SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLNA 26. S P I S T R E Ś C I"

Transkrypt

1

2 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. S P I S T R E Ś C I OŚWIDCZENIE PROJEKTNT 2 UPRWNIENI BUDOWLNE PROJEKTNT 3 WPIS DO PIIB PROJEKTNT 4 Karta uzgodnień 5 1 Podstawa opracowania 6 2 Cel opracowania 6 3 Charakterystyka obiektu 7 4 Opis systemu sygnalizacji pożarowej 7 5 Opis systemu oddymiania 9 6 Opis instalacji kablowej 11 7 Wykaz urządzeń 12 8 Pojemność baterii akumulatorów 13 9 Zalecenia eksploatacyjne i konserwacyjne 14 BIOZ 15 Świadectwa dopuszczenia wyrobów do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej 19 Część rysunkowa STRON 1

3 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. JN WEJS 1628/94/Lo (imię, nazwisko) (nr uprawnień) WKP/BO/0409/08 (nr członkowski izby zawodowej) OŚWIDCZENIE PROJEKTNT LUB OSOBY SPRWDZJĄCEJ PROJEKT BUDOWLNY Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany pt: INSTLCJ SYSTEMU SYGNLIZCJI POŻROWEJ (SSP) I STEROWNI ODDYMINIEM (SO) Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 15 w Ostrowie Wlkp. (podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji) sporządzony w maju 2014 dla Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski (podać inwestora) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. (imię, nazwisko, pieczęć) 1 2 wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz z późn. zmianami) niepotrzebne skreślić STRON 2

4 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. STRON 3

5 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. STRON 4

6 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. KRT UZGODNIEŃ Przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie ich realizacji należy dokonywać uzgodnień z następującymi osobami: 1. Inspektor nadzoru robót. 2. Rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej Wszystkie zastosowane urządzenia do monitoringu pożarowego są zgodne z wymaganiami ustawowymi i posiadają niezbędne Świadectwo Dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. STRON 5

7 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN PODSTW OPRCOWNI Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Postanowienie nr 206/2014 i nr 206-1/2014 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. PRWO BUDOWLNE (Dz.U. z 2013r. poz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O OCHRONIE PZECIWPOŻROWEJ (Dz.U nr 178, poz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami Dz.U nr 33 poz. 270, Dz.U nr 109 poz. 1156, Dz.U nr 201 poz. 1238, Dz.U nr 228 poz. 1514, Dz.U nr 56 poz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i dministracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U nr 143 poz ze zmianą Dz.U nr 85 poz. 553 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i dministracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawieuzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U nr 121 poz ze zmianą Dz.U nr 119 poz. 998 z późniejszymi zmianami) PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pożarowej PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 1 21 PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. PN-EN Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych EN Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 9: Wymagania techniczne dotyczące sterowania systemami odprowadzania dymu i ciepła PN-ISO Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie. Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu POLON Instrukcje eksploatacji urządzeń opracowane przez producentów 2. CEL OPRCOWNI Głównym celem projektowanego systemu sygnalizacji pożarowej jest podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynku poprzez szybkie alarmowanie o potrzebie ewakuacji ludzi z budynku. Jest to szczególnie ważne w przedszkolu, ponieważ mamy do czynienia z dziećmi, których ewakuacja jest bardziej skomplikowana. Projekt obejmuje instalację systemu sygnalizacji pożarowej wyposażoną w zasilanie podstawowe i rezerwowe oraz sterowanie systemem oddymiania klatki schodowej. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej składa się z automatycznych czujek dymu i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów optyczno-akustycznych oraz instalacji zasilającej. STRON 6

8 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN CHRKTERYSTYK OBIEKTU Budynek przedszkola jest budynkiem niskim wolnostojącym, trzykondygnacyjnym (podpiwniczonym) zlokalizowanym na działce nr 40/9. w budynku znajdują się pomieszczenia: piwnica pomieszczenia magazynowe, techniczne, warsztat, węzeł CO; parter sale dydaktyczne, szatnie dzieci, gabinet dyrektora, wc i łazienki, pralnia, szatnia personelu, przygotowalnia posiłków, zmywalnia, magazyn; piętro sale dydaktyczne, wc i łazienki, pokój intendenta, pokój nauczycielski, pokój zajęć dydaktycznych, kuchnia, magazynek. W budynku przedszkola znajduje się wkomponowane w bryłę budynku dwukondygnacyjne mieszkanie prywatne z niezależnym wejściem z zewnątrz (poza zakresem opracowania). Komunikację pionową w budynku umożliwiają dwie klatki schodowe: K1 parter, piętro K2 piwnica, parter, piętro klatka techniczna, nie jest przeznaczona do ewakuacji CHRKTERYSTYK POŻROW OBIEKTU Przeznaczenie obiektu: przedszkole Kategoria zagrożenia: piwnica PM, parter ZLII, ZLIV, piętro ZLII, ZLIV Wysokość: budynek niski Liczna kondygnacji trzy: piwnica, parter, piętro, Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: nie dotyczy Klasa odporności pożarowej: C Istniejące urządzenia przeciwpożarowe: brak. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: brak. Inne ważne dane - budynek posiada: - przeciwpożarowy wyłącznik prądu - podręczny sprzęt gaśniczy w ilości 1 gaśnica 2 kg / 100 m 2 - wewnętrzną instalację hydrantową - instalację oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) - instalację odgromową 4. OPIS SYSTEMU SYGNLIZCJI POŻROWEJ System sygnalizacji pożarowej został skonfigurowany w oparciu o centralę typu POLON 4100, czujki optyczne DUR 4043, ręczne ostrzegacze pożarowe ROP 4001M oraz sygnalizator akustyczno-optyczne S-K7N. Przyciski pożarowe umieszczono w pobliżu centrali CSP. Centralę POLON 4100 zaprojektowano w biurze dyrekcji na parterze. Ilość i rozmieszczenie czujek dobrano w zależności od powierzchni oraz geometrii pomieszczeń (powierzchnia, kształt stropu, wysokość itp.), przeznaczenia a także warunków otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu. Doboru dokonano w taki sposób, aby możliwe było wczesne wykrycie pożaru przy zapewnieniu minimalnej ilości fałszywych alarmów. W każdym pomieszczeniu nadzorowanej strefy jest przewidziana co najmniej jedna czujka automatyczna. W pomieszczeniach o szerokości do 3m, odległości między czujkami nie powinny przekraczać 15m. Odległość między czujką a ścianą nie może przekraczać 7,5 m. W żadnym jednak przypadku nie należy przekraczać maksymalnej powierzchni dozorowania. Przy rozmieszczeniu czujek, zgodnie z przepisami nie uwzględniono podciągów o wysokości do 20cm. Rozmieszczenie czujek przedstawiono na załączonych rysunkach. STRON 7

9 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. Zachowano następujące parametry: D - maksymalny poziomy odstęp między najbardziej odległym punktem na stropie a czujką w metrach, - maksymalna powierzchnia dozorowania w metrach kwadratowych. Tabela dla pomieszczeń o powierzchni powyżej 60 m2. Wysokość pomieszczenia do > 30 D D D < 6 m 5,8 60 7,2 80 9, m 6,7 80 8, ,9 120 MONTŻ CZUJEK PUNKTOWYCH Rozmieszczenie czujek zaprojektowano tak, aby nie przekraczać wymaganej, maksymalnej powierzchni dozorowania. Zlokalizowano ją w punkcie środkowym pola stropowego chronionego pomieszczenia, przestrzeni lub symetrycznie wzdłuż pomieszczenia z zachowaniem odpowiednich odstępów od ścian i między kolejnymi czujkami. Czujki należy montować w miejscach wskazanych przez konserwatora zabytków, kolorystycznie dobrać do koloru podłoża. Lokalizację czujek, ilość oraz ich rodzaje przedstawiono na planach instalacji. Sposób połączenia z modułami pętlowymi centrali przedstawiono na schemacie ideowym SSP. Przy projektowaniu lokalizacji czujek stosowano się do poniższych zasad: odległość czujek od ścian nie może być mniejsza niż 0,5 m, jeżeli w pomieszczeniu występują podciągi, belki lub przebiegające pod stropem kanały wentylacyjne, w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu, to odległość czujek od tych elementów również nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, odstęp poziomy i pionowy czujek od urządzeń lub materiałów składowanych nie może być mniejszy niż 0,5 m, minimalna odległość czujek od kratek wentylacyjnych wynosi 1,5 m, odległość czujek od opraw oświetleniowych winna wynosić 0,3-0,5 m MONTŻ PRZYCISKÓW POŻROWYCH Przyciski pożarowe (ROP-y) zaprojektowano w miejscach pokazanych na planach instalacji, na wysokości 140 cm (pomiędzy cm) od podłogi. STRON 8

10 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN OPIS SYSTEMU ODDYMINI W celu oddymiania klatki schodowej należy ją wydzielić pożarowo odrębne opracowanie. Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej będzie realizowane poprzez klapę dymową zainstalowanej w dachu, oraz otwarcie drzwi wejściowych w celu dostarczenia powietrza. Otwarcie klapy dymowej w dachu nastąpi po wykryciu pożaru przez System Sygnalizacji Pożarowej SSP, lub przez przyciski oddymiające wpięte do centrali oddymiającej CSO. Dobór powierzchni oddymiania: Wymagana powierzchnia czynna oddymiania cz na klatce schodowej budynków niskich i średniowysokich powinna wynosić, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej, a w budynkach wysokich nie mniej niż 7,5%. Rozpatrywany obiekt jest budynkiem niskim, dla klatek schodowych przyjęto 5% średniej powierzchni rzutu poziomego podłogi. OBLICZENI: Z uwagi na specyfikę obiektu, przyjęta do obliczeń przyjęto powierzchnię rzutu poziomego podłogi klatki schodowej na piętrze 33,27m 2. α=5% ; F=33,27m 2 cz =5%*F = 1,6635m 2 w budynkach niskich: cz 1,0m 2 cz =1,67m 2 Dla projektowanego systemu oddymiania klatki schodowej, powierzchnia czynna oddymiania nie może być mniejsza niż 1,67m 2. Warunek ten spełnia np. klapa dymowa jednoskrzydłowa o wym. 120x210 ze spojlerami (kopułka z poliwęglanu komorowego PC16/4 mleczna, Uk=1,8W/m2K, SL550) pow. czynna oddymiania 1,77m 2. W tym celu należy wykonać otwór w dachu i osadzić klapę dymową. NPOWIETRZNIE W celu zapewnienia powietrza uzupełniającego, należy przewidzieć odpowiednią liczbę otworów doprowadzających. Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być i tak się projektuje co najmniej o 30% większa niż suma geometryczna powierzchni klapy dymowej w odniesieniu do powierzchni przestrzeni poddachowej (R) dachu; możliwe jest tu wliczenie okien w dolnej części pomieszczenia oraz drzwi, które w przypadku pożaru dadzą się otworzyć od zewnątrz. Odpowiedni napływ świeżego powietrza będzie zapewniony poprzez drzwi wyjściowe. Drzwi spełniają następujące warunki: otwierane na zewnątrz; przy otwieraniu nie będą zawężać drogi ewakuacji; otwarcie następuje automatycznie po wykryciu zadymienia przez System Oddymiania; ewentualny system domofonowy lub kontroli dostępu, utrzymujący drzwi napowietrzające w normalnie zamkniętej pozycji, należy dostosować do następujących wymagań: o zanik prądu na ryglu powoduje jego otwarcie (zastosowanie rygla elektromagnetycznego rewersyjnego) o wejście centrali w stan alarmu spowoduje odcięcie napięcia do rygla i możliwość otwarcia drzwi poprzez napęd drzwiowy. STRON 9

11 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. Napowietrzanie klatki schodowej będzie realizowane przez otwarcie drzwi wejściowych do budynku o wymiarach 110x200 [cm] 2,2 m 2, co dodatkowo ułatwi ewakuację. Drzwi należy wyposażyć w napęd drzwiowy. Zasilanie napędów należy wykonać przewodem HDGs 3x2,5mm 2 mocowanych na certyfikowanych uchwytach minimum E30. Centrala sterująca oddymianiem FG 2004 Centrala sterująca typ FG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energię elektryczną 24VDC do: napędów klap i okien oddymiających (wyciągów dymu), napędów drzwi napowietrzających, Centrala realizuje funkcje: oddymiania PPOŻ, przewietrzania, zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem. Funkcja oddymiania PPOŻ realizowana jest w przypadku zadziałania automatycznej czujki dymu względnie temperatury, wciśnięcia przycisku Uruchomienie w ręcznym przycisku oddymiania (RPO) lub wysterowania zewnętrznym sygnałem alarmowym np.: z centrali sygnalizacji pożaru (CSP). Funkcję przewietrzania realizuje się przy pomocy ręcznego przycisku przewietrzania (PP) funkcja dodatkowa nie objęta niniejszym projektem. Funkcję zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczna czujka pogodowa deszcz/wiatr (CDW) funkcja dodatkowa nie objęta niniejszym projektem. Przyciski oddymiania RPO-01 Przycisk RPO-01 przeznaczony jest do ręcznego załączania alarmu. Zbicie szybki oraz wciśnięcie przycisku "URUCHOMIENIE" powoduje otwarcie przez centralę wyciągów dymu. Wewnątrz wyłącznika oddymiania znajdują się trzy diody, które wskazują następujące stany systemu oddymiania: uszkodzenie, dozór, uruchomienie. Napęd drzwiowy Siłowniki (napędy) elektryczne służą do otwierania otworów oddymiających w fasadach lub w dachu budynku w celu codziennej wentylacji lub odprowadzenia na zewnątrz trujących gazów w razie pożaru. Siłownik przeznaczony jest do otwierania drzwi napowietrzających w systemie oddymiania i odprowadzania gorąca w razie pożaru. Ramie napędu i skrzydło drzwi nie są ze sobą połączone tylko pchane mechanizmem z rolką. Otwarcie drzwi ręcznie jest zawsze możliwe. Zalecamy stosowanie siłownika wraz centralami oddymiania esco. Siłownik do drzwi napowietrzających jest ekstremalnie kompaktowym urządzeniem nie potrzebującym łańcucha lub śruby. Ramie siłownika obraca się względem korpusu. Siłownik jest symetryczny i można go z łatwością przeprogramować z kierunku obrotu lewego naprawy, za pomocą portu programującego. Szczegóły techniczne: przystosowany do oddymiania duży kąt otwarcia skok 616 mm dla 300 N czas otwarcia nie całe 60 sekund przekładnia o wysokiej wydajności elektroniczne sterowanie elektroniczny skok delikatne ruszenie inteligentny system konsol umożliwiający montaż napędu na wewnętrznej lub bocznej stronie ościeżnicy gniazdo programowania niski pobór prądu i wysoka sprawność możliwe wykonanie w kolorze (RL, DB) STRON 10

12 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN OPIS INSTLCJI KBLOWEJ Pętle dozorowe należy wykonać instalacyjnych. przewodem YnTKSY ekw 1x2x0,8 układanym w listwach Linie sygnałowe oraz zasilania 230 V~ wykonano przewodem niepalnym HDGs 2x1, HDGs 3x2,5, które mocować osprzętem metalowym. Rodzaje przewodów i połączeń pokazano na schematach ideowych. Połączenia między centralą CSO i czujkami należy wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8. Połączenia między centralą CSO i przyciskami oddymiania należy wykonać kablem HTKSH PH90 4x2x0,8. Połączenia między centralą CSO i siłownikami i napędami należy wykonać kablem HDGs 3x2,5. Połączenia pomiędzy linią sterującą a siłownikiem i napędem drzwiowym należy wykonać w puszcze instalacyjnej PIP 2. Do prowadzenia instalacji kablem niepalnym HDGs należy zastosować metalowe uchwytki i kołki. Przewody linii dozorowych należy prowadzić w listwach PCV lub pod tynkiem. Przewody przechodzące przez ścianę lub stropy należy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach). Przepusty w ścianach i stropach należy wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych, przez które przechodzą. Wszystkie przewody należy prowadzić w odległości, co najmniej 0,3 m od instalacji energetycznej. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w rurkach winidurowych. Metalowe korytka i rurki uziemić. STRON 11

13 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN WYKZ URZĄDZEŃ System Sygnalizacji Pożarowej Lp. Opis Nr katalogowy Typ Ilość Nr certyfikatu / świadectwa dopuszczenia 1. Centrala systemu sygnalizacji pożarowej POLON 4100 szt kumulator 12V/18h szt Czujka optyczna dymu DUR 4043 szt /CPD/ Gniazdo czujki G 40 szt Przycisk ROP ROP 4001M szt Element kontrolno-sterujący EKS 4001 szt Obudowa 1xEKS szt Wewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny S-K7N szt Puszka instalacyjna PIP-1 szt Przewód (linie dozorowe) YnTKSYekw 1x2x0,8 m / /CPD/ / /CPD/ /CPD/ / /CPD/ /2015 RT CNBOP-0015/2008 T /2005/ / /2010 T /2006/ Przewód (sterowanie) HDGs 2x1 m /2011 Przewód (zasilanie) HDGs 3x1,5 m / Listwy instalacyjne m 600 nie wymaga 14. Rury winidurowe m nie wymaga 15. Uchwyty i kołki metalowe kpl. 500 T /2010 wyd / / Wyłączniki nadprądowe B 10 szt. 1 nie wymaga 17. Materiały instalacyjne (uchwyty, kołki, itp.) kpl. 1 nie wymaga System Oddymiania Lp. Opis Typ Ilość 1 Klapa dymowa kopułka z poliwęglanu komorowego PC16/4 mleczna, Uk=1,8W/m2K, SL550 ze spojlerami pow. czynna oddymiania 1,77m 2 wraz z napędem elektrycznym 24DC 2 Napęd drzwiowy BS szt. 2 3 Kątownik lub płyta montażowa do szt. 2 BS Nr certyfikatu / świadectwa dopuszczenia kpl. 1 ITB T / / Puszka instalacyjna PIP 1 szt. 3 nie wymaga 5 FG2004/8 1517/2013 Centrala oddymiania szt. 1 1L2G 2869/ kumulator 12V / 5h szt. 2 nie wymaga /2013 Przycisk oddymiania RPO-01 szt / HTKSH PH /2010 Przewód instalacyjny kpl. 1 4x2x0,8 2742/ Przewód instalacyjny HDGs 3x2,5 kpl. 1 T /2006/ / / Listwy instalacyjne kpl. 1 nie wymaga 11 Materiały instalacyjne: kołki, nie wymaga kpl. 1 uchwyty, wkręty itp. STRON 12

14 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN POJEMNOŚĆ BTERII KUMULTORÓW dresy Nr linii Ogra n. prądu 0,15 0,15 0,15 0,3 0,15 0,12 0,17 0,15 0,135 0,6 0,165 0,15 0,15 6 0,6 DIO DOR DUT DOP Georgi Gyoshev OBLICZNIE PRMETRÓW LINII DOZOROWYCH I ZSILNI DL CENTRLI POLON 4100 DOT TUN DPR DUR ROP SL EKS EWS EWK CR DUR 4047 radio UCS 4000 /6000 Tryb 1 R k =13k Tryb 2 R k =5,6k Tryb 3 R k =47k DC Tryb 4 R k =13k Tryb 5 DOP- 40 Tryb 6 R k =33k Łączny prąd dozorowania [m] Długość [km] KBEL Rezystancja [Ω/km] Pojemność [nf/km] Rezystancj a linii [Ω] Pojem- ność linii [nf] UWGI TB-OBL ,64 0,6 37, ,5 90 Parametry prawidłowe ,84 0,3 37, ,25 45 Parametry prawidłowe RZEM ,9 Parametry centrali prawidłowe OBLICZENIE POJEMNOŚCI KUMULTORÓW REZERWOWYCH Liczba linii Wykorzystane linie sygnałowe Pobór prądu przez urz. zewnętrzne Pobór prądu łącznie Wymagany czas pracy Pojemność akumulatorów LS1 dozorowanie [] alarmowanie [] dozorowanie [] alarmowanie [] [h] [h] ,24 0, ,264 STRON 13

15 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN ZLECENI EKSPLOTCYJNE I KONSERWCYJNE Zgodnie z obowiązującym prawem w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być regularnie kontrolowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny być zawarte natychmiast po zakończeniu montażu, niezależnie od tego czy, obiekt jest użytkowany, czy też nie. Umowa powinna być zawarta pomiędzy użytkownikiem i/lub właścicielem a osobą prawną lub fizyczną, kompetentną w zakresie kontroli, obsługi technicznej i naprawy. Umowa powinna określać sposób zapewnienia dostępu do obiektu oraz czas usunięcia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny być wyraźnie uwidocznione przy centrali systemu sygnalizacji pożarowej. OBSŁUG KWRTLN Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, osoba kompetentna (konserwator): sprawdziła wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podjęła niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji, sprawdziła, czy centrala systemu sygnalizacji pożarowej wskazuje stan dozorowania, lub czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji i czy we właściwy sposób został zawiadomiony konserwator, sprawdziła, czy po każdym zarejestrowanym alarmie podjęto odpowiednie działania, spowodowała zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala systemu sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, sprawdziła, czy nadzorowanie uszkodzeń centrali systemu sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo, tam, gdzie to możliwe, spowodowała zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego, dokonała rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w obiekcie lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych; uzupełniła zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki. OBSŁUG ROCZN Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej jeden raz w roku osoba kompetentna (konserwator): przeprowadził próby zalecane do obsługi kwartalnej, sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta. Chociaż każda czujka powinna być sprawdzana raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej konserwacji kwartalnej, sprawdził zdatność CSP do uaktywnienia wszystkich wyjść funkcji pomocniczych, sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych; sprawdził także, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne, sprawdził stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta. STRON 14

16 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRON ZDROWI (BIOZ) DL ROBÓT MONTŻOWYCH SYSTEMU SYGNLIZCJI POŻROWEJ Obiekt: PRZEDSZKOLE NR 15 Ostrów Wlkp., ul. Szkolna 26 Inwestor: GMIN MISTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 18 Opracował: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa WTR Buchwald & Płóciniczak Spółka Jawna Leszno, ul. Kościelna 14 STRON 15

17 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRON ZDROWI (BIOZ) DL ROBÓT MONTŻOWYCH SYSTEMU SYGNLIZCJI POŻROWEJ I SYSTEMU STEROWNI ODDYMINIEM W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 15 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM. 1. Wstęp Wszystkie materiały użyte do wykonania robót budowlano montażowych muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz atesty i odpowiadać wymaganiom Polskich Norm, norm branżowych lub norm zakładowych. W przypadku braku norm wymagania techniczne dotyczące przewodów i osprzętu powinny być uzgodnione między wytwórcą i odbiorcą. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami. 2. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca przystępujący do budowy winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót. Narzędzia pracy powinny być utrzymane w należytym stanie technicznym, gwarantującą bezpieczną obsługę. Zabrania się używania narzędzi niesprawnych bądź uszkodzonych. Przed każdorazowym użyciem sprzętu ochronnego należy sprawdzić datę ważności oraz stwierdzić brak uszkodzeń. Narzędzia należy przechowywać w miejscach do tego celu wyznaczonych. 3. Transport Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 4. Kontrola jakości robót Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora budowy o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 5. Odbiór robót Odbiory robót będą prowadzone w etapach: 1. - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 2. - odbiór częściowy 3. - odbiór ostateczny Warunkiem dokonania kompleksowego odbioru ostatecznego zadania będzie dokonanie odbioru końcowego oraz przekazanie do eksploatacji odpowiednich części zadania. Do odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poza dokumentami wymienionymi w powyższych specyfikacjach: 1. - oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy i prawidłowym wykonaniu robót oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do należytego stanu i porządku. 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy Praca przy urządzeniach elektroenergetycznych ze względu jej niebezpieczny charakter wymaga szczególnej ostrożności i uwagi. Wymaga tez znajomości zasad organizacji pracy oraz wymagań ustalonych obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasadniczym aktem prawnym regulującym kompleksowo sprawy BHP są przepisy działu dziesiątego ustawy z dnia 26.VI.1974 r. - Kodeks Pracy (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 141 z roku 1974 oraz Dziennik Ustaw nr 16 poz. 91 z roku 1975). STRON 16

18 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN Obowiązki zakładu pracy Według obowiązujących przepisów zakład pracy zobowiązany jest: zapewnić pracownikom w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i techniki bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić w tym zakresie systematyczne szkolenie wszystkich pracowników, utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, wyposażyć pracowników w zależności od warunków i rodzajów pracy w niezbędne narzędzia pracy, sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną, zaznajomić pracowników z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, związanymi z wykonywaniem przez nich prac. Przyjęcie do wiadomości tych przepisów musi być przez pracownika potwierdzone pisemnie, wydawać możliwie dokładne instrukcje i inne niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny na poszczególnych stanowiskach pracy. Instrukcje te powinny być doręczone za pokwitowaniem, w miejscach widocznych wywieszać niezbędne informacje zawierające wskazówki w zakresie postępowania w razie wypadku (porażenia prądem, awarii, pożaru itp.), oraz wyciągi z odpowiednich przepisów BHP określających podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy, stosować środki zapobiegające powstawaniu chorób zawodowych oraz utrzymywać w sprawności urządzenia służące do przeciwdziałania czynnikom powodującym choroby zawodowe, systematycznie prowadzić badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, badać stan wypadkowości przy pracy oraz zachorowalności na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami pracy i stosować odpowiednie środki zapobiegawcze, zapewniać pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz zapewnić pranie, odkasanie, suszenie i odkurzanie odzieży osobistej, umożliwiać innym zakładom pracy prowadzącym na jego terenie prace w zorganizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 8. Obowiązki osób kierownictwa i dozoru Organizować środowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Zapewnić podległym pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochronny oraz systematycznie dopilnowywać, aby środki te były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Organizowanie przygotowania i prowadzenia prac w sposób zabezpieczający przed chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy, Zapewnienie higienicznego stanu pomieszczeń pracy oraz bezpiecznego wyposażenia technicznego, Zapewnienie przestrzegania przez pracowników przepisów ppoż. i BHP. 9. Obowiązki pracowników Przestrzeganie bezpiecznych warunków pracy stanowi jeden z podstawowych obowiązków każdego pracownika na każdym stanowisku pracy na budowie. Każdy pracowni zobowiązany jest: 1) Znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 2) Na każdym stanowisku wykonywać prace w sposób zgodny z zasadami BHP oraz przestrzegać zarządzeń wydanych w tym zakresie, 3) Dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządku w miejscu pracy, 4) Przydzieloną odzież ochronną i robocza oraz sprzęt ochrony osobistej używać zgodnie z przeznaczeniem, 5) Niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w zakładzie wypadku pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. 10. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 3) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do usytuowania, 4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. STRON 17

19 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN Szkolenie pracowników w zakresie BHP Nie wolno dopuszczać pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada dostatecznej umiejętności oraz znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. STRON 18

20 SYSTEM SYGNLIZCJI POŻROWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 15 SYSTEM STEROWNI ODDYMINIEM OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. SZKOLN 26. ŚWIDECTW DOPUSZCZENI WYROBÓW DO UŻYTKOWNI W OCHRONIE PRZECIWPOŻROWEJ STRON 19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo