Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD"

Transkrypt

1 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, Grudziądz, tel.(0-56) DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna ZAKRES : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek usług pożytku publicznego działalność związana z reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie OBIEKT : Budynek byłej szkoły mechanizacji rolnictwa LOKALIZACJA : ul. Al. 700-lecia/Szkolna, Łasin działka nr 159/1 obręb Łasin INWESTOR : Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych ul. Wyszyńskiego 1, Łasin Stanowisko Branża Imię i nazwisko Nr. upr. Podpis Projektant elektryczna inż. Maciej WRR-DT/7131/13/2002 Wojtakowski Data opracowania: luty 2012 r.

2 OŚWIADCZENIE projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: Fundacja "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" ul. Wyszyńskiego 1, Łasin (imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania) dotyczący: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek usług pożytku publicznego-działalność związana z reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie ul. Al. 700-lecia/Szkolna, Łasin dz. nr 159/1 obręb Łasin (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.... projektant

3 Opis techniczny Instalacje elektryczne wewnętrzne A - OPIS TECHNICZNY 1.0. Inwestor 2.0. Jednostka projektowania 3.0. Podstawa projektowania 4.0. Rozwiązania instalacyjne B - RYSUNKI E1 - Instalacje elektryczne - rzut piwnicy 1:75 E2 - Instalacje elektryczne - rzut parteru 1:75 E3 - Instalacje elektryczne - rzut piętra 1 1:75 E4 - Instalacje elektryczne - rzut poddasza 1:75 E5A - Schemat rozdzielnicy RG /część 1/ szkic E5B - Schemat rozdzielnicy RG /część 2/ szkic E6A - Schemat rozdzielnicy TP-1 /część 1/ szkic E6B - Schemat rozdzielnicy TP-1 /część 2/ szkic E7 - Schemat rozdzielnicy TP-2 szkic E8 - Schemat rozdzielnicy TK szkic E9 - Schemat AKPiA kotłowni gazowej szkic E10 - Połączenia wyrównawcze miejscowe szkic E11 - Schemat instalacji oddymiania szkic E12 - Instalacja odgromowa - rzut dachu szkic C - WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ENERGETYCZNEJ D - KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ORAZ PRZYNALEZNOŚCI DO IZBY INŻYNIERSKIEJ

4 1.0. JEDNOSTKA PROJEKTOWA Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, Grudziądz 2.0. INWESTOR Fundacja "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" ul. Wyszyńskiego 1, Łasin 3.0. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem. Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące normy i przepisy 4.0. Rozwiązania instalacyjne 4.1. Wewnętrzna linia zasilająca Z proj. złącza kablowego pomiarowego, który należy zlokalizować na zewnątrz budynku projektuje się wewnętrzna linię zasilającą typu YKYżo5x25mm2 do proj. rozdzielnicy głównej RG, którą należy zlokalizować w pom. technicznym na parterze budynku. Instalację należy układać zgodnie z wymogami PN-IEC oraz PN-IEC odnośnie sieci TN-S jako pięcioprzewodową (L1,L2,L3,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE Rozdzielnice główna i wydziałowe Projektowaną rozdzielnicę główną RG obiektu należy wykonać jako modułową natynkową w stopniu ochrony IP41 i wyposażyć ją w zabezpieczenia nadprądowe oraz różnicowo-prądowe. Dodatkowo rozdzielnicę należy wyposażyć w ochronniki przepięciowe klasy 1+2. W rozdzielnicy RG należy zabudować wyłącznik główny z cewką wybijakową wzrostową, która wraz z ręcznym manipulatorem p.poż. pełnią rolę głównego WYŁ. P.POŻ. obiektu. Dla potrzeb instalacji piętra 1 projektuje się rozdzielnicę wydziałową TP-1, dla instalacji poddasza TP-2 oraz kotłowni w piwnicy rozdzielnicę TK. Rozdzielnice wydziałowe należy wyposażyć ją w zabezpieczenia nadprądowe oraz różnicowo-prądowe oraz ochronniki przepięciowe klasy 2. Linie zasilającą należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC tj. w sieci typu TN-S jako pięcioprzewodową (L1,L2,L3,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE Instalacje oświetlenia podstawowego Projektuje się oświetlenie podstawowe w oparciu o oprawy ze świetlówkami liniowymi oraz kompaktowymi. Instalację oświetleniową projektuje się jako podtynkową przewodem typu YDY3x1,5mm 2, YDY4x1,5mm 2, YDY5x1,5mm 2. Lokalizacja i typy poszczególnych opraw oświetleniowych oraz osprzętu została zlokalizowana na rys. E1-E4. W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować wyłączniki bryzgoszczelne, natomiast w pozostałych pomieszczeniach należy instalować osprzęt podtynkowy IP20. We wszystkich pomieszczeniach wyłączniki należy zabudować na wys. 1,4m. Instalację należy układać zgodnie z wymogami PN-IEC oraz PN-IEC odnośnie sieci TN-S jako trójprzewodową (L,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE Instalacje oświetlenia ewakuacji W ciągach komunikacyjnych oraz przy wyjściach z budynku projektuje się oprawy oświetlające drogę ewakuacji oraz oprawy z piktogramami wyposażone w układ awaryjnego zasilania min. 1h z certyfikatem CNBOP. Oprawy ewakuacyjne oświetlające drogę ewakuacji należy oznaczyć paskiem koloru żółtego. Dodatkowo należy rozmieścić piktogramy fotoluminescencyjne wg branży architektonicznej tj. strzałki kierunkowe, lokalizację hydrantów, wył. p.poż. itp. Instalację oświetleniową pomieszczeń administracyjnych projektuje się jako podtynkową przewodem typu YDY3x1,5mm 2 oraz YDY4x1,5mm 2. Instalację należy układać zgodnie z wymogami PN-IEC oraz PN-IEC odnośnie sieci TN-S jako trójprzewodową (L,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE.

5 4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych i siłowych Instalację gniazd wtyczkowych oraz DATA projektuje się jako podtynkową przewodem typu YDY3x2,5mm 2, natomiast gniazda siłowe przewodem YDY5x4mm 2. Wysokość montażu gniazd wtyczkowych: - w łazience 1,4m - nad posadzką, - w kuchni 1,2m - nad posadzką /230V/, - w kuchni 0,3m - nad posadzką /400V/, - w kuchni 2,0m - nad posadzką /1 gniazdo do wentylatora/, - w pokojach, korytarzu - 0,3m nad posadzką, W sanitariatach, pom.kuchennych projektuje się osprzęt w stopniu ochrony IP44, natomiast w pozostałych pomieszczeniach gniazda podtynkowe IP20. Lokalizacja poszczególnych gniazd została zawarta na rys. E1-E4. Instalację należy układać zgodnie z wymogami PN-IEC oraz PN-IEC odnośnie sieci TN-S jako trójprzewodową (L,N,PE) oraz pięcioprzewodową (L1,L2,L3,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE Instalacja zasilania wentylacji, kurtyn powietrznych Projektuje się instalację zasilania wentylatorów dachowych oraz kanałowych w obiekcie wg lokalizacji podanej w branży sanitarnej. Załączanie indywidualnych wentylatorów w sanitariacie odbywać się będzie poprzez wspólny włącznik z oświetleniem sanitariatu. Wentylatory należy zasilić z najbliższej puszki oświetleniowej dodatkową żyłą sterującą tj. przewodem YDY4x1,5mm2. Wentylatory wspólne w sanitariatach należy zasilić poprzez łączniki wydzielone. Załączanie wentylatorów kanałowych należy realizować poprzez regulatory obrotów wg wytycznych producenta wentylatorów. Zasilanie kurtyn powietrznych nalezy wykonać poprzez gniazda wtyczkowe zlokalizowane przy drzwiach wyjściowych na wys. h=2,0m. Instalacje należy wykonać jako podtynkowe, wewnątrz ścianek GK instalacje prowadzić w rurkach pcv. Lokalizacja poszczególnych kurtyn została przedstawiona na rys. E1-E4. Puszki rozgałęźne i poziome ciągi przewodów montować na wysokości 0,2m pod sufitem. Instalacje układać zgodnie z wymogami PN-IEC oraz PN-IEC tj. w sieci typu TN-S jako trójprzewodową (L,N,PE) oraz pięcioprzewodową (L1,L2,L3,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE Instalacja zasilania platformy dla niepelnosprawnych Zasilanie platformy należy wykonać wg wytycznych producenta tj. wykonać zasilanie szafki sterowniczej oraz doprowadzić dodatkowo obwód zasilania oświetlenia i gniazdo wtyczkowe w szybie platformy. Instalacje należy wkonać jako podtynkową. Instalacje układać zgodnie z wymogami PN-IEC oraz PN-IEC tj. w sieci typu TN-S jako trójprzewodową (L,N,PE) oraz pięcioprzewodową (L1,L2,L3,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE Instalacje technologiczne kotłowni gazowej W pomieszczeniu kotłowni należy zabudować rozdzielnicę TK. Instalacje AKPiA kotłowni należy wykonać zgodnie z załączonym schematem zawartym na rys. E9. Schemat rozdzielnicy TK zamieszczono na rys. E8 Instalacje poszczególnych urządzeń technologicznych należy wykonać wg poniższych wskazówek: pompy należy zasilić przewodem OMY3x1,5mm2, zasilanie czujek temperatury należy wykonać przewodem LiYY3x1,5mm2, zasilanie zaworu regulacyjnych należy zasilić przewodem OMY4x1,0mm2, Przewody należy układać w korytkach kablowych, następnie zejście do urządzeń należy wykonać w rurce PCV układanej na uchwytach odstępowych. Instalacje układać zgodnie z wymogami PN-IEC oraz PN-IEC tj. w sieci typu TN-S jako trójprzewodową (L,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N oraz ochronnego PE Ochrona przed porażeniem Dla projektowanego układu sieci typu TN-S zastosowano środek ochrony za pomocą szybkiego wyłączania zasilania. Instalację projektowanych pomieszczeń zabezpieczono wyłącznikami różnicowo-

6 prądowymi o prądzie różnicowym 30mA, spełniających warunki ochrony przeciwporażeniowej. Z uwagi na realizację normy PN-IEC oraz PN-IEC do wszystkich punktów gniazd wtyczkowych oraz urządzeń oświetleniowych należy wprowadzić przewód neutralny "N" oraz ochronny "PE". W pomieszczeniach tzw. mokrych projektuje się miejscową szynę wyrównawczą. Szynę wyrównawczą należy połączyć wszystkie części przewodzące dostępne z częściami przewodzącymi obcymi w celu ograniczenia napięcia dotykowego (ekwipotencjalizacja). Przewody wyrównawcze należy wykonać zgodnie z rys. E Ochrona przed przepięciami Jako ochronę przeciwprzepięciową projektuje się ochronniki klasy 1+2 w rozdzielnicy RG natomiast w rozdzielnicach wydziałowych ochronniki klasy Instalacja odgromowa Instalację odgromową projektuje się zgodnie z PN-IEC Zwody poziome na dachu wykonać z drutu FeZnφ8mm (stalowo-ocynkowanego) jako nienaprężane na uchwytach. Przewody odprowadzające od złączy kontrolnych wykonać również z drutu FeZnφ8mm. Przewody odprowadzające układać pod tynkiem w rurce PCV37mm i należy połączyć z proj. otokiem wykonanym z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x4mm, który należy ułożyć w wykopie na głębokości min. 0,6m i odległości min. 1,0m od budynku. Połączenie złączy kontrolnych do uziomu wykonać z taśmy FeZn30x4mm wyprowadzonych z ściany na wysokości 1,4m nad poziomem gruntu i umieszczonych wewnątrz skrzynek PCV f-my DEHN. Podziemne metalowe elementy obiektów i urządzeń instalacji podziemnej znajdujące się w odległości nie większej niż 2m od uziomu instalacji odgromowej, należy połączyć z uziomem instalacji odgromowej. Odstępy instalacji odgromowej od instalacji elektrycznej powinny wynosić 0,3m i chronione przewodem osłonowym. Istniejące wszystkie elementy konstrukcyjne metalowe wystające ponad powierzchnię dachu należy połączyć z instalacją zwodów poziomych, natomiast elementy niemetalowe należy chronić poprzez ustawienie w pobliżu obiektu głowic odgromowych. Rzut dachu z rozprowadzeniem zwodów poziomych przedstawiono na rys. E12. Po wykonaniu prac dokonać pomiarów oporności uziemienia, która powinna wynosić R<20Ω Instalacje telefoniczne W obiekcie projektuje się głowice telefoniczną GT 20-parową, którą należy zlokalizować w pom. technicznym pod schodami. Instalację telefoniczną wykonać przewodem YTKSY3x2x0,5 układanym pod tynkiem i zakończonym z jednej strony gniazdem telefonicznym RJ12 umieszczonym w puszcze osprzętowej p/t, natomiast z drugiej strony podłączonym do głowicy telefonicznej. Lokalizację gniazd telefonicznych przedstawiono na rys. E1-E Instalacja oddymiania klatki schodowej z funkcją przewietrzania Instalacja systemu System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem ma za zadanie: - odprowadzanie dymu i ciepła w przypadku pożaru wewnątrz budynku z wykorzystaniem klap dachowych na klatkach schodowych budynków użyteczności publicznej, - przewietrzanie (wentylacja) pomieszczeń w normalnych warunkach eksploatacji, bez wywoływania stanu alarmowego. Do systemu sterowania oddymianiem i przewietrzaniem zaprojektowano centralę oddymiania firmy D+H typu RZN. Centrala jest zasilana napięciem przemiennym 230V. Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których podłączone są urządzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona wyposażona w akumulatory pozwalające na pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia sieciowego, po tym czasie możliwe jest jednokrotne alarmowe otwarcie klapy dymowej oraz drzwi napowietrzających. Sterowanie centralami oddymiania RZN 4408-K odbywać się będzie za pomocą sygnału z czujki dymu szeregu 30 montowanejh na ostatniej kondygnacji klatki schodowej, w najwyższym punkcie tak aby nie było tzw. poduszek powietrznych gdzie mógłby zbierać się dym i opóźnień zadziałanie czujki. Można również otworzyć klapę oddymiającą w sposób ręczny, za pomocą przycisków oddymiania RT 42. Przyciski oddymiania RT 42 należy zainstalować na parterze i ostatniej kondygnacji klatki schodowej wg rys nr E1-E4. System umożliwia również uchylanie klapy do wentylacji za pomocą przycisku przewietrzającego LT 43. Przycisk przewietrzający służy do otwierania i zamykania klap do wentylacji w czasie normalnej eksploatacji systemu bez wywoływania stanu alarmowego.

7 Przycisk przewietrzający LT 43 należy zainstalować na ostatniej kondygnacji klatki schodowej nr E4. Instalację systemu oddymiania wykonać: - przewodami typu HTKSH 3x2x0,8 - linie przycisków oddymiania RT 42, - przewodami YDY 4x0,8 - linie przycisków przewietrzania LT 43, - przewodami bezhalogenowymi typu PH90 HDGs 3x2,5 - do zasilanie siłowników klap dymowych oraz okien napowietrzających, - przewodami typu HDGS3x1,5 - zasilanie centrali RZN / zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej/. Wszystkie przewody należy układać p/t trwale mocując do podłoża na wszystkich kondygnacjach. Podłączenie przewodów w central oddymiania RZN wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową centrali RZN wydaną przez producenta. W miejscach, gdzie zostaną zainstalowane elementy systemu oddymiania należy pozostawić zapas przewodów o długości ok. 0,2 m. Natomiast przy podłączeniach do centralek RZN zapas przewodów wynosić ok. 1 m. Uruchomienie instalacji Przed uruchomieniem systemu oddymiania i przewietrzania należy sprawdzić w pierwszej kolejności: 1. Parametry wszystkich linii kablowych. 2. Po uruchomieniu i zaprogramowaniu centrali wykonawca przeprowadzi testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów: przycisków oddymiania RT 42, przycisków przewietrzania LT 43 i siłowników. Wyniki tych testów wraz z ich oceną należy załączyć do dokumentacji powykonawczej instalacji systemu Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia Zagrożenia dla pracowników wykonujących projektowany zakres prac: - prace pod napięciem, - prace ze sprzętem elektromechanicznym, - transport materiałów na budowę oraz na placu budowy, - praca urządzeń transportowych, - praca urządzeń hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pogrążanie uziomów), - prace na wysokości (montaż lamp, instalacji odgromowej) - prace w wykopie (układanie kabli, uziomów) Zagrożenia higieny pracy - odpady pcv od kabli, - odpady miedziane od kabli, - w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia, Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej przez pracowników - odzieży, rękawic i obuwia ochronnego w każdym przypadku, kurtki przeciwdeszczowej, okularów ochronnych, kask ochronny itp. według potrzeb, Składowanie materiałów budowlanych - powinno odbywac się tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunieciem się stosowanych materiałów, - niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznej itp. - substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta, - prafabrykaty powiny być układane zgodnie z instrukcją producenta, - wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłacznie przy uzyciu drabiny lub schodni, - mechaniczny załadunek i rozładunek materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.

8 4.15. Uwagi końcowe Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz niniejszym opracowaniem. Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji zastosowanych przewodów. Wykonać należy również pomiary oporności uziemień.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo