SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyraŝoną w złotych równowartość kwoty EURO na: wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji (remoncie) budynku Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w WieŜycy - Szymbarku DRUKI: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załączniki: 1. Formularz ofertowy - wzór 2. Oświadczenie wykonawcy - wzór 3. Wzór umowy 4. Przedmiary robót 5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiO) 1

2 ZAMAWIAJĄCY: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny ul. Straganiarska Gdańsk tel. (058) fax (058) NIP PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz ), zwana dalej Ustawą Pzp. 1 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu (modernizacji) budynku Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szymbarku WieŜycy Etap II. 2. W skład przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 wchodzi: Prace ogólno budowlane. UWAGA!!! Zakres robót dotyczy tylko budynku A - parter, I- piętro, poddasze a. wyburzenie ścianek działowych b. wykonanie nowych ścianek działowych c. demontaŝ posadzek d. izolacja przeciw-wodna e. demontaŝ i ponowny montaŝ stolarki okiennej i drzwiowej f. roboty malarskie g. przebicia i zamurowania otworów w ścianach nośnych Prace instalacyjne h. demontaŝ i ponowny montaŝ instalacji c.o. i wod. Kan. i. regulacja instalacji c.o. j. wykonanie wentylacji k. wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych l. wykonanie nowych instalacji elektrycznych: oświetleniowej, zasilania gniazd wtyczkowych, niskoprądowych Remont klatki schodowej m. Rozbiórka i demontaŝ schodów n. wykonanie nowej klatki schodowej Ŝelbetowej o. Wykonanie tynków ścian p. wykonanie okładzin q. Wymiana stolarki okiennej okna oddymiające r. Wykonanie pochwytów stalowych 1 Tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz

3 Szczegółowy opis znajduje się w załączonej dokumentacji: przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 2. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta powinna zostać sporządzona wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ i musi zawierać wszystkie załączniki wymagane w niniejszej SIWZ. 2. Do oferty wykonawca załącza, w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument, w którym wykonawcy ustanawiają pełnomocnika w zakresie, o którym mowa w 4 ust. 2 SIWZ; pełnomocnictwo powinno szczegółowo wskazywać czynności do których dokonywania będzie upowaŝniony pełnomocnik i powinno być złoŝone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3. Ponadto wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 6. Wykonawca wskaŝe w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom całości robót budowlanych. 7. Oferent zobowiązany jest zapoznać się z projektem budowlanym oraz dokonać wizji lokalnej na placu budowy i zapoznać się z jego otoczeniem w związku z czym przyjmuje się, Ŝe oferent składając ofertę posiada informacje dotyczące: zakresu robót, moŝliwości urządzenia zaplecza technicznego, moŝliwości zasilania w energię elektryczną, wodę itp. oraz, Ŝe uwzględnił w ofercie równieŝ inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. 8. Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów i powinno być złoŝone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. 10. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane i ponumerowane. 11. Oferta powinna być złoŝona w sekretariacie Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego w Gdańsku ul. Straganiarska w terminie do dnia r. do godz ZłoŜenie oferty powinno odbywać się w zamkniętej, nieopisanej kopercie zaadresowanej na Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z dopiskiem na kopercie PRZETARG NA WYKONANIE MODERNIZACJI BUDYNKÓW ZKP W WIEśYCY. Wewnątrz tej koperty naleŝy umieścić drugą kopertę, w której umieszczona będzie oferta. Koperta ta powinna być opatrzona następującymi napisami: PRZETARG NA WYKONANIE REMONTU (MODERNIZACJI) BUDYNKÓW ZK-P W WIEśYCY Etap II STRON (podać ilość stron załączonych w kopercie) NAZWA I ADRES OFERENTA. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty nie zabezpieczonej w powyŝszy sposób 3

4 12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złoŝeniem oferty. 3. Termin wykonania. Termin wykonania umowy: 30 listopada 2008 roku 4 Wykonawcy występujący wspólnie. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ustawy, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) zapewnią objęcie kierownictwa budowy przez osobę/osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 6. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów przedłoŝonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionych w 7,na zasadzie kwalifikacji spełnia/nie spełnia. 2. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w 5 pkt. 1 musi spełnić kaŝdy z wykonawców (dokumenty wskazane w 7 ust. 1 pkt. 1-2 SIWZ składa kaŝdy z wykonawców występujących wspólnie we własnym imieniu), warunki wskazane w 5 pkt. 2-4 mogą być spełnione łącznie. 7. Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ustawy składa on wraz z ofertą następujące dokumenty: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca spełnia warunki dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opisane w 5 pkt. 3 SIWZ, składa on wraz z ofertą dokument potwierdzający decyzję o nadaniu uprawnień do kierowania robotami w specjalności budowlano-konstrukcyjnej bez ograniczeń, lub decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego upowaŝniającą do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków izby samorządu inŝynierów budownictwa, dla kierownika budowy, o którym mowa w 5 pkt. 3 SIWZ, 3. Wykonawca wraz z ofertą składa wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat 4

5 wszystkich robót budowlanych i konserwatorskich, zbliŝonych co do zakresu i wartości robót objętych przetargiem ale o wartości powyŝej 300 tys. zł 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 5. Dokumenty moŝna składać w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 8. Sposób porozumiewania się z wykonawcami. 1. Do kontaktowania się z wykonawcami upowaŝniony jest: InŜ. Marcin Wysocki kom Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie na adres zamawiającego, lub faksem na numer Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje zamawiającego będą dostarczane wykonawcom w tej samej formie. 9. Tryb udzielania wyjaśnień na temat SIWZ. KaŜdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i przesłane pocztą na adres Zamawiającego, lub w pozostałych formach wskazanych w 8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŝe wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła pytania. Zostaną one równieŝ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 10. Wadium 1. Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w terminie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych w wysokości zł (dziesięć tysięcy) jako zabezpieczenie dotrzymania warunków przetargu. 2. Wadium moŝe być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Wadium w pieniądzu naleŝy wpłacić na konto Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku nr: z dopiskiem Wadium przetargowe 3. Formy inne niŝ pieniądz naleŝy zdeponować w Sekretariacie Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku, ul. Straganiarska Wadium zostanie zwrócone jeŝeli: upłynie termin związania oferenta jego ofertą, zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy, zamawiający uniewaŝnił przetarg oraz w ciągu 3 dni od zgłoszenia pisemnego wniosku oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty oraz którego oferta została uznana za niewaŝną lub oferent nie skorzystał z prawa do 5

6 wniesienia protestu. 5. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz zamawiającego, gdy: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia odmówi wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z winy oferenta, przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe. 11. Składanie ofert 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku, ul. Straganiarska Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę tylko przed upływem terminu przewidzianego do składania ofert, pod warunkiem, Ŝe powiadomi na piśmie Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami 2 ust. 9, a koperta będzie dodatkowo oznaczona ZMIANA lub WYCOFANIE. 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 12. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Oferty zostaną otwarte w dniu r o godz. 16:30 w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Straganiarska Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformuje Wykonawców, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Koperty oznaczone WYCOFANE zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności bez otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana. 5. Przewodniczący komisji przetargowej poda Wykonawcom do wiadomości: 1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 2) cenę oferty, 3) termin wykonania zamówienia publicznego, 4) okres gwarancji 13. Kryteria wyboru oferty Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 1. Cena 100 % 2. Sposób oceny ofert: P K = [C N / C R x % ] x 100 P K - ilość punktów dla kryterium C N - najniŝsza oferowana cena, C R - cena oferty rozpatrywanej 6

7 3. Sposób obliczenia ceny: 1). Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje: a) wykonanie robót budowlanych, o których mowa w 1 ust.2. b) wykonanie czynności, o których mowa w umowie, SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wynikającej z przedmiarów, c) inne koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in. wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach, koszty prób i odbiorów technicznych, wszystkie podatki i opłaty, wymagane koszty ubezpieczenia. 2). Wykonawca ustala ilości przewidzianych do wykonania robót w oparciu o przedmiar robót i STWiO. 14. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert przez komisję przetargową na podstawie kryterium oceny określonego w 13 SIWZ. 2. W toku badania i oceny ofert komisja przetargowa moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 3. Komisja przetargowa poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty. 4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeŝeli będą zachodziły przesłanki art. 89 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5. JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą ocenę w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. 15. Zawarcie umowy. 1. Zamawiający uniewaŝni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. 2. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą. 3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 3 ( Wzór umowy ) do niniejszej SIWZ. 4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie wymagał, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy przedłoŝyli zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy nie zmienią składu utworzonego w ten sposób konsorcjum, w trakcie realizacji zamówienia. 5. Najpóźniej z datą zawarcia umowy Wykonawca dostarczy kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną. 6. Przy udzieleniu zamówienia konieczne jest wniesienie przez oferenta zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości robót.. 7

8 7. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy, w szczególności nie wykona obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania. 8. Wszystkie rozliczenia z wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IV. art Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie. 8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: ZP/12/OTI/10 Nr zamówienia w ewidencji centralnej: ZP/ 328 /047/R/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo