Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Wytyczne do opisu przedmiotu zamówienia w ramach zadania: Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologi Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego ZPZOZ w Zielonej Górze - Opis przedmiotu zamówienia branża elektryczna: W zakresie zamówienia przewiduje się zaprojektowanie niżej wymienionych instalacji elektrycznych i teletechnicznych : I. Rozdzielnica główna RG-U w budynku U : 1) Należy zdemontować istniejącą rozdzielnicę główną RG U w budynku U; (na czas prac związanych z demontażem starej i montażem nowej rozdzielni głównej należy zapewnić tymczasową rozdzielnię główną która umożliwi funkcjonowanie oddziałów i jednostek organizacyjnych Szpitala zasilanych z rozdzielni głównej budynku U). 2) Należy zaprojektować nową rozdzielnicę główną RG-U budynku U, uwzględniając w jej wyposażeniu: dwa główne p.pożarowe wyłączniki prądu (ppoż.), osobny dla części rezerwowanej oraz dla części nierezerwowanej, sterowanych z kasetek ppoż. Kasetki służące do sterowania głównymi p. pożarowymi wyłącznikami prądu należy usytuować przed głównym wejściem do budynku. Przedmiotowe kasetki należy zabezpieczyć ażeby nie było dojścia osób postronnych, które mogłyby przez przypadek spowodować wyłączenie obiektu i zagrozić zdrowiu i życiu pacjenta. Z uwagi na powyższe i na specyfikę pracy szpitala projektant uzgodni z Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej usytuowanie kasetek ppoż., ochronniki przepięciowe, dwa cyfrowe analizatory parametrów zasilania z wyświetlaczem i z polskim MENU osobny dla części rezerwowanej oraz dla części nierezerwowanej z oprogramowaniem. Analizatory parametrów zasilania powinny wskazywać: napięcia fazowe i międzyfazowe asymetria napięć, prądy fazowe i obliczanie prądu w przewodzie neutralnym, cosinus i tangens, dla każdej fazy i trójfazowo, częstotliwość, harmoniczne, ich zawartość i współczynnik mocy dla każdej harmonicznej oraz THD (dla napięć i prądów), moce (czynne, bierne, pozorne, modułowe, odkształcone), w każdej fazie i trójfazowo energie (czynne, bierne) Specyfikacja analizatorów: wprowadzanie nastaw i konfiguracja za pomocą pilota lub poprzez interfejs szeregowy, wewnętrzna nieulotna pamięć o pojemności min zdarzeń, min ostatnich okresów zużycia energii, min ostatnich średnich wartości napięć i prądów, umożliwiająca gromadzenie danych dotyczących pomiarów i zakłóceń) z możliwością wydruku, automatyczna synchronizacja z atomowym wzorcem czasu (DCF), wartości średnie z 200ms okresów pomiarowych, zaniki i skoki napięcia (rozdzielczość 1/2 okresu sieci), zaniki zasilania lub restarty przyrządu, modyfikacje konfiguracji zmiany stanów wejść i wyjść dwustanowych, przekroczenia nastawionych progów np. tolerancji mierzonych parametrów, wbudowana drukarka umożliwiająca wydruk danych pomiarowych, parametrów progowych, przerw i zaników zasilania itp. parametrów. Analizatory maja być podłączone do magistrali w celu odczytu parametrów z komputera kierownika Sekcji elektrycznej znajdującego się w budynku K,

2 liczniki pomiarowo - rozliczeniowe (wewnętrzne) dla każdego Oddziału w budynku U osobno (niezależnie dla poszczególnych WLZ-ów) z pamięcią min. 12 okresów rozliczeniowych, zapis do pamięci licznika bez konieczności uruchomiania komputera odczytującego. Liczniki mają być podłączone do magistrali PROFIBUS (lub podobna), w celu odczytu parametrów z komputera kierownika Sekcji elektrycznej znajdującego się w budynku K. Zdalny odczyt liczników kompatybilny z programem Numeron Energia 3. Licznik pomiarowo-rozliczeniowe muszą posiadać historię zużycia kwh energii elektrycznej, rozłączniki, wyłączniki, zabezpieczenia, układ SZR z samoczynnym załączeniem rezerwy (sterowanie automatyczne) i z ręcznym załączaniem rezerwy ( sterowanie ręczne), nowoprojektowaną rozdzielnicę główną RG należy wyposażyć w kontrolę prądów upływu obwodów wyjściowych (wewnętrznych linii zasilających) do wszystkich oddziałów w budynku U. 3) Należy wykonać uziemienie, połączenia wyrównawcze rozdzielni głównej RG. 4) Należy uwzględnić remont istniejącego pomieszczenia rozdzielnicy głównej w budynku : wykonanie prac budowlanych (szpachlowanie, malowanie, wykonanie posadzki dielektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w celu dostosowania pomieszczenia jako oddzielnej strefy pożarowej), wykonanie instalacji elektrycznej pomieszczenia (oświetlenie robocze, oświetlenie awaryjne z centralnej baterii,gniazda robocze, instalacja SAP), wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia, Zdemontowanie i przeniesienie mediów sanitarnych ( C.O, Z.W, C.W, kanalizacja, przeniesienie kanałów wentylacyjnych) z pomieszczenia rozdzielni głównej na ciąg komunikacyjny z uwagi na to że jest to pomieszczenie ruchu elektrycznego. 5) Należy zamontować nową rozdzielnicę główną RG-U budynku U. 6) Należy uporządkować, dostosować i podłączyć wszystkie istniejące obwody: oświetleniowe, gniazdowe, WLZ-y, zasilania do urządzeń technologicznych do nowej rozdzielni głównej RG-U w budynku U. 7) W pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku U jest zamontowany istniejący system baterii centralnej 24V służący do zasilania opraw ewakuacyjnych w budynku U i lamp operacyjnych na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. Z uwagi na powyższe należy zdemontować istniejący system centralnej baterii i zaprojektować nowy kompletny system w nowo adoptowanym pomieszczeniu zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. II. 8) W pomieszczeniu rozdzielni głównej budynku U jest zamontowany istniejący system baterii centralnej 24V służący do zasilania opraw ewakuacyjnych w budynku U i lamp operacyjnych na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. Z uwagi na powyższe należy zdemontować istniejący system centralnej baterii i zaprojektować nowy kompletny system w nowo adoptowanym pomieszczeniuw przyziemiu zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. II. Uwagi: Do Projektu i Specyfikacji Technicznej należy wnieść zapis o następującej treści: Wykonawca bezwzględnie przewidzi konieczność dostosowania prac modernizacyjnych, przełączeniowych i łączeniowych w rozdzielni głównej budynku U, z uwzględnieniem nieprzerwanej pracy czynnej części obiektu Szpitala.

3 Tj. Wykonawca bezwzględnie zapewnieni dostawę energii elektrycznej do prawidłowego funkcjonowania budynku U szpitala w trakcie prac modernizacyjnych. Należy wydzielić pomieszczenie rozdzielni głównej jako odrębną strefę pożarową. II. Bateria Centralna oświetlenia awaryjnego budynku. 1) W przyziemiu budynku U należy zaadaptować i wydzielić pomieszczenie centralnej baterii jako odrębną strefę pożarową. 2) Należy zaprojektować i zamontować nową baterię centralną wraz z zasilaczem oraz systemem automatyki dla potrzeb oświetlenia awaryjnego całego budynku U. 3) Należy wykonać nowe zasilanie na odcinku, od rozdzielni głównej budynku U do nowej baterii centralnej. 4) Należy wykonać kompletną instalację oświetlenia awaryjnego i doprowadzić instalację od centralnej baterii do wszystkich oddziałów i ciągów komunikacyjnych znajdujących się na parterze i I piętrze budynku U oraz czterech klatek schodowych. Powyższy zakres obejmuje część modernizowaną jak również część niemodernizowaną znajdującą się na parterze i I piętrze budynku. Dodatkowo należy dostosować, podłączyć i uruchomić istniejącą instalację oświetlenia awaryjnego pozostałych Oddziałów, ciągów komunikacyjnych i bloku operacyjnego Oddziału Torakochirurgii do nowej baterii centralnej (uwzględniając wszystkie niezbędne prace między innymi wymianę opraw i źródeł światła). Na Oddziale Torakochirurgii ( II piętro) znajduje się lampa operacyjna zasilana z istniejącej centralnej baterii napięciem 24Vz uwagi na powyższe należy dostosować zasilanie od nowej baterii centralnej. 5) W nowoprojektowanym pomieszczeniu należy wykonać: roboty budowlane pomieszczenia (szpachlowanie, malowanie, wykonanie posadzki dielektrycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w celu dostosowania pomieszczenia jako oddzielnej strefy pożarowej), roboty instalacyjne pomieszczenia (oświetlenie robocze, oświetlenie awaryjne z centralnej baterii,gniazda robocze, instalacja SAP) roboty sanitarne (wentylacja, klimatyzacja). III. Zasilanie podstawowe i rezerwowane rozdzielnic piętrowych parter i I piętro budynku: 1) Zasilanie podstawowe i rezerwowe rozdzielnic elektrycznych parter: Należy doprowadzić niezależne wewnętrzne linie zasilające WLZ (podstawowa, rezerwowana) na odcinku od nowoprojektowanej rozdzielni głównej budynku do nowo projektowanych rozdzielni elektrycznych na parterze. Na kondygnacji parterowej budynku wg ekspertyzy pożarowej znajdują się dwie strefy pożarowe. Z uwagi na powyższe w każdej strefie należy przewidzieć adaptację pomieszania technicznego pod potrzeby rozdzielni elektrycznych i urządzeń zasilania gwarantowanego. 2) Zasilanie podstawowe i rezerwowe rozdzielnic elektrycznych - I piętro: Należy doprowadzić niezależne wewnętrzne linie zasilające WLZ (podstawowa, rezerwowana) na odcinku od nowoprojektowanej rozdzielni głównej budynku do nowo projektowanych rozdzielni elektrycznych na I piętrze.

4 Na kondygnacji piętrowej budynku wg ekspertyzy pożarowej znajdują się dwie strefy pożarowe. Z uwagi na powyższe w każdej strefie należy przewidzieć adaptację pomieszania technicznego pod potrzeby rozdzielni elektrycznych i urządzeń zasilania gwarantowanego. IV. Rozdzielnie elektryczne parter i I piętro budynku: 1) W adoptowanych pomieszczeniach technicznych należy zaprojektować nowe rozdzielnie elektryczne, 2) Z rozdzielni elektrycznych wyprowadzić obwody do urządzeń przewidywanych w technologii oraz obwody instalacji elektrycznych wewnętrznych (np: gniazda, oświetlenie itp.), 3) Ilość obwodów, ich rodzaj oraz wartości zabezpieczeń powinny uwzględniać funkcję pomieszczenia, jak i również wymagania zainstalowanych aparatów i urządzeń, 4) Należy wykonać uziemienia rozdzielni oraz połączenia wyrównawcze, 5) Przed wejściem do pomieszczenia technicznego należy wykonać sygnalizację optyczno-akustyczną stanu zabezpieczeń przepięciowych. 6) Rozdzielnice na parterze i I piętrze budynku należy wyposażyć w p.pożarowe wyłączniki prądu, uwzględniając podział na poszczególne strefy pożarowe, zgodnie z ekspertyzę pożarową Szpitala oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. V. Instalacje elektryczne wewnętrzne - parter, I piętro i klatki schodowe budynku Należy zaprojektować: 1) Oświetlenie: Instalacje oświetlenia ogólnego, nocnego, miejscowego i awaryjnego (ewakuacyjne, kierunkowe, bezpieczeństwa). Przy doborze natężenia oświetlenia należy kierować się wymaganiami obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów. Instalacje oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego i bezpieczeństwa) oparte na systemie centralnej baterii, oprawy ledowe. Zainstalowane oprawy muszą gwarantować łatwe utrzymanie ich w czystości, spełniać wymagane normami natężenie oświetlenia i jego równomierność oraz spełniać wymagania techniczne i technologiczne. Należy zaprojektować system oświetlenia energooszczędnego (ledowe). Oświetlenie ogólne i nocne na ciągach komunikacyjnych załączane z dyżurki pielęgniarskiej. 2) Gniazda elektryczne: Instalacje zasilania gniazd wtykowych 1~faz i 3 faz i dedykowanych z UPS, 3) Instalacja do urządzeń technologicznych: Instalacje zasilania urządzeń zawartych w technologii. 4) Wentylacja i klimatyzacja: Instalacje zasilania urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 5) Instalacja lamp bakteriobójczych: Instalacje lamp bakteriobójczych. Rodzaj pomieszczeń w których wymagana jest instalacja lamp bakteriobójczych, należy uzgodnić z pielęgniarką Epidemiologiczną Szpitala. 6) Instalacja uziemiająca: Instalacje uziemiające i wyrównania potencjałów. 7) Instalacja układu IT: W pomieszczeniach w których wymagane jest to obowiązującymi przepisami należy zaprojektować wydzielone gniazda układu IT zasilane z rozdzielni wyposażonych miedzy

5 innymi w transformatory separacyjne z urządzeniami współpracującymi (kontrola stanu izolacji itp.). Obwody układów IT należy wyposażyć w zasilacz awaryjny UPS. Czas podtrzymania zasilania przez UPS z Bypass-em zewnętrznym minimum 20 minut. Zastosowane rozwiązania muszą gwarantować pewność zasilania oraz zapewnić najwyższy stopień ochrony od porażeń. Zasilacz awaryjny UPS należy umieścić w pomieszczeniu technicznym. W pomieszczeniach zakwalifikowanych do grupy 2, dla każdego obwodu w rozdzielni elektrycznej należy zastosować układy kontroli prądów upływu 8) Panele nadłóżkowe: W salach chorych, należy zaprojektować kompletnie wyposażone panele nadłóżkowe zawierające między innymi: oświetlenie ogólne (załączane wyłącznikiem przy wejściu do sali), oświetlenie miejscowe i nocne (załączane z manipulatora), system sygnalizacji przywoławczej (załączone z manipulatora), gniazda wtykowe ( gniazda wtykowe w panelach należy rozdzielić na zasilanie z obwodów podstawowych i rezerwowanych, i obwodów IT w pomieszczeniach grupy 2), gniazda zacisku ekwipotencjalnego. Niezależnie od oświetlenia ogólnego w panelach, należy zaprojektować oświetlenie ogólne nasufitowe. 9) Ochrona od porażeń, pewność zasilania i bezpieczeństwo: Wydzielone sale i pomieszczenia w których jest to wymagane obowiązującymi przepisami muszą mieć dodatkowe zabezpieczenie ciągłego zasilania w energię elektryczną realizowane za pomocą zasilacza awaryjnego UPS. Ze względu na zastosowanie aparatury podtrzymującej życie przyjęto dopuszczalną przerwę w zasilaniu 0,5 s. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach szpitalnych o charakterze grupy 2 muszą spełniać wymagania dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa. W pomieszczeniach grupy 2 konieczna jest sieć IT z transformatorem medycznym. Stworzenie sieci IT zwiększa pewność zasilania oraz zapewnia bezpieczeństwo dla pacjenta i personelu medycznego wymagania normy IEC : Bezpieczeństwo wymaga stałego monitorowania stałego monitorowania stanu izolacji. Zalecana jest kontrola stanu izolacji metodą impulsową. W pomieszczeniach grupy 2 kasety należy wyposażyć w sygnalizacje alarmów. Cyfrowa komunikacja pomiędzy elementami modułów zasilających a kasetą sygnalizacyjną daje możliwość wyświetlania tekstów alarmowych na kasecie sygnalizacyjnej. Urządzenia monitorowania stanu izolacji powinny być przygotowane do wpięcia do nadrzędnego sytemu komputerowego. W wymienionych salach należy zastosować system lokalizacji doziemień w sieci IT każdego obwodu z osobna. Takie rozwiązanie bardzo ułatwia zlokalizowanie uszkodzenia i jest zalecane przez normę IEC ) Zasilanie urządzeń Technicznych WLZ-ty do urządzeń technologicznych, WLZ-ty i instalacje teletechniczne pod potrzeby dźwigu szpitalnego dla osób niepełnosprawnych.

6 11) Instalacja elektryczna komputerowa: a) Rozdzielnia główna komputerowa RGK głównego punktu dystrybucyjnego W istniejącym pomieszczeniu technicznym rozdzielni głównej budynku U należy zaprojektować (z części rezerwowanej rozdzielni głównej) wewnętrzną linię zasilającą, rozdzielnię główną elektryczną komputerową RGK głównego punktu dystrybucyjnego. W pomieszczeniu rozdzielni głównej należy zaprojektować nową kompletną rozdzielnię główną komputerową RGK głównego punktu dystrybucyjnego, Uwaga: Przed projektowaniem RGK, należy zapoznać się z istniejącą dokumentacją sieci elektryczno-logicznej szpitala, wykonanej w 2013r, b) Rozdzielnie elektryczne piętrowe RK W adoptowanych pomieszczeniach technicznych na parterze i I piętrze budynku U należy zaprojektować kompletne rozdzielnie elektryczne RK. Projektowane rozdzielnie należy wyposażyć w wyłącznik główny, kontrole faz zabezpieczenia przepięciowe, wyłączniki różnicowo-prądowe typu A krótko zwłoczne, wyłączniki nadmiarowo-prądowe typu C i inne niezbędne aparaty i urządzenia, W rozdzielniach piętrowych komputerowych RNK należy przewidzieć zapas 40%. c) Instalacja elektryczna komputerowa gniazd DATA Projektowane instalacje do nowych gniazd komputerowych typu DATA należy prowadzić zgodnie z wytycznymi do projektowania sieci logicznej. Tj. prowadzenie tras kablowych, i miejsca doprowadzenia punktów elektryczno-logicznych PEL. d) Zasilanie gniazd komputerowych DATA: W zaadoptowanym pomieszczeniu technicznym należy zaprojektować zasilacz awaryjny UPS w celu zapewnienia bezprzerwowego zasilania dla obwodów gwarantowanych. 12) Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego czterech klatek schodowych: Na klatkach schodowych należy zaprojektować : Instalację oświetlenia ogólnego ze źródłami światła Led, która będzie sterowana opcjonalnie z wyłączników bistabilnych lub zegara astronomicznego, Instalacje oświetlenia awaryjnego ze źródłami światła LED, która będzie zasilana z nowo-projektowanej Centralnej Baterii. Uwagi: 1. Gniazda elektryczne podłączone do części rezerwowanej winny być oznaczone (na stałe) kolorem wyróżniającym się - czerwonym ( np. kolor ramki ), dotyczy to również paneli nad łóżkowych. 2. Gniazda elektryczne układu IT zasilane z UPS-a winny być oznaczone (na stałe) kolorem zielonym ( np. kolor ramki), dotyczy to również paneli nadłuzkowych w których zastosowano gniazda IT. 3. Rodzaj pomieszczeń w których wymagana jest instalacja lamp bakteriobójczych, należy uzgodnić z pielęgniarką Epidemiologiczną Szpitala. 4. W panelu nad-łóżkowym ( np. panel jedno stanowiskowy) należy zaprojektować trzy sztuki gniazd zasilanych z obwodu podstawowego i 2 szt z obwodu rezerwowanego, jeden zacisk ekwipotencjalny, system sygnalizacji przyzywowej, oświetlenie ogólne

7 zapalane z wyłącznika przy drzwiach wejściowych, oświetlenie nocne i miejscowe załączane z manipulatora, gniazdo RJ W salach nadzoru intensywnego oraz w pomieszczeniach w których wymagane jest to obowiązującymi przepisami) należy przewidzieć większą ilość gniazd wtykowych układu IT z kontrolą stanu izolacji zgodnie z technologią. 6. Należy zaprojektować system oświetlenia energooszczędnego (ledowe) W sanitariatach należy zaprojektować oprawy ledowe z czujnikami ruchu. 7. Na I piętrze w skrzydle B wyremontowane instalacje elektryczne należy przystosować do części modernizowanej ( tj. podłączyć do nowo-projektowanych rozdzielni) z uwzględnieniem podziału na strefy pożarowe. Umożliwi to wyłączenie prądu dla każdej strefy oddzielnie. 8. Na I piętrze w skrzydle C (w części nie objętej modernizacją) istniejące instalacje elektryczne należy przystosować do części modernizowanej (tj. podłączyć do nowoprojektowanych rozdzielni) z uwzględnieniem podziału na strefy pożarowe. Umożliwi to wyłączenie prądu dla każdej strefy oddzielnie. 9. Na parterze w części nie objętej modernizacją instalacje elektryczne należy przystosować do części modernizowanej (tj. podłączyć do nowo-projektowanych rozdzielni) z uwzględnieniem podziału na strefy pożarowe. Umożliwi to wyłączenie prądu dla każdej strefy oddzielnie. 10. Stosowane produkty i materiały nie mogą mieć parametrów technicznych gorszych niż wyroby poniższych producentów referencyjnych: rozdzielnie elektryczne Legrand, Hager itp., osprzęt elektryczny Berker, Legrand, instalacje IT Bender. 11. Trasy kablowe należy wykonywać w postaci koryt metalowych na podwieszanych uchwytach, oddzielnie dla instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych w ciągach komunikacyjnych nad sufitem podwieszanym, 12. W dokumentacji projektowej należy wnieść zapisy o następującej treści: Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia należy montować jako nowe wyprodukowane z w roku realizacji inwestycji, Wszystkie urządzenia i materiały instalacji p.poż winny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 13. Aparaty i urządzenia ( układy do kontroli stanu izolacji IT, UPS, bateria centralna, liczniki energii elektrycznej, analizatory sieci w rozdzielni głównej) w pomieszczeniu technicznych rozdzielni należy podłączyć do szafy dystrybucyjnej w poprzez sieć LAN i uruchomić w celu odczytu parametrów ( monitoringu ) z komputera kierownika Sekcji elektrycznej znajdującego się w budynku K. 14. Instalacje muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami (w tym przepisami i normami ppoż.). VI. Instalacje teletechniczne wewnętrzne parter, I piętro i klatki schodowe budynku Należy zaprojektować: 1) Instalacja kontroli dostępu i instalacji domofonowej: Należy wykonać instalację domofonową i instalację kontroli dostępu służącą do zwalniania zaczepów zamków drzwi wejściowych i wyłącznikiem awaryjnym otwarcia drzwi. Kontrola

8 dostępu oparta na manipulatorach kodowych i kartach dostępu (zbliżeniowych). Systemy należy wykonać zgodnie z przepisami p.poż z podziałem na strefy pożarowe. Lokalizacja centralek systemu dyżurki pielęgniarskie. 2) Instalacja systemu monitoringu bezpieczeństwa: Należy zaprojektować system monitoringu bezpieczeństwa obejmujący wejścia do oddziału oraz ciągi komunikacyjne zgodnie z wytycznymi do projektowania sieci logicznej. 3) Instalacja systemu sygnalizacji pożaru: Należy zaprojektować instalację systemu sygnalizacji pożaru (SAP) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4) Instalacja oddymiania, przewietrzania klatek schodowych: Należy zaprojektować instalację oddymiania i przewietrzania na czterech klatkach schodowych budynku oraz w pomieszczeniach gdzie jest to wymagane obowiązującymi przepisami. 5) Instalacja telefoniczna: Należy zaprojektować nową instalację telefoniczną w połączeniu z siecią strukturalną poprzez patch panel telefoniczny zgodnie z wytycznymi do projektowania sieci logicznej. 6) Instalacja systemu telewizji płatnej W pracach projektowych w porozumieniu z właścicielem TV płatnej i użytkownikiem (Szpitala) należy uwzględnić wykonanie przedmiotowej instalacji. 7) Instalacja sygnalizacji i kontroli gazów medycznych: Należy zaprojektować nową instalację sygnalizacji i kontroli gazów medycznych. 8) Instalacja sygnalizacji przywoławczej: Na Oddziale oraz pomieszczeniach w których mogą przebywać pacjenci, należy zaprojektować kompletny system przywoławczy z oprogramowaniem, np. system przywoławszy firmy CALLNET lub równoważnik, których koszt zakupu materiałów będzie porównywalny. System sygnalizacji przywoławczej należy zasilić z części rezerwowanej instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Centrala systemu zamontowana w dyżurce pielęgniarskiej i podłączona do sieci logicznej szpitala. Uwagi: 1) Na I piętrze w skrzydle B, wyremontowane instalacje teletechniczne należy przystosować do części modernizowanej z uwzględnieniem podziału na strefy pożarowe. 2) Na I piętrze w skrzydle C (w części nie objętej modernizacją), instalacje teletechniczne należy przystosować do części modernizowanej z uwzględnieniem podziału na strefy pożarowe. To znaczy między innymi: zintegrować z siecią logiczną i podłączyć do nowo-projektowanych szaf dystrybucyjnych. 3) Na parterze w części nie objętej modernizacją instalacje teletechniczne należy przystosować do części modernizowanej z uwzględnieniem podziału na strefy pożarowe. To znaczy między innymi: zintegrować z siecią logiczną i podłączyć do nowo-projektowanych szaf dystrybucyjnych. 4) Trasy kablowe należy wykonywać w postaci koryt metalowych na podwieszanych uchwytach, oddzielnie dla instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych w ciągach komunikacyjnych nad sufitem podwieszanym, 5) W dokumentacji projektowej należy wnieść zapisy o następującej treści:

9 Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia należy montować jako nowe wyprodukowane z w roku realizacji inwestycji, Wszystkie urządzenia i materiały instalacji p.poż winny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 6) Instalacje muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym przepisami i normami ppoż. VII. Isnstalacja odgromowa W budynku U (skrzydło B) w części dachowej objętej przebudową, należy zaprojektować kompletną nową instalację odgromową i uziemiającą ( w trym instalacja pozioma na dachu, zwody pionowe i uziom) zgodnie z obowiązującymi przepisami. VIII. Sieć telefoniczna Należy zaprojektować nowe kable telefoniczne YTKSY 50x2x0,5 (0,7) na odcinku od pomieszczenia głównej głowicy telefonicznej zlokalizowanej w pomieszczeniu socjalnym na poziomie parteru w budynku U do nowo projektowanych szaf dystrybucyjnych na parterze i I piętrze budynku. W ramach przebudowy należy wymienić na większą istniejącą główną głowicę telefoniczną oraz zinwentaryzować i uporządkować istniejące przewody telefoniczne. IX. Uwagi Ogólne do dokumentacji projektowej branży elektrycznej : 1) Przed przystąpieniem do projektowania projektant ma wykonać wizję lokalną i inwentaryzację stanu istniejącego w celu ustalenia zakresu niezbędnych robót we wskazanym obszarze oraz w celu uzgodnienia tras kablowych i rozwiązań projektowych. Na podstawie uzgodnień należy opracować założenia do projektów, które po zaakceptowaniu przez inwestora będą podstawa do wykonania projektów. 2) pracowanie winno obejmować : część projektowa z robotami towarzyszącymi, część kosztorysową: szczegółowy przedmiar robot i kosztorysy inwestorskie branżowe z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu, kosztorysy ofertowe, specyfikację wykonania i odbioru robót, wymagane uzgodnienie i pozwolenia w tym pozwolenie na budowę dokumentację projektowa należy opracować w wersji papierowej elektronicznej płyta CD (w formacie PDF i w wersji edytowalnej dwg). 3) Zgodnie z 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109, poz. 719), dla urządzeń przeciwpożarowych wykonać odrębnie projekty wykonawcze oraz uzgodnić je z rzeczoznawca d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dotyczy to wszystkich instalacji objętych przepisami p.poz, miedzy innymi:instalacji SAP, oddymiania, instalacji oświetlenia awaryjnego z centralną baterią, przeciwpożarowych wyłączników prądu ppoż., tras kablowych i wszystkich pozostałych instalacji wymagających akceptacji i zatwierdzenia. 4) Projekty branżowe winny być skoordynowne, opracowane na podstawie technologii, wytycznych inwestora oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z szczególnym uwzględnieniem przepisów i norm dotyczących szpitali. Wytyczne

10 branży elektrycznej dotyczącej części informatycznej należy traktować jako wzajemne uzupełnienia. 5) Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień do uzyskania decyzji pozwoleniu na budowę. 6) W pracach projektowych należy uwzględnić ekspertyzę pożarową Szpitala. 7) Instalacje należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normą PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia - wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji w pomieszczeniach medycznych. Norma ta porządkuje informacje dotyczące rodzajów sieci jakie mogą być stosowane w szpitalach, w zależności od rodzaju pomieszczeń, podaje sposoby uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa, klasyfikuje wszystkie pomieszczenia użytkowane medycznie oraz sugeruje pewne rozwiązania w zakresie bezpiecznych instalacji. 8) Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinna wykonywać firma posiadająca niezbędną wiedzę oraz przygotowanie zawodowe i sprzętowe do wykonywania tego typu robót. Instalacje i wyposażenie elektryczne wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.nr 75/2002 poz. 690). Wykaz polskich norm dotyczących rozwiązań technicznych został ujęty w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 239 z 2010 roku. Instalację podczas montażu i po wykonaniu, a przed oddaniem do eksploatacji poddać oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania norm. Sprawdzić fizycznie prawidłowość działania wyłączników nadmiarowoprądowych i różnicowoprądowych. Wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń we wszystkich obwodach. Wyniki pomiarów zaprotokółować i przekazać użytkownikowi obiektu. Instalowane urządzenia i materiały muszą posiadać właściwe atesty. 9) Projekt należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

11 - Modernizacja Oddziału Pulmonologii i Onkologi Pulmonologicznej Szpitala Wojewódzkiego ZPZOZ w Zielonej Górze - Opis przedmiotu zamówienia Dźwig szpitalny I. Dźwig szpitalny W ramach przebudowy Oddziału Pulmonologi należy zaprojektować dźwig przystosowany dla osób niepełnosprawnych, który będzie obsługiwał parter i I piętro w części C budynku U. Projektowany dźwig musi mieć napęd elektryczny. Oświetlenie kabiny projektowanego dźwigu ma być realizowane za pomocą opraw z ledowymi źródłami światła. Kabina dźwigu musi być wyposażona w: kamery systemu monitoringu podłączone do systemu monitoringu bezpieczeństwa, projektowanego w ramach przebudowy budynku. system łączności z konserwatorem dźwigu oparty na module GSM z kartą. Dźwig, instalacje elektryczne, teletechniczne i p.poż szybu dźwigowego muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Budowa szybu zgodnie z wytycznymi branży budowlanej. Uwagi : 1) Przy montażu dźwigu należy uwzględnić dostawę i uruchomienie urządzeń oraz konieczność uzyskania Decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalających na eksploatacje dźwigu 2) Projektowany dźwig, maszynownia i szyb dźwigowy muszą spełniać warunki obowiązujących przepisów i norm w tym zakresie, szczególnie muszą zostać uwzględnione obowiązujące przepisy ppoż. 3) Projekt musi zostać zaakceptowany i zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw ppoż. Dotyczy to wszystkich instalacji objętych przepisami p.poz.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania Oferenta.

Odpowiedź na pytania Oferenta. Projekt nr WND RPPM.05.03.00-00-002/09 współfinansowany ze środków Unii ej w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa Odpowiedź na pytania Oferenta.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo