PROTOKÓŁ z przeglądu ogólnobudowlanego i wentylacyjnego obiektu i jego otoczenia Warszawa, Al. gen. Sikorskiego 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z przeglądu ogólnobudowlanego i wentylacyjnego obiektu i jego otoczenia Warszawa, Al. gen. Sikorskiego 13"

Transkrypt

1 1 PROTOKÓŁ z przeglądu ogólnobudowlanego i wentylacyjnego obiektu i jego otoczenia Warszawa, Al. gen. Sikorskiego Podstawa opracowania: Zlecenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej dla firmy MDBud Mariusz Dusiński; Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, w tym: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836);

2 2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041); Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 203 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563); Europejskie i Polskie Normy; Aprobaty Techniczne; Zasady sztuki budowlanej.

3 3 2. Charakterystyka nieruchomości. Dane lokalizacyjne: Adres nieruchomości: Warszawa, Al. gen. Sikorskiego 13 Działki ewidencyjne: 21, 22, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26, 35/1, 35/3, 35/4 z obrębu usytuowanego w Warszawie przy ul. Pory/Sikorskiego. Administrator: Maria SOCHA Inwestor: Versal-Stegny Sp. z o.o., ul. Legionowa 28 lok. 202, Białystok Projektant: ARP Przygotowanie Inwestycji, ul. Nałęczowska 64, Warszawa Zestawienie charakterystycznych powierzchni i kubatur: Powierzchni zabudowy 2.052,04 m 2 Powierzchnia całkowita ,25 m 2 Powierzchnia użytkowa mieszkań 5.364,72 m 2 Powierzchnia garażu 1.717,53 m 2 Kubatura ,29 m 3 Liczba lokali mieszkalnych 66

4 4 Opis budynku i zagospodarowanie terenu: Budynek mieszkalny wielorodzinny, 2-członowy, o wysokości 7 kondygnacji nadziemnych z 1-kondygnacyjnym wielostanowiskowym garażem podziemnym dla samochodów osobowych. Obiekt wolnostojący, podpiwniczony, posadowiony na stopach i ławach fundamentowych z wodoszczelnego betonu B-35. W podziemiu ściany monolityczne oraz słupy żelbetowe. Konstrukcja nadziemia mieszana żelbetowy szkielet z wypełnieniem w postaci ścian z cegły szczelinowej. Stropy żelbetowe monolityczne bezpodciągowe. Klatki i biegi schodowe żelbetowe monolityczne. Dach płaski ze spadkami i odprowadzaniem wody do wewnątrz w formie stropodachu niewentylowanego. Elewacja - w parterze w piaskowcu, powyżej tynk akrylowy lub silikonowy barwiony. Budynek wyposażony jest w trzy dźwigi 2 w klatce A i 1 w klatce B. Budynek wyposażony w sieci i instalacje: wodociągową i do celów ppoż. z sieci miejskiej; sanitarną włączoną do sieci miejskiej; deszczową włączoną do sieci miejskiej; centralnego ogrzewania i ciepłej wody z węzłem cieplnym zasilaną z sieci miejskiej; wentylacyjną mechaniczną wyciągową. elektroenergetyczną.

5 5 3. Analiza dokumentacji powykonawczej. Decyzje administracyjne wydane w toku procesu inwestycyjnego: decyzje zatwierdzające projekt budowlany i wydające pozwolenie na budowę: o Nr 54/A/MOK/2006 z dn r. wydana przez Prezydenta M. St. Warszawy zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę; o Nr IIOT/167/2008 z dn r. wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy nakładająca na inwestora obowiązek przedłożenia w organie nadzoru budowlanego projektu budowlanego zamiennego; o Nr IIOT/213/2008 z dn r. wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy zatwierdzająca projekt budowlano-wykonawczy zamienny. decyzja o pozwoleniu na użytkowanie: o Nr IIOT/358/U/2008 z dn r. wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy (ostateczna z dniem r.). Podczas niniejszego przeglądu analizie zostały poddane ponadto następujące elementy dokumentacji powykonawczej będącej w trakcie przekazywania przez inwestora administratorowi: posiadane decyzje administracyjne; projekty powykonawcze; protokóły badań i sprawdzeń, deklaracje i certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów budowlanych. UWAGI DO DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ: BRAK KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO! Zgodnie z 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego Książka (obiektu budowlanego przyp.) powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, zwanego dalej obiektem, do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.

6 6 BRAK DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH; BRAK UWIERZYTELNIONYCH KOPII DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH WYDANYCH W TRAKCIE PROCESU INWESTYCYJNEGO; BRAK UWIERZYTELNIONYCH KOPII DECYZJI O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE LOKALI USŁUGOWYCH. Podstawa: Art. 3, pkt. 14 oraz art. 60 ustawy Prawo budowlane.

7 7 4. Kontrola stanu technicznego budynku i jego otoczenia wraz z wykazem usterek. W miesiącu maju 2009 roku w ramach wykonywanego przeglądu ogólnobudowlanego i wentylacyjnego dokonano przeglądów stanu technicznego obiektu. W wyniku przeprowadzonych przeglądów stwierdzono występowanie następujących wad i usterek: BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA: 1. Liczne wysolenia na krawędziach i dolnych płaszczyznach płyt balkonowych świadczące o przenikaniu wilgoci, prowadzące do degradacji konstrukcji balkonów. niego o wykonanie naprawy izolacji przeciwwilgociowej balkonów. 2. W związku z tym, że klimatyzatory zamontowane we wjeździe do garażu istotnie zanieczyszczają elewację, należy zobowiązać ich użytkowników do regularnego usuwania zabrudzeń.

8 8 3. Brak balustrady przy schodach zewnętrznych prowadzących na teren nieruchomości. Zgodnie z 296 Warunków technicznych... schody zewnętrzne służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5m, powinny być zaopatrzone w balustrady. niego o doprojektowanie i wykonanie balustrad przy schodach wejściowych. 4. Brak zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych w jedynym wejściu na teren nieruchomości wyposażonym w system kontroli dostępu. niego o dostosowanie wejścia przy klatce A do potrzeb osób niepełnosprawnych lub wyposażenie furtki przy klatce B w system kontroli dostępu. 5. Brak wyposażenie furtki przy klatce B w system kontroli dostępu (domofonowy). W dokumentacji powykonawczej znajdującej się u administratora brak jest projektu powykonawczego instalacji niskoprądowych, w tym systemu kontroli dostępu i instalacji domofonowej. Nie można więc dokonać weryfikacji zgodności wykonanie z założeniami projektowymi. Powyższe należy również poddać analizie pod kątem zabezpieczenia ppoż. w zakresie ewentualnej konieczności zapewnienia ewakuacji furtką znajdującą się najbliżej wejścia do klatki B.

9 9 niego o uzupełnienie dokumentacji powykonawczej instalacji niskoprądowych oraz uzyskać opinię rzeczoznawcy ppoż. w zakresie możliwości pozostawienia furtki zamkniętej na stałe. 6. Brak wyposażenia w samozamykacze większości drzwi o deklarowanej odporności ogniowej do pomieszczeń technicznych. Stanowi to naruszenie 240 ust. 6 Warunków technicznych... niego o wyposażenie wszystkich drzwi o deklarowanej odporności ogniowej w samozamykacze. 7. Niezastosowanie w garażu oraz na korytarzach klatek schodowych wymaganych drzwi o odporności ogniowej EI30 w wejściach do komórek lokatorskich i pomieszczeń technicznych. Stanowi to rażące naruszenie wymagań ppoż. określonych w dokumentacji powykonawczej (w opisie technicznym i w części rysunkowej). niego o wyposażenie ww. pomieszczeń w drzwi o określonej w dokumentacji

10 10 powykonawczej odporności ogniowej wraz z przekazaniem odpowiednich certyfikatów zgodności. 8. Niezastosowanie wymaganych drzwi windowych o odporności ogniowej EI30 w klatce A. Stanowi to rażące naruszenie wymagań ppoż. określonych w dokumentacji powykonawczej (w części rysunkowej). niego o wyposażenie wind w klatce A w drzwi o określonej w dokumentacji powykonawczej odporności ogniowej wraz z przekazaniem odpowiednich certyfikatów zgodności. 9. Oznakowanie jako drogi ewakuacyjnej wejścia do przedsionka wind podczas, gdy kierunek ewakuacji powinien przebiegać klatką schodową. Ponadto w momencie wejścia do przedsionka wind wyjście z niego bez klucza jest niemożliwe. niego o doprowadzenie oznakowania ewakuacyjnego do zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym przywołaną w dokumentacji normą PN-92/N-01256/01 i 02) oraz dokumentacją projektową, co powinno zostać ostatecznie potwierdzone opinią rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż..

11 Pozostawione kable i nieuszczelnione przepusty w rozdzielni nn. niego o usunięcie ww. usterek w pomieszczeniu rozdzielni nn. 11. Nieprawidłowo wykonana i niewykończona kratka wentylacyjna między węzłem cieplnym a rozdzielnią nn. niego o usunięcie ww. usterki. 12. Niedbałe wykonanie ścianek dzielących pomieszczenia techniczne, niedopuszczalne wypełnianie styropianem (materiałem łatwopalnym). niego o usunięcie ww. usterki.

12 Nieuszczelnione przejścia instalacyjne przez strop garażu oraz liczne braki uszczelnień ogniowych przejść instalacyjnych przez ściany stanowiące oddzielenia pożarowe. niego o pilne uzupełnienie brakujących uszczelnień. 14. Spękania posadzki garażowej: pęknięcia płyt betonowych, wykruszenia naroży oraz krawędzi na styku z odwodnieniem liniowym. niego o wykonanie odpowiedniej naprawy ww. usterki (poprzez rozfrezowanie pęknięć, przedłużenie ich do najbliższej dylatacji oraz wypełnienie materiałem elastycznym).

13 Niedokończone wykończenie posadzki gresowej w wentylatorni przy klatce A. niego o usunięcie ww. usterki. 16. Brak ocieplenia odcinka rury zasilającej hydrant przy klatce A. niego o usunięcie ww. usterki. 17. Niedopuszczalne mocowanie instalacji odgromowej do obudów kanałów wentylacyjnych na dachu budynku. Należy przeprowadzić weryfikację zgodności wykonania instalacji elektrycznych (w tym odgromowej) z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie instalacji elektrycznych.

14 14 niego o usunięcie ww. usterki i doprowadzenie instalacji odgromowej do stanu wymaganego przepisami i dokumentacją powykonawczą. 18. Brak kratek zabezpieczających wloty do kominów wentylacyjnych. niego o uzupełnienie kratek zabezpieczających kominy wentylacyjne. 19. Niewłaściwe ułożenie i przyklejenie papy na dachu budynku oraz brak przewidzianej w dokumentacji powykonawczej wierzchniej warstwy zasypki żwirowej o gr. 8cm. niego o poprawienie ułożenia papy oraz uzupełnienie zasypki żwirowej, która pełni istotną rolę przedłużającą trwałość pokrycia dachu.

15 Brak wykończenia tynkiem strukturalnym podcienia przy wejściu do śmietnika. niego o wykonanie tynku na brakującym fragmencie. 21. Brak nawiewu w postaci kanału Z do pomieszczenia śmietnika. niego o uzupełnienie brakującego nawiewu zgodnie z dokumentacją powykonawczą. 22. Silna korozja wkrętów mocujących kratki kanałów Z wykonane ze stali nierdzewnej. niego o wymianę wkrętów na odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

16 Silna korozja stalowych kratek zabezpieczających wyloty kanałów Z z poziomu garaży na zewnątrz. niego o wymianę skorodowanych kratek na odpowiednio zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. 24. Silna korozja podkładek i śrub mocujących balustradę przy pochylni w okolicy śmietnika. niego o wymianę podkładek i śrub na odpowiednio zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.

17 Bardzo liczne spękania tynków na korytarzach spowodowane osiadaniem budynku oraz prawdopodobnie zbyt cienką warstwą tynku. niego o wykonanie naprawy ww. usterek poprzez zastosowanie w miejscach pęknięć siatek przeciwspękaniowych a następnie przemalowanie całych płaszczyzn ścian, na których wystąpiły usterki w celu odtworzenia estetyki korytarzy. 26. Zaciek na klatce schodowej B na spoczniku pomiędzy piętrem 1 a 2. niego o wykonanie naprawy ww. usterki poprzez usunięcie przyczyny powstawania zacieku a następnie jej skutków.

18 Brak zabezpieczeń przeciwpanicznych stanowiący naruszenie przepisów 250 ust. 1 Warunków technicznych.... niego o wykonanie zabezpieczeń przeciwpanicznych przy zejściach na poziom niższy (garaży) niż wyjście z budynku. 28. Niewłaściwe osadzenie drzwi z klatki schodowej A do garażu uniemożliwiające ich zamknięcie (drzwi ppoż.). niego o wykonanie naprawy ww. usterki.

19 Początki korozji elementów ogrodzenia zewnętrznego. niego o wykonanie naprawy poprzez oczyszczenie skorodowanych miejsc i ich ponowne zabezpieczenie przed korozją. 30. Ślady po silnym zawilgoceniu spowodowanym awarią pomp. niego o usunięcie skutków awarii.

20 20 BRANŻA SANITARNA: Instalacje sanitarne budynku Podstawą sporządzenia opracowania był przegląd budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 13 w Warszawie oraz analiza udostępnionej przez Zleceniodawcę Dokumentacji powykonawczej. Oględzinom poddano pomieszczenia techniczne, części wspólne oraz teren otaczający obiekt. W wnioskach opracowania odniesiono się do: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zwane dalej Warunkami ( ); PN-92/B Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu; PN-92/B Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu; oraz do dokumentacji powykonawczej Zleceniodawcy: PROJEKT WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu adres ul.pory-al.sikorskiego, Warszawa, Inwestor Versal Stegny Sp. z o.o., ul.legionowa 28 lok.202, Białystok opracowany przez inż. Zbigniewa PAŁKĘ oraz inż. Halinę KORYCKĄ w grudniu 2005 roku; DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażem podziemnym przy ul.sikorskiego w Warszawie opracowany przez mgr inż. Pawła SZAJDĘ w grudniu 2007 roku; PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Warszawa ul.pory Temat i Instalacja wentylacji mechanicznej garaży, pomieszczeń usługowych, Inwestor Wersal Stegny Sp. z o.o., ul.legionowa 28 lok.202, Białystok opracowany przez mgr inż. Zofię LESZCZYŃSKĄ w lutym 2007 roku; PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD.-KAN., C.C.W. I PPOŻ.. dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu adres ul.pory-al.sikorskiego, Warszawa, Inwestor Versal Stegny Sp. z o.o., ul.legionowa 28 lok.202, Białystok opracowany przez Jadwigę GĄSIOREK oraz mgr inż. Katarzynę LANGHANS w czerwcu 2005 roku z naniesioną klauzulą Dokumentacja powykonawcza ; PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu adres ul.pory-al.sikorskiego, Warszawa, Inwestor Versal Stegny Sp. z o.o.,

21 21 ul.legionowa 28 lok.202, Białystok opracowany przez inż. Zbigniewa PAŁKĘ w czerwcu 2005 roku z naniesioną klauzulą Dokumentacja powykonawcza ; PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu adres ul.pory-al.sikorskiego, Warszawa, Inwestor Versal Stegny Sp. z o.o., ul.legionowa 28 lok.202, Białystok opracowany przez inż. Zbigniewa PAŁKĘ w czerwcu 2005 roku z naniesioną klauzulą Dokumentacja powykonawcza ; Dokumentacji techniczno-ruchowych producentów urządzeń i materiałów oraz ich wskazówki montażowo-eksploatacyjne. Stwierdzone następujące usterki i niedociągnięcia (numeracja kolejna z uwzględnieniem usterek w branży ogólnobudowlanej): UWAGI WYKONAWCZE Wentylacja mechaniczna wyciągowa pomieszczeń mieszkalnych. 31. Brak wyrzutni powietrza. Jest to sprzeczne z Warunkami ( ), cyt Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umożliwiających odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek. Ponadto w

22 22 dokumentacji powykonawczej wskazano na str. 6 opisu, cyt.: wszystkie wyloty kanałów z wentylacji mechanicznej zakończone są elementami wyrzutni powietrza firmy INSTAL. Wymagana natychmiastowa instalacja wyrzutni oraz aktualizacja Dokumentacji powykonawczej 32. Brak elastycznych połączeń wentylatorów z przewodami wentylacyjnym oraz brak zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań pracującego wentylatora na elementy konstrukcyjne budynku. Jest to sprzeczne z Warunkami ( ), cyt Połączenia wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą elastycznych elementów łączących, z zachowaniem wymagań określonych w 267 ust. 7. oraz Instalacje i urządzenia, stanowiące techniczne wyposażenie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, nie mogą powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań, utrudniających eksploatację lub uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem. Wymagane natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz aktualizacja Dokumentacji powykonawczej

23 Osłony poziomych przewodów wentylacyjnych na dachu wykorzystano jako wsporniki do mocowania odciągów instalacji odgromowej. Ponadto osłon nie pomalowano. Prowadzi to do rozszczelnienia osłon, utraty właściwości izolacji termicznej i akustycznej izolacji. Ponadto w dokumentacji powykonawczej podano str. 5 opisu cyt.: płaszczem zewnętrznym z blachy ocynkowanej pomalowanej na kolor czarny. W czasie przeglądu nie stwierdzono pomalowanych osłon kanałów wentylacyjnych. Wymagane natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 34. Brak mocowania gniazd zasilających wentylatorów wywiewnych usuwających powietrze z przestrzeni korytarzy.

24 24 Stwarza zagrożenie uszkodzenia przewodu zasilającego i porażenia prądem elektrycznym oraz poprzez infiltrację opadów atmosferycznych uszkodzenie urządzeń zabezpieczających instalację elektryczną.. Wymagane natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 35. Brak możliwości dokonania okresowego czyszczenia poziomych odcinków instalacji wentylacji wyciągowej. Jest to sprzeczne z Warunkami ( ) Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji ( ). Wymagane natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

25 25 Wentylacja mechaniczna garaży. 36. Brak przegrody separującej czerpnię powietrza (komorę kurzową) od pomieszczenia maszynowni (wentylatorni). Jest to sprzeczne z Warunkami ( ) Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza oraz dokumentacją powykonawczą rys. W-3 komora kurzowa oddzielona drzwiami powietrzo-szczelnymi (otwór o wymiarach 63/160) Wymagany natychmiastowy montaż drzwi szczelnych. 37. Przejścia kanałów przez przegrody bez izolacji akustycznej (przewody wmurowano w ściany działowe lub oparto na nich elementy ścian ażurowych komórek lokatorskich). Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe, cyt. otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania urządzeń wentylacyjnych powinny być o 50 mm większe niż odpowiednie wymiary urządzenia (kanału). ( ) otwory powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody ( ).

26 26 Wymagane natychmiastowe odciążenie kanałów wentylacyjnych i wykonanie właściwych przejść. Przyłącze wody. 38. Brak wyrównania potencjału pomiędzy instalacją wodociągową i przyłączem wody. Jest to sprzeczne z Warunkami ( ) Instalację wodociągową, wykonaną z materiałów przewodzących prąd elektryczny, należy przed i za wodomierzem połączyć

27 27 przewodem metalowym, zgodnie z Polską Normą dotyczącą uziemień i przewodów ochronnych. Wymagane natychmiastowe wykonanie przedmiotowego połączenia wyrównawczego. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji. 39. Brak izolacji termicznej oraz niewłaściwie wykonane przejście poziomów ciepłej wody i cyrkulacji (brak rur ochronnych przy przejściu oraz izolacji) przez przegrody budowlane. Brak zabezpieczeń ppoż. przy przejściach instalacji. Wymagane natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

28 28 Instalacja kanalizacyjna 40. W obrębie garażu widoczna korozja opasek łączących rury żeliwne bezkielichowe kanalizacyjne instalacji kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na możliwość wystąpienia nieszczelności i przedostania się ścieków sanitarnych do przestrzeni garażu konieczna jest wymiana uszkodzonych łączników. Węzeł cieplny 41. Występująca korozja tulejek kontrolnych mocujących termometry.

29 Nieszczelność łączników pomp cyrkulacyjnych ciepłej wody Konieczna wymiana łączników termometrów pomiarowych oraz uszczelnienie pomp cyrkulacyjnych. 43. Stały wypływ wody z zaworów bezpieczeństwa układu instalacji centralnego ogrzewania.

30 30 Stały wypływ wody z zaworów bezpieczeństwa może świadczyć o ich uszkodzeniu, niewłaściwym doborze lub uszkodzeniu układu kompensującego przyrost objętości cieczy w instalacji (naczynia wzbiorczego). Konieczna jest natychmiastowa pełna kontrola naczynia wzbiorczego oraz zaworów bezpieczeństwa. Ponadto stwierdzone uchybienia wpływające istotnie na eksploatację budynku: 44. Grzejniki zlokalizowane na klatka schodowych nie posiadają głowic termostatycznych. Uwagi do dokumentacji projektowej (powykonawczej). 45. Instalacja oddymiania Projekt Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażem podziemnym przy ul.sikorskiego w Warszawie noszący tytuł Dokumentacja Powykonawcza opracowany został w grudniu 2007 roku do opracowania załączono oświadczenie wykonawcy systemu, firmy KAMI pochodzące z roku, pozwalające na stwierdzenie, że Dokumentację powykonawczą sporządzono przez wykonaniem instalacji. Ponadto wykonany zgodnie z powyższą Dokumentacją powykonawczą układ oddymiania klatek schodowych nie współpracuje zgodnie z załączonym schematem ideowym z instalacją wentylacji mechanicznej korytarzy. Tzn. w przypadku zadymienia klatki schodowej po otwarciu drzwi klasy EI 30 do któregokolwiek z korytarzy dojdzie do jego zadymienia z uwagi na panujące podciśnienie będące konsekwencją pracujących wentylatorów wyciągowych. Konieczne jest zapewnienie współpracy instalacji wentylacji mechanicznych obiektu z instalacją oddymiania. 46. Wentylacja klatek schodowych. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu z naniesioną klauzulą Dokumentacja

31 31 powykonawcza w części opisowej nie odnosi się do przyjętego systemu wentylacji klatek schodowych. Przyjęte rozwiązanie wskazano na części rysunkowej z której wynika, że z zamkniętej przestrzeni korytarzy hollu oddzielnie dla części A i B budynku systemem jednorurowym powietrze usuwane jest poprzez dwa wentylatory dachowe TFER 200. Korytarze oddzielono od klatek schodowych drzwiami klasy EI 30. Jedyny dostępny nawiew do przestrzeni korytarza przy zamkniętych drzwiach prowadzących na klatkę schodową istnieje poprzez infiltrację z szybu windy lub lokali mieszkalnych. Przyjęte rozwiązanie posiada wadę, tj. nawiew do przestrzeni korytarza realizowany jest jedynie poprzez drzwi EI 30, tj w przypadku jeśli lokatorzy będą korzystali wyłącznie z windy (szczególnie w obrębie wyższych kondygnacji) nawiew powietrza świeżego do przestrzeni korytarza nie występuje i może pojawić się np. wzrost panującej temperatury. Ponadto w przypadku wystąpienia w strefie korytarza podciśnienia np. w chwili kiedy lokatorzy rozpatrywanej kondygnacji otworzą okna dojdzie do przedostania się powietrza zużytego z pomieszczeń mieszkalnych do przestrzeni korytarza i mogą pojawić się w nim zapachy np. będące konsekwencją przygotowania potraw itd. W dokumentacji projektowej brak jest otworów nawiewnych pozwalających na kompensację powietrza usuwanego z zamkniętej przestrzeni korytarzy oraz stałego nawiewu do klatek schodowych. Analogicznie jeśli lokatorzy będą korzystali z parkingu nie otwierając drzwi zewnętrznych prowadzących poprzez wiatrołap do budynku nie dojdzie do napływu powietrza świeżego do przestrzeni klatek schodowych. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.), cyt. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji ( ). Należy przez to rozumieć, że jednym ze sposobów asymilacji zysków ciepła oraz wymiany powietrza w klatce schodowej jest zapewnienie jej stałej wentylacji. Ponadto zgodnie z cyt. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.

32 32 Tym samym zastosowanie szczelnego oddzielenia przestrzeni korytarza od klatki schodowej drzwiami klasy EI 30 wymaga zapewnienia dopływu do tej przestrzeni uzdatnionego powietrza świeżego, oraz zapewnienia stałego nawiewu do klatek schodowych. 47. Kanalizacja sanitarna Zgodnie z opisem technicznym str. 11 PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO INSTALACJI WOD.-KAN., C.C.W. I PPOŻ.. dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu z naniesioną klauzulą Dokumentacja powykonawcza cyt. piony poniżej stropu parteru oraz poziomy kanalizacji sanitarnej wykonane będą z rur żeliwnych ( ). W trakcie przeglądu stwierdzono występowanie fragmentów pionów kanalizacji sanitarnej w obrębie poziomu -1 poniżej stropu parteru wykonanych z PCV-U.

33 33 W zakresie sprawdzenia wentylacji mechanicznej części wspólnych w dniu 20 maja 2009 roku kontroli poddano pracę instalacji nawiewno-wyciągowej garażu oraz wentylacji wyciągowej korytarzy na kondygnacjach mieszkalnych. Przy ustalaniu projektowanej wydajności wentylacji nawiewno-wyciągowej garażu odniesiono się do PROJEKTU ZAMIENNEGO WYKONAWCZEGO dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Warszawa ul.pory Temat Instalacja wentylacji mechanicznej garaży, pomieszczeń usługowych, Inwestor Wersal Stegny Sp. z o.o., ul.legionowa 28 lok.202, Białystok opracowanego przez mgr inż. Zofię LESZCZYŃSKĄ w lutym 2007 roku, natomiast wydajność wentylacji wyciągowej korytarzy części A i B budynku w odniesieniu do PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu adres ul.pory-al.sikorskiego, Warszawa, Inwestor Versal Stegny Sp. z o.o., ul.legionowa 28 lok.202, Białystok opracowany przez inż. Zbigniewa PAŁKĘ w czerwcu 2005 roku z naniesioną klauzulą Dokumentacja powykonawcza. Korytarze pomieszczeń mieszkalnych. Wentylacja wyciągowa korytarzy prowadzących do pomieszczeń mieszkalnych realizowana jest poprzez wentylatory dachowe: - dla części A TFER dla części B TFER-160 Nominalne parametry pracy wentylatorów zgodnie z kartą katalogową producenta przedstawiają się następująco: Każdy z wentylatorów obsługuje 6 kondygnacji, tj. pięter od I do VI.

34 34 Zgodnie z Projektem ( ) dla kondygnacji w części A przyjęto usunięcie 70 m 3 /h natomiast dla części B 30 m 3 /h. Wyrywkowej kontroli poddano wydajność wywiewników kondygnacji II oraz ostatniej VI. Pomiaru ilości powietrza wentylacyjnego dokonano zgodnie z PN-EN12599;2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz PN-78/B Wentylacja mechaniczna - Urządzenia wentylacyjne wymagania i badania przy odbiorze, anemometrem skrzydełkowym TESTO nr seryjny /706 poprzez pomiar objętościowego natężenia przepływu wywzorcowaną nasadą pomiarową z wolnym przelotem o powierzchni 0, m 2, natomiast w przypadku braku możliwości zamknięcia zaworu wywiewnego nasadą pomiarową poprzez pomiar objętościowego natężenia przepływu w płaszczyźnie wypływu z uśrednionym pomiarem prędkości powietrza wentylacyjnego w odniesieniu do powierzchni czynnej po stronie pomieszczenia. Pomiarów dokonano przy uchylonych drzwiach prowadzących na klatkę schodową zapewniających dopływ powietrza do przestrzeni korytarzy. Wyniki pomiarów przedstawiają się następująco: Część A obiektu Część B obiektu [m 3 /h] [m 3 /h] Wydajność projektowana Zmierzona wydajność na kondygnacji II Zmierzona wydajność na kondygnacji VI Wyniki pomiaru mogą wskazywać na potrzebę wykonania regulacji hydraulicznej obu instalacji wywiewnych. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna garaży Zgodnie z przytoczonym powyżej Projektem ( ) przyjęto 3 tryby pracy wentylacji garażu: I bieg pozwalający na osiągnięcie 25% wydajności całkowitej w trybie ciągłym, II bieg pozwalający na osiągnięcie 70% wydajności całkowitej służący do ok. 10 minutowego przewietrzania w okresie wzmożonego ruchu pojazdów tj. pomiędzy godziną 7 do 9 oraz 16 do 19, III bieg 100% wydajności przy przekroczeniu projektowanego dopuszczalnego stężenia CO. Kontroli poddano wybrane kratki nawiewne i wyciągowe przy pracy instalacji na biegu I.

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POZIOMÓW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Adres inwestycji: 35-047 Rzeszów, ul. Lenartowicza 41 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki

PROJEKT BUDOWLANY. Wentylacji grawitacyjnej z łazienki 1 PROJEKT BUDOWLANY Wentylacji grawitacyjnej z łazienki Adres inwestycji: 76-200 Słupsk, ul.podgórna 7/1 Inwestor: Branża: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku sanitarna ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88 TELIN Szymon Pętlak, ul.lucerny 10, 04-687 Warszawa kom 601 097 055, tel. 22 815 39 57, fax 22 815 95 17 biuro@telin.com.pl, www.telin.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWOLANO

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO )

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ) Załącznik nr. do umowy PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ).. NAZWA OBIEKTU Ulica: Nr:... Miejscowość: 97-200 Tomaszów Maz. Zdjęcie obiektu: Tomaszów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku ..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek Prezentacja V Potwierdzenie spełnienia wymagań Programu przez budynek 19 lipca 2013 Dokumenty Dokumenty przedstawiane weryfikatorowi do oceny budynku: projekt budowlany (zweryfikowany projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STADIUM OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: BRANŻA: DANE INWESTORA: ADRES INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacja sanitarna wewnętrzna wentylacji w zakresie remontu pomieszczeń oficera dyżurnego

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. adres obiektu: ul. Puławska 228 02-670 Warszawa woj. Mazowieckie

OPINIA TECHNICZNA. adres obiektu: ul. Puławska 228 02-670 Warszawa woj. Mazowieckie 15.II.1968r. ZESPÓŁ OŚRODKÓW RZECZOZNAWSTWA ZOR Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO - TECHNICZNYCH NOT WARSZAWSKI DOM TECHNIKA lok.115

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu Z a ł ą c z n i k n r 2 S t a n d a r d w y k o n a n i a b u d y n k u m i e s z k a l n e g o W i e l o r o d z i n n e g o A 3 z l o k a l a m i u s ł u g o w y m i o r a z g a r a ż e m w i e l o s

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ PIWNICY NA WĘZEŁ C.O. i CCWU W BUDYNKU MIESZKALNYM przy ul. Broniewskiego 28a w Rzeszowie

PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ PIWNICY NA WĘZEŁ C.O. i CCWU W BUDYNKU MIESZKALNYM przy ul. Broniewskiego 28a w Rzeszowie M Z B M RZESZÓW MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a KONTO: BANK PEKAO S.A. II 0/RZESZÓW, Nr 18 1240 2614 1111 0000 3959 6343, NIP 813-00-16-044 Sąd

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA:

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA: OPINIA TECHNICZNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE BRANśA: SANITARNA OPRACOWAŁA:. inŝ. Mariola Kochowska 1. Dane ogólne 1.1.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

M Z B M. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a RZESZÓW

M Z B M. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a RZESZÓW M Z B M RZESZÓW MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o. 35-025 RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a KONTO: BANK PEKAO S.A. II 0/RZESZÓW, Nr 18 1240 2614 1111 0000 3959 6343, NIP 813-00-16-044 S ą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego druk nr 65 PROTOKÓŁ z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1 PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI BLOKU ŻYWIENIOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 401 WARSZAWA Ul. DEMBOWSKIEGO 9 BRANŻA :INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH mgr inż. Maciej Kapsa 75-381 KOSZALIN ul. Tradycji 22, tel. (0-94) 345 79 32 PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania Obiekt: Adres: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E P O Z W O L E N I A N A U Ż Y T K O W A N I E

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E P O Z W O L E N I A N A U Ż Y T K O W A N I E Nazwisko i Imię.. Piotrków Tryb.... Miejsce zamieszkania... Telefon. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYB. UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI W N

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego miejscowość,.data Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego położonego w przy ul. nr, (inne dane identyfikujące obiekt). I. Komisja (zespół) w składzie: 1. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo