OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy w Jaworzu przy ulicy Wapienickiej 142. Celem projektu jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów sanitarno epidemiologicznych, przeciwpoŝarowych, bhp i budowlanych oraz wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakład opieki zdrowotnej wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia ( Dz. U nr 213 poz ). Zakres opracowania obejmuje modernizację pomieszczeń istniejących, nadbudowę części południowej, wykonanie zadaszenia przy wejściu głównym oraz przeniesienie składu opału i ŜuŜla na stronę wschodnią. Projekt nie obejmuje : - kuchni wraz z zapleczem modernizowanej zgodnie projektem autorstwa mgr inŝ. arch. Małgorzaty Mazurek wyk roku, - klatki schodowej od strony północnej modernizowanej wg projektu wyk. przez mgr inŝ. Macieja Wiewiórę , - części budynku szpitalnego adaptowanej na gabinet hydroterapii wyk. przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji ProTECH Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu w zakresie odzwierciedlającym zmiany w budynku. Zgodnie z umową projekt nie obejmuje parku i dróg dojazdowych,itd 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią : - umowa zawarta w dniu nr ZP/PN/03/2009, - zgoda Urzędu Gminy Jaworze na podwyŝszenie wysokości budynku, pismo GI /09 KW.00646/09, - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, 37

2 - inwentaryzacja budowlana budynku wykonana dla potrzeb projektu, - ekspertyza konstrukcyjna wykonana dla potrzeb projektu, - program dostosowania Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rechabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu / /, - zestawienie zadań do wykonania na podstawie decyzji i upomnień komendanta StraŜy PoŜarnej przekazana przez Inwestora, - zestawienie urządzeń hydroterapii i fizykoterapii przekazane przez inwestora, - wykaz pracowników przekazany przez inwestora, - uzgodnienia z UŜytkownikiem. 3. LOKALIZACJA Przeprojektowywany obiekt stanowi odrębną część Beskidzkiego Zespołu Leczniczo- Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu Obiekt jest połoŝony na odrębnej działce nr 504/3 przy ul. Wapiennickiej 142. Wjazd na teren szptala jest chroniony szlabanem otwieranym automatycznie. Z głównej drogi do przeprojektowywanego budynku prowadzi istniejąca utwardzona droga. Wokół budynku biegnie utwardzona istniejąca droga okrąŝająca całość zabudowania. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Bilans terenu Powierzchnia działki wraz z budynkiem Powierzchnia działki Powierzchnia wybrukowanych ciągów pieszych i pieszo- jezdnych Powierzchnia zieleni m m m m2 Projekt nie obejmuje przeprojektowania zagospodarowania terenu Wykazane zmiany wynikają ściśle ze zmiany funkcji poszczególnych części budynku w zakresie jak niŝej : 1/ zmieniono usytuowanie składu paliwa i ŜuŜla a uzyskana w ten sposób przestrzeń wykorzystano na miejsca parkingowe dla pracowników i zwiększono teren zieleni, 2/ nowe wejście dla niepełnosprawnych /od strony zachodniej /zostało skomunikowane ścieŝką-pochylnią z istniejącym układem dróg, 3/ zmniejszono powierzchnię placu gospodarczego przy wejściu ewakuacyjnym na korzyść terenu zieleni, 38

3 4/ przy zlikwidowanym wejściu bocznym /strona wschodnia/ zlokalizowano miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych i trawnik. Proponuje się wymianę nawierzchni istniejących dróg z trylinki na kostkę betonową oraz rekultywację i uporządkowanie istniejącej zieleni /uwzględniając duŝą wartość istniejącego starodrzewu/. Istniejące miejsce gromadzenia odpadków wymaga remontu. 4. OPIS OGÓLNY Modernizowany budynek stanowi oddział leczniczo rechabilitacyjny dla dzieci i młodzieŝy Beskidzkiego Zespołu Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu. Budynek nosi ślady stylowe modernizmu okresu międzywojennego. Późniejsze rozbudowy i przebudowy starano się utrzymać w konwencji modernizmu współczesnego,jednak jego obecna bryla jest niespójna i pozbawiona wyrazu stylowego. Istniejący budynek rozbudowano podwyŝszając i powiększając istniejącą ostatnią kondygnację. Zaprojektowano zadaszenie wejścia głównego i przeprojektowano kotłownię i skład opału. ObniŜono szyb windowy co umoŝliwiło doprowadzenie istniejącej windy do piwnicy i połączenie istniejącego zespołu basenowego z całością budynku z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Dostosowanie do istniejących przepisów wymagało przebudowy i wydzielenia klatki schodowej. Zaprojektowano ocieplenie elewacji i wymianę stolarki okiennej dąŝąc do nadania bryle budynku jednorodnego charakteru. POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 1268,0 m2 POWIERZCHNIE POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI : Poziom ,8 m2 Poziom ,4 m2 Poziom ,0 m2 Poziom ,0 m2 Poziom+3 521,8 m2 39

4 POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 4396,0 m2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI: Poziom ,3 m2 Poziom ,1 m2 Poziom ,2 m2 Poziom ,0 m2 Poziom+3 411,7 m2 POWIERZCHNIA UśYTKOWA: KUBATURA 3443,3 m m3 Funkcje dla poszczególnych pomieszczeń oraz powierzchnie zostały wpisane w tabelach na rysunkach. PARAMETRY CIEPLNE DLA PRZEGRÓD Ściany U = 0,26 W/m2K Stropodach U = 0,17 W/m2K Okna U = 1,40 W/m2K Drzwi zewnętrzne U = 2,6 W/m2K 5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Budynek główny Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy w Jaworzu złoŝony jest z dwóch segmentów, tworząc w rzucie poziomym układ typu T. Segment południowy posiada łącznie z piwnicą 4 kondygnacje w części zachodniej i 5 kondygnacji w części wschodniej (ostatnia kondygnacja - pomieszczenia szkolne). Konstrukcja segmentu tradycyjna mieszana. W strefie 4-ro kondygnacyjnej konstrukcję nośną stanowią jednonawowe ramy Ŝelbetowe, natomiast w strefie 5-cio kondygnacyjnej ściany murowane. Segment północny posiada 4 kondygnacje w konstrukcji tradycyjnej ściany murowane z cegły pełnej, stropy gęstoŝebrowe. 40

5 6. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 6.1 PRACE WYBURZENIOWE I DEMONTAśOWE 1/ wyburzenia ścian wg planu wyburzeń i zamurowań z zamontowaniem nadproŝy stalowych (bruzdy poziome, oszpałdowanie, osiatkowanie, tynk cementowy), 2/ demontaŝ dachu nad poziomem +3, 3/ wyburzenie części stropu istniejącego na poz. +3 przy klatce schodowej (w rejonie podparcia konstrukcją stalową), 4/ bruzdy w ścianach dla prowadzenia kanałów wentylacyjnych i nowych rur spustowych nad poziomem +3, 5/ demontaŝ wszystkich posadzek wraz z podkładem (rodzaj istniejących posadzek wg inwentaryzacji), 6/ demontaŝ wszystkich urządzeń w kotłowni, 7/ wyburzenie posadzki z pogłębieniem na poz. 1 (pom. 0.32,0.33,0.33a,0.34), 8/ skucie wierzchniej warstwy zaprawy cementowo-wapiennej na istniejącym stropodachu nad pomieszczeniami , 4.13, 9/ demontaŝ pokrycia i warstwy desek nad pom z wymianą na płyty CETRIS oraz pokrycie papą termozgrzewalną BROOF(t1) oraz zabezpieczeniem konstrukcji dachu środkami do NRO, 10/ demontaŝ okien i drzwi istniejących, 11/ demontaŝ istniejącej balustrady w głównej klatce schodowej. 6.2 PRACE REMONTOWE 1/ wymiana okien i drzwi wg zestawienia A-21 wraz z wymianą wszystkich parapetów zewnętrznych (zakres ująć niezaleŝnie ze względu na zakwalifikowanie go jako termomodernizacja), 2/ wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nad częścią nie podlegającą nadbudowie (część zakresu wykonana wg pkt A/9 ) t.j. segment północny + część niska przy segmencie południowym nad salą gimnastyczną, 3/ skucie tynków i wykonanie nowych na ścianach istniejących w pomieszczeniach 0.32,0.33,0.33a,0.34, 4/ przebudowa klatki schodowej wg rysunków konstrukcyjnych K-11 do K-14, fundament PF-01 występuje w miejscu ściany istniejącej która pozostaje (wcześniej wyburzenia ściany i ławy fundamentowej), 41

6 5/ wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich w części istniejącej (segment północny + część niska przy segmencie południowym nad salą gimnastyczną). 6/ wykonanie ścianki kolankowej z dwóch stron wys. ok. 70 cm na płycie windy i zmiana kierunku spływu wody opadowej (warstwa styropianu średnio 20 cm + wylewka cement. 5 cm + 2 warstwy papy termozgrzewalnej) WZMOCNIENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 1/ wzmocnienia filarów wg rysunków konstr. K-09, K-07, 2/ uzupełnienie stropu rys. K-10, 3/ wzmocnienie stropu i belek na poz. +3 wg rys. konstr. K-08, 4/ podbicie istniejących fundamentów w kotłowni oraz w strefie wejścia zachodniego (przy podestach i windzie), 5/ pogłębienie istniejącej windy wg rysunków konstrukcyjnych K-26 K ELEMENTY NOWE 1/ zamurowania i nowe ścianki G-K wg planu wyburzeń i zamurowań, 2/ wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych, 3/ wykonanie 2 rur spustowych z odprowadzeniem na zewnątrz odcinkami poziomymi ok. 50 m ( dach nowoprojektowany ), 4/ montaŝ drzwi wewnętrznych i okien, 5/ nadbudowa części budynku pom. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.13 : konstrukcja szkieletowa + płyta Ŝelbetowa oraz płyta gęstoŝebrowa (stropodach) wg rysunku konstrukcji rys. K-22, K-21, stropodach wg przekrojów architektonicznych zakres obejmujący pomieszczenia nad poz. +3, ściany z pustaków ceramicznych typu Porotherm, gzyms wg rys. K-23. 6/ posadzki wg rzutów arch. i opisu technicznego, 7/ pochylnie wewnątrz budynku wg rys. K-19, K-20 oraz pochylnia łącząca dwa skrzydła, 8/ wykonanie nowych balustrad, 9/ płytki na ścianach i zabezpieczenie wodochronne wg opisu, 10/ parapety wg opisu, poręcze na korytarzach, zabezpieczenia naroŝy, sufity podwieszone wg rzutów architektonicznych i opisu (wysokość określono Hs), 11/ ze względu na niski parapet wewnętrzny zabezpieczenie okien do wysokości 85 cm w korytarzach ( nr pom. 1.41, 2.42, 3.42 ), 12/ warstwy ścienne zewnętrzne wg rys. elewacji A

7 6.5 PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 1/ docieplenie elewacji 15 cm wełna mineralna (lub 8 cm na istniejącej warstwie 6 cm styropianu - dotyczy elewacji zachodniej ) na kleju / tynk na siatce, 2/ docieplenie istniejącego stropodachu 25 cm wełny min. dotyczy skrzydła północnego oraz części niskiej przy segmencie południowym (nad salą gimnastyczną), 3/ wykopy wokół budynku wraz z dociepleniem piwnic, renowacja izolacji pionowej ścian, 4/ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 6.6 OBIEKTY NOWE 1/ dobudowanie składu opału i ŜuŜla wg rys. konstrukcyjnych K-15, K-16, 2/ pomost stalowy w kotłowni wg rys. konstrukcyjnego K-17, 3/ dobudowanie zadaszenia wg rys. konstrukcyjnych K-24, K ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 1/ mury oporowe K-28, 2/ maszynownia z rampą zewnętrzną oraz schodami wg rys. nr K-26, K-29, 3/ ukształtowanie terenu przy składzie opału + dojazd, wejście główne, wejście od strony zachodniej (mury oporowe) wg zagospodarowania terenu. 7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE UWAGA! Wszystkie zastosowane materiały winne posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w obiektach słuŝby zdrowia. 7.1 PODŁOGI Pomieszczenia techniczne, pomocnicze, magazynowe Mokre / hydroterapia /inhalacje, Jadalnia/pokoje socjalne, klatki schodowe 43

8 Płytki ceramiczne antypoślizgowe, kładzione na kleju elastycznym wodoodpornym bezfugowo lub z fugą wodoodporna,odporna na działanie środków dezynfekcyjnych o minimalnej szerokości Cokoły do wys 10 cm, wyoblone Stopnice schodów naleŝy zabezpieczyć antypoślizgowo profilem SCHLUTER-TREP-12-SE Pochylnia Płytki ceramiczne ryflowane-antyposlizgowe Pokoje chorych, Komunikacja DyŜurka lekarska Pokoje pielęgniarskie Pokój biurowy Klasy i pomieszczenia szkoły Szatnie,archiwum Wykładzina rulonowa typu Tarket odporna na działanie środków dezynfekcyjnych wywinięta na ścianę 10 cm /wyoblenie naroŝników/, co najmniej trudno zapalna lub niezapalna. Pokój zabiegowy fizykoterapia Pokoje lekarskie Pokoje przygotowawcze pielęgniarskie Posadzka - gładka, jasna i odporna na zniszczenie, wykładzina rulonowa antyelektrostatyczna typu Tarket cechy palności jak wyŝej. Sala gimnastyczna Sale do ćwiczeń Parkiet lub wykładzina sportowa - cechy palności jak wyŝej. Podłoga sportowa. 7.2 ŚCIANY Nowe ściany murowane tynkować tynkiem cem.-wapiennym kat III z gładzią gipsową, natomiast ścianki wykonane w technologii lekkiej gładzią gipsową. 44

9 Powierzchnie malować farbą odporną na działanie środków dezynfekcyjnych np. lateksową OPTIVA20 /wraz z warstwami podkładowymi zgodnymi z przyjętą technologią/. Powierzchnia do poziomu 1,80 m zmywalna. W pomieszczeniach mokrych naleŝy wyłoŝyć płytkami ceramicznymi z fugą wodoodporną i odporną na działanie środków dezynfekcyjnych do wys 2,20 cm /20 cm nad nadproŝem drzwiowym/. Wokół umywalek naleŝy wykonać fartuch ochronny z płytek ceramicznych szer. 120 cm wys. 2,20. W przypadku montaŝu umywalki w ciągu technologicznym szafek naleŝy wykonać fartuch ochronny z płytek ceramicznych 60 cm nad umywalką. Ściany w pomieszczeniu zabiegowym naleŝy wyłoŝyć płytkami ceramicznymi do wys. sufitu lub malować farbą antybakteryjną WALFLLEKS lub wyłoŝyć wykładziną rulonową ścienną antybakteryjną typu TARKET. Korytarze zabezpieczyć listwami odbojowymi i wzmocnieniami naroŝników. Na korytarzach montować pochwyty dla niepełnosprawnych 7.3 PARAPETY Parapety naleŝy wykonać z postformingu lub z drewna pełnego zabezpieczonego wodoodpornie, umoŝliwiającego mycie środkami dezynfekcyjnymi i zakończyć równo z wnęka okienną. 7.4 OKNA Współczynnik przenikania ciepła Uk=1,4 W/m2K. Projektuje się wymianę zuŝytej stolarki okiennej, na stolarkę PCV, zespoloną. Stolarka w kolorze białym. Okna naleŝy zabezpieczyć przed otwieraniem przez pacjentów, wszystkie okna powinny być otwierane z poziomu podłogi. W pomieszczeniach w których mogą przebywać dzieci bez nadzoru naleŝy okna zabezpieczyć dodatkowo blokując otwieranie okna i uniemoŝliwiając siadanie na parapecie lub wykonać dodatkowa barierkę ochronną uniemoŝliwiająca wypadnięcie /do uzgodnienia z uŝytkownikiem na etapie nadzoru autorskiego/. 7.5 DRZWI 45

10 Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej płycinowe białe lub w kolorze, przeszklenia wykonać ze szkła bezpiecznego lub antywłamaniowego po uzgodnieniu z uŝytkownikiem. Drzwi do klatek ewakuacyjnych wykonać zgodnie z opisem p.poŝ 7.6 SUFITY Podwieszane z płyty gipsowej z uszczelnieniem otworów technicznych np. Armstrong- clean room, lub Rigips Gyprex Adepta. Na istniejących płaszczyznach stropów, gdzie nie występują sufity podwieszone naleŝy uzupełnić ubytki i zniszczenia, a następnie otynkować tynkiem cementowo wapiennym. 7.7 BALUSTRADY Balustrady stalowe wg rysunków architektonicznych. 8. IZOLACJE WODOCHRONNE Budynek nie wykazuje śladów podciąganie kapilarnego i zawilgocenia ścian pionowych. Przyjmuje się, Ŝe izolacje pionowe i poziome ścian piwnic są w dobrym stanie. POMIESZCZENIA MOKRE Izolacja przeciwwilgociowa podłóg LASTOGUM wywinięta na ściany 20 cm /naleŝy pamiętać o systemowym zabezpieczeniu naroŝników/. Przy prysznicach LASTOGUM na ścianach do wys. 2,2m. Wokół umywalek fartuch ochronny 60 cm z kaŝdej strony LASTOGUM do wysokości 2,2 m. PODSZYBIE Izolacja bitumiczna PECIMOR 2K Warstwa dociskowa 5 cm Izolacja olejoodporna MASTERTOP 1110 wywinieta na ścianę 1m /naleŝy pamiętać o systemowym zabezpieczeniu naroŝników/ MASZYNOWNIA Izolacja olejoodporna i płytki ceramiczne z cokolikiem 15 cm. 46

11 9. ELEWACJE W projekcie przyjęto docieplenie wszystkich ścian. Część juŝ ocieploną 6 cm styropianu - 8 cm wełny mineralnej dodatkowo. Część nieocieplona - 15 cm wełny mineralnej. Elewację dobudówki parterowej od strony wejścia głównego pokryto płytkami klinkierowymi na kleju wodo i mrozoodpornym. Zaprojektowano bonie wykonane w wełnie mineralnej w pionowych i poziomych pasach międzyokiennych Elewację naleŝy pokryć tynkiem akrylowym barwionym w masie. Cokoły z płytek ceramicznych. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe systemowe PCV. 10. UWAGI OGÓLNOBUDOWLANE Wysokość pomieszczeń parteru i piętra przekracza 3m /w pomieszczeniach sanitarnych wynosi 2,5m. Wysokość pomieszczeń piwnicy posadzki 2,5m Pomieszczenia techniczne zlokalizowane w piwnicy naleŝy zabezpieczyć przed niekontrolowanym dostępem pacjentów odpowiednimi drzwiami z zamkami. Podłogi i ściany naleŝy wykonać w sposób umoŝliwiający ich mycie i dezynfekcję. Połączenie ścian z podłogami naleŝy wykonać bezszczelinowo w sposób umoŝliwiający ich mycie i dezynfekcję. Wokół umywalek naleŝy wykonać fartuch z płytek ceramicznych do wys 2,2m W pomieszczeniach socjalnych naleŝy wykonać opaskę z płytek nad / lub między szafkami do wys 1,5m. Sufity podwieszone powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność i gładkość powierzchni. Instalacja grzejników powinna umoŝliwiać utrzymanie grzejnika, ściany i podłogi w czystości. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać atesty do stosowania w słuŝbie zdrowia; 47

12 11. UWAGI OGÓLNE Budynek naleŝy wykonać wg obowiązujących norm i przepisów budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod ścisłym nadzorem technicznym. Materiały uŝyte powinny posiadać wymagane aprobaty techniczne. Zaleca się stosowanie materiałów produkcji krajowej. Projekt chroniony jest prawem autorskim. Dokonywanie zmian w trakcie realizacji oraz udostępnianie dokumentacji (do realizacji) osobom trzecim moŝliwe jest wyłącznie za zgodą autora. Odstępstwa od projektu muszą uzyskiwać akceptację potwierdzona pisemnie przez autorów opracowania, a wypadku istotnych zmian przez Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Nadzoru Budowlanego. 12. TECHNOLOGIA W modernizowanym budynku znajduje się : ODDZIAŁ LECZNICZO-REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIERZY Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu. Przyjęto główny podział istniejącego budynku na następujące strefy; - strefę pobytową /dzieci i matek/, - szkołę - rehabilitacyjną Istniejącą kuchnia wraz z zapleczem i stołówką została wyłączona z opracowania. Istniejący zespół basenowy oraz klatka schodowa od strony północnej została wyłączony z opracowania. KOMUNIKACJA Głównym traktem komunikacyjnym budynku jest umieszczona centralnie klatka schodowa wraz z szybem windowym szpitalnym obsługujące wszystkie kondygnacje. Z najniŝszej kondygnacji moŝna się dostać do istniejącego zespołu basenowego poprzez doprojektowaną pochylnię. Wejście główne zostało zadaszone i utworzono zadaszony podjazd dla karetek OBSŁUGA NIEPELNOSPRAWNYCH Całość ciągów komunikacyjnych została wyposaŝona w pochwyty dla niepełnosprawnych. Wszystkie kondygnacje budynku są obsługiwane przez windę szpitalną. 48

13 Zespół basenowy został połączony w najniŝszej kondygnacji pochylnią z szybem windowym co umoŝliwiło dostęp niepełnosprawnym bez opuszczania budynku. Na wszystkich piętrach znajdują się toalety/łazienki dla niepełnosprawnych. STREFA REHABILITACYJNA /parter/ IZBA PRZYJĘĆ część ogólnodostępna Do izby przyjęć prowadzi zadaszone wejście wraz z podjazdem dla karetek Bezpośrednio przy wejściu znajduje się szatnia dla odwiedzających i toalety dla odwiedzających. Obie funkcje dostępne są z ogólnodostępnego holu wejściowego pełniącego rolę poczekalni i miejsca spotkań odwiedzających z dziećmi. Zespół izby przyjęć tworzy: Punkt rejestracji pacjentów-pokój administracyjny-przyjęć Gabinet lekarski Pokój zabiegowy Łazienka z wanna /ruchomą/ -dla niepełnosprawnych Magazyn brudnej bielizny Magazyn czystej bielizny Odpady medyczne są w zamkniętych pojemnikach przenoszone do magazynu odpadów medycznych w kondygnacji piwnicznej i utylizowane przez firmę zewnętrzną CZĘŚĆ REHABILITACYJNA Sala gimnastyczna wraz z zespołem dwu szatni /większość pacjentów schodzi na zajęcia w strojach sportowych/. Sala do ćwiczeń małych dzieci wraz z miejscem do przewijania niemowląt. Sala ćwiczeń neurologicznych Sala fizykoterapii z wydzielonymi boksami /zgodnie z wykazem urządzeń przekazanym przez inwestora/ F01 lampy sollux 4 stanowiska -boksy F02 stymat S-200 F03 diatronic Dt-JB /w jednym boksie/ F 05 biostymulator laserowy-wydzielone stanowisko F 06 magnetron BiL 09 2 stanowiska w jednym boksie F 07 aqvabron/masaŝ kręgosłupa/ w pozycji siedzącej w osobnym boksie Sala do inhalacji 4 stanowiska z inhalatorami 1 stanowisko inhalacji celkowych z pom. technicznym Wydzielone stanowisko dla inhalacji septycznych /szczepy oporne/ ze śluzą fartuchową Sala hydroterapii Z zespołem szatni i łazienki /zgodnie z wykazem urządzeń przekazanym przez inwestora/ W1 Wanna do masaŝu podwodnego W2 Wanna do kąpieli perełkowej W4 Wirówka ręczna 2 szt W3 Wirówka noŝna 2 szt Wszystkie sale posiadają stanowisko obsługi pielęgniarskiej 49

14 Ponadto w części tej znajdują się Pokój diagnostyczno zabiegowy Pokój do masaŝu Czysta bielizna jest przechowywana w magazynie w kondygnacji piwnicznej Dzienny zapas czystej bielizny jest przechowywany w szafach w poszczególnych pomieszczeniach. Brudna pościel jest w zamkniętych pojemnikach przenoszona do magazynu brudnej bielizny w kondygnacji piwnicznej. Odpady medyczne są w zamkniętych pojemnikach przenoszone do magazynu odpadów medycznych w kondygnacji piwnicznej i utylizowane przez firmę zewnętrzną. We wszystkich pomieszczeniach /poza administracyjnymi i gabinetem ordynatora wyposaŝonym w łazienkę / znajdują się umywalki do mycia rąk, wyposaŝone w pojemnik na płyn do mycia rąk,pojemnik do dezynfekcji, pojemnik na jednorazowe ręczniki,kosz kubełkowy na zuŝyte ręczniki/. Ściana chroniona fartuchem z płytek ceramicznych do wys. 2,2m umoŝliwiającym montaŝ lustra i kinkietu, szer 1,5 m. Gabinet ordynatora Przestrzeń komunikacyjna przed gabinetem ordynatora moŝe pełnić funkcję poczekalni. Pomieszczenia pomocnicze to Pokój socjalny terapeutów WC personelu WC dziewczat WC chłopców Pomieszczenie porządkowe wyposaŝone w zlew gospodarczy Istniejący zespół basenu został wyłączony z opracowania Istniejący zespół kuchni z zapleczem został wyłączony z opracowania STREFA POBYTOWA /1 i 2 piętro/ STREFA PIELĘGNACYJNA Wobec formy budynku z ciągiem komunikacyjnym dzielącym kaŝdą kondygnacje na dwie części przyjęto podział na pokoje dla matki z dziećmi w części północnej i pokoje dla samych dzieci w części południowej. Z konsultacji z uŝytkownikiem wynika,ŝe część dziecięca powinna być objęta zwiększonym dozorem personelu pielęgniarskiego i dlatego główne funkcje pielęgnacyjne zlokalizowano bezpośrednio w tej części. Mimo,Ŝe całość budynku stanowi jeden oddział,punkty pielęgniarskie umieszczono na kaŝdej kondygnacji z dodatkowym punktem obserwacyjnym w części dla matek z dziećmi na 2 piętrze. 1 piętro Punkt pielęgniarski wraz z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim i pokojem pielęgniarek pokój oddziałowej dyŝurka lekarzy /z łazienką/ aneks kuchenny przy pokojach dla matki z dzieckiem 50

15 łazienka niepełnosprawnych z prysznicem i złączka do węŝa wc personelu 2 piętro Punkt pielęgniarski wraz z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim i pokojem pielęgniarek punkt pielęgniarski przy pokojach dla matki z dzieckiem i pokoju jednoosobowym /obserwacyjnym / aneks kuchenny przy pokojach dla matki z dzieckiem brudownik wyposaŝony w myjnię dezynfektor, zlew gospodarczy i złączkę do węŝa łazienka niepełnosprawnych z wanną ruchomą i złączka do węŝa wc personelu Czysta bielizna jest przechowywana w magazynie w kondygnacji piwnicznej Brudna pościel jest w zamkniętych pojemnikach przenoszona do magazynu brudnej bielizny w kondygnacji piwnicznej. Odpady medyczne są w zamkniętych pojemnikach przenoszone do magazynu odpadów medycznych w kondygnacji piwnicznej i utylizowane przez firmę zewnętrzną. pokoje chorych 1 i 2 piętra wszystkie pokoje wyposaŝono w łazienki z prysznicami 1 osobowy 1 pok 2 osobowe 17 pok 3 osobowe 13 pok 5 osobowe 2 pok Razem 84 łóŝka STREFA SZKOŁY Na najwyŝszej kondygnacji dostępnej windą szpitalną i poprzez klatkę schodową mieści się szkoła dla dzieci objętych hospitalizacją. Klasy po zajęciach szkolnych pełnią funkcje sal dziennego pobytu. Personel pedagogiczny szkoły korzysta z pomieszczenia pokoju nauczycielskiego jako pokoju socjalnego i szatni na wierzchnie okrycia. Zakłada się, naukę w systemie wielozmianowym. W zespole szkoły mieści się : gabinet psychologa/logopedy Sekretariat Sala komputerowa 6 stanowisk/pominięto umywalkę ze względów technologicznych/ 3 sale lekcyjne dla 8 uczniów 2 sale lekcyjne dla 6 uczniów Klasy są wyposaŝone w umywalki /jak wyŝej,bez środka do dezynfekcji/ Pomieszczenia pomocnicze to WC chłopców WC niepełnosprawnych /dziewcząt WC personelu 51

16 KONDYGNACJA PIWNICZNA Wobec usytuowania budynku na duŝym spadku terenu część kondygnacji posiada doświetlenie światłem dziennym i jest zlokalizowana na poziomie terenu W części północnej mieszczą się pomieszczenia pomocnicze Istniejące zaplecze kuchni Magazyn czystej bielizny Magazyn środków czystości Pomieszczenie porządkowe Magazyn brudnej bielizny Magazyn odpadów medycznych utylizowanych przez firmę zewnętrzną Pomieszczenie mycia i dezynfekcji wózków Archiwum Pomieszczenie socjalne niŝszego personelu Szatnie personelu /z wyłączeniem pracowników szkoły/ W części południowej mieści się Istniejący zespół basenu Pomieszczenia techniczne Wyjście dla dzieci z szatnią okryć wierzchnich Uwaga: zgodnie Ŝyczeniem uŝytkownika w całym obiekcie nie zaprojektowano stacjonarnych lamp bakteriobójczych przyjmując doraźne stosowanie lamp jezdnych będących na stałym wyposaŝeniu szpitala. ZATRUDNIENIE Personel medyczny i pedagogiczny 4 lekarzy 15 pielęgniarek 9 rehabilitantów 9 nauczycieli 10 wychowawczyń 1 os personel biurowy NiŜszy personel 5 salowych 4 os kuchnia Razem 56 osób Na najliczniejszej zmianie 34 osoby PrzewaŜa personel damski Szatnie dla personelu kuchni znajdują się w istniejącym zespole kuchni Personel pedagogiczny szkoły odzieŝ wierzchnią pozostawia w pokoju nauczycielskim /nie przebiera się w odzieŝ szpitalną/ Zaprojektowano szatnie podstawowe wyposaŝone w szafki dwudzielne dla 42 osób 12 męŝczyzn 30 kobiet. 52

17 13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 13.1 Dane podstawowe Funkcja budynku - Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i MłodzieŜy. Liczba kondygnacji pięć, w tym jedna podziemna. Zagospodarowanie kondygnacji: piwnica sala zabiegów wodnych z zapleczem, sala terapii zajęciowej, zaplecze socjalne pracowników, zaplecze magazynowe kuchni, pomieszczenia techniczne, w tym kotłownia na paliwo stałe z ŜuŜlownią i składem opału, archiwum, parter sale zabiegowe, rejestracja, stołówka (do 30 osób), kuchnia, pomieszczenia pomocnicze, piętro 1 i 2 część łóŝkowa, piętro 3 sale lekcyjne dla pacjentów. Budynek wolnostojący. NajbliŜsze zabudowania znajdują się w odległości: a) strona południowa m, b) strona zachodnia - 50 m, c) strona północna - 55 m, d) strona wschodnia - 70 m. Budynek istniejący, podlega obecnie dostosowaniu do wymagań obowiązujących przepisów, w tym wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakład opieki zdrowotnej wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U nr 213 poz. 1568). W ramach zaplanowanych robót zostanie dokonana modernizacja pomieszczeń istniejących, nadbudowa części południowej, wykonanie zadaszenia przy wejściu głównym oraz przeniesienie składu opału i ŜuŜla na stronę wschodnią. Warunki ochrony przeciwpoŝarowej ustalono odpowiednio do zakresu projektu, tzn. do rozwiązań techniczno-budowlanych dotyczących tylko budynku. Poza opracowaniem pozostaje problem dojazdu poŝarowego i przeciwpoŝarowego zaopatrzenia w wodę, co powinno znaleźć rozwiązanie w odrębnym trybie, zapewniające pod tym względem pełną zgodność z wymaganiami przepisów przeciwpoŝarowych. Podstawowe dane techniczne: powierzchnia zabudowy m 2, powierzchnia wewnętrzna m 2, kubatura m 3. Wysokość budynku, mierzona od poziomu terenu przy najniŝej połoŝonym wejściu do budynku do górnej warstwy stropu nad ostatnią uŝytkową kondygnacją wynosi około 20 m. Liczba łóŝek

18 13.2 Klasyfikacja poŝarowa budynku Budynek szpitala zalicza się do kategorii zagroŝenia ludzi ZL II. Pod względem wysokości - budynek średniowysoki (SW). W budynku nie występują pomieszczenia magazynowe, które wymagałyby wydzielenia poŝarowego i klasyfikacji do kategorii PM. W budynku nie występuje zagroŝenie wybuchem Klasa odporności poŝarowej Dla budynku wymagana jest klasa B odporności poŝarowej warunek spełniony. Budynek posiada konstrukcję tradycyjną ściany w konstrukcji murowanej, słupy Ŝelbetowe, stropy Ŝelbetowe gęstoŝebrowe. Poszczególne elementy konstrukcji posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej, tj.: główna konstrukcja nośna R 120, stropy - REI 60, ściany zewnętrzne - EI 60 (pas międzyokienny), ściany wewnętrzne - EI 30, konstrukcja dachu - R 30, przekrycie dachu - E 30. Nowe elementy konstrukcji w części nadbudowywanej będą takŝe spełniać powyŝsze wymagania. Wymaganą klasę odporności ogniowej konstrukcji dachu zapewni strop Ŝelbetowy nad ostatnią kondygnacją. Wszystkie elementy budynku są wykonane z materiałów niepalnych spełniony warunek nierozprzestrzeniania ognia. Nowe elementy takŝe spełniać będą ten warunek, łącznie z przekryciem dachu, które posiadać będzie cechę B Roof (t1), udokumentowaną w sposób zgodny z ustawą o wyrobach budowlanych. Wykończenie wnętrz (ściany, podłogi, sufity, stałe elementy wyposaŝenia jak np. pulpit punktu pielęgniarskiego itd.) zostanie wykonane z materiałów niepalnych, niezapalnych lub trudno zapalnych. Sufity podwieszone wyłącznie z materiałów niepalnych Warunki ewakuacji Podstawą ewakuacji są korytarze o szerokości co najmniej 1,40 m i wysokości 2,20 m, obudowane ścianami o klasie odporności ogniowej EI 30. Jedyny wyjątek pod tym względem stanowią punkty pielęgniarskie stanowiska dyŝuru pielęgniarskiego nie posiadające wymaganego oddzielenia od korytarzy z uwagi na wymagania funkcjonalne. WyposaŜenie tych punktów ograniczono do 54

19 niezbędnego minimum (miejsce do siedzenia, zestaw urządzeń przyzywowych i sygnalizacyjnych itp.). Dostępne z tych miejsc pokoje przygotowania leków wydzielono ścianami o klasie EI 30, a pokoje socjalne pielęgniarek ścianami klasy EI 60 z drzwiami EI 30. Pionowe drogi ewakuacji dwie klatki schodowe, obudowane ścianami REI 60, zamknięte drzwiami EI 30, wyposaŝone w system oddymiania grawitacyjnego. Klatki posiadają wyjścia na otwartą przestrzeń na poziomie parteru i piwnic. Biegi i spoczniki Ŝelbetowe. Szerokość biegów co najmniej 1,40 m, szerokość spoczników co najmniej 1,50 m. W przypadkach, kiedy w odległości mniejszej niŝ 4 m od przeszklonej zewnętrznej ściany centralnej klatki schodowej zlokalizowane były otwory okienne do innych części budynku, zaprojektowano zabezpieczenie ich kurtynami elastycznymi klasy DH 60. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w podobny sposób zabezpieczono drogę ewakuacyjną na zewnątrz budynku po stronie zachodniej. Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza przy jednym dojściu 10 m, przy dwóch dojściach 40 m. Nie dotyczy to części piwnic, stanowiącej zaplecze magazynowe kuchni, gdyŝ nie występują tam pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Długość korytarzy nie przekracza 50 m, pomimo tego na kondygnacjach łóŝkowych (poziom +1 i +2) zaprojektowano podział korytarzy na dwie strefy dymoszczelne, co ułatwi ewakuację pacjentów w pierwszej fazie poŝaru. Szerokość drzwi ewakuacyjnych z pomieszczeń co najmniej 0,9 m, wysokość - 2,0 m. Drzwi po pełnym otwarciu nie zawęŝają szerokości korytarzy, co zapewniają w niektórych przypadkach samozamykacze. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na jednoczesny pobyt więcej niŝ 6 pacjentów zaprojektowano drzwi otwierane na zewnątrz. W budynku nie występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego pobytu więcej niŝ 30 pacjentów. Kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych na klatkę schodową oraz na zewnątrz budynku zgodny z kierunkiem ewakuacji. Szerokość drzwi wyjściowych z klatek schodowych nie mniejsza niŝ 1,40 m. Minimalna szerokość co najmniej jednego skrzydła drzwi wieloskrzydłowych 0,9 m. Do komunikacji w warunkach normalnych słuŝy dźwig zabudowany w centralnej części obiektu obudowa szybu REI 60, drzwi EI 30 na kaŝdym poziomie budynku. W budynku zostanie wprowadzony system kodowania drzwi, w tym takŝe i przeznaczonych do ewakuacji. Aby umoŝliwić natychmiastowe wykorzystanie tych drzwi podczas poŝaru w ich bezpośrednim sąsiedztwie zostaną zabudowane przyciski awaryjnego otwierania. W przypadku zaniku zasilania obiektu w energię elektryczną system kodowania zostanie otwarty, podobnie po uruchomieniu przeciwpoŝarowego wyłącznika prądu. 55

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH

ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH ZESTAWIENIE WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ BLOKU A SZPITALA POWIATOWEGO W PODDĘBICACH KONDYGNACJA NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2) WYSOKOŚĆ (m) WYKOŃCZENIE ŚCIAN +3 3 PIĘTRO 3 01 klatka schodowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI: 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicach i na parterze wchodzących w zakres modernizacji i adaptacji. 4.

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul.

Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. TEMAT: FAZA: CZĘŚĆ: Przebudowa oddziału neurologii, oddziału chorób wewnętrznych oraz pododdziału kardiologii Szpitala MSW i A w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 16 Prace przedprojektowe Koncepcja funkcjonalno-programowa

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1

PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1 PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1 Spis treści I. WSTĘP... 3 1.1. DANE OGÓLNE... 3 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 II. OPIS TECHNICZNY... 4 2.1. INFORMACJE WYJŚCIOWE... 4 2.2. ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA Obiekt: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 MAGAZYNY: BRUDNEJ I CZYSTEJ BIELIZNY SZPITALNEJ Adres: Lublin, ul Staszica 14 A Inwestor: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń 45,46 i 47 na gabinet

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Budynek Mieszkalny ul. Siewna 14 KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Obecnie realizujemy kameralny budynek mieszkalny z garaŝami, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA:

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA: OPINIA TECHNICZNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE BRANśA: SANITARNA OPRACOWAŁA:. inŝ. Mariola Kochowska 1. Dane ogólne 1.1.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO

PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO PROJEKT KONCEPCYJNY BUDOWY KRYTEGO BASENU SZKOLNO-REHABILITACYJNEGO przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starych śukowicach w gminie Lisia Góra na działce nr ew. 1681. INWESTOR: Urząd Gminy Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. EMILIA RODZIŃSKA 51-682 WROCŁAW, Ul.Mierosławskiego 10/1, tel./fax 372 86 17, tel. 0601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY TEMAT: REMONT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Wydzielenie przeciwpoŝarowe klatek schodowych MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA. Budowlana PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6

Projekt Wykonawczy. Wydzielenie przeciwpoŝarowe klatek schodowych MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA. Budowlana PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6 INWESTOR MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6 FAZA: Projekt Wykonawczy BRANśA: Budowlana TYTUŁ: Wydzielenie przeciwpoŝarowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al.

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al. SPIS ZAWARTOŚCI OPIS 1. Informacje ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot i cel opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Materiały wykorzystane w opracowaniu 2. Opis stanu istniejącego 3. Zamierzenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

ARCHIKA SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIKA SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIKA ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 75-501 KOSZALIN tel./fax +48 94 3465803, e-mail: archika@post.pl SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 23 5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI Tczew, ul. 30 Stycznia 1) Budynek administracyjny (działka nr 3) Powierzchnia zabudowy 646 m² Powierzchnia użytkowa 1.164,2 m² Kubatura 3.236,62 m³

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia.

OPIS TECHNICZNY. Przeprojektowano istniejący układ komunikacyjny. Przewidziano nowe wjazdy i wejścia na teren działki oraz parkingi i dojścia. SPIS TREŚCI Opis techniczny Rysunki: 1.Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 3.Rzut parteru 1:200 4.Rzut 1 piętra 1:200 5.Rzut 2 piętra 1:200 6.Rzut dachu 1:200

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo