BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU PATOMORFOLOGII przy ul. PAWIŃSKIEGO 7 W WARSZAWIE CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis ogólny architektury budynku na terenie inwestycji, o kształcie pięciokąta sytuuje się równolegle do drogi istniejący budynek usługowy do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy. Ma on układ symetryczny prostokątny z wysuniętą partią wejściową od strony zachodniej ekspozycja i eksport zwłok. Dojazd do projektowanego obiektu przewiduje się w oparciu o istniejący układ komunikacyjny dróg lokalnych. Ogrodzenie terenu bez zmian z furtkami zamykanymi na klucz z zamkiem elektromagnetycznym i bramy wjazdową i wyjazdową wyposażoną w siłowniki otwierane zdalnie. Nawierzchnia jezdna jak wyżej do naprawy. Chodniki i jezdnie istniejące z kostki betonowej lub płyt chodnikowych oraz asfaltowe na podbudowie betonowej. Schody oraz projektowane pochylnie i stopnie przy wejściach do wyłożenia gresem antypoślizgowym lub kamieniem płomieniowanym na

2 klej elastyczny. Na terenie działki projekt przewiduje zaprojektowanie zieleni niskiej zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska.. Wjazd bezpośredni na teren istniejący w narożniku płd.-zachodnim, z drogi dojazdowej. Od strony zachodniej i południowej przy wejściach do budynku i pochylniach zaprojektowano miejsca parkingowe w tym cztery miejsca dla osób niepełnosprawnych usytuowane blisko wejść do budynku. Łączna ilość miejsc zewnętrznych miejsc parkingowych dla tego budynku wynosi 21. Cały teren będzie oświetlony i ogrodzony. Projekt zakłada częściową przebudowę kondygnacji 0 oraz +1 i rozbudowę budynku od strony zachodniej oraz północno wschodniej a także nadbudowę głównego korpusu budynku o dwie kondygnacje. Z poziomu kondygnacji niskiego parteru budynku będą prowadzić dwie klatki schodowe oraz trzynastoosobowa winda towarowo-osobowa elektryczna o udźwigu 1000kg z holem stanowiącym przedsionki pożarowe. Taki system komunikacji w oparciu o dwie klatki i windę umożliwia rozładowanie ruchu w godzinach szczytu, t.j. w czasie przyjazdu i wyjazdu z pracy oraz rozpoczęcia i zakończenia zajęć studentów. Skierowanie pracowników i studentów w dwóch kierunkach do budynku i do klatek schodowych oraz windy. Partię wejściową od strony zachodniej zaprojektowano przesłaniając funkcję ogólnodostępną budynku od funkcji dydaktyczno-naukowej projektując ścianę żelbetową z symbolem krzyża na jej płaszczyźnie wykonanego jako nacięcia (rowki) w betonie surowym. Dodatkowo partia wejściową posiada połączenie poprzez otwór w ścianie umożliwiający przejście do strefy poczekalni rodzin. Partia wejściowa jest całkowicie zadaszona dwoma pochylniami dla transportu trumien. W części dachu wzdłuż elewacji budynku zaproponowano pas przeszklenia dający dobre doświetlenie pomieszczeń ekspozycji zwłok. Przeszklenie dachu ze szkła hartowanego bezpiecznego. Przy wejściach bocznych i tylnim od strony zaprojektowano zadaszenia. konstrukcja oraz obudowa daszków stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo zgodnie z kolorystyką elewacji. Przy wejściu od strony południowo-wschodniego narożnika budynku zaprojektowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą skrócenie drogi do windy oraz dającą dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. W części północno wschodniej rozbudowa budynku będzie polegała na wykonaniu trzonu szybu windowego oraz instalacyjnego z przedsionkiem na wszystkich kondygnacjach oraz dobudowę pomieszczeń technicznych w kondygnacji 0. Elementy nowoprojektowane oddylatowane od istniejącego budynku. Od strony

3 zachodniej rozbudowa ma polegać na wykonaniu oddylatowanej od istniejącego korpusu czterokondygnacyjnej części budynku z nową klatką schodową i szachem instalacyjnym oraz dodatkowymi pomieszczeniami użytkowymi. Nadbudowa budynku w części korpusu głównego ma zawrzeć się w istniejącym obrysie ścian zewnętrznych budynku z wysokością pełną kondygnacji +2 3,63m oraz wys. Kondygnacji +3 wynikową min ze względu na wykonanie dachu wielospadowego na konstrukcji stalowej krytego płytą stalową typu dachowego wypełnioną rdzeniem z poliuretanu. Zastosowanie takiego rozwiązania oraz wykonanie ścian działowych kondygnacji +2 i+3 w technologii lekkiej nad częścią istniejącą budynku podyktowane jest maksymalną redukcją obciążenia na istniejącą konstrukcję ramową budynku oraz fundamenty. Projektowane nowe części budynku w oparciu o konstrukcję żelbetową monolityczną ze ścianami murowanymi z bloczków gazobetonowych odmiany 600. Nowo projektowane stropy oraz słupy belki i podciągi żelbetowe monolityczne wg. projektu konstrukcji. W części istniejącej budynku istniejąca klatka schodowa do częściowej przebudowy i przedłużenia w pionie dla obsługi wszystkich kondygnacji budynku. Projektowane klatki należy obudować do odp. ogniowej EI 60 oraz wyposażyć w system napowietrzania i oddymiania. Klatka zachodnia do wyposażenia w drabinę i wyłaz na dach. W części nowobudowanej dach kryty wg. technologii producenta bitumicznych pokryć dachowych z izolacją termiczną ze styropianu twardego lub styroduru. Budynek należy wyposażyć w instalację hydrantową HP 25 z wężem półsztywnym. Dł. 30m. Hydranty zlokalizowano w części centralnej budynku oraz przy klatce schodowej od strony wschodniej budynku z dostępem od strony korytarza z zasięgiem min. 33m. Dla komfortu i bezpieczeństwa pracy części naukowej budynku zaprojektowano elektryczną windę towarową o udźwigu do 100kg obsługującą kondygnację od 0 do +2. Projekt przewiduje wymianę istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej oraz zaprojektowanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z profili PCV i aluminiowych oraz stolarkę drzwiową wewnętrzną częściowo stalową, częściowo aluminiową oraz drewniano płycinową. Okna w strefie Sali wykładowej żaluzje elektryczne umożliwiające zaciemnienie Sali. Parapety z konglomeratu kamiennego. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe do wyposażenia w samozamykacz oraz odbojnice. Drzwi do magazynów i w części komunikacji ogólnej do wyposażenia w stopery podłogowe. Do wykonania nowe warstwy posadzki w kondygnacji niskiego parteru oraz nowych warstw na stropie nad parterem i nad kondygnacją +1.

4 Nowoprojektowane ściany częściowo w technologii murowanej, częściowo z profili g-k na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełną mineralną. Projektowane posadzki do wykończenia żywicą epoksydową oraz w części pomieszczeń ogólnodostępnych kamieniem lub gresem na klej. W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne na klej. Cokoły odpowiednio dla każdego z materiałów. Ściany wewnętrzne do wykończenia pod malowanie farbą lateksową lub pod płytki ceramiczne oraz tapetę z włókna szklanego. Sufity podwieszane systemowe 60x60 oraz 120x60cm z prasowanej wełny szklanej. Konstrukcja nośna stalowa. Częściowo obudowa g-k. Balustrady stalowe malowane proszkowo. Elewacje: Wszystkie ściany budynku do ocieplenia styropianem na klej i kołki gr. 10, 15 i 25cm. Powierzchnia do wykończenia tynkiem mineralnym i malowania farbą sylikonową. Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji. W części niskiego parteru tynk cokołowy oraz bonie ozdobne. Daszki stalowo-szklane na konstrukcji stalowej lub podwieszone do konstrukcji budynku. Obróbki stalowe ocynkowane. I malowane proszkowo. Odwodnienie dachu poprzez układ koryt odwadniających oraz wewnętrznych rur spustowych włączonych do kanalizacji ogólnospławnej budynku. Powierzchnia okien daje współczynnik powierzchni okien do powierzchni pomieszczeń kształtujący się na poziomie 1:8. Dla uzyskania spójności formy budynku zaprojektowano jednolity modułowy schemat otworów okiennych na elewacji. Budynek usługowy będzie obiektem o znaczeniu ponad regionalnym, dlatego tez założono, że jego standard i charakter architektoniczny będzie odpowiedni do jego rangi. Budynek będzie składał się z kilku brył prostopadłościennych powiązanych ze sobą kolorystycznie i materiałowo. Budynek będzie średnio-wysoki o wysokości max. 16,48m od poziomu terenu. Budynek przy swym klasycznym układzie będzie się charakteryzował nowoczesną architekturą w oparciu o proste, eleganckie zestawienie brył, delikatne detale i kolorystykę. Akcent architektoniczny położono na partię cokołową budynku z charakterystycznym boniowaniem wchodzącym na skrajne fragmenty elewacji od strony frontowej i od dziedzińca. Projektowany obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych przez zniesienie barier architektonicznych i dostęp z poziomu terenu:

5 Projektowane dojście do budynku z podjazdu na całej długości ma niewielki spadek umożliwiający swobodne pokonanie drogi pomiędzy częścią parkingu zewnętrznego, a wejściem głównym do budynku. Winda przystosowana gabarytami do transportu osób na wózkach inwalidzkich, łącząca wszystkie kondygnacje budynku. W budynku przewiduje się sanitariaty dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji. Projektuje się miejsca postojowe dla samochodu osoby niepełnosprawnej, zarówno przy wejściu zachodnim jak i południowym. Budynek będzie miejscem pracy dla stałych pracowników z możliwością przebywających w tym samym momencie dodatkowo 250 osób. Prace wykonywane w budynku o charakterze nieuciążliwym. Projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przewiduje się oddziaływanie przedmiotowej inwestycji w terenie działki, głównie możliwość wystąpienia hałasu przy rozładunku i załadunku samochodów. Poziom hałasu nie przekroczy dopuszczalnych poziomów zgodnych z PN. Wszystkie pomieszczenia użytkowe będą wykorzystywane zgodnie z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jak również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami sanitarnoepidemiologicznymi oraz przepisami bezpieczeństwa pożarowego. 2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku: Budynek do przebudowy, nadbudowy i rozbudowy ma na celu stworzenie warunków do przeprowadzenia działalności: usługowej - autopsji i diagnostyki mikroskopowej na potrzeby nowopowstającego szpitala pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na działce nr. 4 dydaktycznej stworzenie wymaganych warunków do nauczania studentów WUM. Wprowadzenie innowacyjnego profesjonalnego systemu dydaktyki mikroskopowej. naukowej stworzenie nowoczesnych pracowni diagnostycznych (ogólnej, cytogenetycznej, biologii molekularnej, immunohistochemicznej, mikroskopii elektronowej oraz fluorescencyjnej), umożliwiający rozwój naukowy pracowników. Budynek będzie podzielony na poszczególne funkcje względem kondygnacji (usługową, usługowo-dydaktyczną, dydaktyczną, naukową). Poziom kondygnacji 0 (niski parter) sekcyjny; W części prosektoryjnej wykonywane są badania sekcyjne (autopsje). Służy ona do przechowywania zwłok i przygotowania ich do pogrzebu. Najlepszym rozwiązaniem

6 jest stworzenie jednej części prosektoryjnej dla funkcjonującego Szpitala Banacha oraz budowanego Szpitala Pediatrycznego. Pozwoli to na właściwą amortyzację sprzętu i ekonomiczne wykorzystanie pomieszczeń o szczególnej specyfice. Na poziomie 0 zlokalizowane będą części prosektoryjna składająca się z: Sali sekcyjnej dwustanowiskowej, dwóch pomieszczeń chłodni, sali przygotowywania zwłok, sal ekspozycji, pokoju biurowego i poczekalni rodzin, magazynu trumien, przestrzeni postojowej dla wózków transportowych. Dodatkowo przewidziano sale seminaryjną z szatnią i wc dla studentów, pomieszczenia socjalne personelu technicznego i sprzątającego oraz archiwum próbek i pokój formalinowy. Zatrudnienie: założyć należy zatrudnienie 4 osób w części sekcyjnej( pracujących na zmianach całodobowych) i 2 osoby sprzątające. Ruch personelu: Personel wchodzi do budynku poprzez przedsionek bezpośrednio wychodzący na zewnątrz, trafiają dalej do szatni, gdzie pozostawia odzież wierzchnią i zakłada odzież pracowniczo-medyczną. Personel pracujący w obrębie sekcji trafia do wydzielonej części tego poziomu poprzez śluzę gdzie zakłada odzież ochronną. Przewidziano węzły sanitarne dostępne z szatni personelu. Ruch studentów: Studenci wchodzą do budynku wejściem głównym, windą i klatką schodową trafiają na poziom 0, pozostawiają w szatni odzież wierzchnią. Podobnie jak pracownicy, przy wejściu na sekcję przechodzą przez szatnię i śluzę, gdzie zakładają jednorazowy fartuch. Ruch interesantów/rodzin: Założono że rodziny do budynku wchodzą wejściem usytuowanym bezpośrednio przy poczekalni rodzin oraz pokoju biurowym, gdzie załatwiają wszystkie formalności związane z wydaniem zwłok. Poziom kondygnacji +1 (parter) diagnostyczny Działalność diagnostyczna obejmuje rutynową oraz wysokospecjalistyczną diagnostykę mikroskopową materiału pobranego od pacjentów w celu ustalenia ostatecznego rozpoznania. W zakładzie patomorfologii wykonywane są i będą badania dla wszystkich oddziałów szpitalnych i dla ambulatoriów na poziomie +1 zlokalizowano pracownie umożliwiające przeprowadzanie codziennej diagnostyki (pracownię cytologii, przygotowywania materiału biopsyjnego, krojenia materiałów, immunohistochemiczną i barwienia preparatów) oraz pomieszczenia zaplecza archiwalnego, magazynowego, pokoi badań, pokoju konsultacyjnego (konferencyjnego) połączonego z sekretariatem i pokojem kierownika zakładu oraz zaplecze sanitarno-socjalne personelu.

7 Zatrudnienie: należy przyjąć zatrudnienie na poziomie 12 osób w części diagnostycznej, kierownika oraz sekretarkę. Ruch personelu: wejście do budynku za pośrednictwem wejścia głównego lub wejścia poprzez nową klatkę schodową gdzie personel trafia do szatni połączonej z węzłem sanitarnym gdzie zmienia odzież na ambulatoryjną. Poziom kondygnacji +2 naukowy Zakład Patomorfologii wieku Rozwojowego jest częścią Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM. Jako jednostka akademicka zobligowana jest do prowadzenia działalności naukowej. Na poziomie +2 przewidziano pracownie dla pracowników naukowych zakładu. Na tym poziomie zlokalizowano pracownie mikroskopu fluorescencyjnego i elektronowego, pracownie biologii molekularnej, hodowli komórek, cytogenetyki, pokój zamrażarkowy, magazyn odczynników, pokoje asystentów oraz zaplecze sanitarno-socjalne. Zatrudnienie : 10 osób Ruch personelu: wejście do budynku za pośrednictwem wejścia głównego lub wejścia poprzez nową klatkę schodową gdzie personel trafia do szatni połączonej z węzłem sanitarnym gdzie zmienia odzież na ambulatoryjną. Poziom kondygnacji +3 dydaktyczny Zakład ma stanowić bazę dydaktyczną dla nauczania pediatrii w zakresie przed i podyplomowym. W ramach nauczania studentów w zakładzie prowadzone będą zajęcia dla I i II Wydziału Lekarskiego, w tym Oddziału Nauczania w języku angielskim, Wydziału nauki o Zdrowiu, Wydziału Farmaceutycznego, Oddziału stomatologii i Oddziału Fizjoterapii. W trakcie zajęć studenci poznają tematykę związaną z diagnostyką makroskopową (sekcyjną i pooperacyjną) oraz mikroskopową, z uwzględnieniem nowoczesnych technik stosowanych w diagnostyce morfologicznej. Współczesne standardy nauczania patomorfologii, poza nauczaniem teoretycznym, zawierają konieczność kształcenia w oparciu o systemy cyfrowe pozwalające na archiwizację obrazów makro i mikroskopowych. W zakładzie odbywa się szkolenie podyplomowe, szkolenia w ramach specjalności lekarskich, konferencje konsultacyjne, posiedzenia kliniczno-morfologiczne dla lekarzy współpracujących z zakładem oraz kursy podyplomowe.

8 Na tej kondygnacji przewidziano 4 sale seminaryjne, dużą salę wykładową (aulę) oraz zaplecze sanitarne dla studentów oraz szatnię z szafkami z zamkiem kodującym a także sekretariat obsługi dydaktycznej. Zatrudnienie; sekretarka dydaktyczna. Ruch studentów : studenci wejściu do budynku za pośrednictwem klatki schodowej lub windy trafiają na poziom +3 do szatni usytuowaną przy komunikacji ogólnej gdzie pozostawiają odzież wierzchnią i udają się do sal na zajęcia dydaktyczne. Przewidywana maksymalna liczba osób na kondygnacji 298 osób. 3. Posadowienie budynku, konstrukcja i wykończenie budynku: Dobudowany budynek posadowiony będzie na warstwie piasków drobnych, średnio zagęszczonych o uogólnionej wartości stopnia zagęszczenia Id=0,60. Podczas badań do głębokości rozpoznania tj. 4,0m p.p.t nie stwierdzono występowania zwierciadła wody w gruntowej. Pod projektowanym szybem windy zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci płyty fundamentowej. Płytę fundamentową zaprojektowano jako żelbetową grubości 40cm z betonu C16/20 (B20). Pod projektowanym fundamentem należy wykonać warstwę z betonu podkładowego min. 10cm. układ konstrukcyjny budynku ramowo-płytowo-słupowy, żelbetowy monolityczny oraz częściowo prefabrykowany. Fundamenty: Projektowane stopy i ławy żelbetowe monolityczne podkładzie z betonu zwykłego izolowane przeciwilgociowo. Ściany podziemia projektowane żelbetowe, monolityczne, ocieplone styropianem, izolowane przeciwwilgociowo. Istniejące ściany fundamentowe do odkopania i izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. Zabezpieczenie izolacji folią budowlaną po całym obrysie ścian zewnętrznych budynku. Konstrukcja nadziemna szkieletowa, ustroje budowlane, żelbetowe, monolityczne. Słupy-ramy żelbetowe monolityczne prefabrykowane. Do wykonania dylatacje konstrukcji budynku Ściany osłonowe murowane z gazobetonu 24 cm + styropian + tynk mineralny na siatce. Na fragmentach elewacji bonie tynkowane wyróżnione kolorystycznie. Ściany wewnętrzne częściowo z gazobetonu, cegły pełnej i dziurawki 6,8,12, 18, 24 cm lub płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej wypełnionych wełną

9 mineralną. Stropy części dobudowanej i strop nad kondygnacją 2p. zaprojektowano z płyt prefabrykowanych kanałowych. Stropy oparto na ścianach murowanych oraz na podciągach ram żelbetowych. Schody oraz szacht windowy żelbetowy monolityczny. Stropy żelbetowy wylewany w części nowoprojektowanej szachtu windowego. Pokrycie dachu płyta warstwowa typu dachowego z rdzeniem poliuretanowym na konstrukcji stalowej zabezpieczonej przeciwpożarowo zgodnie z klasą odporności pożarowej budynku. W części rozbudowanej budynku dach kryty warstwą przeciwwodnej izolacji papy termozgrzewalna i termicznej z polistyrenu ekstrudowanego ze spadkiem w kierunku linii koryt odwadniających i rur spustowych. Tynki i wyprawy wewnętrzne: gipsowe wykonane maszynowo, w piwnicach tynki cementowo-wapienne lub beton malowany. W pomieszczeniach sanitarnych i wymagających sterylności płytki ceramiczne do pełnej wysokości pomieszczeń. W pomieszczeniach reprezentacyjnych okładziny kamienne lub gres. Pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne i wykładowe, pokoje badań oraz pozostałe pomieszczenia komunikacji ogólnej żywica epoksydowa lub wykładzina PCV. Stolarka okienna i drzwiowa z profili PCV lub aluminium typowa. Profile cztero lub pięciokomorowe o współczynniku przenikania ciepła, dla całości okna, nie większy niż 1,6 W/m*K. Okna w większości rozwierano uchylne. Parapety zewnętrzne systemowe lub z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze okien. Projekt przewiduje wykonanie rolet antywłamaniowych sterowanych elektrycznie w kasetach umieszczonych nad oknami sali wykładowej. Na dachu w rejonie trzonów komunikacji pionowej wyłazy, (świetlik)i dachowe wg. technologii firmy Awak spełniające rolę klap dymowych sprzężonych z systemem SAP. Drzwi w partii wejściowej z aluminium. Daszki nad wejściami ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo częściowo kryte szkłem hartowanym lub płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym. Stolarka drzwiowa wewnętrzna częściowo z profili aluminiowych lub drewniana typowa. Drzwi przeciwpożarowe wg. technologii firmy np. Mercor. Stolarka zewnętrzna szklona szybą typu antisol w kolorze niebieskim. Izolacje termiczne: styropian, styrodur lub wełna mineralna. Izolacje przeciwwilgociowe: papa termozgrzewalna, płynna folia. Izolacje akustyczne:

10 styropian i wełna mineralna. Sufity podwieszane modularne typowe np. firmy Amstrong lub z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym. W pomieszczeniach mokrych płyty wodoodporne. Balustrady, poręcze i pochwyty, drabiny stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe standardowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo. Windy hydrauliczne o udźwigu 100 i 1000kg wg. technologii firmy OTIS Winda towarowo-osobowa z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych oraz winda osobowo-towarowa o gł kabiny 213cm. Ściany malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi np. firmy BECKERS. Na klatkach schodowych farby ftalowe zmywalne. W pomieszczeniach o wyższym standardzie tapeta z włókien szklanych np. TASSOGLAS malowana. Pomieszczenia socjalne do wyposażenia w szafki kuchenne, lodówki, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z baterią sztorcową oraz mikrofalówkę i umywalkę do rąk. Miski ustępowe, pisuary, kabiny prysznicowe i umywalki, standardowe typu KOŁO lub SANITECH. Baterie i zawory typowe. Zlewy kuchenne ze stali nierdzewnej typu Franke. W pomieszczeniach ze złączką do węża wykonać wpusty systemowe ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed wyziewem z kanalizacji. W kierunku wpustów wykonać spadki 0,5-1,5%. Wszystkie pomieszczenia tzw. mokre uszczelnić dodatkowo preparatem folii w płynie. Na klatce schodowej i schodach zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych powierzchnię wykończyć gresem lub kamieniem na klej stosując płytki antypoślizgowe na stopnicach i powierzchniach narażonych na niebezpieczeństwo poślizgu. Płaszczyzny pionowe należy wyróżnić kolorystycznie od płaszczyzn poziomych. Dobór kolorystyczny materiałów wykończeniowych nastąpi na etapie projektu wykonawczego. Płytki ceramiczne jako wykończenie ścian w pom. tzw. mokrych firmy np. Tubądzin wg. rys. projektu wykonawczego. Fartuchy w aneksach kuchennych do wykonania z płytek ceramicznych typu Opoczno. Odbojnice na korytarzu z płyty laminowanej oklejonej ze wszystkich stron w kolorze drzwi, szerokości 20 cm i grubości 22 mm, spód odbojnicy zamontowany na wysokości 70 cm od podłogi za pomocą kołków rozporowych i wkrętów

11 zamaskowanych zaślepkami z PCV w kolorze odbojnic. Na niskim parterze budynku odbojnice ścian stalowe w rejonie transportu zwłok na wózkach. Stosować materiały antystatyczne atestowane, co najmniej trudno zapalne posiadające aprobaty i odpowiednie certyfikaty odpowiedniej jednostki badawczorozwojowej. Projekt przewiduje obsługę wywozu odpadków stałych ze śmietnika na terenie działki przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z odrębną istniejącą umową. Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: wodociągową, zasilaną z sieci miejskiej - instalację wody zimnej i cieplej dla celów bytowych, instalację hydrantową zew. i wewnętrzną. -kanalizacyjną, odprowadzenie ścieków bytowych do kanalizacji miejskiej. -deszczową, odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji miejskiej ogólnospławnej. Odprowadzenie wody opadowej i roztopowej z pól parkingowych powierzchniowe. -c.o. i ciepłej wody, - z własnego nowoprojektowanego węzła cieplnego. projekt węzła poza zakresem niniejszego opacowania. - elektryczną, nowoprojektowane zasilanie z budynku budowanego szpitala pediatrycznego na działce oraz w oparciu o istniejące złącze kablowe - zasilanie doprowadzone do rozdzielnicy głównej i dalej na podrozdzielnice.. zasilanie instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewno-wyciągowej, wind osobowotowarowej, towarowej urządzeń technologicznych, urządzeń obsługi komfortu budynku.. instalację oświetleniową i gniazd wtykowych + siła.. instalację oświetlenia ewakuacyjnego.. instalację odgromową. instalację słaboprądowe -sieci komputerowej i telefonicznej -instalacji sygnalizacji pożarowej -SAP -UPS -kontroli dostępu -instalacji telewizji kablowej lub satelitarnej

12 Ogrodzenie działki bez zmian. Dojścia piesze kostka betonowa standardowa. Przed wejściem głównym i bocznymi płyta obłożona kamieniem lub gresem antypoślizgowym. 11.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU: Brak emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych oraz płynnych. Brak odpadów typu produkcyjnego, dla odpadów bytowych istniejący śmietnik na terenie działki. Brak emisji hałasu i wibracji. Odprowadzenie wód opadowych oraz gospodarka wodą nienaruszająca zapisów Ustawy Prawo Wodne.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo