SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I"

Transkrypt

1

2 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. S P I S T R E Ś C I OŚWIDCZENIE PROJEKTNT 2 UPRWNIENI BUDOWLNE PROJEKTNT 3 WPIS DO PIIB PROJEKTNT 4 Karta uzgodnień 5 1 Podstawa opracowania 6 2 Cel opracowania 6 3 Charakterystyka obiektu 7 4 Opis systemu sygnalizacji pożarowej 7 5 Opis systemu oddymiania 9 6 Opis instalacji kablowej 11 7 Wykaz urządzeń 12 8 Pojemność baterii akumulatorów 13 9 Zalecenia eksploatacyjne i konserwacyjne 14 BIOZ 15 Świadectwa dopuszczenia wyrobów do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej 19 Część rysunkowa STRON 1

3 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. JN WEJS 1628/94/Lo (imię, nazwisko) (nr uprawnień) WKP/BO/0409/08 (nr członkowski izby zawodowej) OŚWIDCZENIE PROJEKTNT LUB OSOBY SPRWDZJĄCEJ PROJEKT BUDOWLNY Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pt: INSTLCJ SYSTEMU SYGNLIZCJI POŻROWEJ (SSP) I STEROWNI ODDYMINIEM (SO) Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 15 w Ostrowie Wlkp. (podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji) sporządzony w maju 2014 dla Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski (podać inwestora) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. (imię, nazwisko, pieczęć) 1 2 wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz z późn. zmianami) niepotrzebne skreślić STRON 2

4 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. STRON 3

5 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. STRON 4

6 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. KRT UZGODNIEŃ Przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie ich realizacji należy dokonywać uzgodnień z następującymi osobami: 1. Inspektor nadzoru robót. 2. Rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej Wszystkie zastosowane urządzenia do monitoringu pożarowego są zgodne z wymaganiami ustawowymi i posiadają niezbędne Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. STRON 5

7 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN PODSTW OPRCOWNI Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Postanowienie nr 206/2014 i nr 206-1/2014 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. PRWO BUDOWLNE (Dz.U. z 2013r. poz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O OCHRONIE PZECIWPOŻROWEJ (Dz.U nr 178, poz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami Dz.U nr 33 poz. 270, Dz.U nr 109 poz. 1156, Dz.U nr 201 poz. 1238, Dz.U nr 228 poz. 1514, Dz.U nr 56 poz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i dministracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U nr 143 poz ze zmianą Dz.U nr 85 poz. 553 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i dministracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawieuzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U nr 121 poz ze zmianą Dz.U nr 119 poz. 998 z późniejszymi zmianami) PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pożarowej PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 1 21 PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. PN-EN Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych EN Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 9: Wymagania techniczne dotyczące sterowania systemami odprowadzania dymu i ciepła PN-ISO Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie. Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu POLON Instrukcje eksploatacji urządzeń opracowane przez producentów 2. CEL OPRCOWNI Głównym celem projektowanego systemu sygnalizacji pożarowej jest podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynku poprzez szybkie alarmowanie o potrzebie ewakuacji ludzi z budynku. Jest to szczególnie ważne w przedszkolu, ponieważ mamy do czynienia z dziećmi, których ewakuacja jest bardziej skomplikowana. Projekt obejmuje instalację systemu sygnalizacji pożarowej wyposażoną w zasilanie podstawowe i rezerwowe oraz sterowanie systemem oddymiania klatki schodowej. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej składa się z automatycznych czujek dymu i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów optyczno-akustycznych oraz instalacji zasilającej. STRON 6

8 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN CHRKTERYSTYK OBIEKTU Budynek przedszkola jest budynkiem niskim wolnostojącym, trzykondygnacyjnym (podpiwniczonym) zlokalizowanym na działce nr 40/9. w budynku znajdują się pomieszczenia: piwnica pomieszczenia magazynowe, techniczne, warsztat, węzeł CO; parter sale dydaktyczne, szatnie dzieci, gabinet dyrektora, wc i łazienki, pralnia, szatnia personelu, przygotowalnia posiłków, zmywalnia, magazyn; piętro sale dydaktyczne, wc i łazienki, pokój intendenta, pokój nauczycielski, pokój zajęć dydaktycznych, kuchnia, magazynek. W budynku przedszkola znajduje się wkomponowane w bryłę budynku dwukondygnacyjne mieszkanie prywatne z niezależnym wejściem z zewnątrz (poza zakresem opracowania). Komunikację pionową w budynku umożliwiają dwie klatki schodowe: K1 parter, piętro K2 piwnica, parter, piętro klatka techniczna, nie jest przeznaczona do ewakuacji CHRKTERYSTYK POŻROW OBIEKTU Przeznaczenie obiektu: przedszkole Kategoria zagrożenia: piwnica PM, parter ZLII, ZLIV, piętro ZLII, ZLIV Wysokość: budynek niski Liczna kondygnacji trzy: piwnica, parter, piętro, Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: nie dotyczy Klasa odporności pożarowej: C Istniejące urządzenia przeciwpożarowe: brak. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: brak. Inne ważne dane - budynek posiada: - przeciwpożarowy wyłącznik prądu - podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 1 gaśnica 2 kg / 100 m 2 - wewnętrzną instalację hydrantową - instalację oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) - instalację odgromową 4. OPIS SYSTEMU SYGNLIZCJI POŻROWEJ System sygnalizacji pożarowej został skonfigurowany w oparciu o centralę typu POLON 4100, czujki optyczne DUR 4043, ręczne ostrzegacze pożarowe ROP 4001M oraz sygnalizator akustyczno-optyczne S-K7N. Przyciski pożarowe umieszczono w pobliżu centrali CSP. Centralę POLON 4100 zaprojektowano w biurze dyrekcji na parterze. Ilość i rozmieszczenie czujek dobrano w zależności od powierzchni oraz geometrii pomieszczeń (powierzchnia, kształt stropu, wysokość itp.), przeznaczenia a także warunków otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu. Doboru dokonano w taki sposób, aby możliwe było wczesne wykrycie pożaru przy zapewnieniu minimalnej ilości fałszywych alarmów. W każdym pomieszczeniu nadzorowanej strefy jest przewidziana co najmniej jedna czujka automatyczna. W pomieszczeniach o szerokości do 3m, odległości między czujkami nie powinny przekraczać 15m. Odległość między czujką a ścianą nie może przekraczać 7,5 m. W żadnym jednak przypadku nie należy przekraczać maksymalnej powierzchni dozorowania. Przy rozmieszczeniu czujek, zgodnie z przepisami nie uwzględniono podciągów o wysokości do 20cm. Rozmieszczenie czujek przedstawiono na załączonych rysunkach. STRON 7

9 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. Zachowano następujące parametry: D - maksymalny poziomy odstęp między najbardziej odległym punktem na stropie a czujką w metrach, - maksymalna powierzchnia dozorowania w metrach kwadratowych. Tabela dla pomieszczeń o powierzchni powyżej 60 m2. Wysokość pomieszczenia do > 30 D D D < 6 m 5,8 60 7,2 80 9, m 6,7 80 8, ,9 120 MONTŻ CZUJEK PUNKTOWYCH Rozmieszczenie czujek zaprojektowano tak, aby nie przekraczać wymaganej, maksymalnej powierzchni dozorowania. Zlokalizowano ją w punkcie środkowym pola stropowego chronionego pomieszczenia, przestrzeni lub symetrycznie wzdłuż pomieszczenia z zachowaniem odpowiednich odstępów od ścian i między kolejnymi czujkami. Czujki należy montować w miejscach wskazanych przez konserwatora zabytków, kolorystycznie dobrać do koloru podłoża. Lokalizację czujek, ilość oraz ich rodzaje przedstawiono na planach instalacji. Sposób połączenia z modułami pętlowymi centrali przedstawiono na schemacie ideowym SSP. Przy projektowaniu lokalizacji czujek stosowano się do poniższych zasad: odległość czujek od ścian nie może być mniejsza niż 0,5 m, jeżeli w pomieszczeniu występują podciągi, belki lub przebiegające pod stropem kanały wentylacyjne, w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu, to odległość czujek od tych elementów również nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, odstęp poziomy i pionowy czujek od urządzeń lub materiałów składowanych nie może być mniejszy niż 0,5 m, minimalna odległość czujek od kratek wentylacyjnych wynosi 1,5 m, odległość czujek od opraw oświetleniowych winna wynosić 0,3-0,5 m MONTŻ PRZYCISKÓW POŻROWYCH Przyciski pożarowe (ROP-y) zaprojektowano w miejscach pokazanych na planach instalacji, na wysokości 140 cm (pomiędzy cm) od podłogi. STRON 8

10 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN OPIS SYSTEMU ODDYMINI W celu oddymiania klatki schodowej należy ją wydzielić pożarowo odrębne opracowanie. Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej będzie realizowane poprzez klapę dymową zainstalowanej w dachu, oraz otwarcie drzwi wejściowych w celu dostarczenia powietrza. Otwarcie klapy dymowej w dachu nastąpi po wykryciu pożaru przez System Sygnalizacji Pożarowej SSP, lub przez przyciski oddymiające wpięte do centrali oddymiającej CSO. Dobór powierzchni oddymiania: Wymagana powierzchnia czynna oddymiania cz na klatce schodowej budynków niskich i średniowysokich powinna wynosić, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej, a w budynkach wysokich nie mniej niż 7,5%. Rozpatrywany obiekt jest budynkiem niskim, dla klatek schodowych przyjęto 5% średniej powierzchni rzutu poziomego podłogi. OBLICZENI: Z uwagi na specyfikę obiektu, przyjęta do obliczeń przyjęto powierzchnię rzutu poziomego podłogi klatki schodowej na piętrze 33,27m 2. α=5% ; F=33,27m 2 cz =5%*F = 1,6635m 2 w budynkach niskich: cz 1,0m 2 cz =1,67m 2 Dla projektowanego systemu oddymiania klatki schodowej, powierzchnia czynna oddymiania nie może być mniejsza niż 1,67m 2. Warunek ten spełnia np. klapa dymowa jednoskrzydłowa o wym. 120x210 ze spojlerami (kopułka z poliwęglanu komorowego PC16/4 mleczna, Uk=1,8W/m2K, SL550) pow. czynna oddymiania 1,77m 2. W tym celu należy wykonać otwór w dachu i osadzić klapę dymową. NPOWIETRZNIE W celu zapewnienia powietrza uzupełniającego, należy przewidzieć odpowiednią liczbę otworów doprowadzających. Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być i tak się projektuje co najmniej o 30% większa niż suma geometryczna powierzchni klapy dymowej w odniesieniu do powierzchni przestrzeni poddachowej (R) dachu; możliwe jest tu wliczenie okien w dolnej części pomieszczenia oraz drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz. Odpowiedni napływ świeżego powietrza będzie zapewniony poprzez drzwi wyjściowe. Drzwi spełniają następujące warunki: otwierane na zewnątrz; przy otwieraniu nie będą zawężać drogi ewakuacji; otwarcie następuje automatycznie po wykryciu zadymienia przez System Oddymiania; ewentualny system domofonowy lub kontroli dostępu, utrzymujący drzwi napowietrzające w normalnie zamkniętej pozycji, należy dostosować do następujących wymagań: o zanik prądu na ryglu powoduje jego otwarcie (zastosowanie rygla elektromagnetycznego rewersyjnego) o wejście centrali w stan alarmu spowoduje odcięcie napięcia do rygla i możliwość otwarcia drzwi poprzez napęd drzwiowy. STRON 9

11 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. Napowietrzanie klatki schodowej będzie realizowane przez otwarcie drzwi wejściowych do budynku o wymiarach 110x200 [cm] 2,2 m 2, co dodatkowo ułatwi ewakuację. Drzwi należy wyposażyć w napęd drzwiowy. Zasilanie napędów należy wykonać przewodem HDGs 3x2,5mm 2 mocowanych na certyfikowanych uchwytach minimum E30. Centrala sterująca oddymianiem FG 2004 Centrala sterująca typ FG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energię elektryczną 24VDC do: napędów klap i okien oddymiających (wyciągów dymu), napędów drzwi napowietrzających, Centrala realizuje funkcje: oddymiania PPOŻ, przewietrzania, zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem. Funkcja oddymiania PPOŻ realizowana jest w przypadku zadziałania automatycznej czujki dymu względnie temperatury, wciśnięcia przycisku Uruchomienie w ręcznym przycisku oddymiania (RPO) lub wysterowania zewnętrznym sygnałem alarmowym np.: z centrali sygnalizacji pożaru (CSP). Funkcję przewietrzania realizuje się przy pomocy ręcznego przycisku przewietrzania (PP) funkcja dodatkowa nie objęta niniejszym projektem. Funkcję zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczna czujka pogodowa deszcz/wiatr (CDW) funkcja dodatkowa nie objęta niniejszym projektem. Przyciski oddymiania RPO-01 Przycisk RPO-01 przeznaczony jest do ręcznego załączania alarmu. Zbicie szybki oraz wciśnięcie przycisku "URUCHOMIENIE" powoduje otwarcie przez centralę wyciągów dymu. Wewnątrz wyłącznika oddymiania znajdują się trzy diody, które wskazują następujące stany systemu oddymiania: uszkodzenie, dozór, uruchomienie. Napęd drzwiowy Siłowniki (napędy) elektryczne służą do otwierania otworów oddymiających w fasadach lub w dachu budynku w celu codziennej wentylacji lub odprowadzenia na zewnątrz trujących gazów w razie pożaru. Siłownik przeznaczony jest do otwierania drzwi napowietrzających w systemie oddymiania i odprowadzania gorąca w razie pożaru. Ramie napędu i skrzydło drzwi nie są ze sobą połączone tylko pchane mechanizmem z rolką. Otwarcie drzwi ręcznie jest zawsze możliwe. Zalecamy stosowanie siłownika wraz centralami oddymiania esco. Siłownik do drzwi napowietrzających jest ekstremalnie kompaktowym urządzeniem nie potrzebującym łańcucha lub śruby. Ramie siłownika obraca się względem korpusu. Siłownik jest symetryczny i można go z łatwością przeprogramować z kierunku obrotu lewego naprawy, za pomocą portu programującego. Szczegóły techniczne: przystosowany do oddymiania duży kąt otwarcia skok 616 mm dla 300 N czas otwarcia nie całe 60 sekund przekładnia o wysokiej wydajności elektroniczne sterowanie elektroniczny skok delikatne ruszenie inteligentny system konsol umożliwiający montaż napędu na wewnętrznej lub bocznej stronie ościeżnicy gniazdo programowania niski pobór prądu i wysoka sprawność możliwe wykonanie w kolorze (RL, DB) STRON 10

12 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN OPIS INSTLCJI KBLOWEJ Pętle dozorowe należy wykonać instalacyjnych. przewodem YnTKSY ekw 1x2x0,8 układanym w listwach Linie sygnałowe oraz zasilania 230 V~ wykonano przewodem niepalnym HDGs 2x1, HDGs 3x2,5, które mocować osprzętem metalowym. Rodzaje przewodów i połączeń pokazano na schematach ideowych. Połączenia między centralą CSO i czujkami należy wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8. Połączenia między centralą CSO i przyciskami oddymiania należy wykonać kablem HTKSH PH90 4x2x0,8. Połączenia między centralą CSO i siłownikami i napędami należy wykonać kablem HDGs 3x2,5. Połączenia pomiędzy linią sterującą a siłownikiem i napędem drzwiowym należy wykonać w puszcze instalacyjnej PIP 2. Do prowadzenia instalacji kablem niepalnym HDGs należy zastosować metalowe uchwytki i kołki. Przewody linii dozorowych należy prowadzić w listwach PCV lub pod tynkiem. Przewody przechodzące przez ścianę lub stropy należy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach). Przepusty w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą. Wszystkie przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 0,3 m od instalacji energetycznej. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w rurkach winidurowych. Metalowe korytka i rurki uziemić. STRON 11

13 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN WYKZ URZĄDZEŃ System Sygnalizacji Pożarowej Lp. Opis Nr katalogowy Typ Ilość Nr certyfikatu / świadectwa dopuszczenia 1. Centrala systemu sygnalizacji pożarowej POLON 4100 szt kumulator 12V/18h szt Czujka optyczna dymu DUR 4043 szt /CPD/ Gniazdo czujki G 40 szt Przycisk ROP ROP 4001M szt Element kontrolno-sterujący EKS 4001 szt Obudowa 1xEKS szt Wewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny S-K7N szt Puszka instalacyjna PIP-1 szt Przewód (linie dozorowe) YnTKSYekw 1x2x0,8 m / /CPD/ / /CPD/ /CPD/ / /CPD/ /2015 RT CNBOP-0015/2008 T /2005/ / /2010 T /2006/ Przewód (sterowanie) HDGs 2x1 m /2011 Przewód (zasilanie) HDGs 3x1,5 m / Listwy instalacyjne m 600 nie wymaga 14. Rury winidurowe m nie wymaga 15. Uchwyty i kołki metalowe kpl. 500 T /2010 wyd / / Wyłączniki nadprądowe B 10 szt. 1 nie wymaga 17. Materiały instalacyjne (uchwyty, kołki, itp.) kpl. 1 nie wymaga System Oddymiania Lp. Opis Typ Ilość 1 Klapa dymowa kopułka z poliwęglanu komorowego PC16/4 mleczna, Uk=1,8W/m2K, SL550 ze spojlerami pow. czynna oddymiania 1,77m 2 wraz z napędem elektrycznym 24DC 2 Napęd drzwiowy BS szt. 2 3 Kątownik lub płyta montażowa do szt. 2 BS Nr certyfikatu / świadectwa dopuszczenia kpl. 1 ITB T / / Puszka instalacyjna PIP 1 szt. 3 nie wymaga 5 FG2004/8 1517/2013 Centrala oddymiania szt. 1 1L2G 2869/ kumulator 12V / 5h szt. 2 nie wymaga /2013 Przycisk oddymiania RPO-01 szt / HTKSH PH /2010 Przewód instalacyjny kpl. 1 4x2x0,8 2742/ Przewód instalacyjny HDGs 3x2,5 kpl. 1 T /2006/ / / Listwy instalacyjne kpl. 1 nie wymaga 11 Materiały instalacyjne: kołki, nie wymaga kpl. 1 uchwyty, wkręty itp. STRON 12

14 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN POJEMNOŚĆ BTERII KUMULTORÓW dresy Nr linii Ogra n. prądu 0,15 0,15 0,15 0,3 0,15 0,12 0,17 0,15 0,135 0,6 0,165 0,15 0,15 6 0,6 DIO DOR DUT DOP Georgi Gyoshev OBLICZNIE PRMETRÓW LINII DOZOROWYCH I ZSILNI DL CENTRLI POLON 4100 DOT TUN DPR DUR ROP SL EKS EWS EWK CR DUR 4047 radio UCS 4000 /6000 Tryb 1 R k =13k Tryb 2 R k =5,6k Tryb 3 R k =47k DC Tryb 4 R k =13k Tryb 5 DOP- 40 Tryb 6 R k =33k Łączny prąd dozorowania [m] Długość [km] KBEL Rezystancja [Ω/km] Pojemność [nf/km] Rezystancj a linii [Ω] Pojem- ność linii [nf] UWGI TB-OBL ,64 0,6 37, ,5 90 Parametry prawidłowe ,84 0,3 37, ,25 45 Parametry prawidłowe RZEM ,9 Parametry centrali prawidłowe OBLICZENIE POJEMNOŚCI KUMULTORÓW REZERWOWYCH Liczba linii Wykorzystane linie sygnałowe Pobór prądu przez urz. zewnętrzne Pobór prądu łącznie Wymagany czas pracy Pojemność akumulatorów LS1 dozorowanie [] alarmowanie [] dozorowanie [] alarmowanie [] [h] [h] ,24 0, ,264 STRON 13

15 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN ZLECENI EKSPLOTCYJNE I KONSERWCYJNE Zgodnie z obowiązującym prawem w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być regularnie kontrolowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu, niezależnie od tego czy, obiekt jest użytkowany, czy też nie. Umowa powinna być zawarta pomiędzy użytkownikiem i/lub właścicielem a osobą prawną lub fizyczną, kompetentną w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy. Umowa powinna określać sposób zapewnienia dostępu do obiektu oraz czas usunięcia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny być wyraźnie uwidocznione przy centrali systemu sygnalizacji pożarowej. OBSŁUG KWRTLN Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, osoba kompetentna (konserwator): sprawdziła wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjęła niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji, sprawdziła, czy centrala systemu sygnalizacji pożarowej wskazuje stan dozorowania, lub czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji i czy we właściwy sposób został zawiadomiony konserwator, sprawdziła, czy po każdym zarejestrowanym alarmie podjęto odpowiednie działania, spowodowała zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala systemu sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, sprawdziła, czy nadzorowanie uszkodzeń centrali systemu sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo, tam, gdzie to możliwe, spowodowała zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego, dokonała rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w obiekcie lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych; uzupełniła zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki. OBSŁUG ROCZN Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz w roku osoba kompetentna (konserwator): przeprowadził próby zalecane do obsługi kwartalnej, sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta. Chociaż każda czujka powinna być sprawdzana raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej konserwacji kwartalnej, sprawdził zdatność CSP do uaktywnienia wszystkich wyjść funkcji pomocniczych, sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych; sprawdził także, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, sprawdził stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta. STRON 14

16 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRON ZDROWI (BIOZ) DL ROBÓT MONTŻOWYCH SYSTEMU SYGNLIZCJI POŻROWEJ Obiekt: PRZEDSZKOLE NR 15 Ostrów Wlkp., ul. Szkolna 26 Inwestor: GMIN MISTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18 Opracował: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa WTR Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna Leszno, ul. Kościelna 14 STRON 15

17 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRON ZDROWI (BIOZ) DL ROBÓT MONTŻOWYCH SYSTEMU SYGNLIZCJI POŻROWEJ I SYSTEMU STEROWNI ODDYMINIEM W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 15 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM. 1. Wstęp Wszystkie materiały użyte do wykonania robót budowlano montażowych muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz atesty i odpowiadać wymaganiom Polskich Norm, norm branżowych lub norm zakładowych. W przypadku braku norm wymagania techniczne dotyczące przewodów i osprzętu powinny być uzgodnione między wytwórcą i odbiorcą. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami. 2. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca przystępujący do budowy winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót. Narzędzia pracy powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym, gwarantującą bezpieczną obsługę. Zabrania się używania narzędzi niesprawnych bądź uszkodzonych. Przed każdorazowym użyciem sprzętu ochronnego należy sprawdzić datę ważności oraz stwierdzić brak uszkodzeń. Narzędzia należy przechowywać w miejscach do tego celu wyznaczonych. 3. Transport Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 4. Kontrola jakości robót Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora budowy o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 5. Odbiór robót Odbiory robót będą prowadzone w etapach: 1. - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 2. - odbiór częściowy 3. - odbiór ostateczny Warunkiem dokonania kompleksowego odbioru ostatecznego zadania będzie dokonanie odbioru końcowego oraz przekazanie do eksploatacji odpowiednich części zadania. Do odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poza dokumentami wymienionymi w powyższych specyfikacjach: 1. - oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy i prawidłowym wykonaniu robót oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do należytego stanu i porządku. 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy Praca przy urządzeniach elektroenergetycznych ze względu jej niebezpieczny charakter wymaga szczególnej ostrożności i uwagi. Wymaga tez znajomości zasad organizacji pracy oraz wymagań ustalonych obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasadniczym aktem prawnym regulującym kompleksowo sprawy BHP są przepisy działu dziesiątego ustawy z dnia 26.VI.1974 r. - Kodeks Pracy (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 141 z roku 1974 oraz Dziennik Ustaw nr 16 poz. 91 z roku 1975). STRON 16

18 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN Obowiązki zakładu pracy Według obowiązujących przepisów zakład pracy zobowiązany jest: zapewnić pracownikom w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i techniki bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić w tym zakresie systematyczne szkolenie wszystkich pracowników, utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, wyposażyć pracowników w zależności od warunków i rodzajów pracy w niezbędne narzędzia pracy, sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną, zaznajomić pracowników z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, związanymi z wykonywaniem przez nich prac. Przyjęcie do wiadomości tych przepisów musi być przez pracownika potwierdzone pisemnie, wydawać możliwie dokładne instrukcje i inne niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny na poszczególnych stanowiskach pracy. Instrukcje te powinny być doręczone za pokwitowaniem, w miejscach widocznych wywieszać niezbędne informacje zawierające wskazówki w zakresie postępowania w razie wypadku (porażenia prądem, awarii, pożaru itp.), oraz wyciągi z odpowiednich przepisów BHP określających podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy, stosować środki zapobiegające powstawaniu chorób zawodowych oraz utrzymywać w sprawności urządzenia służące do przeciwdziałania czynnikom powodującym choroby zawodowe, systematycznie prowadzić badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, badać stan wypadkowości przy pracy oraz zachorowalności na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami pracy i stosować odpowiednie środki zapobiegawcze, zapewniać pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz zapewnić pranie, odkasanie, suszenie i odkurzanie odzieży osobistej, umożliwiać innym zakładom pracy prowadzącym na jego terenie prace w zorganizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 8. Obowiązki osób kierownictwa i dozoru Organizować środowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Zapewnić podległym pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochronny oraz systematycznie dopilnowywać, aby środki te były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Organizowanie przygotowania i prowadzenia prac w sposób zabezpieczający przed chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy, Zapewnienie higienicznego stanu pomieszczeń pracy oraz bezpiecznego wyposażenia technicznego, Zapewnienie przestrzegania przez pracowników przepisów ppoż. i BHP. 9. Obowiązki pracowników Przestrzeganie bezpiecznych warunków pracy stanowi jeden z podstawowych obowiązków każdego pracownika na każdym stanowisku pracy na budowie. Każdy pracowni zobowiązany jest: 1) Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 2) Na każdym stanowisku wykonywać prace w sposób zgodny z zasadami BHP oraz przestrzegać zarządzeń wydanych w tym zakresie, 3) Dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządku w miejscu pracy, 4) Przydzieloną odzież ochronną i robocza oraz sprzęt ochrony osobistej używać zgodnie z przeznaczeniem, 5) Niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w zakładzie wypadku pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. 10. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 3) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do usytuowania, 4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. STRON 17

19 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN Szkolenie pracowników w zakresie BHP Nie wolno dopuszczać pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada dostatecznej umiejętności oraz znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. STRON 18

20 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. ŚWIDECTW DOPUSZCZENI WYROBÓW DO UŻYTKOWNI W OCHRONIE PRZECIWPOŻROWEJ STRON 19

OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I

OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 3 WPIS DO PIIB PROJEKTANTA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH mgr inż. Kazimierz Ordecki ul, Batalionów Chłopskich 6, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt Budynek byłego Colegium UMCS

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ

ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I WYDZIELENIA POŻAROWE KLATKI SCHODOWEJ 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 3. OPIS WYDZIELENIA POŻAROWE 2 4. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH 3 CENTRALA

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża Projekt wykonawczy: Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych

Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża Projekt wykonawczy: Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych PROJEKT WYKONAWCZY Wydzielenia pożarowe i oddymianie klatek schodowych. INWESTOR Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 217 GŁÓWNY PROJEKTANT Maxtel sp. z o.o. ul. Ściegiennego 264B, 25-116 Kielce ADRES

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu

SPIS TREŚCI 1. SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania. SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa. SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SPIS TREŚCI 1 ZAKRES OPRACOWANIA SEKCJA 1 2 Opis systemu oddymiania SEKCJA 2 9 Tabela materiałowa SEKCJA 3 11 Rozplanowanie elementów systemu SEKCJA 4 12 y, karty katalogowe SEKCJA 5 14 DTR SEKCJA 6 15

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Obiekt: RYBITWA Zamawiający: Istniejący Dom Wypoczynkowy Rogowo dz. nr 377 72-330 Mrzezyno Gryfickie Domy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ mgr inż. Kazimierz Ordecki ul. Batalionów Chłopskich 6 23-400 Biłgoraj tel. (084) 686-51-06, 686-01-47 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Temat: Przystosowanie budynku przedszkola do wymogów warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula.

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - instalacja oddymiania klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Przedmiar robót Wykonanie instalacji ewakuacyjnego Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 83 Lokalizacja: Kraków ul. Lekarska 5 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie:

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie: AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA Zastosowanie: Dane techniczne: Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA E INSTALACJA OŚWIETLENIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI SCHODOWEJ NR 4 EP INSTALACJA NAPOWIETRZANIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1. 1 Przedmiot ST 1. 2 Zakres stosowania 1. 3 Zakres robót ujęte ST 3. INSTALACJE SYGNALIZACJI POŻARU I ODDYMIANIA 3.1. Instalacja sygnalizacji pożaru 3.1.1. Stanowisko dozoru 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE.

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. Obiekt MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE Adres 02 958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOMLPEKS PAŁACOWO PARKOWY W TERESINIE OŚRODEK SZKOLENIOWO REHABILITACYJNY KRUS. AL. DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 1, 96-515 TERESIN. INSTALACJE TELETECHNICZNE.

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu.

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Spis treści 1. Wykonanie robót Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD)

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE. Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Instalacja Systemu Oddymiania (SOD) INWESTOR: ZSEiT Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych Pasłęk al. Wojska Polskiego 36 Adaptacja III piętra internatu na

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ H" - INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : SYSTEM ODDYMIANIA DZIEDZIŃCA I KL.SCHODOWEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka INWESTOR : Gmina Dopiewo ADRES INWESTORA : 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c BRANŻA :

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji

2. Zawartość dokumentacji 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej. 5. Opis techniczny instalacji oddymiania. 3. Spis

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 29, Gdynia ul. Unruga 53. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

CPV 45453000-7 SPIS TREŚCI

CPV 45453000-7 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 URZĄDZENIA I MATERIAŁY... 2 SPRZĘT...3 TRANSPORT... 3 WYKONANIE ROBÓT... 3 KONTROLA JAKOŚCI... 6 OBMIAR ROBÓT...6 ODBIÓR ROBÓT...6 ROZLICZENIE ROBÓT...8 DOKUMENTY ZWIĄZANE... 8 Wszystkim

Bardziej szczegółowo