrzydłem północnym ma grubość 15 cm, płyta nad skrzydłem zachodnim 18 cm; stosować min. 25mm otulenia zbrojenia. A.III.7 Wieńce na poziomie stropu parteru, Ściany nośne należy zakończyć wieńcem żelbetowym, z betonu klasy C25/30, zbrojonym stalą A-III N, wg-rys. K-3. A.III.8 Podciągi, belki i słupy wewnętrzne, Zaprojektowano, jako żelbetowe z betonu klasyc25/30, zbrojone stalą A-III N RB500W, według rysunku nr K-3; należy stosować minimum 35mm otulenia zbrojenia. A.III.9 Ściany kolankowe poddasza, Ściany, zaprojektowano z bloczków silikatowych o klasie 15 Mpa i wymiarach: szer. 24 cm; dług. 33,3cm; wys.19,9cm; na zaprawie klasy 5MPa. Należy wykonać rdzenie żelbetowe 24x24cm, z betonu C25/30, zbrojone stalą A-III NRB500W prętami 4 wg rys. nr K-3. Strona 10

12 A.III.10 Wieńce na ścianach kolankowych poddasza, Ściany kolankowe należy zwieńczyć wieńcem żelbetowym, z betonu klasy C25/30, zbrojonym stalą A-IIIN, podłużnie prętami 4Ø12, strzemionami Ø 8 co wg rys. nr K-3. A.III.11 Dach nad skrzydłem północnym, Konstrukcję nośną dachu nad skrzydłem północnym zaprojektowano z wiązarów o ustroju jętkowym z grzędą, z drewna iglastego klasy C30. Wiązary o rozpiętości 12m, w rozstawie, co ok. 90 cm, nachylenie połaci 40 o, wymiary krokwi 10x20cm, wymiary jętki 9x18cm, wymiary grzędy 2x9/18cm, murłata 18x18cm; jętka podparta podciągiem drewnianym leżącym częściowo na ścianie nośnej i na słupie stolcowym; więźbę usztywnić wiatrownicami z bednarki. Pod okna połaciowe należy stosować wymiany 10x20cm. Wszystkie połączenia wykonać zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej, dopuszcza się stosowanie złącz z blachy ocynkowanej. Więźbę wykonać wg rys nr K-4. A.III.12 Dach nad skrzydłem zachodnim, Dach nad skrzydłem zachodnim zaprojektowano z wiązarów o ustroju jętkowym z drewna iglastego klasy C30 usztywnionych wiatrownicami z bednarki. Wiązary o rozpiętości 12m, w rozstawie, co ok. 90 cm, nachylenie połaci 40 O, wymiary krokwi 10x20cm, jętki 9x18cm, murłata 18x18cm. Jętka podparta podciągiem drewnianym leżącym na dwóch słupach stolcowych. Wszystkie połączenia wykonać zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej, dopuszcza się stosowanie złącz ciesielskich z blachy ocynkowanej. Więźbę wykonać wg rys. nr K-4. A.III.13 Dach nad łącznikiem, Dach nad łącznikiem zaprojektowano w ustroju płatwiowo kleszczowym z dwoma słupami stalowymi HEB200, podpartymi na belce stalowej HEB320, opartej na gniazdach w ścianach nośnych. Wymiary krokwi 20x22, kleszcze 2x9x18, płatew stalowa HEB200. Wiązar oparty na murłacie o wymiarach 18x18cm. Wszystkie połączenia wykonać zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej, dopuszcza się stosowanie złącz ciesielskich z blachy ocynkowanej. Więźbę wykonać wg rys nr K-4. A.III.14 Schody, Zaprojektowano jedną klatkę schodową ze schodami dwubiegowymi o szerokości biegów min.1,2m (w świetle), spoczników 1,5m. Płyty biegowe o gr. 12 i 15 cm opierają się, z jednej strony na ścianie zewnętrznej, z drugiej na stropie lub fundamencie. Schody należy wykonać, jako monolityczne żelbetowe, wylewane na placu budowy, z betonu klasy C25/30, zbrojone stalą A-III N RB500W. W trakcie wykonywania schodów należy pozostawić gniazda na montaż balustrady. Wykonać wg. rysunku nr K-2. A.III.15 Zadaszenia wejść do budynku, Projekt przewiduje zadaszenie wejścia głównego w formie wnęki (wiatrołapu), w "wierzchołku" łącznika, krytej stropem żelbetowym wg rys. nr K-3. Strona 11

13 A.IV OBLICZENIA STATYCZNE Szczegółowe obliczenia stanowią integralną część projektu budowlanego, na podstawie, którego Inwestor wystąpił do odpowiedniego organu administracji o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. A.V ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE Projektant dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań materiałowych, technologicznych, producentów, wymienionych w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, że nie będą one wykazywały niższych niż wskazane parametrów i właściwości technicznych. W ww. przypadku należy powiadomić o zaistniałym fakcie Projektanta, Zamawiającego i uzyskać ich zgodę. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła "U" dla poszczególnych przegród budowlanych dokonano zgodnie z "PN-EN ISO 6946:1999". Wszystkie, stosowane materiały nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników obiektu. Należy stosować materiały posiadające świadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty CE. Wszystkie materiały należy stosować wg. zaleceń i instrukcji producenta, roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną! A.V.1 Ściana fundamentowa zewnętrzna Sf-1, Ściany fundamentowe zaprojektowano, jako ławy żelbetowe o szer.30cm i wys. 60cm z obustronną warstwą izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), λ= 0,036W/mK, zabezpieczoną od zewnątrz, poniżej poziomu projektowanego terenu, folią kubełkową. Przegrodę ukształtowano, jako: - folia kubełkowa; 10 cm polistyren ekstrudowany (XPS), λ= 0,036W/mK, do wysokości min. 35cm ponad poziom projektowanego terenu; - izolacja przeciwwodna (KMB); 24 cm żelbetowa ława fundamentowa; 10 cm polistyren ekstrudowany (XPS), λ= 0,036W/mK; - 2x papa termozgrzewalna typu ICOPAL system "Bezpieczny Fundament"; Między ławą a zewnętrzną warstwą styropianu należy wykonać hydroizolacje z masy polimerowo-bitumicznej (KMB); między fundamentem pośrednim a ławą izolację poziomą oraz między warstwą chudego betonu a wewnętrzną warstwą styropianu izolacje pionową z termozgrzewalnej papy typu ICOPAL "Bezpieczny Fundament". Izolację pionową i poziomą (wewnętrzną), przeciwwodną ław należy połączyć z przeciwwilgociową izolacją poziomą podłogi. Część ławy ponad poziomem projektowanego terenu (cokół) należy wykończyć (za wyjątkiem odcinków przylegających do dojść, tynkiem cienkowarstwowym, wodoodpornym, mozaikowym w odcieniu ciemnego brązu, mocowanym na siatce z włókna szklanego. A.V.2 Ściana fundamentowa wewnętrzna Sf-2, Zaprojektowano, jako ławy żelbetowe o szer. 30cm i wys. 60cm z obustronną warstwą izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), λ= 0,036W/mK, jako: Strona 12

14 2x papa termozgrzewalna ICOPAL system "Bezpieczny - Fundament"; 10 cm polistyren ekstrudowany (XPS), λ= 0,036W/mK; 24 cm Żelbetowa ława fundamentowa; 10 cm polistyren ekstrudowany (XPS), λ= 0,036W/mK; - papa termozgrzewalna ICOPAL system "Bezpieczny Fundament"; Między fundamentem pośrednim a ławą należy wykonać izolację poziomą, między warstwą chudego betonu a warstwą styropianu izolacje pionową z termozgrzewalnej papy typu ICOPAL "Bezpieczny Fundament". Izolację pionową i poziomą, przeciwwodną ław należy szczelnie połączyć z przeciwwodną izolacją poziomą podłogi. A.V.3 Podłoga na gruncie Pdg-1, Zaprojektowano, jako płytę żelbetową gr. 15cm, połączoną z rusztem ław fundamentowych. Izolację termiczną stanowią warstwy styropianu ekstrudowanego (XPS), λ= 0,036W/mK (zewnętrzna); oraz styropianu klasy EPS , λ= 0,038 W/mK (wewnętrzna). Izolację przeciwwodną podłogi należy szczelnie połączyć izolacją przeciwwilgociową ław fundamentowych; przegrodę zaprojektowano, jako: 2 cm gres na klej (szczegółowe parametry w pkt. A.XII); 3 cm wylewka betonowa; - warstwa rozdzielająca z folii PE; 7 cm styropian EPS , λ= 0,038 W/mK; - cm warstwa rozdzielająca z folii PE; 15 cm żelbetowa płyta podłogowa; 10 cm polistyren ekstrudowany (XPS), λ= 0,036W/mK; - papa termozgrzewalna ICOPAL system "Bezpieczny Fundament"; 10 cm chudy beton; 50 cm mieszanka piaskowo-żwirowa zagęszczona do Is=>0,95. Przed wykonaniem ww. płyty: w kotłowni (A3) należy zapewnić źródło dopływu powietrza; wykonać elementy instalacji sanitarnych, c.o., c.w.u., elektrycznych. Wylewkę zatrzeć na gładko, przygotować do ułożenia podłogi i oddylatować od ścian pasem styropianu o szerokości 3-4 cm; w otworach drzwiowych przeprowadzić poziome izolacje przeciwwilgociowe w sposób ciągły. W Garażu (A4) należy pominąć górną warstwę izolacji termicznej gr. 7cm (styropian EPS ), a wylewkę betonową wzmocnić siatką stalową. Projektowany współczynnik przenikania ciepła przegrody wynosi U=0,21 W/m 2 K. A.V.4 Ściana zewnętrzna Sz-1, Konstrukcję ściany stanowią bloczki silikatowe o klasie 15 MPa, o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,55W/mK, wymiarach: szerokość 24 cm, długość 33,3cm, wysokość 19,9cm; o odporności ogniowej REI 240. Warstwę nośną należy ocieplić od zewnątrz izolacją termiczną ze styropianu klasy EPS , o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038W/mK; płyty układać na listwie startowej, kleić i kotwić do muru; w świetle otworów ukształtować 6-7cm węgarki; lico zewnętrzne (włącznie z węgarkami) wykończyć "na gładko" zaprawą szpachlową, na siatce z włókna szklanego, a następnie wykończyć Strona 13

15 powierzchnie zewnętrzną akrylową farbą elewacyjną w odcieniu bieli. Przegrodę zaprojektowano, jako: - cm warstwa wew. - tynk gipsowy lub c/w. z powłoką malarską. 24 cm bloczki silikatowe λ=0,55w/mk; 15 cm styropian EPS , λ= 0,038W/mK; - cm warstwa zew. z powłoką malarską. Projektowany współczynnik przenikania ciepła przegrody wynosi U= 0,2 W/m 2 K A.V.5 Ściana zewnętrzna Sz-2, Konstrukcję ściany z bloczków silikatowych o klasie 15MPa, o λ= 0,55W/mK, wymiarach: szer. 24 cm, dług. 33,3cm, wys. 19,9cm; o odporności ogniowej REI 240, należy ocieplić od zewnątrz, warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,038 W/mK. Zewnętrzne lico ściany wykończyć deskami drewnianymi (sosnowymi) w układzie pionowym (co drugą deskę układać "na sztorc"), bejcowanymi na odcień ciemnego brązu lub hebanu; zabezpieczonymi antykorozyjnie poprzez kąpiel zanurzeniową; mocowanymi do muru za pomocą rusztu montażowego z płyt OSB (w kształcie litery "T) i kontrłat lub analogicznych, systemowych rozwiązań aluminiowych lub stalowych (podkładek dystansowych); termoizolację wykonać z uwzględnieniem szczeliny wentylacyjnej umożliwiającej swobodny przepływ powietrza w przegrodzie. Wełnę mineralną należy zabezpieczyć od zewnętrznej strony wiatroizolacją. Na styku ww. pustki (w przypadku użycia wełny szklanej), wełnę zabezpieczyć sznurkiem lub drutem ocynkowanym, powlekanym, uniemożliwiającym zawężenie wentylowanego przekroju przez opadający materiał izolacyjny; przegrodę zaprojektowano, jako następujący układ warstw: 2-2,5 cm deski elewacyjne; - wiatroizolacja; 15 cm ruszt montażowy wypełniony wełną mineralną, λ= 0,038 W/mK, z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej szerokości 2cm; 24 cm bloczki silikatowe λ=0,55 W/mK; - cm warstwa wewnętrzna - tynk gipsowy lub c/w. z powłoką malarską. Ruszt wsporczy układać naprzemiennie w sposób umożliwiający eliminację mostków termicznych; w przypadku stosowania elementów drewnianych, materiał zabezpieczyć antykorozyjnie. Łaty i kontrłaty powinny być mocowane pojedynczym łącznikiem na całej ich szerokości w celu umożliwienia odkształcenia materiału pod wpływem wilgotności; stosować wkręty, gwoździe ocynkowane. Górne i dolne wloty powietrza w szczelinie wentylacyjnej należy zabezpieczyć deską z otworami i siatką stanowiącą ochronę przed owadami. Projektowany współczynnik przenikania ciepła przegrody wynosi U= 0,2 W/m 2 K A.V.6 Ściany wewnętrzne nośne Swn-1, Przegrodę zaprojektowano, jako murowaną z bloczków silikatowych o klasie 15MPa, wymiarach: szerokość 24 cm, długość 33,3cm, wysokość 19,9cm; o odporności ogniowej REI 240i ukształtowano, jako następujący układ warstw: - cm 24 cm bloczki silikatowe; - warstwa wyk. - tynk gipsowy lub c/w. z powłoką malarską. Strona 14

16 Przegrody w miejscy styku ze ścianami zewn. powinny być przemurowane. A.V.7 Ściana wewnętrzna działowa Sw-1, Zaprojektowano, jako murowane z bloczków silikatowych o grubości 12cm i wysokości 19,9cm, o odporności ogniowej REI 60. Ściany zaprojektowano, jako następujący układ warstw: - cm warstwa wyk. - tynk gipsowy lub c/w. z powłoką malarską; 12 cm bloczki silikatowe; - cm warstwa wyk. - tynk gipsowy lub c/w. z powłoką malarską. Przegrody w miejscy styku ze ścianami nośnymi powinny być przemurowane. W przypadku braku ww. możliwości należy stosować stabilizację za pomocą równomiernie rozstawionych kotew (min 3szt./wys. przegrody). A.V.8 Strop nad skrzydłem północnym- St-1, Przegrodę zaprojektowano, jako płytę żelbetową, monolityczną połączoną ze ścianami nośnymi za pomocą wieńców żelbetowych. Betonową wylewkę należy wykonać tak, aby rzędna wykończonej posadzki wynosiła +2,8m. Warstwę izolacyjną stanowią płyty ze styropianu klasy EPS o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/mK; strop zaprojektowano, jako układ: 2 cm gres na klej (szczegółowe parametry w pkt. A.XII); 3 cm wylewka betonowa; - cm warstwa rozdzielająca z folii PE; 5 cm styropian EPS ; - cm izolacja przeciwwilgociowa z foli PE; 15 cm strop żelbetowy; - cm warstwa wy. sufitu - tynk gipsowy lub c/w. z powłoką malarską. Przed wykonaniem ww. płyty należy wykonać niezbędne elementy instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i elektrycznych; wylewkę zatrzeć na gładko, przygotować do ułożenia podłogi i oddylatować od ścian pasem styropianu o szerokości 3-4 cm. Projektowany współczynnik przenikania ciepła przegrody wynosi U=0,64 W/m 2 K. A.V.9 Strop nad skrzydłem zachodnim St-2, Przegrodę zaprojektowano, jako płytę żelbetową monolityczną połączoną ze ścianami nośnymi za pomocą wieńców żelbetowych. Wierzchnia warstwa stropu ocieplona styropianem klasy EPS o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/mK. Należy wykonać wylewkę betonową tak aby uzyskać rzędną wysokości stropu na poziomie +3,835m. Strop zaprojektowano jako: 3 cm wylewka betonowa; - cm warstwa rozdzielająca z folii PE; 15 cm styropian EPS ; 18 cm strop żelbetowy; - cm warstwa wykończenia - tynk gipsowy lub c/w. z powłoką malarską. Projektowany współczynnik przenikania ciepła przegrody wynosi U=0,24 W/m 2 K. Strona 15

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa. Szarejka. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa. Szarejka. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa Szarejka www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Stan surowy zamknięty cena: 109 900 zł netto (8% vat) 1/14 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, wg projektu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa Z15 D. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa Z15 D. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa Z15 D www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa OLIMPIA. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa OLIMPIA. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa OLIMPIA www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa LAMIA 2. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa LAMIA 2. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa LAMIA 2 www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Załącznik nr 2 do SIWZ OBIEKT / ZAKRES ROBÓT TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU OFICYNA lokalizacja Orońsko, ul. Topolowa 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY adres INWESTOR CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie OPIS TECHNICZNY do koncepcji architektonicznej budowy budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie INWESTOR: GMINA WIELISZEW 05-135 WIELISZEW UL. MODLIŃSKA 1 ADRES BUD: WIELISZEW GM. WIELISZEW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" z garażem wer.a

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY z garażem wer.a 1 L.p. MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,53 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 54,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "SŁONECZNY" cl. wersja A

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU SŁONECZNY cl. wersja A 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 7,21 Stopy fundamentowe B-20 0,85 Ściany fundamentowe 39,14 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW " Dom z widokiem 3"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  Dom z widokiem 3 1 1 2 3 3a 4 5 Ławy fundamentowe B-20 20,40 Stopy fundamentowe B-20 3,93 Ściany fundamentowe 62,50 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 168,75 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON H2 Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora Projekt Przed budową 4 egzemplarze kompletnego projektu budynku wraz z projektem posadowienia Formalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON Pani Patrycjo myślę że na potrzeby katalogu powinniśmy to zrobić w formie ogólnego opisu, a nie takiej tabeli?! Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 5 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 5 1 1 Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe na ścianę o

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Rezydencja parkowa 4 - budynek gospodarczy

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Rezydencja parkowa 4 - budynek gospodarczy 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 10,42 Stopy fundamentowe B-20 2,90 Ściany fundamentowe 31,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 590,92 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Projekt typowy - Galilea 2M

Projekt typowy - Galilea 2M Projekt typowy - Galilea 2M Zakres oferty: Kompleksowa budowa domu do stanu Deweloperskiego. Kontakt: Roman Dyduch 602-450-342 Adrian Dyduch 728-369-047 Łukasz Kopel 603-974-964 E-Mail: dachbud@dachbud.slask.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW "Chatka war. C"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Chatka war. C 1 1 2 3 Ławy fundamentowe B-20 4,59 Stopy fundamentowe B-20 1,28 Ściany fundamentowe 24,92 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 466,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Prestiżowy 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 34,76 Stopy fundamentowe B-20 3,06 Ściany fundamentowe 119,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 2 232,78

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Oferta wstępna na budowę domu jednorodzinnego DPAS 125-ST

Oferta wstępna na budowę domu jednorodzinnego DPAS 125-ST Oferta wstępna na budowę domu jednorodzinnego DPAS 125-ST Projekt: Projekt typowy DPAS 125-ST Kontakt: Dyduch Roman 602-450-342 Kopel Łukasz 603-974-964 Dyduch Adrian 728-369-047 E-mail: dachbud@dachbud.slask.pl

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Bursztyn 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-2 1,44 Stopy fundamentowe B-2 2,98 Ściany fundamentowe 55,3 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 34,11 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Iskierka 1 m2 m3 szt 1 Ławy fundamentowe B-20 18,93 Stopy fundamentowe B-20 1,20 Ściany fundamentowe 65,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 215,50 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambasador III

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Ambasador III 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,56 Stopy fundamentowe B-2,48 Ściany fundamentowe 8 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 496,00 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PIERWSZY DOM III wrd

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PIERWSZY DOM III wrd 1 mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 4 5 6 7 Ławy fundamentowe B-20 11,4,00 zł Stopy fundamentowe B-20 1,48 Ściany fundamentowe 56,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 047,2,00 zł bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Afrodyta"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Afrodyta 1 1 Ławy fundamentowe B-20 11,57 Stopy fundamentowe B-20 3,03 Ściany fundamentowe 67,68 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 265,62 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu "Fokus 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu Fokus 2 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 19,78 Stopy fundamentowe B-20 2,77 Ściany fundamentowe 85,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 600,72 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE DOMU Promyk murowany 1 m2 m3 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 9,67 Stopy fundamentowe B-20 Ściany fundamentowe 53,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 998,58 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo