1. CZĘŚĆ OGÓLNA Spis sysunków Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania..."

Transkrypt

1 1. CZĘŚĆ OGÓLNA Spis sysunków Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania INSTALACJE SILNOPRĄDOWE Zasilanie budynku w energię elektryczną Podstawowe dane techniczne układu zasilania Rozdzielnica główna niskiego napięcia Główny wyłącznik prądu Rozdział energii Trasy kablowe Elektryczne urządzenia odbiorcze Oświetlenie podstawowe Oświetlenie awaryjne Instalacja gniazd wtykowych Instalacja odgromowa Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych Urządzenia przeciwprzepięciowe Ochrona przeciwporażeniowa INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Instalacja strukturalna Infrastruktura pasywna LAN System Okablowania Strukturalnego Okablowanie poziome U/UTP kat Wymagania gwarancyjne Administracja i dokumentacja Odbiór i pomiary sieci Instalacja telewizji dozorowej CCTV System sygnalizacji pożaru Powiązanie systemu z innymi instalacjami obiektu Strefy pożarowe Uzasadnienie wyboru typów czujek Centrala sygnalizacji pożaru Podział centrali sygnalizacji pożaru na linie dozorowe Ilość elementów zainstalowanych w systemie SAP Zasilanie podstawowe i awaryjne centrali Obliczenia Algorytm Sterowań Sterowanie i monitorowanie urządzeń Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru Instalacja urządzeń systemu Wytyczne dla innych branż Konserwacja Tabela zdarzeń i reakcji SSP... 31

2 3.4. System oddymiania System sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu System detekcji CO w garażu OBLICZENIA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Zestawienie materiałów instalacji elektrycznej Oprawy oświetleniowe Osprzęt elektrotechniczny Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych Pozostałe Instalacja tras kablowych System ogrzewania podjazdu Tablice/rozdzielnice elektryczne Okablowanie Zestawienie materiałów instalacji słaboprądowych Instalacja CCTV Instalacja przyzywowa Instalacja detekcji CO Sygnalizacja wjazdu/wyjazdu z garażu Instalacja SSWiN i KD Instalacja sieci strukturalnej System Sygnalizacji pożaru ZAŁĄCZNIKI Warunki przyłączenia do sieci energetycznej Uprawnienia projektanta oraz przynależność do OIIB Uprawnienia sprawdzającego oraz przynależność do OIIB

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Spis sysunków Nr rys. Nazwa rysunku Skala Nr rys. Nazwa rysunku Skala PW/E/101 RZUT GARAŻU INSTALACJA UZIEMIENIA I POŁ. WYRÓWNAWCZYCH 1:100 PW/E/102 RZUT GARAŻU PLAN GŁÓWNYCH TRAS KORYT KABLOWYCH 1:100 PW/E/103 RZUT GARAŻU INSTALACJA OŚWIETLENIA, CCTV 1:100 PW/E/104 RZUT GARAŻU INSTALACJA GNIAZD, WYPUSTÓW, SSWIN, KD 1:100 PW/E/105 RZUT GARAŻU INSTALACJA SSP 1:100 PW/E/106 RZUT PARTERU PLAN GŁÓWNYCH TRAS KORYT KABLOWYCH 1:100 PW/E/107 RZUT PARTERU INSTALACJA OŚWIETLENIA, CCTV 1:100 PW/E/108 RZUT PARTERU INSTALACJA GNIAZD, WYPUSTÓW, SSWIN, KD 1:100 PW/E/109 RZUT PARTERU INSTALACJA SSP 1:100 PW/E/110 RZUT I PIĘTRA PLAN GŁÓWNYCH TRAS KORYT KABLOWYCH 1:100 PW/E/111 RZUT I PIĘTRA INSTALACJA OŚWIETLENIA, CCTV 1:100 PW/E/112 RZUT I PIĘTRA INSTALACJA GNIAZD, WYPUSTÓW, SSWIN, KD 1:100 PW/E/113 RZUT I PIĘTRA INSTALACJA SSP 1:100 PW/E/114 RZUT II PIĘTRA PLAN GŁÓWNYCH TRAS KORYT KABLOWYCH 1:100 PW/E/115 RZUT II PIĘTRA INSTALACJA OŚWIETLENIA, CCTV 1:100 PW/E/116 RZUT II PIĘTRA INSTALACJA GNIAZD, WYPUSTÓW, SSWIN, KD 1:100 PW/E/117 RZUT II PIĘTRA INSTALACJA SSP 1:100 PW/E/118 RZUT DACHU INSTALACJA GNIAZD I WYPUSTÓW 1:100 PW/E/119 RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA 1:100 PW/E/201 SCHEMAT ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG --- PW/E/202 SCHEMAT TABLICY GARAŻU TG --- PW/E/203 SCHEMAT TABLICY PARTERU T0A --- PW/E/204 SCHEMAT TABLICY PARTERU T0B --- PW/E/205 SCHEMAT TABLICY KUCHNI TK --- PW/E/206 SCHEMAT TABLICY I PIĘTRA T1A --- PW/E/207 SCHEMAT TABLICY I PIĘTRA T1B --- PW/E/208 SCHEMAT TABLICY II PIĘTRA T2A --- PW/E/209 SCHEMAT TABLICY II PIĘTRA T2B --- PW/E/210 SCHEMAT TABLICY WENTYLACJI TWA --- PW/E/211 SCHEMAT TABLICY WENTYLACJI TWB --- PW/E/212 SCHEMAT TABLICY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO TOZ --- PW/E/213 SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SSP --- PW/E/214 SCHEMAT SYSTEMU ODDYMIANIA --- PW/E/215 SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I KONTROLI DOSTĘPU --- PW/E/216 SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ --- PW/E/217 SCHEMAT SYSTEMU DETEKCJI CO --- PW/E/218 SCHEMAT INSTALACJI STRUKTURALNEJ GPD --- PW/E/219 SCHEMAT INSTALACJI CCTV --- str. 4

4 1.2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych silno- i słaboprądowych wewnętrznych dla inwestycji Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Olimpijska 2, Sportowa 9, Gdynia, działka nr ewid. 515/ Podstawa opracowania zlecenie Biura Architektonicznego, podkłady architektoniczno konstrukcyjno budowlane, warunki przyłączenia do sieci nr 11/R/12924 wydane w Gdyni dnia r, uzgodnienia branżowe, obowiązujące normy i przepisy Zakres opracowania Opracowanie swoim zakresem obejmuje: wewnętrzne instalacje silnoprądowe i słaboprądowe w budynku zasilanie oświetlenia zewnętrznego Opracowanie nie obejmuje przyłączy oraz zewnętrznych sieci elektrycznych. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o jakości minimum przyjętej w poniższym opracowaniu, zapewniających standardy ochrony środowiska standard wykonania i użytkowania budynku oraz eksploatacji urządzeń z nim związanych, przyjęte przez autorów projektów branżowych. Zastrzega się możliwość ewentualnych zmian rozmieszczenia poszczególnych instalacji, modyfikacji rozwiązań oraz zmian typów zastosowanych elementów ze względu na projekty architektury wnętrz a także wymagania i zalecenia Inwestora. Projekt w zakresie oświetlenia, osprzętu elektrycznego należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury wnętrz! Ewentualne zmiany zostaną wprowadzone do projektu podstawowego w formie rewizji. str. 5

5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE 2.1. Zasilanie budynku w energię elektryczną Obiekt będzie zasilany linią kablową nn od złącza kablowego zlokalizowanego w obrębie działki przeznaczonej pod inwestycję. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu przyłącza i linii kablowych Podstawowe dane techniczne układu zasilania Układ sieci nn: System ochrony od porażeń: 3~50 Hz 400/230V TN-C-S samoczynne wyłączenie zasilania 2.3. Rozdzielnica główna niskiego napięcia Zasilanie ze złącza kablowego zostanie wykonane linią kablową wprowadzoną do budynku na poziom parteru poprzez przepust systemowy szczelny, do rozdzielnicy głównej usytuowanej w odrębnym pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Zaprojektowano rozdzielnicę główną w wykonaniu rozdzielnicy prefabrykowanej metalowej sekcyjnej wyposażonej wg schematu. Rozdział sieci zasilającej TN-C na sieć wewnętrzną TN-S będzie miał miejsce w rozdzielnicy RG. Zaciski ochronne rozdzielnicy zostaną podłączone do głównej szyny wyrównawczej która będzie uziemiona Główny wyłącznik prądu W razie pożaru zasilanie budynku będzie wyłączane przyciskami sterującymi zainstalowanymi na parterze, przy wejściach do budynku, które to przyciski będą pobudzały wyzwalacze ponadnapięciowe wyłączników zainstalowanych w rozdzielni głównej nn. Zadziałanie głównego wyłącznika prądu nie spowoduje wyłączenia zasilania urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej. Instalację wyłączenia ppoż należy wykonać z użyciem kabli o odporności ogniowej E90, np. NKGs 2x1,5mm2. Szczegóły wg schematów elektrycznych. Lokalizacje wyłączników na rzutach Rozdział energii Z rozdzielnicy głównej zostaną wyprowadzone wewnętrzne linie zasilające do tablic piętrowych zlokalizowanych w specjalnych szachtach instalacyjnych na poszczególnych piętrach, linie zasilające dźwigi osobowe oraz linie zasilające lokalne tablice na poziomie garażu oraz parteru. Szczegóły rozwiązania wg schematu zasilania. W budynku przewiduje się następujące tablice lokalne: TG tablica garażu TOZ tablica oświetlenia zewnętrznego T0A tablica parteru część A T0B tablica parteru część B TK tablica kuchni T1A tablica I piętra część A T1B tablica I piętra część B T2A tablica II piętra część A T2B tablica II piętra część B TWA - tablica wentylacji część A TWB tablica wentylacji część B Szczegóły na schematach rozdzielnic. WLZy zostaną wyprowadzone z rozdzielnicy głównej przez górę szafy bezpośrednio na koryta kablowe i dalej poprzez szachty instalacyjne do poszczególnych rozdzielnic lokalnych. Przewiduje się zainstalowanie rozdzielnic we wnękach szachtów, na poszczególnych kondygnacjach. Wyjątkiem jest tablica TK która zlokalizowana jest na zapleczu kuchennym. str. 6

6 2.6. Trasy kablowe W garażu projektuje się układanie kabli i przewodów w korytkach kablowych perforowanych, montowanych pod stropem. Projektuje się zastosowanie koryt systemowych. Projektuje się prowadzenie osobnych koryt dla instalacji silnoprądowych i osobnych dla instalacji słaboprądowych Piony instalacyjne zostaną wykonane drabinami kablowymi poprowadzonymi w szachtach elektrycznych. Przejścia kabli przez płyty poszczególnych kondygnacji w rurach ochronnych. Powyższe przejścia zostaną uszczelnione specjalnymi masami o odporności ogniowej odpowiedniej dla poszczególnych stref pożarowych. Masy ognioochronne produkcji np. Hilti, Promat czy OBO Bettermann. Przewody instalacji odbiorczych układać odpowiednio do warunków: W korytkach kablowych i na uchwytach typowych w pomieszczeniach, gdzie przewidziano strop podwieszany a także w przestrzeniach technicznych i w garażu podziemnym. W rurkach ochronnych w ścianach żelbetowych - zalewanych w trakcie prac budowlanych. Bezpośrednio na ścianach żelbetowych w miejscach, gdzie ściany będą obkładane płytami montażowymi. W bruzdach lub bezpośrednio w tynku (przykryte warstwą tynku minimum 5mm) w przypadku ścian murowanych. W rurkach instalacyjnych wewnątrz lekkich ścian z płyt G-K Dopuszcza się miejscowe bruzdowanie ścian żelbetowych nie będących tarczami (tj. elementami o oznaczeniu T na rysunkach konstrukcyjnych), pod warunkiem uzyskania akceptacji przez konstruktora. Kable i przewody o zwiększonej odporności ogniowej instalacji bezpieczeństwa należy układać z użyciem elementów mocujących posiadających odpowiednią do kabli odporność ogniową. Przejścia głównych ciągów kablowych przez ściany i stropy żelbetowe poprzez przebicia wykonane na etapie prac konstrukcyjno-budowlanych. Główne przebicia zostały pokazane na rzutach poszczególnych kondygnacji. Główne trasy kablowe zostały pokazane na rzutach poszczególnych kondygnacji Elektryczne urządzenia odbiorcze. W projekcie przewidziano zasilania w postaci wypustów dla urządzeń technologicznych takich jak: Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania Główne odbiorniki systemu wentylacji i klimatyzacji to: agregaty chłodnicze. centrale wentylacyjne na dachu jednostki wewnętrzne VRV wentylacja garażu sterowana czujnikami detekcji gazu, wentylatory wywiewne, siłowniki klap p.poż. na kanałach wentylacyjnych pompy technologiczne w maszynowniach kurtyny powietrzne nad wejściem głównym Urządzenia technologiczne grzejne: elektryczne maty grzewcze w rampie wjazdowej do garażu oraz kable grzewcze w odwodnieniach liniowych zasilanie poprzez układ sterowania z termostatem, ogrzewanie wpustów dachowych i ogrzewanie rurociągów z wodą na dachu budynku za pomocą kabli grzewczych zasilanych z rozdzielnic piętrowych, sterowanych czujnikami temperatury i wilgotności zlokalizowanymi na dachu, grzejnik elektryczny w pomieszczeniu rozdzielni głównej, elektryczne podgrzewacze wody Urządzenia dźwigowe str. 7

7 Wszystkie dźwigi będą zasilane z rozdzielni głównej poprzez tablice sterowniczo-zasilające - dostarczane wraz z dźwigiem, zlokalizowane w maszynowniach dźwigów na najwyższej kondygnacji budynku. Oprócz głównego zasilania dźwigów, do maszynowni zostaną doprowadzone 2 odrębne linie zasilające służące do oświetlenia kabin dźwigów oraz szybów windowych. Ze względów p.poż. dźwigi powinny zostać wyposażone w układ sterowniczy zapewniający zjazd windy na poziom parteru, otwarcie drzwi i zablokowanie w pozycji otwartej w przypadku wykrycia pożaru przez instalację SSP. W przypadku zaniku napięcia zasilającego, układ mechaniczny windy powinien zapewnić zjazd windy na najbliższy przystanek i otwarcie drzwi. Urządzenia technologii kuchni Zaplecze kuchenne lokalu gastronomicznego na parterze budynku będzie posiadać własną tablicę TK z której zostaną zasilone poszczególne urządzenia technologiczne. Wypusty do urządzeń należy wyprowadzić zgodnie z opisami na rzucie instalacji gniazdowej poziomu parteru. Wypusty kablowe należy wyprowadzić pozostawiając większy zapas kablowy ze względu na ew przesunięcia urządzeń i różne lokalizacje tablic zaciskowych urządzeń Oświetlenie podstawowe Oświetlenie ogólne obiektu zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy w zakresie oświetlania wnętrz światłem elektrycznym. Oświetlenie zostanie zrealizowane za pomocą opraw oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne źródła światła takie jaki świetlówki kompaktowe, świetlówki liniowe oraz źródła LED. Należy stosować wyłącznie oprawy ze statecznikami elektronicznymi EVG. Zaprojektowane oświetlenie zapewnia następujące minimalne poziomy średniego natężenia oświetlenia ogólnego stref: Parkingi 75 lx Pomieszczenia techniczne 200 lx Pomieszczenia magazynowe 100 lx Sanitariaty, szatnie 200 lx Korytarze lx Klatki schodowe 150lx Hole wejściowe lx Pomieszczenia biurowe 500lx Oświetlenie garażu: Obwody oświetlenia garażu podziemnego będą zasilane z tablic TGA i TGB. W celu zapobiegania zabrudzeniu źródeł światła lub odbłyśników a także uszkodzeniu elementów elektronicznych zostaną zastosowane oprawy świetlówkowe o stopniu ochrony IP65. Prowadzenie przewodów do zasilania lamp na korytkach kablowych pod stropem oraz w rurkach instalacyjnych PVC mocowanych do stropu stałego. Sterowanie oświetleniem za pomocą czujek ruchu. Oświetlenie pomieszczeń technicznych. Obwody oświetlenia pomieszczeń technicznych na poziomie -1 będą zasilane z poszczególnych tablic lokalnych. Ze względu na charakter pomieszczeń technicznych (pomieszczenia wilgotne) zostaną zastosowane oprawy świetlówkowe o stopniu ochrony min. IP44 mocowane bezpośrednio do sufitu lub zwieszane poniżej poziomu podstropowych kanałów wentylacyjnych. Sterowanie oświetleniem za pomocą lokalnych łączników. Oświetlenie stref komunikacyjnych Obwody oświetlenia korytarzy i stref komunikacyjnych będą zasilane z tablic piętrowych poszczególnych kondygnacji. W strefach komunikacyjnych z sufitami podwieszonymi zastosowano oprawy świetlówkowe wbudowane w sufity. Prowadzenie przewodów w korytach kablowych i na uchwytach w przestrzeniach sufitów. W klatkach schodowych zastosowano oprawy zwieszane z sufitu. Prowadzenie przewodów w tynku. Sterowanie oświetleniem stref ogólnych na parterze ze stanowiska recepcyjnego. Sterowanie oświetleniem stref komunikacji na piętrach za pomocą czujek ruchu sufitowych. str. 8

8 Dodatkowo zaprojektowano na klatkach schodowych tzw. oświetlenie nocne zrealizowane za pomocą opraw LEDowych. Oświetlenie będzie sterowane automatycznie za pomocą zegara astronomicznego a także ręcznie ze stanowiska recepcyjnego. Oświetlenie pomieszczeń sanitarnych i toalet. Obwody oświetlenia toalet będą zasilane z tablic piętrowych poszczególnych kondygnacji. Zastosowano oprawy wpuszczane typu downlight a także oprawy nad lustrami wyposażone w akcesoria zapewniające stopień ochrony min. IP44. Prowadzenie przewodów w korytach kablowych i na uchwytach w przestrzeniach sufitów. Sterowanie oświetleniem za pomocą naściennych i sufitowych czujek ruchu oraz za pomocą lokalnych łączników. Oświetlenie stref biurowych Obwody oświetlenia stref biurowych będą zasilane z tablic piętrowych poszczególnych kondygnacji. Zastosowano oprawy świetlówkowe zwieszane i wbudowane w sufity podwieszane. Oprawy stref biurowych będą wyposażone w rastry zapewniające odpowiedni komfort pracy i zapobiegające efektowi olśnienia bezpośredniego. Sterowanie oświetleniem za pomocą lokalnych łączników. Prowadzenie przewodów w korytach kablowych i na uchwytach w przestrzeniach sufitów. W przypadku przestrzeni bez sufitów podwieszonych przewody typu YDYp prowadzić bezpośrednio w tynku. Oświetlenie części gastronomicznej. Obwody oświetlenia przestrzeni części gastronomicznej będą zasilane z tablicy piętrowej poziomu 0 oraz tablicy technologii kuchni. Zastosowano oprawy świetlówkowe wbudowane w sufity podwieszane. Prowadzenie przewodów w korytach kablowych i na uchwytach w przestrzeniach sufitów. Sterowanie oświetleniem za pomocą lokalnych łączników (zaplecze kuchni) oraz z recepcji (sala konsumpcyjna, sale konferencyjne). Oświetlenie zewnętrzne Elewacja budynku i teren przy budynku będą oświetlone oprawami przystosowanymi do montażu zewnętrznego. Zasilanie obwodów oświetlenie zewnętrznego będzie poprowadzone z tablicy obwodów zewnętrznych TOZ. Niniejsze opracowanie obejmuje oprawy na elewacji frontowej budynku a także oprawy montowane na ścianie rampy zjazdowej do garażu podziemnego. Rozmieszczenie opraw słupowych przed budynkiem oraz trasy sieci oświetleniowych nie są tematem niniejszego opracowania. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym z wyłącznika astronomicznego oraz ze stanowiska recepcyjnego Oświetlenie awaryjne. Zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne oraz PN-EN Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego projektuje się system oświetlenia awaryjnego oparty na oprawach zasilanych z własnych modułów bateryjnych wyposażonych w funkcję autotestu. Oświetlenie awaryjne będzie zrealizowane za pomocą odrębnych opraw LED-owych montowanych w sufitach podwieszanych a także naściennie/nastropowo, wyposażonych w układy optyki dostosowane do poszczególnych przestrzeni. Oświetlenie awaryjne będzie zapewniać natężenie oświetlenia min. 1lx na powierzchni dróg ewakuacji, w czasie załączenia do 2 sekund. Minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego wynosi 1h. W obrębie garażu, w klatkach schodowych, korytarzach, przedsionkach, holu wejściowym podstawową funkcję oznakowania ewakuacyjnego będzie spełniać oświetlenie awaryjne ewakuacyjne-kierunkowe. Będą to oprawy z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji, stale podświetlone (praca na jasno ). Zastosowane będą wyłącznie atestowane oprawy małej mocy gabarytach zapewniających rozpoznawalność wymaganą ww. normami. Zależnie od lokalnych warunków montażu opraw należy przewidzieć możliwość instalowania opraw na ścianie prostopadle lub równolegle oraz na suficie. Zaprojektowano oprawy posiadające certyfikaty CNBOP. str. 9

9 2.10. Instalacja gniazd wtykowych. W zakresie instalacji gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach ogólnych, pomieszczeniach biurowych, technicznych zaprojektowane zostały gniazda elektryczne: komputerowe, ogólnego przeznaczenia, porządkowe, hermetyczne (w pomieszczeniach wilgotnych) Wszystkie gniazda elektryczne 1faz i 3faz zasilane będą z lokalnych rozdzielnic siłowych, przewodami o przekrojach pokazanych na schematach tablic. Gniazda elektryczne zależnie od przeznaczenia, będą montowane w następujący sposób: porządkowe na wysokości 0,30m od posadzki w pomieszczeniach, komunikacji ogólnej, korytarzach i biurach, ogólne w pomieszczeniach sanitarnych na wysokości 1,60m, komputerowe i ogólne w pomieszczeniach administracyjnych i biurach: na ścianach, na wysokości 0,30m od podłogi a także w kasetach podłogowych lub w listwach podparapetowych. ogólne 1-faz i 3-faz na w pomieszczeniach technicznych na wysokości 1,60m, ogólne w pomieszczeniach socjalnych nad blatem na wys. ok. 1,4m Podejścia przewodów do kaset podłogowych i zestawów gniazdowych przy podłodze na poziomie parteru należy wykonać poprzez przewierty w stropie i wprowadzenie ich z koryt kablowych poziomu garażu podziemnego. Podejścia przewodów do zestawów gniazdowych w biurach należy wprowadzić w peszlach wewnątrz konstrukcji lekkich ścianek działowych. Puszki instalacyjne w ścianach żelbetowych spełniających funkcję tarcz należy osadzać w trakcie wylewania ścian Instalacja odgromowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w opisie załączonym do projektu budowlanego budynek ma zostać wyposażony w instalację ochrony odgromowej typu standard. W tym celu najpierw należy wyznaczyć poziom ochrony odgromowej. Jest on zależny od wartości wskaźnika zagrożenia piorunowego danego obiektu budowlanego W : W, gdzie: n - 1 dla obiektów, w których przewiduje się przebywanie nie więcej niż 1 człowieka na 10 m2 powierzchni, 2 przy większej liczbie ludzi w obiekcie, m 0,5 dla budynków w zwartej zabudowie, 1 dla pozostałych obiektów N - 1,8*10^-6 dla terenów o szerokości geograficznej powyżej 51o30 2,5*10^-6 dla pozostałych terenów kraju A - p - A n m S N A p 4 l h 50 h, gdzie: S powierzchnia zajmowana przez obiekt l obrys budynku (obwód) h wysokość budynku p R( Z K) 2, gdzie: R 0,10 Budynki mieszkalne, administracyjne itp. 0,13 Budynki gospodarstw wiejskich i obiektów przemy-słowych 0,14 Kotłownie, stacje pomp itp. Z 0,010 Wyposażenie typowe dla budynków mieszkalnych, biurowych, usługowych itp. 0,015 Wyposażenie obiektów przemysłowych do produkcji i składowania materiałów niepalnych lub trudno zapalnych 0,020 Zwierzęta hodowlane w gospodarstwach rolnych K 0,005 Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiałów niepalnych 0,010 Konstrukcja obiektu oraz pokrycie dachu wykonane z materiałów trudno zapalnych str. 10

10 Zatem dla opracowywanego obiektu wskaźnik W wynosić będzie: W = 2 * 1 * 1,8*10^-6 *17225 * 0,0015 = 9,3015 * 10^-5 co jednoznacznie wskazuje na poziom II ochrony odgromowej. Na dachu obiektu wykonana będzie siatka zwodów poziomych metodą naprężeniową przy użyciu drutu ocynkowanego o średnicy 8 mm. Do siatki zwodów poziomych przyłączone będą wszystkie metalowe elementy konstrukcji wsporczych oraz osłon wentylatorów dachowych natomiast w pobliżu urządzeń klimatyzacyjnych i innych elementów połączonych z wewnętrznymi instalacjami budynku, wystających powyżej powierzchni dachu należy zainstalować zwody pionowe o odpowiedniej wysokości. Przybliżone odległości izolacyjne s zwodów pionowych od chronionych obiektów można wyznaczyć z zależności: s k i * k c * L / k m, gdzie: k i 0,08 I klasa ochrony odgromowej 0,06 II klasa ochrony odgromowej 0,04 III i IV klasa ochrony odgromowej k m materiał odstępu izolacyjnego 1 powietrze 0,5 beton, cegła 0,7-0,8 zastosowanie elementów dystansujących k c 1 gdy instalacja odgromowa składa się ze zwodu pionowego i 1 przewodu odprowadzającego 0,66 zwód poziomy i 2 przewody odprowadzające 0,44 sieć zwodów oraz 4 i więcej przewodów odprowadzających W projektowanym budynku, dla poszczególnych zwodów, odległości izolacyjne wynoszą od cm. Na rzutach zaznaczono umiejscowienie zwodów pionowych z zachowaniem uzyskanych odległości. Jako przewody odprowadzające należy poprowadzić druty ocynkowane o średnicy 8mm wewnątrz konstrukcji budynku we wskazanych na rzutach miejscach. Na dachu przewody odprowadzające będą połączone z siatką zwodów poziomych. Do przewodów odprowadzających będą również przyłączone metalowe elementy i konstrukcje elewacji. Przewody odprowadzające należy wyprowadzić na poziomie gruntu i połączyć z odcinkami bednarki wyprowadzonymi z uziomu otokowego, za pośrednictwem złącz kontrolnych. Proponuje się wykonanie złącz kontrolnych w specjalnych puszkach poziomych montowanych w gruncie, tuż przy ścianie budynku Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych. Projektuje się uziom sztuczny uziom otokowy ułożony po obrysie budynku, wykonany z bednarki FeZn 40x5. W rejonie osi 8-13 uziom należy wykonać jako fundamentowy układany razem ze zbrojeniem fundamentów (ze względu na sąsiadujący istniejący budynek). Bednarkę należy układać w wykopie, na poziomie minimum 0,6m poniżej poziomu gruntu oraz w odległości 1m od ścian budynku. Połączenie uziomu fundamentowego z uziomem otokowym wykonać za pomocą atestowanych zacisków śrubowych, połączeń spawanych lub metodą zgrzewania egzotermicznego. Wszelkie zabiegi związane z dodatkowymi połączeniami powinny być uzgodnione z konstruktorem fundamentu, aby uzyskać pewność, że trwałość tak wykonanego uziomu fundamentowego nie będzie mniejsza niż trwałość budynku. Uziom otokowy wykonać zachowując ciągłość poprzez spawanie poszczególnych odcinków bednarki. Spoiny należy zabezpieczyć przed korozją stosując do tego celu specjalne masy bitumiczne. W miejscach gdzie przewidziano złącza kontrolne, poprzez spawanie przyłączyć do uziomu odcinki bednarki i wyprowadzić powyżej poziomu gruntu do podłączenia do złącz kontrolnych. Dodatkowo w oznaczonych miejscach, poprzez spawanie przyłączyć do uziomu odcinki bednarki i wprowadzić do budynku, w celu połączenia ich z główną szyną wyrównawczą. Dla wyrównania potencjałów w przestrzeniach technicznych budynku należy ułożyć główną szynę wyrównawczą (GSW). Do tego celu na poziomie -1, wokół pomieszczeń technicznych, parkingu podziemnego należy ułożyć bednarkę 30x4mm. Bednarkę należy mocować do ścian za pomocą elementów izolacyjnych, na wysokości ok. 30cm poniżej stropu. GSW należy połączyć z markami wyprowadzonymi ze zbrojenia fundamentów a także z odcinkami bednarki wyprowadzonymi z uziomu otokowego. str. 11

11 Dopuszcza się wykonanie GSW jako bednarki zatopionej w wylewce garażu, należy wtedy wyprowadzić odcinki bednarki w odpowiednich miejscach do podłączenia niżej wymienionych elementów. GSW należy oznakować zgodnie z normą, stosując do celu farby żółtą i zieloną lub specjalne taśmy. Do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć: uziom budynku, przewody ochronne PE linii zasilających, metalowe obudowy rozdzielnic, główne metalowe rurociągi wodne wchodzące do budynku, metalowe części instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej, inne metalowe instalacje i urządzenia. uziemienia dźwigów osobowych, Urządzenia przeciwprzepięciowe Urządzenia elektryczne i elektroniczne, których działanie może być zakłócone wysokimi wartościami napięć, wywołanych przepływem prądu piorunowego w urządzeniach piorunochronnych obiektu lub przepięciami łączeniowymi będą chronione za pomocą ochronników. W rozdzielnicy głównej zaprojektowano ochronniki przeciwprzepięciowe stopnia B i C (łącznie), natomiast w rozdzielnicach piętrowych na poszczególnych kondygnacjach należy zainstalować ochronniki stopnia C. Ewentualny stopień D ochrony przeciwprzepięciowej można zainstalować w gniazdach wtykowych przeznaczonych dla urządzeń wymagających takiego stopnia ochrony (serwerownia, centrala telefoniczna itp.). Ochronniki stopnia D nie są wymagane i nie zostały ujęte w niniejszym projekcie Ochrona przeciwporażeniowa Ochronę od porażeń wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-IEC :2000 i PN-IEC :2001 oraz PN-IEC Układ sieci TN-S. W tablicach rozdzielczych projektuje się oddzielną szynę ochronną PE i neutralną N. Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN następuje w rozdzielni głównej niskiego napięcia. Szyny ochronne PE tablic będą przyłączone do głównej szyny połączeń wyrównawczych. W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-S zastosowana będzie ochrona przed porażeniem przez szybkie wyłączenie za pomocą ochronnych wyłączników nadprądowych oraz różnicowoprądowych, zgodnie z normą PN-IEC :2000. Wyłączenie zasilania nastąpi w czasie, krótszym niż wymagane przepisami 0,4s dla napięcia 230V. Dla wewnętrznych linii zasilających czas wyłączenia jest nie dłuższy niż 5sek. Wszystkie odbiorniki I klasy ochronności są przyłączone do szyny ochronnej PE za pomocą oddzielnej żyły ochronnej przewodów, koloru zielono-żółtego. str. 12

12 3. INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 3.1. Instalacja strukturalna Projektuje się instalację okablowania strukturalnego celem zapewnienia dostępu do sieci lokalnej oraz telefonicznej wszystkich stref w budynku. Budowa sieci LAN Zakres sieci LAN obejmuje: Dostawę komponentów infrastruktury pasywnej kategorii 6 UTP wchodzących w skład systemów okablowania strukturalnego klasy E: - nieekranowane panele krosowe, - panele i kasety światłowodowe, - nieekranowane kable miedzianie, - nieekranowane gniazda abonenckie, - kable światłowodowe stosowane wewnątrz budynków, Wykonanie sieci strukturalnych według przygotowanych wytycznych. 25-letnią gwarancję producenta na certyfikowane systemy okablowania strukturalnego. Szczegółowy zakres rzeczowy Infrastruktura pasywna LAN Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nieobniżające standardu i niezmieniające funkcjonalności przyjętych w projekcie. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. W szczególności w przypadku urządzeń pasywnych i aktywnych sieci teleinformatycznej, takich jak okablowanie, osprzęt przyłączeniowy pasywny, przełączniki sieciowe i inne należące do montażu okablowania, równoważność techniczną musi po weryfikacji technicznej potwierdzić w formie pisemnej - przedstawiciel Inwestora/Inżynier Kontraktu oraz projektant. Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opierać się ma na nieekranowanym modularnym module przyłączeniowym kat.6 UTP umożliwiającym obsługę aplikacji 100/1000 BASE-T; Zarówno liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja jest pochodną wymagań Użytkownika końcowego oraz obowiązujących norm. Dane te muszą być przekazane firmie wykonawczej przed rozpoczęciem prac; Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać minimum Klasę E a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6. Okablowanie poziome na poszczególnych kondygnacjach zostanie skoncentrowane w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym GPD zostanie skonstruowany jako dwie szafy dystrybucyjne 19 o wysokości 42U i wymiarach zewnętrznych 800x800 [mm]; Gniazda końcowe zostaną zamontowane w płytkach montażowych (tego samego producenta co system okablowania) kątowych standardu mosaic 45x45. W celu zabezpieczenia interesu Użytkownika końcowego by dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania Użytkownikowi końcowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien przedstawić: - Dokument (imienny) poświadczający ukończenie kursu Certyfikowanego Instalatora przez zatrudnionego pracownika (zgodnie z wymaganiami producenta min. 2 osoby). Przed dostawą elementów systemu okablowania strukturalnego na budowę, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokładne dane techniczne dotyczące elementów, które mają być dostarczone i zamontowane na budowie. Wykonawca będzie mógł podjąć prace montażowe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia Inżyniera oraz Projektanta. str. 13

13 System Okablowania Strukturalnego Minimalne wymagania funkcjonalno-użytkowe, okablowanie strukturalne Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania (nie dostawcę) na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego; Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, płyty czołowe gniazd, kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej; Wymagania odnośnie wydajności kanału transmisyjnego muszą spełniać minimum Klasę E a wszystkie komponenty spełniać kryteria kategorii 6. Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN :2008, PN-EN :2004, IEC :2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami. Elementy Systemu okablowania strukturalnego muszą pochodzić od jednego producenta (kable instalacyjne, kable krosowe i moduły przyłączeniowe) co umożliwi uzyskanie całościowej i spójnej gwarancji na cały system. Wszystkie te elementy powinny być w wersji nieekranowanej. Moduł musi być odporny na 1000 cykli łączeniowych oraz zapewnić możliwość dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umożliwi korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany całego modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci. Kabel musi być przebadany do 450MHz w celu wykazania stabilności parametrów powyżej 250MHz i osiągnięcia zapasu wydajności ponad dzisiejsze wymagania norm. Producent system okablowania strukturalnego powinien posiadać certyfikat zapewnienia jakości ISO9001. Każdy panel telefoniczny ma być zaopatrzony w pięć slotów na 5 dziesięcioportowych modułów głosowych (10xRJ45). Każdy panel telefoniczny ma mieć wysokość montażową 1U i zawierać zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu. Wymagane jest, aby do terminowania kabla wieloparowego w panelu telefonicznym była zaimplementowana technologia IDC. Zmiana toru telefonicznego do transmisji ma się sprowadzać się do odpowiedniego krosowania sygnału za pomocą kabla zakończonego złączami RJ45. Panele miedziane muszą mieć wysokość 3U, mieścić do 60 portów RJ45 oraz posiadać następującą funkcjonalność: - montaż w szafach 19, wysokość 3U - modularną budowę tj. skalowalność (rozbudowę) z dokładnością do jednego złącza RJ45, możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy pozostałych. - kodowanie kolorem gniazd w panelu - zapewniać system zabezpieczenia gniazd, który uniemożliwi przypadkowe wyjęcie wtyczki kabla krosowego z panelu. W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, a przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych, panelach oraz złączach RJ45 w kablach krosowych i przyłączeniowych muszą być zarabiane w oparciu o technologię IDC. Proces montażu modułów gniazd RJ45 ma gwarantować najwyższą powtarzalność. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modułach gniazd RJ45 montowanych zarówno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych naściennych nie może być większy niż 8mm. Ze względu na wymaganą najwyższą długoterminową trwałość i niezawodność oraz doskonałe parametry kontaktu należy stosować kable przyłączeniowe i krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez producenta systemu okablowania. Nie dopuszcza się stosowania modułów wyposażonych w dodatkowe elementy elektroniczne (płytki PCB) do redukowania przesłuchów pochodzących od złącza. Wydajność komponentów (złącze-wtyk) ma być potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing wystawionym przez niezależne laboratorium badawcze. System ma się składać w nieekranowanych elementów, to wymaganie dotyczy zarówno gniazd w zestawach str. 14

14 naściennych, jak i w panelach krosowych. Zgodnie z wymaganiami norm każdy 4-parowy kabel ma być w całości (wszystkie pary) trwale zakończony na 8-pozycyjnym złączu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologię IDC. Niedopuszczalne są żadne zmiany w zakończeniu par transmisyjnych kabla. System okablowania strukturalnego powinien zapewnić modularną budowę gwarantującą: - zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazda różnych interfejsów (RJ45 dla transmisji komputerowej, telefonicznej, ISDN oraz różnych interfejsów światłowodowych), - wykorzystanie modułów o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich, - możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy pozostałych, - skalowalność z dokładnością do jednego złącza RJ45 (także po stronie punktu dystrybucyjnego). System okablowania strukturalnego powinien oferować technikę montażu modułów RJ45 zapewniającą możliwość zakańczania złącza bez użycia dodatkowych specjalizowanych narzędzi jak noży krosowniczych, narzędzi uderzeniowych W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie złącza RJ45 system powinien umożliwiać mechaniczne zakodowanie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego w celu umożliwienia ochrony urządzeń aktywnych sieci komputerowej przed podłączeniem do innego systemu transmisyjnego. Producent powinien zapewniać także system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, który uniemożliwi przypadkowe wyjęcie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panelu. Również powinien zapewnić możliwość zainstalowania na połączeniu gniazdo-patchcord zabezpieczenia przed pyłem i wilgocią o min. IP54 a także IP67 W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, a przede wszystkim powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych, panelach oraz złączach RJ45 w kablach krosowych i przyłączeniowych muszą być zarabiane w oparciu o technologię IDC. Proces montażu modułów gniazd RJ45 ma gwarantować najwyższą powtarzalność przy jednoczesnym uniezależnieniu jakości/ stopnia zużycia narzędzia terminującego od jakości powstałego złącza. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modułach gniazd RJ45 montowanych zarówno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych naściennych nie może być większy niż 8mm. Ze względu na wymaganą najwyższą długoterminową trwałość i niezawodność oraz doskonałe parametry kontaktu należy stosować kable przyłączeniowe i krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez producenta systemu okablowania. Nie dopuszcza się stosowania modułów wyposażonych w dodatkowe elementy elektroniczne (płytki PCB) do kompensacji sygnałów w obszarze złącza. Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnić takie wykonanie patch-paneli aby na bazie jednego stelaża umożliwić instalacje kabla okablowania poziomego w wersji miedzianej (skrętka czteroparowa) i światłowodowej (Fiber To The Desk) Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien zapewnić min. 25 letniej gwarancję producenta systemu okablowania strukturalnego obejmującą: - wszystkie podsystemy okablowania poziomego, - okablowania magistralnego, - przełącznic telefonicznych. Gwarancja powinna być udzielana na system jako całość. Wszystkie elementy systemu muszą być wyprodukowane przez jednego producenta i spełniać wymagania norm ISO/IEC IS edycja 2, EN50173 i EN Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawić certyfikaty zapewnienia jakości ISO Okablowanie poziome U/UTP kat 6 Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 50mm lub stosować metalowe przegrody. Kable instalacyjne miedziane. str. 15

15 Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6,3 mm. Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane komponentom Kategorii 6 przez obowiązujące specyfikacje norm, równocześnie zapewniając pełną zgodność z niższymi kategoriami okablowania. Z uwagi na konieczność odsunięcia par splecionych od siebie spowodowaną przeciwdziałania przesłuchom od par sąsiednich, konstrukcja kabla musi zawierać separator krzyżowy wewnątrz kabla. Rys. Kabel instalacyjny Kat.6 U/UTP LSZH WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: Opis konstrukcji: Standaryzacja Kategoria Pasmo przenoszenia Rodzaj kabla Rodzaj ekranowania Liczna przewodników 8 Splot ISO/IEC ed. 2.2; IEC nd Ed.; EN ; EN ; EIA/TIA 568-C.2 Kat MHz Kabel instalacyjny U/UTP 4P Średnica całkowita kabla Ø 6.0 mm ± 0.4 Typ przewodu Ścisła tuba Średnica żyły AWG 24 Długość kabla w szpuli Materiał powłoki Zbrojenie kabla 500 m LSZH Brak Kod koloru RAL 7035 Kolor szary Moduł przyłączeniowy Do wyposażenia zarówno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach dystrybucyjnych dopuszcza się użycie jednego rodzaju modułu przyłączeniowego kat.6 typu RJ45. Moduł musi pozwalać na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za pomocą opaski uciskowej oraz pozwalać na zarabiania kabla instalacyjnego metodą beznarzędziową i być wyposażony w złącza IDC gwarantujące uzyskanie najwyższej jakości kontaktu modułu z żyłą kabla. Kable przyłączeniowe również muszą być wyposażone we wtyki RJ45 terminowane w złączu IDC, co ma decydujący wpływ na jakość kontaktu wtyk-moduł. Moduł musi być wyposażony w dedykowany system przeciwdziałania wpływom wibracji występujących w szczególności w punktach dystrybucyjnych. Moduł musi zapewniać możliwość dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umożliwi korektę ewentualnych błędów instalacyjnych bez konieczności wymiany całego modułu oraz pozwoli na przyszłe zmiany w strukturze sieci. Kabel instalacyjny musi być przytwierdzany do modułu za pomocą opaski uciskowej co ma przeciwdziałać wyszarpaniu go z modułu. Kable terminowane w module musza mieć możliwość rozszycia żył zarówno w sekwencji T568A jaki i T568B. Konstrukcja modułu ma eliminować wpływy przesłuchów poprzez: str. 16

16 Kompensacja przesłuchów wewnątrz modułów realizowana poprzez mechaniczne ukształtowanie kontaktów. Nie dopuszcza się stosowania modułów wyposażonych w dodatkowe elementy elektroniczne (płytki PCB) do redukowania przesłuchów pochodzących od złącza. Moduł nieekranowany RJ45 kat.6 zbudowany jest bez płytki PCB, każdy kontakt (pin) zbudowany jest z jednego elementu i złocony po stronie wtyku, a cynkowany po stronie złącza IDC. Złącza IDC modułu RJ45 jest pod kątem 90st. w stosunku do podłączanej do niego żyły kabla. Moduły RJ45 posiada możliwość podłączania żył kabla do złącza IDC bez użycia dodatkowych specjalistycznych narzędzi jak noży krosowniczych lub innych narzędzi uderzeniowych. Moduł standardowo umożliwia podłączanie żył kabli instalacyjnych o średnicach od 22 do 24AWG (065-0,50mm) lub linek od 22/7 do 26/7 AWG. Także ma możliwość podłączania żył kabli o większych lub mniejszych od powyższych zakresów średnicach przy użyciu dodatkowo przykręcanych elementów. Moduł RJ45 umożliwia podłączanie kabli w sekwencji TIA/EIA 568 A i B zachowując równoległy przebieg par bez przeplotu pary 3,6. Moduł jest kompatybilny z Power over Ethernet (PoE) oraz Power over Ethernet+ (PoE+). Nieekranowany moduł RJ45 kategorii 6 w gnieździe i w panelu ma taką samą konstrukcję i jest odporny, na co najmniej 1000 cykli łączeniowych (podłączania do niego wtyku RJ45) Standaryzacje Typ złącza (A) Kategoria złącza (A) Ekranowanie - złącze (A) Mocowanie Rozszycie żył IEC : Electrical Characteristics of the Telecommunication Outlets ISO/IEC ed. 2.2: June 2011; EN : May 2011; RJ45 Kat.6 Nie Płytka montażowa/snap-in EIA/TIA 568A / EIA/TIA 568B Ilość kontaktów 8 Materiał Plastik: PC, UL 94 V-0 Kod koloru RAL 7035 Kolor Szary Wymiary 16.4 x 21.4 x 40.9 mm Przełącznice miedziane Przełącznice miedziane powinny charakteryzować się brakiem kategorii. O tym jakiego rodzaju okablowanie można terminować na przełącznicach decydują zainstalowane modułu. Wpływa to na nieograniczona elastyczność i możliwość łatwej i taniej migracji do okablowania o wyższej kategorii. 60-portowa nieekranowana przełącznica typu Global kat.6 o wysokości montażowej 3U powinna być wyposażona w moduły RJ45 montowane metodą zatrzaskową, co zapewnia zwartą konstrukcję oraz łatwy i szybki sposób instalacji, niewymagający żadnych specjalistycznych narzędzi zapewniając uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B. Przełącznica musi zapewniać jednoportową skalowalność portów oraz możliwość migracji/implementacji łączy światłowodowych. Przełącznica musi mieć budowę modularną składając się z 4 portowych paneli montażowych. Musi być zaopatrzona w dedykowane miejsca do przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomocą opasek zaciskowych. W celu oszczędności miejsca w szafie dystrybucyjnej powinien posiadać prowadnice boczne do przeprowadzania kabli krosowych. Przełącznica musi zapewniać pełna integrację usług tj. mieć możliwość instalacji modułów okablowania komputerowego, modułów dedykowanych dla telefonii głosowej oraz wieloportowych kaset światłowodowych zarówno w wersji spawanej jak i typu breakout. Przełącznica musi mieć możliwość zastosowania 3 poziomowego systemu zabezpieczeń poprzez kodowanie kolorem, kodowanie mechaniczne oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpięciem lub wypięciem kabli krosowych. Połączenia szkieletowe telefoniczne. Przy realizacji łączy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu modularnych paneli telefonicznych. Kabel wieloparowy w szafach należy rozszyć na panelach telefonicznych o pojemności do 50 portów RJ45 z możliwością rozszycia do dwóch par na każdy port. Każdy panel telefoniczny ma str. 17

17 być zaopatrzony w pięć slotów na 5 dziesięcioportowych modułów głosowych (10xRJ45). Każdy panel telefoniczny ma mieć wysokość montażową 1U i zawierać zintegrowaną prowadnicę, umożliwiającą przymocowanie kabli mających zakończenie na panelu. Wymagane jest, aby do terminowania kabla wieloparowego w panelu telefonicznym była zaimplementowana technologia IDC. Zmiana toru telefonicznego do transmisji ma się sprowadzać się do odpowiedniego krosowania sygnału za pomocą kabla zakończonego złączami RJ45. Kable krosowe miedziane: wyposażony w zestyk IDC na styku z żyłą kabla kabel linka powłoka LSFRZH średnica kabla (dla kat 6 i 6A : 6.0 mm, kat 5e : 5.5mm) przystosowany do montażu 3 poziomowego systemu zabezpieczeń(kodowanie kolorem, kształtem oraz zabezpieczenie przeciw wpięciowo wypięciowe) materiał: wolny od związków halogenów oraz metali ciężkich zgodny z wytycznymi EU, RoHS i WEEE Płyta czołowa ramka 45x45 Wymiary 45 x45 Standard IEC Ilość portów 2 materiał Plastik: PC + ABS Kodowanie kolorem tak Zabezpieczenie mechaniczne tak kolor biały Logo producenta ` Wymagania gwarancyjne Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. Gwarancja systemowa ma obejmować: gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione) gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC nd edition:2002 dla klasy E,) wieczystą gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres życia zainstalowanej sieci będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy E(w rozumieniu normy ISO/IEC nd edition:2002). Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisowa oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej jak i telefonicznej. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą status Partnera (co najmniej 2 przeszkolonych pracowników z ważnymi certyfikatami instalatorskimi) uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, wyniki pomiarów dynamicznych kanału lub łącza stałego wszystkich torów transmisyjnych według norm ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN :2007, rysunki i schematy wykonanej instalacji. str. 18

18 Administracja i dokumentacja Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach. Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych Odbiór i pomiary sieci Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowiązujących norm. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 1) Wykonać komplet pomiarów (pomiary części miedzianej i światłowodowej (jeżeli ma być instalowana) Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności i umożliwiać pomiar systemów klasy E w wymaganym paśmie. Pomiary torów miedzianych należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału transmisyjnego lub łącza stałego. W przypadku pomiarów kanału transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu pomiarów jednego kanału, pozostawić tam kable krosowe, które były używane do pomiaru, zaś do pomiaru nowego kanału transmisyjnego należy rozpakować nowy kpl. kabli krosowych. Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar Mapa połączeń Impedancja Rezystancja pętli stałoprądowej Prędkość propagacji Opóźnienie propagacji Tłumienie Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego Stratność odbiciowa Zmniejszenie przesłuchu zdalnego Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu Podane wartości graniczne (limit) Podane zapasy (najgorszy przypadek) Informację o końcowym rezultacie pomiaru Pomiar każdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość tłumienia) należy wykonać dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm dla wielomodu (MM) oraz 1310nm i 1550nm dla jednomodu (SM). Pomiar powinien zawierać: Specyfikację (normę) wg, której jest wykonywany pomiar Metodę referencji Tłumienie toru pomiarowego Podane wartości graniczne (limit) Podane zapasy (najgorszy przypadek) str. 19

19 Informację o końcowym rezultacie pomiaru Pomiary części światłowodowej należy wykonać przy wykorzystaniu odpowiednich końcówek pomiarowych do w/w urządzeń pomiarowych. W przypadku wykorzystania końcówek pomiarowych do analizatorów okablowania wymienionych powyżej należy dokonać pomiaru przy ustawieniu miernika w konfiguracji OF-300 lub OF-500 dla MM oraz OF-2000 dla SM Niezależnie od rodzaju włókna światłowodowego kompletny pomiar tłumienia każdego toru transmisyjnego światłowodowego powinien być przeprowadzony w dwie strony w dwóch oknach transmisyjnych: od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM) od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM) Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru światłowodowego. 2) Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta. Obowiązująca procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: o Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji o Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce. o Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801, EN , EN , EN dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji. o Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych. o Wykonawca musi posiadać status Autoryzowanego Partnera producenta okablowania. o W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta. 3) Wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać ją Użytkownikowi: o Dokumentacja powykonawcza ma zawierać: o Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania, o Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych o Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych o o Lokalizację przebić przez ściany i podłogi. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 4) Uwagi końcowe Trasy prowadzenia przewodów transmisyjnych okablowania poziomego zostały skoordynowane z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych wymienionych wyżej) - należy ustalić właściwe rozprowadzenie z Projektantem działającym w porozumieniu z Użytkownikiem końcowym. Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe 19" wraz z osprzętem, łączówki telefoniczne wyposażone w grzebienie uziemiające oraz urządzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń. Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w dokumentacji, należy pisemnie zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany jest do pisemnego rozstrzygnięcia. str. 20

20 Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne. Różnice pomiędzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami zamiennymi muszą być w pełni opisane przez Wykonawcę i przedłożone do zatwierdzenia przez Biuro Projektów na 30 dni przed terminem, w którym Wykonawca życzy sobie otrzymać zgodę. W przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają zasadniczo równorzędnego działania, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej Instalacja telewizji dozorowej CCTV W obiekcie projektuje się system telewizji dozorowej celem nadzorowania terenu wokół obiektu, a także wybranych stref wewnątrz budynku. System CCTV ma za zadanie wspomagać pracę pracowników obiektu, celem podjęcia szybkiej interwencji w przypadku zauważenia zagrożenia oraz służyć do szybkiej weryfikacji źródła alarmu. System zaprojektowano w technologii IP-CCTV m.in. w celu zwiększenia funkcjonalności systemu, poprawy jakości obrazu i umożliwienia dalszej rozbudowy. W tej technologii obraz uzyskiwany z kamer jest przetwarzany na postać cyfrową i za pośrednictwem sieci przekazywany do rejestratorów umieszczonych w serwerowni, obsługiwanych za pomocą specjalnego oprogramowania NMS. Oprogramowanie umożliwia zapis obrazu, odczyt oraz sterowanie urządzeniami systemu, jak również programowanie reakcji na poszczególne zdarzenia w systemie m.in. generację sygnału alarmu przy wykryciu ruchu czy sterowanie wyjściami alarmowymi kamer. W odróżnieniu od systemów analogowych, za pośrednictwem sieci IP poza przesyłem obrazu z kamery do komputera istnieje możliwość zdalnej korekty większości ustawień kamery, co czyni system łatwiejszym w obsłudze i rozszerza możliwości zastosowania systemu. Ponadto sieć IP znacznie lepiej radzi sobie z zakłóceniami czy usterkami. Zastosowanie zestawu komputerowego umożliwia również przygotowanie i archiwizację nagrań dla potrzeb wynikających czynności służbowych pracowników obiektu. Zastosowane urządzenia oraz dobór architektury systemu pozwalają m.in. na dalszą rozbudowę, alokację stanowisk operatorskich, dostęp do podglądu z kamer w różnych częściach obiektu. Zakres możliwej rozbudowy określają szczegółowo specyfikacje techniczne i/lub karty katalogowe zaproponowanych urządzeń, W przypadku doboru zamienników należy kierować się zasadą równoważności parametrów urządzeń oraz zachowania pełniej funkcjonalności, możliwości rozbudowy i alokacji. Obrazy z kamer należy udostępnić na dedykowanym stanowisku podglądu (monitory LCD ) w recepcji lub w innym-wyznaczonym przez Użytkownika miejscu, Zestaw komputerowy, kamery i przełączniki sieciowe należy programowo zabezpieczyć (przydzielić loginy i hasła do odpowiednich poziomów dostępu) przed nieuprawnionym wyłączeniem, kasowaniem nagrań lub zmianami ustawień i innymi czynnościami mogącymi zakłócić działanie systemu. Po zakończeniu prac instalacyjnych należy przeszkolić obsługę do samodzielnego korzystania z systemu oraz sporządzić i przekazać Zamawiającemu pisemną instrukcję obsługi systemu. System niniejszy pracować będzie w oparciu o system kolorowych cyfrowych kamer IP dzień/noc o wysokiej jakości obrazu. Zapis danych odbywać się będzie za pomocą rejestratorów zlokalizowanych w strefie niedostępnej dla osób postronnych. Dla systemu ochrony obwodowej na zewnątrz zastosowano rozmieszczenie kamer na elewacji budynku. Zastosowanie niniejszego systemu zapewniać będzie automatycznie uaktywnianie się rejestracji obrazu z kamer na skutek ruchu dostatecznie dużego obiektu będącego w ich polu widzenia. Kamery zewnętrzne będą zamontowane w specjalnych obudowach chroniących przed aktami wandalizmu oraz czynnikami atmosferycznymi. Zaprojektowano 2 typu kamer do ochrony obiektu: kamery wewnętrzne typu kopułkowego montowane do sufitów kamery zewnętrzne klasyczne w obudowach zewnętrznych z grzałkami Instalację CCTV należy okablować: kabel YDY 3x2,5mm2 do zasilania str. 21

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi,

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi, SŁOWNICZEK 1. Ośrodek Informatyczny - Zespół pomieszczeń będący wydzieloną strefą kontroli dostępu i przeciwpożarową, stanowiący siedzibę Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Lublinie, 2. Serwerownia

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo