E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpoŝarowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpoŝarowej"

Transkrypt

1 E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpoŝarowej BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE Olsztyn, ul. śołnierska 18 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpoŝarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st. spocz. mgr inŝ. Mariusz Klemański Olsztyn ul. Janowicza 17/13 Rzeczoznawca budowlany mgr inŝ. Wiesław Nowak nr rejestru centralnego 21/ Olsztyn, ul. Prosta 7/9 m. 5 Olsztyn Wrzesień 2009r.

2 I Przedmiot opracowania, zakres i cel opracowania Przedmiot opracowania Przedmiotem ekspertyzy jest modernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego połoŝonego w Olsztynie przy ulicy śołnierskiej 18 polegająca na podwyŝszeniu wymogów techniczno budowlanych, w tym przede wszystkim standardu zabezpieczenia przeciwpoŝarowego. Cel opracowania Celem ekspertyzy jest określenie warunków przeciwpoŝarowej ochrony biernej i czynnej dla modernizacji obiektu, w tym zaprojektowanie rozwiązań zastępczych w stosunku do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Podstawowe warunki, których nie spełnia przedmiotowy budynek, to: długości dojść ewakuacyjnych są przekroczone, klatki schodowe stanowiące pionową drogę ewakuacji w części wysokiej obiektu nie są wydzielone poŝarowo, przedsionki przeciwpoŝarowe i klatki schodowe w części wysokiej obiektu nie posiadają urządzeń zapobiegających przed zadymieniem, poziome drogi ewakuacyjne nie są zabezpieczone przed zadymieniem, obiekt szpitala nie jest wyposaŝony w dźwiękowy system ostrzegawczy, poziom piwnicy technicznej nie jest wydzielony poŝarowo od części nadziemnej obiektu, przepusty instalacyjne przechodzące przez stropy stanowiące oddzielenie poŝarowe poszczególnych stref poŝarowych nie posiadają wymaganej klasy odporności poŝarowej, wewnętrzna instalacja wodociągowa hydrantowa nie jest zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami, Głównym powodem projektowania rozwiązań zastępczych jest fakt, Ŝe przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku, polegająca na pełnym 2

3 jego dostosowaniu do wymagań warunków technicznych jest niemoŝliwa ze względu na układ i rozwiązania konstrukcyjno funkcjonalne. Opracowanie przedmiotowej ekspertyzy określa propozycje niezbędnych rozwiązań zastępczych, których realizacja zapewni bezpieczeństwo ludzi, ich Ŝyciu i zdrowia. Podstawa opracowania ekspertyzy Zlecenie wystawione przez Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Irenę Kierzkowską. Inwentaryzacja budowlana Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przy ulicy śołnierskiej 18. Analiza dokumentacji technicznej przedmiotowego budynku. Wykaz wszystkich przepisów technicznych oraz Polskie Normy i inne dokumenty ( wytyczne ), do postanowień których odniesiono się przy wykonywaniu ekspertyzy i zaprojektowaniu rozwiązań zamiennych: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r., nr 80, poz. 583). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoŝarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŝarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030). 4. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpoŝarowa budynków. Obliczanie gęstości obciąŝenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania poŝaru. 5. PN-B :1997 Ochrona przeciwpoŝarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 6. PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpoŝarowa budynków. Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych. 7. PN-EN Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z węŝem półsztywnym. 8. PN-EN Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z węŝem płasko składanym. 9. PN-92/N Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpoŝarowa 10. PN-92/N Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 3

4 11. PN-N :1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach poŝarowych. 12. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 13. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 14. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŝności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŝarowa. 15. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 16. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŝ wyposaŝenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 17. PN-B :2001 Ochrona przeciwpoŝarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. 18. PN-IEC :2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 19. PN-86/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. II Ogólna charakterystyka Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zlokalizowany jest w centrum miasta Olsztyna przy ulicy śołnierskiej 18. Obiekt składa się z dziewięciu kondygnacji nadziemnych i jest częściowo podpiwniczony. Budynek szpitala składa się z dwóch ośmiokondygnacyjnych skrzydeł (skrzydło zachodnie i wschodnie), dziewięciokondygnacyjnego skrzydła (północnego) w całości podpiwniczonego oraz dwupiętrowego obiektu w kształcie trójkąta usytuowanego od strony północnej skrzydła północnego. Budynek szpitala składa się z: piwnicy (fragment obiektu niskiego, podpiwniczony) w której zlokalizowano: archiwum, kartoteki zaplecze socjalne laboratorium; 4

5 niskiego parteru na którym zlokalizowano: pracownie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, szpitalny oddział ratunkowy, dział diagnostyki laboratoryjnej, zaplecze kuchni magazyny Ŝywności, zmywalnia, itd. skrzydło zachodnie, centralna sterylizatornia, magazyny, szatnie pracownicze; wysokiego parteru na którym zlokalizowano: przychodnia lekarska, kioski, bufet z jadalnią, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna skrzydło północne, dział Ŝywienia skrzydło zachodnie, kaplica, kancelaria, pracownia endoskopowa skrzydło wschodnie; I piętro na którym zlokalizowano: oddział anestezjologii i intensywnej terapii skrzydło północne, oddział neurologii z pododdziałem udarowym skrzydło zachodnie, oddział rehabilitacji skrzydło wschodnie; II piętro na którym zlokalizowano: dział radiodiagnostyki obrazowej skrzydło północne, oddział kardiologiczny z OIOK skrzydło zachodnie, oddział nefrologii, hipertensjologii i chorób wewnętrznych skrzydło wschodnie; III piętro na którym zlokalizowano: oddział hematologiczny i diabetologiczny skrzydło północne, oddział kardiochirurgiczny skrzydło zachodnie, oddział okulistyczny skrzydło wschodnie; IV piętro na którym zlokalizowano: trakt operacyjny skrzydło północne, oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej skrzydło zachodnie, oddział otolaryngologiczny i onkologii laryngologicznej skrzydło wschodnie; V piętro na którym zlokalizowano: trakt operacyjny skrzydło północne, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej skrzydło zachodnie, 5

6 oddział neurochirurgiczny skrzydło wschodnie; VI piętro na którym zlokalizowano: oddział neonatologii i intensywnego nadzoru noworodka, trakt porodowy skrzydło północne, oddział połoŝniczy z roming-in i patologii ciąŝy skrzydło zachodnie, oddział ginekologiczno-połoŝniczy i ginekologii onkologicznej skrzydło wschodnie; VII piętro na którym zlokalizowano: oddział połoŝniczy i neonatologii skrzydło północne; Opis konstrukcji budynku: Konstrukcja nośna Ŝelbetowa. Ściany zewnętrzne murowane. ściany wewnętrzne murowane. Schody między kondygnacyjne Ŝelbetowe. Stropy między kondygnacyjne Ŝelbetowe. Dach konstrukcja Ŝelbetowa. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna. III Warunki budowlano-instalacyjne stan techniczny Stan techniczny instalacji uŝytkowych występujących w budynku będącym przedmiotem ekspertyzy. a. Instalacje elektroenergetyczne znajdujące się w obiekcie: elektryczna, odgromowa, przywoławcza, telefoniczna, sieć strukturalna komputerowa, oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne. 6

7 b. Instalacje wodociągowe wewnętrzne przeciwpoŝarowe: W celu zabezpieczenia poŝarowego budynku szpitala niezbędne jest utrzymanie zapasu wody na cele przeciwpoŝarowe w ilości min. 100 m 3. Woda uzdatniona magazynowana będzie w dwóch istniejących zbiornikach o pojemności 80 m 3 kaŝdy i jednym projektowanym zbiorniku o pojemności 32 m 3. Łączna objętość wody magazynowanej w zbiornikach wynosi zatem 192 m 3. Przy maksymalnym godzinowym zapotrzebowaniu wody na cele uŝytkowe wahającym się w granicach m 3 podział objętości czynnej zbiorników buforowych zaplanowano w sposób następujący; objętość 100 m 3 wyłącznie na cele przeciwpoŝarowe. Przy osiągnięciu tej objętości w zbiornikach magazynowych po wcześniejszym włączeniu sygnalizacji wizualnej i akustycznej uruchomiony zostanie dodatkowy dopust wody istniejącym rurociągiem Ø100 z miejskiej sieci wodociągowej w ilości ok. 60 m 3 /h. Ponadto w sposób ciągły podawana jest woda ze stacji uzdatniania w ilości 24 m 3 /h. Daje to łączny przepływ 23,3 l/s przy zapotrzebowaniu budynku 10 l/s. Woda do budynku przetłaczana będzie przez stację hydroforową wyposaŝoną w cztery jednakowe pompy, w tym jedną rezerwową. Wydajność stacji hydroforowej 60 m 3 /h ( 16,7 l/s) przy wysokości podnoszenia 60 mh 2 0. Obiekt jest wyposaŝony w wewnętrzną instalację wodociągową hydranty 52. Instalacja ta jest nie zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami. Przewiduje się wykorzystanie istniejącej instalacji do zainstalowania zaworów hydrantowych 52 oraz wykonanie w strefach ZL nowej instalacji hydrantów wewnętrznych 25. c. Instalacje i urządzenia zapobiegające zadymieniu lub słuŝące do usuwania dymu: Wewnętrzne klatki schodowe oraz przedsionki przeciwpoŝarowe w części wysokiej obiektu szpitala zostaną wyposaŝone w urządzenia zapobiegające zadymieniu. Klatki schodowe w części niskiej budynku szpitala zostaną wyposaŝone w automatyczne urządzenia do usuwania dymu. Na najwyŝszej kondygnacji budynku wysokiego szpitala, na ciągach komunikacyjnych zostanie wykonana instalacja do usuwania dymu. 7

8 d. Instalacje sygnalizacyjno alarmowe: Budynek jest wyposaŝony w instalację sygnalizacyjno alarmową połączoną z Komendą Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Olsztynie. Instalacja sygnalizacji poŝaru nie obejmuje swym zasięgiem całego budynku szpitala i nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów. Omawiana instalacja SAP jest przestarzała i kwalifikuje się do wymiana. Budynek będzie wyposaŝony w dźwiękowy system ostrzegawczy. e. Stałe i półstałe urządzenia gaśnicze: Nie przewiduje się w budynku szpitala stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych. IV Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uŝytkowania lub ocena warunków techniczno-budowlanych w oparciu, o które budynek uznany został za zagraŝający Ŝyciu ludzi Obiekt szpitala w przekroju ostatnich lat został częściowo zmodernizowany poszczególne oddziały zostały wyremontowane podwyŝszając warunki techniczno-budowlane w tym warunki przeciwpoŝarowe. Ekspertyza stanu ochrony przeciwpoŝarowej będzie podstawą do planowego i usystematyzowanego podnoszenia bezpieczeństwa poŝarowego w budynku szpitala. Obecnie budynek zagraŝa bezpieczeństwu Ŝycia ludzi, poniewaŝ pionowe drogi ewakuacyjne nie są wydzielone poŝarowo i zabezpieczone przed zadymieniem. Obiekt stanowi obecnie jedną strefę poŝarową. Szpital nie jest wyposaŝony w dźwiękowy system ostrzegawczy. Część oddziałów posiada sufity podwieszane częściowo wykonane ze szkła, co w razie ewentualnego poŝaru równieŝ zagraŝa Ŝyciu ludzkiemu. Korytarze w szpitalu nie są podzielone na odcinki krótsze niŝ 50m drzwiami dymoszczelnymi. Szlachty instalacyjne przechodzące przez stropy nie są zabezpieczone przed działaniem ognia. Droga poŝarowa przebiega nieprawidłowo wzdłuŝ wschodniego skrzydła szpitala. 8

9 V Charakterystyka poŝarowa 5.1 Zestawienie danych charakteryzujących obiekt: powierzchnia zabudowy - ok. 3900,00 m 2, powierzchnia uŝytkowa ,00 m 2, wysokość - ok. 29,2 m. liczba kondygnacji: nadziemnych - 9 skrzydło północne podziemnych - 1 częściowo podpiwniczony Grupa wysokości budynku: W budynek wysoki. 5.2 Odległość od obiektów sąsiadujących: W odległości 10 m od przedmiotowego obiektu nie występują inne obiekty budowlane. 5.3 Parametry poŝarowe występujących substancji: Nie dotyczy. 5.4 Przewidywana gęstość obciąŝenia ogniowego: Nie dotyczy. 5.5 Kategoria zagroŝenia ludzi, przewidywana liczba osób przebywających na poszczególnych kondygnacjach: Obiekt Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Kategoria ZagroŜenia Ludzi ZL II. Poziom piwnicy: jedna osoba personelu w magazynie rzeczy chorych. Poziom niskiego parteru: pracownie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej 10 osób personelu, szpitalny oddział ratunkowy 15 osób personelu, dział diagnostyki laboratoryjnej 10 osób personelu, 9

10 zaplecze kuchni magazyny Ŝywności, zmywalnia, itd. (skrzydło zachodnie) 5 osób personelu. Poziom wysokiego parteru: przychodnia lekarska 35 osób personelu, kioski dwie osoby, bufet z jadalnią dwie osoby, pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna (skrzydło północne) 23 pracowników, sala konferencyjna na 80 osób, oddział Ŝywieniowy (skrzydło zachodnie) 20 osób personelu, kaplica, kancelaria, pracownie zabiegowe (skrzydło wschodnie) 25 osób personelu. Poziom I piętra: oddział anestezjologii i intensywnej terapii (skrzydło północne) 10 łóŝek plus 6 osób personelu, oddział neurologii z pododdziałem udarowym (skrzydło zachodnie) 40 łóŝek plus 8 osób personelu, oddział gastroenterologii i rehabilitacji (skrzydło wschodnie) 35 łóŝek plus 12 osób personelu. Poziom II piętra: oddział radiodiagnostyki obrazowej (skrzydło północne) 10 osób personelu, oddział kardiologiczny z OIOK (skrzydło zachodnie) 45 łóŝek plus 12 osób personelu, oddział nefrologiczny, chorób wewnętrznych i leczenia zatruć (skrzydło wschodnie) 20 łóŝek plus 8 osób personelu; Poziom III piętra: oddział hematologiczny i diabetologiczny (skrzydło północne) 28 łóŝek plus 10 osób personelu, oddział kardiochirurgiczny (skrzydło zachodnie) 21 łóŝek plus 10 osób personelu, oddział okulistyczny (skrzydło wschodnie) 18 łóŝek plus 7 osób personelu. Poziom IV piętra: trakt operacyjny (skrzydło północne) 25 osób personelu, oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej (skrzydło zachodnie) 20 łóŝek plus 8 osób personelu, oddział otolaryngologiczny i onkologii laryngologicznej (skrzydło wschodnie) 24 łóŝka plus 10 osób personelu. Poziom V piętra: trakt operacyjny (skrzydło północne) 15 osób personelu, 10

11 oddział chirurgii urazowo-onkologicznej (skrzydło zachodnie) 20 łóŝek plus 10 osób personelu, oddział neurochirurgiczny (skrzydło wschodnie) 30 łóŝek plus 10 osób personelu. Poziom VI piętra: oddział neonatologii i intensywnego nadzoru noworodka (skrzydło północne) 37 łóŝek, 30 osób personelu, oddział połoŝniczy roming-in patologii ciąŝy (skrzydło zachodnie) 40 łóŝek, 20 osób personelu, oddział ginekologiczno-połoŝniczy i ginekologii onkologicznej (skrzydło wschodnie) 30 łóŝek, 14 osób personelu, trakt porodowy; Poziom VII piętra: oddział połoŝniczy i neonatologii (skrzydło północne) 37 łóŝek plus 10 osób personelu. 5.6 Ocena zagroŝenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: Nie dotyczy. 5.7 Podział obiektu na strefy poŝarowe: Dopuszczalna powierzchnia strefy poŝarowej dla tego typu budynku wynosi 2000 m 2. Obecnie budynek szpitala stanowi jedną strefę poŝarową (w wyremontowanych oddziałach wydzielono poŝarowo klatki schodowe jednak nie wykonano wydzieleń miedzykondygnacyjnych). Docelowo budynek będzie podzielony na 27 głównych stref poŝarowych. KaŜde skrzydło budynku na poszczególnej kondygnacji będzie stanowiło oddzielną strefę poŝarową. Fragment obiektu kształtem przypominającym trójkąt będzie stanowił oddzielną strefę poŝarową w której skład wchodzi niski i wysoki parter. Obie części podpiwniczenia budynku szpitala zostaną wydzielone poŝarowo od części nadziemnych. 11

12 5.8 Klasa odporności poŝarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane: Klasa odporności poŝarowej budynku: B Klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku: a. główna konstrukcja nośna R E I 120, b. konstrukcja dachu R 30, c. stropy R E I 60, d. ściany zewnętrzne E I 60, e. ściany wewnętrzne E I 30, f. przekrycie dachu E 30. Wszystkie elementy konstrukcyjne będą spełniać wymagania co do odporności ogniowej. Do wykończenia wnętrz budynku pomieszczeń nie będą stosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. RównieŜ na drogach komunikacji ogólnej słuŝących celom ewakuacji nie będą stosowane materiały łatwo zapalne. 5.9 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe: Obecnie obiekt szpitala nie spełnia podstawowych wymagań co do ewakuacji ludzi. Ewakuacyjne klatki schodowe nie są wydzielone poŝarowo od pozostałych części szpitala. Klatki te nie są zabezpieczone przed zadymieniem. Poziome drogi ewakuacyjne nie są zabezpieczone przed zadymieniem. Dopuszczalne długości dojść są przekroczone kilkakrotnie. Stan obecny zgodnie z obowiązującymi przepisami zagraŝa bezpośrednio zdrowiu i Ŝyciu ludzi. Szerokości dróg ewakuacyjnych są zachowane. Ilość wyjść ewakuacyjnych z budynku jest zachowana. Obiekt szpitala posiada oświetlenie ewakuacyjne zasilane z centralnych baterii. Oświetlenie awaryjne zapasowe obejmuje swym zasięgiem część szpitala i wykonane jest w taki sposób, Ŝe kaŝda oprawa ma własną baterię akumulatorów. Stan tych akumulatorów nie jest monitorowany. 12

13 5.10 Sposób zabezpieczania przeciwpoŝarowego instalacji uŝytkowych: Nie dotyczy Dobór urządzeń przeciwpoŝarowych w obiekcie: Sygnalizacja poŝaru budynek jest wyposaŝony w instalację sygnalizacji poŝaru włączoną w system monitoringu Państwowej StraŜy PoŜarnej w Olsztynie. Instalacja sygnalizacji poŝaru obejmuje swym zasięgiem częściowo budynek szpitala i nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów. Omawiana instalacja SAP jest przestarzała i kwalifikuje się do wymiana. Dźwiękowy system ostrzegawczy Obiekt zostanie wyposaŝony w dźwiękowy system ostrzegawczy. Instalacja wodociągowa przeciwpoŝarowa Obiekt jest wyposaŝony w wewnętrzną instalację wodociągową nie zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami WyposaŜenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy: Obiekt jest wyposaŝony w gaśnice przenośne zgodnie z obowiązującymi przepisami 2kg (3dm 3 ) na kaŝde 100 m 2 powierzchni uŝytkowej Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŝaru: Hydranty rozlokowane są na terenie działki szpitala. Niezbędną ilość wody do zewnętrznego gaszenia poŝaru 20 dm 3 /s, zapewniają trzy hydranty wewnętrznej sieci przeciwpoŝarowej szpitala. Istniejąca na terenie szpitala miejska sieć hydrantowa nie spełnia wymaga co do wydajności poniewaŝ średnica przyłącza jest zbyt mała i wynosi Ø Drogi poŝarowe: Dojazd do budynku, o kaŝdej porze roku, drogą o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni umoŝliwia ulica śołnierska oraz drogi wewnętrzne na terenie szpitala. Na załączonym planie terenu przedstawiono propozycję modernizacji dróg poŝarowych. 13

14 VI Zakres niezgodności z przepisami 6.1 Wykaz niezgodności z warunkami techniczno-budowlanymi i przeciwpoŝarowymi: 1. Maksymalna długość dojścia ze skrajnych pomieszczeń w skrzydle zachodnim wynosi ponad 10 m i jest przekroczona kilkakrotnie. W pozostałych częściach budynku wysokiego długości dojść są przekroczone przy wielu dojściach. Zgodnie z 256 ust 1 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 ze zmianami) dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w strefie poŝarowej ZL II przy jednym dojściu wynosi 10 m, a przy wielu dojściach 40 m. 2. Główna klatka schodowa nie jest wydzielona poŝarowo na wszystkich kondygnacjach. Zgodnie z 246 ust 1 rozporządzenia j. w. w budynku wysokim powinny być co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpoŝarowym. 3. Szerokość spoczników głównej klatki schodowej wynosi 1,4 m. Zgodnie z 68 ust 1 rozporządzenia j. w. szerokość spoczników klatki schodowej w obiektach opieki zdrowotnej powinna wynosić 1,5 m. 4. Klatki schodowe oraz przedsionki przeciwpoŝarowe w wysokiej części obiektu nie są wyposaŝone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. Zgodnie z 246 ust 2 rozporządzenia j. w. klatki schodowe i przedsionki przeciwpoŝarowe stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim zakwalifikowanym do kategorii zagroŝenia ludzi ZL II powinny być wyposaŝone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. 5. Z północnej klatki schodowej w części wysokiej nie ma bezpośredniego wyjścia na zewnątrz budynku. Zgodnie z 256 ust 5 rozporządzenia j. w. wyjście z klatki schodowej wydzielonej poŝarowo, powinno prowadzić na zewnątrz budynku, bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej, których obudowa odpowiada wymaganiom 249 ust. 1, a otwory w obudowie mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej E I

15 6. Drzwi prowadzące ze wszystkich klatek schodowych na zewnątrz budynku nie mają szerokości 1,4 m w świetle. Zgodnie z 239 ust 4 rozporządzenia j. w. szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a takŝe szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy poŝarowej, powinna być nie mniejsza niŝ szerokość biegu klatki schodowej, określona zgodnie z 68 ust. 1 i Skrajne klatki schodowe: w skrzydle zachodnim i wschodnim na poziomie niskiego parteru, w kaŝdym skrzydle na poziomie wysokiego parteru, w skrzydle zachodnim i wschodnim na poziomie II piętra, w skrzydle wschodnim na poziomie III piętra, w kaŝdym skrzydle na poziomie IV piętra, skrajna klatka schodowa na poziomie V piętra skrzydła północnego, nie posiadają przedsionka przeciwpoŝarowego. Zgodnie z 246 ust 1 rozporządzenia j. w. w budynku wysokim powinny być co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpoŝarowym. 8. Skrajna klatka schodowa na poziomie VI piętra w skrzydle północnym oddzielona jest od pomieszczeń przedsionkiem przeciwpoŝarowym o wymiarach 2,60m x 1,35m. Zgodnie z 232 ust 3 rozporządzenia j. w. przedsionek przeciwpoŝarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niŝ 1,4m x 1,4m. 9. W części korytarzy budynku wysokiego sufit podwieszany wykonany jest ze szkła. Zgodnie z 262 ust. 1. rozporządzenia j.w. okładziny sufitów oraz sufity podwieszone naleŝy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 10. Na korytarzach przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem nie jest podzielona na sektory o długości mniejszej niŝ 50 m. Zgodnie z 262 ust. 2. rozporządzenia j.w. przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niŝ m 2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiałów niepalnych. 15

16 11. Liczba stopni w schodach wachlarzowych w części niskiej szpitala wynosi 25. Zgodnie z 69 ust. 1. Liczba stopni w jednym biegu schodów stałych powinna wynosić nie więcej niŝ 14 stopni w budynku opieki zdrowotnej. 12. W obiekcie szpitala, w części wysokiej dźwigi maszynowe nie są przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych i dojście do nich nie prowadzi przez przedsionek przeciwpoŝarowy. Zgodnie z 253 ust 1 i 2 rozporządzenia j. w. w budynku wysokim zakwalifikowanym do kategorii zagroŝenia ludzi przynajmniej jeden dźwig w kaŝdej strefie poŝarowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, spełniając wymagania Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla straŝy poŝarowej. Dojście do dźwigu dla ekip ratowniczych powinno prowadzić przez przedsionek przeciwpoŝarowy wyposaŝony w urządzenia do usuwania dymu. 13. Poziom piwnicy nie jest wydzielony poŝarowo od części nadziemnej. Zgodnie z 250 ust 1 rozporządzenia j. w. piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI Pomieszczenie akumulatorni zlokalizowane na poziomie piwnicy skrzydła północnego, z której jest zasilanie oświetlenie awaryjne nie jest wydzielone poŝarowo od pozostałych pomieszczeń. Zgodnie z 212 ust 9 rozporządzenia j. w. pomieszczenia w których znajdują się instalacje i urządzenia niezbędne podczas poŝaru powinny stanowić oddzielną strefę poŝarową. 15. Brak instalacji zabezpieczającej przed zadymieniem na korytarzach części wysokiej budynku szpitala. Zgodnie z 247 ust. 1. w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW), w strefach poŝarowych innych niŝ ZL IV, naleŝy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych. 16. Oświetlenie awaryjne zapasowe nie obejmuje swym zasięgiem całego budynku szpitala. Zgodnie z 181 ust. 2. rozporządzenia j.w. awaryjne oświetlenie zapasowe naleŝy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia 16

17 podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu. 17. Brak wyjścia na dach z klatek schodowych (z wyjątkiem północnej). Zgodnie z 308 ust. 2 w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, naleŝy zapewnić wyjście na dachz kaŝdej klatki schodowej. 18. Przepusty instalacyjne przechodzące przez stropy stanowiące wydzielenie poŝarowe poszczególnych stref nie posiadają klasy odporności ogniowej. Zgodnie z 234 ust 3 rozporządzenia j. w. przepusty instalacyjne o średnicy większej niŝ 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŝsza niŝ EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpoŝarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 19. Obiekt posiada instalację wewnętrzną wodociągową nie spełniającymi obecnie obowiązujących przepisów, w części podziemnej obiekt nie posiada wewnętrznej instalacji wodociągowej. Zgodnie z 15 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006r.) budynek zakwalifikowany do kategorii zagroŝenia ludzi ZL II powinien być wyposaŝony w instalację wewnętrzną wodociągową z hydrantami 25 wyposaŝonymi w węŝe półsztywne. 20. Obiekt nie posiada instalacji wodociągowej zaworów 52. Zgodnie z 15 ust 3 rozporządzenia j.w zawory 52 powinny być stosowane na wszystkich kondygnacjach budynków wysokich i wysokościowych. 21. Przedmiotowy obiekt nie jest wyposaŝony w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO). Zgodnie z 25 ust 1 rozporządzenia j. w. stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umoŝliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji poŝarowej, a takŝe 17

18 przez operatora, jest wymagane w (...) szpitalach o liczba łóŝek powyŝej Droga poŝarowa przebiega nieprawidłowo wzdłuŝ wschodniego skrzydła szpitala. Zgodnie z 12 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoŝarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŝarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030) droga poŝarowa powinna przebiegać wzdłuŝ dłuŝszego boku budynku, na całej jego długości, a w przypadku gdy krótszy bok budynku ma więcej niŝ 60 m - z jego dwóch stron, przy czym bliŝsza krawędź drogi poŝarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagroŝenia ludzi i o 5-25 m dla pozostałych obiektów Wykaz niezgodności z warunkami techniczno-budowlanymi i przeciwpoŝarowymi które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami: 1. Maksymalna długość dojścia ze skrajnych pomieszczeń w skrzydle zachodnim wynosi ponad 10 m i jest przekroczona kilkakrotnie. W pozostałych częściach budynku wysokiego długości dojść są przekroczone przy wielu dojściach. Zgodnie z 256 ust 1 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 ze zmianami) dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w strefie poŝarowej ZL II przy jednym dojściu wynosi 10 m, a przy wielu dojściach 40 m. Po wydzieleniu klatek schodowych dopuszczalne długości dojść będą zachowane. W części zachodniej korytarz zostanie zamknięty drzwiami o odporności ogniowej EI 30 S 30. Po podzieleniu korytarza zostanie utworzony zespół pomieszczeń, w którym długość przejścia nie przekroczy 40 m. Drzwi, o których mowa wyŝej będą oddalone o ok. 10 m od wyjścia do wydzielonej klatki schodowej. 2. Główna klatka schodowa nie jest wydzielona poŝarowo na wszystkich kondygnacjach. Zgodnie z 246 ust 1 rozporządzenia j. w. w budynku wysokim powinny być co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpoŝarowym. 18

19 3. Klatki schodowe oraz przedsionki przeciwpoŝarowe w wysokiej części obiektu nie są wyposaŝone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. Zgodnie z 246 ust 2 rozporządzenia j. w. klatki schodowe i przedsionki przeciwpoŝarowe stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim zakwalifikowanym do kategorii zagroŝenia ludzi ZL II powinny być wyposaŝone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. 4. Z północnej klatki schodowej w części wysokiej nie ma bezpośredniego wyjścia na zewnątrz budynku. Zgodnie z 256 ust 5 rozporządzenia j. w. wyjście z klatki schodowej wydzielonej poŝarowo, powinno prowadzić na zewnątrz budynku, bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej, których obudowa odpowiada wymaganiom 249 ust. 1, a otwory w obudowie mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej E I Drzwi prowadzące ze wszystkich klatek schodowych na zewnątrz budynku nie mają szerokości 1,4 m w świetle. Zgodnie z 239 ust 4 rozporządzenia j. w. szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a takŝe szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy poŝarowej, powinna być nie mniejsza niŝ szerokość biegu klatki schodowej, określona zgodnie z 68 ust. 1 i Skrajne klatki schodowe: w skrzydle zachodnim i wschodnim na poziomie niskiego parteru, w kaŝdym skrzydle na poziomie wysokiego parteru, w skrzydle zachodnim i wschodnim na poziomie II piętra, w skrzydle wschodnim na poziomie III piętra, w kaŝdym skrzydle na poziomie IV piętra, skrajna klatka schodowa na poziomie V piętra skrzydła północnego, nie posiadają przedsionka przeciwpoŝarowego. Zgodnie z 246 ust 1 rozporządzenia j. w. w budynku wysokim powinny być co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpoŝarowym. 7. Skrajna klatka schodowa na poziomie VI piętra w skrzydle północnym oddzielona jest od pomieszczeń przedsionkiem przeciwpoŝarowym o wymiarach 2,60m x 1,35m. Zgodnie z 19

20 232 ust 3 rozporządzenia j. w. przedsionek przeciwpoŝarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niŝ 1,4m x 1,4m. 8. W części korytarzy budynku wysokiego sufit podwieszany wykonany jest ze szkła. Zgodnie z 262 ust. 1. rozporządzenia j.w. okładziny sufitów oraz sufity podwieszone naleŝy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 9. Na korytarzach przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem nie jest podzielona na sektory o długości mniejszej niŝ 50 m. Zgodnie z 262 ust. 2. rozporządzenia j.w. przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niŝ m 2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiałów niepalnych. 10. W obiekcie szpitala, w części wysokiej dźwigi maszynowe nie są przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych i dojście do nich nie prowadzi przez przedsionek przeciwpoŝarowy. Zgodnie z 253 ust 1 i 2 rozporządzenia j. w. w budynku wysokim zakwalifikowanym do kategorii zagroŝenia ludzi przynajmniej jeden dźwig w kaŝdej strefie poŝarowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, spełniając wymagania Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla straŝy poŝarowej. Dojście do dźwigu dla ekip ratowniczych powinno prowadzić przez przedsionek przeciwpoŝarowy wyposaŝony w urządzenia do usuwania dymu. 11. Poziom piwnicy nie jest wydzielony poŝarowo od części nadziemnej. Zgodnie z 250 ust 1 rozporządzenia j. w. piwnice powinny być oddzielone od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI Pomieszczenie akumulatorni zlokalizowane na poziomie piwnicy skrzydła północnego, z której jest zasilanie oświetlenie awaryjne nie jest wydzielone poŝarowo od pozostałych pomieszczeń. Zgodnie z 212 ust 9 rozporządzenia j. w. pomieszczenia w których znajdują się instalacje i urządzenia niezbędne podczas poŝaru powinny stanowić oddzielną strefę poŝarową. 20

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA P R A C O W N I A Z A B E Z P I E C Z E Ń P R Z E C I W P O ś A R O W Y C H D E L T A 4 5-7 0 9 O P O L E, u l. Ś c i e g i e n n e g o 3, t e l. 4 5 7-2 0 1 6 N I P 7 5 4-1 9 0-2 3-5 0 R E G O N 5 3 1

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego

Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego Przebudowa istniejącej hali w budynku Chemii C z przeznaczeniem na nową siedzibę Zakładu Remontowo- Budowlanego Politechniki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Podstawa prawna: 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Spis treści. 13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Rozdział VI, str. Spis treści Rozdział VI. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane w produkcji

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 mgr inż. Mariusz Klemański 11-036 Gronity

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. Ul. Konarskiego 9, Przemyśl. Centrum Kulturalne w Przemyślu ul. Konarskiego 9, Przemyśl. Opracował zespół: Adres inwestycji:

EKSPERTYZA. Ul. Konarskiego 9, Przemyśl. Centrum Kulturalne w Przemyślu ul. Konarskiego 9, Przemyśl. Opracował zespół: Adres inwestycji: Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78102042740000190200020131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel.: (016) 6521937,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE SZCZEGÓŁOWE BRANśOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opracowanie opisowe Rzeczoznawca ds. Zabezp. poŝ. inŝ. Henryk Mryc Rysunki branŝowe: - Architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku 100 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie Podstawa Prawna (ekspertyza w trybie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Ostrów Wielkopolski, Wrzesień 2014 Spis treści Strona 2 z 41 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna dot. stanu bezpieczeństwa pożarowego dwóch stref pożarowych budynku B2 SP ZOZ w Hrubieszowie usytuowanego na dz. nr 592/10. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Spis

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU. 4.1.POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. średniowysoki - grupa wysokości - SW powierzchnia zabudowy - 2136m 2, powierzchnia użytkowa - 8346,29 m 2, w tym: Kondygnacje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK

NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK-WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14/13 tel. kom. 600 212 901 OCENA - EKSPERTYZA Sporządzona w trybie 2 ust. 3a

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy w Starym Mieście, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto Data opracowania: listopad 2014

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ARCHIKA SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIKA SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIKA ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 75-501 KOSZALIN tel./fax +48 94 3465803, e-mail: archika@post.pl SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI KONCEPCJA PROGRAMOWO- PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZBICZNIE LOKALIZACJA: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZBICZNIE 87-305 ZBICZNO INWESTOR: GMINA ZBICZNO GENERALNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Opis koncepcji architektonicznej w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej zawierającej wytyczne do wykonania projektu budowlanego i uszczegółowiającego projektu wykonawczego. Lokalizacja: 45-081 Opole,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul.

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 Zamawiający: 1. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO TECHNOLOGICZNEGO WYKONAWCZEGO ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SZPITALA POWIATU MOGIELEŃSKIEGO FILIA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO TECHNOLOGICZNEGO WYKONAWCZEGO ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SZPITALA POWIATU MOGIELEŃSKIEGO FILIA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO TECHNOLOGICZNEGO WYKONAWCZEGO ADAPTACJI POMIESZCZEŃ SZPITALA POWIATU MOGIELEŃSKIEGO FILIA im.t.chałubińskiego W STRZELNIE NA POTRZEBY PRACOWNI RADIODIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159.

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Dzień dobry, Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Kubatura: 26 372 m³ Ilość kondygnacji: 13 Ilość klatek:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. BEMA Wykonane roboty na obiekcie do dnia 30.07.2008r: - fundamenty 100% - ściany zewnętrzne 100% - ściany

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej Warunki techniczno - budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II - przedszkola - w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Dla budynku, w którym występuję kondygnacja nadziemna oraz piwnica, będąca w całości kondygnacją podziemną,

Bardziej szczegółowo

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych SEMINARIUM SZKOLENIOWE WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

czyli materiały: - nie zapalne - niepalne

czyli materiały: - nie zapalne - niepalne czyli materiały: - palne - nie zapalne - niepalne klasa odporności poŝarowej budynku określa wymagania dotyczące właściwości materiałów i elementów budynku, obowiązujące przepisy ustalają 5 klas: A, B,

Bardziej szczegółowo

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Nowoczesne rozwiązania i możliwości ich stosowania. mgr inż. Tadeusz ŁOZOWSKI Komenda Główna PSP Biuro Rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. nr rysunku i nazwa rysunku

Zawartość opracowania. nr rysunku i nazwa rysunku Zawartość opracowania 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa nr rysunku i nazwa rysunku skala 1. Instrukcja p.poŝ. i plan ewakuacyjny piwnic 1: 100 2. Instrukcja p.poŝ. i plan ewakuacyjny parteru 1: 100 3.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo