1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud."

Transkrypt

1 INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I /05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5 d. 2 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT ROZBUDOWY ORAZ ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSŁOWICACH DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCEGO STANDARDU - BUDYNEK NOWY FAZA OPRACOWANIA / BRANśA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA OPRACOWANIE ZAWIERA: A.OPIS TECHNICZNY B.RYSUNKI AUTORZY OPRACOWANIA:.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY upr. bud. Nr 290/74/Kt (podpis) (podpis) UZGODNIENIA BRANśOWE: A.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY upr. bud. Nr 290/74/Kt B. INSTALACJE SANITARNE Mgr inŝ. Marian STUDENCKI upr. bud. Nr 27/92 E. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA inŝ. Andrzej BORZDYŃSKI upr. bud. Nr 932/92 SPRAWDZAJĄCY:.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Jolanta Krawczyk upr. bud. nr.: 725/87 (podpis) 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Marek FROST upr. bud. Nr 40/83/Kt (podpis) Katowice. Październik 2006 r Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody autora zabronione. Projekt wykonano programem komputerowym Auto CAD LT2000 Serial No:

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA PROJEKT ROZBUDOWY ORAZ ADAPTACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MYSŁOWICACH DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCEGO STANDARDU - BUDYNEK NOWY FAZA OPRACOWANIA / BRANśA: TECZKA/TOM NR PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI TECZKA/TOM NR 2 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE C.O., WENTYLACJA WOD-KAN, C.W.U. INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ TECZKA/TOM NR 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE Strona nr 2/27

3 SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny ZAŁĄCZNIKI. Notatki uzgadniające 2. Uprawnienia projektantów UWAGA: UZGODNIENIA Z RZECZOZNAWCAMI D/S. BHP; P. POś: SANEPID ZANAJDUJĄ SIĘ NA RYS. A-3 - RZUT PARTERU Wykaz rysunków architektonicznych Rys. Nr A- - Projekt zagospodarowania terenu :500 Rys. Nr A-2 - Rzut piwnic - :50 Rys. Nr A-3 - Rzut parteru - :50 Rys. Nr A-4 - Rzut piętra - :50 Rys. Nr A-5 - Rzut 2 piętra - :50 Rys. Nr A-6 - Rzut dachu i więźby dachowej - :50 Rys. Nr A-7 - Przekrój A-A - :50 Rys. Nr A-8 - Przekrój B-B - :50 Rys. Nr A-9 - Przekrój C-C - :50 Rys. Nr A-0 - Zestawienie ślusarki aluminiowej okna Rys. Nr A- - Zestawienie ślusarki aluminiowej drzwi Rys. Nr A-2 - Zestawienie stolarki drzwiowej Rys. Nr A-3 - Elewacja wschodnia (od ogrodu) Rys. Nr A-4 - Elewacja południowa Rys. Nr A-5 - Elewacja zachodnia Rys. Nr A-6 - Balustrada klatki schodowej Rys. Nr A-7 - Balustrady przy ścianie na klatce schodowej Rys. Nr A-8 - Portfenetry - detale Strona nr 3/27

4 Rys. Nr A-9 - Elewacja z klinkieru detale Rys. Nr A-20 - Budynek gospodarczy - rzut Rys. Nr A-2 - Budynek gospodarczy - rzut dachu i więźby dachowej Rys. Nr A-22 - Budynek gospodarczy przekrój a-a Strona nr 4/27

5 Opis techniczny. Temat Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Niniejsze opracowanie dotyczy projektu budynku nowego oraz projektu budynku gospodarczego. Osobna teczka zawiera projekt modernizacji budynku istniejącego. 2. Podstawa opracowania - umowa z Inwestorem, - Notatka słuŝbowa z dnia r, - Wizja lokalna dokonana przez autorów opracowania w lutym 2006 roku, - Wypis i wyrys z ewidencji gruntów, - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B-3/06 z dnia 4 maja 2006 r., znak: BUA.I.733 B-3/06, - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B-22/06 z dnia 20 września 2006 r., znak: BUA.I.733 B-22/06 dla budowy przyłącza kanalizacyjnego, - Pismo znak BUA.I /06 z dnia 5 czerwca 2006r, - Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w Katowicach, znak: NZ/53/D/4427/56/06, NZ /06 z dnia r. zgoda na zagłębienie poniŝej terenu pomieszczeń stałej pracy, - Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana dla zakresu opracowania wykonana przez Real-Projekt w Katowicach z czerwca 2006 r, - Rozporządzenie MPS z dnia 9 października 2005 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej - Dz.U. Nr 27 poz. 837 z 2005 r., - Mapa do celów projektowych /Usługi geodezyjne mgr inŝ. Piotr Guja - Mysłowice/ - sierpień 2005 r., - Dokumentacja geotechniczna /Agencja Techniczna Erdex - Tychy/ - październik 2005 r, - Warunki techniczne podłączenia do sieci wod-kan., wydane przez RPWiK Katowice, pismo znak: TS/ADA/66/67/84/79/2006 z dnia r. - Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych, wydane przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o w Zabrzu, pismo znak: K /HOK/2006 z dnia r. - Opinia ZUD nr z dnia r. w sprawie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, - Obowiązujące normy i przepisy budowlane oraz literatura fachowa, - Uzgodnienia międzybranŝowe, - Uzgodnienia sektorowe dla funkcji z Inwestorem. Kopie pism oraz uprawnienia projektantów zawiera część Dokumenty Formalnoprawne. Strona nr 5/27

6 3. Projekt zagospodarowania terenu 3.. Istniejące zagospodarowanie terenu 3... Lokalizacja i dostępność komunikacyjna Przedmiotowy teren znajduje się w granicach administracyjnych miasta Mysłowice w dzielnicy Brzezinka. Lokalizacja istniejącego budynku - Mysłowice, ul. Mikołaja Reja 54. Inwestycja obejmuje dwie działki nr 50/89 i 624/89. Powierzchnia obu działek wynosi 0,2565 ha, (2 565,0 m 2 w tym 388,4 m 2 powierzchnia zabudowy istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej). Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej (bezpośrednio z ulicy). Na tyłach istniejącego budynku znajduje się plac postojowy, budynki gospodarcze, ogród. Działka posiada dwa wjazdy z ulicy Reja, zapewniając dostępność do dróg dla transportu i komunikacji indywidualnej. Jeden z wjazdów posiada bramę przesuwną ze sterowaniem elektrycznym Sprawy terenowo prawne Inwestycja obejmuje dwie działki: 50/89 obręb Brzezinka km. 5 d. 2, powierzchnia 0,9 ha, uŝytek B, 624/89 obręb Brzezinka km. 5 d. 2. powierzchnia 0,374 ha, uŝytek RIVa, Właściciel: Miasto Mysłowice, ul. Powstańców, Mysłowice. Trwały zarząd: Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach Brzezince, ul. Mikołaja Reja 54. Dodatkowo dla zapewnienia odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych nową kanalizację poprowadzono przez działki prywatne nr: 39/89, 320/89 (Opinia ZUD nr z dnia r. w sprawie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B-22/06 z dnia 20 września 2006 r., znak: BUA.I.733 B-22/06 dla budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej włączenie do sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Chrzanowskiej działka 299/94 - drogowa. Wskazany teren nie jest wpisany do rejestru zabytków Warunki gruntowo - wodne Dla potrzeb inwestycji wykonano dokumentację geotechniczną. Dokumentację sporządziła firma: Agencja Techniczna Erdex Tychy w październiku 2005 r. Wyciąg z dokumentacji (wnioski i zalecenia): Na badanym terenie (2 odwierty geologiczne o głębokości 6 m) podłoŝe budują piaski, piaski zaglinione i piaski ze Ŝwirami, średniozagęszczone (I D =0,50), oraz gliny pylaste i gliny pylaste z pyłem plastyczne (I L =0,40) i twardoplastyczne (I L =0,5). Na badanym terenie do głębokości wiercenia zwierciadła wody gruntowej nie stwierdzono. Naciski jednostkowe moŝna przyjmować o wysokości kpa. Roboty ziemne wykonywane będą w gruntach o II (piaski) i III (nasypy) kategorii urabialności. Szczegóły posadowienia budynku zawiera część konstrukcyjna projektu Warunki górnicze Zgodnie z pismem Dyrektora OUG znak: L. Dz. KAT/540/25/06/Ks, teren inwestycji połoŝony jest poza granicami terenu górniczego. Strona nr 6/27

7 3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu Lokalizacja projektowanych budynków Zgodnie z Decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B-3/06 z dnia 4 maja 2006 r., znak: BUA.I.733 B-3/06 projektowana inwestycja będzie realizowana na działkach nr: 50/89 i 624/89 połoŝonej w Mysłowicach Brzezince przy ul. Mikołaja Reja 54. Nowoprojektowany budynek z uwagi na kształt terenu będzie usytuowany prostopadle do budynku istniejącego, wzdłuŝ dłuŝszego boku w odległości 4,6 5,0 m od zachodniej granicy działek. Oba budynki (istniejący oraz nowoprojektowany), poprzez podobną skalę, kształt oraz uŝyte materiały będą tworzyły jeden zespół urbanistyczny. Dodatkowo w części południowej działki projektuje się budynek gospodarczy - garaŝ, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny przekryty dachem dwuspadowym. Odległość od granicy południowej i wschodniej 3,0 m. Materiały elewacyjne, pokrycie dachu, ślusarka okienna identyczna z budynkiem głównym Wyburzenia Budynki gospodarcze garaŝe z uwagi na kolizję z projektowanym obiektem naleŝy wyburzyć. Oprócz tych obiektów naleŝy rozebrać stalową wiatę, składowisko węgla, śmietnik Obsługa komunikacyjna i parkingi Istniejący układ komunikacyjny pozostaje w większości niezmieniony. Istniejące wjazdy na teren Domu Pomocy pozostają bez zmian. Istniejące dojazdy z trylinki oraz drogi asfaltowej naleŝy rozebrać i wykonać elementy projektowane takie jak: parking oraz plac przed nowym wejściem głównym (do łącznika). Zaprojektowano drogę o nowej nawierzchni rozbieralnej od bramy głównej do budynku gospodarczego jezdnia o szerokości 3,5 m i nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8,0 cm na podbudowie. Parking projektuje się z tych samych materiałów. Proponuje się wyróŝnić go kolorystycznie. Zaprojektowano 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,3 x 5,0 m i 2 miejsca postojowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m dla samochodów osób niepełnosprawnych. Przed nowym wejściem głównym (do łącznika) projektuje się takŝe miejsce postojowe 3,6 x 5,0 m dla samochodów osób niepełnosprawnych, pozostałe miejsce będzie słuŝyło jako plac manewrowy (karetka, samochody dostawcze itp.). Nawierzchnie miejsc postojowych naleŝy wykonać z kostki betonowej gr. 8,0 cm koloru czerwonego a linie oddzielające z koloru szarego. Nawierzchnie drogi dojazdowej z kostki szarej. Parking dla samochodów osób niepełnosprawnych naleŝy oznakować. Warstwy podbudowy: podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5,0 cm, górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego o gran. do 3,5 mm gr. 8,0 cm, dolna w-wa podbudowy z tłucznia kamiennego o gran mm gr. 2 cm, w-wa mrozoodporna z pospółki gr. 0 cm. Odprowadzenie wody deszczowej poprzez dwa wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej. Szczegóły rozwiązań odwodnienia wg części instalacyjnej projektu Ukształtowanie terenu i zieleń Poziom posadzki (przy wyjściu) budynku istniejącego = 252,0 m npm, co stanowi poziom o 4 cm niŝszy w stosunku do poziomu projektowanej posadzki parteru budynku nowego. RóŜnicę tę pokonujemy za pomocą pochylni o nachyleniu 3,5 % (patrz przekrój c-c). Poziom projektowanego parteru (posadzka ±0,00) budynku nowego = 252,5 m npm. Strona nr 7/27

8 Poziom projektowanej posadzki budynku gospodarczego (±0,00) = 252,05 m npm. Dla planowanej inwestycji nie projektuje się makroniwelacji terenu. Przy nowoprojektowanym budynku projektuje się niewielkie podniesienie poziomu terenu tak, aby nawiązać się do projektowanych wejść oraz tak, aby terenem zrównać się z projektowanymi studzienkami doświetlającymi piwnice. Wokół projektowanych budynków naleŝy wykonać opaskęŝwirową szer. 50 cm i gr. 0 cm Ŝwir płukany 6-32 mm. Humus z terenu inwestycji naleŝy zdjąć (ok. 30 cm) i zmagazynować do późniejszego wykorzystania. Drzewa kolidujące z nowym budynkiem naleŝy wyciąć. Projektuje się nowe nasadzenia tak, aby stworzyć namiastkę parku-ogrodu dla pensjonariuszy z układem ławek i ścieŝek spacerowych. Projektowaną zieleń oprócz nowych nasadzeń stanowić będą trawniki oraz niskie krzewy. Teren ogrodu-parku będzie oświetlony latarnie niskie wg części elektrycznej projektu. Po wykonaniu robót budowlanych zostaną wykonane roboty związane z ukształtowaniem terenu. NaleŜy zwrócić uwagę na dostępność obiektów jak równieŝ otaczającego terenu dla osób niepełnosprawnych. Ogrodzenie terenu pozostaje bez zmian Zewnętrzne sieci instalacyjne Nowoprojektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej (z ulicy Chrzanowskiej) - opinia ZUD nr z dnia r. w sprawie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej. Pozostałe media woda, gaz, energetyka, telekomunikacja - poprzez przyłącza z istniejącego budynku. Szczegóły rozwiązań dla poszczególnych branŝ instalacyjnych zawiera część instalacyjna projektu (osobne teczki) Bilans terenu Powierzchnia działek ,00 m 2 w tym działki nr 50/89-9,00 m 2 oraz działki 624/89-374,00 m 2 Powierzchnia zabudowy (wszystkie budynki) - 802,74 m 2 w tym: budynek istniejący - 388,4 m 2 budynek projektowany (główny) - 358,60 m 2 budynek projektowany gospodarczy - 56,00 m 2 Powierzchnia zabudowana (pow. zabudowy + nawierzchnie utwardzone) - 245,68 m 2 Parkingi, drogi wewnętrzne, oraz podjazdy (nawierzchnia z kostki betonowej) - 442,94 m 2 Powierzchnia biologicznie czynna (zieleń urządzona) - 39,32 m 2 4. Koncepcja programowo-przestrzenna 4.. Budynek istniejący Budynek wolnostojący o dwóch kondygnacjach nad terenem, całkowicie podpiwniczony (suterena uŝytkowa) z poddaszem nieuŝytkowym (niskim strychem). Obiekt wzniesiony przed I wojnąświatową w roku 907 w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek usytuowany w części frontowej działki, dłuŝszym bokiem równolegle do ulicy Reja. Strona nr 8/27

9 W suterenach mieszczą się pomieszczenia kuchenne wraz z zapleczem i jadalnią, kotłownia z zapleczem technicznym, pralnia, szatnia pracowników, wc. Z sutereny jest wyjście bezpośrednie na zewnątrz budynku, lub klatką schodową na kondygnacje wyŝsze. Na parterze zlokalizowane są pomieszczenia administracyjne, pokoje pensjonariuszy, kuchenka oddziałowa, sanitariaty. Z poziomu parteru oprócz klatki schodowej jest moŝliwość wyjścia na zewnątrz dwoma wyjściami na końcach korytarza. Na piętrze zlokalizowane są pokoje pensjonariuszy, sanitariaty oraz świetlica. Na korytarzu piętra istnieje wyłaz na poddasze nieuŝytkowe, dalej na dach budynku. Obecnie budynek pełni funkcję Domu Pomocy Społecznej dla stałego pobytu pensjonariuszy (50 osób) przewlekle chorych psychicznie. W wyniku planowanej modernizacji (standaryzacji) istniejący budynek Domu Pomocy Społecznej Mysłowicach przy ul. Mikołaja Reja 54 przeznaczony będzie dla nie więcej niŝ 26 pensjonariuszy. Pozostali pensjonariusze zamieszkają w nowoprojektowanym obiekcie połączonym z istniejącym budynkiem łącznikiem parterowym. Szczegółowy opis budynku istniejącego wraz z projektem modernizacji budynku zawiera część 2 Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach budynek istniejący Budynek projektowany (główny) Na tyłach istniejącego budynku projektuje się nowy budynek domu pomocy społecznej, który będzie połączony z istniejącym budynkiem łącznikiem parterowym. Łącznik będzie pełnił funkcję łączącą budynki, oraz przede wszystkim będzie wykorzystywany jako nowe wejście do budynków. Nowoprojektowany budynek z uwagi na kształt terenu będzie usytuowany prostopadle do budynku istniejącego, wzdłuŝ dłuŝszego boku w odległości 4,6 5,0 m od zachodniej granicy działek. Oba budynki (istniejący oraz nowoprojektowany), poprzez podobną skalę, kształt oraz uŝyte materiały będą tworzyły jeden zespół urbanistyczny. Elewacja zachodnia będzie posiadała wyraźny rytm okien. Od strony wschodniej (ogrodowej) korytarz - galeria ze zróŝnicowanym rytmem i wymiarami okien. Elewacje nowego budynku zaprojektowano z cegły klinkierowej (Patoka Clasic) nawiązując tym samym do budynku istniejącego. RównieŜ kształt dachu pozostawiono jako dwuspadowy o podobnym kącie nachylenia połaci dachowej. Postanowiono wyeksponować południową klatkę schodową oraz budynek łącznika poprzez zastosowanie elewacji pokrytej deskami (listwami poziomymi) drewnianymi. Nowoprojektowany budynek będzie mieścić 2 pokoi mieszkalnych dla 24 pensjonariuszy wraz z zapleczem (pokoje rekreacyjne, dziennego pobytu, sala wielofunkcyjna z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia pomocnicze). Zaprojektowano budynek 3 kondygnacyjny (parter i dwa piętra) + kondygnacja podziemna. Zadaszenie dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci zgodnym z kątem dla połaci budynku istniejącego. Pokrycie dachu blacha cynkowo-tytanowa kładziona na rąbek stojący. Parterowy łącznik budynku, będzie posiadał dach Ŝwirowy. Pokoje pensjonariuszy (część mieszkalna) będzie zlokalizowana na i 2 piętrze pokoje od strony zachodniej. Piwnice W piwnicy nowego budynku projektuje się pomieszczenia pralni wraz zapleczem socjalnym dla pracowników, sanitariatami. Pralnia będzie obsługiwać tylko Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach tj. ok. 50 pensjonariuszy. Dla pomieszczeń pracy zlokalizowanych poniŝej terenu Inwestor otrzymał zgodę w drodze decyzji: Decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, znak: NZ/53/D/4427/56/06, NZ /06 z dnia r. zgoda na zagłębienie poniŝej terenu pomieszczeń stałej pracy. Pomieszczenia będą doświetlone światłem dziennym poprzez okna zespolone ze studzienkami piwnicznymi z tworzywa odbijającego światło. Strona nr 9/27

10 Oprócz pomieszczeń pralni w piwnicy projektuje się komunikację, kotłownię gazową, WC, palarnię dla pensjonariuszy, pomieszczenie sprzątaczki wraz z magazynem na środki czystości, salkę dla tenisa stołowego. WC dostępne dla pensjonariuszy będzie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wysokość pomieszczeń w piwnicy będzie wynosić w świetle min. 2,5 m. Piwnica jak i wszystkie kondygnacje budynku będzie skomunikowana za pomocą dwóch klatek schodowych zlokalizowanych na przeciwległych końcach budynku jak i za pomocą dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Parter Na parterze budynku zaprojektowano strefę wejściowo-komunikacyjną (łącznik). Z łącznika będzie moŝna się dostać do budynku istniejącego lub do nowoprojektowanego. W łączniku będzie zlokalizowana dyŝurka. Osoba dyŝurująca będzie miała bezpośredni wgląd na podjazd oraz na ogród. Łącznik będzie pełnił funkcję takŝe poczekalni. Bezpośrednio naprzeciw wejścia lokalizuje się dyŝurkę pielęgniarską. Obok zaprojektowano sanitariaty dla personelu dostępne z dyŝurki pielęgniarskiej, jaki i z komunikacji ogólnej. Oprócz tych pomieszczeń na parterze znajdować się będą: sala wielofunkcyjną wraz z zapleczem sanitarnym w postaci sanitariatów ogólnodostępnych. Jeden z sanitariatów będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Obok znajdować się będzie salka rekreacyjna do zajęć ruchowych (terapia ruchu). Z sali wielofunkcyjnej będzie moŝna wyjść bezpośrednio na ogród. Pensjonariusze poprzez duŝe przeszklenia w sali będą widzieć ogród, wewnątrz uzyska się duŝo światła, które w razie konieczności moŝna ograniczyć przez system Ŝaluzji zewnętrznych dla największego okna. Piętro i 2 Układ piętra pierwszego i drugiego jest identyczny. KaŜde z nich mieści po 6 pokoi mieszkalnych dla pensjonariuszy. Do poszczególnych pokoi prowadzi wspólny korytarz (galeria) o szerokości,75 m. Na końcach galerii znajdują się klatki schodowe ewakuacyjne zamknięte drzwiami przeciwpoŝarowymi. Klatki schodowe posiadają system oddymiania. KaŜde z mieszkań składa się z przedpokoju, węzła sanitarnego (łazienki) oraz pokoju mieszkalnego. Zaprojektowano pokoje 2 osobowe razem 24 pensjonariuszy. Powierzchnia pokoju mieszkalnego to około 4 m 2 (minimalny wymóg to 6 m 2 na jednego pensjonariusza). Dwa węzły sanitarne na kaŝdym z pięter są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przedpokoje są doświetlone poprzez naświetle nad drzwiami wejściowymi (światło dzienne z galerii - korytarza). Oprócz części mieszkalnej na obu piętrach zaprojektowano pokoje rekreacyjne /wspólne, telewizyjne/ oraz schowek na sprzęt porządkowy. Z ostatniej kondygnacji (z korytarza) będzie moŝliwość wejścia na poddasze nieuŝytkowe. Zaprojektowano wyłaz w postaci schodów składanych z włazem o odporności ogniowej EI30. Szczegóły rozwiązań dla poszczególnych pomieszczeń jak i elementów budynku zawiera dalsza część projektu. Budynek będzie wyposaŝony w następujące instalacje wewnętrzne: Wewnętrzne instalacje sanitarne: - instalacja wody zimnej, - instalacja ciepłej wody uŝytkowej, - instalacja hydrantowa, - instalacja kanalizacji sanitarnej, - instalacja kanalizacji deszczowej, - instalacja wentylacji mechanicznej dla niektórych pomieszczeń, - instalacja centralnego ogrzewania (wraz z kotłownią gazową), Strona nr 0/27

11 - wewnętrzna instalacja gazu dla kotłowni gazowej. Wewnętrzne instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia, - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, - instalacja oddymiania klatki schodowej, - instalacja gniazd wtyczkowych, - instalacja przeciwporaŝeniowa, - instalacja odgromowa, - instalacja przyzewowa, - instalacja sygnalizacji poŝaru, - automatyka kotłowni gazowej. Dane techniczne Wymiary rzutu poziomego - 34,9 m x 8,8 m Wysokość: Część wyŝsza główna Wysokość budynku - 9,96 m (do okapu) Wysokość budynku -,80 m (do kalenicy) Część niŝsza klatki schodowe Wysokość budynku - 9,46 m (do okapu) Wysokość budynku - 0,54 m (do kalenicy) Łącznik parterowy wys. 3,55 m Powierzchnia zabudowy - 358,60 m 2 w tym: powierzchnia zabudowy łącznika 6,68 m 2 Powierzchnia uŝytkowa - 002,2 m 2 Kubatura ,80 m 3 w tym: kubatura części podziemnej 860,82 m 3 kubatura łącznika 99,22 m 3 Tabele zestawienia powierzchni pomieszczeń Nr NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] RODZAJ POSADZKI PIWNICA 0.0 KLATKA SCHODOWA 7,08LASTRICO 0.02 KOTŁOWNIA 5,83PŁYTKI GRESS 0.03 SCHOWEK PORZĄDKOWY,2PŁYTKI GRESS 0.04 MAGAZYN ŚR. CZYST. 8,03PŁYTKI GRESS 0.05 ŁAZIENKA PRAC. 4,4PŁYTKI GRESS 0.06 WC PRACOWNIKÓW 5,2PŁYTKI GRESS 0.07 PRZEDSIONEK WC 3,7PŁYTKI GRESS 0.08 WC DLA NIEPEŁNOSPR. 5,56PŁYTKI GRESS 0.09 KOMUNIKACJA 27,44PŁYTKI GRESS 0.0 MIEJSCE NA WÓZKI 6,77PŁYTKI GRESS 0. POKÓJ SOCJALNY 8,58PŁYTKI GRESS 0.2 SORTOWNIA 8,5PŁYTKI GRESS 0.3 PRALNIA 7,88PŁYTKI GRESS 0.4 PRASOWALNIA, MAGIEL 5,95PŁYTKI GRESS 0.5 MAGAZYN CZYSTY 8,80PŁYTKI GRESS 0.6 SALA WIELOFUNKCYJNA 26,76PŁYTKI GRESS Strona nr /27

12 0.7 PALARNIA 9,66PŁYTKI GRESS 0.8 KOMUNIKACJA 20,39PŁYTKI GRESS 0.9 KLATKA SCHODOWA,04PŁYTKI GRESS 0.20 SZYB WINDY 3,62WYLEWKA CEMENTOWA Razem piwnica 235,8 PARTER.0 WIATROŁAP 3,WYCIERACZKA SYSTEM..02 HALL WEJŚCIOWY 9,8WYKŁADZINA TARKETT.03 ŁĄCZNIK 4,94WYKŁADZINA TARKETT.04 DYśURKA 3,0WYKŁADZINA TARKETT.05 KLATKA SCHODOWA 8,98PŁYTKI GRESS.06 DYśURKA PIELĘGNIAREK 5,83WYKŁADZINA TARKETT.07 SCHOWEK PORZĄDKOWY,06PŁYTKI GRESS.08 WC PRACOWNIKÓW 9,34PŁYTKI GRESS.09 PRZEDSIONEK WC 3,7PŁYTKI GRESS.0 WC KOBIET 5,2PŁYTKI GRESS. WC MĘśCZYZN 5,2PŁYTKI GRESS.2 PRZEDSIONEK WC 3,7PŁYTKI GRESS.3 WC DLA NIEPEŁNOSPR. 5,56PŁYTKI GRESS.4 KOMUNIKACJA 33,58WYKŁADZINA TARKETT.5 SALA TERAPII RUCHOWEJ 30,7WYKŁADZINA TARKETT.6 SALA WIELOFUNKCYJNA 90,7WYKŁADZINA TARKETT.7 KLATKA SCHODOWA 20,79PŁYTKI GRESS Razem parter 292,93 PIĘTRO 2.0 KLATKA SCHODOWA 8,98PŁYTKI GRESS 2.02 POKÓJ REKREACYJNY 9,78WYKŁADZINA TARKETT 2.03 PRZEDPOKÓJ 3,6WYKŁADZINA TARKETT 2.04 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,28WYKŁADZINA TARKETT 2.05 ŁAZIENKA 4,4PŁYTKI GRESS 2.06 ŁAZIENKA 4,3PŁYTKI GRESS 2.07 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 2.08 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,28WYKŁADZINA TARKETT 2.09 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,3WYKŁADZINA TARKETT 2.0 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 2. ŁAZIENKA 3,93PŁYTKI GRESS 2.2 ŁAZIENKA 3,04PŁYTKI GRESS 2.3 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 2.4 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,3WYKŁADZINA TARKETT 2.5 SCHOWEK PORZĄDKOWY,03WYKŁADZINA TARKETT 2.6 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,28WYKŁADZINA TARKETT 2.7 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 2.8 ŁAZIENKA 4,23PŁYTKI GRESS 2.9 ŁAZIENKA 4,4PŁYTKI GRESS 2.20 PRZEDPOKÓJ 3,6WYKŁADZINA TARKETT 2.2 POKÓJ /2 OSOBY/ 5,9WYKŁADZINA TARKETT 2.22 KORYTARZ 46,98WYKŁADZINA TARKETT 2.23 KLATKA SCHODOWA 20,30PŁYTKI GRESS Razem piętro 236,79 Strona nr 2/27

13 2 PIĘTRO 3.0 KLATKA SCHODOWA 8,98PŁYTKI GRESS 3.02 POKÓJ REKREACYJNY 9,78WYKŁADZINA TARKETT 3.03 PRZEDPOKÓJ 3,6WYKŁADZINA TARKETT 3.04 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,28WYKŁADZINA TARKETT 3.05 ŁAZIENKA 4,4PŁYTKI GRESS 3.06 ŁAZIENKA 4,3PŁYTKI GRESS 3.07 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 3.08 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,28WYKŁADZINA TARKETT 3.09 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,3WYKŁADZINA TARKETT 3.0 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 3. ŁAZIENKA 3,83PŁYTKI GRESS 3.2 ŁAZIENKA 3,04PŁYTKI GRESS 3.3 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 3.4 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,3WYKŁADZINA TARKETT 3.5 SCHOWEK PORZĄDKOWY,03WYKŁADZINA TARKETT 3.6 POKÓJ /2 OSOBY/ 4,28WYKŁADZINA TARKETT 3.7 PRZEDPOKÓJ 3,24WYKŁADZINA TARKETT 3.8 ŁAZIENKA 4,3PŁYTKI GRESS 3.9 ŁAZIENKA 4,4PŁYTKI GRESS 3.20 PRZEDPOKÓJ 3,6WYKŁADZINA TARKETT 3.2 POKÓJ /2 OSOBY/ 5,9WYKŁADZINA TARKETT 3.22 KORYTARZ 46,98WYKŁADZINA TARKETT 3.23 KLATKA SCHODOWA 20,30PŁYTKI GRESS Razem 2 piętro 236,59 Razem powierzchnia budynku 002, Budynek projektowany (gospodarczy) W części południowej działki projektuje się budynek gospodarczy - garaŝ, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny przekryty dachem dwuspadowym. Materiały elewacyjne, pokrycie dachu, ślusarka okienna identyczna z budynkiem głównym. Dane techniczne Wymiary rzutu poziomego - 7,0 m x 8,0 m Wysokość budynku - 2,77 m (do okapu) Wysokość budynku - 4,43 m (do kalenicy) Powierzchnia zabudowy - 56,00 m 2 Powierzchnia uŝytkowa - 42,02 m 2 Kubatura - 200,3 m 3 Tabele zestawienia powierzchni pomieszczeń Nr NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] RODZAJ POSADZKI.0 POM. GOSPODARCZE - GARAś 2,0 GŁADŹ CEMENTOWA.02 POM. GOSPODARCZE - GARAś 2,0 GŁADŹ CEMENTOWA Strona nr 3/27

14 Razem 42,02 Strona nr 4/27

15 5. Szczegóły rozwiązań technicznych Fundamenty Fundament części głównej podpiwniczonej stanowi płyta Ŝelbetowa gr. 40 cm. Fundament części parterowej łącznika, oraz budynku gospodarczego stanowi układ ław Ŝelbetowych. Fundamenty naleŝy wykonać wg projektu konstrukcji. Ściany Ściany zewnętrzne W projekcie zastosowano następujące rodzaje ścian: < Ściany piwnic - Ŝelbetowe wylewane gr. 20 cm + styropian FS 20 gr. 7.0 cm + ścianka dociskowa 2.0 cm Pozostałe ściany < GR: 35,0 cm - Porotherm 8.8 cm + wełna mineralna 0.0 cm + deski drewniane fasadowe mocowane poprzez łaty 32/45 mm do legarów 6/0 cm, < GR: 44 cm - Porotherm 8.8 cm + wełna mineralna 0.0 cm + szczelina wentylacyjna 2 cm + cegła klinkierowa 2.0 cm. Ściany wewnętrzne nośne - GR: 20,0 cm - Porotherm 8.8 cm - Ściany szybu windowego gr. 20 cm z bloczków z betonu komórkowego. Dla wzmocnienia naleŝy wykonać w naroŝach szybu rdzenie Ŝelbetowe 20/20 cm. Szyb naleŝy co kondygnacje opasać wieńcem Ŝelbetowym. Ścianki działowe Rodzaj poszczególnych ścian zaznaczono na rysunkach. - gr. 2,0 cm pustak ceramiczny Porotherm 8.0 cm, w pomieszczeniach gdzie montowane są przybory ścianki wzmocnić do wysokości montowanych przyborów lub zastosować rozwiązania systemowe. - ścianki działowe w sanitariatach ogólnodostępnych między kabinami łącznie z drzwiami - systemowe z atestem sanitarnym gr. min. 24 mm 30 mm wykonane w systemie LTT np firmy ELTETE, Kolonowskie z płyt obustronnie laminowanych odpornych na wilgoć - kolor szary, okucia chromowane. pomieszczenia nr ,.0,.. - Na parterze dla pomieszczenia terapii ruchowej częśćściany naleŝy wykonać z pustaków szklanych, matowych w systemie montaŝu BINARIO. Przyjęto pustaki WECK - KLARSICHT 90x90x80. Ściana do wysokości 25 cm. Stropy Stropy gęstoŝebrowe Porotherm gr. 23 cm oraz wylewane Ŝelbetowe. Stropy wykonać wg projektu konstrukcyjnego. Wieńce i nadproŝa Wieńce wylewane Ŝelbetowe według projektu konstrukcyjnego. NadproŜa oraz podciągi wylewane, pref. nadproŝa systemu Porotherm. Dla otworów okiennych w ścianach z cegły klinkierowej przyjęto zbrojenie systemu HABE Murfor. Cegły klinkierowe nadproŝy naleŝy osadzić pionowo. MontaŜ wykonać wg zaleceń producenta systemu zakotwień elewacji. Schody Schody w obu klatkach schodowych wylewane Ŝelbetowe wykonać według projektu konstrukcyjnego. Wykończenie schodów płytki gres stopnice schodowe. Cokół na wysokość 0,0 cm. Balustrady i pochwyty przy ścianie stalowe malowane proszkowo. Pochwyt drewniany buk. Balustrady wykonać wg rysunków nr A-6 i A-7. Dach Budynek główny Konstrukcję dachu zaprojektowano jako drewnianą w postaci układu krokwi, płatwi i słupów. Nachylenie dachu zgodne z nachyleniem dachu budynku istniejącego 20º - 44,5 %. Krokwie oparto na płatwi kalenicowej oraz na murłatach (2x2 cm) na poziomie góry ścian Strona nr 5/27

16 nośnych i stropu nad ostatnia kondygnacją. Rozstaw krokwi wynosi,0 m a przekrój 8x8 cm. Płatew kalenicowa (przekrój 4x8 cm) stanowi belka oparta na słupach. Dla zmniejszenia rozpiętości belek zastosowano zastrzały do słupów (miecze), które stanowią jednocześnie elementy usztywnienia podłuŝnego konstrukcji. Słupy o przekroju 4x4 cm oparto na belce podwalinowej 4x4 cm a tę na stropie nad ostatnia kondygnacją. Rozstaw słupów 4,0 m. Murłaty o przekroju 2x2 cm, zakotwione są w wieńcu stropu co ok.,2 m. Jako pokrycie dachów budynku głównego i budynku gospodarczego naleŝy zastosować blachę cynkowo-tytanową o gr cm. Przyjęto blachę Anthara Zinc układaną na rąbek stojący. NaleŜy zastosować kompletny system układania i montaŝu zarówno pokrycia dachowego, obróbek blacharskich jak i orynnowania i rur spustowych dla tego materiału. Między blachę a deskowanie połaci naleŝy ułoŝyć membranę separacyjną VM- Zinc. Rzut dachu i więźby dachowej rys. nr A-06. Łącznik Stropodach pełny. Strop Ŝelbetowy, gęstoŝebrowy. Dach płaski. Odprowadzenie wody za pomoce dwóch wpustów Geberit podgrzewanych. Warstwy jak na rysunkach. Jako warstwę izolacji przeciwwilgociowej zaprojektowano membranę dachową z PCV Sika typ SGmA,5 mm. Na attykach naleŝy zastosować wywinięcie z membrany PCV Sika typ SG,5 mm. Wierzchnia warstwa (dociąŝenie) - Ŝwir płukany 6-32 mm, grubość warstwy 5,0 cm. Pomiędzy membranę a Ŝwir naleŝy ułoŝyć włókninę poliestrową. Wszystkie połączenia naleŝy wykonać przez spawanie na gorąco wg specyfikacji technicznych producenta membrany. Przewody kominowe Przewody wentylacyjne z pustaków ceramicznych 9/9 25 cm obudować cegłą 6 cm. PowyŜej stropu ostatniej kondygnacji obudować cegłą 2,0 cm. PowyŜej dachu cegłą klinkierową 2 cm taką jak na elewacji. Szachty wentylacji mechanicznej zakończyć daszkiem z blachy cynkowo-tytanowej. Przewody spalinowe - na elewacji północnej - komin zewnętrzny z kotłowni gazowej ze stali kwasoodpornej. Posadzki Rodzaj poszczególnych posadzek zaznaczono na rysunkach. Posadzki wykończone wykładziną homogeniczną spawaną Tarkett Optima gr 2 mm lub Polyflor Prestige gr 2 mm /montaŝ zgodnie z instrukcją firmy/. Proponuje się wykonanie strefy brzegowej pomieszczenia szer. 30 cm z wykładziny o innym kolorze. Cokół wykonać do wysokości 0 cm ponad poziom posadzki z tej samej wykładziny, która jest stosowana w danym pomieszczeniu w strefie brzegowej. Posadzki wykończone płytkami gres (pomieszczenia mokre, przedsionki). W pomieszczeniach mokrych naleŝy wykonać izolację przeciwwilgociową folią w płynie np. środkiem firmy Schomburg Aquafin 2K. Izolację naleŝy równieŝ wykonać na ścianach pomieszczeń mokrych do wysokości 0 cm od podłogi oraz w miejscach szczególnie naraŝonych na wilgoć (ściany natrysków). W pomieszczeniu wiatrołapu wycieraczka systemowa Pejan Pedimat, rama aluminiowa anodyzowana na srebrno, wykładzina dywanowa 80 cm x 73 cm (całe pomieszczenie). Wykończenia ścian Przyjmuje się tynki cementowo-wapienne. Jako warstwę wykończeniowa naleŝy wykonać gładź gipsową. W pokojach pensjonariuszy oraz na korytarzach przewiduje się wykonanie lamperii oraz ściany powyŝej w tym samym kolorze farbą zmywalną. W pomieszczeniach mokrych ściany wykończone glazurą /łazienki, sanitariaty/ do wysokości sufitu podwieszonego. W łączniku przy umywalce naleŝy wykonać fartuch z glazury do wysokości,60 m. (po 60 cm od krawędzi umywalki na boki w obie strony). Strona nr 6/27

17 Sufity Wysokości, na jakich naleŝy wykonać sufit podwieszany pokazują rysunki. Projektuje się naleŝy wykonać sufit podwieszany z płyt GK na systemowym podwójnym ruszcie stalowym. Grubość płyt,25 cm. W pomieszczeniach mokrych płyty GKB wodoodporne (zielone). W niektórych pomieszczeniach piwnicy nie projektuje się sufitu podwieszanego. Anemostaty, kratki wentylacyjne, oprawy oświetleniowe naleŝy montować zgodnie z projektami branŝowymi. Stolarka drzwiowa Drzwi w systemie np. porta wzmocnione w kolorze buk uchylne; patrz zestawienie stolarki drzwiowej rys. A-2. Dla niektórych pomieszczeń drzwi przesuwne. Ślusarka aluminiowa Zaprojektowano ślusarkę aluminiową wewnętrzną i zewnętrzną wg opisów na rysunkach. Szklenie jak w opisach zestawień ślusarki. Częściowo ślusarka p.poŝ. EI30. Przed wykonaniem i montaŝem ślusarki naleŝy sprawdzić wszelkie wymiary oraz kierunki otwierania. MontaŜślusarki aluminiowej wykonać zgodnie ze sztuką i technologią budowlaną. Zestawienie ślusarki rys. A-. Ślusarka okienna Ślusarka okienna aluminiowa wg opisów na rysunkach. Szklenie jak w opisach zestawień ślusarki. Jedną kwaterę dla kaŝdego pomieszczenia naleŝy wyposaŝyć w nawiewnik higrosterowany Aereco. Zestawienie ślusarki rys. A-0. Dla duŝych przeszkleń w sali wielofunkcyjnej (.6) oraz dla holu wejściowego (.02), naleŝy zamontowaćŝaluzje zewnętrzne. Przyjęto Ŝaluzje fasadowe zewnętrzne firmy Hunter Douglas uruchamiane z wewnątrz z napędem elektrycznym. Szczegóły montaŝu ustalić na budowie przed zamówieniem Ŝaluzji. Ze względów przeciwpoŝarowych zaprojektowano okna połaciowe dla obu klatek schodowych typu Valux połączone z systemem oddymiania i przewietrzania klatki schodowej. Portfenetry Dla okien balkonowych na pierwszym i drugim piętrze naleŝy wykonać balustrady /portfenetry/. Balustrady stalowe malowane proszkowo. Balustrady wykonać wg rysunku nr A-8. Lokalizacja została pokazana na rysunkach elewacji. Daszki nad wejściami do budynku Zaprojektowano 4 daszki dla wejść do budynku. Dwa na wyjściach z klatek schodowych, dwa na wyjściach z sali wielofunkcyjnej. Daszki lekkie szklane o wymiarach 50 cm szer x 00 cm głębokość. Element montaŝowy ściągi (rurka sztywna stalowa). Szyba VSG 88,4 Parasol Grafit. Elementy stalowe, uchwyty, odciągi patentowe stal nierdzewna producent Europlast Rzeszów. MontaŜ wykonać zgodnie z instrukcja producenta daszka. Parapety Zewnętrzne - blacha cynkowo-tytanowa, Wewnętrzne - drewniane. Elewacje Elewacja z klinkieru Klinkier CRH Patoka Clasic układany zgodnie ze wzorem na rys. A-9. Zaprawa CRH szara. Zaprawę naleŝy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na worku. Podczas pracy nie dodawać do zaprawy dodatkowej ilości wody, gdyŝ mogą wystąpić róŝnice kolorystyczne. Spoinowanie na głęboką fugę. W trakcie murowania naleŝy zawsze mieszać cegły z kilku palet. Elewację z klinkieru naleŝy dylatować. Dylatacje pokazano na rys. A-9. Dla otworów okiennych w ścianach z cegły klinkierowej przyjęto zbrojenie systemu HABE Murfor. Cegły klinkierowe nadproŝy naleŝy osadzić pionowo. Dodatkowo elewacje naleŝy poziomo zamontować /oprzeć/ na konsolach w tym samym systemie. Poziomy pokazano na rys. A-9. MontaŜ wykonać wg zaleceń producenta systemu zakotwień elewacji. Mocowanie cegieł do ścian nośnych Porotherm min. 5 kotew na m 2 w rozstawie 50 Strona nr 7/27

18 cm w poziomie i 45 cm w pionie. Dodatkowo wokół otworów okiennych i drzwiowych 3 szt na mb (metr bieŝący otworu). Kotwy stal nierdzewna kwasoodporna. Średnica kotew 4 mm. Elewację klinkierową naleŝy wyposaŝyć w systemowe kratki wentylacyjnoodwadniające. Pierwszy rząd u spodu elewacji, drugi na wysokości 5,5 m od dołu elewacji. U spodu warstwy zewnętrznej w miejscu jej podparcia naleŝy wykonać fartuch z folii lub papy bitumicznej. NaleŜy równieŝ zastosować krąŝki dystansowe dla warstwy wełny mineralnej. Elewacja z desek łącznik i południowa klatka schodowa Listwy drewniane fasadowe ułoŝone poziomo przymocowane poprzez łaty (przyjęto łaty 23/45 mm) do legarów (przyjęto legary 60/00 mm). Między łaty a legary naleŝy zamontować folię wiatroizolacyjną. Odstęp pomiędzy łatami nie większy niŝ 60 cm. Listwy o grubości min. 22 mm i szerokości min. 8 cm. Proponuje się zastosować drewno z modrzewia syberyjskiego. MoŜna zastosować gotowe listwy fasadowe juŝ pomalowane i zaimpregnowane firmy MOCO typ RHOMBO. Do wykończenia naroŝników stosować systemowe listwy wykończeniowe. Elementy drewniane naleŝy zaimpregnować a przy cokole naleŝy zaimpregnować ciśnieniowo. Malować farbami bezbarwnymi przeznaczonymi do drewna na zewnątrz. Dźwig osobowy W głównym budynku zaprojektowano dźwig osobowy przystosowany dla przewozu osób niepełnosprawnych. Kabina o wymiarach, m x,4 x 2, m. Proponuje się dźwig bez maszynowni o napędzie elektrycznym bezreduktorowy - GEN2 Comfort Optima firmy Otis. Wnętrze kabiny panele winylowe, podłoga wykładzina PCV, drzwi stal nierdzewna piaskowana. Zasilanie doprowadzić do skrzynki zasilającej na ostatniej kondygnacji obok windy. MontaŜ i podłączenie przeprowadzić wg wskazań producenta dźwigu. Wejście do dźwigu na poszczególnych kondygnacjach otwór zabezpieczyć kątownikiem ze stali nierdzewnej piaskowanej. Otwory drzwiowe naleŝy wykańczać dopiero po osadzeniu drzwi przystankowych. Wytyczne dla szybu dźwigowego Zakłada się wentylację na zewnątrz, powierzchnia wentylacji powinna wynosić min. % powierzchni przekroju poprzecznego szybu (kratka wentylacyjna pod okapem wyŝszego dachu). Przyjęto otwór w nadszybiu 20x20 cm. Podszybie na całej swojej głębokości powinno być zabezpieczone przed wilgocią. Szyb naleŝy otynkować i pomalować. Szyb dźwigu naleŝy przesklepić płytą Ŝelbetową z osadzonymi w niej hakami montaŝowymi dźwigu. Rozstaw i rodzaj haków wg projektu konstrukcji. Izolacje Termiczne Ściany trójwarstwowe zewnętrzne izolacja z wełny mineralnej gr. 0 cm przyjęto wełnę Rockwool Superrock. U=0,264 W/(m 2 K). Ściany pokryte deskami zewnętrzne izolacja z wełny mineralnej gr. 0 cm przyjęto wełnę Rockwool Superrock. U=0,267 W/(m 2 K). Na stropie ostatniej kondygnacji przyjęto Rockwool Stroprock gr. 5 cm oraz Rockwool Toprock gr. 0 cm U=0,76 W/(m 2 K). Poszczególne płyty naleŝy układać na siebie mijankowo. Przestrzeń nad ociepleniem wentylowana. Izolacja termiczna ścian piwnic styropian FS 20 gr. 7,0 cm. Izolacja podłogi piwnic styropian FS 20 gr. 8,0 cm. Akustyczne Stropy - pod warstwą wylewki styropian FS20 gr. 5,0 cm. Przeciwwilgociowe Fundamenty - Izolacje poziome fundamentów z 2 warstw papy na abizolu. Pionowe powierzchnie - izolacje powłokowe z abizolu P po zagruntowaniu abizolem R. Ściany piwnic Powierzchnie boczne ław i ścian piwnic powlec 2-krotnie powłokami bitumicznymi. Od zewnątrz ściany piwnic naleŝy pokryć izolacją przeciwwilgociową np. membraną Fondaline od poziomu ław fundamentowych do poziomu terenu. Strona nr 8/27

19 Posadzki W pomieszczeniach mokrych naleŝy wykonać izolację przeciwwilgociową folią w płynie np. środkiem firmy Schomburg Aquafin 2K. Izolację naleŝy równieŝ wykonać na ścianach pomieszczeń mokrych do wysokości 0 cm od podłogi oraz w miejscach szczególnie naraŝonych na wilgoć (ściany natrysków). 6. Instalacje wewnętrzne Instalacje sanitarne Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna Sanitariaty w pomieszczeniach mieszkalnych posiadają kanały wentylacyjne grawitacyjne wyprowadzone nad dach. W celu wspomoŝenia grawitacji na wlotach do tych kanałów zainstalowane zostaną wentylatory łazienkowe włączające się wraz z włączeniem oświetlenia. W oknach pomieszczeń naleŝy zainstalować nawiewniki AERECO. Parter: W pomieszczeniu Sali wielofunkcyjnej zastosowano wentylacje wywiewną zakładając 2 krotna wymianę powietrza. Jako elementy wywiewne projektuje się 2 wentylatory nakratkowe o wydajności po 260 m3/h zainstalowane na kanałach wyprowadzonych nad dach budynku. W sali terapii zajęciowej zastosowano wentylator wyciągowy nakratkowy o wydajności 260 m3/h(2 wymiany powietrza /h) Wentylatory włączane będą ręcznie. Wentylacja części socjalnej przy pomocy wentylatora kanałowego o wydajności 300 m3/h W pomieszczeniach projektuje się anemostaty DN 00. Powietrze odprowadzone będzie przewodami spiro do wentylatora i dalej szachem przewodami spiro nad dach budynku Wentylator włączony będzie czujnikiem ruchu. Piwnice: W pomieszczeniu palarni załoŝono 6 krotną wymianę powietrza (360 m3/h). Powietrze usuwane będzie okresowo podczas uŝytkowania przy pomocy wentylatora wywiewnego włączanego ręcznie. Powietrze wywiewane będzie nad dach kanałem z rur spiro zabudowanym w szachcie. W pomieszczeniach pralni i prasowalni przewidziano 6-cio krotną wymianę powietrza. Projektuje się nawiew wentylatorem kanałowym i dogrzewanie powietrza przy pomocy nagrzewnicy elektrycznej. Wywiew powietrza wentylatorem kanałowym i przewodem z rur spiro wyprowadzonym w szachcie nad dach. Szczegółowe rozwiązania opisuje projekt branŝowy. Kanalizacja wewnętrzna Ścieki z budynku odprowadzone będą do kanalizacji ogólnospławnej poprzez projektowane przyłącze i projektowaną przepompownię. Kanalizacja zewnętrzna jest tematem odrębnego opracowania. Przybory sanitarne zgrupowano w węzłach sanitarnych (prysznic,wc, umywalka) Na parterze budynku projektowane są pomieszczenia obsługowe, w których zainstalowane będą sanitariaty. W piwnicy budynku projektowana jest pralnia. Rozmieszczenie poszczególnych przyborów pokazano na rysunkach. Odprowadzenie ścieków wykonać z rur PCV kielichowych. W niektórych pomieszczeniach takich jak składziki porządkowe zlew jednokomorowy naleŝy zamontować na wys. 50 cm. Kanalizacja wewnętrzna wykonana będzie na ścianach budynku i częściowo w bruzdach ściennych i pod posadzką. Na pionach kanalizacyjnych zabudować czyszczaki. Na wylocie poziomów kanalizacyjnych zabudować klapy zwrotne przeciwburzowe. Poziomy w piwnicach prowadzić pod stropem i pod posadzką. Piony kanalizacyjne zakończyć rurami wywiewnymi wyprowadzonymi nad dach budynku. Wody z dachu odprowadzone będą do projektowanych ciągów kanalizacyjnych. Woda ciepła i zimna Woda zimna doprowadzona będzie z rurociągu przyłączeniowego do istniejącego budynku. Strona nr 9/27

20 Proponuje się zachowanie istniejącego przyłącza i wykonanie od niego podłączenia. W pomieszczeniu piwnic zabudowany będzie wodomierz mierzący wodę dla nowego budynku. Przed wodomierzem zabudowany będzie reduktor ciśnienia a za wodomierzem zawór antyskaŝeniowy. Całość odcięta będzie zaworami kulowymi. Woda rozprowadzona będzie pod stropem piwnic do poszczególnych pionów. Woda ciepła uzyskiwana będzie z projektowanej kotłowni (podgrzewacz wody 400 l). Przewody naleŝy prowadzić w bruzdach ściennych lub na zewnątrz ścian. Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać z rur polietylenowych PE-Xc łączonych typowymi dla systemu kształtkami. Nieizolowane termicznie odcinki rur polietylenowych prowadzić w rurkach Peszla. Szczegółowe rozwiązania wod.- kan. uwzględnia projekt branŝowy. Instalacja c. o. Grzejniki We wszystkich pomieszczeniach jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe,płytowe firmy RETTIG PURMO typu VK zasilane od dołu. Grzejniki podłączyć do instalacji poprzez przyłączny zestaw zaworowy do tych grzejników. W łazienkach projektuje się grzejniki drabinkowe tej samej firmy. Przewody Rozprowadzenie instalacji wykonać przy pomocy rur polietylenowych PE-Xc/AL./PE systemu Comap (z osłoną antydyfuzyjną). Poziomy w piwnicach i piony wykonać z rur miedzianych. Rury prowadzone będą pod stropem piwnic do poszczególnych pionów. Przewody w piwnicy zaizolować termicznie otuliną z pianki PU o grubości 30 mm Rury w piwnicy prowadzić ze spadkiem w kierunku kotłowni gdzie w piwnicy zainstalowane będą zawory z kurkiem spustowym. Rozmieszczenie grzejników, ich rodzaj i sposób podłączenia, regulacji opisuje projekt branŝowy. Instalacje elektryczne W obiekcie projektowane są następujące instalacje elektryczne: - instalacja oświetlenia ogólnego wnętrz światłem elektrycznym, - instalacja gniazd wtyczkowych, - zasilanie urządzeń wyposaŝenia technicznego budynku np. wentylatorów, - instalacja przyzewowa, - instalacja sygnalizacji poŝaru, - instalacja połączeń wyrównawczych, - instal. oświetlenia ewakuacyjnego. Szczegółowe rozwiązania uwzględnia projekt branŝowy 7. WyposaŜenie pomieszczeń sanitarnych Projektowane sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych: Piwnica Pomieszczenie nr 0.08 Parter Pomieszczenie nr.3 Piętro Pomieszczenie nr 2.05, 2,06 /łazienki przy pokojach pensjonariuszy/ 2 Piętro Pomieszczenie nr 3.05, 3,06 /łazienki przy pokojach pensjonariuszy/ Strona nr 20/27

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Budynek Mieszkalny ul. Siewna 14 KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Obecnie realizujemy kameralny budynek mieszkalny z garaŝami, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Standard wykończenia 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy przęsła stalowe, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka betonowa ławki, lampy,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora podkłady budowlane wizja

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1. Ogólny opis stanu istniejącego Obiekt, w którym mieści się przebudowywana kuchnia, jest budynkiem w całości podpiwniczonym o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa. Szarejka. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa. Szarejka. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa Szarejka www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA

STANDARD WYKOŃCZENIA STANDARD WYKOŃCZENIA 1. Otoczenie 1.1 Ogrodzenie systemowe 1.2 Dojścia piesze kostka betonowa 1.3 Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci systemowe, wiata na śmietnik, urządzenie placu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan Instalacje elektryczne Instalacje niskoprądowe kostka betonowa

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 1. OTOCZENIE Dojścia piesze kostka betonowa Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw dla dzieci Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul.

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. OPIS TECHNICZNY Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa SPIS TREŚCI: 1. UWAGI OGÓLNE 2. STANDARD 3. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW FUNDAMENTY KONDYGNACJE 4. INSTALACJE 4.1. WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa Z15 D. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa Z15 D. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa Z15 D www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI "INNOWATOR PLUS" Piotr śywica 62-510 Konin, ul. Poznańska 74 tel. 245-45-77 NIP 665-109-28-97 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń 45,46 i 47 na gabinet

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne

OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców. I. Dane ogólne OPIS TECHNICZNY do projektu aranŝacji wnętrz budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Dubie, gm. Szczerców I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Budynek świetlicy środowiskowej 1.2. Lokalizacja : Lubiec gm.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Obiekt Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu Adres inwestycji Działka nr. 443/1, 443/2 obręb Będziemyśl pow. ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackie Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo