SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)"

Transkrypt

1 SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w budynku Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 Zamawiający: INSTYTUT FARMAKOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Smętna Kraków tel. (0-12) fax. (0-12) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. KRAKÓW, PAŹDZIERNIK 2013

2 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w budynku Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12. Usługa powinna obejmować: otwieranie i zamykanie wszystkich drzwi wejściowych oraz ewakuacyjnych ochranianych obiektów w godzinach uzgodnionych z Dyrekcją Instytutu, ochronę przed włamaniem do obiektu, ochronę przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia obiektu oraz dokumentów, dbałość o mienie w obiekcie oraz ujawnianie faktów dewastacji, podjęcie interwencji wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa: kradzież, włamanie, itp. zapewnienie warunków bezpieczeństwa i porządku, w zakresie ochrony środowiska bhp, p.poż. przez egzekwowanie ich od osób znajdujących się wewnątrz i obrębie strefy ochrony budynku, przestrzeganie odpowiedniego zamykania bram, pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych, stosowanie się do bieżących zaleceń Zamawiającego w kwestii oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, obsługa monitoringu antywłamaniowego oraz urządzeń przeciwpożarowych (instalacji sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania klatek schodowych) poprzez wykonywanie stałego dozoru sygnałów alarmowych, wizyjnych i akustycznych z obowiązkiem natychmiastowego reagowania na sytuacje awaryjne (pożar, włamanie, zakłócanie porządku, dewastacja itp.), natychmiastowe rozpoznanie przyczyny sygnału i powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej w czasie nie dłuższym niż 4 minuty, przy odpowiedzialności Wykonawcy za skutki zdarzeń, jakie mogą wyniknąć z powodu opóźnienia reakcji na sygnał, zaznajomienie się z lokalizacją podręcznego sprzętu gasniczego, zaopatrzenia wodnego, środków alarmowania oraz sposobami wszczęcia alarmu pożarowego i wzywania straży pożarnej, posiadanie umiejętności i podejmowanie akcji gaszenia pożaru w zarodku przy pomocy podręcznych środków gaśniczych, w czasie akcji gaśniczej Wykonawca powinien bacznie strzec chronionego majątku przed ewentualną kradzieżą, obsługa pozostałych urządzeń, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, a nie wymagających specjalistycznych przeszkoleń. W razie ich awarii po opuszczeniu budynku przez pracowników Instytutu, wezwanie odpowiednich służb technicznych, w razie awarii dźwigu osobowego lub osobowo-towarowego (windy) pomoc w uwolnieniu osób z windy bądź wezwanie odpowiednich służb technicznych, wydawanie i odbiór kluczy do pomieszczeń, brak zdania lub zgubienia powinien być natychmiast zgłoszony w Dziale Administracji, wydawanie kluczy do pomieszczeń: o do pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych osobom uprawnionym do ich pobierania, wraz z odnotowaniem w książce wydania i zdania kluczy oraz podpisem osoby pobierającej (przyjęcie klucza potwierdza ochrona), o do pomieszczeń technicznych np. wymiennikownia, maszynownia dźwigów, rozdzielnie, pomieszczenie wodomierzowe, wyjście na dach, osobom upoważnionym przez Dyrektora Zamawiającego. interwencje wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów, nie wpuszczanie po godzinach pracy na teren obiektu obcych osób oraz pracowników nie

3 posiadających zezwolenia na przebywanie w obiekcie, względnie wykonywania pracy w godzinach pozasłużbowych, dokonywanie obchodu pomieszczeń strzeżonych obiektów: o nie rzadziej niż co 3 godziny w godzinach od nadzór i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na chronione mienie, w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku, itp. oraz o zagrożeniu ich powstania, bezzwłoczne informowanie Dyrekcji Instytutu o przestępstwach i wykroczeniach popełnianych na terenie chronionym, utrzymywanie czystości na portierni użytkowanej wyłącznie przez pracownika ochrony, w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie materiałami zabezpieczającymi (sól, piasek) schodów wejściowych do Instytutu, w przypadku kradzieży, dewastacji lub jakiegokolwiek uszczerbku na mieniu Zamawiającego popełnionych w wyniku niedopilnowania obiektów przez Wykonawcę lub spowodowanych działaniem osób wykonujących umowę na podstawie stosunku pracy lub związanych z Wykonawcą stosunkiem cywilno-prawnym, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania od Wykonawcy. Ponadto Wykonawca będzie obowiązany do: prowadzenia książki serwisowej instalacji sygnalizacji pożaru, prowadzenia książki ewidencji gości oraz wydawania identyfikatorów dla gości, obsługi szatni (dla gości), natychmiastowej reakcji na sygnały alarmowe aparatury (np. zamrażaków), otwierania bram wjazdowych oraz furtek, obsługi centrali telefonicznej i faksu, odbioru przesyłek po godz (w przypadku przesyłek opatrzonych etykietą informującą o wymaganiu zachowania niskich temperatur umieszczanie ich w lodówce lub zamrażarce), uczestnictwa w szkoleniach wszystkich osób wykonujących usługę ochrony, z zakresu ochrony obiektów, p.poż. obsługi monitoringu oraz obsługi urządzeń sygnalizacji alarmowej organizowanych przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie zawiadomiony z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. Za organizację i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., i ochrony środowiska odpowiada Wykonawca. Wykonawca będzie wykonywał całodobowo usługę ochrony osobami posiadającymi licencję co najmniej I stopnia. Zamawiający przewiduje na jednej zmianie 1 pracownika ochrony. Usługa ochrony powinna być wykonywana w sposób ciągły. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi ochroniarskie. CZĘŚĆ II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie powinno być wykonywane przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4 CZĘŚĆ III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONY- WANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który: 1) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz z późn. zm.) 2) wykonał lub wykonuje w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert co najmniej 2 usługi, a każda polegająca na ochronie osób i mienia w obiekcie, w którym był zainstalowany system sygnalizacji pożaru oraz system oddymiania, o wartości każdej usługi brutto nie mniejszej niż ,00 zł, 3) dysponuje co najmniej pięcioma osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania ochrony (licencje co najmniej I stopnia), 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części IV SIWZ. CZĘŚĆ IV WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY Wykonawca powinien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2.1 do SIWZ), 2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 2.2 do SIWZ), 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) koncesję wydaną przez właściwego ministra do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, o której mowa w części III pkt 1 SIWZ, 5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 oraz pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5 8) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9) wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje, a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające uprawnienia, o których mowa w części III pkt 3 (wzór wykazu stanowi Załącznik 4 do SIWZ) wraz z informacją o podstawie do dysponowania, 10) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w pkt 9, 11) wykaz usług, o których mowa w części III pkt 2 SIWZ, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem dla każdej usługi: wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotu na rzecz którego została wykonana (nazwa, adres) (wzór wykazu stanowi Załącznik 3 do SIWZ), oraz załączeniem dowodu, że została wykonana lub jest wykonywana należycie, 12) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. UWAGA 1. UWAGA 2. UWAGA 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 8 i 11, mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kopii dokumentów. W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób opisany powyżej. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, 2 i 10 oraz wykazy i dokument, o których mowa w pkt 9, 11 i 12 powinno być podpisane przez osoby podpisujące ofertę. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w pkt 2 8 i 12 powinien złożyć każdy z Wykonawców. W przypadku złożenia kopii dokumentów dotyczących Wykonawcy, powinny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę. UWAGA 4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. UWAGA 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt 3, 5-6 i 8, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem

6 UWAGA 6. UWAGA 7. UWAGA 8. UWAGA 9. zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. b) pkt 7, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8, 10 i 11 ustawy. Dokumenty, o których mowa wyżej w lit. a tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa wyżej w lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w uwadze 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia dokumentów określone w uwadze 5 stosuje się odpowiednio. Dowodem, o którym mowa w pkt 11, jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia oświadczenie Wykonawcy. W przypadku gdy podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 11 jest Zamawiający, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wykonawca, w miejsce poświadczenia, o którym mowa w uwadze 7, może przedłożyć inny dokument potwierdzający, że usługa została wykonana należycie. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA 10. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, powinien dołączyć dowody, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy. CZĘŚĆ V SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonanym na mocy przepisu art. 27 ust. 1 ustawy, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem. 2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest: Pan Stanisław Małek Kierownik Działu Administracji tel / od poniedziałku do piątku w godz

7 CZĘŚĆ VI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. CZĘŚĆ VII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w części IX SIWZ. CZĘŚĆ VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna). Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. 2. Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz Oferta (Załącznik 1 do SIWZ). 3. Cena oferty (część X SIWZ) powinna być wpisana do odpowiedniej rubryki formularza Oferta. 4. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie tę część. 5. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę. 6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny. 7. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części IV SIWZ. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym: INSTYTUT FARMAKOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, ul. Smętna 12, Kraków Przetarg nieograniczony znak sprawy: IF/ZP-39/2013 Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w budynku Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12. OFERTA I DOKUMENTY oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy. CZĘŚĆ IX MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8 Ofertę należy złożyć w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie, ul. Smętna 12, (parter) Dział Administracji, w terminie do dnia 15 października 2013 r., do godz , co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Oferta złożona po terminie niezwłocznie zostanie zwrócona składającemu ją Wykonawcy. Oferty zostaną otwarte w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie, w dniu 15 października 2013 r. o godz w bibliotece Instytutu. CZĘŚĆ X OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Wykonawca który składa ofertę poda: cenę brutto usługi za wykonywanie ochrony za okres jednego miesiąca, Następnie cenę brutto za okres miesiąca Wykonawca pomnoży przez liczbę miesięcy otrzymując cenę brutto oferty. Wszystkie ceny i kwoty, w ofercie (cena netto, kwota podatku od towarów i usług, cena brutto) należy podać w zaokrągleniu do jednego grosza. Cena oferty (brutto) jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert (część XI SIWZ). Ceny jednostkowe będą stałe i będą obowiązywać przez cały okres zamówienia. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. CZĘŚĆ XI KRYTERIUM OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena oferty (brutto). Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. CZĘŚĆ XII FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o miejscu i terminie zawarcia umowy. 3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany przekazać wszystkie niezbędne informacje oraz wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

9 CZĘŚĆ XIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. CZĘŚĆ XIV ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY WZÓR UMOWY Wzór umowy stanowi Załącznik 5 do SIWZ. CZĘŚĆ XV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy. 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące odwołania zawarte są w przepisach art ustawy. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu. 9. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a 198g ustawy. CZĘŚĆ XVI PODWYKONAWCY, OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na ten sam zakres usług do 50% wartości zamówienia. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wykonanie części zamówienia pod warunkiem wskazania w ofercie tej części. W załączeniu: Kraków, dnia 7 października 2013 r.

10 Formularz Oferta (Załącznik 1), Oświadczenia (Załącznik 2.1 i 2.2), Wykaz usług (Załącznik 3), Wykaz osób (Załącznik 4), Załącznik 5 wzór umowy,

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo