SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) , fax (0 12) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt: Wydzielenie przeciwpoŝarowe istniejących klatek schodowych w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nr zamówienia: DZP /2010 Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1. Wzory formularzy: a) Formularz OFERTA załącznik nr 1 b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 c) Wykaz - Doświadczenie zawodowe - załącznik nr 3 d) Wykaz - Potencjał kadrowy załącznik nr 4 e) Oświadczenie dotyczące uprawnień załącznik nr 4A f) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 5 g) Wykaz robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców załącznik nr 6 2. Istotne postanowienia umowy załącznik nr 7 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załącznik nr Przedmiar robót załączniki nr Dokumentacja techniczna załączniki Cena kopii dokumentacji technicznej w wersji papierowej wynosi 200,00 złotych brutto płatne w kasie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym (cena powiększona o koszty przesyłki). 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków, Al. Mickiewicza 21 REGON: ; NIP: Tryb postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą. 3. Przedmiot zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie przeciwpoŝarowe istniejących klatek schodowych w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym przy al. Mickiewicza 21. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): : Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyŝszym; : Przygotowanie terenu pod budowę; : Roboty przy wznoszeniu rusztowań; : DemontaŜ rusztowań; : Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych : Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej; : Roboty murarskie; : Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów; : Tynkowanie; : Instalowanie ścianek działowych; : Roboty malarskie; : Instalowanie wentylacji; : Roboty instalacyjne elektryczne. 3.2 Zakres zamówienia obejmuje: a) roboty w zakresie branŝy budowlanej: roboty rozbiórkowe [wykonanie przebić w istniejących ścinkach dla systemu wentylacyjnego, poszerzenie do 194 cm otworów drzwiowych z podestów głównej klatki schodowej do sal wykładowych]; roboty demontaŝowe [stolarki drzwiowej wraz z (łącznie z ościeŝnicami) podlegającej wymianie, okien w pomieszczeniach wc w przyziemiu]; roboty murarskie [filarki zawęŝenia otworu drzwiowego do 200cm w korytarzu przyziemia z cegły pełnej grub. 12 cm, ścianka wypełniająca do poziomu stropu z cegły kratówki grub. 25 cm]; roboty konstrukcyjne [konstrukcja nośna pod wentylatory nawiewne bocznych klatek schodowych: belki nośne I PE 160 osadzone w ścianach na poduszkach betonowych, wymiany ramy I PE 160, słupki z profilu zamkniętego 100x100x6; wzmocnienie stropu nad 3 piętrem w miejscu otworu dla kanału wentylacyjnego: belka nośna I PE 200 i wymiany z ceownika 200; wzmocnienie stropu nad przyziemiem w miejscu otworu kanału nawiewnego: wymiany I160; nadproŝami 4 x I 140 nad wykonanymi przebić w istniejących ściankach dla systemu wentylacyjnego oraz nad poszerzonym otworem drzwiowym z podestów gł. klatki schodowej do halli sal wykładowych; wymiany krokwi więźby dachowej w miejscu wylotu kanału upustowego wentylacji: drewniane o wymiarach przekroju istniejących krokwi]; roboty wykończeniowe z płyt GK [kanały wentylacyjne wyrównujące ciśnienie: systemowe RIGIPS na profilach CW i UW 100 z obustronnym poszyciem z płyt GKF 2 x 1,25, w pom. wc w przyziemiu obudowa z płyt GKFI 2 x 1,25, wypełnienie wełną mineralną; obudowa kanału blaszanego nawiewu gł. klatki schodowej w przestrzeni jadalni (poziom + 4,55): systemowa RIGIPS z jednostronnym poszyciem GKF 2 x 1,25 i wypełnieniem wełną mineralną jako izolacja akustyczna; ocieplenie blaszanych kanałów wentylacyjnych w przestrzeni poddasza: wełna mineralna grub. 10 cm z powłoką z folii aluminiowej zbrojonej; wydzielenie wentylatorni w poddaszu : ściany 2

3 systemowe Rigips typ z obustronnym poszyciem 2xGKFI 12,5mm i wypełnieniem wełną mineralną obudowa połaci typ z poszyciem 2xGKFI 12,5mm i wypełnieniem wełną mineralną, drzwi stalowe EI30]; roboty tynkarskie [nadproŝa z dźwigarów stalowych: wypełnienie zaprawą, tynk cementowy grub. min.2cm na podwójnej siatce Rabitza; tynki: cementowo wapienne jako uzupełnienie istniejących po wykonanych robotach budowlanych]; roboty malarskie [emulsyjne na uzupełnionych tynkach i obudowach z płyt GK, koloru towarzyszących ścian; czerpnia ścienna: malowana na kolor elewacji; kratki zwrotne klap upustowych w otworach okiennych: malowane na kolor biały, jak okna PCV; czerpnie dachowe klatek bocznych i kanał wywiewny z klapa upustowa klatki głównej: malowane na kolor istn. dachówki ceramicznej; obróbki blacharskie: z blachy ocynkowanej malowanej na kolor istn. dachówki]; roboty montaŝowe [stolarka drzwiowa typowa i p.poŝ.; ślusarka p.poŝ.; stolarka okienna]; prace tymczasowe i towarzyszące [przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu robót budowlanych, wywóz gruzu i elementów z rozbiórek]. b) roboty w zakresie branŝy sanitarnej: wykonanie wentylacji nawiewnej [montaŝ przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, kratek zwrotnych, czerpni powietrza, kratek wyrównawczych, wyrzutni powietrza, wentylatorów nawiewnych, amortyzatorów pod wentylatory, króćców, wykonanie izolacji ognioochronnej przewodów wentylacyjnych]. c) roboty w zakresie branŝy elektrycznej: montaŝ tablicy TG-W; montaŝ centralek instalacji oddymiania; montaŝ korytek kablowych; wykonanie przepustów i przebić w ścianach i stropach; układanie przewodów zasilających i sterowniczych; montaŝ czujek dymowych; montaŝ przycisków oddymiających; montaŝ opraw oświetlenia ewakuacyjnego; montaŝ opraw z modułami oświetlenia awaryjnego; uruchomienie i próby funkcjonalne instalacji; pomiary ochronne instalacji. 3.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: 1) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB): a) STWiORB [architektura i konstrukcja] - załącznik nr 8.1; b) STWiORB [instalacje wentylacji mechanicznej] - załącznik nr 8.2; c) STWiORB [instalacje elektryczne] - załącznik nr 8.3; 2) Przedmiarach robót: a) BranŜa budowlana: główna klatka schodowa - załącznik nr 9.1; b) BranŜa budowlana: południowa klatka schodowa - załącznik nr 9.2; c) BranŜa budowlana: północna klatka schodowa - załącznik nr 9.3; d) BranŜa sanitarna: wentylacja mechaniczna nawiewna - załącznik nr 9.4; e) BranŜa elektryczna: instalacje elektryczne - załącznik nr ) Dokumentacji technicznej: a) Pozwolenie Małopolskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym b) Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę c) Projekt budowlany architektury z elementami projektu wykonawczego Opis techniczny oraz informacja BIOZ - załącznik nr 10; Plan sytuacyjny - załącznik nr 10.1; Rzut przyziemia - załącznik nr 10.2; Rzut parteru - załącznik nr 10.3; Rzut I piętra - załącznik nr 10.4; Rzut II piętra - załącznik nr 10.5; Rzut III piętra - załącznik nr 10.6; Rzut więźby dachowej - załącznik nr 10.7; Rzut połaci dachowych - załącznik nr 10.8; Rzut przyziemia klatki schodowe - załącznik nr 10.9; Rzut parteru klatki schodowe - załącznik nr 10.10; Rzut I piętra klatki schodowe - załącznik nr 10.11; Rzut II piętra klatki schodowe - załącznik nr 10.12; 3

4 Rzut III piętra klatki schodowe - załącznik nr 10.13; Rzut więźby dachowej klatki schodowe - załącznik nr 10.14; Rzut połaci dachowych klatki schodowe - załącznik nr 10.15; Przekrój A-A - załącznik nr 10.16; Przekrój B-B - załącznik nr 10.17; Przekrój C-C - załącznik nr 10.18; Przekrój D-D - załącznik nr 10.19; Przekrój E-E, F-F - załącznik nr 10.20; Szczegóły kanału wyrównującego ciśnienie głównej klatki schodowej - załącznik nr 10.21; Szczegóły konstrukcji wsporczej wentylatorów bocznych klatek schodowych - załącznik nr 10.22; Szczegóły kanałów wyrównujących ciśnienie bocznych klatek schodowych - załącznik nr 10.23; Zestawienie stolarki drzwiowej głównej klatki schodowej - załącznik nr 10.24; Zestawienie stolarki drzwiowej bocznych klatek schodowych, korytarzy w przyziemiu łączących boczne klatki schodowe z wyjściami na zewnątrz oraz okien PCV - załącznik nr 10.25; d) Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji: Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe - załącznik nr 11. e) Projekt budowlano-wykonawczy wentylacji mechanicznej nawiewnej: Opis techniczny - załącznik nr 12; Rzut przyziemia - załącznik nr 12.1; Rzut parteru - załącznik nr 12.2; Rzut poddasza - załącznik nr f) Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych: Opis techniczny - załącznik nr 13; Schemat instalacji oddymiającej - załącznik nr 13.1; Schemat tablicy TG-W - załącznik nr 13.2; Schemat oświetlenia ewakuacyjnego - załącznik nr 13.3; Plan instalacji przyziemie - załącznik nr 13.4; Plan instalacji parter - załącznik nr 13.5; Plan instalacji I piętro - załącznik nr 13.6; Plan instalacji II piętro - załącznik nr 13.7; Plan instalacji III piętro - załącznik nr 13.8; Plan instalacji poddasze - załącznik nr 13.9; uprawnienia, oświadczenie projektanta - załącznik nr 13.10; 3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.6 Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert zawierających rozwiązania równowaŝne w zakresie materiałów i urządzeń, dla których wskazano w dokumentacji przetargowej nazwy producentów, przy czym zastrzega, Ŝe oferowane zamienniki muszą się charakteryzować, co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakimi charakteryzują się materiały i urządzenia wskazane w dokumentacji przetargowej. Oferowane zamienniki nie mogą w konsekwencji powodować zmiany rozwiązań technicznych na inne niŝ zakłada dokumentacja przetargowa. W przypadku oferowania przez wykonawcę rozwiązań równowaŝnych w stosunku do wymaganych przez zamawiającego, cięŝar udowodnienia równowaŝności spoczywa na wykonawcy. Składając ofertę równowaŝną wykonawca będzie zobowiązany wskazać w kosztorysie nazwę materiału, urządzenia (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne. 4

5 4. Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2010 r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia w szczególności wykonania co najmniej jednej roboty ogólnobudowlanej o wartości nie mniejszej niŝ ,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w szczególności: a) dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika budowy, tj. uprawnienie budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; b) dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, tj. uprawnienie budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie wentylacji oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; c) dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz waŝne świadectwo kwalifikacyjne D. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej w szczególności posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 6.1, oraz na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. 6.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest złoŝyć łącznie z ofertą. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają wykonawcy dołączyć do oferty: 6.1 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy załącznik nr 2 do specyfikacji, 2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 5

6 dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. 4) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4A do specyfikacji, 5) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Uwaga: Wykonawcy występujący wspólnie muszą złoŝyć wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty: 1) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3) wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2, składa dokument wystawiony w tym kraju potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Uwaga: W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 oraz odpowiednio dokument, o którym mowa w pkt. 2 albo w pkt. 3, składa kaŝdy z nich. 6.3 Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 6.1 i 6.2 do oferty naleŝy załączyć: 1. Wypełniony druk Oferta stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji. 2. Wykaz robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji jeŝeli dotyczy. 3. Kosztorys ofertowy szczegółowy. 4. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa: a) dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (np. z aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu z właściwego rejestru). b) dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. W przypadku złoŝenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 6

7 celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający informuje, Ŝe jeŝeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, będą oni zobowiązani przed zawarciem umowy, przedłoŝyć zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. umowę spółki cywilnej wraz z kolejnymi aneksami lub umowę konsorcjum). 7. Podwykonawcy. Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 8. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 8.1 Wszelkie zapytania, wnioski lub informacje dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, naleŝy przesyłać za pośrednictwem faksu na numer 012/ , (w przypadku braku faksu skan pisma drogą elektroniczną na adres e- mail: lub pismem przesłanym na adres pocztowy: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, al. Mickiewicza 21, Kraków. 8.2 Oświadczenia woli naleŝy składać w formie pisemnej. Dla zachowania terminów zamawiający dopuszcza ich przesyłanie za pośrednictwem faksu (w przypadku braku faksu skan pisma drogą elektroniczną) jednakŝe następnie ich treść naleŝy niezwłocznie potwierdzić pismem przesłanym na adres pocztowy wskazany w pkt. 8.1, z zastrzeŝeniem pkt Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 6 pkt 6.1, 6.2 oraz pełnomocnictwa winny być złoŝone w formie pisemnej w terminie określonym przez zamawiającego. 8.4 W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 8.5 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8.6 KaŜdy wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem terminów określonych w art. 38 ustawy dla postępowań o wartości zamówień mniejszych niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj.: nie później niŝ 2 dni przed upływem termonu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływał połowa wyznaczonego terminu na składnia ofert. 8.7 JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie ww. terminu, lub jeŝeli wniosek będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŝe wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej /Uczelnia Administracja - Zamówienia Publiczne Aktualne postępowania numer i nazwa przedmiotowego zamówienia/. 8.9 W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: - w sprawach formalnych mgr inŝ. Beatę Krzek, Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków - Al. Mickiewicza 21, pok. 36, tel. 012/ w godz

8 - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia mgr inŝ. Krzysztofa Kosibowicza, Dział Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Rolniczego, Kraków - Al. Mickiewicza 21, pok. nr (wejście od strony podwórka), tel. 012/ w godz Wymagania dotyczące wadium. W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane. 10. Okres związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 11. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta musi obejmować całość zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Oferta winna być złoŝona wg wzoru Formularz OFERTA stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji oraz zawierać dokumenty wymienione w pkt. 6 specyfikacji Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników nr 2, 3, 4, 4A, 5, 6 do specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę, przy czym co najmniej ostatnia strona oferty i kaŝdego załącznika musi być opatrzona imienną pieczęcią i podpisem osoby lub osób podpisujących ofertę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę Wszystkie dokumenty winny być złoŝone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeŝeniem pkt. 6.3 ppkt. 4 specyfikacji W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez podmioty których dokumenty dotyczą Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski Zaleca się, aby dokumenty stanowiące ofertę były zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŝliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie) oraz kolejno ponumerowane W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty Ofertę naleŝy umieścić w opakowaniu uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem wykonawcy (numer tel. i fax) oraz opisane: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Kraków, Al. Mickiewicza 21 8

9 Oferta na wydzielenie przeciwpoŝarowe istniejących klatek schodowych w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Nr zamówienia: DZP /2010 nie otwierać przed r. godz Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty lub wycofać ofertę wyłącznie przed upływem terminy do składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt i dodatkowo opatrzone napisem ZMIANA. 12. Miejsce i termin składania ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój nr Termin składania ofert upływa dnia roku o godz Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złoŝona po terminie składania ofert. 13. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków, Al. Mickiewicza 21, w dniu roku o godz , pokój nr 35 (Dział Zamówień Publicznych). Otwarcie ofert jest jawne. 14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego szczegółowego, zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr ). Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową z narzutami - kaŝdej pozycji przedmiaru, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymagań zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji oraz załącznikach: przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych, dokumentacji projektowej, istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 7) oraz podatek od towarów i usług według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert Tak wyliczoną cenę oferty naleŝy wpisać do Formularza OFERTA Wykonawca nie moŝe samodzielnie wprowadzić Ŝadnych zmian do przedmiarów dotyczących zakresu robót i obmiarów. Zamawiający informuje, Ŝe katalogowe podstawy wycen podane w przedmiarach robót zamawiającego naleŝy traktować jako sugerowane. Zamawiający tym samym dopuszcza inne podstawy wyceny pod warunkiem, Ŝe będą dotyczyły i odpowiadały temu samemu rodzajowi robót opisanych w danych pozycjach przedmiarowych Wszystkie błędy ujawnione w przedmiarach - wykonawca winien zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert Kalkulując cenę oferty wykonawca nie moŝe pominąć jakiejkolwiek pozycji przedmiaru. JeŜeli wykonawca robotę z danej pozycji wyceni w innej pozycji, to przy pozycji nie wycenionej musi wskazać pozycję, w której dane roboty zostały wycenione Cena oferty winna być wyraŝona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Ceny i stawki określone przez wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji Rozliczenia za prace wykonane w ramach umowy realizowane będą w złotych polskich. 15. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosowane następujące kryterium: Cena = 100 % Przy czym 1 % = 1 pkt Ilość punktów, jaką uzyska oferta zostanie wyliczona według wzoru: V xc = C n / C x x 100, 9

10 gdzie: V xc ilość punktów badanej oferty C n cena brutto oferty z najniŝszą ceną C x cena brutto oferty badanej Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów. 16. Informacje o trybie badania i oceny ofert W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy zamawiający poprawi w tekście oferty: a) oczywiste omyłki pisarskie b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona Zgodę na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy naleŝy wyrazić w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 17. Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy oraz art. 90 ust. 3 ustawy. 18. Informacja o wyniku postępowania Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt lit. a) równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń). 19. UniewaŜnienie postępowania. Zamawiający uniewaŝni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy. W zawiadomieniu o uniewaŝnieniu postępowania zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne uniewaŝnienia. 20. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŝeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu (lub drogą elektroniczną - w przypadku, gdy przesłanie zawiadomienia faksem nie będzie moŝliwe), albo 10 dni jeŝeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób (gdy przesłanie zawiadomienia za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną nie będzie moŝliwe), jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem terminów określonych w pkt. 20.1, jeŝeli: a) w postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta, 10

11 b) Ŝadna oferta nie zostanie odrzucona, c) Ŝaden wykonawca nie zostanie wykluczony Wykonawca, który prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie doręczyć zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli nie zostało ono załączone do oferty Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoŝy zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopię uprawnień budowlanych, zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego, świadectwo kwalifikacyjne D - zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w pkt. 5.1 ppkt. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z informacjami zawartymi w ofercie wykonawcy (wykaz pn. Potencjał kadrowy ) JeŜeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylać od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzić będą przesłanki do uniewaŝnienia postępowania. 21. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3% całkowitej ceny ofertowej w następujących formach, w zaleŝności od wyboru wykonawcy: a) pieniądzu wpłacanym przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków, Al. Mickiewicza 21, nr konta: Bank BPH z dopiskiem: zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nr zamówienia DZP /2010. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U nr 42, poz. 275 z późn. zm.) Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy określone zostały w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 7) 22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany umowy w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek wykonawcy i pod warunkiem, Ŝe zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: a) koniecznością wykonania robot dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych umową podstawową, b) następstwem okoliczności leŝących po stronie zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać zamawiającemu. 2) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, Ŝe osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 11

12 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) przysługują wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom uprawnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołujący zobowiązany jest równieŝ do przesłania zamawiającemu kopii odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu Postępowanie odwoławcze kończy się ogłoszeniem przez Krajową Izbą Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, na które stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759) w Dziale VI. 24. Ustalenia końcowe W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji będzie stosowana ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 12

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, Kraków tel. (12) , faks (12)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, Kraków tel. (12) , faks (12) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel. (12) 662-44-30, faks (12) 662-44-10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 7 2011-10-06 09:43 Wrocław: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań: Zadanie 1: Remont elewacji oraz dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy D.S. Słowianka i Parawanowiec przy pl. Grunwaldzkim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 5 2015-08-17 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Przebudowa Oddziału Neonatologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdkfort49.krakow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdkfort49.krakow.pl Kraków: Kontynuacja prac budowlanych związanych z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian i sklepień kaponiery wschodniej - miejsca masowych egzekucji z okresu II wojny światowej w Forcie 49 Krzesławice.

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniŝej 60 000 euro na dostawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i instalację projektorów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel. (12) 662-44-30, faks (12) 662-44-10

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel. (12) 662-44-30, faks (12) 662-44-10 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel. (12) 662-44-30, faks (12) 662-44-10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

mazowieckie, tel. 783 830 384, 22 474 47 44, faks 22 473 34 22, 22 474 40 39.

mazowieckie, tel. 783 830 384, 22 474 47 44, faks 22 473 34 22, 22 474 40 39. Warszawa: Remont skrzydła pomieszczeń biurowych na parterze w budynku Centrali Spółki Przewozy Regionalne spółka zo.o. z/s w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 5 Numer ogłoszenia: 69868-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Śląskie centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Ul. Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: ZP/151/2010 Rabka-Zdrój, 2010-04-30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-07-24 07:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Świadczenie usług szkoleniowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-30, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na DOSTAWĘ ZESTAWÓW IZOTOPOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont pokrycia dachu wraz z remontem więźby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) 662-44-30 fax.(0 12) 662-44-10 Nr zamówienia: DZP-0431-705/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ 1 z 6 2015-09-01 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ Łódź: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsr-widzew.pl Ksawerów: Termomodernizacja obiektów Numer ogłoszenia: 147640-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Wykonanie remontu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku K Instytutu Techniki Budowlanej Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. Numer ogłoszenia: 168976-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010. Rzeszów: Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie realizowanego w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Numer ogłoszenia: 157262-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

III - od ul. Ruberga do ul. Gwarków i IV - od ul. Gwarków do wiaduktu. (przedmiar robót etapu II równieŝ jest

III - od ul. Ruberga do ul. Gwarków i IV - od ul. Gwarków do wiaduktu. (przedmiar robót etapu II równieŝ jest Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Budowa oświetlenia drogowego ul. Hołdunowska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie operatu szacunkowego do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną BełŜyce Centrum 1.Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, Kraków tel. (0 12) , fax (0 12)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, Kraków tel. (0 12) , fax (0 12) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel. (0 12) 662-44-30, fax (0 12) 662-44-10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w Leszczach gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie: Część I - Wymiana pokrycia dachowego (eternit) oraz elementów konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Remont części dachu krytego papą z wymianą instalacji odgromowej budynku

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s... Page 1 of 5 Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na VII piętrze segmentu C budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego

Bardziej szczegółowo