SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) , fax (0 12) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt: Wydzielenie przeciwpoŝarowe istniejących klatek schodowych w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Nr zamówienia: DZP /2010 Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1. Wzory formularzy: a) Formularz OFERTA załącznik nr 1 b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 c) Wykaz - Doświadczenie zawodowe - załącznik nr 3 d) Wykaz - Potencjał kadrowy załącznik nr 4 e) Oświadczenie dotyczące uprawnień załącznik nr 4A f) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 5 g) Wykaz robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców załącznik nr 6 2. Istotne postanowienia umowy załącznik nr 7 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załącznik nr Przedmiar robót załączniki nr Dokumentacja techniczna załączniki Cena kopii dokumentacji technicznej w wersji papierowej wynosi 200,00 złotych brutto płatne w kasie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym (cena powiększona o koszty przesyłki). 1

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków, Al. Mickiewicza 21 REGON: ; NIP: Tryb postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą. 3. Przedmiot zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie przeciwpoŝarowe istniejących klatek schodowych w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym przy al. Mickiewicza 21. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): : Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyŝszym; : Przygotowanie terenu pod budowę; : Roboty przy wznoszeniu rusztowań; : DemontaŜ rusztowań; : Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych : Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej; : Roboty murarskie; : Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów; : Tynkowanie; : Instalowanie ścianek działowych; : Roboty malarskie; : Instalowanie wentylacji; : Roboty instalacyjne elektryczne. 3.2 Zakres zamówienia obejmuje: a) roboty w zakresie branŝy budowlanej: roboty rozbiórkowe [wykonanie przebić w istniejących ścinkach dla systemu wentylacyjnego, poszerzenie do 194 cm otworów drzwiowych z podestów głównej klatki schodowej do sal wykładowych]; roboty demontaŝowe [stolarki drzwiowej wraz z (łącznie z ościeŝnicami) podlegającej wymianie, okien w pomieszczeniach wc w przyziemiu]; roboty murarskie [filarki zawęŝenia otworu drzwiowego do 200cm w korytarzu przyziemia z cegły pełnej grub. 12 cm, ścianka wypełniająca do poziomu stropu z cegły kratówki grub. 25 cm]; roboty konstrukcyjne [konstrukcja nośna pod wentylatory nawiewne bocznych klatek schodowych: belki nośne I PE 160 osadzone w ścianach na poduszkach betonowych, wymiany ramy I PE 160, słupki z profilu zamkniętego 100x100x6; wzmocnienie stropu nad 3 piętrem w miejscu otworu dla kanału wentylacyjnego: belka nośna I PE 200 i wymiany z ceownika 200; wzmocnienie stropu nad przyziemiem w miejscu otworu kanału nawiewnego: wymiany I160; nadproŝami 4 x I 140 nad wykonanymi przebić w istniejących ściankach dla systemu wentylacyjnego oraz nad poszerzonym otworem drzwiowym z podestów gł. klatki schodowej do halli sal wykładowych; wymiany krokwi więźby dachowej w miejscu wylotu kanału upustowego wentylacji: drewniane o wymiarach przekroju istniejących krokwi]; roboty wykończeniowe z płyt GK [kanały wentylacyjne wyrównujące ciśnienie: systemowe RIGIPS na profilach CW i UW 100 z obustronnym poszyciem z płyt GKF 2 x 1,25, w pom. wc w przyziemiu obudowa z płyt GKFI 2 x 1,25, wypełnienie wełną mineralną; obudowa kanału blaszanego nawiewu gł. klatki schodowej w przestrzeni jadalni (poziom + 4,55): systemowa RIGIPS z jednostronnym poszyciem GKF 2 x 1,25 i wypełnieniem wełną mineralną jako izolacja akustyczna; ocieplenie blaszanych kanałów wentylacyjnych w przestrzeni poddasza: wełna mineralna grub. 10 cm z powłoką z folii aluminiowej zbrojonej; wydzielenie wentylatorni w poddaszu : ściany 2

3 systemowe Rigips typ z obustronnym poszyciem 2xGKFI 12,5mm i wypełnieniem wełną mineralną obudowa połaci typ z poszyciem 2xGKFI 12,5mm i wypełnieniem wełną mineralną, drzwi stalowe EI30]; roboty tynkarskie [nadproŝa z dźwigarów stalowych: wypełnienie zaprawą, tynk cementowy grub. min.2cm na podwójnej siatce Rabitza; tynki: cementowo wapienne jako uzupełnienie istniejących po wykonanych robotach budowlanych]; roboty malarskie [emulsyjne na uzupełnionych tynkach i obudowach z płyt GK, koloru towarzyszących ścian; czerpnia ścienna: malowana na kolor elewacji; kratki zwrotne klap upustowych w otworach okiennych: malowane na kolor biały, jak okna PCV; czerpnie dachowe klatek bocznych i kanał wywiewny z klapa upustowa klatki głównej: malowane na kolor istn. dachówki ceramicznej; obróbki blacharskie: z blachy ocynkowanej malowanej na kolor istn. dachówki]; roboty montaŝowe [stolarka drzwiowa typowa i p.poŝ.; ślusarka p.poŝ.; stolarka okienna]; prace tymczasowe i towarzyszące [przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu robót budowlanych, wywóz gruzu i elementów z rozbiórek]. b) roboty w zakresie branŝy sanitarnej: wykonanie wentylacji nawiewnej [montaŝ przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, kratek zwrotnych, czerpni powietrza, kratek wyrównawczych, wyrzutni powietrza, wentylatorów nawiewnych, amortyzatorów pod wentylatory, króćców, wykonanie izolacji ognioochronnej przewodów wentylacyjnych]. c) roboty w zakresie branŝy elektrycznej: montaŝ tablicy TG-W; montaŝ centralek instalacji oddymiania; montaŝ korytek kablowych; wykonanie przepustów i przebić w ścianach i stropach; układanie przewodów zasilających i sterowniczych; montaŝ czujek dymowych; montaŝ przycisków oddymiających; montaŝ opraw oświetlenia ewakuacyjnego; montaŝ opraw z modułami oświetlenia awaryjnego; uruchomienie i próby funkcjonalne instalacji; pomiary ochronne instalacji. 3.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: 1) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB): a) STWiORB [architektura i konstrukcja] - załącznik nr 8.1; b) STWiORB [instalacje wentylacji mechanicznej] - załącznik nr 8.2; c) STWiORB [instalacje elektryczne] - załącznik nr 8.3; 2) Przedmiarach robót: a) BranŜa budowlana: główna klatka schodowa - załącznik nr 9.1; b) BranŜa budowlana: południowa klatka schodowa - załącznik nr 9.2; c) BranŜa budowlana: północna klatka schodowa - załącznik nr 9.3; d) BranŜa sanitarna: wentylacja mechaniczna nawiewna - załącznik nr 9.4; e) BranŜa elektryczna: instalacje elektryczne - załącznik nr ) Dokumentacji technicznej: a) Pozwolenie Małopolskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym b) Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę c) Projekt budowlany architektury z elementami projektu wykonawczego Opis techniczny oraz informacja BIOZ - załącznik nr 10; Plan sytuacyjny - załącznik nr 10.1; Rzut przyziemia - załącznik nr 10.2; Rzut parteru - załącznik nr 10.3; Rzut I piętra - załącznik nr 10.4; Rzut II piętra - załącznik nr 10.5; Rzut III piętra - załącznik nr 10.6; Rzut więźby dachowej - załącznik nr 10.7; Rzut połaci dachowych - załącznik nr 10.8; Rzut przyziemia klatki schodowe - załącznik nr 10.9; Rzut parteru klatki schodowe - załącznik nr 10.10; Rzut I piętra klatki schodowe - załącznik nr 10.11; Rzut II piętra klatki schodowe - załącznik nr 10.12; 3

4 Rzut III piętra klatki schodowe - załącznik nr 10.13; Rzut więźby dachowej klatki schodowe - załącznik nr 10.14; Rzut połaci dachowych klatki schodowe - załącznik nr 10.15; Przekrój A-A - załącznik nr 10.16; Przekrój B-B - załącznik nr 10.17; Przekrój C-C - załącznik nr 10.18; Przekrój D-D - załącznik nr 10.19; Przekrój E-E, F-F - załącznik nr 10.20; Szczegóły kanału wyrównującego ciśnienie głównej klatki schodowej - załącznik nr 10.21; Szczegóły konstrukcji wsporczej wentylatorów bocznych klatek schodowych - załącznik nr 10.22; Szczegóły kanałów wyrównujących ciśnienie bocznych klatek schodowych - załącznik nr 10.23; Zestawienie stolarki drzwiowej głównej klatki schodowej - załącznik nr 10.24; Zestawienie stolarki drzwiowej bocznych klatek schodowych, korytarzy w przyziemiu łączących boczne klatki schodowe z wyjściami na zewnątrz oraz okien PCV - załącznik nr 10.25; d) Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji: Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe - załącznik nr 11. e) Projekt budowlano-wykonawczy wentylacji mechanicznej nawiewnej: Opis techniczny - załącznik nr 12; Rzut przyziemia - załącznik nr 12.1; Rzut parteru - załącznik nr 12.2; Rzut poddasza - załącznik nr f) Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych: Opis techniczny - załącznik nr 13; Schemat instalacji oddymiającej - załącznik nr 13.1; Schemat tablicy TG-W - załącznik nr 13.2; Schemat oświetlenia ewakuacyjnego - załącznik nr 13.3; Plan instalacji przyziemie - załącznik nr 13.4; Plan instalacji parter - załącznik nr 13.5; Plan instalacji I piętro - załącznik nr 13.6; Plan instalacji II piętro - załącznik nr 13.7; Plan instalacji III piętro - załącznik nr 13.8; Plan instalacji poddasze - załącznik nr 13.9; uprawnienia, oświadczenie projektanta - załącznik nr 13.10; 3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.6 Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert zawierających rozwiązania równowaŝne w zakresie materiałów i urządzeń, dla których wskazano w dokumentacji przetargowej nazwy producentów, przy czym zastrzega, Ŝe oferowane zamienniki muszą się charakteryzować, co najmniej takimi samymi parametrami technicznymi (nie gorszymi), jakimi charakteryzują się materiały i urządzenia wskazane w dokumentacji przetargowej. Oferowane zamienniki nie mogą w konsekwencji powodować zmiany rozwiązań technicznych na inne niŝ zakłada dokumentacja przetargowa. W przypadku oferowania przez wykonawcę rozwiązań równowaŝnych w stosunku do wymaganych przez zamawiającego, cięŝar udowodnienia równowaŝności spoczywa na wykonawcy. Składając ofertę równowaŝną wykonawca będzie zobowiązany wskazać w kosztorysie nazwę materiału, urządzenia (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne. 4

5 4. Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2010 r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia w szczególności wykonania co najmniej jednej roboty ogólnobudowlanej o wartości nie mniejszej niŝ ,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w szczególności: a) dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika budowy, tj. uprawnienie budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; b) dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, tj. uprawnienie budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie wentylacji oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; c) dysponowanie osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz waŝne świadectwo kwalifikacyjne D. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej w szczególności posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 6.1, oraz na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. 6.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest złoŝyć łącznie z ofertą. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają wykonawcy dołączyć do oferty: 6.1 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy załącznik nr 2 do specyfikacji, 2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 5

6 dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. 4) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4A do specyfikacji, 5) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Uwaga: Wykonawcy występujący wspólnie muszą złoŝyć wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty: 1) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 3) wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2, składa dokument wystawiony w tym kraju potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Uwaga: W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 oraz odpowiednio dokument, o którym mowa w pkt. 2 albo w pkt. 3, składa kaŝdy z nich. 6.3 Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 6.1 i 6.2 do oferty naleŝy załączyć: 1. Wypełniony druk Oferta stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji. 2. Wykaz robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji jeŝeli dotyczy. 3. Kosztorys ofertowy szczegółowy. 4. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa: a) dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (np. z aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu z właściwego rejestru). b) dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. W przypadku złoŝenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 6

7 celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający informuje, Ŝe jeŝeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, będą oni zobowiązani przed zawarciem umowy, przedłoŝyć zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. umowę spółki cywilnej wraz z kolejnymi aneksami lub umowę konsorcjum). 7. Podwykonawcy. Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 8. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 8.1 Wszelkie zapytania, wnioski lub informacje dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, naleŝy przesyłać za pośrednictwem faksu na numer 012/ , (w przypadku braku faksu skan pisma drogą elektroniczną na adres e- mail: lub pismem przesłanym na adres pocztowy: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, al. Mickiewicza 21, Kraków. 8.2 Oświadczenia woli naleŝy składać w formie pisemnej. Dla zachowania terminów zamawiający dopuszcza ich przesyłanie za pośrednictwem faksu (w przypadku braku faksu skan pisma drogą elektroniczną) jednakŝe następnie ich treść naleŝy niezwłocznie potwierdzić pismem przesłanym na adres pocztowy wskazany w pkt. 8.1, z zastrzeŝeniem pkt Dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 6 pkt 6.1, 6.2 oraz pełnomocnictwa winny być złoŝone w formie pisemnej w terminie określonym przez zamawiającego. 8.4 W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 8.5 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8.6 KaŜdy wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień z zachowaniem terminów określonych w art. 38 ustawy dla postępowań o wartości zamówień mniejszych niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj.: nie później niŝ 2 dni przed upływem termonu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływał połowa wyznaczonego terminu na składnia ofert. 8.7 JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie ww. terminu, lub jeŝeli wniosek będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŝe wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej /Uczelnia Administracja - Zamówienia Publiczne Aktualne postępowania numer i nazwa przedmiotowego zamówienia/. 8.9 W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: - w sprawach formalnych mgr inŝ. Beatę Krzek, Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Rolniczego, Kraków - Al. Mickiewicza 21, pok. 36, tel. 012/ w godz

8 - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia mgr inŝ. Krzysztofa Kosibowicza, Dział Inwestycji i Remontów Uniwersytetu Rolniczego, Kraków - Al. Mickiewicza 21, pok. nr (wejście od strony podwórka), tel. 012/ w godz Wymagania dotyczące wadium. W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane. 10. Okres związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 11. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oferta musi obejmować całość zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Oferta winna być złoŝona wg wzoru Formularz OFERTA stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji oraz zawierać dokumenty wymienione w pkt. 6 specyfikacji Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników nr 2, 3, 4, 4A, 5, 6 do specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego) w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę, przy czym co najmniej ostatnia strona oferty i kaŝdego załącznika musi być opatrzona imienną pieczęcią i podpisem osoby lub osób podpisujących ofertę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być podpisane lub parafowane przez wykonawcę Wszystkie dokumenty winny być złoŝone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeŝeniem pkt. 6.3 ppkt. 4 specyfikacji W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez podmioty których dokumenty dotyczą Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski Zaleca się, aby dokumenty stanowiące ofertę były zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŝliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie) oraz kolejno ponumerowane W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty Ofertę naleŝy umieścić w opakowaniu uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem wykonawcy (numer tel. i fax) oraz opisane: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Kraków, Al. Mickiewicza 21 8

9 Oferta na wydzielenie przeciwpoŝarowe istniejących klatek schodowych w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Nr zamówienia: DZP /2010 nie otwierać przed r. godz Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty lub wycofać ofertę wyłącznie przed upływem terminy do składania ofert i pod warunkiem, Ŝe przed upływem tego terminu zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt i dodatkowo opatrzone napisem ZMIANA. 12. Miejsce i termin składania ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków, Al. Mickiewicza 21, pokój nr Termin składania ofert upływa dnia roku o godz Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złoŝona po terminie składania ofert. 13. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków, Al. Mickiewicza 21, w dniu roku o godz , pokój nr 35 (Dział Zamówień Publicznych). Otwarcie ofert jest jawne. 14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego szczegółowego, zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr ). Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową z narzutami - kaŝdej pozycji przedmiaru, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymagań zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji oraz załącznikach: przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych, dokumentacji projektowej, istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 7) oraz podatek od towarów i usług według przepisów obowiązujących na dzień składania ofert Tak wyliczoną cenę oferty naleŝy wpisać do Formularza OFERTA Wykonawca nie moŝe samodzielnie wprowadzić Ŝadnych zmian do przedmiarów dotyczących zakresu robót i obmiarów. Zamawiający informuje, Ŝe katalogowe podstawy wycen podane w przedmiarach robót zamawiającego naleŝy traktować jako sugerowane. Zamawiający tym samym dopuszcza inne podstawy wyceny pod warunkiem, Ŝe będą dotyczyły i odpowiadały temu samemu rodzajowi robót opisanych w danych pozycjach przedmiarowych Wszystkie błędy ujawnione w przedmiarach - wykonawca winien zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert Kalkulując cenę oferty wykonawca nie moŝe pominąć jakiejkolwiek pozycji przedmiaru. JeŜeli wykonawca robotę z danej pozycji wyceni w innej pozycji, to przy pozycji nie wycenionej musi wskazać pozycję, w której dane roboty zostały wycenione Cena oferty winna być wyraŝona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Ceny i stawki określone przez wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji Rozliczenia za prace wykonane w ramach umowy realizowane będą w złotych polskich. 15. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosowane następujące kryterium: Cena = 100 % Przy czym 1 % = 1 pkt Ilość punktów, jaką uzyska oferta zostanie wyliczona według wzoru: V xc = C n / C x x 100, 9

10 gdzie: V xc ilość punktów badanej oferty C n cena brutto oferty z najniŝszą ceną C x cena brutto oferty badanej Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów. 16. Informacje o trybie badania i oceny ofert W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy zamawiający poprawi w tekście oferty: a) oczywiste omyłki pisarskie b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona Zgodę na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy naleŝy wyrazić w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 17. Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy oraz art. 90 ust. 3 ustawy. 18. Informacja o wyniku postępowania Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt lit. a) równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń). 19. UniewaŜnienie postępowania. Zamawiający uniewaŝni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy. W zawiadomieniu o uniewaŝnieniu postępowania zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne uniewaŝnienia. 20. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŝeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu (lub drogą elektroniczną - w przypadku, gdy przesłanie zawiadomienia faksem nie będzie moŝliwe), albo 10 dni jeŝeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób (gdy przesłanie zawiadomienia za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną nie będzie moŝliwe), jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem terminów określonych w pkt. 20.1, jeŝeli: a) w postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta, 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: ZP/12/OTI/10 Nr zamówienia w ewidencji centralnej: ZP/ 328 /047/R/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@umed.wroc.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo