INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DO OCENY RYZYKA"

Transkrypt

1 Strona 1 z 12 Załącznik nr 13 do SIWZ 349/06/12/2013/Gdańsk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów Wartość kontraktu z NFZ zł zł Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Jednostki finansów publicznych ,- SP ZOZ ,- Pozostałe jednostki i osoby z pełną odpłatnością ,- Pozostałe przychody, dzierżawa, wynajem ,- Liczba Pracownicy ogółem 325 Lekarze ogółem 47 Lekarze kontraktowi 13 Pielęgniarki ogółem 133 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte 6562 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek

2 Strona 2 z 12 Izba Przyjęć 1 ma Oddziały szpitalne(konsultanci) Medycyna Pracy 1 ma Przychodnia Przyszpitalna 1 ma Pracownia USG 2 ma Pracownia RTG 1 ma DLT 1 ma Stanowisko IT 1 ma Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Dyżury medyczne pełnione są w większości przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dwóch lekarzy pełniących dyżury, zatrudnionych jest na umowach kontraktowych. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAk NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 0 innych Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe

3 Strona 3 z 12 rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Zakres świadczonych usług pozamedycznych

4 Strona 4 z 12 Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne Posiadane certyfikaty Certyfikat ISO 9001 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych. II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE TAK NIE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze urządzenia tryskaczowe stałe urządzenia gaśnicze gazowe stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór inne Oddymianie klatek schodowych OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI TAK NIE Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Powyżej 8 m Konstrukcja budynków: materiały palne

5 Strona 5 z 12 materiały niepalne materiały mieszane Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Ogniomury Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem Grubość ogniomuru Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne ogrzewanie wodno-parowe ogrzewanie elektryczne 0. m największa m najmniejsza m OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TAK NIE Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej Czas dojazdu jednostek straży pożarnej Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku do 3 km do 5 min Oznakowane są: drogi pożarowe drogi i wyjścia ewakuacyjne lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami

6 Strona 6 z 12 Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Istnieje zakładowa straż pożarna Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp Źródła dostarczenia wody Sieć miejska, ujęcie głębinowe, zbiorniki retencyjne INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. Na terenie szpitala zlokalizowano budynek główny szpitalny z oddziałami łóżkowymi, budynek przychodni przyszpitalnej, budynek administracyjny oraz inne obiekty pomocnicze. Ze względu na specyfikę użytkowania i skalę zagrożeń szczególnego nadzoru wymaga budynek główny szpitala. Stanowi on obiekt o siedmiu kondygnacjach nadziemnych i zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych zaliczony został do grupy budynków średniowysokich (SW). Ze względu na przeznaczenie przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, z ilością 275 łóżek dla pacjentów, zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Budynek wyposażono w system sygnalizacji pożarowej z połączeniem urządzeń do systemu monitoringu pożarowego, oddymianie klatek schodowych, awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych oraz instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 52 z wężem płasko składanym (częściowo hydranty 25 z wężem półsztywnym). Zastosowane w szpitalu urządzenia przeciwpożarowe poddawane są okresowym przeglądom i konserwacji, zgodnie z czasookresami wskazanymi w przepisach przeciwpożarowych. Na

7 Strona 7 z 12 bieżąco przeprowadza się kontrole stanu bezpieczeństwa użytkowania obiektów. Personel szpitalny cyklicznie poddawany jest szkoleniom przeciwpożarowym, w tym w zakresie ewakuacji. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji obejmuje ewakuację wybranego oddziału szpitalnego z wykorzystaniem personelu szpitala oraz pracowników ochrony przy jednoczesnym zapewnieniu współudziału jednostek ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. Wspólne ćwiczenia pozwalają na wdrożenie praktycznych nawyków na wypadek zaistnienia faktycznego zagrożenia i jednocześnie wpływają na zapoznanie się z obiektem przez jednostki PSP. W celu spełnienia wymagań dla drogi pożarowej oraz zapewnieniu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z użyciem sprzętu ratownictwa wysokościowego podjęto działania obejmujące wycinkę drzew pomiędzy istniejącą drogą a budynkiem głównym szpitala. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniono z sieci wodociągowej z oznakowanymi hydrantami zewnętrznymi zlokalizowanymi na terenie szpitala. W zakresie spełnienia wymagań techniczno-budowlanych, od momentu oddania budynku do użytkowania w roku 1968, w trakcie eksploatacji obiektu przeprowadzono remonty części oddziałów szpitalnych dostosowując je do obowiązujących wymagań użytkowych. W celu poprawy warunków ewakuacji opracowano i przyjęto do realizacji koncepcję podziału budynku szpitala poprzez wykonanie oddzielenia przeciwpożarowego od fundamentu po dach, co pozwoli traktować tak oddzielone części jako odrębne budynki. Przy wymaganej klasie odporności pożarowej techniczne rozwiązanie obejmuje oddzielenie przeciwpożarowe z zapewnieniem wykonania ścian o odpowiedniej klasie odporności ogniowej postawionych na własnych fundamentach. Powyższe rozwiązanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego poprzez: a) zapewnienie podziału budynku na strefy pożarowe stanowiące miejsca bezpieczne w przypadku ewakuacji pacjentów w obrębie jednej kondygnacji, b) skrócenie wymaganych długości dojść ewakuacyjnych. Obecnie obowiązujące przepisy techniczni-budowlane, zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,poz.690 ze zm.), w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dotyczą także użytkowanych budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi( zastrzeżenie 207 ust.2 rozporządzenia). Zgodnie z 16 ust.1

8 Strona 8 z 12 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr.109,poz.719) użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi. Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne dające podstawę do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi są nieprawidłowości obejmujące m.in. przekroczenie długości przejścia lub dojścia ewakuacyjnego o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych. W budynku szpitala przyjęto ewakuację pacjentów i personelu przy wykorzystaniu sześciu klatek schodowych jako pionowych dróg ewakuacyjnych. Klatki schodowe zostały wyposażone w okienny system oddymiania grawitacyjnego uruchamiany automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych systemu sygnalizacji pożarowej. Jednakże klatki schodowe nie posiadają zamknięcia drzwiami przeciw pożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30, co powoduje, że końcowym odcinkiem drogi ewakuacyjnej jest wyjście na zewnątrz budynku jako strefy bezpiecznej. Stan taki powoduje znaczne przekroczenie dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych ( przy realizacji jednego kierunku dojścia ewakuacyjnego z części oddziałów szpitalnych), co jest podstawą do uznania obiektu za zagrażający życiu ludzi. Należy wskazać, że określenie zagrażający życiu ludzi wynika z definicji określonej we wskazanych powyżej przepisach techniczno-budowlanych ppoż. sukcesywnie nowelizowanych od roku Użytkowane budynki istniejące, posadowione przed nowelizacją przepisów, spełniały wymagania użytkowe, w tym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, określone w przepisach budowlanych obowiązujących na czas budowy obiektu szpitala. Warto wspomnieć, że budynek główny szpitala został zaprojektowany i wybudowany jako docelowy budynek szpitalny dla pacjentów zakaźnych. Wskazane powyżej elementy warunkujące wymagania budowlane dla ewakuacji, a wynikające ze zmiany przepisów, są sukcesywnie wdrażane na terenie szpitala w ramach remontów i modernizacji oddziałów szpitalnych. Przyjęte rozwiązania obejmujące zapewnienie zewnętrznych elementów oddzielenia ppoż. ( wyprowadzenie ścian poza lico budynku na granicy projektowanego podziału budynku oraz zapewnienie funkcjonalności jednej z wewnętrznych klatek schodowych, niezbędnej do ewakuacji ) wykonano w roku 2012 w ramach realizacji

9 Strona 9 z 12 przedsięwzięcia inwestycyjnego, prowadzonego przez Departament Majątku UM WP i obejmującego termomodernizację budynku głównego. Prawidłową eksploatację szpitala pod względem bezpieczeństwa pożarowego warunkują zastosowane czynne techniczne systemy zabezpieczeń ppoż. ( system sygnalizacji pożarowej z monitoringiem do obiektu PSP, oddymienie klatek schodowych, oświetlenie ewakuacyjne, itp.) wyposażenie w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy oraz zespół przedsięwzięć organizacyjnych polegających na cyklicznym szkoleniu personelu z zakresu ppoż. i zasad ewakuacji oraz prowadzeniu ćwiczeń ewakuacyjnych z udziałem jednostek PSP. Jednocześnie wskazany powyżej podział budynku ze względu na zapewnienie w każdej wyodrębnionej części nie więcej niż 200 łóżek, zezwoli na odstąpienie od wymogu wyposażenia budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy. W chwili obecnej budynek główny ze względu na liczbę łóżek powyżej 200 w obiekcie powinien być wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora ( co wynika z 29 ust.1 pkt.4 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. Nr.109, poz.719). Warto wspomnieć, że nowelizacja powyższego przepisu w roku 2010 wprowadziła zmiany w zakresie odstąpienia od obowiązku wyposażenia sal chorych w system DSO ze względu na specyfikę pomieszczeń przeznaczonych dla osób o osłabionych zdolnościach psychofizycznych. Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

10 Strona 10 z 12 Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Eko-Trade Warszawa oddz.gdańsk Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża

11 Strona 11 z 12 Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: do banku, w roku 3 razy Rodzaj używanego środka transportu:.samochód osobowy Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 0 INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Lp. Data zdarzenia Przyczyna roszczenia (opis) W ocenie pacjentki doszło do wystąpienia skutków ubocznych antybiotykoterapii zdiagnozowanie ostrej białaczki mieloblastycznej zgon z powodu powikłań (zdiagnozowano stan po zapaleniu płuc) Ostra sercopochodna niewydolność krążenia śmierć z przyczyn chorobowych Wysokość roszczenia 5.000,00 zł ,00 zł sprecyzowane Stan sprawy Szkoda niezgłoszona do TU, postępowanie w prokuraturze w toku Zakończona odmową TU Zakończona; odmowa TU Wysokość wypłaconego odszkodowania zł 0 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA)

12 Strona 12 z 12 ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) brak UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) Lp. Rok szkody Opis szkody Następstwa szkód wodnokanalizacyjnych Wysokość wypłaconego odszkodowania 3 792, Deszcz nawalny , Deszcz nawalny 1 102,36 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) brak

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 96 Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60, 35 301 Rzeszów NIP: 813 15 02-114 REGON: 690697529

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zamawiającego

Charakterystyka Zamawiającego Lokalizacja: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, znak sprawy: PN-02/USOR_ZAKOP/2014 Charakterystyka Zamawiającego Załącznik nr 1 do SIWZ Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICZTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA ul. Witosa 2 06-200 Maków Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości:

Załącznik nr 2. Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości: Załącznik nr 2 Charakterystyka Szpitala informacje o szkodowości: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dra Jana Biziela w Bydgoszczy Ul. Ujejskiego 75 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Załącznik do zarządzenia nr73 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 01.07.2010 r. URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Opracował: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo