1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud."

Transkrypt

1 INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I /05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5 d. 2 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT ROZBUDOWY ORAZ ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSŁOWICACH DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCEGO STANDARDU - BUDYNEK NOWY FAZA OPRACOWANIA / BRANśA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA OPRACOWANIE ZAWIERA: A.OPIS TECHNICZNY B.RYSUNKI AUTORZY OPRACOWANIA:.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY upr. bud. Nr 290/74/Kt (podpis) (podpis) UZGODNIENIA BRANśOWE: A.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY upr. bud. Nr 290/74/Kt B. INSTALACJE SANITARNE Mgr inŝ. Marian STUDENCKI upr. bud. Nr 27/92 E. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA inŝ. Andrzej BORZDYŃSKI upr. bud. Nr 932/92 SPRAWDZAJĄCY:.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Jolanta Krawczyk upr. bud. nr.: 725/87 (podpis) 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Marek FROST upr. bud. Nr 40/83/Kt (podpis) Katowice. Październik 2006 r Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody autora zabronione. Projekt wykonano programem komputerowym Auto CAD LT2000 Serial No:

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA PROJEKT ROZBUDOWY ORAZ ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSŁOWICACH DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCEGO STANDARDU - BUDYNEK NOWY FAZA OPRACOWANIA / BRANśA: TECZKA/TOM NR PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI TECZKA/TOM NR 2 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE C.O., WENTYLACJA WOD-KAN, C.W.U. INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ TECZKA/TOM NR 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE Strona nr 2/27

3 SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny ZAŁĄCZNIKI. Notatki uzgadniające 2. Uprawnienia projektantów UWAGA: UZGODNIENIA Z RZECZOZNAWCAMI D/S. BHP; P. POś: SANEPID ZANAJDUJĄ SIĘ NA RYS. A-3 - RZUT PARTERU Wykaz rysunków architektonicznych Rys. Nr A- - Projekt zagospodarowania terenu :500 Rys. Nr A-2 - Rzut piwnic - :50 Rys. Nr A-3 - Rzut parteru - :50 Rys. Nr A-4 - Rzut piętra - :50 Rys. Nr A-5 - Rzut 2 piętra - :50 Rys. Nr A-6 - Rzut dachu i więźby dachowej - :50 Rys. Nr A-7 - Przekrój A-A - :50 Rys. Nr A-8 - Przekrój B-B - :50 Rys. Nr A-9 - Przekrój C-C - :50 Rys. Nr A-0 - Zestawienie ślusarki aluminiowej okna Rys. Nr A- - Zestawienie ślusarki aluminiowej drzwi Rys. Nr A-2 - Zestawienie stolarki drzwiowej Rys. Nr A-3 - Elewacja wschodnia (od ogrodu) Rys. Nr A-4 - Elewacja południowa Rys. Nr A-5 - Elewacja zachodnia Rys. Nr A-6 - Balustrada klatki schodowej Rys. Nr A-7 - Balustrady przy ścianie na klatce schodowej Rys. Nr A-8 - Portfenetry - detale Strona nr 3/27

4 Rys. Nr A-9 - Elewacja z klinkieru detale Rys. Nr A-20 - Budynek gospodarczy - rzut Rys. Nr A-2 - Budynek gospodarczy - rzut dachu i więźby dachowej Rys. Nr A-22 - Budynek gospodarczy przekrój a-a Strona nr 4/27

5 Opis techniczny. Temat Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Niniejsze opracowanie dotyczy projektu budynku nowego oraz projektu budynku gospodarczego. Osobna teczka zawiera projekt modernizacji budynku istniejącego. 2. Podstawa opracowania - umowa z Inwestorem, - Notatka słuŝbowa z dnia r, - Wizja lokalna dokonana przez autorów opracowania w lutym 2006 roku, - Wypis i wyrys z ewidencji gruntów, - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B-3/06 z dnia 4 maja 2006 r., znak: BUA.I.733 B-3/06, - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B-22/06 z dnia 20 września 2006 r., znak: BUA.I.733 B-22/06 dla budowy przyłącza kanalizacyjnego, - Pismo znak BUA.I /06 z dnia 5 czerwca 2006r, - Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w Katowicach, znak: NZ/53/D/4427/56/06, NZ /06 z dnia r. zgoda na zagłębienie poniŝej terenu pomieszczeń stałej pracy, - Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana dla zakresu opracowania wykonana przez Real-Projekt w Katowicach z czerwca 2006 r, - Rozporządzenie MPS z dnia 9 października 2005 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej - Dz.U. Nr 27 poz. 837 z 2005 r., - Mapa do celów projektowych /Usługi geodezyjne mgr inŝ. Piotr Guja - Mysłowice/ - sierpień 2005 r., - Dokumentacja geotechniczna /Agencja Techniczna Erdex - Tychy/ - październik 2005 r, - Warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan., wydane przez RPWiK Katowice, pismo znak: TS/ADA/66/67/84/79/2006 z dnia r. - Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych, wydane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o w Zabrzu, pismo znak: K /HOK/2006 z dnia r. - Opinia ZUD nr z dnia r. w sprawie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, - Obowiązujące normy i przepisy budowlane oraz literatura fachowa, - Uzgodnienia międzybranŝowe, - Uzgodnienia sektorowe dla funkcji z Inwestorem. Kopie pism oraz uprawnienia projektantów zawiera część Dokumenty Formalnoprawne. Strona nr 5/27

6 3. Projekt zagospodarowania terenu 3.. Istniejące zagospodarowanie terenu 3... Lokalizacja i dostępność komunikacyjna Przedmiotowy teren znajduje się w granicach administracyjnych miasta Mysłowice w dzielnicy Brzezinka. Lokalizacja istniejącego budynku - Mysłowice, ul. Mikołaja Reja 54. Inwestycja obejmuje dwie działki nr 50/89 i 624/89. Powierzchnia obu działek wynosi 0,2565 ha, (2 565,0 m 2 w tym 388,4 m 2 powierzchnia zabudowy istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej). Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej (bezpośrednio z ulicy). Na tyłach istniejącego budynku znajduje się plac postojowy, budynki gospodarcze, ogród. Działka posiada dwa wjazdy z ulicy Reja, zapewniając dostępność do dróg dla transportu i komunikacji indywidualnej. Jeden z wjazdów posiada bramę przesuwną ze sterowaniem elektrycznym Sprawy terenowo prawne Inwestycja obejmuje dwie działki: 50/89 obręb Brzezinka km. 5 d. 2, powierzchnia 0,9 ha, uŝytek B, 624/89 obręb Brzezinka km. 5 d. 2. powierzchnia 0,374 ha, uŝytek RIVa, Właściciel: Miasto Mysłowice, ul. Powstańców, Mysłowice. Trwały zarząd: Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach Brzezince, ul. Mikołaja Reja 54. Dodatkowo dla zapewnienia odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych nową kanalizację poprowadzono przez działki prywatne nr: 39/89, 320/89 (Opinia ZUD nr z dnia r. w sprawie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B-22/06 z dnia 20 września 2006 r., znak: BUA.I.733 B-22/06 dla budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej włączenie do sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Chrzanowskiej działka 299/94 - drogowa. Wskazany teren nie jest wpisany do rejestru zabytków Warunki gruntowo - wodne Dla potrzeb inwestycji wykonano dokumentację geotechniczną. Dokumentację sporządziła firma: Agencja Techniczna Erdex Tychy w październiku 2005 r. Wyciąg z dokumentacji (wnioski i zalecenia): Na badanym terenie (2 odwierty geologiczne o głębokości 6 m) podłoŝe budują piaski, piaski zaglinione i piaski ze Ŝwirami, średniozagęszczone (I D =0,50), oraz gliny pylaste i gliny pylaste z pyłem plastyczne (I L =0,40) i twardoplastyczne (I L =0,5). Na badanym terenie do głębokości wiercenia zwierciadła wody gruntowej nie stwierdzono. Naciski jednostkowe moŝna przyjmować o wysokości kpa. Roboty ziemne wykonywane będą w gruntach o II (piaski) i III (nasypy) kategorii urabialności. Szczegóły posadowienia budynku zawiera część konstrukcyjna projektu Warunki górnicze Zgodnie z pismem Dyrektora OUG znak: L. Dz. KAT/540/25/06/Ks, teren inwestycji połoŝony jest poza granicami terenu górniczego. Strona nr 6/27

7 3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu Lokalizacja projektowanych budynków Zgodnie z Decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B-3/06 z dnia 4 maja 2006 r., znak: BUA.I.733 B-3/06 projektowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr: 50/89 i 624/89 połoŝonej w Mysłowicach Brzezince przy ul. Mikołaja Reja 54. Nowoprojektowany budynek z uwagi na kształt terenu będzie usytuowany prostopadle do budynku istniejącego, wzdłuŝ dłuŝszego boku w odległości 4,6 5,0 m od zachodniej granicy działek. Oba budynki (istniejący oraz nowoprojektowany), poprzez podobną skalę, kształt oraz uŝyte materiały będą tworzyły jeden zespół urbanistyczny. Dodatkowo w części południowej działki projektuje się budynek gospodarczy - garaŝ, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny przekryty dachem dwuspadowym. Odległość od granicy południowej i wschodniej 3,0 m. Materiały elewacyjne, pokrycie dachu, ślusarka okienna identyczna z budynkiem głównym Wyburzenia Budynki gospodarcze garaŝe z uwagi na kolizję z projektowanym obiektem naleŝy wyburzyć. Oprócz tych obiektów naleŝy rozebrać stalową wiatę, składowisko węgla, śmietnik Obsługa komunikacyjna i parkingi Istniejący układ komunikacyjny pozostaje w większości niezmieniony. Istniejące wjazdy na teren Domu Pomocy pozostają bez zmian. Istniejące dojazdy z trylinki oraz drogi asfaltowej naleŝy rozebrać i wykonać elementy projektowane takie jak: parking oraz plac przed nowym wejściem głównym (do łącznika). Zaprojektowano drogę o nowej nawierzchni rozbieralnej od bramy głównej do budynku gospodarczego jezdnia o szerokości 3,5 m i nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8,0 cm na podbudowie. Parking projektuje się z tych samych materiałów. Proponuje się wyróŝnić go kolorystycznie. Zaprojektowano 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,3 x 5,0 m i 2 miejsca postojowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m dla samochodów osób niepełnosprawnych. Przed nowym wejściem głównym (do łącznika) projektuje się takŝe miejsce postojowe 3,6 x 5,0 m dla samochodów osób niepełnosprawnych, pozostałe miejsce będzie słuŝyło jako plac manewrowy (karetka, samochody dostawcze itp.). Nawierzchnie miejsc postojowych naleŝy wykonać z kostki betonowej gr. 8,0 cm koloru czerwonego a linie oddzielające z koloru szarego. Nawierzchnie drogi dojazdowej z kostki szarej. Parking dla samochodów osób niepełnosprawnych naleŝy oznakować. Warstwy podbudowy: podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5,0 cm, górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego o gran. do 3,5 mm gr. 8,0 cm, dolna w-wa podbudowy z tłucznia kamiennego o gran mm gr. 2 cm, w-wa mrozoodporna z pospółki gr. 0 cm. Odprowadzenie wody deszczowej poprzez dwa wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej. Szczegóły rozwiązań odwodnienia wg części instalacyjnej projektu Ukształtowanie terenu i zieleń Poziom posadzki (przy wyjściu) budynku istniejącego = 252,0 m npm, co stanowi poziom o 4 cm niŝszy w stosunku do poziomu projektowanej posadzki parteru budynku nowego. RóŜnicę tę pokonujemy za pomocą pochylni o nachyleniu 3,5 % (patrz przekrój c-c). Poziom projektowanego parteru (posadzka ±0,00) budynku nowego = 252,5 m npm. Strona nr 7/27

8 Poziom projektowanej posadzki budynku gospodarczego (±0,00) = 252,05 m npm. Dla planowanej inwestycji nie projektuje się makroniwelacji terenu. Przy nowoprojektowanym budynku projektuje się niewielkie podniesienie poziomu terenu tak, aby nawiązać się do projektowanych wejść oraz tak, aby terenem zrównać się z projektowanymi studzienkami doświetlającymi piwnice. Wokół projektowanych budynków naleŝy wykonać opaskęŝwirową szer. 50 cm i gr. 0 cm Ŝwir płukany 6-32 mm. Humus z terenu inwestycji naleŝy zdjąć (ok. 30 cm) i zmagazynować do późniejszego wykorzystania. Drzewa kolidujące z nowym budynkiem naleŝy wyciąć. Projektuje się nowe nasadzenia tak, aby stworzyć namiastkę parku-ogrodu dla pensjonariuszy z układem ławek i ścieŝek spacerowych. Projektowaną zieleń oprócz nowych nasadzeń stanowić będą trawniki oraz niskie krzewy. Teren ogrodu-parku będzie oświetlony latarnie niskie wg części elektrycznej projektu. Po wykonaniu robót budowlanych zostaną wykonane roboty związane z ukształtowaniem terenu. NaleŜy zwrócić uwagę na dostępność obiektów jak równieŝ otaczającego terenu dla osób niepełnosprawnych. Ogrodzenie terenu pozostaje bez zmian Zewnętrzne sieci instalacyjne Nowoprojektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej (z ulicy Chrzanowskiej) - opinia ZUD nr z dnia r. w sprawie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej. Pozostałe media woda, gaz, energetyka, telekomunikacja - poprzez przyłącza z istniejącego budynku. Szczegóły rozwiązań dla poszczególnych branŝ instalacyjnych zawiera część instalacyjna projektu (osobne teczki) Bilans terenu Powierzchnia działek ,00 m 2 w tym działki nr 50/89-9,00 m 2 oraz działki 624/89-374,00 m 2 Powierzchnia zabudowy (wszystkie budynki) - 802,74 m 2 w tym: budynek istniejący - 388,4 m 2 budynek projektowany (główny) - 358,60 m 2 budynek projektowany gospodarczy - 56,00 m 2 Powierzchnia zabudowana (pow. zabudowy + nawierzchnie utwardzone) - 245,68 m 2 Parkingi, drogi wewnętrzne, oraz podjazdy (nawierzchnia z kostki betonowej) - 442,94 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna (zieleń urządzona) - 39,32 m 2 4. Koncepcja programowo-przestrzenna 4.. Budynek istniejący Budynek wolnostojący o dwóch kondygnacjach nad terenem, całkowicie podpiwniczony (suterena uŝytkowa) z poddaszem nieuŝytkowym (niskim strychem). Obiekt wzniesiony przed I wojnąświatową w roku 907 w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek usytuowany w części frontowej działki, dłuŝszym bokiem równolegle do ulicy Reja. Strona nr 8/27

9 W suterenach mieszczą się pomieszczenia kuchenne wraz z zapleczem i jadalnią, kotłownia z zapleczem technicznym, pralnia, szatnia pracowników, wc. Z sutereny jest wyjście bezpośrednie na zewnątrz budynku, lub klatką schodową na kondygnacje wyŝsze. Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne, pokoje pensjonariuszy, kuchenka oddziałowa, sanitariaty. Z poziomu parteru oprócz klatki schodowej jest moŝliwość wyjścia na zewnątrz dwoma wyjściami na końcach korytarza. Na piętrze zlokalizowane są pokoje pensjonariuszy, sanitariaty oraz świetlica. Na korytarzu piętra istnieje wyłaz na poddasze nieuŝytkowe, dalej na dach budynku. Obecnie budynek pełni funkcję Domu Pomocy Społecznej dla stałego pobytu pensjonariuszy (50 osób) przewlekle chorych psychicznie. W wyniku planowanej modernizacji (standaryzacji) istniejący budynek Domu Pomocy Społecznej Mysłowicach przy ul. Mikołaja Reja 54 przeznaczony będzie dla nie więcej niŝ 26 pensjonariuszy. Pozostali pensjonariusze zamieszkają w nowoprojektowanym obiekcie połączonym z istniejącym budynkiem łącznikiem parterowym. Szczegółowy opis budynku istniejącego wraz z projektem modernizacji budynku zawiera część 2 Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach budynek istniejący Budynek projektowany (główny) Na tyłach istniejącego budynku projektuje się nowy budynek domu pomocy społecznej, który będzie połączony z istniejącym budynkiem łącznikiem parterowym. Łącznik będzie pełnił funkcję łączącą budynki, oraz przede wszystkim będzie wykorzystywany jako nowe wejście do budynków. Nowoprojektowany budynek z uwagi na kształt terenu będzie usytuowany prostopadle do budynku istniejącego, wzdłuŝ dłuŝszego boku w odległości 4,6 5,0 m od zachodniej granicy działek. Oba budynki (istniejący oraz nowoprojektowany), poprzez podobną skalę, kształt oraz uŝyte materiały będą tworzyły jeden zespół urbanistyczny. Elewacja zachodnia będzie posiadała wyraźny rytm okien. Od strony wschodniej (ogrodowej) korytarz - galeria ze zróŝnicowanym rytmem i wymiarami okien. Elewacje nowego budynku zaprojektowano z cegły klinkierowej (Patoka Clasic) nawiązując tym samym do budynku istniejącego. RównieŜ kształt dachu pozostawiono jako dwuspadowy o podobnym kącie nachylenia połaci dachowej. Postanowiono wyeksponować południową klatkę schodową oraz budynek łącznika poprzez zastosowanie elewacji pokrytej deskami (listwami poziomymi) drewnianymi. Nowoprojektowany budynek będzie mieścić 2 pokoi mieszkalnych dla 24 pensjonariuszy wraz z zapleczem (pokoje rekreacyjne, dziennego pobytu, sala wielofunkcyjna z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia pomocnicze). Zaprojektowano budynek 3 kondygnacyjny (parter i dwa piętra) + kondygnacja podziemna. Zadaszenie dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci zgodnym z kątem dla połaci budynku istniejącego. Pokrycie dachu blacha cynkowo-tytanowa kładziona na rąbek stojący. Parterowy łącznik budynku, będzie posiadał dach Ŝwirowy. Pokoje pensjonariuszy (część mieszkalna) będzie zlokalizowana na i 2 piętrze pokoje od strony zachodniej. Piwnice W piwnicy nowego budynku projektuje się pomieszczenia pralni wraz zapleczem socjalnym dla pracowników, sanitariatami. Pralnia będzie obsługiwać tylko Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach tj. ok. 50 pensjonariuszy. Dla pomieszczeń pracy zlokalizowanych poniŝej terenu Inwestor otrzymał zgodę w drodze decyzji: Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, znak: NZ/53/D/4427/56/06, NZ /06 z dnia r. zgoda na zagłębienie poniŝej terenu pomieszczeń stałej pracy. Pomieszczenia będą doświetlone światłem dziennym poprzez okna zespolone ze studzienkami piwnicznymi z tworzywa odbijającego światło. Strona nr 9/27

10 Oprócz pomieszczeń pralni w piwnicy projektuje się komunikację, kotłownię gazową, WC, palarnię dla pensjonariuszy, pomieszczenie sprzątaczki wraz z magazynem na środki czystości, salkę dla tenisa stołowego. WC dostępne dla pensjonariuszy będzie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wysokość pomieszczeń w piwnicy będzie wynosić w świetle min. 2,5 m. Piwnica jak i wszystkie kondygnacje budynku będzie skomunikowana za pomocą dwóch klatek schodowych zlokalizowanych na przeciwległych końcach budynku jak i za pomocą dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Parter Na parterze budynku zaprojektowano strefę wejściowo-komunikacyjną (łącznik). Z łącznika będzie moŝna się dostać do budynku istniejącego lub do nowoprojektowanego. W łączniku będzie zlokalizowana dyŝurka. Osoba dyŝurująca będzie miała bezpośredni wgląd na podjazd oraz na ogród. Łącznik będzie pełnił funkcję takŝe poczekalni. Bezpośrednio naprzeciw wejścia lokalizuje się dyŝurkę pielęgniarską. Obok zaprojektowano sanitariaty dla personelu dostępne z dyŝurki pielęgniarskiej, jaki i z komunikacji ogólnej. Oprócz tych pomieszczeń na parterze znajdować się będą: sala wielofunkcyjną wraz z zapleczem sanitarnym w postaci sanitariatów ogólnodostępnych. Jeden z sanitariatów będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Obok znajdować się będzie salka rekreacyjna do zajęć ruchowych (terapia ruchu). Z sali wielofunkcyjnej będzie moŝna wyjść bezpośrednio na ogród. Pensjonariusze poprzez duŝe przeszklenia w sali będą widzieć ogród, wewnątrz uzyska się duŝo światła, które w razie konieczności moŝna ograniczyć przez system Ŝaluzji zewnętrznych dla największego okna. Piętro i 2 Układ piętra pierwszego i drugiego jest identyczny. KaŜde z nich mieści po 6 pokoi mieszkalnych dla pensjonariuszy. Do poszczególnych pokoi prowadzi wspólny korytarz (galeria) o szerokości,75 m. Na końcach galerii znajdują się klatki schodowe ewakuacyjne zamknięte drzwiami przeciwpoŝarowymi. Klatki schodowe posiadają system oddymiania. KaŜde z mieszkań składa się z przedpokoju, węzła sanitarnego (łazienki) oraz pokoju mieszkalnego. Zaprojektowano pokoje 2 osobowe razem 24 pensjonariuszy. Powierzchnia pokoju mieszkalnego to około 4 m 2 (minimalny wymóg to 6 m 2 na jednego pensjonariusza). Dwa węzły sanitarne na kaŝdym z pięter są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przedpokoje są doświetlone poprzez naświetle nad drzwiami wejściowymi (światło dzienne z galerii - korytarza). Oprócz części mieszkalnej na obu piętrach zaprojektowano pokoje rekreacyjne /wspólne, telewizyjne/ oraz schowek na sprzęt porządkowy. Z ostatniej kondygnacji (z korytarza) będzie moŝliwość wejścia na poddasze nieuŝytkowe. Zaprojektowano wyłaz w postaci schodów składanych z włazem o odporności ogniowej EI30. Szczegóły rozwiązań dla poszczególnych pomieszczeń jak i elementów budynku zawiera dalsza część projektu. Budynek będzie wyposaŝony w następujące instalacje wewnętrzne: Wewnętrzne instalacje sanitarne: - instalacja wody zimnej, - instalacja ciepłej wody uŝytkowej, - instalacja hydrantowa, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - instalacja kanalizacji deszczowej, - instalacja wentylacji mechanicznej dla niektórych pomieszczeń, - instalacja centralnego ogrzewania (wraz z kotłownią gazową), Strona nr 0/27

11 - wewnętrzna instalacja gazu dla kotłowni gazowej. Wewnętrzne instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia, - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, - instalacja oddymiania klatki schodowej, - instalacja gniazd wtyczkowych, - instalacja przeciwporaŝeniowa, - instalacja odgromowa, - instalacja przyzewowa, - instalacja sygnalizacji poŝaru, - automatyka kotłowni gazowej. Dane techniczne Wymiary rzutu poziomego - 34,9 m x 8,8 m Wysokość: Część wyŝsza główna Wysokość budynku - 9,96 m (do okapu) Wysokość budynku -,80 m (do kalenicy) Część niŝsza klatki schodowe Wysokość budynku - 9,46 m (do okapu) Wysokość budynku - 0,54 m (do kalenicy) Łącznik parterowy wys. 3,55 m Powierzchnia zabudowy - 358,60 m 2 w tym: powierzchnia zabudowy łącznika 6,68 m 2 Powierzchnia uŝytkowa - 002,2 m 2 Kubatura ,80 m 3 w tym: kubatura części podziemnej 860,82 m 3 kubatura łącznika 99,22 m 3 Tabele zestawienia powierzchni pomieszczeń Nr NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] RODZAJ POSADZKI PIWNICA 0.0 KLATKA SCHODOWA 7,08LASTRICO 0.02 KOTŁOWNIA 5,83PŁYTKI GRESS 0.03 SCHOWEK PORZĄDKOWY,2PŁYTKI GRESS 0.04 MAGAZYN ŚR. CZYST. 8,03PŁYTKI GRESS 0.05 ŁAZIENKA PRAC. 4,4PŁYTKI GRESS 0.06 WC PRACOWNIKÓW 5,2PŁYTKI GRESS 0.07 PRZEDSIONEK WC 3,7PŁYTKI GRESS 0.08 WC DLA NIEPEŁNOSPR. 5,56PŁYTKI GRESS 0.09 KOMUNIKACJA 27,44PŁYTKI GRESS 0.0 MIEJSCE NA WÓZKI 6,77PŁYTKI GRESS 0. POKÓJ SOCJALNY 8,58PŁYTKI GRESS 0.2 SORTOWNIA 8,5PŁYTKI GRESS 0.3 PRALNIA 7,88PŁYTKI GRESS 0.4 PRASOWALNIA, MAGIEL 5,95PŁYTKI GRESS 0.5 MAGAZYN CZYSTY 8,80PŁYTKI GRESS 0.6 SALA WIELOFUNKCYJNA 26,76PŁYTKI GRESS Strona nr /27

12 0.7 PALARNIA 9,66PŁYTKI GRESS 0.8 KOMUNIKACJA 20,39PŁYTKI GRESS 0.9 KLATKA SCHODOWA,04PŁYTKI GRESS 0.20 SZYB WINDY 3,62WYLEWKA CEMENTOWA Razem piwnica 235,8 PARTER.0 WIATROŁAP 3,WYCIERACZKA SYSTEM..02 HALL WEJŚCIOWY 9,8WYKŁADZINA TARKETT.03 ŁĄCZNIK 4,94WYKŁADZINA TARKETT.04 DYśURKA 3,0WYKŁADZINA TARKETT.05 KLATKA SCHODOWA 8,98PŁYTKI GRESS.06 DYśURKA PIELĘGNIAREK 5,83WYKŁADZINA TARKETT.07 SCHOWEK PORZĄDKOWY,06PŁYTKI GRESS.08 WC PRACOWNIKÓW 9,34PŁYTKI GRESS.09 PRZEDSIONEK WC 3,7PŁYTKI GRESS.0 WC KOBIET 5,2PŁYTKI GRESS. WC MĘśCZYZN 5,2PŁYTKI GRESS.2 PRZEDSIONEK WC 3,7PŁYTKI GRESS.3 WC DLA NIEPEŁNOSPR. 5,56PŁYTKI GRESS.4 KOMUNIKACJA 33,58WYKŁADZINA TARKETT.5 SALA TERAPII RUCHOWEJ 30,7WYKŁADZINA TARKETT.6 SALA WIELOFUNKCYJNA 90,7WYKŁADZINA TARKETT.7 KLATKA SCHODOWA 20,79PŁYTKI GRESS Razem parter 292,93 PIĘTRO 2.0 KLATKA SCHODOWA 8,98PŁYTKI GRESS 2.02 POKÓJ REKREACYJNY 9,78WYKŁADZINA TARKETT 2.03 PRZEDPOKÓJ 3,6WYKŁADZINA TARKETT 2.04 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,28WYKŁADZINA TARKETT 2.05 ŁAZIENKA 4,4PŁYTKI GRESS 2.06 ŁAZIENKA 4,3PŁYTKI GRESS 2.07 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 2.08 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,28WYKŁADZINA TARKETT 2.09 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,3WYKŁADZINA TARKETT 2.0 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 2. ŁAZIENKA 3,93PŁYTKI GRESS 2.2 ŁAZIENKA 3,04PŁYTKI GRESS 2.3 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 2.4 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,3WYKŁADZINA TARKETT 2.5 SCHOWEK PORZĄDKOWY,03WYKŁADZINA TARKETT 2.6 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,28WYKŁADZINA TARKETT 2.7 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 2.8 ŁAZIENKA 4,23PŁYTKI GRESS 2.9 ŁAZIENKA 4,4PŁYTKI GRESS 2.20 PRZEDPOKÓJ 3,6WYKŁADZINA TARKETT 2.2 POKÓJ /2 OSOBY/ 5,9WYKŁADZINA TARKETT 2.22 KORYTARZ 46,98WYKŁADZINA TARKETT 2.23 KLATKA SCHODOWA 20,30PŁYTKI GRESS Razem piętro 236,79 Strona nr 2/27

13 2 PIĘTRO 3.0 KLATKA SCHODOWA 8,98PŁYTKI GRESS 3.02 POKÓJ REKREACYJNY 9,78WYKŁADZINA TARKETT 3.03 PRZEDPOKÓJ 3,6WYKŁADZINA TARKETT 3.04 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,28WYKŁADZINA TARKETT 3.05 ŁAZIENKA 4,4PŁYTKI GRESS 3.06 ŁAZIENKA 4,3PŁYTKI GRESS 3.07 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 3.08 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,28WYKŁADZINA TARKETT 3.09 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,3WYKŁADZINA TARKETT 3.0 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 3. ŁAZIENKA 3,83PŁYTKI GRESS 3.2 ŁAZIENKA 3,04PŁYTKI GRESS 3.3 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 3.4 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,3WYKŁADZINA TARKETT 3.5 SCHOWEK PORZĄDKOWY,03WYKŁADZINA TARKETT 3.6 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,28WYKŁADZINA TARKETT 3.7 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 3.8 ŁAZIENKA 4,3PŁYTKI GRESS 3.9 ŁAZIENKA 4,4PŁYTKI GRESS 3.20 PRZEDPOKÓJ 3,6WYKŁADZINA TARKETT 3.2 POKÓJ /2 OSOBY/ 5,9WYKŁADZINA TARKETT 3.22 KORYTARZ 46,98WYKŁADZINA TARKETT 3.23 KLATKA SCHODOWA 20,30PŁYTKI GRESS Razem 2 piętro 236,59 Razem powierzchnia budynku 002, Budynek projektowany (gospodarczy) W części południowej działki projektuje się budynek gospodarczy - garaŝ, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny przekryty dachem dwuspadowym. Materiały elewacyjne, pokrycie dachu, ślusarka okienna identyczna z budynkiem głównym. Dane techniczne Wymiary rzutu poziomego - 7,0 m x 8,0 m Wysokość budynku - 2,77 m (do okapu) Wysokość budynku - 4,43 m (do kalenicy) Powierzchnia zabudowy - 56,00 m 2 Powierzchnia uŝytkowa - 42,02 m 2 Kubatura - 200,3 m 3 Tabele zestawienia powierzchni pomieszczeń Nr NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] RODZAJ POSADZKI.0 POM. GOSPODARCZE - GARAś 2,0 GŁADŹ CEMENTOWA.02 POM. GOSPODARCZE - GARAś 2,0 GŁADŹ CEMENTOWA Strona nr 3/27

14 Razem 42,02 Strona nr 4/27

15 5. Szczegóły rozwiązań technicznych Fundamenty Fundament części głównej podpiwniczonej stanowi płyta Ŝelbetowa gr. 40 cm. Fundament części parterowej łącznika, oraz budynku gospodarczego stanowi układ ław Ŝelbetowych. Fundamenty naleŝy wykonać wg projektu konstrukcji. Ściany Ściany zewnętrzne W projekcie zastosowano następujące rodzaje ścian: < Ściany piwnic - Ŝelbetowe wylewane gr. 20 cm + styropian FS 20 gr. 7.0 cm + ścianka dociskowa 2.0 cm Pozostałe ściany < GR: 35,0 cm - Porotherm 8.8 cm + wełna mineralna 0.0 cm + deski drewniane fasadowe mocowane poprzez łaty 32/45 mm do legarów 6/0 cm, < GR: 44 cm - Porotherm 8.8 cm + wełna mineralna 0.0 cm + szczelina wentylacyjna 2 cm + cegła klinkierowa 2.0 cm. Ściany wewnętrzne nośne - GR: 20,0 cm - Porotherm 8.8 cm - Ściany szybu windowego gr. 20 cm z bloczków z betonu komórkowego. Dla wzmocnienia naleŝy wykonać w naroŝach szybu rdzenie Ŝelbetowe 20/20 cm. Szyb naleŝy co kondygnacje opasać wieńcem Ŝelbetowym. Ścianki działowe Rodzaj poszczególnych ścian zaznaczono na rysunkach. - gr. 2,0 cm pustak ceramiczny Porotherm 8.0 cm, w pomieszczeniach gdzie montowane są przybory ścianki wzmocnić do wysokości montowanych przyborów lub zastosować rozwiązania systemowe. - ścianki działowe w sanitariatach ogólnodostępnych między kabinami łącznie z drzwiami - systemowe z atestem sanitarnym gr. min. 24 mm 30 mm wykonane w systemie LTT np firmy ELTETE, Kolonowskie z płyt obustronnie laminowanych odpornych na wilgoć - kolor szary, okucia chromowane. pomieszczenia nr ,.0,.. - Na parterze dla pomieszczenia terapii ruchowej częśćściany naleŝy wykonać z pustaków szklanych, matowych w systemie montaŝu BINARIO. Przyjęto pustaki WECK - KLARSICHT 90x90x80. Ściana do wysokości 25 cm. Stropy Stropy gęstoŝebrowe Porotherm gr. 23 cm oraz wylewane Ŝelbetowe. Stropy wykonać wg projektu konstrukcyjnego. Wieńce i nadproŝa Wieńce wylewane Ŝelbetowe według projektu konstrukcyjnego. NadproŜa oraz podciągi wylewane, pref. nadproŝa systemu Porotherm. Dla otworów okiennych w ścianach z cegły klinkierowej przyjęto zbrojenie systemu HABE Murfor. Cegły klinkierowe nadproŝy naleŝy osadzić pionowo. MontaŜ wykonać wg zaleceń producenta systemu zakotwień elewacji. Schody Schody w obu klatkach schodowych wylewane Ŝelbetowe wykonać według projektu konstrukcyjnego. Wykończenie schodów płytki gres stopnice schodowe. Cokół na wysokość 0,0 cm. Balustrady i pochwyty przy ścianie stalowe malowane proszkowo. Pochwyt drewniany buk. Balustrady wykonać wg rysunków nr A-6 i A-7. Dach Budynek główny Konstrukcję dachu zaprojektowano jako drewnianą w postaci układu krokwi, płatwi i słupów. Nachylenie dachu zgodne z nachyleniem dachu budynku istniejącego 20º - 44,5 %. Krokwie oparto na płatwi kalenicowej oraz na murłatach (2x2 cm) na poziomie góry ścian Strona nr 5/27

16 nośnych i stropu nad ostatnia kondygnacją. Rozstaw krokwi wynosi,0 m a przekrój 8x8 cm. Płatew kalenicowa (przekrój 4x8 cm) stanowi belka oparta na słupach. Dla zmniejszenia rozpiętości belek zastosowano zastrzały do słupów (miecze), które stanowią jednocześnie elementy usztywnienia podłuŝnego konstrukcji. Słupy o przekroju 4x4 cm oparto na belce podwalinowej 4x4 cm a tę na stropie nad ostatnia kondygnacją. Rozstaw słupów 4,0 m. Murłaty o przekroju 2x2 cm, zakotwione są w wieńcu stropu co ok.,2 m. Jako pokrycie dachów budynku głównego i budynku gospodarczego naleŝy zastosować blachę cynkowo-tytanową o gr cm. Przyjęto blachę Anthara Zinc układaną na rąbek stojący. NaleŜy zastosować kompletny system układania i montaŝu zarówno pokrycia dachowego, obróbek blacharskich jak i orynnowania i rur spustowych dla tego materiału. Między blachę a deskowanie połaci naleŝy ułoŝyć membranę separacyjną VM- Zinc. Rzut dachu i więźby dachowej rys. nr A-06. Łącznik Stropodach pełny. Strop Ŝelbetowy, gęstoŝebrowy. Dach płaski. Odprowadzenie wody za pomoce dwóch wpustów Geberit podgrzewanych. Warstwy jak na rysunkach. Jako warstwę izolacji przeciwwilgociowej zaprojektowano membranę dachową z PCV Sika typ SGmA,5 mm. Na attykach naleŝy zastosować wywinięcie z membrany PCV Sika typ SG,5 mm. Wierzchnia warstwa (dociąŝenie) - Ŝwir płukany 6-32 mm, grubość warstwy 5,0 cm. Pomiędzy membranę a Ŝwir naleŝy ułoŝyć włókninę poliestrową. Wszystkie połączenia naleŝy wykonać przez spawanie na gorąco wg specyfikacji technicznych producenta membrany. Przewody kominowe Przewody wentylacyjne z pustaków ceramicznych 9/9 25 cm obudować cegłą 6 cm. PowyŜej stropu ostatniej kondygnacji obudować cegłą 2,0 cm. PowyŜej dachu cegłą klinkierową 2 cm taką jak na elewacji. Szachty wentylacji mechanicznej zakończyć daszkiem z blachy cynkowo-tytanowej. Przewody spalinowe - na elewacji północnej - komin zewnętrzny z kotłowni gazowej ze stali kwasoodpornej. Posadzki Rodzaj poszczególnych posadzek zaznaczono na rysunkach. Posadzki wykończone wykładziną homogeniczną spawaną Tarkett Optima gr 2 mm lub Polyflor Prestige gr 2 mm /montaŝ zgodnie z instrukcją firmy/. Proponuje się wykonanie strefy brzegowej pomieszczenia szer. 30 cm z wykładziny o innym kolorze. Cokół wykonać do wysokości 0 cm ponad poziom posadzki z tej samej wykładziny, która jest stosowana w danym pomieszczeniu w strefie brzegowej. Posadzki wykończone płytkami gres (pomieszczenia mokre, przedsionki). W pomieszczeniach mokrych naleŝy wykonać izolację przeciwwilgociową folią w płynie np. środkiem firmy Schomburg Aquafin 2K. Izolację naleŝy równieŝ wykonać na ścianach pomieszczeń mokrych do wysokości 0 cm od podłogi oraz w miejscach szczególnie naraŝonych na wilgoć (ściany natrysków). W pomieszczeniu wiatrołapu wycieraczka systemowa Pejan Pedimat, rama aluminiowa anodyzowana na srebrno, wykładzina dywanowa 80 cm x 73 cm (całe pomieszczenie). Wykończenia ścian Przyjmuje się tynki cementowo-wapienne. Jako warstwę wykończeniowa naleŝy wykonać gładź gipsową. W pokojach pensjonariuszy oraz na korytarzach przewiduje się wykonanie lamperii oraz ściany powyŝej w tym samym kolorze farbą zmywalną. W pomieszczeniach mokrych ściany wykończone glazurą /łazienki, sanitariaty/ do wysokości sufitu podwieszonego. W łączniku przy umywalce naleŝy wykonać fartuch z glazury do wysokości,60 m. (po 60 cm od krawędzi umywalki na boki w obie strony). Strona nr 6/27

17 Sufity Wysokości, na jakich naleŝy wykonać sufit podwieszany pokazują rysunki. Projektuje się naleŝy wykonać sufit podwieszany z płyt GK na systemowym podwójnym ruszcie stalowym. Grubość płyt,25 cm. W pomieszczeniach mokrych płyty GKB wodoodporne (zielone). W niektórych pomieszczeniach piwnicy nie projektuje się sufitu podwieszanego. Anemostaty, kratki wentylacyjne, oprawy oświetleniowe naleŝy montować zgodnie z projektami branŝowymi. Stolarka drzwiowa Drzwi w systemie np. porta wzmocnione w kolorze buk uchylne; patrz zestawienie stolarki drzwiowej rys. A-2. Dla niektórych pomieszczeń drzwi przesuwne. Ślusarka aluminiowa Zaprojektowano ślusarkę aluminiową wewnętrzną i zewnętrzną wg opisów na rysunkach. Szklenie jak w opisach zestawień ślusarki. Częściowo ślusarka p.poŝ. EI30. Przed wykonaniem i montaŝem ślusarki naleŝy sprawdzić wszelkie wymiary oraz kierunki otwierania. MontaŜślusarki aluminiowej wykonać zgodnie ze sztuką i technologią budowlaną. Zestawienie ślusarki rys. A-. Ślusarka okienna Ślusarka okienna aluminiowa wg opisów na rysunkach. Szklenie jak w opisach zestawień ślusarki. Jedną kwaterę dla kaŝdego pomieszczenia naleŝy wyposaŝyć w nawiewnik higrosterowany Aereco. Zestawienie ślusarki rys. A-0. Dla duŝych przeszkleń w sali wielofunkcyjnej (.6) oraz dla holu wejściowego (.02), naleŝy zamontowaćŝaluzje zewnętrzne. Przyjęto Ŝaluzje fasadowe zewnętrzne firmy Hunter Douglas uruchamiane z wewnątrz z napędem elektrycznym. Szczegóły montaŝu ustalić na budowie przed zamówieniem Ŝaluzji. Ze względów przeciwpoŝarowych zaprojektowano okna połaciowe dla obu klatek schodowych typu Valux połączone z systemem oddymiania i przewietrzania klatki schodowej. Portfenetry Dla okien balkonowych na pierwszym i drugim piętrze naleŝy wykonać balustrady /portfenetry/. Balustrady stalowe malowane proszkowo. Balustrady wykonać wg rysunku nr A-8. Lokalizacja została pokazana na rysunkach elewacji. Daszki nad wejściami do budynku Zaprojektowano 4 daszki dla wejść do budynku. Dwa na wyjściach z klatek schodowych, dwa na wyjściach z sali wielofunkcyjnej. Daszki lekkie szklane o wymiarach 50 cm szer x 00 cm głębokość. Element montaŝowy ściągi (rurka sztywna stalowa). Szyba VSG 88,4 Parasol Grafit. Elementy stalowe, uchwyty, odciągi patentowe stal nierdzewna producent Europlast Rzeszów. MontaŜ wykonać zgodnie z instrukcja producenta daszka. Parapety Zewnętrzne - blacha cynkowo-tytanowa, Wewnętrzne - drewniane. Elewacje Elewacja z klinkieru Klinkier CRH Patoka Clasic układany zgodnie ze wzorem na rys. A-9. Zaprawa CRH szara. Zaprawę naleŝy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na worku. Podczas pracy nie dodawać do zaprawy dodatkowej ilości wody, gdyŝ mogą wystąpić róŝnice kolorystyczne. Spoinowanie na głęboką fugę. W trakcie murowania naleŝy zawsze mieszać cegły z kilku palet. Elewację z klinkieru naleŝy dylatować. Dylatacje pokazano na rys. A-9. Dla otworów okiennych w ścianach z cegły klinkierowej przyjęto zbrojenie systemu HABE Murfor. Cegły klinkierowe nadproŝy naleŝy osadzić pionowo. Dodatkowo elewacje naleŝy poziomo zamontować /oprzeć/ na konsolach w tym samym systemie. Poziomy pokazano na rys. A-9. MontaŜ wykonać wg zaleceń producenta systemu zakotwień elewacji. Mocowanie cegieł do ścian nośnych Porotherm min. 5 kotew na m 2 w rozstawie 50 Strona nr 7/27

18 cm w poziomie i 45 cm w pionie. Dodatkowo wokół otworów okiennych i drzwiowych 3 szt na mb (metr bieŝący otworu). Kotwy stal nierdzewna kwasoodporna. Średnica kotew 4 mm. Elewację klinkierową naleŝy wyposaŝyć w systemowe kratki wentylacyjnoodwadniające. Pierwszy rząd u spodu elewacji, drugi na wysokości 5,5 m od dołu elewacji. U spodu warstwy zewnętrznej w miejscu jej podparcia naleŝy wykonać fartuch z folii lub papy bitumicznej. NaleŜy równieŝ zastosować krąŝki dystansowe dla warstwy wełny mineralnej. Elewacja z desek łącznik i południowa klatka schodowa Listwy drewniane fasadowe ułoŝone poziomo przymocowane poprzez łaty (przyjęto łaty 23/45 mm) do legarów (przyjęto legary 60/00 mm). Między łaty a legary naleŝy zamontować folię wiatroizolacyjną. Odstęp pomiędzy łatami nie większy niŝ 60 cm. Listwy o grubości min. 22 mm i szerokości min. 8 cm. Proponuje się zastosować drewno z modrzewia syberyjskiego. MoŜna zastosować gotowe listwy fasadowe juŝ pomalowane i zaimpregnowane firmy MOCO typ RHOMBO. Do wykończenia naroŝników stosować systemowe listwy wykończeniowe. Elementy drewniane naleŝy zaimpregnować a przy cokole naleŝy zaimpregnować ciśnieniowo. Malować farbami bezbarwnymi przeznaczonymi do drewna na zewnątrz. Dźwig osobowy W głównym budynku zaprojektowano dźwig osobowy przystosowany dla przewozu osób niepełnosprawnych. Kabina o wymiarach, m x,4 x 2, m. Proponuje się dźwig bez maszynowni o napędzie elektrycznym bezreduktorowy - GEN2 Comfort Optima firmy Otis. Wnętrze kabiny panele winylowe, podłoga wykładzina PCV, drzwi stal nierdzewna piaskowana. Zasilanie doprowadzić do skrzynki zasilającej na ostatniej kondygnacji obok windy. MontaŜ i podłączenie przeprowadzić wg wskazań producenta dźwigu. Wejście do dźwigu na poszczególnych kondygnacjach otwór zabezpieczyć kątownikiem ze stali nierdzewnej piaskowanej. Otwory drzwiowe naleŝy wykańczać dopiero po osadzeniu drzwi przystankowych. Wytyczne dla szybu dźwigowego Zakłada się wentylację na zewnątrz, powierzchnia wentylacji powinna wynosić min. % powierzchni przekroju poprzecznego szybu (kratka wentylacyjna pod okapem wyŝszego dachu). Przyjęto otwór w nadszybiu 20x20 cm. Podszybie na całej swojej głębokości powinno być zabezpieczone przed wilgocią. Szyb naleŝy otynkować i pomalować. Szyb dźwigu naleŝy przesklepić płytą Ŝelbetową z osadzonymi w niej hakami montaŝowymi dźwigu. Rozstaw i rodzaj haków wg projektu konstrukcji. Izolacje Termiczne Ściany trójwarstwowe zewnętrzne izolacja z wełny mineralnej gr. 0 cm przyjęto wełnę Rockwool Superrock. U=0,264 W/(m 2 K). Ściany pokryte deskami zewnętrzne izolacja z wełny mineralnej gr. 0 cm przyjęto wełnę Rockwool Superrock. U=0,267 W/(m 2 K). Na stropie ostatniej kondygnacji przyjęto Rockwool Stroprock gr. 5 cm oraz Rockwool Toprock gr. 0 cm U=0,76 W/(m 2 K). Poszczególne płyty naleŝy układać na siebie mijankowo. Przestrzeń nad ociepleniem wentylowana. Izolacja termiczna ścian piwnic styropian FS 20 gr. 7,0 cm. Izolacja podłogi piwnic styropian FS 20 gr. 8,0 cm. Akustyczne Stropy - pod warstwą wylewki styropian FS20 gr. 5,0 cm. Przeciwwilgociowe Fundamenty - Izolacje poziome fundamentów z 2 warstw papy na abizolu. Pionowe powierzchnie - izolacje powłokowe z abizolu P po zagruntowaniu abizolem R. Ściany piwnic Powierzchnie boczne ław i ścian piwnic powlec 2-krotnie powłokami bitumicznymi. Od zewnątrz ściany piwnic naleŝy pokryć izolacją przeciwwilgociową np. membraną Fondaline od poziomu ław fundamentowych do poziomu terenu. Strona nr 8/27

19 Posadzki W pomieszczeniach mokrych naleŝy wykonać izolację przeciwwilgociową folią w płynie np. środkiem firmy Schomburg Aquafin 2K. Izolację naleŝy równieŝ wykonać na ścianach pomieszczeń mokrych do wysokości 0 cm od podłogi oraz w miejscach szczególnie naraŝonych na wilgoć (ściany natrysków). 6. Instalacje wewnętrzne Instalacje sanitarne Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna Sanitariaty w pomieszczeniach mieszkalnych posiadają kanały wentylacyjne grawitacyjne wyprowadzone nad dach. W celu wspomoŝenia grawitacji na wlotach do tych kanałów zainstalowane zostaną wentylatory łazienkowe włączające się wraz z włączeniem oświetlenia. W oknach pomieszczeń naleŝy zainstalować nawiewniki AERECO. Parter: W pomieszczeniu Sali wielofunkcyjnej zastosowano wentylacje wywiewną zakładając 2 krotna wymianę powietrza. Jako elementy wywiewne projektuje się 2 wentylatory nakratkowe o wydajności po 260 m3/h zainstalowane na kanałach wyprowadzonych nad dach budynku. W sali terapii zajęciowej zastosowano wentylator wyciągowy nakratkowy o wydajności 260 m3/h(2 wymiany powietrza /h) Wentylatory włączane będą ręcznie. Wentylacja części socjalnej przy pomocy wentylatora kanałowego o wydajności 300 m3/h W pomieszczeniach projektuje się anemostaty DN 00. Powietrze odprowadzone będzie przewodami spiro do wentylatora i dalej szachem przewodami spiro nad dach budynku Wentylator włączony będzie czujnikiem ruchu. Piwnice: W pomieszczeniu palarni załoŝono 6 krotną wymianę powietrza (360 m3/h). Powietrze usuwane będzie okresowo podczas uŝytkowania przy pomocy wentylatora wywiewnego włączanego ręcznie. Powietrze wywiewane będzie nad dach kanałem z rur spiro zabudowanym w szachcie. W pomieszczeniach pralni i prasowalni przewidziano 6-cio krotną wymianę powietrza. Projektuje się nawiew wentylatorem kanałowym i dogrzewanie powietrza przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej. Wywiew powietrza wentylatorem kanałowym i przewodem z rur spiro wyprowadzonym w szachcie nad dach. Szczegółowe rozwiązania opisuje projekt branŝowy. Kanalizacja wewnętrzna Ścieki z budynku odprowadzone będą do kanalizacji ogólnospławnej poprzez projektowane przyłącze i projektowaną przepompownię. Kanalizacja zewnętrzna jest tematem odrębnego opracowania. Przybory sanitarne zgrupowano w węzłach sanitarnych (prysznic,wc, umywalka) Na parterze budynku projektowane są pomieszczenia obsługowe, w których zainstalowane będą sanitariaty. W piwnicy budynku projektowana jest pralnia. Rozmieszczenie poszczególnych przyborów pokazano na rysunkach. Odprowadzenie ścieków wykonać z rur PCV kielichowych. W niektórych pomieszczeniach takich jak składziki porządkowe zlew jednokomorowy naleŝy zamontować na wys. 50 cm. Kanalizacja wewnętrzna wykonana będzie na ścianach budynku i częściowo w bruzdach ściennych i pod posadzką. Na pionach kanalizacyjnych zabudować czyszczaki. Na wylocie poziomów kanalizacyjnych zabudować klapy zwrotne przeciwburzowe. Poziomy w piwnicach prowadzić pod stropem i pod posadzką. Piony kanalizacyjne zakończyć rurami wywiewnymi wyprowadzonymi nad dach budynku. Wody z dachu odprowadzone będą do projektowanych ciągów kanalizacyjnych. Woda ciepła i zimna Woda zimna doprowadzona będzie z rurociągu przyłączeniowego do istniejącego budynku. Strona nr 9/27

20 Proponuje się zachowanie istniejącego przyłącza i wykonanie od niego podłączenia. W pomieszczeniu piwnic zabudowany będzie wodomierz mierzący wodę dla nowego budynku. Przed wodomierzem zabudowany będzie reduktor ciśnienia a za wodomierzem zawór antyskaŝeniowy. Całość odcięta będzie zaworami kulowymi. Woda rozprowadzona będzie pod stropem piwnic do poszczególnych pionów. Woda ciepła uzyskiwana będzie z projektowanej kotłowni (podgrzewacz wody 400 l). Przewody naleŝy prowadzić w bruzdach ściennych lub na zewnątrz ścian. Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać z rur polietylenowych PE-Xc łączonych typowymi dla systemu kształtkami. Nieizolowane termicznie odcinki rur polietylenowych prowadzić w rurkach Peszla. Szczegółowe rozwiązania wod.- kan. uwzględnia projekt branŝowy. Instalacja c. o. Grzejniki We wszystkich pomieszczeniach jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe,płytowe firmy RETTIG PURMO typu VK zasilane od dołu. Grzejniki podłączyć do instalacji poprzez przyłączny zestaw zaworowy do tych grzejników. W łazienkach projektuje się grzejniki drabinkowe tej samej firmy. Przewody Rozprowadzenie instalacji wykonać przy pomocy rur polietylenowych PE-Xc/AL./PE systemu Comap (z osłoną antydyfuzyjną). Poziomy w piwnicach i piony wykonać z rur miedzianych. Rury prowadzone będą pod stropem piwnic do poszczególnych pionów. Przewody w piwnicy zaizolować termicznie otuliną z pianki PU o grubości 30 mm Rury w piwnicy prowadzić ze spadkiem w kierunku kotłowni gdzie w piwnicy zainstalowane będą zawory z kurkiem spustowym. Rozmieszczenie grzejników, ich rodzaj i sposób podłączenia, regulacji opisuje projekt branŝowy. Instalacje elektryczne W obiekcie projektowane są następujące instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia ogólnego wnętrz światłem elektrycznym, - instalacja gniazd wtyczkowych, - zasilanie urządzeń wyposaŝenia technicznego budynku np. wentylatorów, - instalacja przyzewowa, - instalacja sygnalizacji poŝaru, - instalacja połączeń wyrównawczych, - instal. oświetlenia ewakuacyjnego. Szczegółowe rozwiązania uwzględnia projekt branŝowy 7. WyposaŜenie pomieszczeń sanitarnych Projektowane sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych: Piwnica Pomieszczenie nr 0.08 Parter Pomieszczenie nr.3 Piętro Pomieszczenie nr 2.05, 2,06 /łazienki przy pokojach pensjonariuszy/ 2 Piętro Pomieszczenie nr 3.05, 3,06 /łazienki przy pokojach pensjonariuszy/ Strona nr 20/27

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo