ST-XI.5 CPV Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne"

Transkrypt

1 ST-XI.5 CPV Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII AL.PISTÓW 45-47, SZCZECIN FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY BRAN A INSTALACJE ELEKTRYCZNE ARCHITEKT PROWADZ CY mgr in. arch. Stanisław Kondarewicz... uprawnienia budowlane nr 89/Sz/80 OPRACOWAŁ Amadeusz Drapikowski... Y mgr in. arch. Stanisław Kondarewicz... KIEROWNIK PRACOWNI DATA marzec 2010r. SYMBOL TYTUŁ 343/A4/2009/PW/IE-T PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CENTRUM DYDAKTYCZNO-BADAWCZEGO NANOTECHNOLOGII przy al. Piastów w Szczecinie

2 Str. -2- SPIS TRE CI 1 CZ OGÓLNA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT INFORMACJE O TERENIE BUDOWY NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJ TYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA OKRE LENIA PODSTAWOWE WŁA CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH ROZLICZENIE ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA...12

3 1 Cz ogólna Str Nazwa nadana zamówieniu CENTRUM DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII al. Piastów 45-47, Szczecin. Instalacje elektryczne wewn trzne. 1.2 Przedmiot i zakres robót. Zakres robót znajduj cych si w specyfikacji obejmuje wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie instalacji elektrycznych Zakres prac obejmuje m. in.: Zasilanie budynku, Wył cznik przeciwpo arowy zasilania, Instalacje wewn trzne, Instalacja telefoniczna, Uziomy poł czenia wyrównawcze ochrona odgromowa, Ochrona przeciwpora eniowa, Wykonanie pomiarów. Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwi zane z wykonaniem instalacji elektrycznych obejmuje: Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich przechowywania, transportu i składowania, Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn, Wymagania dotycz ce rodków transportu, Wymagania dotycz ce wykonania robót budowlanych, Wymagania zwi zane z nadzorem i odbiorem robót. 1.3 Informacje o terenie budowy 1.3.1Organizacja robót budowlanych Wykonawca, przed przyst pieniem do przetargu, winien przeprowadzi wizj lokaln oraz : Zapozna si z miejscami, w których b d wykonywane prace okre lone w umowie i zbada ich dost pno ; Zapozna si z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególno ci z poło eniem i wymiarami pomieszcze, warunkami utrzymania sprz tu, etc. Po wygraniu przetargu Wykonawca nie b dzie mógł powoływa si na niedostateczn znajomo miejsca realizacji robót lub zły dost p do pomieszcze w celu dania dodatkowych opłat. Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik Robót b dzie jako jedyny b dzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w dzienniku budowy.

4 Str. -4- Kierownik Robót b dzie odpowiedzialny za: bezpiecze stwo na terenie budowy prowadzenie dziennika budowy kontakty z organami kontroli Najpó niej w dniu przyst pienia do robót Wykonawca przeka e dane personalne Kierownika Robót wraz z kopi uprawnie Zabezpieczanie interesów osób trzecich Wykonawca musi zadba, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi zuj cych przepisów oraz powinien zapewni ochron własno ci publicznej i prywatnej Ochrona rodowiska Wykonawca musi podejmowa wszystkie niezb dne działania, aby stosowa si do przepisów i normatywów z zakresu ochrony rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzgl dnie musi unika szkodliwych działa, szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla rodowiska i otoczenia czynników Warunki bezpiecze stwa pracy Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie wszelkich niezb dnych zabezpiecze zwi zanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi si bezwzgl dnie stosowa do postanowie Instrukcji Bezpiecze stwa oraz wszelkich polece Kierownika Budowy zwi zanych z bezpiecze stwem na terenie budowy. Wykonawca zobowi zany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadaj cych zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowi zuj cych w okresie trwania umowy, w tym w szczególno ci Polskich Norm. W szczególno ci wykonawca jest zobowi zany wykluczy prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z organizacj zaplecza dla własnych potrzeb oraz zapewnia na własny koszt wszelkie rodki maj ce na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robót Warunki dotycz ce organizacji ruchu Wszystkie rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprz tu i narz dzi musz by sprawne, posiada wa ne badania techniczne i spełnia wymagania wynikaj ce z obowi zuj cych w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewo one takimi rodkami transportu powinny gwarantowa przewóz bez uszkodze i z zachowaniem warunków bezpiecze stwa pracy.

5 Str Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie obj tym przedmiotem zamówienia CPV Instalacyjne roboty elektryczne 1.5 Okre lenia podstawowe Wszystkie okre lenia, nazwy, które znalazły si w tej specyfikacji s zgodne albo równowa ne z Polskimi Normami zawartymi w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okre leniami uj tymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty musz by wykonane zgodnie z wymaganiami obowi zuj cych przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowi zuj cych aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 2 Wła ciwo ci wyrobów budowlanych Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si wyroby, dla których producent: dokonał oceny zgodno ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według okre lonego systemu oceny zgodno ci, posiada deklaracje zgodno ci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzaj cy zgodno wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych wymaga rozporz dzenia (rozporz dze ). oznakował wyroby znakiem CE. Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powy szego. Wszystkie materiały, które nie spełniaj wymogów technicznych okre lonych przez specyfikacj (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły si ich własno ci) b d uznawane za materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom. Podczas wykonywania robót monta owych instalacji elektrycznych nale y stosowa nast puj ce materiały i wyroby: Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej np. wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400, Przewód instalacyjny na napi cie znamionowe 450/750V z 3, 4, 5, yłami miedzianymi o przekroju do 2,5mm 2 wg PN-87/E-90056, np. YDY3;4x1,5mm 2, YDY3x2,5mm 2, Ł czniki1-klawiszowe, 2-klawiszowe do mocowania w puszkach pod tynkiem, Ł czniki1-klawiszowe, 2-klawiszowe IP44 do mocowania w puszkach pod tynkiem, Gniazda wtyczkowe do mocowania w puszkach pod tynkiem, wyposa one w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach 60, Gniazda wtyczkowe do mocowania w puszkach pod tynkiem, wyposa one w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach 60 o ochronie IP44, Oprawy wg. Projektu lub o równowa nym standardzie, Inwertery czas pracy w trybie awaryjnym, Rurki ochronne np. RB, Rozdzielnice np. Moeller lub równowa ne, Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm,

6 Str Wymagania szczegółowe dotycz ce sprz tu i maszyn do robót budowlanych Sprz t i narz dzia, które b d wykorzystywane do wykonania prac obj tych t specyfikacj musz by sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegl dom zgodnie z zaleceniami producenta. Musz spełnia one wymogi BHP i bezpiecze stwa pracy. Nie wolno stosowa sprz tu, który nie spełnia powy szych wymaga i nie wolno wykorzystywa go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania tylko takich rodków transportu, które nie wpłyn niekorzystnie na stan i jako transportowanych materiałów. 4 Wymagania dotycz ce rodków transportu Wszystkie rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprz tu i narz dzi musz by sprawne, posiada wa ne badania techniczne i spełnia wymagania wynikaj ce z obowi zuj cych w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewo one takimi rodkami transportu powinny gwarantowa przewóz bez uszkodze i z zachowaniem warunków bezpiecze stwa pracy. 5 Wymagania dotycz ce wykonania robót Trasy instalacji elektrycznych Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urz dzeniami, powinna by przejrzysta, prosta i dost pna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Monta uchwytów i konstrukcji wsporczych Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uło enia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgl du na rodzaj instalacji, powinny by zamocowane do podło a w sposób trwały, uwzgl dniaj cy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b dzie pracowa, oraz sam rodzaj instalacji. Przej cia przez ciany i stropy Przej cia przez ciany i stropy powinny spełnia nast puj ce wymagania: a) wszystkie przej cia obwodów instalacji elektrycznych przez ciany, stropy itp. musz by chronione przed uszkodzeniami. b) przej cia te nale y wykonywa w przepustach rurowych, c) przej cia pomi dzy pomieszczeniami o ró nych atmosferach powinny by wykonywane w sposób szczelny, zapewniaj cy nieprzedostawanie si wyziewów, d) obwody instalacji elektrycznych przechodz c przez podłogi musz by chronione do wysoko ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi nale y stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. Monta sprz tu, osprz tu i opraw o wietleniowych Sprz t i osprz t instalacyjny nale y mocowa do podło a w sposób trwały zapewniaj cy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

7 Str. -7- Do mocowania sprz tu i osprz tu mog słu y konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podło u, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykr cone do podło a za pomoc kołków i rub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nale y mocowa przez wkr canie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si mocowania haków za pomoc kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umo liwia ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw o wietleniowych nale y ł czy z przewodami wypustów za pomoc zł czy wiecznikowych. Podej cie do odbiorników Podej cia instalacji elektrycznych do odbiorników nale y wykonywa w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Układanie rur Rury nale y układa na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podło u. Ko ce rur przed poł czeniem powinny by pozbawione ostrych kraw dzi. Zale nie od przyj tej technologii monta u i rodzaju tworzywa ł czenie rur ze sob oraz sprz tem i osprz tem nale y wykonywa przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem poł cze, wkr canie nagwintowanych ko ców rur, wkr canie nagrzanych ko ców rur. Łuki na rurach nale y wykonywa tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewn trznej rednicy. Promie gi cia powinien zapewnia swobodne wci ganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna by wykonana ze spadkiem 0.1% aby umo liwi odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si układania rur z wci gni tymi w nie przewodami. Wci ganie przewodów Przed przyst pieniem do wci gania przewodów nale y sprawdzi prawidłowo wykonanego rurowania, zamocowania sprz tu i osprz tu, jego poł cze z rurami oraz przelotowo. Wci ganie przewodów nale y wykona za pomoc specjalnego osprz tu monta owego. Nie wolno do tego celu stosowa przewodów, które pó niej zostan u yte w instalacji. Ł czenie przewodów wykona wg wcze niej opisanych zasad. Wykonanie instalacji podtynkowej Wykonanie instalacji p/t wymaga b dzie: uło enia przewodów i zainstalowania osprz tu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniej cych cianach niezb dne b dzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i lepych wn k pod osprz t oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nale y przewody i kable uszczelnia w osprz cie oraz aparatach za pomoc dławników. rednica głowicy i otworu uszczelniaj cego pier cienia powinna by dostosowana do rednicy zewn trznej przewodu lub kabla. Po dokr ceniu dławic zaleca si dodatkowe uszczelnienie ich za pomoc odpowiednich uszczelnie.

8 Ł czenie przewodów Str. -8- W instalacjach elektrycznych wn trzowych ł czenia przewodów nale y dokonywa w sprz cie i osprz cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa poł cze skr canych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zewn trz przewody, a samo ich podł czenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podł czenia nale y uzgodni z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem In yniera. Przewody musz by uło one swobodnie i nie mog by nara one na naci gi i dodatkowe napr enia. Do danego zacisku nale y przył czy przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s przył czone za pomoc oczek, pomi dzy oczkiem a nakr tk oraz pomi dzy oczkami powinny znajdowa si podkładki metalowe zabezpieczone przed korozj w sposób umo liwiaj cy przepływ pr du. Długo odizolowanej yły przewodu powinna zapewnia prawidłowe przył czenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo e powodowa uszkodze mechanicznych. W przypadku stosowania ył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza warstwy cyny. Ko ce przewodów miedzianych z yłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si zastosowanie tulejek zamiast cynowania) Przył czanie odbiorników Miejsca poł cze ył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by dokładnie oczyszczone. Samo poł czenie musi by wykonane w sposób pewny, pod wzgl dem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozj itp. Poł czenia mog by wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zale no ci od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przył czenia sztywne nale y wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo rednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Instalacje odbiorcza gniazd Instalacj gniazd wykona przewodami -YDYp3x2,5mm2 jako wtynkowe układaj c przewody od gniazda do gniada na wysoko ci 30cm od poziomu podłogi oraz na korytkach w suficie podwieszanym na całej długo ci korytarza. Zabrania si podł czania wi cej ni dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowa osprz t instalacyjny wtynkowy IP20, w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. Obwody gniazd zabezpieczone s wył cznikami ró nicowo-pr dowymi o I=30mA. Obowi zkowo zachowa stref ochronn 60cm od kraw dzi wanny lub natrysku w której zabrania si montowania urz dze elektrycznych. Instalacja odbiorcza o wietleniowa Instalacje wykona przewodami YDYp3x1,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm2 dla obwodów wiecznikowych, przewody układa w tynku lub na korytkach poło onych wzdłu korytarza. Stosowa osprz t instalacyjny wtynkowy IP20 w cz ci ogólnej, w łazienkach IP44. Zasilanie budynku Budynek zasilany b dzie ze stacji transformatorowej w pobli u budynku. Dla zagwarantowania pewno ci zasilania rozdzielnicy przeciwpo arowej oraz odbiorów wymagaj cych stałego zasilania projektuje si agregat pr dotwórczy umieszczony w budynku stacji transformatorowej. Rozdzielnia główna budynku zlokalizowana b dzie w pomieszczeniu -1/22 Rozdzielnica Elektryczna.

9 Str Lokalizacja rozdzielni głównej, według rysunku rzutu gara u. - Zasilanie urz dze oddymiaj cych i zapobiegaj ce zadymieniu w klatkach schodowych z rozdzielnicy po arowej RPP zasilanej bezpo rednio z agregatu pr dotwórczego poprzez SZR. Projektowane linie WLZ do poszczególnych rozdzielnic układa w szachtach i na korytach kablowych. Koryta kablowe uło one b d poza drogami ewakuacyjnymi Cało robót kablowych nale y wykona zgodnie z norm N-SEP-E-004. Wył cznik przeciwpo arowy zasilania Rozł cznik główny w rozdzielnicy głównej, wyposa ony b dzie w wyzwalacz wzrostowy uruchamiany przyciskiem umieszczonym wewn trz budynku przy wej ciu, przycisk opisa jako przeciwpo arowy wył cznik pr du.przewód HDGs 2*1.5 PH90 do przeciwpo arowego wył cznika pr du prowadzi osobn tras na atestowanych uchwytach. Przycisk przeciwpo arowy wył cza zasilanie główne budynku. Obwody zasilaj ce wentylacj oddymiaj c pozostaj pod napi ciem. Instalacje wewn trzne O wietlenie cz ci wspólnych Nat enie o wietlenia przyj to zgodnie z PN-EN O wietlenie w pomieszczeniach laboratoryjnych obliczono wg wytycznych technologa oraz zalece i wymogów inwestora. Instalacja odbiorcza o wietleniowa Instalacje wykona przewodami 3x1,5mm 2 oraz 4x1,5mm 2 (dla obwodów wiecznikowych), przewody układa w tynku, pomieszczeniach socjalnych oraz toaletach, w korytarzach przewody prowadzi w przestrzeni sufitu podwieszanego na korytach kablowych od oprawy do oprawy.. Stosowa osprz t instalacyjny wtynkowy IP20 w cz ci ogólnej, w toaletach IP44, montowany na wysoko ci h=1.1m. Przewody elektryczne prowadzi bez puszek ł czeniowych, instalacja o wietleniowa ł czona w puszkach pogł bianych. Oprawy o wietleniowe nale y dostosowa do zaprojektowanych sufitów. Instalacja elektryczna szybu d wigu a/ O wietlenie szybu nale y wykona wykorzystuj c lampy kanałowe. Powinno składa si z punktów wietlnych rozmieszczonych w nast puj cych odległo ciach: - maks. 0,5 m od dna szybu - maks. 0,5 od stropu szybu - maks., co 2,0 m pomi dzy kolejnymi punktami b/ W podszybiu nale y zainstalowa gniazdo zasilaj ce 230V 2P+PE. c/ Zasilanie d wigu do miejsca instalacji szafy sterowej na najwy szej kondygnacji nale y doprowadzi przewody zasilaj ce. Nale y przewidzie zapas długo ci ok. 2m. Awaryjne o wietlenie ewakuacyjne O wietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z norm PN-EN Projektowane o wietlenie awaryjne ma zapewni o wietlenie na drodze ewakuacyjnej ( tzn. na korytarzach, klatkach, schodowych oraz w auli ) podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN oprawy o wietleniowe do o wietlenia ewakuacyjnego usytuowano w pobli u drzwi wyj ciowych oraz takich miejscach aby zwróci uwag na niebezpiecze stwo. W budynku zamontowano baterie centraln z monitoringiem stanu opraw podł czonych do systemu odczytu BMS. O wietlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej wynosi 1 lx, a przy hydrantach 5lx Instalacja oddymiania i SAP W budynku przewiduje si zabudowanie wentylatorów oddymiaj cych gara e oraz nadci nieniowe oddymianie klatek schodowych. System SAP monitoruje i wyzwala zamkni cie klap wydzielenia

10 Str po arowego, wył cza układy wentylacji bytowej oraz daje sygnał zjazdu wind i ich blokady na parterze lub alternatywnym przystanku. Instalacja telefoniczna W projekcie Centrum Dydaktyczno Badawczego Nanotechnologi przy al. Piastów 47/47 została zaprojektowana instalacja telefoniczna wraz z rozbudow centrali telefonicznej w budynku Jednostek Mi dzywydziałowych. Projektuje si obudow Ssc100AN w piwnicy budynku ( -1/31 Pom. Techniczne ), gniazda 22,5x45mm firmy LEGRAND plus moduły Keysone Jack RJ11 OKABLOWANIE Dla instalacji telefonicznej wewn trznej zaprojektowano przewód YTKSY2x2x0,5mm kat.3. Przewody nale y układa w projektowanych korytach kablowych instalacji informatycznej ( oddzielne opracowanie ) Z budynku Jednostek Mi dzy wydziałowych został zaprojektowany kabel przył czeniowy dla instalacji telefonicznej TKMXpw100x2x0,8mm. który nale y rozszy na ł czówkach w skrzynce Ssc100AN. ROZBUDOWA CENTRALI DGT3450 Dla prawidłowego funkcjonowania instalacji telefonicznej nale y rozbudowa centrale o nast puj ce elementy: Szafa główna centrali DGT3450 Pułka instalacyjna 12 płyt TA 2 płyta z procesorami TL2 Pozostałe cz ci centrali nale y za lepi. Uziomy poł czenia wyrównawcze ochrona odgromowa Projektuje si uziom fundamentowy z ta my Fe-Zn30x4mm. Uziom umie ci nad podło em fundamentu ławowego tak, aby beton tworzył jego otulin o grubo ci nie mniejszej ni 5 cm. Ta m nale y uło y po konturach budynków. Elementy uziomowe zatapia si w fundamentach cian zewn trznych budynku, tak by tworzyły zamkni ty kontur. Je li jego wymiary s wi ksze ni 20 20m, to dodaje si dalsze elementy uziomowe, zwłaszcza w fundamentach cian wewn trznych, by poszczególne kontury miały wymiary nie przekraczaj ce podanej warto ci. Od uziomu wyprowadzi bednark do poł czenia przewodów odprowadzaj cych instalacji odgromowej i do poł czenia z główn listw wyrównawcz budynku GSW, oraz poł czeniem wyrównawczym pomieszczenia agregatu. Do głównej listwy wyrównawczej podł cza listw PE rozdzielnicy głównej RG, wchodz ce do budynku instalacje metalowe i piony instalacji sanitarnych (o ile wykonane s z rur miedzianych lub stalowych) przewodem LgY 2.5. GSW wykona za pomoc systemowej szyny do poł cze wyrównawczych np. producenta Dehn. Szyn nale y zamontowa na cianie w pomieszczeniu rozdzielni głównej. Wymagana rezystancja uziomu Ru<10 ohm, w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji wbija dodatkowe uziomy pionowe. W pomieszczeniach serwerowni nale y wykona siatk pod podłog techniczn z druta FeZn 6mm ł czon zł czami krzy owymi do instalacji uziomowej. Siatk poł czy do przewodów uziemiajacych. Nale y wykona miejscowe poł czenia instalacji na pietrach do przewodu wyrównawczego prowadzonego w szachcie. Do miejscowych szyn poł czy koryta metalowe oraz wszystkie instalacje. Dla budynku przyj to poziom ochrony odgromowej IV.

11 Str Zwody poziome wykona z pr ta FeZn 8mm (cynkowane ogniowe) na wspornikach. Przewody odprowadzaj ce wykona z tego samego pr ta na wspornikach ciennych w rurach SV32 pod izolacj cian budynku, a nast pnie poł czy je z uziomem fundamentowym. Nale y wykona zwody pionowe na dachu w celu zabezpieczenia wentylatorów, oraz przy centralach tyczki izolacyjne Dehn z przewodem odprowadzaj cym HVI. Ochrona przeciwpora eniowa Sie odbiorcza pracuje w układzie TN-S z osobnym przewodem ochronnym PE i przewodem neutralnym N. System pr du przemiennego 5-przewodowy. Jako rodek ochrony przeciwpora eniowej zastosowano szybkie samoczynne wył czenie zasilania. Dodatkowo zastosowano wył czniki ró nicowopr dowe o pr dzie J=30 ma w obwodachgniazd 230V i 400V. W obwodach agregatu stosowa wyzwalacz ró nicowopr dowy o J=1A. Wszystkie urz dzenia w.w. mo na zamieni na urz dzenia o równowa nych parametrach 6 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol robót, jako ci materiałów i elementów i musi zapewni odpowiedni system kontroli oraz mo liwo pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca b dzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci gwarantuj c, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru b dzie na bie co kontrolował jako robót. Kontrole b d dotyczyły zgodno ci z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostan przekazane do odbioru powinny by poddane badaniom i prób okre lonym w normach. Próby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowa pomiar rezystancji izolacji, biegunowo ci i ci gło ci poł cze. Wykonawca musi zapewni niezb dne przyrz dy pomiarowe do wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzi niezb dne próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynno ci powinno by odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napi cia Wykonawca musi dokona ogl dzin instalacji w celu stwierdzenia kompletno ci i zgodno ci instalacji z projektem, wła- ciwego doboru i monta u urz dze oraz braku widocznych uszkodze. Czynno ci te powinny zosta odnotowane w dzienniku budowy. Pomiary i kontrole powinny dotyczy : Zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow, Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru Je li uzyskano satysfakcjonuj ce wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokona uruchomienia instalacji i pokaza jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacj. Pomiary i kontrole powinny dotyczy : ci gło ci poł cze obwodów, rezystancji uziomu, rezystancji izolacji, skuteczno ci działania rodków ochrony przeciwpora eniowej. Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego mo na stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przyst pie-

12 Str niem do pomiarów lub bada Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki bada. 7 Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót Obmiar robót trzeba wykonywa w obecno ci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien by zgodnie z obowi zuj cymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zako czeniu wykonywania elementu robót stanowi cego odr bn cało obiektu. Obmiar trzeba wykona w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu. 8 Odbiór robót budowlanych Po zako czeniu budowy Wykonawca jest zobowi zany dostarczy Inwestorowi nast puj ce dokumenty: Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, Pisemne uzgodnienia odst pstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem projektowym, Dziennik budowy i ksi k obmiarów, Protokoły odbiorów cz ciowych, Instrukcji u ytkowania urz dze, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty zwi zane z zastosowanymi urz dzeniami i materiałami, Protokoły sprawdzenia, skuteczno ci i wydajno ci urz dze i instalacji. Wy ej wymienione wymagania dotycz ce dokumentów mog ulec zmianom i poszerzeniom. Odbioru ko cowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowi zkowo w skład komisji wchodz : Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, Kierownik budowy (główny wykonawca robót), Kierownik robót elektrycznych, Przedstawiciele u ytkownika obiektu. 9 Rozliczenie robót Podstaw płatno ci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta owych. 10 Dokumenty odniesienia Projektowane instalacje nale y wykona zgodnie z obowi zuj cym przepisami prawa i Polskimi Normami, a w szczególno ci: - Ustaw z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z pó niejszymi zmianami), - Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, RKR poz. 690), Innymi przepisami i uwarunkowaniami: - Przepisami Budowy Urz dze Elektroenergetycznych, - Przepisami Eksploatacji Urz dze Elektroenergetycznych, - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych,

13 Str Polskimi Normami, w tym: a) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Ochrona przeciwpora eniowa, b) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Ochrona przed pr dem przet eniowym, c) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Obci alno ci pr dowe długotrwałe przewodów, d) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Instalacje bezpiecze stwa, e) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne, f) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Dobór rodków ochrony w zale no ci od wpływów zewn trznych. Ochrona przeciwpo arowa, g) Pozostałe arkusze normy PN-IEC dotycz ce instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, h) PN-88/E Instalacje elektryczne na napi cie nie przekraczaj ce 1000V w obiektach budowlanych, i) PN-92/E Próby rodowiskowe. Postanowienia ogólne, j) PN-89/E Oznaczenia wielko ci i jednostek w elektryce. Telekomunikacja i elektronika, k) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpo arowej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana instalacji elektrycznych w następujących lokalach mieszkalnych:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana instalacji elektrycznych w następujących lokalach mieszkalnych: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana instalacji elektrycznych w następujących lokalach mieszkalnych: - Borki 6/1, - Borki 6/2, - Borki 8/4, - Tolko 10/1, - Robity 1/2, - Nowa Karczma 6/2, - Nowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY U L. Z I E L N A 6 A 6 2-2 0 0 G N I E Z N O T E L / F A X : 0 6 1 4 2 4 1 6 5 9 M A I L : K U R S A N @ P O S T. P L PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT : I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E OBIEKT

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007 OBIEKT: Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego INWESTOR: ETAP PROJEKTOWANIA: BRANśA: ZAKRES: SYMBOL: Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE-MIESZKANIE NR 822PRZY UL.ŚLĄSKIEJ 51 W GDYNI

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE-MIESZKANIE NR 822PRZY UL.ŚLĄSKIEJ 51 W GDYNI INSTALACJE ELEKTRYCZNE-MIESZKANIE NR 822PRZY Str.- 8 - PN-88/E-04300 Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000V w obiektach budowlanych. - inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1. Wstęp. 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Szczegółowa specyfikacja techniczna Instalacje elektryczne w obiektach kubaturowych Projekt budowlany instalacji elektrycznej: Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na budynek przedszkolny wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY ADG- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA - DAWID KORNATA TEL 0-792-996-149 str. 47 PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ II/C NAZWA OBIEKTU : ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 03 Instalacje elektryczne OBIEKT / TEMAT: Przebudowa Hali Sportowej Działki o nr ewid. 116/62; 116/63 obręb 0004 Śródmieście ul. Wojska Polskiego 6

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Gmina Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice Temat opracowania Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A S Z C Z E G Ó Ł O W A S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A OBIEKT: Sala Kameralna przy Państwowej Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Jarosławiu 37-500 Jarosław ul. Czesławy Puzon PS BAŚKA nr 3 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE pracownia projektowa Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 70-300 Szczecin, ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9, tel./fax: 91 8122199, tel.695 15 15 42 biuro@portal-pp.pl, www.portal-pp.pl INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE : OŚWIETLENIA I SIŁY, INSTALACJE TELETECHNICZNE ORAZ ZESTAWY ZABEZPIECZENIOWO POMIAROWE OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne, CPV 45315500-3 - Instalacje redniego napi cia;

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne, CPV 45315500-3 - Instalacje redniego napi cia; ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne, CPV 45315500-3 - Instalacje redniego napi cia; ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT,

Bardziej szczegółowo

NIP 899-010-12-23 tel/fax : 783-38-47, 789-90-50 ; tel.: 789-90-51 ; e-mail: sfera.pl@wp.pl

NIP 899-010-12-23 tel/fax : 783-38-47, 789-90-50 ; tel.: 789-90-51 ; e-mail: sfera.pl@wp.pl SFERA PROJEKTOWANIE I USŁUGI INWESTYCYJNE 50-524 WROCŁAW, ul. Ciepła 22A NIP 899-010-12-23 tel/fax : 783-38-47, 789-90-50 ; tel.: 789-90-51 ; e-mail: sfera.pl@wp.pl NR UMOWY : BRANŻA: Elektryczna TEMAT

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Inwestor: ZSSiL nr 2 ul. Jana Pawła II nr 69 02-408 Warszawa. Projektant: mgr inż. Ewa Potańska

Rodzaj opracowania: Inwestor: ZSSiL nr 2 ul. Jana Pawła II nr 69 02-408 Warszawa. Projektant: mgr inż. Ewa Potańska 1 Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne wewnętrzne w pomieszczeniach remontowanych sal warsztatowych z przeznaczeniem na sale dydaktyczno-komputerowe w budynku warsztatowym Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt rozbudowy i przebudowy przychodni zdrowia o część rehabilitacji. Instalacja wnętrzowa elektryczna

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt rozbudowy i przebudowy przychodni zdrowia o część rehabilitacji. Instalacja wnętrzowa elektryczna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Projekt rozbudowy i przebudowy przychodni zdrowia o część rehabilitacji ZADANIE: Instalacja wnętrzowa elektryczna ADRES: Skołyszyn INWESTOR: Gmina Skołyszyn OPRACOWAŁ: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6 W PŁOCKU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6 W PŁOCKU 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6 W PŁOCKU Opracowanie: Zakład Usług Projektowych ELSYSTEM Krzysztof

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT BUDOWLANY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA WINDY Treść opracowania LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś

KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 00.01 KOD CPV 45.34.30.00 INSTALACJE PPOś str.1 2 Specyfikacja zawiera: 1. Część ogólna... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej....

Bardziej szczegółowo

Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej w Celestynowie Instalacje elektryczne

Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej w Celestynowie Instalacje elektryczne PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WDROŻENIOWE PRONAD 05 400 Otwock ul. Piłsudskiego 25. email pronad@op.pl INWESTOR: GMINA CELESTYNÓW ADRES: 05-430 Celestynów ul. Regucka 3. Zamienny Projekt Budowlany Sali Gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

Projekt budowlany. INWESTOR: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, 70-310 Szczecin Projekt budowlany egz. Przebudowa parteru budynku przy al. Piastów 17,18 oraz części parteru budynku przy ul. Pułaskiego 10 na potrzeby Rektoratu ZUT w Szczecinie. działki nr 2, 22, obręb 2255 i 2254,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych i Logicznych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych i Logicznych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych i Logicznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne PRZEBUDOWA I REMONT FRAGMENTÓW SP NR 92 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ) ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO NA SALĘ REKREACYJNĄ DLA DZIECI 6

Bardziej szczegółowo

CZ OPISOWA CZ RYSUNKOWA

CZ OPISOWA CZ RYSUNKOWA Przebudowa pomieszcze w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach (pracowania komputerowa) PROJEKT WYKONAWCZY instalacje elektryczne i teletechniczne CZ OPISOWA 1. DANE PODSTAWOWE... 2

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu

ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu Instalacje elektryczne wewnętrzne myjni samochodowej na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego ul. Wrocławskiej 30-38 w Kaliszu PB Instalacje elektryczne wewnętrzne myjni samochodowej KPT ul.

Bardziej szczegółowo

1.1. PRZEDMIOT SST. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s wymagania

1.1. PRZEDMIOT SST. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s wymagania 1. WST P 1.1. PRZEDMIOT SST. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem instalacji elektrycznych podstawowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna ROBOTY ELEKTRYCZNE

Specyfikacja Techniczna ROBOTY ELEKTRYCZNE Specyfikacja Techniczna ROBOTY ELEKTRYCZNE Roboty remontowe w wybranych pomieszczeniach budynku C Pok. 3.9,3.10,3.11, Adres: Bydgoszcz ul. Kujawska 4 Inwestor : Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALA CJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych CPV 45311200-2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewn

Instalacje elektryczne wewn II. Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 3.1 Podstawa opracowania 3.2 Zakres opracowania 3.3 DemontaŜ istniejącej instalacji 3.4 Zasilanie, rozdzielnice n.n. 3.5 Instalacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych

Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych Specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny segment A Inwestor: Augustowskie TBS KODREM sp. z o.o. ul. Komunalna 2 16-300 Augustów Adres: Augustów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z 24 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, CIESZYN, UL. WIŚLAŃSKA, DZ. CZĘŚĆ OPISOWA: Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zasilanie obiektu...3 3.1. Rozdzielnia główna RG...4 3.2. Tablice mieszkaniowe TM...4 4. Instalacje kablowe...4 4.1. Instalacje elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELKTRYCZNE BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN ul. Kapitańska 3a tel. (91) 43 43 066 fax. (91) 43 46 610 bsipsz.szczecin@interia.pl DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APATARU

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ELEKTRYCZNY KANSY PAWEŁ

ZAKŁAD ELEKTRYCZNY KANSY PAWEŁ ZAKŁAD ELEKTRYCZNY KANSY PAWEŁ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E K01/01/2011 Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KRAPKOWICACH Obiekt: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT TOALET IV PIĘTRA W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWOLSKIEGO UL. PODLESNA 15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT TOALET IV PIĘTRA W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWOLSKIEGO UL. PODLESNA 15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: REMONT TOALET IV PIĘTRA W BUDYNKU STAROSTWA STALOWOWOLSKIEGO UL. PODLESNA 15 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Grupa klasa, kategoria robót wg wspólnego słownika zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALA CJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewn trznych CPV 45311200-2 SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE w zakresie instalacji elektrycznych

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE w zakresie instalacji elektrycznych SPECYFIKACJE TECHNICZNE DOKUMENTACJA PRZETARGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE w zakresie instalacji elektrycznych Dzia CPV 45310000-3 Temat: Przepompownia

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Instalacji elektrycznych Jerzy Król ul.mieszka I 22 w Jarosławiu

Pracownia Projektowa Instalacji elektrycznych Jerzy Król ul.mieszka I 22 w Jarosławiu SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA I INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z POMIESZCZENIAMI NA BIURA W MIEJSCOWOŚCI PAWŁOSIÓW-WIDNA GÓRA Opracowanie: Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej 3 na dwa samodzielne lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny

P R O J E K T. NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej 3 na dwa samodzielne lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU Podział lokalu Nr 9 w budynku przy ul. Miedzianej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa pomieszcze w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne

Przebudowa pomieszcze w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne Przebudowa pomieszcze w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne CZ OPISOWA 1. DANE PODSTAWOWE... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

KOD CPV 45310000-3 PRACE DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

KOD CPV 45310000-3 PRACE DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ I PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ REJESTRACJI PACJENTÓW W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODKA PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TYTUŁ: Sprawdzenie, badania i pomiary ochronne instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA

MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA ProLux Grzegorz Byczek ul. Ró ana 2, 38-200 Jas o tel. 519 107 633 e-mail: prolux.jaslo@gmail.com www.prolux-jaslo.cba.pl PROJEKTOWANIE NADZÓR WYKONAWSTWO POMIARY ELEKTRYCZNE US UGI IN YNIERSKIE BRAN Y

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE PROJEKT BUDOWLANY UZUPEŁNIENIE Temat Obiekt Adres budowy Branża Inwestor PROJEKT REMONTU BUDYNKU URZĘDU GMINY W DAM- NICY DZ. NR 127 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE BUDYNEK URZĘDU GMINY 76-231 DAMNICA, UL. GÓRNA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 Podstawa opracowania. 2 Przedmiot i zakres opracowania. 3 Zasilanie obiektu i rozdział energii. 4 Instalacja oświetleniowa. 5 Zasilanie urządzeń odbiorników elektrycznych.

Bardziej szczegółowo

ST-XI.8 CPV 453121000-8 - Instalowanie przeciwpo arowych systemów alarmowych;

ST-XI.8 CPV 453121000-8 - Instalowanie przeciwpo arowych systemów alarmowych; ST-XI.8 CPV 453121000-8 - Instalowanie przeciwpo arowych systemów alarmowych; ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Pracownia Projektowo-Usługowa EL-PROJEKT 60-391 Poznań, ul. Swoboda 68/3 tel. 612 218 196 e-mail: jsiedziewska@icpnet.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK USŁUGOWY UL. STRAŻACKA 1 44-264 ŚWIERKLANY Nazwa i adres zamawiającego: URZĄD GMINY ŚWIERKLANY UL. ŚWIERKLAŃSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : WYMIANA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE ADRES : SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 4 BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Tablica główna

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Tablica główna Tablica główna KNR-W -0 Demonta drzwiczek wn kowych o powierzchni do 0. m mocowanych rubami d. -0 kotwowymi na podło u betonowym.000 KNR-W -0 Demonta gniazd bezpiecznikowych tablicowych biegunowych z tablicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI BLOKU A2 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego: GMACH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.01.15. Roboty lusarskie kod CPV 45421100-5 1 Spis tre ci 1. Wst p....3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2 Zakres stosowania SST..3 1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 12,0 x 34,0 LOKALIZACJA: RADŁÓW, UL. GLOWSKA DZIAŁKA NR 821/41 INWESTOR: GMINA RADŁÓW GENERALNY PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax.

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. (0-48) 385-09-57 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Rozbudowa budynku remizy straŝackiej, ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny. Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4. Projekt budowlano - wykonawczy

Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny. Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4. Projekt budowlano - wykonawczy Zadanie : Instalacja elektryczna-sieci wewnętrzne Obiekt : Budynek mieszkalny Ruda Śląska ul. Sejmu Śląskiego 4 Projekt budowlano - wykonawczy Inwestor : Urząd Miejski Ruda Śląska Projektant : Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELTBUD Władysław Wyszyński Jesionka, ul. Słoneczna 6 96 315 Wiskitki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kod CPV 453 11000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AeMP 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AeMP 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AeMP 41-706 Ruda Śląska ul. Kłodnicka 97 Tytuł opracowania : Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej w budynku Przychodni Rejonowej Lokalizacja :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIENIU PIONO- WYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH /KLATEK SCHODOWYCH/

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIENIU PIONO- WYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH /KLATEK SCHODOWYCH/ EGZ.. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIENIU PIONO- WYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH /KLATEK SCHODOWYCH/ Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY PRZBUDOWA MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM OPIS TCHNICZNY DO PROJKTU INSTALACJI LKTRYCZNYCH PRZBUDOWY MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM dz. Nr 22/1 ul. Winogrady 150,

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. Nr: 829/09/08 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. ST 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem realizacji zadania jest wykonanie remontu instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Elektryczna. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Elektryczna. Instalacje elektryczne i teletechniczne Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Bran a: Temat: Elektryczna Instalacje elektryczne i teletechniczne Obiekt: Budynek T Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 0/4, 0-56 Warszawa Inwestor: Instytut

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH CPV 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH CPV 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH CPV 45310000-3 INWESTYCJA :BUDYNEK BIUROWO - USŁUGOWY URZĘDÓW UL. RYNEK 12, DZ. NR EWID. 232 INWESTOR : URZĄD GMINY URZĘDÓW 23-250 URZĘDÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża elektryczna 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża elektryczna 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża elektryczna 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża elektryczna 2 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku "C" Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku C Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Link Link Sp. z o. o. ul. Lubowska 73, 60-454 Poznań tel. 062 842 04 70, fax. 061 842 04 69 e-mail: biuro@link.poznan.pl, www.link.poznan.pl Projekt Wykonawczy Obiekt: Lokalizacja: Zamawiający: Skrzydło

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego Latowice ul. Środkowa 43 Gm. Sieroszewice. projektant :

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego Latowice ul. Środkowa 43 Gm. Sieroszewice. projektant : Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. ,, NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE MAŁEGO PRZETWÓRSTWA OWOCÓW, WARZYW I MIĘSA ADRES INWESTYCJI : UL CHORZOWSKA 16/18 26-600 RADOM INWESTOR : CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów P.P.U.H. ELPOL Jerzy Polok ul. Kolejowa 31 Projekt budowlano - wykonawczy Zasilania klimatyzatorów w Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1-Maja 5 Inwestor: Gmina Goleszów ul. 1-Maja 5 Projektował: Oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Podstawa opracowania 2. ZASILANIE OBIEKTU 2.1. Opis techniczny 2.2. Ochrona przeciwprzepięciowa 2.3. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. zał. nr 9 do SIWZ ZATWIERDZAM... PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY ETAP I

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY ETAP I INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY ETAP I 1. Dane ogólne a) obiekt: świetlica wiejska b) lokalizacja: Dobrogoszcz, dz. nr 28/1 gmina Strzelin c) temat: instalacje elektryczne d) stadium: projekt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

: Nadleśnictwo Tuszyma 39-321 Tuszyma 147. : Budowa wiaty magazynowej Przecław, ul. 3 Maja działka nr ewid. 1230/2 gmina Przecław

: Nadleśnictwo Tuszyma 39-321 Tuszyma 147. : Budowa wiaty magazynowej Przecław, ul. 3 Maja działka nr ewid. 1230/2 gmina Przecław INWESTOR : Nadleśnictwo Tuszyma 39-321 Tuszyma 147 TEMAT : Instalacja elektryczna wewnętrzna OBIEKT : Budowa wiaty magazynowej Przecław, ul. 3 Maja działka nr ewid. 1230/2 gmina Przecław BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

instalacji elektrycznych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Konopnickiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

instalacji elektrycznych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Konopnickiej w Kalwarii Zebrzydowskiej P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y instalacji elektrycznych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Konopnickiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Obiekt: Adres obiektu: Zakres: Inwestor: Adres: Branża: Zespół

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.4 Rozdzielnica główna RG. 1.4.1 Wyłącznik główny (Główny wyłącznik pożarowy).

SPIS TREŚCI. 1.4 Rozdzielnica główna RG. 1.4.1 Wyłącznik główny (Główny wyłącznik pożarowy). SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 1.1 Zakres opracowania. 1.2 Zawartość opracowania. 1.3 Zasilanie. 1.4 Rozdzielnica główna RG. 1.4.1 Wyłącznik główny (Główny wyłącznik pożarowy). 1.5 Instalacja elektryczna.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/06/2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu : Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie budowlanego Ul. Traugutta 1 - dz.nr 96,obręb O-5. Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno USŁUGI ELEKTRYCZNE PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632 NAZWA OPRACOWANIA : Instalacje elektryczne OBIEKT : Budynek Urzędu Miejskiego w Pieniężnie Remont

Bardziej szczegółowo

Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Siadło Górne i Przecławiu wzdłuż drogi powiatowej nr 0627z do drogi krajowej nr 13

Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Siadło Górne i Przecławiu wzdłuż drogi powiatowej nr 0627z do drogi krajowej nr 13 Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Siadło Górne i Przecławiu wzdłuż drogi powiatowej nr 0627z do drogi krajowej nr 13 SiadłoGórne dz. nr 90;123/1 Przedław dz. nr 33/8; 40/1 INWESTOR: Gmina Kołbaskowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. bran a elektryczna. Czysta dzia ka nr 88, gmina Smo dzino woj. pomorskie.

PROJEKT BUDOWLANY. bran a elektryczna. Czysta dzia ka nr 88, gmina Smo dzino woj. pomorskie. Biuro Us ug Projektowych i InformatycznychBiuro Us ug Projektowych i Informatycznych 76-200 S upsk ul. Pi sudskiego 5B/2 tel/fax.: 59-84-35-338; tel.kom.: 604-539-431 e-mail:bupii@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE W MODERNIZOWANEJ CZĘŚCI SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO ADRES OBIEKTU: Gdynia, ul. Energetyków 13a INWESTOR: Szkolne

Bardziej szczegółowo