Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III."

Transkrypt

1 DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 19 lutego 2013 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz numer sprawy:oaod.272-4/13/zp/pn S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Przetarg nieograniczony o wartości powyŝej i poniŝej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się: - w Biuletynie Zamówień Publicznych - na stronie internetowej - na tablicy ogłoszeń w siedzibie DUW. NAZWA ZAMÓWIENIA: Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III. CPV roboty rozbiórkowe i demontaŝowe konstrukcje murowe konstrukcje stalowe ścianki działowe z płyt GK posadzki z wykładziny dywanowej tynki wewnętrzne roboty malarskie sufity podwieszone stolarka okienna, drzwiowa i p-poŝ okładziny kamienne schodów Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie przeciwpoŝarowych systemów alarmowych Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Izolacja cieplna Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Instalowanie wentylacji ZAMAWIAJĄCY: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław Wrocław, luty 2013 r.

2 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN SPIS TREŚCI: I. Nazwa i adres Zamawiającego. Tryb udzielenia zamówienia. II. Informacje ogólne. III. Opis przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia. V. Warunki udziału w postępowaniu, opis spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. VII. Wymagania dotyczące wadium (art. 45 i 46 ustawy Pzp). VIII. Termin związania ofertą (art. 85 ustawy Pzp). IX. Opis sposobu przygotowywania ofert. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. XI. Opis sposobu obliczenia ceny. XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. XVII. Informacje uzupełniające. Standardowe formularze Oferta (wzór nr 1 wraz z załącznikami). Istotne postanowienia umowne (wzór nr 2). Wzór gwarancji naleŝytego zabezpieczenia wykonania umowy (wzór nr 3). Wzór gwarancji wadialnej (wzór nr 4). Załącznikami do niniejszej specyfikacji w wersji elektronicznej są: 1. Dokumentacja projektowa 2. Specyfikacja techniczna 3. Przedmiary robót (ma jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyliczenia ceny ryczałtowej). strona 2

3 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN I. Nazwa i adres Zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp 1. Zamawiającym jest: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław 2. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniŝej kwoty określonej na podstawie przepisów art.11 ust.8 ustawy Pzp. na zadanie pod nazwą: II. Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III. Informacje ogólne 1. UŜytkownikiem, odbiorcą zrealizowanych prac będzie Dolnośląski Urząd Wojewódzki art. 36 ust. 2 ustawy ustawy Pzp 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zmianami), zwaną w dalszej części ustawą Pzp. 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), jeŝeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 4. Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać: 4.1. Pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami; 4.2. Faksem (numer faksu 071/ ): jeŝeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania z wyłączeniem złoŝenia oferty dla której wymagana jest forma pisemna; 4.3. Drogą elektroniczną (adres 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych - oferta musi obejmować całość zamówienia. 6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151a. ust. 1 ustawy Pzp.) 9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 10. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. 11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). 12. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 13. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp). 14. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 15. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 30 % wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 5 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty. 17. Wykonawcą moŝe być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. strona 3

4 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN 18. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. III. Opis przedmiotu zamówienia art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: Forma budynku jest prostopadłościenna, dopasowana do łukowatej linii brzegowej Odry, z dwoma dziedzińcami oraz atrium. Dach wielospadowy, pozbawiony lukarn w trakcie środkowympłaski. Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej murowanej jako korytarzowy: pięciokondygnacyjny, podpiwniczony z podziemnym bunkrem w części rzutu budynku. Układ konstrukcyjny budynku: trzytraktowy,w części centralnej dwutraktowy, obsługiwany poprzez klatki schodowe konstrukcji Ŝelbetowej. Elewację utrzymano w hitlerowskiej estetyce minimalizującej rolę detalu oraz odwołań historycznych. Wszystkie elewacje w budynku wykonano w jednym charakterze, zbliŝonych proporcjach przy uŝyciu podobnych elementów wykończeniowych. W płaszczyznach ścian, o rytmicznie rozmieszczonych osiach okiennych, zaakcentowano wejścia i wjazdy na dziedzińce poprzez wykonanie podcieni wykończonych piaskowcem wspartych na kolumnach. Elewacje podzielono horyzontalnie na trzy strefy biegnące wzdłuŝ całego budynku: - cokół budynku sięgający do poziomu parteru ( wykończony płytami z piaskowca, zwieńczony gzymsem międzykondygnacyjnym ) - część środkowa pomiędzy cokołem a gzymsem wieńczącym ( elewację wykończono w tynku, okna z opaskami okiennymi wykonanymi z piaskowca ) - gzyms wieńczący z dachem Fundamenty: Fundamenty wykonano jako ławy Ŝelbetowe gr. 145x64 cm, 50x64 cm posadowione na wys. 120 cm od poz. gruntu (górna krawędź). Płyta Ŝelbetowa poziomu piwnicy gr. ok. 18 cm. Podłogę piwnicy stanowi płyta betonowa o grubości od 8cm do 15cm, na której wykonano 2cm warstwę wyrównującą wykończoną powłokami malarskimi do betonu i posadzkami Ŝywicznymi. Brak izolacji przeciwwilgociowej pod posadzką, która została ułoŝona bezpośrednio na gruncie. Stropy : Stropy wykonano jako Ŝelbetowe gr. 20 cm. Strop w piwnicy wykonany jako konstrukcja monolityczna Ŝelbetowa oparty na słupach grzybkowych. Ściany wewnętrzne: Na kondygnacji piwnicy ściany murowane gr. 38 cm pomiędzy przęsłami słupów. Ściany wewnętrzne działowe wykonane z cegły gr. 12 cm, posadowione bezpośrednio na stropach. Słupy: Słupy na kondygnacji piwnicy murowane wzmocnione prętami zbrojenia. Ceglane słupy posiadają głowicę schodkową i posadowione zostały bezpośrednio na płycie posadzki. Słupy wykonane z cegły pełnej o przekroju 50x50cm lub 38x65cm. Nie jest znana funkcja tych słupów, przypuszczalnie mogły stanowić podporę stropu w przypadku wystąpienie obciąŝeń wyjątkowych (w piwnicy przewidziany był schron przeciwlotniczy, który jednak nigdy nie został ukończony). Dach: Dach w konstrukcji drewnianej. Więźba wykonana z krokwi 12x16 cm, słupy 16x18, kleszcze 16x18, belka grzędy 12x16, belki stropowe 18x20, murłaty 14x16, zastrzały 16x18, płatwie 16x18, miecze 12x14. Stwierdzono w czasie oględzin, Ŝe obecnie więźba jest w dobrym stanie technicznym, elementy zostały zaimpregnowane. Słupy biegnące przez środek poddasza wykonane jako Ŝelbetowe, Ŝelbetowa jest takŝe środkowa część sufitu (stropu) poddasza. Dach posiada podbitkę z desek, od strony zewnętrznej kryty jest blachą ocynkowaną. Schody: Schody kamienne w większości klatek schodowych oraz jako schody zewnętrzne główne. Schody pomocnicze (przy bocznych wjazdach na dziedzińce) - Ŝelbetowe. Do szybów windowych schody stalowe techniczne. Wejście na strych odbywa się poprzez schody drewniane. strona 4

5 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN Dwie klatki schodowe wydzielone przeciw poŝarowo. Drzwi z roku 2008, aprobata techniczna ITB AT /2007, klasa odporności ogniowej EI30, certyfikat zgodności NR ITB -1665/W. Stolarka: Stolarka drzwiowa i okienna drewniana. W większości drzwi i okna zachowane ze stanu pierwotnego. Stolarkę okienną w budynku wykonano jako drewnianą konstrukcji skrzynkowej, malowaną na biało. Część okien wyposaŝona została w słupek oraz ślemię. Na poszczególnych elewacjach występuje nowa stolarka okienna drewniana wykonana na wzór istniejącej na obiekcie. Łącznie na obiekcie występuje 20 typów okien o zróŝnicowanej wielkości. W poziomie parteru oraz w pojedynczych oknach wyŝszych kondygnacji zainstalowano w latach 80 XX wieku kraty zewnętrzne i wewnętrzne. Parapety wewnętrzne wykonano jako lastrykowe, na części drewniane. Materiały wykończeniowe: Ściany wewnętrzne tynkowane i malowane. Posadzki kamienne na korytarzach. W pomieszczeniach biurowych w większości parkiety drewniane. W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych wykładzina pcv. Ochrona przeciwpoŝarowa: Suche piony: W budynku stwierdzono obecność 4 suchych pionów. Dwa z nich znajdują się od strony głównego wejścia, dwa od strony Odry. Piony są w złym stanie technicznym ( częściowo zdemontowane ), nie były uŝywane, ani nie wykonywano prób szczelności. Z wywiadu wynika, Ŝe piony nie są szczelne. Na korytarzach występują puste szafki zawierające zawór podłączeniowy do instalacji. Hydranty: Stwierdzono obecność 4 hydrantów. Specyfikacja: - typ: H-52 - ciśnienie statyczne: 0,35 MPa - ciśnienie dynamiczne: 0,m MPa - wydajność hydrantu: 2,82 l/s Gaśnice: W większości przypadków występują gaśnice proszkowe 6 kg. Stwierdzono obecność kilku gaśnic 4 kg. Na poddaszu stwierdzono obecność gaśnic pianowych. Pozostałe systemy: Na kondygnacji piwnicy w pomieszczeniach przeznaczonych na serwerownię występują czujki dymowe oraz w pomieszczeniu serwerowni zamontowany jest system samoczynnego gaszenia środkiem HFC 227 ea. Czujki dymu zlokalizowano równieŝ w pomieszczeniach Sali Kolumnowej, Sali Sejmiku Śląskiego, magazynach/archiwach na III piętrze, bibliotece. 2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II, III etapu przebudowy obiektu, która obejmuje m.in.: eliminację występujących substancji i materiałów palnych i wymiana na nowe materiały NRO niepalne lub niezapalne, niekapiące i nie odpadające pod wpływem ognia, - podział budynku na strefy p.poŝ. z uwzględnieniem oddzieleń p.poŝ.: - budowlanych - drzwiami EI / ścianami REI / drzwiami S / kurtynami EW - instalacyjnych klapy odcinające na przewodach wentylacyjnych / obudowa p.poŝ. - na granicy wyznaczonych stref poŝarowych - wydzielenie ogniowe klatek schodowych K3, K4, K5, K6, K7, K8 i K11 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, - demontaŝ wybranej stolarki drzwiowej wraz z przegrodami ściennymi ( oprócz stolarki p.poŝ.) - montaŝ ślusarki i stolarki drzwiowej bezklasowej - wykonanie nowej instalacji hydrantowej z zestawami hydroforowymi do podnoszenia ciśnienia w instalacji sprzęŝonymi z systemem SAP - wykonanie instalacji SUO ( samoczynne urządzenia oddymiające ) na pionowych drogach ewakuacyjnych, sprzęŝonej z systemem SAP - wykonanie nowej instalacji niskoprądowej sprzęŝonej z systemem SAP - wyposaŝenie obiektu w oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne sprzęŝone z systemem SAP - wyposaŝenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy i inne urządzenia ratownicze, oznakowanie p.poŝ. - zabezpieczenie drewnianej okładziny podłogowej do stopnia niezapalnego - wymiana sufitu podwieszanego na niepalny lub niezapalny - montaŝ p. poŝarowego sufitu podwieszanego EI 60 w przyziemiu, celem wydzielenia instalacji - wydzielenie ogniowe elementów przechodzących przez strefy ogniowe strona 5

6 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN - montaŝ okiennych rolet EW 60 - drobne roboty budowlano wykończeniowe - wykonanie przebić w ścianach zewnętrznych klatek schodowych wyposaŝonych w przeciwpoŝarową wentylację mechaniczną - wykonanie odcięcia ogniowego strefy poddasza nieuŝytkowego wraz z obudową świetlików lunetowych REI 120, - wykonanie nowych wyjść / schodów zewnętrznych na zewnątrz budynku - wydzielenie z przestrzeni przyziemia i parteru pomieszczeń na zestawy hydroforowe i rozdzielnicę SAP ELIMINACJA SUBSTANCJI PALNYCH: - wymiana istniejącego sufitu podwieszanego na NRO niepalne lub niezapalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia. Istniejący sufit podwieszany zlokalizowany na parterze przy sali obsługi nr2 ( dział paszportów ) naleŝy zdemontować z powodu braku informacji na temat zastosowanego materiału i jego klasyfikacji ogniowej. Nowy sufit podwieszany naleŝy wykonać jako modułowy z materiału niepalnego lub niezapalnego, nie kapiącego i nie odpadającego pod wpływem ognia. Płytki x 600 x 15mm - wymiana wykładziny z tworzyw sztucznych na wykładzinę dywanową strukturalną Bf1-s1 (trudno zapalny). - zabezpieczenie drewnianej podłogi na drodze ewakuacyjnej. Istniejąca podłogę drewnianą naleŝy pokryć jednoskładnikowym, bezbarwnym lakierem na bazie wodnej dyspersji Ŝywicy poliuretanowej z dodatkiem środków uniepalniających i modyfikujących do uzyskania klasyfikacji ogniowej zabezpieczanego wyrobu klasa reakcji na ogień B-s1, d0( wyrób niezapalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia oraz nie rozprzestrzeniający ognia przez ściany przy działaniu ognia wewnątrz budynku). - zabezpieczenie wyposaŝenia tekstylnego pomieszczeń: wykładziny podłogowe, rolety okienne za pomocą środków uniepalniających i modyfikujących do uzyskania klasyfikacji ogniowej zabezpieczanego wyrobu klasa reakcji na ogień B-s1, d0( wyrób niezapalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia oraz nie rozprzestrzeniający ognia przez ściany przy działaniu ognia wewnątrz budynku). - wykonanie nowej przegrody ściennej nr 2.19 (demontaŝ istniejącej wykonanej z systemowych profili bezklasowych) Nowa przegroda ścienna z drzwiami jednoskrzydłowymi 90x200 przy zastosowaniu systemu lekkiej przegrody profilowej o odporności ogniowej EI 15 - obudowa istniejących bezklasowych świetlików lunetowych - REI 120 Wszystkie świetliki lunetowe przechodzące przez przestrzeń poddasza nieuŝytkowego naleŝy obudować przy uŝyciu lekkiej konstrukcji systemowej o odporności ogniowej REI 120 WYDZIELENIA OGNIOWE : - wydzielenie ogniowe klatek schodowych K3, K4, K5, K6, K7, K8 i K11 wraz z wymianą stolarki okiennej przy zastosowaniu przeciwpoŝarowych drzwi i ścianek profilowych przeszklonych EI 30 / EI podział korytarzy poziomych dróg ewakuacyjnych na odcinki do 50m drzwiami dymoszczelnymi lub oddzieleniami p. poŝarowymi EI 30 / EI 60 przy zastosowaniu dymoszczelnych drzwi i ścianek profilowych w klasie S 60 oraz przeciwpoŝarowych drzwi drewnianych EI 60 następujących rodzajów: - drzwi jednoskrzydłowe / dwuskrzydłowe pełne o klasie akustycznej 37dB - drzwi jednoskrzydłowe / dwuskrzydłowe częściowo przeszklone o klasie akustycznej 37dB -wydzielenie ogniowe drzwiami stalowymi - drzwi STALOWE jednoskrzydłowe / dwuskrzydłowe pełne EI 30 / EI 60 - malowane proszkowo na kolor z palety RAL SYSTEM ODDYMIANIA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH : Wydzielone ogniowo klatki schodowe K9, K10 zostały wyposaŝone w samoczynny system oddymiania SUO. W klatkach nr K3, K4, K5, K6, K7, K8 i K11 projektuje się wentylację oddymiania mechanicznego, przy zastosowaniu następujących rozwiązań: - dobrano wentylatory napowietrzające, które zamontowane będą w ścianach klatki schodowej, na: - parterze; - I piętrze; - II piętrze. - dobrano wentylatory oddymiające, zamontowane w ścianie na III piętrze strona 6

7 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN Instalacja mechanicznego oddymiania klatek schodowych Wentylatory napowietrzające i oddymiające montować naleŝy w ścianach obiektu. Dobrane wentylatory wytrzymują temperaturę powietrza C przez okres czasu 2 - óch godzin. Dla zabezpieczenia zimą wnętrza budynku przed napływem z zewnątrz zimnego powietrza, kaŝdy wentylator naleŝy wyposaŝyć w przepustnicę. Przepustnice montować naleŝy po stronie tłocznej wentylatorów. Aby uzyskać wymagane w obrębie danej klatki schodowej nadciśnienie: p = 50 Pa, wszystkie wentylatory muszą pracować jednocześnie i być uruchomiane jednym impulsem z centralki sterowniczej. Uzyskanie nadciśnienia w klatce schodowej będzie moŝliwe wtedy, kiedy strumień powietrza doprowadzanego przez wentylatory napowietrzające - będzie większy od strumienia powietrza odprowadzanego na zewnątrz przez wentylator oddymiający. Aby to osiągnąć, wentylator oddymiający wyposaŝyć naleŝy w falownik, który pozwoli na odpowiednie ustawienie jego wydajności. Opisany układ falownikowy musi gwarantować osiągnięcie 90% nominalnej wydajności wentylatora, w czasie nie dłuŝszym niŝ 3 sekundy. KaŜda klatka musi mieć oddzielną centralkę sterującą. Czujnik dymu zamontować naleŝy pod stropem najwyŝszej kondygnacji. Centralkę systemu oddymiania zamontować naleŝy w obudowie o odporności ogniowej EI 60. Przyciski ręcznego uruchomiania systemu oddymiania, zamontować naleŝy przy kaŝdych drzwiach wyjściowych z danej kondygnacji na klatkę schodową (od strony klatki schodowej). Zasilanie centralki sterowniczej, oraz połączenia napędów okien napowietrzających i oddymiających z centralką - wykonać naleŝy np. przewodami HDGs. Połączenia z centralką: - optycznego czujnika dymu; - ręcznych przycisków oddymiania; wykonać naleŝy np. przewodami YnTKSYekw. Przewody przechodzące przez ściany stropy prowadzić naleŝy w przepustach rurkowych. Przepusty przez ściany i stropy oddzielające poszczególne strefy poŝarowe, wykonać naleŝy w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów przez które one przechodzą. Instalacja elektryczna sterowania oddymianiem klatek schodowych, która składa się z centralek sterujących zamontowanych w szafce fire box ognioochronnej przy klatce schodowej na najwyŝszej kondygnacji, optycznych czujek dymu, przycisków ręcznego otwarcia oraz siłowników okien, drzwi, wentylatorów napowietrzających,odymiających i wentylatorów napowietrzających, odymiających. Centralki sterujące urządzeniami oddymiającymi są wyzwalane w sposób automatyczny przy alarmie II stopnia po zadziałaniu ręcznych ostrzegaczy poŝarowych oraz czujek dymu zlokalizowanych na klatkach schodowych. Zasilanie centrali oddymiania podłączone bedą do poszczególnych tablic elektrycznych 3 - piętra kondygnacji oraz wyposaŝyć w zasilanie rezerwowe w postaci baterii akumulatorów 2x 12V, szczegóły wg planów instalacji. Zasilanie będą, napięciem 230V 50Hz. Pole zasilające i bezpiecznik dla central powinien być odpowiednio oznaczony (barwą czerwoną lub w sposób opisowy). Zaleca się, aby jeden bezpiecznik na polu zabezpieczał tylko jedną centralę. Niedopuszczalne jest podłączenie do bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiorników. Centralki połączyć linią dozorową z czujkami dymu instalowanymi na wskazanych kondygnacjach. Ręczne przyciski oddymiania instalować na klatkach schodowych na wskazanych kondygnacjach oraz przy wejściach. Zasilanie wentylatorów napowietrzających podłączyć do centralek przewodem PH90. Centralki sterujące podłączyć do modułu wejść/wyjść dla przekazania sygnału o zadziałaniu oraz awarii centralki oraz dla otwarcia urządzeń oddymiających w przypadku wystąpienia alarmu poŝarowego. AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE: system oświetlenia awaryjnego w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych obiektu (system zasilający, lampy oświetlenia kierunkowego, lampy oświetlenia ewakuacyjnego i monitoringu centralnego WYPOSAśENIE BUDYNKU W INSTALACJĘ HYDRANTOWĄ: instalacja hydrantowa ciśnieniowa ( mokra ): W budynku projektuje się nową instalację hydrantową w układzie pierścieniowym z poziomym rozprowadzeniem instalacji w bruzdach ściennych pod stropami korytarzy. Na poszczególnych kondygnacjach obiektu wykonana zostanie wewnętrzna instalacja hydrantowa - ciśnieniowa (mokra) zasilająca hydranty szafkowe Φ 25,0 mm. Skrzynki hydrantowe projektuje się jako podtynkowe schowane w murze z miejscem na gaśnicę. W przyziemiu wydzielono dwa pomieszczenia w sąsiedztwie dwóch przyłączy wodociągowych dla zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w instalacji sprzęŝonych z systemem SAP WYPOSAśENIE BUDYNKU W SUCHE PIONY : W budynku projektuje się odtworzenie instalacji suchych pionów po jej istniejących trasach zasilającej zawory hydrantowe umieszczone w szafkach Φ 52,0 mm. Szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań znajduje się w ROZDZIALE nr4 pkt. 4.5 Ze względu na zły stan techniczny, istniejąca instalacja suchych pionów zostanie zdemontowana - a w jej miejsce wykonana zostanie nowa. Instalacja suchych pionów poprowadzona będzie po trasach pionów istniejących w klatkach K3, K4, K5 i K6. strona 7

8 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN WYPOSAśENIE BUDYNKU W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY ORAZ OZNAKOWANIE P.POś : Pomieszczenia wydzielone jako strefy ogniowe PM ( techniczne ) naleŝy wyposaŝyć w podręczny sprzęt gaśniczy gaśnice proszkowe z proszkiem do gaszenia poŝarów ABC, o zawartości min. 4 kg proszku na 100 m2 powierzchni. Pomieszczenia magazynowo-archiwalne naleŝy wyposaŝyć w gaśnice proszkowe z proszkiem do gaszenia poŝarów ABC o zawartości 2kg / 300m2. Budynek naleŝy wyposaŝyć w oznakowanie p.poŝarowe: WYPOSAśENIE BUDYNKU OKIENNE ROLETY (kurtyny przeciwpoŝarowe) EW 60 Przy ścianach oddzielenia poŝarowego, w miejscach na elewacji nie spełniających warunku zachowania pionowego pasa z materiału niepalnego: - o szerokości co najmniej 2m i klasie odporności ogniowej EI 60 dla ścian prostych - o szerokości co najmniej 4m i klasie odporności ogniowej EI 60 dla ścian naroŝnych naleŝy zamontować przeciwpoŝarowe kurtyny okienne EW 60. Płaszcz kurtyny wykonany z tkaniny z włókna szklanego wzmocnionej drutem stalowym i włóknem węglowym. WYKONANIE ODCIĘCIA INSTALACJI W PRZYZIEMIU SUFITEM PODWIESZANYM REI 60 Ze względu na brak dokumentacji technicznej odwzorowującej faktyczny stan i przebieg przewodów instalacyjnych róŝnego przeznaczenia rozprowadzonych w strefie podsufitowej stropu przyziemia (instalacje unieczynnione, poniemieckie, wymieniane, o skomplikowanym i nieokreślonym przebiegu tras) niemoŝliwe jest wykazanie wszystkich newralgicznych miejsc wymagających zastosowania ochrony przeciwpoŝarowej. W związku z powyŝszym, z kondygnacji przyziemia naleŝy wydzielić ogniowo strefę, w której zawarte zostaną w/w instalacje. Niniejsze wydzielenie naleŝy wykonać za pomocą sufitu podwieszanego spełniającego wymóg odporności ogniowej REI 60, w układzie modułowym, wykonanego z systemowych płyt z wełny skalnej oraz systemowego podwieszenia. Ze względu na złoŝoność istniejącej instalacji rysunek nr A_1 RZUT PRZYZIEMIA nie uwzględnia wszystkich miejsc, w których naleŝy zastosować oddzielenie poŝarowe sufitem podwieszanym.( sufit modułowy REI60, obudowa z płyt p.poŝ. REI 60) Przepusty instalacyjne przechodzące przez przegrody oddzielenia poŝarowego ( stropy REI 60 i ściany REI 120 ) w miejscach, gdzie nie stosuje się wydzielenia ogniowego modułowym sufitem podwieszanym ( np.: na granicy strefy XV, XVIII, XIX oraz przy wydzielonych klatkach schodowych ) naleŝy zabezpieczyć ogniowo za pomocą ogniochronnych pęczniejących mas uszczelniających, opasek, osłon, pian i zapraw zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie budowlany WYKONANIE WYDZIELENIA OGNIOWEGO STREFY PODDASZA NIEUśYTKOWEGO Strefę poddasza nieuŝytkowego naleŝy wydzielić ogniowo poprzez: - obudowę w płaszczyźnie stropu 3 piętra otworów po świetlikach lunetowych - systemowymi płytami ogniochronnymi w klasie odporności ogniowej REI 60 - wykonanie zabezpieczeń na przepustach instalacyjnych przechodzących przez płaszczyznę stropu poddasza w klasie odporności ogniowej REI 60 oraz przechodzących przez płaszczyznę ścian w klasie odporności ogniowej REI 120 za pomocą ogniochronnych pęczniejących mas uszczelniających, opasek, osłon, pian i zapraw zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie budowlanym. - wykonanie obudowy świetlików lunetowych, kanałów wentylacyjnych oraz innych instalacji przechodzących przez przestrzeń poddasza, a nie podlegających zabezpieczeniom wyszczególnionym powyŝej - systemowymi płytami ogniochronnymi w klasie odporności ogniowej REI wykonanie oddzieleń poŝarowych w ścianach oddzielenia poŝarowego w postaci drzwi w klasie odporności ogniowej EI 60 WYKONANIE NOWYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH na drodze ewakuacyjnej Istniejące betonowe schody zewnętrzne zlokalizowane przy wyjściach na dziedzińce wewnętrzne budynku, a znajdujące się na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych: K9 i K10 naleŝy zdemontować i zastąpić je nowymi o wymiarach zgodnych z obowiązującymi przepisami wykonanymi w technologii monolitycznej i wykończonymi płytami granitowymi (płomieniowanymi). DEMONTAś ISNIEJĄCYCH DRZWI WRAZ ZE ŚCIANKAMI W KORYTARZU PARTERU strona 8

9 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN Istniejące drzwi ( sztuk 3) do demontaŝu po uprzednim, ostatecznym potwierdzeniu przez Inwestora. Miejsce po demontaŝu naleŝy m.in. otynkować oraz pomalować w kolorze identycznym, jak kolor korytarza. UWAGA: 1. Zamawiający informuje, Ŝe wszelkie uŝyte nazwy własne elementów wykonania oraz wyposaŝenia słuŝą jedynie do określenia oczekiwań Zamawiającego. NaleŜy przez to rozumieć, iŝ do wyceny naleŝy przyjąć materiały i urządzenia o podobnych parametrach, jakości oraz standardzie. 2. Wykonawca ma obowiązek dostosowania parametrów, kolorystyki oraz zastosowanych materiałów wymienianych w dokumentacji przetargowej stolarki do zrealizowanej w Etapie I uzgodnienia z Zamawiającym. 3. Wykonawca II etapu w związku z ingerencją w zamontowany system p.poŝ zrealizowany w I etapie winien na etapie realizacji uzgadniać wszelką ingerencję z Wykonawcą I etapu Zamawiający przekaŝe informacje kontaktowe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa Etap II,III, opracowana przez Firmę SMM s.c. z siedzibą w Lisowicach 16/1, Kostomłoty według wykazu poniŝej: - projekt budowlany- branŝa budowlana, sanitarna, elektryczna wraz z SAP - Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót branŝa budowlana, sanitarna, elektryczna wraz z SAP - Przedmiar robót branŝa budowlana sanitarna, elektryczna wraz z SAP (przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyliczenia ceny ryczałtowej). 5. WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 5.5. Roboty będą prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz Decyzją pozwolenia na budowę nr 2779/12 z dnia r NaleŜy powiadomić Zamawiającego na piśmie o terminie rozpoczęcia prac oraz z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót na obiekcie NaleŜy dostarczyć, najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót, do siedziby Zamawiającego (Pl. Powstańców Warszawy 1) niezbędne dokumenty do zgłoszenia rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, kserokopię uprawnień budowlanych osób wskazach w ofercie mających pełnić funkcję kierownika budowy i robót potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynaleŝności do właściwej izby, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować roboty, by nie zakłócić funkcjonowania Urzędu. Roboty uciąŝliwe, głośne itp. naleŝy prowadzić w godzinach popołudniowych lub w okresie wolnym od pracy. 7. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagroŝenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za: 7.5. sporządzenie i przedłoŝenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ust. 3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - jeden egz. planu bioz naleŝy przekazać Zamawiającemu, 7.6. przedłoŝenie w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przesłaniem do wiadomości Zamawiającemu), strona 9

10 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN 7.7. prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 8. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie równieŝ: 8.5. organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, w tym media, ponoszenie kosztów zuŝycia wody, energii dla potrzeb budowy, 8.6. zabezpieczenie i wygrodzenie terenu przed dostępem osób trzecich (naleŝy wykonać przed rozpoczęciem robót), 8.7. nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, 8.8. utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót, 8.9. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej całego obiektu w ilości 2 egz. (operat kolaudacyjny), natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy i skuteczny wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót, czynny udział w odbiorach przez słuŝby zewnętrzne, tj. StraŜ PoŜarną, PIP. 9. Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 22 ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007r. z późniejszymi zmianami). 10. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej. 11. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montaŝowych oraz wiedzą techniczną. 12. Do wbudowania mogą być uŝyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, ponadto: oznakowane CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacji techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, oznakowane z zastrzeŝeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. 13. Przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca winien wykonać wszystkie niezbędne próby, badania i odbiory, w tym między innymi: roboty elektryczne - pomiary rezystancji izolacji, uziemień ochronnych i roboczych. 14. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów uŝyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równowaŝne, jednak obowiązek udowodnienia równowaŝności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, naleŝy do Wykonawcy. 15. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i nadzór autorski. 16. Nie dopuszcza się moŝliwości złoŝenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niŝ określony w dokumentacji przetargowej. IV. Termin wykonania zamówienia art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Termin wykonania przedmiotu zamówienia: siedem miesięcy od dnia podpisania umowy UWAGA: strona 10

11 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN Wykonawca ma obowiązek w taki sposób realizować roboty, by nie zakłócić funkcjonowania urzędu. Roboty uciąŝliwe, głośne itp. naleŝy prowadzić w godzinach popołudniowych lub w okresie wolnym od pracy urzędu. V. Warunki udziału w postępowaniu, opis spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; i ponadto: 1.5. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tzn.: a) kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności instalacji elektrycznych bez ograniczeń, będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; c) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń, będącym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; 1.6. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem tj. wykonaniem m.in: - instalacji hydrantowej, - systemu sygnalizacji poŝaru, - oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, - instalacji wentylacji poŝarowej i wielkością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj w obiekcie o powierzchni wewn. powyŝej m 2, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 2. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, które ma złoŝyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (wzór nr 1): Lp Dokument Uwagi A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia 1. Dowód wniesienia wadium 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór nr 1.A) 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wzór nr 1.B) W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty i oświadczenia strona 11

12 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wzór nr 1.C) Pełnomocnictwo W przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upowaŝnionych przedstawicieli kaŝdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). wymienione w punkcie 2, 3 i 4 musi złoŝyć kaŝdy z podmiotów występujących wspólnie Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. B W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór 1.2) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę zł. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 3. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŝ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy złoŝyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. strona 12

13 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN 6. Zamawiający wezwie takŝe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŝenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Ocena spełniania powyŝszych warunków dokonywana będzie w oparciu o złoŝoną ofertę i załączniki do niej, wg zasady spełnia/nie spełnia. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie. 7. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upowaŝnionym do kontaktowania się z Wykonawcami, w sprawie przetargu jest Danuta Szust Tel , fax , e.meil: 8. Sposób przekazywania informacji określa punkt 4 Rozdziału II Informacje ogólne. VII. Wymagania dotyczące wadium (art. 45 i 46 ustawy Pzp) art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp 1. KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: ,- złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium moŝe by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu NBP O/Wrocław nr Na dowodzie wpłaty naleŝy zaznaczyć, jakiego przetargu wadium dotyczy. Do oferty naleŝy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. 5. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, naleŝy złoŝyć w oryginale w pok. Nr 0200, w terminie nie późniejszym niŝ termin składania ofert. Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie złoŝenia wadium. strona 13

14 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN 6. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, ich treść ma być zgodna z załączonym wzorem (bezwarunkowa i na pierwsze Ŝądanie, obejmująca okres związania ofertą art. 85 ustawy Pzp). 7. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie moŝe być uzaleŝnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłoŝenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przełoŝenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeŝenia, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie wniósł wadium. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem punktu Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 12, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. VIII. Termin związania ofertą (art. 85 ustawy Pzp) art. 36 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. Odmowa wyraŝenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. Opis sposobu przygotowywania ofert art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp 1. Wykonawca moŝe złoŝyć w niniejszym przetargu jedną ofertę. 2. Oferta, aby była waŝna musi być podpisana przez upowaŝnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne strona 14

15 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Podpisy osób, o których mowa w punkcie 2 złoŝone będą na kaŝdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu. 4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym wzór nr 1 do SIWZ i powinna zawierać wymagane dokumenty i oświadczenia wg tabeli rozdział V SIWZ. 5. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku polskim. 6. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, ułoŝone w kolejności przedstawionej w tabeli rozdział V SIWZ i spięte w sposób trwały. 7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. 8. Oferty powinny być jednoznaczne. 9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w tabeli rozdział V SIWZ Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które musi być złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie). 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. W przypadku stwierdzenia, iŝ przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie Ŝądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów. 13. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: 1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 14. Dokumenty, o których mowa w ust. 13 pkt.1 niniejszego rozdziału powinny by wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 15. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 wyŝej cytowanego rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki: 16. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 17. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 18. W odniesieniu do oferty wspólnej kaŝdy z Wykonawców składa dokumenty zgodnie z uwagą w kolumnie nr 3 tabeli rozdziału V SIWZ. strona 15

16 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN 19. JeŜeli oferta Wykonawców, o których mowa w ustępie 16 niniejszego rozdziału zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie Ŝądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców. 20. W odniesieniu do oferty wspólnej Zamawiający, dokonując jej oceny czy spełnia wymagania dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym, zsumuje wielkości stanowiące o spełnieniu tych warunków. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp SKŁADANIE OFERT: 1. Oferty naleŝy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław 3. Na kopercie (opakowaniu) naleŝy równieŝ umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 4. Kopertę (opakowanie) naleŝy oznakować następująco: OFERTA PRZETARGOWA Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III. uwaga: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r. godz Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Warszawy 1 pok. Nr 0200 do dnia r. do godz Wycofanie lub zmiana oferty moŝe być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 ustawy) W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty z dopiskiem zamiana lub wycofanie Oferta zamienna powinna być złoŝona zgodnie wymaganiami opisanymi w pkt. 1 i W przypadku złoŝenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie kompletna oferta zamienna W przypadku, gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złoŝonej wcześniej oferty pierwotnej naleŝy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej naleŝy złoŝyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulega zmianie opisanych na kaŝdej stronie ZAMIANA DOKONANA W DNIU... oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość. Oferta taka powinna posiadać na kopercie dopisek OFERTA ZAMIENNA (UZUPEŁNIENIA) UWAGA!!! Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. W przypadku rozbieŝności lub niekompletności Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą równieŝ oferty zamiennej. OTWARCIE OFERT. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. godz w siedzibie Zamawiającego w sali 1234 budynku. 8. Otwarcie ofert jest jawne. 9. Otwarcie ofert będzie przebiegać w następującej kolejności: 9.1. kompletne oferty zamienne (oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane), 9.2. oferty zamienne (uzupełnienia), strona 16

17 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN 9.3. pozostałe oferty, 9.4. oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z punktem 6 Rozdziału X SIWZ nie będą otwierane. 10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 12. Informacje, o których mowa w ust. 10 i 11, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 13. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŝona po terminie. XI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cenę oferty naleŝy podać jako cenę ryczałtową. art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp 2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie moŝe Ŝądać podwyŝszenia wynagrodzenia, chociaŝby w czasie zawarcia umowy nie moŝna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego Ŝadne roszczenia z powyŝszego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 4. W związku z powyŝszym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ, koszt serwisu i konserwacji systemu p.poŝ. w okresie trwania gwarancji jak równieŝ koszty w niej nieujęte, a bez których nie moŝna wykonać zamówienia, to jest na przykład: koszty organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, koszty zuŝycia wody, koszty energii dla potrzeb budowy, koszty składowania, wywozu i utylizacji odpadów, za zajęcie pasa drogowego, itp.). 5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyŝszym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leŝy po stronie Wykonawcy. NaleŜy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). 7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zaleŝności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 8. Kosztorysu na podstawie którego wykonawca dokonał wyceny ceny ofertowej nie naleŝy dołączać do oferty. Zamawiający uzna, Ŝe podana w ofercie cena ryczałtowa jest prawidłowa bez względu na sposób jej wyliczenia. XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa brutto. art. 36 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów: gdzie: C min A ilość punktów za cenę, A = 100 C C min najniŝsza cena brutto, n C n cena brutto oferty badanej 2. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp). 3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za waŝne i niepodlegających odrzuceniu. strona 17

18 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie o zamówieniach publicznych oraz niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru i uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w punkcie Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 5.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 5.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 5.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 5.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w punkcie 5.1, równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego art. 36 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany dopełnić następujących formalności: 1. Dostarczyć Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie kosztorys ofertowy z tabelą elementów scalonych oraz harmonogram rzeczowo finansowy. 2. Wnieść zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XIV SIWZ. 3. W przypadku złoŝenia oferty wspólnej dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców. XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy art. 36 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, które słuŝy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie ustala się na 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie moŝe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający nie wyraŝa zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, ich treść ma być zgodna z załączonym wzorem - (bezwarunkowa i na pierwsze Ŝądanie). 6. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie moŝe być uzaleŝnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłoŝenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłoŝenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeŝenia, Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. strona 18

19 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN 7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego. Zwrot takiego zabezpieczenia odbędzie się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 8. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie moŝe przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niŝ w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. XV. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy 1. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. 2. Istotne postanowienia umowne określa formularz, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Określenie warunków dokonania zmiany umowy: art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp 3.1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: Wystąpienia okoliczności niezaleŝnych od Wykonawcy skutkujących niemoŝliwością dotrzymania terminu określonego w 2 Umowy Wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemoŝliwej wcześniej do przewidzenia, jeŝeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleŝnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemoŝliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym, konieczności wykonania przez Zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie, opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany), wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, We wszystkich przypadkach określonych w punktach od do , termin realizacji moŝe ulec przedłuŝeniu, nie dłuŝej jednak niŝ o czas trwania okoliczności Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany kierownika budowy lub kierowników robót branŝowych na wniosek Wykonawcy w przypadku: choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/kierowników robót branŝowych, nie wywiązywania się kierownika budowy/kierowników robót branŝowych z obowiązków wynikających z umowy, jeŝeli zmiana kierownika budowy/kierowników robót branŝowych stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), 3.3. Zmiany kierownika budowy lub kierowników robót branŝowych na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników robót branŝowych - nowy kierownik budowy/kierownik robót branŝowych musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty Zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu strona 19

20 Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku DUW etap II, III OAOD.272-4/13/ZP/PN robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający moŝe wyrazić zgodę na powyŝsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano Zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia, co w konsekwencji prowadzić moŝe do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, gdy zmiana taka jest korzystna dla interesu publicznego. 4. Okoliczności przewidziane powyŝej stanowiące podstawę zmiany Umowy stanowią uprawnienie Zamawiającego a nie jego obowiązek 5. Finansowanie inwestycji, zgodnie z planem finansowym Zamawiającego, odbywać się będzie fakturami częściowymi oraz fakturą końcowa. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. art. 36 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp 1. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 art. 198 ustawy Pzp. 2. W przypadku przedmiotowego postępowania Wykonawcy przysługuje prawo do: 2.1. odwołania wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego skargi do sądu. XVII. Informacje uzupełniające 1. W przypadku stwierdzenia braku w dokumentacji przetargowej którejkolwiek strony, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to Zamawiającemu w celu uzupełnienia. 2. Pominięcie w wycenie ofertowej jakiegokolwiek elementu z powodu braku strony w dokumentacji przetargowej nie będzie podstawą do wysuwania Ŝądania dodatkowej zapłaty poniewaŝ zgodnie z zapisem w dokumentacji przetargowej Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, w szczególności w zakresie: a) badania ofert art. 87, 90 ustawy Pzp, b) wyboru najkorzystniejszej oferty 91, 92 ustawy Pzp, c) odrzucenia ofert art. 89 ustawy Pzp, d) wykluczenia Wykonawców art. 24 ustawy Pzp, e) uniewaŝnienia postępowania art. 93 ustawy Pzp, f) zawarcia umowy art. 94, 95 ustawy Pzp. sporządziła: Danuta Szust Dokumentację zatwierdził: Wrocław, dnia roku strona 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: ZP/12/OTI/10 Nr zamówienia w ewidencji centralnej: ZP/ 328 /047/R/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo