OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy w Jaworzu przy ulicy Wapienickiej 142. Celem projektu jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów sanitarno epidemiologicznych, przeciwpoŝarowych, bhp i budowlanych oraz wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakład opieki zdrowotnej wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia ( Dz. U nr 213 poz ). Zakres opracowania obejmuje modernizację pomieszczeń istniejących, nadbudowę części południowej, wykonanie zadaszenia przy wejściu głównym oraz przeniesienie składu opału i ŜuŜla na stronę wschodnią. Projekt nie obejmuje : - kuchni wraz z zapleczem modernizowanej zgodnie projektem autorstwa mgr inŝ. arch. Małgorzaty Mazurek wyk roku, - klatki schodowej od strony północnej modernizowanej wg projektu wyk. przez mgr inŝ. Macieja Wiewiórę , - części budynku szpitalnego adaptowanej na gabinet hydroterapii wyk. przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji ProTECH Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu w zakresie odzwierciedlającym zmiany w budynku. Zgodnie z umową projekt nie obejmuje parku i dróg dojazdowych,itd 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią : - umowa zawarta w dniu nr ZP/PN/03/2009, - zgoda Urzędu Gminy Jaworze na podwyŝszenie wysokości budynku, pismo GI /09 KW.00646/09, - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, 37

2 - inwentaryzacja budowlana budynku wykonana dla potrzeb projektu, - ekspertyza konstrukcyjna wykonana dla potrzeb projektu, - program dostosowania Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rechabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu / /, - zestawienie zadań do wykonania na podstawie decyzji i upomnień komendanta StraŜy PoŜarnej przekazana przez Inwestora, - zestawienie urządzeń hydroterapii i fizykoterapii przekazane przez inwestora, - wykaz pracowników przekazany przez inwestora, - uzgodnienia z UŜytkownikiem. 3. LOKALIZACJA Przeprojektowywany obiekt stanowi odrębną część Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu Obiekt jest połoŝony na odrębnej działce nr 504/3 przy ul. Wapiennickiej 142. Wjazd na teren szptala jest chroniony szlabanem otwieranym automatycznie. Z głównej drogi do przeprojektowywanego budynku prowadzi istniejąca utwardzona droga. Wokół budynku biegnie utwardzona istniejąca droga okrąŝająca całość zabudowania. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Bilans terenu Powierzchnia działki wraz z budynkiem Powierzchnia działki Powierzchnia wybrukowanych ciągów pieszych i pieszo- jezdnych Powierzchnia zieleni m m m m2 Projekt nie obejmuje przeprojektowania zagospodarowania terenu Wykazane zmiany wynikają ściśle ze zmiany funkcji poszczególnych części budynku w zakresie jak niŝej : 1/ zmieniono usytuowanie składu paliwa i ŜuŜla a uzyskana w ten sposób przestrzeń wykorzystano na miejsca parkingowe dla pracowników i zwiększono teren zieleni, 2/ nowe wejście dla niepełnosprawnych /od strony zachodniej /zostało skomunikowane ścieŝką-pochylnią z istniejącym układem dróg, 3/ zmniejszono powierzchnię placu gospodarczego przy wejściu ewakuacyjnym na korzyść terenu zieleni, 38

3 4/ przy zlikwidowanym wejściu bocznym /strona wschodnia/ zlokalizowano miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych i trawnik. Proponuje się wymianę nawierzchni istniejących dróg z trylinki na kostkę betonową oraz rekultywację i uporządkowanie istniejącej zieleni /uwzględniając duŝą wartość istniejącego starodrzewu/. Istniejące miejsce gromadzenia odpadków wymaga remontu. 4. OPIS OGÓLNY Modernizowany budynek stanowi oddział leczniczo rechabilitacyjny dla dzieci i młodzieŝy Beskidzkiego Zespołu Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu. Budynek nosi ślady stylowe modernizmu okresu międzywojennego. Późniejsze rozbudowy i przebudowy starano się utrzymać w konwencji modernizmu współczesnego,jednak jego obecna bryla jest niespójna i pozbawiona wyrazu stylowego. Istniejący budynek rozbudowano podwyŝszając i powiększając istniejącą ostatnią kondygnację. Zaprojektowano zadaszenie wejścia głównego i przeprojektowano kotłownię i skład opału. ObniŜono szyb windowy co umoŝliwiło doprowadzenie istniejącej windy do piwnicy i połączenie istniejącego zespołu basenowego z całością budynku z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Dostosowanie do istniejących przepisów wymagało przebudowy i wydzielenia klatki schodowej. Zaprojektowano ocieplenie elewacji i wymianę stolarki okiennej dąŝąc do nadania bryle budynku jednorodnego charakteru. POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1268,0 m2 POWIERZCHNIE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI : Poziom ,8 m2 Poziom ,4 m2 Poziom ,0 m2 Poziom ,0 m2 Poziom+3 521,8 m2 39

4 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 4396,0 m2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI: Poziom ,3 m2 Poziom ,1 m2 Poziom ,2 m2 Poziom ,0 m2 Poziom+3 411,7 m2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA: KUBATURA 3443,3 m m3 Funkcje dla poszczególnych pomieszczeń oraz powierzchnie zostały wpisane w tabelach na rysunkach. PARAMETRY CIEPLNE DLA PRZEGRÓD Ściany U = 0,26 W/m2K Stropodach U = 0,17 W/m2K Okna U = 1,40 W/m2K Drzwi zewnętrzne U = 2,6 W/m2K 5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Budynek główny Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy w Jaworzu złoŝony jest z dwóch segmentów, tworząc w rzucie poziomym układ typu T. Segment południowy posiada łącznie z piwnicą 4 kondygnacje w części zachodniej i 5 kondygnacji w części wschodniej (ostatnia kondygnacja - pomieszczenia szkolne). Konstrukcja segmentu tradycyjna mieszana. W strefie 4-ro kondygnacyjnej konstrukcję nośną stanowią jednonawowe ramy Ŝelbetowe, natomiast w strefie 5-cio kondygnacyjnej ściany murowane. Segment północny posiada 4 kondygnacje w konstrukcji tradycyjnej ściany murowane z cegły pełnej, stropy gęstoŝebrowe. 40

5 6. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 6.1 PRACE WYBURZENIOWE I DEMONTAśOWE 1/ wyburzenia ścian wg planu wyburzeń i zamurowań z zamontowaniem nadproŝy stalowych (bruzdy poziome, oszpałdowanie, osiatkowanie, tynk cementowy), 2/ demontaŝ dachu nad poziomem +3, 3/ wyburzenie części stropu istniejącego na poz. +3 przy klatce schodowej (w rejonie podparcia konstrukcją stalową), 4/ bruzdy w ścianach dla prowadzenia kanałów wentylacyjnych i nowych rur spustowych nad poziomem +3, 5/ demontaŝ wszystkich posadzek wraz z podkładem (rodzaj istniejących posadzek wg inwentaryzacji), 6/ demontaŝ wszystkich urządzeń w kotłowni, 7/ wyburzenie posadzki z pogłębieniem na poz. 1 (pom. 0.32,0.33,0.33a,0.34), 8/ skucie wierzchniej warstwy zaprawy cementowo-wapiennej na istniejącym stropodachu nad pomieszczeniami , 4.13, 9/ demontaŝ pokrycia i warstwy desek nad pom z wymianą na płyty CETRIS oraz pokrycie papą termozgrzewalną BROOF(t1) oraz zabezpieczeniem konstrukcji dachu środkami do NRO, 10/ demontaŝ okien i drzwi istniejących, 11/ demontaŝ istniejącej balustrady w głównej klatce schodowej. 6.2 PRACE REMONTOWE 1/ wymiana okien i drzwi wg zestawienia A-21 wraz z wymianą wszystkich parapetów zewnętrznych (zakres ująć niezaleŝnie ze względu na zakwalifikowanie go jako termomodernizacja), 2/ wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nad częścią nie podlegającą nadbudowie (część zakresu wykonana wg pkt A/9 ) t.j. segment północny + część niska przy segmencie południowym nad salą gimnastyczną, 3/ skucie tynków i wykonanie nowych na ścianach istniejących w pomieszczeniach 0.32,0.33,0.33a,0.34, 4/ przebudowa klatki schodowej wg rysunków konstrukcyjnych K-11 do K-14, fundament PF-01 występuje w miejscu ściany istniejącej która pozostaje (wcześniej wyburzenia ściany i ławy fundamentowej), 41

6 5/ wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich w części istniejącej (segment północny + część niska przy segmencie południowym nad salą gimnastyczną). 6/ wykonanie ścianki kolankowej z dwóch stron wys. ok. 70 cm na płycie windy i zmiana kierunku spływu wody opadowej (warstwa styropianu średnio 20 cm + wylewka cement. 5 cm + 2 warstwy papy termozgrzewalnej) WZMOCNIENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 1/ wzmocnienia filarów wg rysunków konstr. K-09, K-07, 2/ uzupełnienie stropu rys. K-10, 3/ wzmocnienie stropu i belek na poz. +3 wg rys. konstr. K-08, 4/ podbicie istniejących fundamentów w kotłowni oraz w strefie wejścia zachodniego (przy podestach i windzie), 5/ pogłębienie istniejącej windy wg rysunków konstrukcyjnych K-26 K ELEMENTY NOWE 1/ zamurowania i nowe ścianki G-K wg planu wyburzeń i zamurowań, 2/ wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych, 3/ wykonanie 2 rur spustowych z odprowadzeniem na zewnątrz odcinkami poziomymi ok. 50 m ( dach nowoprojektowany ), 4/ montaŝ drzwi wewnętrznych i okien, 5/ nadbudowa części budynku pom. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.13 : konstrukcja szkieletowa + płyta Ŝelbetowa oraz płyta gęstoŝebrowa (stropodach) wg rysunku konstrukcji rys. K-22, K-21, stropodach wg przekrojów architektonicznych zakres obejmujący pomieszczenia nad poz. +3, ściany z pustaków ceramicznych typu Porotherm, gzyms wg rys. K-23. 6/ posadzki wg rzutów arch. i opisu technicznego, 7/ pochylnie wewnątrz budynku wg rys. K-19, K-20 oraz pochylnia łącząca dwa skrzydła, 8/ wykonanie nowych balustrad, 9/ płytki na ścianach i zabezpieczenie wodochronne wg opisu, 10/ parapety wg opisu, poręcze na korytarzach, zabezpieczenia naroŝy, sufity podwieszone wg rzutów architektonicznych i opisu (wysokość określono Hs), 11/ ze względu na niski parapet wewnętrzny zabezpieczenie okien do wysokości 85 cm w korytarzach ( nr pom. 1.41, 2.42, 3.42 ), 12/ warstwy ścienne zewnętrzne wg rys. elewacji A

7 6.5 PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 1/ docieplenie elewacji 15 cm wełna mineralna (lub 8 cm na istniejącej warstwie 6 cm styropianu - dotyczy elewacji zachodniej ) na kleju / tynk na siatce, 2/ docieplenie istniejącego stropodachu 25 cm wełny min. dotyczy skrzydła północnego oraz części niskiej przy segmencie południowym (nad salą gimnastyczną), 3/ wykopy wokół budynku wraz z dociepleniem piwnic, renowacja izolacji pionowej ścian, 4/ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 6.6 OBIEKTY NOWE 1/ dobudowanie składu opału i ŜuŜla wg rys. konstrukcyjnych K-15, K-16, 2/ pomost stalowy w kotłowni wg rys. konstrukcyjnego K-17, 3/ dobudowanie zadaszenia wg rys. konstrukcyjnych K-24, K ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 1/ mury oporowe K-28, 2/ maszynownia z rampą zewnętrzną oraz schodami wg rys. nr K-26, K-29, 3/ ukształtowanie terenu przy składzie opału + dojazd, wejście główne, wejście od strony zachodniej (mury oporowe) wg zagospodarowania terenu. 7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE UWAGA! Wszystkie zastosowane materiały winne posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach słuŝby zdrowia. 7.1 PODŁOGI Pomieszczenia techniczne, pomocnicze, magazynowe Mokre / hydroterapia /inhalacje, Jadalnia/pokoje socjalne, klatki schodowe 43

8 Płytki ceramiczne antypoślizgowe, kładzione na kleju elastycznym wodoodpornym bezfugowo lub z fugą wodoodporna,odporna na działanie środków dezynfekcyjnych o minimalnej szerokości Cokoły do wys 10 cm, wyoblone Stopnice schodów naleŝy zabezpieczyć antypoślizgowo profilem SCHLUTER-TREP-12-SE Pochylnia Płytki ceramiczne ryflowane-antyposlizgowe Pokoje chorych, Komunikacja DyŜurka lekarska Pokoje pielęgniarskie Pokój biurowy Klasy i pomieszczenia szkoły Szatnie,archiwum Wykładzina rulonowa typu Tarket odporna na działanie środków dezynfekcyjnych wywinięta na ścianę 10 cm /wyoblenie naroŝników/, co najmniej trudno zapalna lub niezapalna. Pokój zabiegowy fizykoterapia Pokoje lekarskie Pokoje przygotowawcze pielęgniarskie Posadzka - gładka, jasna i odporna na zniszczenie, wykładzina rulonowa antyelektrostatyczna typu Tarket cechy palności jak wyŝej. Sala gimnastyczna Sale do ćwiczeń Parkiet lub wykładzina sportowa - cechy palności jak wyŝej. Podłoga sportowa. 7.2 ŚCIANY Nowe ściany murowane tynkować tynkiem cem.-wapiennym kat III z gładzią gipsową, natomiast ścianki wykonane w technologii lekkiej gładzią gipsową. 44

9 Powierzchnie malować farbą odporną na działanie środków dezynfekcyjnych np. lateksową OPTIVA20 /wraz z warstwami podkładowymi zgodnymi z przyjętą technologią/. Powierzchnia do poziomu 1,80 m zmywalna. W pomieszczeniach mokrych naleŝy wyłoŝyć płytkami ceramicznymi z fugą wodoodporną i odporną na działanie środków dezynfekcyjnych do wys 2,20 cm /20 cm nad nadproŝem drzwiowym/. Wokół umywalek naleŝy wykonać fartuch ochronny z płytek ceramicznych szer. 120 cm wys. 2,20. W przypadku montaŝu umywalki w ciągu technologicznym szafek naleŝy wykonać fartuch ochronny z płytek ceramicznych 60 cm nad umywalką. Ściany w pomieszczeniu zabiegowym naleŝy wyłoŝyć płytkami ceramicznymi do wys. sufitu lub malować farbą antybakteryjną WALFLLEKS lub wyłoŝyć wykładziną rulonową ścienną antybakteryjną typu TARKET. Korytarze zabezpieczyć listwami odbojowymi i wzmocnieniami naroŝników. Na korytarzach montować pochwyty dla niepełnosprawnych 7.3 PARAPETY Parapety naleŝy wykonać z postformingu lub z drewna pełnego zabezpieczonego wodoodpornie, umoŝliwiającego mycie środkami dezynfekcyjnymi i zakończyć równo z wnęka okienną. 7.4 OKNA Współczynnik przenikania ciepła Uk=1,4 W/m2K. Projektuje się wymianę zuŝytej stolarki okiennej, na stolarkę PCV, zespoloną. Stolarka w kolorze białym. Okna naleŝy zabezpieczyć przed otwieraniem przez pacjentów, wszystkie okna powinny być otwierane z poziomu podłogi. W pomieszczeniach w których mogą przebywać dzieci bez nadzoru naleŝy okna zabezpieczyć dodatkowo blokując otwieranie okna i uniemoŝliwiając siadanie na parapecie lub wykonać dodatkowa barierkę ochronną uniemoŝliwiająca wypadnięcie /do uzgodnienia z uŝytkownikiem na etapie nadzoru autorskiego/. 7.5 DRZWI 45

10 Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej płycinowe białe lub w kolorze, przeszklenia wykonać ze szkła bezpiecznego lub antywłamaniowego po uzgodnieniu z uŝytkownikiem. Drzwi do klatek ewakuacyjnych wykonać zgodnie z opisem p.poŝ 7.6 SUFITY Podwieszane z płyty gipsowej z uszczelnieniem otworów technicznych np. Armstrong- clean room, lub Rigips Gyprex Adepta. Na istniejących płaszczyznach stropów, gdzie nie występują sufity podwieszone naleŝy uzupełnić ubytki i zniszczenia, a następnie otynkować tynkiem cementowo wapiennym. 7.7 BALUSTRADY Balustrady stalowe wg rysunków architektonicznych. 8. IZOLACJE WODOCHRONNE Budynek nie wykazuje śladów podciąganie kapilarnego i zawilgocenia ścian pionowych. Przyjmuje się, Ŝe izolacje pionowe i poziome ścian piwnic są w dobrym stanie. POMIESZCZENIA MOKRE Izolacja przeciwwilgociowa podłóg LASTOGUM wywinięta na ściany 20 cm /naleŝy pamiętać o systemowym zabezpieczeniu naroŝników/. Przy prysznicach LASTOGUM na ścianach do wys. 2,2m. Wokół umywalek fartuch ochronny 60 cm z kaŝdej strony LASTOGUM do wysokości 2,2 m. PODSZYBIE Izolacja bitumiczna PECIMOR 2K Warstwa dociskowa 5 cm Izolacja olejoodporna MASTERTOP 1110 wywinieta na ścianę 1m /naleŝy pamiętać o systemowym zabezpieczeniu naroŝników/ MASZYNOWNIA Izolacja olejoodporna i płytki ceramiczne z cokolikiem 15 cm. 46

11 9. ELEWACJE W projekcie przyjęto docieplenie wszystkich ścian. Część juŝ ocieploną 6 cm styropianu - 8 cm wełny mineralnej dodatkowo. Część nieocieplona - 15 cm wełny mineralnej. Elewację dobudówki parterowej od strony wejścia głównego pokryto płytkami klinkierowymi na kleju wodo i mrozoodpornym. Zaprojektowano bonie wykonane w wełnie mineralnej w pionowych i poziomych pasach międzyokiennych Elewację naleŝy pokryć tynkiem akrylowym barwionym w masie. Cokoły z płytek ceramicznych. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe systemowe PCV. 10. UWAGI OGÓLNOBUDOWLANE Wysokość pomieszczeń parteru i piętra przekracza 3m /w pomieszczeniach sanitarnych wynosi 2,5m. Wysokość pomieszczeń piwnicy posadzki 2,5m Pomieszczenia techniczne zlokalizowane w piwnicy naleŝy zabezpieczyć przed niekontrolowanym dostępem pacjentów odpowiednimi drzwiami z zamkami. Podłogi i ściany naleŝy wykonać w sposób umoŝliwiający ich mycie i dezynfekcję. Połączenie ścian z podłogami naleŝy wykonać bezszczelinowo w sposób umoŝliwiający ich mycie i dezynfekcję. Wokół umywalek naleŝy wykonać fartuch z płytek ceramicznych do wys 2,2m W pomieszczeniach socjalnych naleŝy wykonać opaskę z płytek nad / lub między szafkami do wys 1,5m. Sufity podwieszone powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność i gładkość powierzchni. Instalacja grzejników powinna umoŝliwiać utrzymanie grzejnika, ściany i podłogi w czystości. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać atesty do stosowania w słuŝbie zdrowia; 47

12 11. UWAGI OGÓLNE Budynek naleŝy wykonać wg obowiązujących norm i przepisów budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod ścisłym nadzorem technicznym. Materiały uŝyte powinny posiadać wymagane aprobaty techniczne. Zaleca się stosowanie materiałów produkcji krajowej. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Dokonywanie zmian w trakcie realizacji oraz udostępnianie dokumentacji (do realizacji) osobom trzecim moŝliwe jest wyłącznie za zgodą autora. Odstępstwa od projektu muszą uzyskiwać akceptację potwierdzona pisemnie przez autorów opracowania, a wypadku istotnych zmian przez Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Nadzoru Budowlanego. 12. TECHNOLOGIA W modernizowanym budynku znajduje się : ODDZIAŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIERZY Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu. Przyjęto główny podział istniejącego budynku na następujące strefy; - strefę pobytową /dzieci i matek/, - szkołę - rehabilitacyjną Istniejącą kuchnia wraz z zapleczem i stołówką została wyłączona z opracowania. Istniejący zespół basenowy oraz klatka schodowa od strony północnej została wyłączony z opracowania. KOMUNIKACJA Głównym traktem komunikacyjnym budynku jest umieszczona centralnie klatka schodowa wraz z szybem windowym szpitalnym obsługujące wszystkie kondygnacje. Z najniŝszej kondygnacji moŝna się dostać do istniejącego zespołu basenowego poprzez doprojektowaną pochylnię. Wejście główne zostało zadaszone i utworzono zadaszony podjazd dla karetek OBSŁUGA NIEPELNOSPRAWNYCH Całość ciągów komunikacyjnych została wyposaŝona w pochwyty dla niepełnosprawnych. Wszystkie kondygnacje budynku są obsługiwane przez windę szpitalną. 48

13 Zespół basenowy został połączony w najniŝszej kondygnacji pochylnią z szybem windowym co umoŝliwiło dostęp niepełnosprawnym bez opuszczania budynku. Na wszystkich piętrach znajdują się toalety/łazienki dla niepełnosprawnych. STREFA REHABILITACYJNA /parter/ IZBA PRZYJĘĆ część ogólnodostępna Do izby przyjęć prowadzi zadaszone wejście wraz z podjazdem dla karetek Bezpośrednio przy wejściu znajduje się szatnia dla odwiedzających i toalety dla odwiedzających. Obie funkcje dostępne są z ogólnodostępnego holu wejściowego pełniącego rolę poczekalni i miejsca spotkań odwiedzających z dziećmi. Zespół izby przyjęć tworzy: Punkt rejestracji pacjentów-pokój administracyjny-przyjęć Gabinet lekarski Pokój zabiegowy Łazienka z wanna /ruchomą/ -dla niepełnosprawnych Magazyn brudnej bielizny Magazyn czystej bielizny Odpady medyczne są w zamkniętych pojemnikach przenoszone do magazynu odpadów medycznych w kondygnacji piwnicznej i utylizowane przez firmę zewnętrzną CZĘŚĆ REHABILITACYJNA Sala gimnastyczna wraz z zespołem dwu szatni /większość pacjentów schodzi na zajęcia w strojach sportowych/. Sala do ćwiczeń małych dzieci wraz z miejscem do przewijania niemowląt. Sala ćwiczeń neurologicznych Sala fizykoterapii z wydzielonymi boksami /zgodnie z wykazem urządzeń przekazanym przez inwestora/ F01 lampy sollux 4 stanowiska -boksy F02 stymat S-200 F03 diatronic Dt-JB /w jednym boksie/ F 05 biostymulator laserowy-wydzielone stanowisko F 06 magnetron BiL 09 2 stanowiska w jednym boksie F 07 aqvabron/masaŝ kręgosłupa/ w pozycji siedzącej w osobnym boksie Sala do inhalacji 4 stanowiska z inhalatorami 1 stanowisko inhalacji celkowych z pom. technicznym Wydzielone stanowisko dla inhalacji septycznych /szczepy oporne/ ze śluzą fartuchową Sala hydroterapii Z zespołem szatni i łazienki /zgodnie z wykazem urządzeń przekazanym przez inwestora/ W1 Wanna do masaŝu podwodnego W2 Wanna do kąpieli perełkowej W4 Wirówka ręczna 2 szt W3 Wirówka noŝna 2 szt Wszystkie sale posiadają stanowisko obsługi pielęgniarskiej 49

14 Ponadto w części tej znajdują się Pokój diagnostyczno zabiegowy Pokój do masaŝu Czysta bielizna jest przechowywana w magazynie w kondygnacji piwnicznej Dzienny zapas czystej bielizny jest przechowywany w szafach w poszczególnych pomieszczeniach. Brudna pościel jest w zamkniętych pojemnikach przenoszona do magazynu brudnej bielizny w kondygnacji piwnicznej. Odpady medyczne są w zamkniętych pojemnikach przenoszone do magazynu odpadów medycznych w kondygnacji piwnicznej i utylizowane przez firmę zewnętrzną. We wszystkich pomieszczeniach /poza administracyjnymi i gabinetem ordynatora wyposaŝonym w łazienkę / znajdują się umywalki do mycia rąk, wyposaŝone w pojemnik na płyn do mycia rąk,pojemnik do dezynfekcji, pojemnik na jednorazowe ręczniki,kosz kubełkowy na zuŝyte ręczniki/. Ściana chroniona fartuchem z płytek ceramicznych do wys. 2,2m umoŝliwiającym montaŝ lustra i kinkietu, szer 1,5 m. Gabinet ordynatora Przestrzeń komunikacyjna przed gabinetem ordynatora moŝe pełnić funkcję poczekalni. Pomieszczenia pomocnicze to Pokój socjalny terapeutów WC personelu WC dziewczat WC chłopców Pomieszczenie porządkowe wyposaŝone w zlew gospodarczy Istniejący zespół basenu został wyłączony z opracowania Istniejący zespół kuchni z zapleczem został wyłączony z opracowania STREFA POBYTOWA /1 i 2 piętro/ STREFA PIELĘGNACYJNA Wobec formy budynku z ciągiem komunikacyjnym dzielącym kaŝdą kondygnacje na dwie części przyjęto podział na pokoje dla matki z dziećmi w części północnej i pokoje dla samych dzieci w części południowej. Z konsultacji z uŝytkownikiem wynika,ŝe część dziecięca powinna być objęta zwiększonym dozorem personelu pielęgniarskiego i dlatego główne funkcje pielęgnacyjne zlokalizowano bezpośrednio w tej części. Mimo,Ŝe całość budynku stanowi jeden oddział,punkty pielęgniarskie umieszczono na kaŝdej kondygnacji z dodatkowym punktem obserwacyjnym w części dla matek z dziećmi na 2 piętrze. 1 piętro Punkt pielęgniarski wraz z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim i pokojem pielęgniarek pokój oddziałowej dyŝurka lekarzy /z łazienką/ aneks kuchenny przy pokojach dla matki z dzieckiem 50

15 łazienka niepełnosprawnych z prysznicem i złączka do węŝa wc personelu 2 piętro Punkt pielęgniarski wraz z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim i pokojem pielęgniarek punkt pielęgniarski przy pokojach dla matki z dzieckiem i pokoju jednoosobowym /obserwacyjnym / aneks kuchenny przy pokojach dla matki z dzieckiem brudownik wyposaŝony w myjnię dezynfektor, zlew gospodarczy i złączkę do węŝa łazienka niepełnosprawnych z wanną ruchomą i złączka do węŝa wc personelu Czysta bielizna jest przechowywana w magazynie w kondygnacji piwnicznej Brudna pościel jest w zamkniętych pojemnikach przenoszona do magazynu brudnej bielizny w kondygnacji piwnicznej. Odpady medyczne są w zamkniętych pojemnikach przenoszone do magazynu odpadów medycznych w kondygnacji piwnicznej i utylizowane przez firmę zewnętrzną. pokoje chorych 1 i 2 piętra wszystkie pokoje wyposaŝono w łazienki z prysznicami 1 osobowy 1 pok 2 osobowe 17 pok 3 osobowe 13 pok 5 osobowe 2 pok Razem 84 łóŝka STREFA SZKOŁY Na najwyŝszej kondygnacji dostępnej windą szpitalną i poprzez klatkę schodową mieści się szkoła dla dzieci objętych hospitalizacją. Klasy po zajęciach szkolnych pełnią funkcje sal dziennego pobytu. Personel pedagogiczny szkoły korzysta z pomieszczenia pokoju nauczycielskiego jako pokoju socjalnego i szatni na wierzchnie okrycia. Zakłada się, naukę w systemie wielozmianowym. W zespole szkoły mieści się : gabinet psychologa/logopedy Sekretariat Sala komputerowa 6 stanowisk/pominięto umywalkę ze względów technologicznych/ 3 sale lekcyjne dla 8 uczniów 2 sale lekcyjne dla 6 uczniów Klasy są wyposaŝone w umywalki /jak wyŝej,bez środka do dezynfekcji/ Pomieszczenia pomocnicze to WC chłopców WC niepełnosprawnych /dziewcząt WC personelu 51

16 KONDYGNACJA PIWNICZNA Wobec usytuowania budynku na duŝym spadku terenu część kondygnacji posiada doświetlenie światłem dziennym i jest zlokalizowana na poziomie terenu W części północnej mieszczą się pomieszczenia pomocnicze Istniejące zaplecze kuchni Magazyn czystej bielizny Magazyn środków czystości Pomieszczenie porządkowe Magazyn brudnej bielizny Magazyn odpadów medycznych utylizowanych przez firmę zewnętrzną Pomieszczenie mycia i dezynfekcji wózków Archiwum Pomieszczenie socjalne niŝszego personelu Szatnie personelu /z wyłączeniem pracowników szkoły/ W części południowej mieści się Istniejący zespół basenu Pomieszczenia techniczne Wyjście dla dzieci z szatnią okryć wierzchnich Uwaga: zgodnie Ŝyczeniem uŝytkownika w całym obiekcie nie zaprojektowano stacjonarnych lamp bakteriobójczych przyjmując doraźne stosowanie lamp jezdnych będących na stałym wyposaŝeniu szpitala. ZATRUDNIENIE Personel medyczny i pedagogiczny 4 lekarzy 15 pielęgniarek 9 rehabilitantów 9 nauczycieli 10 wychowawczyń 1 os personel biurowy NiŜszy personel 5 salowych 4 os kuchnia Razem 56 osób Na najliczniejszej zmianie 34 osoby PrzewaŜa personel damski Szatnie dla personelu kuchni znajdują się w istniejącym zespole kuchni Personel pedagogiczny szkoły odzieŝ wierzchnią pozostawia w pokoju nauczycielskim /nie przebiera się w odzieŝ szpitalną/ Zaprojektowano szatnie podstawowe wyposaŝone w szafki dwudzielne dla 42 osób 12 męŝczyzn 30 kobiet. 52

17 13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 13.1 Dane podstawowe Funkcja budynku - Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i MłodzieŜy. Liczba kondygnacji pięć, w tym jedna podziemna. Zagospodarowanie kondygnacji: piwnica sala zabiegów wodnych z zapleczem, sala terapii zajęciowej, zaplecze socjalne pracowników, zaplecze magazynowe kuchni, pomieszczenia techniczne, w tym kotłownia na paliwo stałe z ŜuŜlownią i składem opału, archiwum, parter sale zabiegowe, rejestracja, stołówka (do 30 osób), kuchnia, pomieszczenia pomocnicze, piętro 1 i 2 część łóŝkowa, piętro 3 sale lekcyjne dla pacjentów. Budynek wolnostojący. NajbliŜsze zabudowania znajdują się w odległości: a) strona południowa m, b) strona zachodnia - 50 m, c) strona północna - 55 m, d) strona wschodnia - 70 m. Budynek istniejący, podlega obecnie dostosowaniu do wymagań obowiązujących przepisów, w tym wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakład opieki zdrowotnej wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U nr 213 poz. 1568). W ramach zaplanowanych robót zostanie dokonana modernizacja pomieszczeń istniejących, nadbudowa części południowej, wykonanie zadaszenia przy wejściu głównym oraz przeniesienie składu opału i ŜuŜla na stronę wschodnią. Warunki ochrony przeciwpoŝarowej ustalono odpowiednio do zakresu projektu, tzn. do rozwiązań techniczno-budowlanych dotyczących tylko budynku. Poza opracowaniem pozostaje problem dojazdu poŝarowego i przeciwpoŝarowego zaopatrzenia w wodę, co powinno znaleźć rozwiązanie w odrębnym trybie, zapewniające pod tym względem pełną zgodność z wymaganiami przepisów przeciwpoŝarowych. Podstawowe dane techniczne: powierzchnia zabudowy m 2, powierzchnia wewnętrzna m 2, kubatura m 3. Wysokość budynku, mierzona od poziomu terenu przy najniŝej połoŝonym wejściu do budynku do górnej warstwy stropu nad ostatnią uŝytkową kondygnacją wynosi około 20 m. Liczba łóŝek

18 13.2 Klasyfikacja poŝarowa budynku Budynek szpitala zalicza się do kategorii zagroŝenia ludzi ZL II. Pod względem wysokości - budynek średniowysoki (SW). W budynku nie występują pomieszczenia magazynowe, które wymagałyby wydzielenia poŝarowego i klasyfikacji do kategorii PM. W budynku nie występuje zagroŝenie wybuchem Klasa odporności poŝarowej Dla budynku wymagana jest klasa B odporności poŝarowej warunek spełniony. Budynek posiada konstrukcję tradycyjną ściany w konstrukcji murowanej, słupy Ŝelbetowe, stropy Ŝelbetowe gęstoŝebrowe. Poszczególne elementy konstrukcji posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej, tj.: główna konstrukcja nośna R 120, stropy - REI 60, ściany zewnętrzne - EI 60 (pas międzyokienny), ściany wewnętrzne - EI 30, konstrukcja dachu - R 30, przekrycie dachu - E 30. Nowe elementy konstrukcji w części nadbudowywanej będą takŝe spełniać powyŝsze wymagania. Wymaganą klasę odporności ogniowej konstrukcji dachu zapewni strop Ŝelbetowy nad ostatnią kondygnacją. Wszystkie elementy budynku są wykonane z materiałów niepalnych spełniony warunek nierozprzestrzeniania ognia. Nowe elementy takŝe spełniać będą ten warunek, łącznie z przekryciem dachu, które posiadać będzie cechę B Roof (t1), udokumentowaną w sposób zgodny z ustawą o wyrobach budowlanych. Wykończenie wnętrz (ściany, podłogi, sufity, stałe elementy wyposaŝenia jak np. pulpit punktu pielęgniarskiego itd.) zostanie wykonane z materiałów niepalnych, niezapalnych lub trudno zapalnych. Sufity podwieszone wyłącznie z materiałów niepalnych Warunki ewakuacji Podstawą ewakuacji są korytarze o szerokości co najmniej 1,40 m i wysokości 2,20 m, obudowane ścianami o klasie odporności ogniowej EI 30. Jedyny wyjątek pod tym względem stanowią punkty pielęgniarskie stanowiska dyŝuru pielęgniarskiego nie posiadające wymaganego oddzielenia od korytarzy z uwagi na wymagania funkcjonalne. WyposaŜenie tych punktów ograniczono do 54

19 niezbędnego minimum (miejsce do siedzenia, zestaw urządzeń przyzywowych i sygnalizacyjnych itp.). Dostępne z tych miejsc pokoje przygotowania leków wydzielono ścianami o klasie EI 30, a pokoje socjalne pielęgniarek ścianami klasy EI 60 z drzwiami EI 30. Pionowe drogi ewakuacji dwie klatki schodowe, obudowane ścianami REI 60, zamknięte drzwiami EI 30, wyposaŝone w system oddymiania grawitacyjnego. Klatki posiadają wyjścia na otwartą przestrzeń na poziomie parteru i piwnic. Biegi i spoczniki Ŝelbetowe. Szerokość biegów co najmniej 1,40 m, szerokość spoczników co najmniej 1,50 m. W przypadkach, kiedy w odległości mniejszej niŝ 4 m od przeszklonej zewnętrznej ściany centralnej klatki schodowej zlokalizowane były otwory okienne do innych części budynku, zaprojektowano zabezpieczenie ich kurtynami elastycznymi klasy DH 60. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w podobny sposób zabezpieczono drogę ewakuacyjną na zewnątrz budynku po stronie zachodniej. Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza przy jednym dojściu 10 m, przy dwóch dojściach 40 m. Nie dotyczy to części piwnic, stanowiącej zaplecze magazynowe kuchni, gdyŝ nie występują tam pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Długość korytarzy nie przekracza 50 m, pomimo tego na kondygnacjach łóŝkowych (poziom +1 i +2) zaprojektowano podział korytarzy na dwie strefy dymoszczelne, co ułatwi ewakuację pacjentów w pierwszej fazie poŝaru. Szerokość drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń co najmniej 0,9 m, wysokość - 2,0 m. Drzwi po pełnym otwarciu nie zawęŝają szerokości korytarzy, co zapewniają w niektórych przypadkach samozamykacze. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na jednoczesny pobyt więcej niŝ 6 pacjentów zaprojektowano drzwi otwierane na zewnątrz. W budynku nie występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego pobytu więcej niŝ 30 pacjentów. Kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych na klatkę schodową oraz na zewnątrz budynku zgodny z kierunkiem ewakuacji. Szerokość drzwi wyjściowych z klatek schodowych nie mniejsza niŝ 1,40 m. Minimalna szerokość co najmniej jednego skrzydła drzwi wieloskrzydłowych 0,9 m. Do komunikacji w warunkach normalnych słuŝy dźwig zabudowany w centralnej części obiektu obudowa szybu REI 60, drzwi EI 30 na kaŝdym poziomie budynku. W budynku zostanie wprowadzony system kodowania drzwi, w tym takŝe i przeznaczonych do ewakuacji. Aby umoŝliwić natychmiastowe wykorzystanie tych drzwi podczas poŝaru w ich bezpośrednim sąsiedztwie zostaną zabudowane przyciski awaryjnego otwierania. W przypadku zaniku zasilania obiektu w energię elektryczną system kodowania zostanie otwarty, podobnie po uruchomieniu przeciwpoŝarowego wyłącznika prądu. 55

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym) Dz. U. Nr 75, poz. 690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo