Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl"

Transkrypt

1 Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Płock: Wydzielenie pożarowe klatek schodowych i wind z zastosowaniem skutecznej instalacji zapobiegania zadymieniu oraz modernizacja instalacji wodnej i instalacji elektrycznej -cz. wysoka budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (postępowanie trzecie dla części 1 i części 3) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19, Płock, woj. mazowieckie, tel , , faks , I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wydzielenie pożarowe klatek schodowych i wind z zastosowaniem skutecznej instalacji zapobiegania zadymieniu oraz modernizacja instalacji wodnej i instalacji elektrycznej -cz. wysoka budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku (postępowanie trzecie dla części 1 i części 3). II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A) Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku głównego część wysoka (budynek A) 9-kondygnacyjnego o kubaturze ok m3 do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Zakres zamówienia obejmuje: a)opracowanie: dokumentacji projektowo instalacji hydrantowej wewnętrznej i zaworów hydrantowych, dokumentacji projektowo oddymiania klatek schodowych wraz z szybami windowymi, b)wykonanie w imieniu Zamawiającego procedury zgłoszenia i rozpoczęcia robót, c) wykonanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym

2 Page 2 of 9 projektem, d)opracowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. B) Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy określa: a) załącznik nr 1 do siwz - PFU. b) wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do siwz. C) Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy - ok m2. Powierzchnia całkowita m2. Kubatura m3. D) Poza ww. zakresem niniejsze zamówienie obejmuje: a) przeglądy gwarancyjne i serwisowe, b) usuwanie w okresie gwarancji i rękojmi wad i usterek oraz naprawy zamontowanego sprzętu i urządzeń.wych,. II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających A) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dla przedmiotu zamówienia analogicznego do określonego w przedmiotowym postępowaniu i zakresu do 10% wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. upzp II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: A) Część pierwsza zamówienia zł (słownie złotych: pięć tysięcy). B) Część trzecia zamówienia zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy). Wadium należy wnieść do dnia r., do godz. 08: Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art.45 ust.6 upzp. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Oświadczenie z wykorzystaniem załącznika nr 11 do siwz. W przedmiotowym zamówieniu nie są wymagane od wykonawcy posiadanie uprawnień wynikających z przepisów prawa. III.3.2) Wiedza i doświadczenie a) oświadczenie z wykorzystaniem załącznika nr 11 do siwz. b) wykonawca ubiegający się o

3 Page 3 of 9 zmówienie musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynków do wymagań przeciwpożarowych - część pierwsza - obejmujące roboty instalacji wodnych na kwotę nie niższą niż ,00 zł (brutto) część trzecia - obejmujące roboty instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiania na kwotę nie niższą niż ,00 zł (brutto), Jako wykonanie (zakończenie) zamówienia należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przyjęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przyjęcia). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczać wg. średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu NBP nie publikuje kursów walut, należy przyjąć średni kurs z najbliższego dnia, w którym NBP publikuje kursy walut, po opublikowaniu ogłoszenia w BZP. W przypadku składania oferty przez podmioty składające ofertę łączną, ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden podmiot albo wszyscy wykonawcy wspólnie. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje. III.3.3) Potencjał techniczny Oświadczenie z wykorzystaniem załącznika nr 11 do siwz III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia a) oświadczenie z wykorzystaniem załącznika nr 11 do siwz. b) wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, legitymują się kwalifikacjami zawodowymi, niezbędnymi dla wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe: - kierownik robót instalacji sanitarnych - min. 1 osoba: posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz z późn. zm.), tj. jest aktualnie wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - część 1 i 3. Każda wykazana osoba może jednocześnie potwierdzać spełnienie powyższych warunków odrębnych dla każdej części zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla osoby

4 Page 4 of 9 w zakresie posiadania uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom innych państw w tym obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz przepisów ustawy Prawo budowlane ((tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach kwalifikacji zawodowej nabytych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz.394). W przypadku składania oferty przez podmioty składające ofertę łączną, ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden podmiot albo wszyscy wykonawcy wspólnie. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oświadczenie z wykorzystaniem załącznika nr 11 do siwz. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

5 Page 5 of 9 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Zamawiający wymaga także dołączenia: A) Wypełnioną i podpisaną ofertę wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do siwz oraz załączniki: nr 5, 13, 14 do siwz (przykładowe wzory, z których wykonawca może skorzystać), B) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (jest to dokument zalecany, a nie wymagany). C) Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji firmy (pełnomocnictwo) upoważniające do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis (lub czytelny podpis). Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, jego zgodność z oryginałem powinien poświadczyć notariusz. D) W przypadku złożenia oferty łącznej (np. konsorcja lub spółki cywilne): a) z oferty musi wynikać, jakie podmioty złożyły ofertę łączną (pełna nazwa i adres siedziby) oraz cel wspólnych działań oraz wspólne zrealizowanie przedmiotu zamówienia. b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Dokument potwierdzającyustanowienie pełnomocnika musi zawierać: - wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, - oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, - podpisy prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów. c) umowę konsorcjum lub spółki cywilnej wybrany Wykonawca będzie musiał dostarczyć przed podpisaniem umowy. E) Kopii dowodu wniesienia wadium w pieniądzu (np. wydruk dokonanego przelewu). Jeśli wadium jest wniesione w formie innej niż pieniężna - wymagany oryginał dokumentu wadialnego. W przypadku, gdy wadium wniesione w formie pieniężnej, wpłynie na rachunek bankowy zamawiającego, w terminie określonym w SIWZ, brak załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie stanowi podstawy do wykluczenia wykonawcy z

6 Page 6 of 9 postępowania. F) Sporządzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierającego wszystkie elementy określone we wzorze stanowiący załącznik nr 4 do siwz. Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji przez wykonawcę elementów harmonogramu. Dokumenty nie wymagane przez zamawiającego, a załączone do oferty, nie będą mieć wpływu na ocenę oferty. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Skrócenie terminu wykonania zamówienia Termin gwarancji jakości i rękojmi - 5 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza zmiany zapisów umowy w przypadku: 1. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały warunek udziału w postępowaniu określone w siwz w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, 2. Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów odnoszących się do tego zamówienia, 3. Zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 4. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności idoprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 5. Zmiany terminu zakończenia zamówienia związanego z : 5.1 zwłoką instytucji opiniujących i uzgadniających czas wykonania przypisanych im czynności o okres równy tej zwłoce, 5.2 zwłoką Zamawiającego w akceptacji wstępnego projektu technologicznego dłuższej niż 5 dni roboczych licząc od dnia jego przekazania o okres równy tej zwłoce, 5.3 zwłoką w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy lub pomieszczeń dłuższej niż 7 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy lub siły wyższej. 6. Zmiany harmonogramu rzeczowofinansowego, jeżeli wynika to ze zmiany: 6.1 kolejności wykonania robót, 6.2 podziału robót na elementy rozliczeniowe i wynagrodzenia, 6.3 terminu wykonania zamówienia. 8. Konieczności

7 Page 7 of 9 dostosowania postanowień niniejszej umowy do warunków określonych w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a Zarządem Województwa Mazowieckiego. 9. Podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotu umowy, zmieniającego zasady i terminy realizacji. 10. Zmian postanowień umowy, które są nieistotne w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenia zamówienia czy też na wynik postępowania przetargowego. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul.medyczna 19, Płock. Opłata za przekazanie siwz będzie pobierana od wykonawcy w wysokości określonej w zarządzeniu Dyrektora WSZ.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 08:30, miejsce: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19; Płock - pok. nr 40 (budynek główny-administracja).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacja o podwykonawcach: A) W ramach realizacji zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. B) W przypadku kiedy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi podać nazwę (firmy) podwykonawców i załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt. 1.B oraz w pkt. 1.C). C) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w tracie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia do akceptacji zamawiającemu projektu tej umowy, przy czyminformacja o podwykonawcach: A) W ramach realizacji zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. B) W przypadku kiedy wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi podać nazwę (firmy) podwykonawców i załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w pkt. 1.B oraz w pkt. 1.C). C) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w tracie realizacji

8 Page 8 of 9 zamówienia publicznego do przedłożenia do akceptacji zamawiającemu projektu tej umowy, przy czympodwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. D) Jeśli wykonawca powoływał się na zasoby podwykonawcy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, a dochodzi do zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. E) Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: a) umowa o podwykonawstwo musi być sporządzona w formie pisemnej, b) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może przekraczać terminów określonych w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą, c) umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać wynagrodzenia podwykonawcy, które samodzielnie lub wraz z wynagrodzeniem innych podwykonawców - prowadziłoby do przekroczenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, d) umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać zasad rozliczeń, które byłyby odmienne od zasad przyjętych w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. e) umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać wykonania robót w sposób odmienny, od przyjętego w umowie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, f) umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy dot. zobowiązania podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym, wiedza techniczną, obowiązującymi warunkami technicznymi, polskimi normami oraz dokumentami określającymi przedmiot umowy, g) wynagrodzenie brutto określone w umowie o podwykonawstwo musi uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, bez względu na faktyczny zakres robót niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, h) umowa o podwykonawstwo winna zawierać zapisy dot. kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia z winy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Instalacja hydrantowa wewnętrzna i zawory hydrantowe..

9 Page 9 of 9 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej instalacji, - wykonanie w imieniu Zamawiającego procedury zgłoszenia i rozpoczęcia robót, - wykonanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem, - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Instalacja oddymiania klatek schodowych wraz z szybami windowymi. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej instalacji, - wykonanie w imieniu Zamawiającego procedury zgłoszenia i rozpoczęcia robót, - wykonanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem, - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ,

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE

USŁUGA MIGRACJI DOMENY ACTIVE DIRECTORY 2003 ORAZ MIGRACJI SYSTEMU POCZTOWEGO EXCHANGE Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-2015 Wrocław: USŁUGA MIGRACJI DOMENY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Zegrze: ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI LABORATORIUM W BUDYNKU NR 29 w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola - instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo