ST-XI.5 CPV Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne"

Transkrypt

1 ST-XI.5 CPV Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII AL.PISTÓW 45-47, SZCZECIN FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY BRAN A INSTALACJE ELEKTRYCZNE ARCHITEKT PROWADZ CY mgr in. arch. Stanisław Kondarewicz... uprawnienia budowlane nr 89/Sz/80 OPRACOWAŁ Amadeusz Drapikowski... Y mgr in. arch. Stanisław Kondarewicz... KIEROWNIK PRACOWNI DATA marzec 2010r. SYMBOL TYTUŁ 343/A4/2009/PW/IE-T PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CENTRUM DYDAKTYCZNO-BADAWCZEGO NANOTECHNOLOGII przy al. Piastów w Szczecinie

2 Str. -2- SPIS TRE CI 1 CZ OGÓLNA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT INFORMACJE O TERENIE BUDOWY NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJ TYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA OKRE LENIA PODSTAWOWE WŁA CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH ROZLICZENIE ROBÓT DOKUMENTY ODNIESIENIA...12

3 1 Cz ogólna Str Nazwa nadana zamówieniu CENTRUM DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII al. Piastów 45-47, Szczecin. Instalacje elektryczne wewn trzne. 1.2 Przedmiot i zakres robót. Zakres robót znajduj cych si w specyfikacji obejmuje wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie instalacji elektrycznych Zakres prac obejmuje m. in.: Zasilanie budynku, Wył cznik przeciwpo arowy zasilania, Instalacje wewn trzne, Instalacja telefoniczna, Uziomy poł czenia wyrównawcze ochrona odgromowa, Ochrona przeciwpora eniowa, Wykonanie pomiarów. Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwi zane z wykonaniem instalacji elektrycznych obejmuje: Wymagania dotycz ce wła ciwo ci wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich przechowywania, transportu i składowania, Wymagania dotycz ce sprz tu i maszyn, Wymagania dotycz ce rodków transportu, Wymagania dotycz ce wykonania robót budowlanych, Wymagania zwi zane z nadzorem i odbiorem robót. 1.3 Informacje o terenie budowy 1.3.1Organizacja robót budowlanych Wykonawca, przed przyst pieniem do przetargu, winien przeprowadzi wizj lokaln oraz : Zapozna si z miejscami, w których b d wykonywane prace okre lone w umowie i zbada ich dost pno ; Zapozna si z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególno ci z poło eniem i wymiarami pomieszcze, warunkami utrzymania sprz tu, etc. Po wygraniu przetargu Wykonawca nie b dzie mógł powoływa si na niedostateczn znajomo miejsca realizacji robót lub zły dost p do pomieszcze w celu dania dodatkowych opłat. Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik Robót b dzie jako jedyny b dzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w dzienniku budowy.

4 Str. -4- Kierownik Robót b dzie odpowiedzialny za: bezpiecze stwo na terenie budowy prowadzenie dziennika budowy kontakty z organami kontroli Najpó niej w dniu przyst pienia do robót Wykonawca przeka e dane personalne Kierownika Robót wraz z kopi uprawnie Zabezpieczanie interesów osób trzecich Wykonawca musi zadba, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi zuj cych przepisów oraz powinien zapewni ochron własno ci publicznej i prywatnej Ochrona rodowiska Wykonawca musi podejmowa wszystkie niezb dne działania, aby stosowa si do przepisów i normatywów z zakresu ochrony rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzgl dnie musi unika szkodliwych działa, szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla rodowiska i otoczenia czynników Warunki bezpiecze stwa pracy Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie wszelkich niezb dnych zabezpiecze zwi zanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi si bezwzgl dnie stosowa do postanowie Instrukcji Bezpiecze stwa oraz wszelkich polece Kierownika Budowy zwi zanych z bezpiecze stwem na terenie budowy. Wykonawca zobowi zany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadaj cych zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowi zuj cych w okresie trwania umowy, w tym w szczególno ci Polskich Norm. W szczególno ci wykonawca jest zobowi zany wykluczy prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi zane z organizacj zaplecza dla własnych potrzeb oraz zapewnia na własny koszt wszelkie rodki maj ce na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robót Warunki dotycz ce organizacji ruchu Wszystkie rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprz tu i narz dzi musz by sprawne, posiada wa ne badania techniczne i spełnia wymagania wynikaj ce z obowi zuj cych w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewo one takimi rodkami transportu powinny gwarantowa przewóz bez uszkodze i z zachowaniem warunków bezpiecze stwa pracy.

5 Str Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie obj tym przedmiotem zamówienia CPV Instalacyjne roboty elektryczne 1.5 Okre lenia podstawowe Wszystkie okre lenia, nazwy, które znalazły si w tej specyfikacji s zgodne albo równowa ne z Polskimi Normami zawartymi w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okre leniami uj tymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty musz by wykonane zgodnie z wymaganiami obowi zuj cych przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowi zuj cych aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 2 Wła ciwo ci wyrobów budowlanych Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si wyroby, dla których producent: dokonał oceny zgodno ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według okre lonego systemu oceny zgodno ci, posiada deklaracje zgodno ci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzaj cy zgodno wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych wymaga rozporz dzenia (rozporz dze ). oznakował wyroby znakiem CE. Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powy szego. Wszystkie materiały, które nie spełniaj wymogów technicznych okre lonych przez specyfikacj (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły si ich własno ci) b d uznawane za materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom. Podczas wykonywania robót monta owych instalacji elektrycznych nale y stosowa nast puj ce materiały i wyroby: Kable elektroenergetyczne miedziane o izolacji i powłoce polwinitowej np. wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400, Przewód instalacyjny na napi cie znamionowe 450/750V z 3, 4, 5, yłami miedzianymi o przekroju do 2,5mm 2 wg PN-87/E-90056, np. YDY3;4x1,5mm 2, YDY3x2,5mm 2, Ł czniki1-klawiszowe, 2-klawiszowe do mocowania w puszkach pod tynkiem, Ł czniki1-klawiszowe, 2-klawiszowe IP44 do mocowania w puszkach pod tynkiem, Gniazda wtyczkowe do mocowania w puszkach pod tynkiem, wyposa one w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach 60, Gniazda wtyczkowe do mocowania w puszkach pod tynkiem, wyposa one w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach 60 o ochronie IP44, Oprawy wg. Projektu lub o równowa nym standardzie, Inwertery czas pracy w trybie awaryjnym, Rurki ochronne np. RB, Rozdzielnice np. Moeller lub równowa ne, Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm,

6 Str Wymagania szczegółowe dotycz ce sprz tu i maszyn do robót budowlanych Sprz t i narz dzia, które b d wykorzystywane do wykonania prac obj tych t specyfikacj musz by sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegl dom zgodnie z zaleceniami producenta. Musz spełnia one wymogi BHP i bezpiecze stwa pracy. Nie wolno stosowa sprz tu, który nie spełnia powy szych wymaga i nie wolno wykorzystywa go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania tylko takich rodków transportu, które nie wpłyn niekorzystnie na stan i jako transportowanych materiałów. 4 Wymagania dotycz ce rodków transportu Wszystkie rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprz tu i narz dzi musz by sprawne, posiada wa ne badania techniczne i spełnia wymagania wynikaj ce z obowi zuj cych w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewo one takimi rodkami transportu powinny gwarantowa przewóz bez uszkodze i z zachowaniem warunków bezpiecze stwa pracy. 5 Wymagania dotycz ce wykonania robót Trasy instalacji elektrycznych Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urz dzeniami, powinna by przejrzysta, prosta i dost pna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Monta uchwytów i konstrukcji wsporczych Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uło enia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgl du na rodzaj instalacji, powinny by zamocowane do podło a w sposób trwały, uwzgl dniaj cy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b dzie pracowa, oraz sam rodzaj instalacji. Przej cia przez ciany i stropy Przej cia przez ciany i stropy powinny spełnia nast puj ce wymagania: a) wszystkie przej cia obwodów instalacji elektrycznych przez ciany, stropy itp. musz by chronione przed uszkodzeniami. b) przej cia te nale y wykonywa w przepustach rurowych, c) przej cia pomi dzy pomieszczeniami o ró nych atmosferach powinny by wykonywane w sposób szczelny, zapewniaj cy nieprzedostawanie si wyziewów, d) obwody instalacji elektrycznych przechodz c przez podłogi musz by chronione do wysoko ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi nale y stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. Monta sprz tu, osprz tu i opraw o wietleniowych Sprz t i osprz t instalacyjny nale y mocowa do podło a w sposób trwały zapewniaj cy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

7 Str. -7- Do mocowania sprz tu i osprz tu mog słu y konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podło u, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykr cone do podło a za pomoc kołków i rub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nale y mocowa przez wkr canie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si mocowania haków za pomoc kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umo liwia ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw o wietleniowych nale y ł czy z przewodami wypustów za pomoc zł czy wiecznikowych. Podej cie do odbiorników Podej cia instalacji elektrycznych do odbiorników nale y wykonywa w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Układanie rur Rury nale y układa na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podło u. Ko ce rur przed poł czeniem powinny by pozbawione ostrych kraw dzi. Zale nie od przyj tej technologii monta u i rodzaju tworzywa ł czenie rur ze sob oraz sprz tem i osprz tem nale y wykonywa przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem poł cze, wkr canie nagwintowanych ko ców rur, wkr canie nagrzanych ko ców rur. Łuki na rurach nale y wykonywa tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewn trznej rednicy. Promie gi cia powinien zapewnia swobodne wci ganie przewodów. Cała instalacja rurowa powinna by wykonana ze spadkiem 0.1% aby umo liwi odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si układania rur z wci gni tymi w nie przewodami. Wci ganie przewodów Przed przyst pieniem do wci gania przewodów nale y sprawdzi prawidłowo wykonanego rurowania, zamocowania sprz tu i osprz tu, jego poł cze z rurami oraz przelotowo. Wci ganie przewodów nale y wykona za pomoc specjalnego osprz tu monta owego. Nie wolno do tego celu stosowa przewodów, które pó niej zostan u yte w instalacji. Ł czenie przewodów wykona wg wcze niej opisanych zasad. Wykonanie instalacji podtynkowej Wykonanie instalacji p/t wymaga b dzie: uło enia przewodów i zainstalowania osprz tu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniej cych cianach niezb dne b dzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i lepych wn k pod osprz t oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nale y przewody i kable uszczelnia w osprz cie oraz aparatach za pomoc dławników. rednica głowicy i otworu uszczelniaj cego pier cienia powinna by dostosowana do rednicy zewn trznej przewodu lub kabla. Po dokr ceniu dławic zaleca si dodatkowe uszczelnienie ich za pomoc odpowiednich uszczelnie.

8 Ł czenie przewodów Str. -8- W instalacjach elektrycznych wn trzowych ł czenia przewodów nale y dokonywa w sprz cie i osprz cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa poł cze skr canych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zewn trz przewody, a samo ich podł czenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podł czenia nale y uzgodni z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem In yniera. Przewody musz by uło one swobodnie i nie mog by nara one na naci gi i dodatkowe napr enia. Do danego zacisku nale y przył czy przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s przył czone za pomoc oczek, pomi dzy oczkiem a nakr tk oraz pomi dzy oczkami powinny znajdowa si podkładki metalowe zabezpieczone przed korozj w sposób umo liwiaj cy przepływ pr du. Długo odizolowanej yły przewodu powinna zapewnia prawidłowe przył czenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo e powodowa uszkodze mechanicznych. W przypadku stosowania ył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza warstwy cyny. Ko ce przewodów miedzianych z yłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si zastosowanie tulejek zamiast cynowania) Przył czanie odbiorników Miejsca poł cze ył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by dokładnie oczyszczone. Samo poł czenie musi by wykonane w sposób pewny, pod wzgl dem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozj itp. Poł czenia mog by wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zale no ci od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przył czenia sztywne nale y wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo rednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Instalacje odbiorcza gniazd Instalacj gniazd wykona przewodami -YDYp3x2,5mm2 jako wtynkowe układaj c przewody od gniazda do gniada na wysoko ci 30cm od poziomu podłogi oraz na korytkach w suficie podwieszanym na całej długo ci korytarza. Zabrania si podł czania wi cej ni dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowa osprz t instalacyjny wtynkowy IP20, w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych IP44. Obwody gniazd zabezpieczone s wył cznikami ró nicowo-pr dowymi o I=30mA. Obowi zkowo zachowa stref ochronn 60cm od kraw dzi wanny lub natrysku w której zabrania si montowania urz dze elektrycznych. Instalacja odbiorcza o wietleniowa Instalacje wykona przewodami YDYp3x1,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm2 dla obwodów wiecznikowych, przewody układa w tynku lub na korytkach poło onych wzdłu korytarza. Stosowa osprz t instalacyjny wtynkowy IP20 w cz ci ogólnej, w łazienkach IP44. Zasilanie budynku Budynek zasilany b dzie ze stacji transformatorowej w pobli u budynku. Dla zagwarantowania pewno ci zasilania rozdzielnicy przeciwpo arowej oraz odbiorów wymagaj cych stałego zasilania projektuje si agregat pr dotwórczy umieszczony w budynku stacji transformatorowej. Rozdzielnia główna budynku zlokalizowana b dzie w pomieszczeniu -1/22 Rozdzielnica Elektryczna.

9 Str Lokalizacja rozdzielni głównej, według rysunku rzutu gara u. - Zasilanie urz dze oddymiaj cych i zapobiegaj ce zadymieniu w klatkach schodowych z rozdzielnicy po arowej RPP zasilanej bezpo rednio z agregatu pr dotwórczego poprzez SZR. Projektowane linie WLZ do poszczególnych rozdzielnic układa w szachtach i na korytach kablowych. Koryta kablowe uło one b d poza drogami ewakuacyjnymi Cało robót kablowych nale y wykona zgodnie z norm N-SEP-E-004. Wył cznik przeciwpo arowy zasilania Rozł cznik główny w rozdzielnicy głównej, wyposa ony b dzie w wyzwalacz wzrostowy uruchamiany przyciskiem umieszczonym wewn trz budynku przy wej ciu, przycisk opisa jako przeciwpo arowy wył cznik pr du.przewód HDGs 2*1.5 PH90 do przeciwpo arowego wył cznika pr du prowadzi osobn tras na atestowanych uchwytach. Przycisk przeciwpo arowy wył cza zasilanie główne budynku. Obwody zasilaj ce wentylacj oddymiaj c pozostaj pod napi ciem. Instalacje wewn trzne O wietlenie cz ci wspólnych Nat enie o wietlenia przyj to zgodnie z PN-EN O wietlenie w pomieszczeniach laboratoryjnych obliczono wg wytycznych technologa oraz zalece i wymogów inwestora. Instalacja odbiorcza o wietleniowa Instalacje wykona przewodami 3x1,5mm 2 oraz 4x1,5mm 2 (dla obwodów wiecznikowych), przewody układa w tynku, pomieszczeniach socjalnych oraz toaletach, w korytarzach przewody prowadzi w przestrzeni sufitu podwieszanego na korytach kablowych od oprawy do oprawy.. Stosowa osprz t instalacyjny wtynkowy IP20 w cz ci ogólnej, w toaletach IP44, montowany na wysoko ci h=1.1m. Przewody elektryczne prowadzi bez puszek ł czeniowych, instalacja o wietleniowa ł czona w puszkach pogł bianych. Oprawy o wietleniowe nale y dostosowa do zaprojektowanych sufitów. Instalacja elektryczna szybu d wigu a/ O wietlenie szybu nale y wykona wykorzystuj c lampy kanałowe. Powinno składa si z punktów wietlnych rozmieszczonych w nast puj cych odległo ciach: - maks. 0,5 m od dna szybu - maks. 0,5 od stropu szybu - maks., co 2,0 m pomi dzy kolejnymi punktami b/ W podszybiu nale y zainstalowa gniazdo zasilaj ce 230V 2P+PE. c/ Zasilanie d wigu do miejsca instalacji szafy sterowej na najwy szej kondygnacji nale y doprowadzi przewody zasilaj ce. Nale y przewidzie zapas długo ci ok. 2m. Awaryjne o wietlenie ewakuacyjne O wietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z norm PN-EN Projektowane o wietlenie awaryjne ma zapewni o wietlenie na drodze ewakuacyjnej ( tzn. na korytarzach, klatkach, schodowych oraz w auli ) podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN oprawy o wietleniowe do o wietlenia ewakuacyjnego usytuowano w pobli u drzwi wyj ciowych oraz takich miejscach aby zwróci uwag na niebezpiecze stwo. W budynku zamontowano baterie centraln z monitoringiem stanu opraw podł czonych do systemu odczytu BMS. O wietlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej wynosi 1 lx, a przy hydrantach 5lx Instalacja oddymiania i SAP W budynku przewiduje si zabudowanie wentylatorów oddymiaj cych gara e oraz nadci nieniowe oddymianie klatek schodowych. System SAP monitoruje i wyzwala zamkni cie klap wydzielenia

10 Str po arowego, wył cza układy wentylacji bytowej oraz daje sygnał zjazdu wind i ich blokady na parterze lub alternatywnym przystanku. Instalacja telefoniczna W projekcie Centrum Dydaktyczno Badawczego Nanotechnologi przy al. Piastów 47/47 została zaprojektowana instalacja telefoniczna wraz z rozbudow centrali telefonicznej w budynku Jednostek Mi dzywydziałowych. Projektuje si obudow Ssc100AN w piwnicy budynku ( -1/31 Pom. Techniczne ), gniazda 22,5x45mm firmy LEGRAND plus moduły Keysone Jack RJ11 OKABLOWANIE Dla instalacji telefonicznej wewn trznej zaprojektowano przewód YTKSY2x2x0,5mm kat.3. Przewody nale y układa w projektowanych korytach kablowych instalacji informatycznej ( oddzielne opracowanie ) Z budynku Jednostek Mi dzy wydziałowych został zaprojektowany kabel przył czeniowy dla instalacji telefonicznej TKMXpw100x2x0,8mm. który nale y rozszy na ł czówkach w skrzynce Ssc100AN. ROZBUDOWA CENTRALI DGT3450 Dla prawidłowego funkcjonowania instalacji telefonicznej nale y rozbudowa centrale o nast puj ce elementy: Szafa główna centrali DGT3450 Pułka instalacyjna 12 płyt TA 2 płyta z procesorami TL2 Pozostałe cz ci centrali nale y za lepi. Uziomy poł czenia wyrównawcze ochrona odgromowa Projektuje si uziom fundamentowy z ta my Fe-Zn30x4mm. Uziom umie ci nad podło em fundamentu ławowego tak, aby beton tworzył jego otulin o grubo ci nie mniejszej ni 5 cm. Ta m nale y uło y po konturach budynków. Elementy uziomowe zatapia si w fundamentach cian zewn trznych budynku, tak by tworzyły zamkni ty kontur. Je li jego wymiary s wi ksze ni 20 20m, to dodaje si dalsze elementy uziomowe, zwłaszcza w fundamentach cian wewn trznych, by poszczególne kontury miały wymiary nie przekraczaj ce podanej warto ci. Od uziomu wyprowadzi bednark do poł czenia przewodów odprowadzaj cych instalacji odgromowej i do poł czenia z główn listw wyrównawcz budynku GSW, oraz poł czeniem wyrównawczym pomieszczenia agregatu. Do głównej listwy wyrównawczej podł cza listw PE rozdzielnicy głównej RG, wchodz ce do budynku instalacje metalowe i piony instalacji sanitarnych (o ile wykonane s z rur miedzianych lub stalowych) przewodem LgY 2.5. GSW wykona za pomoc systemowej szyny do poł cze wyrównawczych np. producenta Dehn. Szyn nale y zamontowa na cianie w pomieszczeniu rozdzielni głównej. Wymagana rezystancja uziomu Ru<10 ohm, w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji wbija dodatkowe uziomy pionowe. W pomieszczeniach serwerowni nale y wykona siatk pod podłog techniczn z druta FeZn 6mm ł czon zł czami krzy owymi do instalacji uziomowej. Siatk poł czy do przewodów uziemiajacych. Nale y wykona miejscowe poł czenia instalacji na pietrach do przewodu wyrównawczego prowadzonego w szachcie. Do miejscowych szyn poł czy koryta metalowe oraz wszystkie instalacje. Dla budynku przyj to poziom ochrony odgromowej IV.

11 Str Zwody poziome wykona z pr ta FeZn 8mm (cynkowane ogniowe) na wspornikach. Przewody odprowadzaj ce wykona z tego samego pr ta na wspornikach ciennych w rurach SV32 pod izolacj cian budynku, a nast pnie poł czy je z uziomem fundamentowym. Nale y wykona zwody pionowe na dachu w celu zabezpieczenia wentylatorów, oraz przy centralach tyczki izolacyjne Dehn z przewodem odprowadzaj cym HVI. Ochrona przeciwpora eniowa Sie odbiorcza pracuje w układzie TN-S z osobnym przewodem ochronnym PE i przewodem neutralnym N. System pr du przemiennego 5-przewodowy. Jako rodek ochrony przeciwpora eniowej zastosowano szybkie samoczynne wył czenie zasilania. Dodatkowo zastosowano wył czniki ró nicowopr dowe o pr dzie J=30 ma w obwodachgniazd 230V i 400V. W obwodach agregatu stosowa wyzwalacz ró nicowopr dowy o J=1A. Wszystkie urz dzenia w.w. mo na zamieni na urz dzenia o równowa nych parametrach 6 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn kontrol robót, jako ci materiałów i elementów i musi zapewni odpowiedni system kontroli oraz mo liwo pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca b dzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci gwarantuj c, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru b dzie na bie co kontrolował jako robót. Kontrole b d dotyczyły zgodno ci z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostan przekazane do odbioru powinny by poddane badaniom i prób okre lonym w normach. Próby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowa pomiar rezystancji izolacji, biegunowo ci i ci gło ci poł cze. Wykonawca musi zapewni niezb dne przyrz dy pomiarowe do wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót Wykonawca musi przeprowadzi niezb dne próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynno ci powinno by odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napi cia Wykonawca musi dokona ogl dzin instalacji w celu stwierdzenia kompletno ci i zgodno ci instalacji z projektem, wła- ciwego doboru i monta u urz dze oraz braku widocznych uszkodze. Czynno ci te powinny zosta odnotowane w dzienniku budowy. Pomiary i kontrole powinny dotyczy : Zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow, Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru Je li uzyskano satysfakcjonuj ce wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokona uruchomienia instalacji i pokaza jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacj. Pomiary i kontrole powinny dotyczy : ci gło ci poł cze obwodów, rezystancji uziomu, rezystancji izolacji, skuteczno ci działania rodków ochrony przeciwpora eniowej. Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego mo na stosowa wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przyst pie-

12 Str niem do pomiarów lub bada Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki bada. 7 Wymagania dotycz ce przedmiaru i obmiaru robót Obmiar robót trzeba wykonywa w obecno ci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien by zgodnie z obowi zuj cymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zako czeniu wykonywania elementu robót stanowi cego odr bn cało obiektu. Obmiar trzeba wykona w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu. 8 Odbiór robót budowlanych Po zako czeniu budowy Wykonawca jest zobowi zany dostarczy Inwestorowi nast puj ce dokumenty: Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, Pisemne uzgodnienia odst pstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem projektowym, Dziennik budowy i ksi k obmiarów, Protokoły odbiorów cz ciowych, Instrukcji u ytkowania urz dze, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty zwi zane z zastosowanymi urz dzeniami i materiałami, Protokoły sprawdzenia, skuteczno ci i wydajno ci urz dze i instalacji. Wy ej wymienione wymagania dotycz ce dokumentów mog ulec zmianom i poszerzeniom. Odbioru ko cowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowi zkowo w skład komisji wchodz : Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, Kierownik budowy (główny wykonawca robót), Kierownik robót elektrycznych, Przedstawiciele u ytkownika obiektu. 9 Rozliczenie robót Podstaw płatno ci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta owych. 10 Dokumenty odniesienia Projektowane instalacje nale y wykona zgodnie z obowi zuj cym przepisami prawa i Polskimi Normami, a w szczególno ci: - Ustaw z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z pó niejszymi zmianami), - Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, RKR poz. 690), Innymi przepisami i uwarunkowaniami: - Przepisami Budowy Urz dze Elektroenergetycznych, - Przepisami Eksploatacji Urz dze Elektroenergetycznych, - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych,

13 Str Polskimi Normami, w tym: a) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Ochrona przeciwpora eniowa, b) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Ochrona przed pr dem przet eniowym, c) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Obci alno ci pr dowe długotrwałe przewodów, d) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Instalacje bezpiecze stwa, e) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta wyposa enia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne, f) PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Dobór rodków ochrony w zale no ci od wpływów zewn trznych. Ochrona przeciwpo arowa, g) Pozostałe arkusze normy PN-IEC dotycz ce instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, h) PN-88/E Instalacje elektryczne na napi cie nie przekraczaj ce 1000V w obiektach budowlanych, i) PN-92/E Próby rodowiskowe. Postanowienia ogólne, j) PN-89/E Oznaczenia wielko ci i jednostek w elektryce. Telekomunikacja i elektronika, k) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpo arowej

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100

Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut parteru. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. Instalacja nagła niaj ca. - skala 1:100 Nr 2 Rzut I pi tra. Instalacja CCTV. Instalacja SAP i oddymiaj ca. - skala 1:100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo