PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI ZACHÓD WROCŁAW, ul. Powstańców Śląskich 161, dz. Nr 77, AM-1, obręb Borek BRANŻA PROJEKTANT NR UPR. PODPIS Teletechnika mgr inż. Oskar Pawlak Upr. 384/DOŚ/10 Wrzesień

2 1. DANE WYJŚCIOWE Inwestor Temat Przedmiot i zakres opracowania Przepisy i normy SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU - SAP Zakres ochrony Charakterystyka obiektu Funkcje systemu w przypadku pożaru lub zadymienia Podstawowe elementy systemu Rodzaj ochrony Koncepcja systemu Organizacja alarmowania Założenia dotyczące sterowań i monitorowania urządzeń Podział stref dozoru w systemie SAP Lokalizacja centrali pożarowej Powiadomienie Straży Pożarnej Opis podstawowych elementów systemu Świadectwo certyfikacji sprzętu Montaż czujek Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych Instalowanie modułów kontrolno-sterujących Instalowanie sygnalizatorów Bilans energetyczny Zestawienie materiałów Okablowanie systemu wytyczne montażowe Pomiary Konserwacja Uwagi końcowe SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ Ogólny opis systemu Opis techniczny sterowania systemem oddymiania/napowietrzania grawitacyjnego klatki schodowej Opis podstawowych elementów systemu Ogólne wytyczne montażowe instalacji Montaż centralek Przyciski alarmowe Dobór przewodów sterujących Wytyczne dla prowadzenia przewodów systemu oddymiania Zestawienie zasadniczych urządzeń Konserwacja SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV Informacje ogólne Koncepcja systemu Punkt obserwacji i zapisu obrazu Urządzenia opis ogólny Zestawienie zasadniczych urządzeń Zasilanie systemu Okablowanie Uruchomienie systemu Konserwacja

3 1. DANE WYJŚCIOWE 1.1. Inwestor PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW WROCŁAW, ul. Podwale Temat BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI ZACHÓD WROCŁAW, ul. Powstańców Śląskich 161, dz. Nr 77, AM-1, obręb Borek Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem tego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych w podlegającym opracowaniu zakresie. W skład projektowanych instalacji teletechnicznych wchodzą: System sygnalizacji alarmu pożaru SAP, Systemy sterowania oddymianiem klatki schodowej System telewizji dozorowej CCTV System wideo domofonów Uwaga! Wszystkie rysunki branży teletechnicznej powinny być rozpatrywane razem z rysunkami innych branż Przepisy i normy Opracowanie niniejsze powstało w oparciu o: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 nr 106, poz. Z późniejszymi zmianami) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 1991 nr 81, poz. 351, z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 71). PKN-CEN/TS Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. PN-EN :2003. Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania uzgodnienia międzybranżowe, wytyczne inwestora dokumentacje techniczne projektowanych urządzeń. 2. SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU - SAP 2.1. Zakres ochrony Zgodnie z charakterystyką, rodzajem i przeznaczeniem podlegającego przebudowie obszaru przyjęto jego ochronę całkowitą, tzn. że wszystkie pomieszczenia, objęte zostaną systemem sygnalizacji i wykrywania pożaru. Dotyczy to wszystkich pomieszczeń biurowych oraz korytarzy i innych pomieszczeń technicznych. Ochronie pożarowej podlegać będą również wszystkie przestrzenie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach posiadających taki sufit. 2

4 Odstąpiono jedynie od zabezpieczenia pomieszczeń o małym stopniu zagrożenia pożarowego, w których brak jest materiałów łatwo palnych, występuje duża wilgotność oraz brak jest możliwości powstania i rozprzestrzeniania się pożaru (np. sanitariaty, pomieszczenia mokre ). Funkcje wykrywania pożarów w tych pomieszczeniach pozostawiono dozorowi ludzkiemu z wykorzystywaniem do alarmowania ręcznych przycisków alarmowych zlokalizowanych na ciągach komunikacyjnych Charakterystyka obiektu Budynek zlokalizowany jest na działce nr 77 AM-1, obręb Borek położonej przy ul. Powstańców Śląskich 161 we Wrocławiu. Budynek stanowi część południowo-wschodniej pierzei ul. Powstańców Śląskich. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy bezpośrednio z chodnika. Od podwórza zlokalizowane jest drugie wejście wyłącznie dla pracowników. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, przy jej południowo-wschodniej granicy posadowiony jest budynek, przy granicy północno-zachodniej wybudowany jest ciąg garaży. Pozostały, środkowy teren stanowi plac manewrowy i miejsca postojowe dla pracowników. Wjazd na teren posesji znajduje się od strony północno-wschodniej. Budynek, będący przedmiotem modernizacji jest obiektem wpisanym do gminnego wykazu zabytków. Zbudowany prawdopodobnie na początku XX wieku. Budynek posiada przyziemie na poziomie chodnika oraz trzy kondygnacje biurowe (ostatnia na poddaszu). Stropodach płaski (z niewielkim spadkiem) od strony podwórza i jednospadowy od strony ulicy. Brak informacji o głębokości posadowienia i rodzaju fundamentów. Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej ceramicznej. Nowe ściany, na III piętrze, wykonane po roku 1987, również z cegły ceramicznej i betonu komórkowego. Stropy stalowo ceramiczne - wg. inwentaryzacji i opisu projektu wykonanych przez WUTEH. Brak informacji bardziej szczegółowych. Stropy nad III piętrem z płyt WPS, wykonane po roku 1987, nad nimi konstrukcja dachowa stalowa, pokryta płytkami korytkowymi DKZ. Pokrycie dachówką ceramiczną od strony ulicy i papą od podwórza. Wewnętrzne schody wejściowe od ulicy betonowe, obłożone lastrykiem. Spoczniki na wejściu i parterze z kolorowego lastryka. Schody od strony podwrza żelbetowe pokryte płytkami ceramicznymi, do piwnicy betonowe. Tynki gładkie na ścianach wewnętrznych wszystkich pomieszczeń. W piwnicach część tynków wymaga wymiany.w klatce schodowej i ścianach korytarzy lamperie olejne. Na ścianach klatki od strony podwórza, a także na sufitach III piętra występują liczne spękania tynku. Sztukaterie występują na sufitach pomieszczeń biurowych I i II piętra. Zakres prac budowlanych określa opis przedmiotu zamówień przygotowany przez Inwestora. Proponowane zmiany funkcjonalne polegają głownie na modernizacji istniejących węzłów sanitarnych, z wykonaniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na parterze. Likwidację prowizorycznej dyżurki, znajdującej się na parterze u zbiegu schodów z poziomu ulicy i podwórza, adaptację dla tej funkcji pomieszczenia w przyziemiu, z połączeniem z klatką schodową na poziomie wejścia do budynku. Przystosowanie istniejącego w przyziemiu archiwum przez połączenie czterech pomieszczeń, zainstalowanie nowych regałów jezdnych, zabezpieczenie wejść do archiwów drzwiami stalowymi stosowanymi w tajnych kancelariach i archiwach państwowych. W branży instalacyjnej projektuje się wymianę całości instalacji wod-kan, c.o. oraz zmianę usytuowania hydrantów na kondygnacjach biurowych. W zakresie instalacji elektrycznej instalację systemu alarmu pożarowego, oddymiania obiektu, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego oraz dozoru telewizyjnego Zakres robot instalacyjnych nie narusza istniejącego układu pomieszczeń Funkcje systemu w przypadku pożaru lub zadymienia System pożarowy SAP służy wykryciu pożaru we wczesnym jego stadium. Do detekcji pożaru w podlegającym ochronie obszarze wykorzystać należy optyczne czujki dymu zamontowane na pętlach dozorowych prowadzonych przez podlegające dozorowi pomieszczenia. System pożarowy oprócz detekcji 3

5 wyposażyć należy w moduły monitorująco sterujące (elementy adresowalne na pętlach pożarowych) umożliwiające spełnienie funkcji związanych ze sterowaniami i nadzorem instalacji bezpieczeństwa obiektu współpracujących podczas pożaru z systemem SAP. Na podlagającym obszarze zamontowane moduły powinny umożliwić następujące funkcje: L.p. Opis działania 1. Uruchomienie oddymiania klatki schodowej 2. Uruchomienie alarmowej sygnalizacji akustyczno-optycznej w obiekcie 3. Wyłączenie systemów kontroli dostępu 4. Zamknięcie kurtyny ppoż. Obiekt ze względu na zaprogramowanie czujek pożarowych podzielony powinien zostać na logiczne strefy wynikające z funkcji poszczególnych obszarów. Aby można było wykonać dokładny opis lokalizacji poszczególnych czujek w systemie (z dokładnością do opisu pomieszczenia, a nie tylko obszaru) w zastosowanej centrali pożarowej każdą czujkę należy przypisać do oddzielnej strefy logicznej. Umożliwia to użytkownikowi jednoznaczne określenie miejsca zadziałania czujki lub ROP-a. Urządzenia te powinny posiadać odpowiednie certyfikaty CNBOP Podstawowe elementy systemu Aby zrealizować wymienione funkcje w skład systemu SAP wchodzą: - automatyczne optyczne czujki dymu, - automatyczne optyczne czujki dymu montowane w przestrzeni miedzystropowej z wyprowadzonym wskaźnikiem zadziałania, - automatyczne czujki temperatury - ręczne ostrzegacze pożarowe ROP wzdłuż ciągów komunikacyjnych - moduły sterująco-monitorujące zainstalowane na pętlach dozorowych służące do sterowania m.in. centralą oddymiania klatki schodowej. - sygnalizatory akustyczno-optyczne, 2.5. Rodzaj ochrony Aby zapewnić kompleksową ochronę remontowanego budynku projektuje się analogowy adresowalny system sygnalizacji alarmu pożaru, na który składają się automatyczne urządzenia sygnalizacji pożarowej nowej generacji, które informują użytkownika o rodzaju wywołanego alarmu /pożar, test, uszkodzenie linii lub elementu linii, czujki/, numerze linii, czujki, czasie i dacie wywołanego alarmu oraz miejscu wywołanego alarmu. Podczas rozbudowy wykonane zostaną dwie dodatkowe linie dozorowe systemu SAP zawierające czujki i moduły połączone w układzie pętlowym w pełni redundantnym tzn. w stanach awaryjnych zasilanym niezależnie z obu końców pętli. Za stan awaryjny uważa się wystąpienie zwarcia lub przerwę w okablowaniu. Wszystkie elementy użyte posiadać będą świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania, certyfikaty lub atesty w ochronie przeciwpożarowej zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz.881) oraz certyfikaty CNBOP Koncepcja systemu Budowę systemu SAP projektuje się zgodnie z wytycznymi CNBOP i normą PKN-CEN/TS Dla ochrony wszystkich pomieszczeń oraz przestrzeni użytkowej zastosować należy optyczne czujki dymu jak również czujki temperatury. 4

6 Wszystkie czujki zainstalowane w przestrzeni sufitu podwieszanego zaopatrzyć we wskaźniki zadziałania montowane bezpośrednio na suficie podwieszanym bezpośrednio pod czujką. W chwili wykrycia pożaru czujka przekazuje sygnał do centrali CSP jak również jej zadziałanie jest sygnalizowane przez wskaźniki zadziałania. W remontowanym obszarze zamontować sygnalizatory optyczno-akustyczne informujące o ewentualnym pożarze. Na pętlach dozorowych zamontować moduły przekaźnikowe do monitoringu i sterowania urządzeń współpracujących z systemem SAP. Odpowiednie elementy systemu zgodnie z przepisami ochrony p.poż. wyposażyć w izolatory zwarć Organizacja alarmowania Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi możliwość określenia w ściśle określonym czasie czy zdarzenie : - stanowi poważne zagrożenie, wymagające interwencji straży, - może być zlikwidowane za pomocą podręcznych środków gaśniczych, - jest wynikiem fałszywego zadziałania czujki. Dla nowych elementów systemu SAP zaprogramować 2 stopniową procedurę alarmowania polegającą na następującej procedurze: Po otrzymaniu sygnału pożarowego z czujki lub przycisku ROP na wyświetlaczu cyfrowym centrali SAP wyświetla nr grupy, nr elementu, adres słowny zagrożonego pomieszczenia. Jednocześnie zapala się czerwony wskaźnik pożar. Zadziałanie czujki wywołuje alarm optyczny i akustyczny (ALARM I STOPNIA) w centrali przez czas T1, który przeznaczony jest na zgłoszenie się personelu obsługującego system SAP (przyciśnięcie przycisku POTWIERDZENIE). Jeżeli w czasie T1 obsługa nie podejmie działań i nie przeprowadzi kasowania alarmu I stopnia centrala przechodzi automatycznie do ALARMU II STOPNIA ALARM POŻAROWY. Zgłoszenie się personelu obsługującego przedłuża czas trwania alarmu I stopnia o czas T2, mierzony od chwili potwierdzenia alarmu I stopnia, który przeznaczony jest na dokonanie rozpoznania zaistniałego zagrożenia pożarowego. Po czasie T2, jeżeli obsługujący wcześniej nie przeprowadził kasowania, poprzez uzyskanie dostępu na poziomie II i wciśnięcie podświetlonego przycisku KASOWANIE, nastąpi włączenie alarmu II stopnia. Alarmowanie dwustopniowe przechodzi na alarmowanie jednostopniowe (natychmiast alarm II stopnia) w przypadku pracy centrali w trybie PERSONEL NIEOBECNY lub OPÓŹNIENIA WYŁĄCZONE. Wciśnięcie któregokolwiek przycisku (ROP) wywołuje bezpośrednio ALARM II STOPNIA Założenia dotyczące sterowań i monitorowania urządzeń. Przyjęto następujące założenia dotyczące sterowań w podlegającym opracowaniu obszarze: 1. Alarm II stopnia powoduje wyzwolenie następujących akcji: - uruchamiana jest sygnalizacja akustyczna i optyczna w obiekcie, - uruchamiane jest oddymianie klatki schodowej - wyłączana jest kontrola dostępu na przejęciach ewakuacyjnych Podział stref dozoru w systemie SAP. W celu realizacji funkcji sterowniczych dokonać należy podziału strefowego czujek automatycznych oraz ręcznych ostrzegaczy pożaru na grupy wynikające z układu stref pożarowych oraz obszarów funkcjonalnych obiektu. 5

7 Dla uproszczenia programowania należy w systemie każdą czujkę przypisać do oddzielnej strefy logicznej. Każda ze stref czujek będzie realizowała za pomocą modułów sterująco-monitorujących wszystkie wysterowania z systemu SAP związane z alarmem II stopnia w danej strefie pożarowej. Ostateczny podział na strefy należy dostosować do obecnie zaprogramowanych stref i logiki systemu Lokalizacja centrali pożarowej Centralę SAP typu Polon 4100 firmy Polon Alfa zamontować w pomieszczeniu ochrony Powiadomienie Straży Pożarnej Podłączenie monitoringu do jednostek PSP jest poza tym opracowaniem Opis podstawowych elementów systemu W celu spełnienia założeń ochrony obiektu w pomieszczeniu ochrony zamontować należy centralę Polon 4100 firmy Polo Alfa. Przyjęte do podstawowej ochrony zostały czujki szeregu 43/46, które: - są adresowalne w sposób automatyczny - posiadają wbudowane izolatory zwarć - wybrane, posiadają możliwość programowego zwiększania lub zmniejszania stopnia czułości DPR-4046 Adresowalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego z pomocniczym detektorem płomienia Klasyfikowana jako czujka dymowa. W przypadku wykrycia elementów płomieniowych sensor dymu obniża próg alarmowania i pozwala na przyspieszenie zadziałania. Prąd dozorowania: 170µA Zasilanie: z centrali sygnalizacji pożarowej Wykrywane pożary testowe: TF1 do TF5 i TF8 Temperatura pracy: -25ºC +55ºC Gniazdo: G-40 TUN-4043 Adresowalna, czujka ciepła Prąd dozorowania: 120µA Zasilanie: z centrali sygnalizacji pożarowej Klasy temperaturowe: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR Temperatura pracy: -25ºC +55ºC Gniazdo: G-40 W systemie zastosować przyciski (ROP y) typu ROP 4001, umieszczone wewnątrz obiektu: przy wyjściach ewakuacyjnych, korytarzach. Odległość dojścia do najbliższego przycisku nie powinna przekraczać 30m. Zastosować (ROP y) w pełni adresowalne, montowane na pętli z wbudowanymi izolatorem zwarć. ROPy służą do ręcznego uruchomienia sygnalizacji o pożarze przez osobę, która zauważyła pożar. Do sterowań i monitorowań wykorzystać urządzenie monitorujaco sterujące typu EKS

8 Elementy kontrolno-sterujące EKS-4001 są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, np. sygnalizatorów, klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych itp. Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji. Elementy EKS-4001 mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000.Uruchomienie przekaźnika w elemencie kontrolnosterującym następuje na rozkaz przesłany z centrali i jest sygnalizowane rozbłyskami jego czerwonej diody świecącej. Skasowanie alarmowania centrali powoduje powrotne przełączenie zestyków przekaźnika. Jest możliwe blokowanie przełączenia przekaźnika w uzasadnionych przypadkach jak również programowe wprowadzanie zwłoki czasowej w jego zadziałaniu. Układ elektroniczny elementu EKS-4001 kontroluje dwa niezależne wejścia na zwarcie lub rozwarcie (do wyboru) dołączonych do nich bezpotencjałowych zestyków zewnętrznych urządzeń, których przełączenie centrala sygnalizuje jako alarm techniczny. Element kontrolno-sterujący posiada rozbudowane oprogramowanie, umożliwiające jego elastyczne wykorzystanie w różnych zastosowaniach. Wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć. Kodowanie adresu elementu odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci. Adresowalny element wielowyjściowy sterujący EWS-4001 jest przeznaczony do sterowania różnymi urządzeniami automatyki pożarniczej i załączania akustycznych systemów ostrzegania przed pożarem. Może pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON Element można instalować wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Element EWS-4001 ma osiem niezależnych wyjść przekaźnikowych z wyprowadzonymi na łączówkę bezpotencjałowymi zestykami przełącznymi. Przekaźniki mogą być indywidualnie załączane na polecenia wysłanego przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. alarmowanie I st. w centrali, alarmowanie w wybranej strefie dozorowej, alarmowanie iloczynu lub sumy wybranych stref, itp. Element jest wyposażony w wewnętrzny izolator zwarć. Kodowanie adresu elementu EWS-4001 odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci. Element EWS-4001 jest wykonany w postaci prostopadłościennej puszki z tworzywa, wewnątrz, której umieszczono płytkę drukowaną z przekaźnikami i rząd łączówek do podłączenia przewodów instalacji. Obudowa gwarantuje wysoki stopień szczelności, umożliwiający instalowanie elementu w trudnych warunkach lub na zewnątrz obiektów. Obudowa ma odpowiednie wejścia dławikowe na osobne wprowadzenie przewodów linii dozorowej i linii sterujących. Sterowania wyłączeniem zasilania obwodów elektrozaczepów systemu SKD ze względu na duży prąd zasilaczy (>2A) wykonać poprzez dodatkowe przekaźniki pośredniczące typu BIS V. Dla sygnalizacji alarmu pożaru zamontować sygnalizatory wewnętrzne optyczno-akustyczne typu SAK 7 firmy W2 Wyrzykowski podłączone przez puszki instalacyjne typu PIP 1A lub PIP 2A Świadectwo certyfikacji sprzętu Certyfikaty CNBOP użytych urządzeń wykonawca powinien dostarczyć na odbiór końcowy instalacji Montaż czujek Czujki systemu sygnalizacji pożaru zamontować w odpowiednich gniazdach, które pracują w adresowalnych liniach dozorowych /pętlach centrali. Podczas projektowania sposób rozmieszczenia czujek w obiekcie oraz wielkość dozorowanej powierzchni, w zależności od rodzaju pomieszczeń, dobrano zgodne z wytycznymi określonymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie oraz norm. 7

9 Zachować normatywne odległości wymagane przepisami od ścian, podciągów, kratek wywiewnonawiewnych instalacji klimatyzacji i wentylacji (min. 0,5 m). Czujki chroniące przestrzeń międzystropową zamontować na stropie rzeczywistym. Od każdej czujki chroniącej przestrzeń międzystropową wyprowadzić na sufit podwieszany wskaźnik zadziałania czujki Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych Ręczne ostrzegacze pożarowe zainstalować wewnątrz budynku, w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych, w pobliżu dróg ewakuacyjnych, na wysokości 1,2-1,5m, zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Instalowanie modułów kontrolno-sterujących Moduły kontrolno-sterujące zainstalować wewnątrz budynku, w miejscach łatwo dostępnych serwisowo, zamontowano je w miarę możliwości w pobliżu urządzeń, które są sterowane lub monitorowane przez w/w moduły. Moduły w miarę możliwości zamontować w przestrzeni międzystropowej powstałej po zabudowie sufitem podwieszanym lub bezpośrednio pod sufitem Instalowanie sygnalizatorów Sygnalizatory zainstalować wewnątrz budynku, w miejscach łatwo dostępnych serwisowo, dobrze widocznych, w pobliżu dróg ewakuacyjnych, na wysokości ok. 2,3-2,5 m (pod sufitem), zgodnie z rysunkami. Sygnalizatory łączyć przez puszki połączeniowe typu PIP-1A Bilans energetyczny Zgodnie z założeniami wytycznych oraz PKN-CEN/TS system powinien pracować przy braku zasilania sieciowego 72h w stanie dozoru oraz alarmować przez 30 min. Pojemność akumulatora Q = ( 72 x Jd + 0,5 x Ja ) Ah Jd- prąd dozoru Ja- prąd alarmu Do obliczania bilansu założono następujące parametry: - linie dozorowe o dopuszczalnej rezystancji 2x45 Ω, - dopuszczalny pobór prądu na linii dozorowej 50mA, - dopuszczalna pojemność przewodów max 300 nf, - przewód pętli dozorowej typu YnTKSY ekw. 1x2x0,8 o długości max. 1,2 km. 8

10 Nr linii Ogran. prądu 0,15 0,15 0,15 0,12 0,17 0,15 0,14 0,6 0,17 0,15 0,15 6 0,6 DIO DOR DOT TUN DPR DUR ROP SAL EKS EWS EWK ACR DUR UCS Tryb OBLICZANIE PARAMETRÓW LINII DOZOROWYCH I ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4200 R k =13 k Tryb 2 R k =5,6 k Tryb 3 R k =47 k Tryb 4 Tryb ADC [ma] Długość [km] KABEL Tryb 5 DOP- R k =13 R 40 k =33 k k Rezystancj a [Ω/km] Pojemność [nf/km] Łączny prąd dozorowania Rezystancja linii [Ω] Pojemność linii [nf] UWAGI , Parametry prawidłowe , Parametry prawidłowe , , RAZEM Parametry centrali prawidłowe Liczba linii dozorowych Wykorzystane linie sygnałowe Pobór prądu przez urz. zewnętrzne LS1 LS2 dozorowanie [A] alarmowanie [A] dozorowanie [A] OBLICZENIE POJEMNOŚCI AKUMULATORÓW REZERWOWYCH Pobór prądu łącznie Wymagany czas pracy Pojemność akumulatorów alarmowanie [A] [h] [Ah] ,37 1, ,67 Do zasilania awaryjnego systemu zastosować należy dwa nowe akumulatory kwasowo-żelowe SLA 40Ah/12V umieszczone w dodatkowym pojemniku na akumulatory PAR-4800 pod centralą Zestawienie materiałów. L.p. Materiał Ilość 1. Centrala Polon szt. 2. Obudowa dodatkowa PAR szt. 3. Czujka dymu DPR szt 4. Gniazdo czujek G szt 5. Wskaźnik zadziałania WZ 31 5 szt 6. Czujka ciepła 17 szt 7. Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M 7 szt 8. Moduł kontrolno-sterujący EKS szt 9. Moduł 8 wyjść przekaźnikowych EWS-4001 w obudowie 1 szt 10. Sygnalizator optyczno akustyczny SAK7 6 szt 11. Akumulator 12V 40Ah 2 szt 12. Puszka połączeniową PIP 1A 6 szt 13. Obudowa modułu 1 szt. EKS szt 14. Przekaźnik 24VDC 10A BIS V 5 szt 15. Przewód pętli YnTKSY ekw 1x2x0,8 ok mb 16. Przewód sygnalizacji HDGs 2x1 ok. 80 mb Obejmy mocujące certyfikowane do przewodu HDGs 8mm 17. na każde 30 cm przewodu Obo szt. 18. Masa uszczelniająca Hilti 611 A 1 kpl Uwaga! Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń posiadających niegorsze parametry od zaprojektowanych Okablowanie systemu wytyczne montażowe Przewody linii dozorowych i sygnałowych prowadzić: pod tynkiem 9

11 na atestowanych uchwytach dla przewodów sygnałowych typu HDGs. Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) wykonać: Linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8. Ekran na trasie linii dozorowych nie połączony jest z żadną konstrukcją, lecz wyłącznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we wskazanym punkcie montażowym elementów pętlowych. Linie od modułów kontrolno-sterujących (z wykorzystaniem styków NC lub NO) do urządzeń sterowanych bezpotencjałowo lub zanikiem napięcia, przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 (np. automatyka wentylacji). Linie sygnałowe od urządzeń monitorowanych do modułów kontrolno-sterujących przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8 (klapy p.poż) Linie sygnałowe sygnalizatorów optyczno-akustycznych przewodem niepalnym HDGs 2x1 (przez puszki PIP-1A). Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujących i monitorujących z przewodami elektrycznymi o napięciu >60V w tym samym przepuście, korycie kablowym lub rurce, Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odległości min 10cm. Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacją elektryczną przewody instalacji sygnalizacji pożaru powinny przebiegać poniżej. Przewody między elementami systemu nie mogą być przedłużane muszą to być przewody jednoodcinkowe. Czujki montować zgodnie z rysunkami każdą zmianę lokalizacji detektorów należy skonsultować z projektantem. Oznaczyć wszystkie przyciski ROP oraz sygnalizatory SA piktogramami zgodnie z PN. Oznaczyć wszystkie elementy pętlowe (czujka, ROP, moduł I/O, wskaźnik WZ) numerami logicznymi czytelnymi z poziomu podłogi, zgodnymi z dokumentacją powykonawczą i programem centrali SAP. Przy przejściach przez ściany wydzieleń pożarowych przejścia wypełnić specjalizowanymi masami stanowiącymi odpowiednie przegrody pożarowe (np. masa firmy Hilti) Czujki chroniące przestrzeń międzystropową zamontować na stropie rzeczywistym. Od każdej czujki chroniącej przestrzeń międzystropową wyprowadzić na sufit podwieszany wskaźnik zadziałania czujki. Przewidzieć odpowiednie rewizje serwisowe w sufitach do czujek z przestrzeni miedzystropowej oraz do czujek pod podniesioną podłogą Pomiary Przed oddaniem instalacji SAP do użytku wykonać: - pomiary końcowe prądem stałym - pomiar rezystancji pętli zwarcia obwodu zasilania centrali SAP. Protokoły okazać na odbiorze systemu Konserwacja System SAP powinien być konserwowany zgodnie z PN /CEN przez uprawnioną firmę, również w okresie gwarancji.w zakres konserwacji wchodzi sprawdzenie wszystkich czujek dymu poprzez zadymienie, sprawdzenie ROP-ów poprzez wciśnięcie przycisków, sprawdzenie sygnalizatorów oraz napięcia akumulatorów. 10

12 2.23. Uwagi końcowe Zarządca obiektu powinien przechowywać: - dokumentację systemu, - protokoły pomiarów, - instrukcję obsługi, - książkę konserwacji i obsługi. 3. SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ 3.1. Ogólny opis systemu Z uwagi na funkcję, jaką pełnia w budynku klatki schodowe oraz zgodnie z przepisami ochrony pożarowej dotyczącej dróg ewakuacyjnych, w wydzielonej klatce schodowej zastosować należy odpowiednie elementy służące ochronie przed zadymieniem. Niniejszy projekt dotyczy wyłącznie doboru urządzeń systemu sterowania oddymianiem grawitacyjnym (centrale sterujące oraz ich wyposażenia, typ okablowania, prowadzenie tras kablowych, połączenie elementów wykonawczych, przycisków przewietrzania oraz oddymiania). Obliczenia powierzchni oddymiania i napowietrzania, lokalizacja klap oddymiających oraz drzwi, okien i innych ewentualnych otworów napowietrzających, sposób otwierania okien i klap (kąt i oś otwarcia) nie są przedmiotem tego opracowania. Projekt przewiduje dobrane w projekcie architektury klapy oddymiające oraz drzwi służące napowietrzaniu. Elementy te powinny zgodnie z normą EN być dostarczone wraz z siłownikami. Norma ta nie dotyczy drzwi napowietrzających dlatego w projekcie wyspecyfikowano siłowniki jakie należy zamontować na takich drzwiach w obiekcie. W celach uruchomienia oddymiania ww. obszarów projektuje się samoczynne urządzenia i układy umożliwiające realizację założeń dotyczących odymiania grawitacyjnego w budynku. Układ sterowania oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej będzie umożliwiać podczas pożaru otwarcie w szczycie klatki schodowej klapy dymowej w dachu korytarza poddasza. Uruchamianie klapy dymowej będzie realizowane samoczynnie po sygnale z systemu SAP, z czujek rozmieszczonych w obiekcie oraz ręcznie przyciskami alarmowymi oddymiania umieszczonymi zgodnie z normą PN-B Równocześnie na poziomie parteru otwierane będą drzwi celem doprowadzenia świeżego powietrza (napowietrzenia) oddymianej klatki schodowej. Otwarcie drzwi będzie realizowane automatycznie z wykorzystaniem siłowników elektrycznych. Sterowanie otwieraniem klapy dymowej do oddymiania oraz drzwi do napowietrzania należy zrealizować przy wykorzystaniu specjalizowanych central oddymiania posiadające stosowne certyfikaty. W klatce schodowej przewidziano również układ do tzw. przewietrzania, które stanowi funkcję komfortu w budynku. Uruchamianie przewietrzania będzie poprzez przyciśniecie przycisków przewietrzania zintegrowanych w przycisku oddymiania. Stan centrali oddymiania/napowietrzania klatki schodowej (uszkodzenie, zadziałanie) będzie monitorowane na centrali i przyciskach oddymiania Opis techniczny sterowania systemem oddymiania/napowietrzania grawitacyjnego klatki schodowej Detekcja z czujek systemu SAP, bądź wciśnięcie dowolnego przycisku oddymiania spowoduje podanie sygnału do centrali oddymiania obsługującej układ oddymiania grawitacyjnego. Centrala oddymiania po przyjęciu sygnału będzie realizowała swoje funkcje sterujące poprzez podanie napięcia zasilającego na siłownik klapy oddymiającej w celu jej otwarcia. Zamykanie klapy i kasowanie stanu alarmowego realizowane będzie z przycisków oddymiania (wymaga interwencji człowieka). 11

13 Centralę oddymiania wyposażyć należy w zasilanie awaryjne w postaci akumulatorów SLA umieszczonych wewnątrz obudowy centrali (wartość akumulatorów dobrał producent centrali do typu centrali). Ze względu, iż funkcje oddymiania i przewietrzania mogą być łączone stan alarmu pożarowego będzie musiał mieć priorytet przed funkcjami przewietrzania. Zgodnie z wytycznymi podczas oddymiania klatki schodowej zrealizować należy również doprowadzenie świeżego powietrza do budynku (napowietrzanie) w razie pożaru poprzez otwarcie automatyczne dwóch drzwi prowadzących do budynku podczas oddymianej klatki schodowej Opis podstawowych elementów systemu W celu spełnienia powyższych założeń ogólnych w budynku należy wykonać system instalacji sterowania oddymianiem grawitacyjnym i napowietrzaniem klatek schodowych oraz szybu windowego w oparciu o urządzenia firmy D+H. Dopuszcza się również innych producentów systemów, których urządzenia dorównują lub przewyższają parametry proponowanego systemu oraz spełniają założone funkcje. Do realizacji założonych funkcji należy zastosować dla oddymiania i napowietrzania klatki schodowej centrali typu RZN 4408-K, Do central podłączyć należy specjalizowane przyciski oddymiania typu RT 45-LT posiadające również wbudowane przyciski sterowania przewietrzaniem. Na klatce schodowej na poddaszu oraz parterze zamontować optyczne czujki dymu które należy połączyć w linię dozorową podłączoną do centrali oddymiania. Otwarcie drzwi na parterze do napowietrzania należy zrealizować poprzez montaż siłowników drzwiowych typu DDS 54/500 firmy D+H. Centrala typu RZN 440x-K Centrale RZN przeznaczone są do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Centrale sterują i zasilają elektromechaniczne urządzenia stosowane w systemach oddymiania. W stan alarmu pożarowego wprowadzane są przez zadziałanie automatycznych czujek, ręczne uruchomienie przycisku oddymiania (RT) lub wysterowanie sygnałem zewnętrznym np. z centrali sygnalizacji pożaru. Centrale kontrolują ciągłość linii napędów, czujek i przycisków oddymiania oraz posiadają optyczną sygnalizację uszkodzenia, alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na płycie głównej centrali. Informacje dotyczące stanu systemu (obecności zasilania, stan gotowości, uszkodzenia) są także dostępne na płycie przycisków ręcznych oddymiania typu RT. Centrale typu RZN mają możliwość: ręcznego uruchomienia alarmu z przycisków oddymiania typu RT, automatycznego uruchomienia z czujek lub za pomocą linii pośredniczącej z SAP, przekazywania informacji o alarmie pożarowym za pomocą styków przekaźnika alarmowego NO/NC (moduł dodatkowy nie stanowiący standardowego wyposażenia centrali), przekazywania sygnału o uszkodzeniu za pomocą styków przekaźnika uszkodzenia NO/NC (moduł dodatkowy nie stanowiący standardowego wyposażenia centrali), ręcznego sterowania napędów w funkcji przewietrzania, automatycznego zamykania klap pracujących w trybie przewietrzania na skutek sygnału z układu wykrywania deszczu i wiatru, podłączenia do 14 czujek i do 8 przycisków oddymiania na linię dozorową, 12

14 Centrala RZN 4404-K jest wykonana w wersji kompaktowej (K) i umożliwia obsługę jednej strefy oddymiania. Posiadają wyjścia na 2 grupy napędów łącznym poborze prądu 4A i można do niej podłączyć 1 linie sterującą przycisków oddymiania. Wszystkie centrale wyposażone są w listwę zaciskową E1 z wyjściami pozwalającymi na bezpośrednie podłączenie czujki wiatrowo-deszczowej WRG82 oraz linii chwytaków elektromagnetycznych (maks. obciążenie wyjścia 500mA). Umieszczone poniżej gniazdo wtykowe E2 umożliwia osadzenie modułów rozszerzenia funkcji (TR42, AM44-Z, WFR41). Centrale posiadają układ podtrzymania pracy przy zaniku napięcia zasilania 230VAC. Pojemność akumulatorów (ich typ) dobrany został przez producenta central tak by przez 72 godziny podtrzymać pracę systemu. Ręczny przycisk oddymiania RT 45-LT Przyciski oddymiania RT45 LT są przeznaczone do stosowania w systemach oddymiania budynków. Służą do ręcznego wyzwolenia procesu oddymiania, kasowania alarmu oraz do sygnalizacji stanów pracy instalacji oddymiania. Przyciski RT45 posiadają optyczną sygnalizację sprawności systemu (LED zielony), alarmu (LED czerwony) oraz stanu uszkodzenia (LED żółty). Dostęp do przycisku wyzwalającego jest chroniony szybką. Przycisk posiada wbudowane dwa klawisze sterujące otwarciem /zamknięciem klapy do wentylacji (przewietrzania) Siłowniki drzwi napowietrzających Na drzwiach do napowietrzania na poziomie przyziemia (wejście od tyłu budynku) zastosować siłowniki drzwiowe typu DDS 54/500 firmy D+H. Napędy drzwiowe DDS stosuje się do otwierania drzwi dla potrzeb ewakuacji lub w celu napowietrzenia obiektu. Sterowanie napędami możliwe jest przez podłączenie do central D+H typu RZN. Siłownik nie jest związany na sztywno ze skrzydłem drzwiowym co umożliwia ich normalne użytkowanie. W warunkach pożaru ramię siłownika wypycha drzwi pozostawiając je w pozycji otwartej do odwołania alarmu i zamknięcia napędu przez centralę sterującą. Drzwi na których istnieje kontrola dostępu lub jak w tym przypadku występuje system domofonowy należy zapewnić rozryglowanie drzwi w tym celu zamontować należy przekaźnik TR 43K montowany na szynę Omega w puszce elektroinstalacyjnej. Przez przekaźnik instalator systemu domofonowego powinien przeprowadzić obwód zasilania do elektrozaczepu. Montaż siłowników powinien być przeprowadzony przez firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje i autoryzowane przez producenta. Siłowniki przystosowane są do montażu wewnątrz pomieszczeń i nie powinny być narażone na kontakt z wodą. Podczas eksploatacji niedopuszczalne jest: samowolne dokonywanie naprawy lub zmian konstrukcyjnych konserwacja przez osoby nie uprawnione przez producenta dodatkowe obciążanie drzwi i samych siłowników elementami ozdobnymi, tablicami informacyjnych, reklamowymi itp. Napęd drzwiowy DDS dostarczany jest z przewodem silikonowy 2,5m, konsolą do montażu na framudze drzwiowej i szablonami montażowymi. 13

15 3.4. Ogólne wytyczne montażowe instalacji Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń. Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Połączenia między żyłami przewodów oraz między żyłami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. W miarę możliwości, należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. Jeżeli nie da się uniknąć połączeń przelotowych kabli np. połączenie siłowników elektrycznych oddymiania z centralką sterującą, to powinny być one wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych np.pip2a. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych Montaż centralek Centralę sterującą oddymianiem i napowietrzaniem klatki schodowej ze względu, że znajduje się w miejscu ogólnie dostępnym /możliwość uszkodzenia, zniszczenia/ oraz na praktycznie bezobsługową prace /dostęp tylko w przypadku czynności konserwacyjnych lub naprawczych/ należy zainstalować na ścianie powyżej wysokości 2,5m od podłogi w pobliżu klapy oddymiającej. Do zasilania rezerwowego należy przewidzieć baterię akumulatorów bezobsługowych. Baterię akumulatorów należy umieścić w obudowie centrali. Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać żadnych odbiorników nie związanych z systemem ochrony przed zadymieniem Przyciski alarmowe Przyciski oddymiania montować na ścianach klatki schodowej na wysokości ok. 1,2-1,4 m od posadzki. Przy przyciskach nakleić odpowiednie piktogramy oznaczające przycisk oddymiania (znaki wg normy) Dobór przewodów sterujących Dobór przekroi przewodów wykonano na podstawie wytycznych producenta zaprojektowanych urządzeń. Przekrój żył przewodu zasilającego napędy należało dobrać tak by spadek napięcia nie powodował obniżenia napięcia zasilającego na ostatnim napędzie w linii poniżej 10% wartości znamionowej wskazanej w DTR stosowanych napędów. Do obliczeń przekroju przewodów zasilających napędy D+H należy przyjmować spadek napięcia nie większy niż 2,4VDC. Poniższa tabela pokazuje zalecana maksymalna długość linii zasilającej napędy (mb) na podstawie której dobrano przekroje przewodów sterujących siłownikami. 14

16 3.6. Wytyczne dla prowadzenia przewodów systemu oddymiania Instalację do przycisków oddymiania wykonać przewodami HTKSH PH90 3x2x0,8 prowadzonymi pod tynkiem (mocowanych stalowymi certyfikowanymi uchwytami). Do siłowników klap oddymiających oraz drzwi i okien napowietrzających zastosować przewody z izolacją z tworzyw bezhalogenkowych, ognioodpornych typu HDGs 3x2,5. Przekrój przewodu został dobrany do ilości i poboru prądu przez napędy siłowników. Podłączenia przewodów do siłowników wykonać przy wykorzystaniu atestowanych puszek połączeniowych PIP 2A. Przewody HDGs mocować do sufitu (lub pod tynkiem) certyfikowanymi uchwytami E90 (mocowanie wykonywać co 30cm). Połączenie przycisków przewietrzania zrealizować przewodem YDY 4x0,8 prowadzonych podtynkowo. Centrala oddymiania zasilana powinna być napięciem ~230V przewodem niepalnym 3x1,5 typu PH90 sprzed wyłącznika ppoż.. Zasilanie podstawowe central oddymiania z sieci 230V nie jest w zakresie niniejszego projektu i zostało ujęte w opracowaniu branży elektrycznej. Wszystkie podłączenia wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną producenta systemu i urządzeń Zestawienie zasadniczych urządzeń L.p Symbol/nazwa Nazwa Artykułu szt. 1 RZN 4408-K Centrala oddymiania kompaktowa 8A 1 2 Akku Typ 3 Akumulator 12V / 3,2 Ah (2 szt. do centrali 4A) 2 3 RT 45 Przycisk oddymiania aluminiowy (pomarańczowy) 3 4 LT 43 PL Przycisk przewietrzania 6 DDS 54/500 Napęd drzwiowy 500N/500mm 1 Elementy montażowe i kable 1. Przewód kabelkowy HTKSH PH90-3x2x0,8 ~ 25mb 2. Przewód kabelkowy YnTKSY ekw. - 1x2x0,8 ~ 15mb 3. Przewód kabelkowy HDGs 3x2,5 - ~ 25mb 4. Przewód kabelkowy YDY 4x0,8 - ~25mb 1szt. na 5. Obejmy mocujące certyfikowane do przewodu np Obo każde 30 Obo HDGs i HTKSH na każde 30 cm przewodu Beterman cm przewodu 6. Folia z piktogramem dla przycisk oddymiania Wg. normy - 3 szt. 7. Puszka połączeniowa PIP 2A W2 Wyrzykowski 2 szt. 8. Rurka peschla RGP25/19 - ~ 100 mb 15

17 Materiały dodatkowe, masy uszczelniające, kpl uchwyty, kołki itp. Uwaga! Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń posiadających niegorsze parametry od zaprojektowanych Konserwacja System oddymiania powinien być konserwowany przez uprawnioną firmę, również w okresie gwarancji. W zakres konserwacji wchodzi sprawdzenie czujki dymu poprzez zadymienie, sprawdzenie przycisków oddymiania poprzez wciśnięcie przycisków, sprawdzenie centrali oddymiania. Konserwację prowadzić zawsze zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń. 4. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV 4.1. Informacje ogólne System telewizji dozorowej w budynku ma spełniać zadanie dostarczania informacji o sytuacji na podstawowych ciągach komunikacyjnych wewnątrz obiektu i w otoczeniu zewnętrznym budynku. Do realizacji zadań stawianych systemowi CCTV w projektowanym budynku projektuje się system telewizji dozorowej CCTV w wersji kolorowej w oparciu o rejestrację cyfrową wykorzystującą technologię IP Koncepcja systemu System CCTV w technologii IP to nowoczesne systemy telewizji przemysłowej, w których do transmisji danych oraz sygnałów wizyjnych wykorzystuje się łącza bazujące na protokole sieciowym IP. Zaawansowane systemy CCTV IP dają znaczące korzyści w stosunku do analogowych rozwiązań. Najważniejszą z nich jest budowanie wspólnej infrastruktury LAN dla wymiany danych stacji roboczych, serwerów, telefonii oraz telewizji dozorowej. Takie podejście gwarantuje duże ograniczenie kosztów związanych z implementacją oraz później z eksploatacją i zarządzaniem systemem. Systemy CCTV IP zapewniają większą skalowalność oraz nieograniczone możliwości dostępu z każdego dowolnego punktu sieci Internet (ograniczonego logowaniem). Kolejnym istotnym elementem monitoringu wizyjnego jest jakość obrazu. Kamery IP, dzięki nowoczesnym technologiom, oferują zdecydowanie szersze możliwości w porównaniu z tradycyjnym, analogowymi rozwiązaniami. W projektowanym budynku system CCTV umożliwiać powinien obserwację wewnętrznych obszarów budynku za pośrednictwem wewnętrznych kamer telewizyjnych oraz obserwację szczególnie ważnych obszarów bliskiego otoczenia budynku przez kamery zewnętrzne. Ze względu na charakter obiektu, jego przeznaczenie i rozkład pomieszczeń do jego obserwacji wewnętrznych obszarów przewiduje się zastosowanie dyskretnych kamer stacjonarnych w obudowach kopułkowych. Do obserwacji zewnętrznego otoczenia obiektu zastosować kamery stacjonarne dzień/noc w obudowie zewnętrznej montowane na elewacji budynku do obserwacji najbliższego zewnętrznego otoczenia budynku. Rozmieszczenie kamer wewnętrznych i zewnętrznych przedstawione zostało na rysunkach poszczególnych kondygnacji budynku, załączonych do projektu. Projekt systemu CCTV wykonano w oparciu o rejestrator cyfrowy obsługujący do 24 kamer IP. System kamer IP składa się z 13 kamer IP rozproszonych wewnątrz budynku oraz na elewacjach tego obiektu połączonych za pomocą dedykowanej (wydzielonej ) sieci IP. W pomieszczeniu ochrony będzie znajdować się zdalne stanowisko monitoringu składające się z komputera oraz monitorów LCD. Sygnały z kamer będą przekazywane poprzez dedykowaną sieć okablowania strukturalnego do rejestratora Punkt obserwacji i zapisu obrazu W systemie zaprojektowano jeden centralny punkt rejestrujący zlokalizowany w szafie krosowniczej w pomieszczeniu ochrony na poziomie przyziemia. Punkt ten zrealizować należy wykorzystując cyfrowy rejestrator wizyjny rejestrujący obrazy z wszystkich kamer obiektowych. Zaprojektowano system w oparciu o rejestrację cyfrową tzn. rejestracja odbywa się na wewnętrznym dysku twardym rejestratora. 16

18 W systemie zastosować należy jeden rejestrator umożliwiające podłączenie do 24 kanałów wizyjnych z wbudowanym dyskiem twardym o pojemności min. 2TB. Podgląd obrazów będzie możliwy na każdym stanowisku komputerowym w obiekcie. Dostęp do systemu po odpowiednim logowaniu będzie umożliwiał za pośrednictwem sieci Ethernet (TCP/IP) zdalny monitoring, wyszukiwanie, odtwarzanie, archiwizację, konfigurację, aktualizację firmware oraz powiadomień o alarmach. Rejestrator należy podłączyć do sieci okablowania strukturalnego budynku. Podłączenie umożliwi podgląd obrazów z kamer na dowolnym stanowisku komputerowym po chronionym hasłem zalogowaniu się do systemu CCTV. Dodatkowo przewidziano doprowadzenie przewodu typu UTP4p (doziemny np. LAN T11) do istniejącego budynku do pomieszczenia ochrony gdzie ewentualnie będzie możliwa organizacja punktu podglądu systemu (poza tym opracowaniem) Urządzenia opis ogólny. Kolorowy cyfrowy rejestrator wizyjny. Jako urządzenie rejestrujące i multipleksujące obrazy z kamer zaprojektowano rejestrator cyfrowy IP typu VNVR -24 Vidicon z dyskiem wewnętrznym 2TB. Podstawowe parametry rejestratora to: Nagrywanie do 24 kamer IP w rozdzielczości Full HD Możliwość wygodnego (bez konieczności konfiguracji routera0 logowania przez chmurę Obsługa do 8 twardych dysków (maksymalna pojemność każdego dysku wynosi 4TB) Wiele form dostępu przez sieć: Internet Explorer, aplikacja komputerowa CMS, aplikacje na urządzenia mobilne (OS iphone, OS ipad, Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian) Specyfikacja rejestratora: System Procesor System operacyjny Kodowanie i dekodowanie Kodowanie Dekodowanie Video Wejście Standard Dwukierunkowa transmisja audio Audio Wejście Wyjście Dwukierunkowa transmisja audio Wyświetlanie Hi3521 Linux 24 kanałów 1080p, kamery IP 2 kanał klatek/s (odtwarzanie w czasie rzeczywistym dla kanałów: 1-16) 24*1080p/32*720p/32*D1, kamery IP PAL (625 linii, 50 klatek/s), NTSC (525 linii, 60 klatek/s) 1 wejście audio/1 wyjście audio 1 kanał RCA 1 kanał RCA 1 wejście audio/1 wyjście audio Wyjścia video 1 HDMI, 1 VGA Rozdzielczość obrazu 1920x1080, 1440x900, , , Podział obrazu 1/4/16/25 Strefy prywatności 4 prostokątne strefy (dla każdej kamery) 17

19 OSD Nagrywanie Kompresja Video/Audio Rozdzielczość Prędkość nagrywania Współczynnik transmisji Tryb nagrywania Czasy nagrywania Detekcja ruchu i Alarm Nazwa kamery, Czas, Utrata sygnału video, Ukrywanie kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie H.264/G.711A 1080p/960p/720p/D1/CIF/QCIF (Główny strumień): 1080p/960p/720p/D1 (1-25/30 klatek/s), (Dodatkowy strumień): D1/CIF/QCIF (1-25/30 klatek/s) kb/s Ręczny/ Harmonogram (Ciągły/ Detekcja ruchu/alarmowy)/stop min (domyślnie: 60 min), Nagrywanie po zakończeniu zdarzenia (Post-record): s Podejmowane działania Detekcja video Wejścia alarmowe 16 Wyjścia przekaźnikowe 4 Odtwarzanie i backup Nagrywanie, PTZ, Sekwencja obrazów, , FTP, Sygnał dźwiękowy i komunikaty na ekranie Detekcja ruchu, Ilość stref Detekcji Ruchu: 396 (22x18), Utrata sygnału video i maskowanie kamery Jednoczesne odtwarzanie Tryb szukania Funkcje odtwarzania Tryb backupu Sieć 2 kanały Czas/Data/Alarm/Detekcja ruchu i szukanie precyzyjna ( z dokładnością do 1 sekundy) Odtwarzanie, Pauza, Stop, Przewijanie, Szybkie odtwarzanie, Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Cały ekran, Powtórzenie, Odtwarzanie losowe, Wybór nagrań do backupu, Cyfrowy zoom Urządzenie pamięci USB 2.0/Sieć Ethernet RJ45 (10M/100M/1000M) Onvif Onvif ver. 2.0 Funkcje sieciowe Chmura Urządzenia mobilne Przestrzeń dyskowa HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtr IP, PPPOE, DDNS, FTP, Szukanie urządzeń o danym adresie IP, NETIP tak (OS iphone, OS ipad, Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian) Porty do podłączenia twardych dysków Dodatkowe interfejsy 4 porty SATA (max. pojemność jednego dysku: 4TB) 18

20 USB 2 porty USB 2.0 RS485 1 port do sterowania PTZ Informacje ogólne Zasilanie Pobór mocy Środowisko pracy Wymiary wbudowany zasilacz ATX < 10W (bez twardych dysków) Temperatura: 0 C ~ +55 C, Wilgotność: 10% ~ 90%, Ciśnienie: kpa 440(szer.)x430(głęb.)x90(wys.) mm Kamery Do nadzoru obszarów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu zastosowano dwa typy kamer. Pierwszy z nich to kamery typu VIPC-BO2MVN W/PoE do zastosowania na zewnątrz budynku. Kamer ta to nowoczesne rozwiązanie kamer typu IP charakteryzujący się następującymi cechami: Kamera IP Przetwornik Procesor Max. rozdzielczość Rodzaj skanowania Elektroniczna migawka Czułość S/N Sygnał/Szum Wyjście video BNC Funkcje kamery Oświetlacz IR LED Dzień/Noc Kompensacja oświetlenia Równoważenie bieli Regulacja wzmocnienia sygnału wizyjnego Redukcja szumów Strefy prywatności Obiektyw Zakres ogniskowej VIPC-BO2MVN CMOS: 1/2.8"SONY 2.1Megapixel IMX122 Hi3516C 1920(pozioma 1080(pionowa) Progressive Auto/Ręczny,1/50(1/60)s - 1/100,000 s 0.05Lux/F1.2(Color),0.005Lux/F1.2(B/W),0 LUX with IR >50dB Brak 2 mocne diody IR / maksymalny zasięg : m Automatyczny mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) -Kolor/Cz-B Kompensacja oświetlenia tylnego (BLC) / Funkcja szerokiego zakresu dynamiki realizowana cyfrowo (DWDR) Funkcja automatycznego równoważenia bieli AWB Funkcja utomatycznego wzmocnienia sygnału wizyjnego (AGC)/Ręczne wzmocnienie sygnału wizyjnego 2D/3D Max. przysłona F1.4 Regulacja ostrości Zakres kąta widzenia Max. 4 strefy mm(3M pixels) Ręczna W płaszczyźnie poziomej: 90 (szeroki kąt )~28 (wąski kąt) 19

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH

Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH Załącznik A MONITORING ZEWNĘTRZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRĘBOCICACH 1 Wstęp Celem niniejszego projektu jest wybudowanie systemu monitoringu opartego na kamerach IP dla SP w Grębocicach. Efektem końcowym

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno Obiekt: Stadion im. Alfreda Smoczyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU Data wykonania: Listopad 2013 Inwestor: Sąd Rejonowy w Opolu Adres: Opole ul. Ozimska 60a Rozdzielnik:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo