ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETAP A2a BUDYNEK A4. ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu 1-08-13"

Transkrypt

1 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garaŝami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu. ETAP A2a BUDYNEK A4 ADRES: ul. Cybernetyki 7, Warszawa - Mokotów działka ew. nr nr 8/3, 8/4, 8/8 i części 8/5 z obrębu TOM NR: ZAKRES: TOM IV / ZESZYT IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZLECENIODAWCA, INWESTOR: Linaria Sp. z o.o. ul. Cybernetyki Warszawa PROJEKTANT GENERALNY: OPEN architekci Sp. z o.o. ul. Pilicka 27 lok Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: IS-KWADRAT Sp. z o.o. ul. Hlonda 10/ Warszawa Listopad 2012, Warszawa

2 PROJEKTANT: Współpraca: mgr inŝ. Michał Lewiński mgr inŝ. Mariusz Walczak mgr inŝ. Piotr Kosieradzki Upr. bud. Wa-246/01 2

3 SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ GARAŻU PODZIEMNEGO ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ OPIS INSTALACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WYTYCZNE DO STEROWANIA I AUTOMATYCZNEJ REGULACJI. 8 4 INSTALACJA WENTYLACJI POŻAROWEJ GARAŻU INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ MIESZKAŃ ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ OPIS INSTALACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI INSTALACJA KLIMATYZACJI MIESZKAŃ WYMAGANIA OGÓLNE UWAGI KOŃCOWE SPIS RYSUNKÓW

4 OPIS TECHNICZNY 1 PODSTAWA OPRACOWANIA. - Projekt Budowlany Instalacji Sanitarnych - Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od OPEN Architekci S.C. - obowiązujące normy i przepisy 2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wybranych lokali etapu A2a zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi zlokalizowanego przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie. Etap A2a obejmuje swoim zakresem budynek A4 o liczbie kondygnacji 9 zlokalizowany na wspólnym garażu podziemnym dla całego etapu A. Na kondygnacji podziemnej znajdują się miejsca parkingowe dla mieszkańców, a na kondygnacjach nadziemnych lokale mieszkaniowe. 3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ GARAŻU PODZIEMNEGO. 3.1 ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ. Instalacja wentylacji mechanicznej garażu obejmuje swoim zakresem podziemny parking wraz z przylegającymi do niego pomieszczeniami pomocniczymi oraz śmietnik. Ilość powietrza wentylacyjnego dla podziemnego parkingu: - Minimalna: 0.5 wymiany na godzinę w kubaturze parkingu; - Maksymalna: 200 m 3 /h na stan. parkingowe - sterowanie w funkcji stężenia CO; - Ilość powietrza nawiewanego do przedsionków: min. 90 m 3 /h; - Ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń technicznych: min. 0.5 w/h; - Ilość powietrza dla śmietnika: 5 w/h. 3.2 OPIS INSTALACJI. Poziom podziemnego garażu wyposażony jest w wywiewną instalację mechaniczną. Powietrze zewnętrzne kompensujące wywiew mechaniczny, pobierane jest grawitacyjnie poprzez otwory w ścianach oraz w stropie garażu wykonane w formie nadbudów (wg. PW Architektury) Napływające powietrze nie jest poddawane żadnej 4

5 obróbce. Otwory te w obszarze garażu zostały zabezpieczone klapami pożarowymi, które musza zostać zamknięte w momencie uruchomienia wentylacji mechanicznego oddymiania. Jako system wywiewny przyjęto układ składający się z szeregu wentylatorów osiowych (bez kanałów) firmy NOVENCO typ ART-400 (rewersyjne) i AUT-400 (jednokierunkowe). Wentylatory te montowane są pod sufitem i przetłaczają powietrze przez kubaturę garażu, aż do miejsca centralnego wyrzutu nad dach. Wentylatory indywidualne mają na tyle duży wydatek aby indukcja którą wywołują zrekompensowała brak kratek wyciągowych zlokalizowanych przy podłodze. Powietrze przetłaczane przez garaż kierowane jest do miejsca koncentracji gdzie zlokalizowano zbiorczą kratę wyciągową podłączoną do szachtu prowadzącego powietrze nad dach do wentylatora wyciągowego. Funkcję wentylatora bytowego pełni jeden z wentylatorów oddymiających pracujący na pierwszym biegu (obniżona wydajność), w momencie zadziałania systemu oddymiania, wentylator bytowy przełączany jest na pełen wydatek i uruchamiane są pozostałe wentylatory oddymiające. Wentylator bytowy zabezpieczony jest tłumikami (żaroodpornymi) po stronie ssawnej i tłocznej, natomiast wentylatory pracujące wyłącznie na potrzeby oddymiania nie są zabezpieczane przed hałasem. Instalacja wentylacji wywiewnej podziemnego parkingu pracuje ze zmienną wydajnością. Regulacja wydajności odbywa się w funkcji stężenia tlenku węgla w powietrzu. W wypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu CO w powietrzu, instalacja wykrywania CO będzie powodować ogłoszenie w obszarze parkingu alarmu akustycznego i wizualnego, połączonego z nakazem opuszczenia pomieszczenia. W skład systemu wentylacji garażu dostarczanego przez firmę RW-TECH wchodzi m.in.: - wentylatory strumieniowe typu JETFAN, - automatyka pozwalająca przełączać biegi wentylatorów strumieniowych, sterować ich pracą w trybie czasowym oraz z podziałem na strefy, - automatyka łącząca sterowanie wentylatorami strumieniowymi i wyciągowymi, - symulacja komputerowa CFG potwierdzająca poprawność rozmieszczenia wentylatorów strumieniowych jak i skuteczność went. oddymiającej. Przedsionki klatek schodowych wentylowane są bytowo i pożarowo poprzez mechaniczny nawiew powietrza z kubatury klatki schodowej, powodując utrzymywanie lekkiego nadciśnienia w stosunku do kubatury garażu co zabezpiecza je przed napływem spalin do klatki schodowej. Wentylatory te mają za zadanie ciągłą pracę również podczas pożaru. W przestrzeni poziomu -1 zaprojektowano układ nawiewny 5

6 zapewniający dostawę powietrza do pomieszczeń technicznych. Powietrze czerpane jest poprzez czerpnię terenową zlokalizowaną na płycie garażu, następnie rozprowadzane systemem kanałów do pomieszczeń. Powietrze dostarczane do pomieszczeń technicznych nie jest uzdatniane ani podgrzewane. Nie przewidziano mechanicznego wywiewu z ww. pomieszczeń, nadmiar powietrza usuwany jest grawitacyjnie przez otwory transferowe do kubatury garażu. Otwory te będą zabezpieczone klapami pożarowymi o odporności równej odporności przegrody. Zaprojektowano wentylatory nawiewne kanałowe w wersji wyciszonej MAICO typ ESR oraz dodatkowo zabezpieczono je przed przenoszeniem hałasu tłumikami firmy TROX typ CA100 na przewodach tłocznych i ssawnych. Wentylatory należy wyposażyć m.in. w pięciostopniowe regulatory prędkości obrotowej w celu ustalenia odpowiedniego wydatku. Dokładny dobór wielkości regulatora wykonać w oparciu o wytyczne producenta wentylatora. Z pomieszczeń specjalnych takich jak: pomieszczenie separatora substancji ropopochodnych powietrze usuwane będzie indywidualnym wentylatorem bezpośrednio nad dach. Wentylatory MAICO typ ERR lub SB zlokalizowane będą w pomieszczeniach które obsługują z zabezpieczeniem tłumikami analogicznie jak wentylatory nawiewne. Powietrze kompensujące mechaniczny wywiew napływać będzie z kubatury garażu (do pom. separatora) poprzez otwory transferowe. Instalacja nawiewu oraz instalacja wywiewu z pomieszczeń technicznych pracować będą bez przerw, ze stałą wydajnością. 3.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI. Prostokątne przewody wentylacji mechanicznej wykonać z blachy ocynkowanej typ A wg BN (grubość odpowiednia dla przekroju kanału). Kanały i kształtki łączone na nasuwki z uszczelkami samoprzylepnymi ze spienionego kauczuku. Kanały wentylacyjne SPIRO wykonać z blachy stalowej ocynkowanej łączonej kielichowo z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną. Podwieszenia kanałów wykonywać na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi lub na taśmach stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpór i podwieszeń kanałów w miejscach przejść przez przegrody budowlane, poza przejściami przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych należy stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy). Wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe zabezpieczone będą klapami pożarowymi firmy TROX typ EN-FKA-EU lub EN-FKRS- 6

7 EU z siłownikiem na napięcie 230V o odporności ogniowej EI60 i EI120 z funkcją monitorowania do systemu sygnalizacji pożarowej. Montaż klap i zaworów w przegrodach zgodnie z aprobatą / świadectwem dopuszczenia i instrukcją producenta z uwzględnieniem prawidłowej izolacji przestrzeni między klapą i ścianą. Klapy pożarowe należy na czas montażu zabezpieczyć folią. Obudowy oraz klapy posiadają odporność ogniową równej odporności oddzielenia przeciwpożarowego. Kanały wentylacyjne, przechodzące tranzytem przez inne strefy pożarowe będą wydzielone klapami o odporności ogniowej równej odporności wymaganej dla oddzieleń przeciwpożarowych. Jako izolację pożarową stosować otulinę ROCKWOOL CONLIT PLUS o odporności EI120 zgodnie z opisem na rysunkach rzutów. W przypadku montażu więcej niż jednaj klapy w otworze, zamawiać od razu blok składający się z docelowej liczby klap. Wszystkie wentylatory kanałowe należy zabezpieczyć przed przenoszeniem hałasu wełną mineralną o gr. 50mm na odcinku pomiędzy tłumikami włącznie z nimi. Jako tłumiki prostokątne stosować produkty TROX typ MSA , a okrągłe CA100 o wymiarach podanych na rysunku rzutu. Kratki oraz osprzęt regulacyjny stosować firmy FRAPOL lub równorzędnej. Dodatkowo w celu zmniejszenia emisji drgań od wentylatorów stosować elastyczne króćce połączeniowe. Izolację stosować ROCKWOOL LAMELLA MAT pod osłoną z folii aluminiowej. Wszystkie przewody pionowe wyrzutowe (murowane) z garaży na dach zaizolować termicznie od wewnętrznej strony płytami PROMADUCT L500 grubości 50mm firmy PROMAT. Płyty należy montować do ściany żelbetowej za pomocą atestowanych kołków stalowych (HILTI), płyty łączyć ze sobą na styk przy pomocy atestowanej masy uszczelniającej całość zgodnie z aprobatą techniczną firmy PROMAT. Przewody prowadzone po dachu od szachtu do wentylatora oddymiającego wykonywać w technologii PROMADUCT L500, dodatkowo przewody zabezpieczając impregnatem a następnie blachą aluminiową pomalowaną na kolor wskazany przez architekta. Pozostałe kanały wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej, zabezpieczając je wełną mineralną (zgodnie z wytyczną LAMELLA MAT) o gr. 50mm, oraz dodatkowo płaszczem z blachy aluminiowej. Wentylator wyciągowy (główny) wraz z tłumikami żaroodpornymi F400 (dostawa kompletu RW-TECH), należy zamówić z kompletem automatyki (m.in. falownik) mogący współpracować z zaprojektowanymi detektorami stężenia CO (wg branży elektrycznej) mogącej realizować dwu biegową regulację wydajności. Wszystkie moduły oraz czujniki będące wyposażeniem wentylatorów należy każdorazowo zamawiać z kompletem okablowania niezbędnym do wykonania wszystkich połączeń między modułami i wentylatorem. 7

8 3.4 WYTYCZNE DO STEROWANIA I AUTOMATYCZNEJ REGULACJI. W budynku nie projektuje się zintegrowanej instalacji automatycznej regulacji. Sterowanie poszczególnymi urządzeniami lub grupami urządzeń realizowane będzie poprzez indywidualne sterowniki, regulatory wraz z czujnikami dostarczane w komplecie z danym urządzeniem poprzez dostawcę tego urządzenia. Regulacji takiej podlega system wentylacji wyciągowej z garażu i realizowany będzie w sposób umożliwiający uzyskanie następujących stanów: - warunki normalne: wentylator dachowy pracuje na I-szym biegu zapewniając wydatek minimum 0.5 wymiany na godzinę w kubaturze garażu, wentylatory strumieniowe włączane są na pierwszy bieg zgodnie z programem czasowym, - przekroczenie w danej strefie progu 30% stężenia dopuszczalnego CO: wentylator dachowy przełącza się na II-gi bieg, wentylatory strumieniowe włączają się na stałe na pierwszy bieg, - przekroczenie w danej strefie progu 70% stężenia dopuszczalnego CO: wentylator dachowy pracuje na II-gim biegu, wentylatory strumieniowe przełączają się na stałe na drugi bieg, Wentylatory obsługujące pomieszczenia techniczne, separatory oraz przedsionki i korytarze na klatkach schodowych pracują w sposób ciągły ze stałym wydatkiem nie podlegają sterowaniu. W podziemnym parkingu należy zainstalować instalację sygnalizacji zagrożenia (w wypadku wzrostu stężenia CO) obejmującą tablice świetlne. 4 INSTALACJA WENTYLACJI POŻAROWEJ GARAŻU. Dla oddymiania kondygnacji -1 całego etapu A2, zaprojektowano 1 strefę pożarową a w niej 2 strefy detekcji pożaru (strefa 1 i 2), zakładając system dwukierunkowy. Ze względu na fakt, iż w zakresie tej dokumentacji jest tylko obszar pod budynkiem A4, wentylację oddymiającą projektuje się częściowo jako docelową dla całego etapu A2 lecz na potrzebę ograniczonego zakresu odpowiednio tymczasowo modyfikuje. Zaprojektowano wydajności poszczególnych zespołów: NWPG-3.1 (na terenie) nawiew / wywiew m3/h NWPG-3.2 (na terenie) nawiew / wywiew m3/h NWPG-4.1 (budynek A4) nawiew / wywiew m3/h (praca bytowa 23300m3/h) NWPG-4.2 (budynek A4) nawiew / wywiew m3/h 8

9 W okresie do czasu realizacji budynku A3, wentylatory docelowo przewidziane do montażu na dachu tego budynku, zamontowane zostaną na poziomie terenu, obsługując zmniejszoną strefę pod budynkiem A4. W czasie tej tymczasowej pracy, strefa detekcji dymu zostanie podzielona na dwie mniejsze, a układ składający się z wentylatorów zlokalizowanych na dachu budynku A4 i na terenie pracować będzie w układzie rewersyjnym. Po wybudowaniu całego garażu (etap A2) wentylatory z pow. terenu zostaną przeniesione na dach budynku A3, otwory w stropie zaślepione, a strefy detekcji dymu ustalone docelowo zgodnie z pierwotnym projektem. Na dachu budynku A4 zarezerwowano miejsce na dodatkowe wentylatory które mogą zostać dostawione w momencie realizacji całego etapu A2 jeśli w wyniku opracowania nowej symulacji CFD, zajdzie taka potrzeba. Wydajność wentylatorów wywiewnych wyliczono na podstawie opracowania: Design methodologies for smoke and heat exhaust ventilation - H.P. Morgan, B.K. Ghosh, G. Garrad, R. Pamlitschka, J-C. De Smedt, L.R. Schoonbaert. Building Research Establishment - Fire Research Station.Garston Dla każdej ze stref detekcji dymu przewidziano działanie po 2 zespoły oddymiające jednocześnie dające łączną wydajność systemu równą m3/h.. Nawiew do kompensacji usuwanego powietrza przewidziano z systemów NWPG w trybie pracy rewersyjnym zapewniającym napływ powietrza równy m3/h. Zaprojektowano wentylatory firmy NOVENCO: strumieniowe rewersyjne typ ART-400, jednokierunkowe typ AUT-400, jak również 4 wentylatory oddymiające osiowe zabudowane na dachu i terenie ARN 1120 wszystkie o odporności ogniowej 400 o C przez 2 godziny wg. EN cz3. posiadające atesty pożarowe oraz znak CE. Poziom hałasu w garażu w czasie pracy bytowej nie powinien być większy niż 70dB(A). Wentylatory strumieniowe będą posiadały fabrycznie montowane tłumiki akustyczne i deflektory nawiewne, będą zamontowane do stropu za pomocą systemowych atestowanych mocowań z certyfikatem o wymaganej odporności ogniowej. W zakresie dostawy wykonawcy systemu wentylacji strumieniowej dostarczany będzie system sterowania i szafy zasilające dla wentylatorów wyposażone w swobodnie programowalne sterowniki, który jest zaprogramowany zgodnie z założonymi scenariuszami oddymiania i ewakuacji ludzi. Sterownik będzie podłączony do systemu detekcji CO i otrzymywać będzie sygnały z centrali sygnalizacji pożarowej oraz będzie posiadał możliwość podłączenia do BMS. Scenariusze oddymiania są zaprogramowane w sterownikach swobodnie programowalnych wraz z modułami rozszerzającymi wejścia i wyjścia. Sterownik, za 9

10 pośrednictwem połączeń stałych, przyjmuje informacje o detekcji pożaru i decyduje o realizacji odpowiedniego scenariusza. Projektuje się potwierdzenie realizacji scenariuszy pożarowych poprzez zapalenie odpowiedniej sygnalizacji optycznej na elewacji rozdzielnicy zasilająco sterowniczej. Czas i sekwencja załączania wentylatorów musi być zgodna z opracowaną symulacją CFD i wymaga pisemnego potwierdzenia o zgodności przez dostawcę systemu strumieniowego, projektanta i autora symulacji CFD. Sterownik przyjmuje również informacje o przekroczeniach stężenia tlenku węgla i decyduje o realizacji odpowiedniego scenariusza. Projektuje się potwierdzenie realizacji scenariuszy dla detekcji CO poprzez zapalenie odpowiedniej sygnalizacji optycznej na elewacji rozdzielnicy zasilająco sterowniczej. Przekroczenie kolejnych poziomów stężenia będzie załączało wentylatory na wyższy bieg wg odpowiedniego algorytmu. Wentylatory strumieniowe będą zasilane i sterowane z szafy automatyki. Szafy sterujące znajdować się będą na kondygnacji garażowej. Zamykanie i sterowanie bramami wjazdowymi, detekcja pożaru będzie zaprogramowana przez wykonawcę systemu SAP w garażu. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem projekt i montaż systemu sygnalizacji pożaru nadzorującego garaż na poz. -1 wykonywać będzie dostawca systemu oddymiania strumieniowego. Sposób zabezpieczenia systemem sygnalizacji pożaru garażu na poz. -1 (typ zastosowanych elementów, sposób zabezpieczenia pomieszczeń, itp.) musi być uzgodniony z projektantami elektryki i inwestorem. System sygnalizacji pożaru nadzorujący garaż na poz. -1 będzie nadzorować pomieszczenia techniczne zlokalizowane na tym poziomie. Wentylatory zarówno na stropie garażu jak i na dachu należy montować na odpowiednich podkonstrukcjach zapewniających odległość od wykończonej powierzchni ok. 40cm do spodu wentylatora, z wykorzystaniem firmowych systemów montażowych sugerowanych przez producenta wentylatorów. Scenariusz rozwoju pożaru Wszelkie zmiany architektoniczno-budowlane wymagać będą analizy pod kątem wpływu na zmianę scenariusza rozwoju pożaru i skuteczność systemu oddymiania. Rozwiązanie projektowe zostanie zweryfikowane przez wykonanie symulacji komputerowych CFD (w zakresie prac wykonawcy instalacji wentylacji). Ocenie podlegają warunki panujące w przestrzeni garażu takie jak: gęstość optyczna dymu, temperatura, promieniowanie cieplne oraz rozmiar pożaru w czasie niezbędnym dla 10

11 ewakuacji ludzi z przestrzeni garażu oraz warunki panujące w chwili rozpoczęcia działań gaśniczych po ok. 15 minutach od początku pożaru. Analizę przeprowadza się dla 2 najbardziej niekorzystnych i prawdopodobnych scenariuszy pożaru. Scenariusze zadziałania Kondygnacja garażu objęta etapem A2a przyjęta została jako 1 strefa pożarowa, a ta podzielona na 2 strefy detekcji dymu. Pożar w strefie detekcji dymu 1 W momencie detekcji pożaru w strefie 1. wyłączona zostaje wentylacja bytowa oraz: Po 180 sekundach pracę rozpoczynają wentylatory wywiewne NWGP4/1, NWPG4/2 o wydajności łącznej m3/h oraz NWGP3/1, NWPG3/2 jako wentylatory nawiewne o wydajności m3/h. Po 210 sekundach od początku trwania symulacji uruchomione zostają wentylatory strumieniowe zgodnie z projektem wentylacji strumieniowej. Pożar w strefie detekcji dymu 2 W momencie detekcji pożaru w strefie 2. wyłączona zostaje wentylacja bytowa oraz: Po 180 sekundach pracę rozpoczynają wentylatory wywiewne NWGP3/1, NWPG3/2 o wydajności łącznej m3/h oraz NWGP4/1, NWPG4/2 jako wentylatory nawiewne o wydajności m3/h. Po 210 sekundach od początku trwania symulacji uruchomione zostają wentylatory strumieniowe zgodnie z projektem wentylacji strumieniowej. 5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ MIESZKAŃ. 5.1 ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ. Instalacja wentylacji mechanicznej mieszkań obejmuje swym zakresem lokale mieszkalne zlokalizowane na kondygnacjach nadziemnych. Ilość powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych grup pomieszczeń: kuchnia z oknem zewnętrznym: 50m 3 /h łazienka: 50m 3 /h oddzielny ustęp: 30m 3 /h garderoba: 30m 3 /h 11

12 5.2 OPIS INSTALACJI. Instalacja wentylacji mechanicznej mieszkań oparta jest na mechanicznym wyciągu z pomieszczeń takich jak: kuchnie, łazienki, toalety i garderoby. Powietrze kompensujące mechaniczny wywiew napływać będzie grawitacyjnie poprzez systemowe nawietrzaki zlokalizowane w futrynach okiennych. W projekcie zastosowano systemowe rozwiązanie firmy MAICO oparte na indywidualnych wentylatorach typu ER. Każdy wentylator posiada w sobie zintegrowaną klapę zwrotną. Wentylatory montowane będą w ścianach oddzielających szachty mieszkaniowe, ok. 15cm pod sufitem. Wszystkie wentylatory w obrębie jednego pionu obsługujące jedną grupę pomieszczeń podłączone będą do wspólnego przewodu pionowego. Wszystkie przewody pionowe wyprowadzone będą nad dach i zakończone systemową wyrzutnią (wg. PW Architektury). Nie zakłada się izolowania termicznego przewodów pionowych ani poziomych w obszarze szchtów, wyjątkiem są przewody wyprowadzane nad dach. Zaprojektowano następujące typy wkładów wentylatorowych: kuchnie wentylator dwubiegowy ER-UP/G 60/35m3h. Jako podstawowy przyjęto bieg I o wydajności 35 m 3 /h. Użytkownik ma możliwość w zależności od potrzeb przełączenia trybu pracy wentylatora na wyższy bieg lub wyłączenia wentylatora. łazienki i toalety - wentylatory dwubiegowe ER-UP/GVZ 60/35m3h. Jako podstawowy przyjęto bieg I o wydajność 35 m 3 /h. Wentylator ten pracuje bez przerw. Użytkownik ma możliwość przełączenia na II bieg o wydajności 60 m 3 /h. Powrót do pracy na I biegu następuje po przełączeniu z kilkuminutowym opóźnieniem. Moduł opóźnienia stanowi integralna część wentylatora. garderoby i spiżarnie - wentylator dwubiegowy ER-UP/G 60/35m3h. Jako podstawowy przyjęto bieg I o wydajności 30 m 3 /h. Wentylatory te pracują bez przerw. Nie zakłada się możliwości przełączania biegów. pomieszczenia gospodarcze - wentylator dwubiegowy ER-UP/G 60/35m3h. Jako podstawowy przyjęto bieg I o wydajność 30 m 3 /h. Wentylatory te pracują bez przerw. Nie zakłada się możliwości przełączania biegów. W kuchniach lokali mieszkalnych zaprojektowano dodatkowe piony wentylacyjne wspomagane przez wentylatory dachowe umożliwiając każdemu lokatorowi podłączenie okapu wyposażonego w wentylator. Okapy kuchenne w mieszkaniach w jednym pionie podłączone są do wspólnego przewodu okapowego, na króćcach przyłączeniowych zaprojektowano klapy zwrotne zapobiegające niekontrolowanemu napływowi powietrza z sąsiednich mieszkań. Wentylatory na dachu zaprojektowano w 12

13 wersji z płynną regulacją obrotów sterowaną z czujnika ciśnienia statycznego umieszczonego w kanale poniżej wentylatora. Układ sterowania oparty na sterowniku HELIOS EUR6 i czujniku ciśnienia LDF500 (wg odrębnego opracowania) ma za zadanie utrzymanie stałego podciśnienia w całym układzie na poziomie ok. 20Pa (z możliwością zmiany podczas eksploatacji). Wentylatory należy zamontować w pozycji na plecach aby klapa rewizyjna znajdowała się od góry co umożliwi łatwiejszą konserwację. Wentylatory zabezpieczono przed przenoszeniem hałasu tłumikami po stronie ssawnej i tłocznej. Ze względu na możliwość częstszego niż normalnie brudzenia się kulis od powietrza wywiewanego z okapów należy bezwzględnie dokonywać do pół roku przeglądów stanu kulis i w przypadku zatłuszczenia wymienić na nowe. Ze względu na elastyczność rozwiązań aranżacyjnych mieszkań, zaprojektowano dodatkowe piony mogące w przyszłości obsłużyć nowopowstałe kuchnie. Na etapie budowy należy wykonać zgodnie z projektem pionowe przewody, zakańczając każdy z trójników poprzez szczelną zaślepkę. Po ostatecznym ustaleniu aranżacji możliwy będzie dobór odpowiedniej wielkości wentylatora montowanego na dachu. Do tego czasu przewód szczelnie zaślepić i zabezpieczyć. 5.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI. Przewody wentylacji mechanicznej okrągłe typu SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, łączone kielichowo, z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną. Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. Montaż klap pożarowych w przegrodach zgodnie z aprobatą / świadectwem dopuszczenia i instrukcją producenta z uwzględnieniem prawidłowej izolacji przestrzeni między klapą i ścianą. Klapy pożarowe należy na czas montażu zabezpieczyć folią. Obudowy oraz klapy posiadają odporność ogniową równej odporności oddzielenia przeciwpożarowego. Kanały wentylacyjne, przechodzące tranzytem przez inne strefy pożarowe będą wydzielone klapami o odporności ogniowej równej odporności wymaganej dla oddzieleń przeciwpożarowych. Jako izolację pożarową stosować otulinę ROCKWOOL CONLIT PLUS o odporności EI120 zgodnie z opisem na rysunkach rzutów. Piony instalacji wyciągowej z okapów wykonać z przewodu SPIRO Ø160 montując klapę zwrotną z elastyczną membraną (HELIOS KAE) i szczelnie zaślepić (wraz z korkiem z wełny minaralnej) do czasu montażu przez lokatora własnego okapu kuchennego. Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzone po dachu należy układać zgodnie z detalem architektonicznym, zakańczać pozostawiając osiatkowane bose końce w obudowie kominów wentylacyjnych lub 13

14 bezpośrednio na dachu bez obudowy. Przewody instalacji okapowej od szczytu pionu prowadzone po dachu należy wykonywać z rur SPIRO Ø160. Wszystkie przewody prowadzone po dachu należy zaizolować wełną mineralną ROCKWOOL LAMELLA MAT pod płaszczem z blachy aluminiowej. W celu umożliwienia czyszczenia kanałów okapowych, u nasady każdego pionu zamontowano dodatkowy przewód odwodnieniowy sprowadzony do garażu i zakończony hermetyczną rewizją. System ten umożliwia mycie od góry pionu i spust popłuczyn do wiadra podstawionego pod rewizję w garażu. Pozostałe piony myte będą w technologii pozwalającej wyciągnięcie popłuczyn na dach dzięki zastosowaniu odpowiedniego sprzętu. 6 INSTALACJA KLIMATYZACJI MIESZKAŃ. Projekt instalacji indywidualnej klimatyzacji mieszkań został ograniczony do wytyczenia tras przewodów freonowych od granicy mieszkań nad dach oraz do rezerwacji miejsca na dachu pod agregaty skraplające. Ustalenia te dotyczą jedynie mieszkań zlokalizowanych na kondygnacjach od 6 do 9, w pozostałych mieszkaniach nie przewiduje się montażu klimatyzacji. Przy rezerwowaniu miejsca założono, że każdy lokator zamontuje w swoim lokalu jeden system typu VRF firmy MITSUBISHI obsługujący wszystkie pomieszczenia przy pomocy jednego agregatu zlokalizowanego na dachu. Aby umożliwić łatwiejszy montaż, w obszarze korytarzy zamontowane zostaną odpowiednio dobrane przewody freonowe na odcinku od ściany lokalu do wejścia do szachtu instalacyjnego. Przewody freonowe wykonać z rur miedzianych lutowanych prowadzonych w izolacji z gumy kauczukowej o strukturze porów zamkniętych ARMAFLEX typ AF o grubości min.16mm, chyba że dostawca systemu zaleci inaczej. Przewody montować do stropu za pomocą obejm systemowych, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. Całość (włącznie z obejmami) dokładnie izolować ze względu na możliwość wykraplania pary wodnej na powierzchni. Wzdłuż przewodów freonowych prowadzić należy również przewód zasilający jednostkę zewnętrzną oraz przewód sterujący łączący jednostkę zewnętrzną z jednostkami wewnętrznymi. W obrębie mieszkania przewody te zakończyć w odpowiedniej puszcze zlokalizowanej w ścianie, w obrębie szachtu pozostawić luzem, jednakże każdorazowo zakańczając przewody elektryczne w sposób bezpieczny, a przewody miedziane szczelnie korkując. W szachtach klatkowych pozostawiono miejsce na przewody freonowe z wyznaczonych mieszkań, w tym celu przewidziano specjalne wieszaki w szachcie z 14

15 obejmami w taki sposób aby późniejszy montaż nie wiązał się z pracami brudnymi, które byłyby uciążliwe dla pozostałych mieszkańców. Również na dachu przewidziano specjalne miejsca na ustawianie dodatkowych jednostek klimatyzacyjnych. Jednostki wewnętrzne w lokalach mogą być typu ściennego, sufitowego lub do zabudowy w suficie podwieszanym ostateczny dobór wg aranżacji lokali (wstępnie zaprojektowano wszystkie jako ścienne). Agregaty na dachu montowane przez lokatorów muszą być lokalizowane na murowanych fundamentach na wysokości ok. 35cm nad wykończonym dachem z zachowaniem pasywnego wibroizolatora w postaci przekładki z gumy MAFUND. Przewody freonowe dodatkowo zabezpieczyć przed zniszczeniem płaszczem z blachy aluminiowej lub prowadzić w rurach osłonowych z PVC. Skropliny powstające w wyniku kondensacji pary wodnej na wymiennikach w jednostkach wewnętrznych klimatyzatorów indywidualnych odprowadzać należy do instalacji kanalizacji sanitarnej z zachowaniem przerwy powietrznej (sprowadzić nad lejek podłączony do umywalki lub zlewozmywaka ponad syfonem). 7 WYMAGANIA OGÓLNE. Obowiązkiem wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności i/lub atesty i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia podane w projekcie urządzenia nie są już produkowane, bądź nie posiadają ważnych certyfikatów i/lub atestów), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Architekta (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Elementy, których typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, kanały wentylacyjne, materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. 15

16 Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń i/lub ciał obcych. Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. W szczególności należy zastosować odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przekładki tłumiące pomiędzy urządzeniami a elementami budynku, króćce elastyczne przewodów wentylacyjnych przy wentylatorach. 8 UWAGI KOŃCOWE. Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe." oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc. Przejścia wszelkich przewodów rurowych przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wyposażyć w atestowane przepusty o odporności ogniowej równej odporności oddzieleń przeciwpożarowych. 16

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle

VBP. wentylacja VBP HIGRO. wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco. wentylacja. aereco. niezwykle denergooszczę VBP aereco niezwykle na new wentylacja 50 % wentylacja VBP HIGRO wentylacja mechaniczna niskociśnieniowa system aereco aereco niezwykle energooszczędna wentylacja % Dlaczego systemy aereco

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo