PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo Luboń Temat: Instalacje Elektryczne Projektant: Janusz Bojanowski upr. bud.195/68, 248/89 WŁ w specjalności instalacji, sieci urządzeń elektrycznych Współpraca: Przemysław Sil r Sprawdzający: InŜ. Zbigniew Wojnarowski upr. bud. GP.II /76 w specjalności instalacyjno - inŝynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych (bez ograniczeń) r r E1

2 Spis treści 1.OPIS TECHNICZNY Temat opracowania Zawartość opracowania ZałoŜenia i dane wyjściowe Zasilanie budynku Rozdział energii Instalacje odbiorcze elektryczne Oświetlenie Instalacja siły i gniazd wtykowych Instalacja dzwonkowa Instalacja piorunochronna Instalacja połączeń wyrównawczych System ochrony od poraŝeń Plan bezpieczeństwa i ochrona zdrowia Oświetlenie zewnętrzne Uwagi końcowe INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Instalacja Sieci WiFi Oddymianie Klatki Schodowej OBLICZENIA TECHNICZNE Obliczenia oświetlenia Obliczenia obwodów i linii zasilających Obliczenia linii zasilającej rozdzielnicę RG Spis Rysunków 4.1 Instalacje Siły i Gniazd Wtykowych Rzut Parteru...E/ Instalacje Siły i Gniazd Wtykowych Rzut Piętra...E/ Instalacja Oświetlenia Rzut Parteru...E/ Instalacja Oświetlenia Rzut Piętra...E/ Instalacje Słaboprądowe Rzut Parteru...E/ Instalacje Słaboprądowe Rzut Piętra...E/ Instalacja Odgromowa Rzut Dachu...E/ Złącze Kablowe...E/ Rozdzielnica Główna...E/ Schemat Systemu Oddymiania...E/10 E2

3 1. OPIS TECHNICZNY Inwestor : Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego Luboń M-sce realizacji : ul. Poniatowskiego 16 działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo Luboń Przedmiot inwestycji: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Luboniu. Podstawa opracowania: Umowa z Inwestorem WI /84/S/2013 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego UCHWAŁA NR VIII/39/2011r RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 17 marca 2011 r. Mapa do celów projektowych dla działki 42 obręb śabikowo wykonana przez Usługi Geodezyjne Zbigniew Kępiński Dokumentacja geotechniczna opracowana w grudniu 2013r. przez GEO-MI Pracownia Geologiczna Michał Małuszyński z siedzibą w Łodzi przy ul. Socjalnej 5 Konsultacje z Inwestorem Wizja lokalna 1.1 Temat opracowania Tematem opracowania są instalacje elektryczne w projektowanym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu. 1.2 Zawartość opracowania Niniejsza dokumentacja zawiera: opis techniczny, obliczenia techniczne rysunki techniczne E3

4 1.3 ZałoŜenia i dane wyjściowe Niniejsza dokumentacji została opracowana w oparciu o następujące dane: obowiązujące w zakresie projektowania Normy Państwowe, Przepisy i Rozporządzenia, realizacyjny plan zagospodarowania obiektu, 1.4 Zasilanie budynku śródłem zasilania w energię elektryczną dla projektowanego budynku szkoły będzie istniejąca linia kablowa prowadzona z istniejącej części szkoły do obecnej sali sportowej. Istniejący kabel YAKY 4x16mm2 zostanie wprowadzony do projektowanego złącza kablowego a następnie rozdzielony na zasilanie istniejącej sali sportowej wraz z zapleczem oraz na nowoprojektowany budynek szkoły. Kabel YAKY 4x16mm2 jest w stanie przenieść obciąŝenie 77A. Szacunkowe maksymalne obciąŝenie z istniejącej części szkoły wynosi ~25A, maksymalne obciąŝenie nowoprojektowanej części szkoły wynosi ~40A. Parametry istniejącego kabla są wystarczające aby przenieść takie obciąŝenie. Kabel zasilający istniejącą część naleŝy poprowadzić od nowoprojektowanego złącza wewnątrz budynku a następnie zmufować z istniejącym kablem. 1.5 Rozdział energii Zasilanie poszczególnych obwodów odbywać się będzie bezpośrednio z rozdzielnicy głównej RG. Rozdzielnica znajduje się wewnątrz budynku. Schemat rozdzielnicy załączono do dokumentacji. W rozdzielnicy przewidziano zainstalowanie ogranicznika przepięć oraz zabezpieczeń poszczególnych obwodów. 1.6 Instalacje odbiorcze elektryczne W obiekcie zaprojektowano instalacje: oświetlenia ogólnego oświetlenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oświetlenia zewnętrznego gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia instalacja dla potrzeb wentylacji instalacji oddymiania instalacji odgromowej Instalacji sieci WiFi Instalacji dzwonkowej Poszczególne obwody instalacji opisano na schemacie ideowym. E4

5 1.7 Oświetlenie Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego jest zaprojektowana na odrębnym obwodzie. Dla potrzeb oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego przewidziano oprawy z zainstalowanymi w nich 1 godzinnymi modułami zasilania autonomicznego podającymi zasilanie w momencie zaniku napięcia w sieci zasilającej. Załączanie oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach zaprojektowano łącznikami przeznaczonymi dla tych pomieszczeń. Załączanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz klatek schodowych przewiduje się łącznikami bistabilnymi. Do wykonania instalacji oświetleniowej naleŝy zastosować przewody o przekroju Ŝył 1,5 mm Instalacja siły i gniazd wtykowych Do wykonania instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia naleŝy zastosować przewody o przekroju Ŝył 2,5 mm 2. Całość instalacji w pomieszczeniach technicznych, administracyjnych i ciągach komunikacyjnych zaprojektowano w układzie L+N+PE przewodami typu NHXMH-J układanymi pod tynkiem. 1.9 Instalacja dzwonkowa Projektuje się instalacje dzwonkową do sygnalizowania przerw w szkole dzwonkami zainstalowanymi na korytarzach na poszczególnych kondygnacjach. Dzwonki z projektowanej części szkoły naleŝy podłączyć do najbliŝszego dzwonka w istniejącej część szkoły Instalacja piorunochronna Instalacja odgromowa zaprojektowana zgodnie z norma PN-EN Do uziemienia instalacji przewiduje się wykorzystanie uziomu fundamentowego. Jako uziom fundamentowy naleŝy wykorzystać bednarkę FeZn 25x4mm. Wykonanie instalacji opisano na rysunku planu instalacji odgromowej załączonym do projektu. UWAGA: NaleŜy sprawdzić na etapie wykonywania fundamentów prawidłowość połączenia bednarki uŝytej uŝytego do celów uziomowych. Sprawdzenia musi dokonać uprawniony elektryk i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy fundamentów, a przed rozpoczęciem montaŝu konstrukcji budynku wykonać pomiary rezystancji uziemienia i protokoły pomiarowe przekazać Inwestorowi Instalacja połączeń wyrównawczych W obiekcie w rozdzielnicy RG zaprojektowano montaŝ szyny PE, do której przewidziano przyłączenie przewodu PE instalacji i odgałęzienia Fe/Zn 25*4 mm od E5

6 uziomu instalacji piorunochronnej System ochrony od poraŝeń Do ochrony od poraŝeń we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami o I klasie izolacji zaprojektowano wyłączniki ochronne róŝnicowo-prądowe działania bezpośredniego o prądzie róŝnicowym l = 0,03 A. Całość instalacji wewnętrznej zaprojektowano w układzie TN-S Plan bezpieczeństwa i ochrona zdrowia Projektowane linie kablowe są liniami izolowanymi i nie stanowią przy prawidłowej eksploatacji zagroŝenia dla środowiska i przebywających w jej pobliŝu ludzi. Linie są odporne na oddziaływanie szkodliwych warunków środowiska naturalnego. Prace związane z budową linii naleŝy prowadzić wyłącznie w stanie beznapięciowym. Do wykonania inwestycji naleŝy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty lub certyfikaty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski Oświetlenie zewnętrzne Zasilanie oświetlenia prowadzane będzie z projektowanej rozdzielnicy RG. Załączanie oświetlenia będzie sterowane automatycznie przy pomocy czujnika zmierzchowego lub ręcznie za pomocą przełącznika Uwagi końcowe Całość robót naleŝy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, zbiorem obowiązujących Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania o Odbioru Robót oraz Obowiązującymi Przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dopuszcza się stosowanie równowaŝnych zamienników. W opisie technicznym instalacji podano proponowane typy opraw i osprzętu określonych producentów. Do wykonania instalacji moŝna zastosować równowaŝne produkty innych producentów. 2. INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 2.1 Instalacja Sieci WiFi Router WiFi zostanie zainstalowany w pomieszczeniu 1/4 w metalowej skrzynce zawieszonej na ścianie, 0,5m od sufitu, skrzynka zamykana na klucz. Dobór routera zapewni dostęp do sieci WiFi na terenie całego nowoprojektowanego budynku. Router naleŝy podłączyć poprzez skrętkę UTP do istniejącego serwera znajdującego się w pracowni komputerowej w istniejącym budynku szkoły. E6

7 Router: Przeznaczenie do : xdsl Porty wan (ilość) 2 szt. Porty wan (typ) RJ45 Porty lan (ilość) 4 szt. Porty lan (typ) RJ45 Porty pozostałe (typ) Brak Przepustowość 1000 Mbps Dmz DMZ port, DMZ host Vpn PPTP, Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), IPsec VoIP Nie QoS Tak Protokoły routingu RIP v1, v2 RIP IPv6 Zarządzanie zarządzanie za pośrednictwem wbudowanego interfejsu WWW Zapora ogniowa Firewall SPI oraz sprzętowe wsparcie szyfrowania Zasilanie 12V 1A Wymiary (wys x szer x gł) 38,5 x 200 x 130 mm 2.2 Oddymianie Klatki Schodowej System sterowania oddymianiem będzie składać się z: - centrali - czujki pogodowej - czujek dymu - przycisków oddymiania - przycisk przewietrzania - okablowania. Klapy oddymiające zapewniające upust powietrza oraz drzwi i okna napowietrzające wraz z siłownikami elektrycznymi zostały ujęte w części architektonicznej. Wszystkie elementy instalacji będą posiadać certyfikaty. ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU Stan normalny W przypadku normalnej pracy, nie są wykonywane Ŝadne procedury sterowań. Stan zagroŝenia Stan zagroŝenia wykrywany jest w przypadku: - zadziałania czujki dymu - uŝycie przycisku oddymiania Centrala po otrzymaniu informacji o zagroŝeniu wszystkie działania podejmuje automatycznie: E7

8 - otwarciu otworów zapewniających upust powietrza - otwarcie drzwi napowietrzających Stan awarii Stan awarii w systemie zapobiegania przed zadymieniem będzie sygnalizowany w centrali poprzez zapalenie się diody. Sygnały awaryjne mogą być spowodowane między innymi: - przerwą bądź zwarciem w przewodach instalacji; - wymontowaniem elementu instalacji; - uszkodzeniem elementu instalacji. Rozmieszczeni urządzeń oraz schemat podłączenia pokazano na rysunkach instalacji słaboprądowych. Centrala zapobiegania przed zadymieniem zasilana będzie z rozdzielni elektrycznej 230V, 50Hz przez własny układ zasilania. Centralka posiada zasilanie awaryjne (z akumulatorów), który umoŝliwia 72 godziną pracę awaryjną. Po wykonaniu instalacji naleŝy wykonać niezbędne pomiary, uruchomić instalację oraz przeszkolić pracowników obsługujących system. 3. OBLICZENIA TECHNICZNE 3.1 Obliczenia oświetlenia Obliczenia oświetlenia wnętrz wykonano zgodnie z Normą PN - EN Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy - część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Obliczenia wykonano przy uŝyciu programu obliczeniowego DIALUX 4.10 Light. Wyniki obliczeń wartości średniej natęŝenia oświetlenia oraz wartości przyjętych z normy podano w tabeli na planach instalacji elektrycznej. 3.2 Obliczenia obwodów i linii zasilających Obliczenia obwodów i linii zasilających poszczególne rozdzielnice wykonano dla mocy obciąŝenia wynikających z mocy przyłączonych odbiorników. Do obliczeń mocy i prądu obciąŝenia przyjęto współczynniki zapotrzebowania o wartości odpowiadającej technologii uŝytkowania odbiorników oraz współczynniki mocy odpowiadające charakterowi zasilanych odbiorników. Obliczeń mocy obciąŝenia dokonano wg zaleŝności : Po= Pi kz Obliczeń prądu obciąŝenia dokonano według zaleŝności : Pi I= U cos(α) Przy zasilaniu jednofazowym E8

9 Pi I= 3 U cos(α) η Przy zasilaniu trójfazowym Obliczeń spadku napięcia w poszczególnych obwodach dokonano w trybie roboczym według zaleŝności : U= 2 I L cos(α) 102 σ Un s % U= 3 I L cos(α) 102 σ Un s % Dla obwodów jednofazowych Dla obwodów trójfazowych gdzie : Po Kz S U η σ Moment obciąŝenia [kw] Współczynnik zapotrzebowania Przekrój Ŝył obwodu [mm2] Wartość napięcia zasilającego [V] Sprawność Konduktywność Przekroje przewodów poszczególnych obwodów i linii zasilających rozdzielnice dobrano dla dopuszczalnej wartości spadku napięcia U% dop = 3 % 3.3 Obliczenia linii zasilającej rozdzielnicę RG Moc zainstalowana rozdzielnicy Pi = 55,5 kw Moc obliczeniowa rozdzielnicy Po=22,4 kw przyjęto : - wartość współczynnika zapotrzebowania kz = 0,4 - wartość średnią współczynnika mocy cosśr = 0,9 - wartość średnią sprawności η śr = 0,9 Moc obciąŝenia obwodu : E9

10 P=55,5 0,4=22,3 kw Prąd obciąŝenia obwodu : 22, I= ,9 0,9 =39,98 A Dobrane zabezpieczenie w ZKP 40A. Linia zasilająca RG 4xLy 16mm 2 Spadek napięcia: Długość kabla zasilającego ZKP L=45m U= 3 39, ,9 102 =1,11 % Spadek napięcia < 3% Długość przewodu prowadzonego od ZKP do RG <10m E10

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo