PROTOKÓŁ z przeglądu ogólnobudowlanego i wentylacyjnego obiektu i jego otoczenia Warszawa, Al. gen. Sikorskiego 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z przeglądu ogólnobudowlanego i wentylacyjnego obiektu i jego otoczenia Warszawa, Al. gen. Sikorskiego 13"

Transkrypt

1 1 PROTOKÓŁ z przeglądu ogólnobudowlanego i wentylacyjnego obiektu i jego otoczenia Warszawa, Al. gen. Sikorskiego Podstawa opracowania: Zlecenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej dla firmy MDBud Mariusz Dusiński; Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, w tym: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836);

2 2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041); Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 203 z późniejszymi zmianami); Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563); Europejskie i Polskie Normy; Aprobaty Techniczne; Zasady sztuki budowlanej.

3 3 2. Charakterystyka nieruchomości. Dane lokalizacyjne: Adres nieruchomości: Warszawa, Al. gen. Sikorskiego 13 Działki ewidencyjne: 21, 22, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26, 35/1, 35/3, 35/4 z obrębu usytuowanego w Warszawie przy ul. Pory/Sikorskiego. Administrator: Maria SOCHA Inwestor: Versal-Stegny Sp. z o.o., ul. Legionowa 28 lok. 202, Białystok Projektant: ARP Przygotowanie Inwestycji, ul. Nałęczowska 64, Warszawa Zestawienie charakterystycznych powierzchni i kubatur: Powierzchni zabudowy 2.052,04 m 2 Powierzchnia całkowita ,25 m 2 Powierzchnia użytkowa mieszkań 5.364,72 m 2 Powierzchnia garażu 1.717,53 m 2 Kubatura ,29 m 3 Liczba lokali mieszkalnych 66

4 4 Opis budynku i zagospodarowanie terenu: Budynek mieszkalny wielorodzinny, 2-członowy, o wysokości 7 kondygnacji nadziemnych z 1-kondygnacyjnym wielostanowiskowym garażem podziemnym dla samochodów osobowych. Obiekt wolnostojący, podpiwniczony, posadowiony na stopach i ławach fundamentowych z wodoszczelnego betonu B-35. W podziemiu ściany monolityczne oraz słupy żelbetowe. Konstrukcja nadziemia mieszana żelbetowy szkielet z wypełnieniem w postaci ścian z cegły szczelinowej. Stropy żelbetowe monolityczne bezpodciągowe. Klatki i biegi schodowe żelbetowe monolityczne. Dach płaski ze spadkami i odprowadzaniem wody do wewnątrz w formie stropodachu niewentylowanego. Elewacja - w parterze w piaskowcu, powyżej tynk akrylowy lub silikonowy barwiony. Budynek wyposażony jest w trzy dźwigi 2 w klatce A i 1 w klatce B. Budynek wyposażony w sieci i instalacje: wodociągową i do celów ppoż. z sieci miejskiej; sanitarną włączoną do sieci miejskiej; deszczową włączoną do sieci miejskiej; centralnego ogrzewania i ciepłej wody z węzłem cieplnym zasilaną z sieci miejskiej; wentylacyjną mechaniczną wyciągową. elektroenergetyczną.

5 5 3. Analiza dokumentacji powykonawczej. Decyzje administracyjne wydane w toku procesu inwestycyjnego: decyzje zatwierdzające projekt budowlany i wydające pozwolenie na budowę: o Nr 54/A/MOK/2006 z dn r. wydana przez Prezydenta M. St. Warszawy zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę; o Nr IIOT/167/2008 z dn r. wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy nakładająca na inwestora obowiązek przedłożenia w organie nadzoru budowlanego projektu budowlanego zamiennego; o Nr IIOT/213/2008 z dn r. wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy zatwierdzająca projekt budowlano-wykonawczy zamienny. decyzja o pozwoleniu na użytkowanie: o Nr IIOT/358/U/2008 z dn r. wydana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy (ostateczna z dniem r.). Podczas niniejszego przeglądu analizie zostały poddane ponadto następujące elementy dokumentacji powykonawczej będącej w trakcie przekazywania przez inwestora administratorowi: posiadane decyzje administracyjne; projekty powykonawcze; protokóły badań i sprawdzeń, deklaracje i certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów budowlanych. UWAGI DO DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ: BRAK KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO! Zgodnie z 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego Książka (obiektu budowlanego przyp.) powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, zwanego dalej obiektem, do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.

6 6 BRAK DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH; BRAK UWIERZYTELNIONYCH KOPII DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH WYDANYCH W TRAKCIE PROCESU INWESTYCYJNEGO; BRAK UWIERZYTELNIONYCH KOPII DECYZJI O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE LOKALI USŁUGOWYCH. Podstawa: Art. 3, pkt. 14 oraz art. 60 ustawy Prawo budowlane.

7 7 4. Kontrola stanu technicznego budynku i jego otoczenia wraz z wykazem usterek. W miesiącu maju 2009 roku w ramach wykonywanego przeglądu ogólnobudowlanego i wentylacyjnego dokonano przeglądów stanu technicznego obiektu. W wyniku przeprowadzonych przeglądów stwierdzono występowanie następujących wad i usterek: BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA: 1. Liczne wysolenia na krawędziach i dolnych płaszczyznach płyt balkonowych świadczące o przenikaniu wilgoci, prowadzące do degradacji konstrukcji balkonów. niego o wykonanie naprawy izolacji przeciwwilgociowej balkonów. 2. W związku z tym, że klimatyzatory zamontowane we wjeździe do garażu istotnie zanieczyszczają elewację, należy zobowiązać ich użytkowników do regularnego usuwania zabrudzeń.

8 8 3. Brak balustrady przy schodach zewnętrznych prowadzących na teren nieruchomości. Zgodnie z 296 Warunków technicznych... schody zewnętrzne służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5m, powinny być zaopatrzone w balustrady. niego o doprojektowanie i wykonanie balustrad przy schodach wejściowych. 4. Brak zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych w jedynym wejściu na teren nieruchomości wyposażonym w system kontroli dostępu. niego o dostosowanie wejścia przy klatce A do potrzeb osób niepełnosprawnych lub wyposażenie furtki przy klatce B w system kontroli dostępu. 5. Brak wyposażenie furtki przy klatce B w system kontroli dostępu (domofonowy). W dokumentacji powykonawczej znajdującej się u administratora brak jest projektu powykonawczego instalacji niskoprądowych, w tym systemu kontroli dostępu i instalacji domofonowej. Nie można więc dokonać weryfikacji zgodności wykonanie z założeniami projektowymi. Powyższe należy również poddać analizie pod kątem zabezpieczenia ppoż. w zakresie ewentualnej konieczności zapewnienia ewakuacji furtką znajdującą się najbliżej wejścia do klatki B.

9 9 niego o uzupełnienie dokumentacji powykonawczej instalacji niskoprądowych oraz uzyskać opinię rzeczoznawcy ppoż. w zakresie możliwości pozostawienia furtki zamkniętej na stałe. 6. Brak wyposażenia w samozamykacze większości drzwi o deklarowanej odporności ogniowej do pomieszczeń technicznych. Stanowi to naruszenie 240 ust. 6 Warunków technicznych... niego o wyposażenie wszystkich drzwi o deklarowanej odporności ogniowej w samozamykacze. 7. Niezastosowanie w garażu oraz na korytarzach klatek schodowych wymaganych drzwi o odporności ogniowej EI30 w wejściach do komórek lokatorskich i pomieszczeń technicznych. Stanowi to rażące naruszenie wymagań ppoż. określonych w dokumentacji powykonawczej (w opisie technicznym i w części rysunkowej). niego o wyposażenie ww. pomieszczeń w drzwi o określonej w dokumentacji

10 10 powykonawczej odporności ogniowej wraz z przekazaniem odpowiednich certyfikatów zgodności. 8. Niezastosowanie wymaganych drzwi windowych o odporności ogniowej EI30 w klatce A. Stanowi to rażące naruszenie wymagań ppoż. określonych w dokumentacji powykonawczej (w części rysunkowej). niego o wyposażenie wind w klatce A w drzwi o określonej w dokumentacji powykonawczej odporności ogniowej wraz z przekazaniem odpowiednich certyfikatów zgodności. 9. Oznakowanie jako drogi ewakuacyjnej wejścia do przedsionka wind podczas, gdy kierunek ewakuacji powinien przebiegać klatką schodową. Ponadto w momencie wejścia do przedsionka wind wyjście z niego bez klucza jest niemożliwe. niego o doprowadzenie oznakowania ewakuacyjnego do zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym przywołaną w dokumentacji normą PN-92/N-01256/01 i 02) oraz dokumentacją projektową, co powinno zostać ostatecznie potwierdzone opinią rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż..

11 Pozostawione kable i nieuszczelnione przepusty w rozdzielni nn. niego o usunięcie ww. usterek w pomieszczeniu rozdzielni nn. 11. Nieprawidłowo wykonana i niewykończona kratka wentylacyjna między węzłem cieplnym a rozdzielnią nn. niego o usunięcie ww. usterki. 12. Niedbałe wykonanie ścianek dzielących pomieszczenia techniczne, niedopuszczalne wypełnianie styropianem (materiałem łatwopalnym). niego o usunięcie ww. usterki.

12 Nieuszczelnione przejścia instalacyjne przez strop garażu oraz liczne braki uszczelnień ogniowych przejść instalacyjnych przez ściany stanowiące oddzielenia pożarowe. niego o pilne uzupełnienie brakujących uszczelnień. 14. Spękania posadzki garażowej: pęknięcia płyt betonowych, wykruszenia naroży oraz krawędzi na styku z odwodnieniem liniowym. niego o wykonanie odpowiedniej naprawy ww. usterki (poprzez rozfrezowanie pęknięć, przedłużenie ich do najbliższej dylatacji oraz wypełnienie materiałem elastycznym).

13 Niedokończone wykończenie posadzki gresowej w wentylatorni przy klatce A. niego o usunięcie ww. usterki. 16. Brak ocieplenia odcinka rury zasilającej hydrant przy klatce A. niego o usunięcie ww. usterki. 17. Niedopuszczalne mocowanie instalacji odgromowej do obudów kanałów wentylacyjnych na dachu budynku. Należy przeprowadzić weryfikację zgodności wykonania instalacji elektrycznych (w tym odgromowej) z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie instalacji elektrycznych.

14 14 niego o usunięcie ww. usterki i doprowadzenie instalacji odgromowej do stanu wymaganego przepisami i dokumentacją powykonawczą. 18. Brak kratek zabezpieczających wloty do kominów wentylacyjnych. niego o uzupełnienie kratek zabezpieczających kominy wentylacyjne. 19. Niewłaściwe ułożenie i przyklejenie papy na dachu budynku oraz brak przewidzianej w dokumentacji powykonawczej wierzchniej warstwy zasypki żwirowej o gr. 8cm. niego o poprawienie ułożenia papy oraz uzupełnienie zasypki żwirowej, która pełni istotną rolę przedłużającą trwałość pokrycia dachu.

15 Brak wykończenia tynkiem strukturalnym podcienia przy wejściu do śmietnika. niego o wykonanie tynku na brakującym fragmencie. 21. Brak nawiewu w postaci kanału Z do pomieszczenia śmietnika. niego o uzupełnienie brakującego nawiewu zgodnie z dokumentacją powykonawczą. 22. Silna korozja wkrętów mocujących kratki kanałów Z wykonane ze stali nierdzewnej. niego o wymianę wkrętów na odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

16 Silna korozja stalowych kratek zabezpieczających wyloty kanałów Z z poziomu garaży na zewnątrz. niego o wymianę skorodowanych kratek na odpowiednio zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. 24. Silna korozja podkładek i śrub mocujących balustradę przy pochylni w okolicy śmietnika. niego o wymianę podkładek i śrub na odpowiednio zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.

17 Bardzo liczne spękania tynków na korytarzach spowodowane osiadaniem budynku oraz prawdopodobnie zbyt cienką warstwą tynku. niego o wykonanie naprawy ww. usterek poprzez zastosowanie w miejscach pęknięć siatek przeciwspękaniowych a następnie przemalowanie całych płaszczyzn ścian, na których wystąpiły usterki w celu odtworzenia estetyki korytarzy. 26. Zaciek na klatce schodowej B na spoczniku pomiędzy piętrem 1 a 2. niego o wykonanie naprawy ww. usterki poprzez usunięcie przyczyny powstawania zacieku a następnie jej skutków.

18 Brak zabezpieczeń przeciwpanicznych stanowiący naruszenie przepisów 250 ust. 1 Warunków technicznych.... niego o wykonanie zabezpieczeń przeciwpanicznych przy zejściach na poziom niższy (garaży) niż wyjście z budynku. 28. Niewłaściwe osadzenie drzwi z klatki schodowej A do garażu uniemożliwiające ich zamknięcie (drzwi ppoż.). niego o wykonanie naprawy ww. usterki.

19 Początki korozji elementów ogrodzenia zewnętrznego. niego o wykonanie naprawy poprzez oczyszczenie skorodowanych miejsc i ich ponowne zabezpieczenie przed korozją. 30. Ślady po silnym zawilgoceniu spowodowanym awarią pomp. niego o usunięcie skutków awarii.

20 20 BRANŻA SANITARNA: Instalacje sanitarne budynku Podstawą sporządzenia opracowania był przegląd budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 13 w Warszawie oraz analiza udostępnionej przez Zleceniodawcę Dokumentacji powykonawczej. Oględzinom poddano pomieszczenia techniczne, części wspólne oraz teren otaczający obiekt. W wnioskach opracowania odniesiono się do: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zwane dalej Warunkami ( ); PN-92/B Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu; PN-92/B Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu; oraz do dokumentacji powykonawczej Zleceniodawcy: PROJEKT WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu adres ul.pory-al.sikorskiego, Warszawa, Inwestor Versal Stegny Sp. z o.o., ul.legionowa 28 lok.202, Białystok opracowany przez inż. Zbigniewa PAŁKĘ oraz inż. Halinę KORYCKĄ w grudniu 2005 roku; DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażem podziemnym przy ul.sikorskiego w Warszawie opracowany przez mgr inż. Pawła SZAJDĘ w grudniu 2007 roku; PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Warszawa ul.pory Temat i Instalacja wentylacji mechanicznej garaży, pomieszczeń usługowych, Inwestor Wersal Stegny Sp. z o.o., ul.legionowa 28 lok.202, Białystok opracowany przez mgr inż. Zofię LESZCZYŃSKĄ w lutym 2007 roku; PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD.-KAN., C.C.W. I PPOŻ.. dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu adres ul.pory-al.sikorskiego, Warszawa, Inwestor Versal Stegny Sp. z o.o., ul.legionowa 28 lok.202, Białystok opracowany przez Jadwigę GĄSIOREK oraz mgr inż. Katarzynę LANGHANS w czerwcu 2005 roku z naniesioną klauzulą Dokumentacja powykonawcza ; PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu adres ul.pory-al.sikorskiego, Warszawa, Inwestor Versal Stegny Sp. z o.o.,

21 21 ul.legionowa 28 lok.202, Białystok opracowany przez inż. Zbigniewa PAŁKĘ w czerwcu 2005 roku z naniesioną klauzulą Dokumentacja powykonawcza ; PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu adres ul.pory-al.sikorskiego, Warszawa, Inwestor Versal Stegny Sp. z o.o., ul.legionowa 28 lok.202, Białystok opracowany przez inż. Zbigniewa PAŁKĘ w czerwcu 2005 roku z naniesioną klauzulą Dokumentacja powykonawcza ; Dokumentacji techniczno-ruchowych producentów urządzeń i materiałów oraz ich wskazówki montażowo-eksploatacyjne. Stwierdzone następujące usterki i niedociągnięcia (numeracja kolejna z uwzględnieniem usterek w branży ogólnobudowlanej): UWAGI WYKONAWCZE Wentylacja mechaniczna wyciągowa pomieszczeń mieszkalnych. 31. Brak wyrzutni powietrza. Jest to sprzeczne z Warunkami ( ), cyt Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umożliwiających odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek. Ponadto w

22 22 dokumentacji powykonawczej wskazano na str. 6 opisu, cyt.: wszystkie wyloty kanałów z wentylacji mechanicznej zakończone są elementami wyrzutni powietrza firmy INSTAL. Wymagana natychmiastowa instalacja wyrzutni oraz aktualizacja Dokumentacji powykonawczej 32. Brak elastycznych połączeń wentylatorów z przewodami wentylacyjnym oraz brak zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań pracującego wentylatora na elementy konstrukcyjne budynku. Jest to sprzeczne z Warunkami ( ), cyt Połączenia wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą elastycznych elementów łączących, z zachowaniem wymagań określonych w 267 ust. 7. oraz Instalacje i urządzenia, stanowiące techniczne wyposażenie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, nie mogą powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań, utrudniających eksploatację lub uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń przed ich oddziaływaniem. Wymagane natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz aktualizacja Dokumentacji powykonawczej

23 Osłony poziomych przewodów wentylacyjnych na dachu wykorzystano jako wsporniki do mocowania odciągów instalacji odgromowej. Ponadto osłon nie pomalowano. Prowadzi to do rozszczelnienia osłon, utraty właściwości izolacji termicznej i akustycznej izolacji. Ponadto w dokumentacji powykonawczej podano str. 5 opisu cyt.: płaszczem zewnętrznym z blachy ocynkowanej pomalowanej na kolor czarny. W czasie przeglądu nie stwierdzono pomalowanych osłon kanałów wentylacyjnych. Wymagane natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 34. Brak mocowania gniazd zasilających wentylatorów wywiewnych usuwających powietrze z przestrzeni korytarzy.

24 24 Stwarza zagrożenie uszkodzenia przewodu zasilającego i porażenia prądem elektrycznym oraz poprzez infiltrację opadów atmosferycznych uszkodzenie urządzeń zabezpieczających instalację elektryczną.. Wymagane natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 35. Brak możliwości dokonania okresowego czyszczenia poziomych odcinków instalacji wentylacji wyciągowej. Jest to sprzeczne z Warunkami ( ) Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji ( ). Wymagane natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

25 25 Wentylacja mechaniczna garaży. 36. Brak przegrody separującej czerpnię powietrza (komorę kurzową) od pomieszczenia maszynowni (wentylatorni). Jest to sprzeczne z Warunkami ( ) Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza oraz dokumentacją powykonawczą rys. W-3 komora kurzowa oddzielona drzwiami powietrzo-szczelnymi (otwór o wymiarach 63/160) Wymagany natychmiastowy montaż drzwi szczelnych. 37. Przejścia kanałów przez przegrody bez izolacji akustycznej (przewody wmurowano w ściany działowe lub oparto na nich elementy ścian ażurowych komórek lokatorskich). Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe, cyt. otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania urządzeń wentylacyjnych powinny być o 50 mm większe niż odpowiednie wymiary urządzenia (kanału). ( ) otwory powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody ( ).

26 26 Wymagane natychmiastowe odciążenie kanałów wentylacyjnych i wykonanie właściwych przejść. Przyłącze wody. 38. Brak wyrównania potencjału pomiędzy instalacją wodociągową i przyłączem wody. Jest to sprzeczne z Warunkami ( ) Instalację wodociągową, wykonaną z materiałów przewodzących prąd elektryczny, należy przed i za wodomierzem połączyć

27 27 przewodem metalowym, zgodnie z Polską Normą dotyczącą uziemień i przewodów ochronnych. Wymagane natychmiastowe wykonanie przedmiotowego połączenia wyrównawczego. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji. 39. Brak izolacji termicznej oraz niewłaściwie wykonane przejście poziomów ciepłej wody i cyrkulacji (brak rur ochronnych przy przejściu oraz izolacji) przez przegrody budowlane. Brak zabezpieczeń ppoż. przy przejściach instalacji. Wymagane natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

28 28 Instalacja kanalizacyjna 40. W obrębie garażu widoczna korozja opasek łączących rury żeliwne bezkielichowe kanalizacyjne instalacji kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na możliwość wystąpienia nieszczelności i przedostania się ścieków sanitarnych do przestrzeni garażu konieczna jest wymiana uszkodzonych łączników. Węzeł cieplny 41. Występująca korozja tulejek kontrolnych mocujących termometry.

29 Nieszczelność łączników pomp cyrkulacyjnych ciepłej wody Konieczna wymiana łączników termometrów pomiarowych oraz uszczelnienie pomp cyrkulacyjnych. 43. Stały wypływ wody z zaworów bezpieczeństwa układu instalacji centralnego ogrzewania.

30 30 Stały wypływ wody z zaworów bezpieczeństwa może świadczyć o ich uszkodzeniu, niewłaściwym doborze lub uszkodzeniu układu kompensującego przyrost objętości cieczy w instalacji (naczynia wzbiorczego). Konieczna jest natychmiastowa pełna kontrola naczynia wzbiorczego oraz zaworów bezpieczeństwa. Ponadto stwierdzone uchybienia wpływające istotnie na eksploatację budynku: 44. Grzejniki zlokalizowane na klatka schodowych nie posiadają głowic termostatycznych. Uwagi do dokumentacji projektowej (powykonawczej). 45. Instalacja oddymiania Projekt Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z garażem podziemnym przy ul.sikorskiego w Warszawie noszący tytuł Dokumentacja Powykonawcza opracowany został w grudniu 2007 roku do opracowania załączono oświadczenie wykonawcy systemu, firmy KAMI pochodzące z roku, pozwalające na stwierdzenie, że Dokumentację powykonawczą sporządzono przez wykonaniem instalacji. Ponadto wykonany zgodnie z powyższą Dokumentacją powykonawczą układ oddymiania klatek schodowych nie współpracuje zgodnie z załączonym schematem ideowym z instalacją wentylacji mechanicznej korytarzy. Tzn. w przypadku zadymienia klatki schodowej po otwarciu drzwi klasy EI 30 do któregokolwiek z korytarzy dojdzie do jego zadymienia z uwagi na panujące podciśnienie będące konsekwencją pracujących wentylatorów wyciągowych. Konieczne jest zapewnienie współpracy instalacji wentylacji mechanicznych obiektu z instalacją oddymiania. 46. Wentylacja klatek schodowych. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu z naniesioną klauzulą Dokumentacja

31 31 powykonawcza w części opisowej nie odnosi się do przyjętego systemu wentylacji klatek schodowych. Przyjęte rozwiązanie wskazano na części rysunkowej z której wynika, że z zamkniętej przestrzeni korytarzy hollu oddzielnie dla części A i B budynku systemem jednorurowym powietrze usuwane jest poprzez dwa wentylatory dachowe TFER 200. Korytarze oddzielono od klatek schodowych drzwiami klasy EI 30. Jedyny dostępny nawiew do przestrzeni korytarza przy zamkniętych drzwiach prowadzących na klatkę schodową istnieje poprzez infiltrację z szybu windy lub lokali mieszkalnych. Przyjęte rozwiązanie posiada wadę, tj. nawiew do przestrzeni korytarza realizowany jest jedynie poprzez drzwi EI 30, tj w przypadku jeśli lokatorzy będą korzystali wyłącznie z windy (szczególnie w obrębie wyższych kondygnacji) nawiew powietrza świeżego do przestrzeni korytarza nie występuje i może pojawić się np. wzrost panującej temperatury. Ponadto w przypadku wystąpienia w strefie korytarza podciśnienia np. w chwili kiedy lokatorzy rozpatrywanej kondygnacji otworzą okna dojdzie do przedostania się powietrza zużytego z pomieszczeń mieszkalnych do przestrzeni korytarza i mogą pojawić się w nim zapachy np. będące konsekwencją przygotowania potraw itd. W dokumentacji projektowej brak jest otworów nawiewnych pozwalających na kompensację powietrza usuwanego z zamkniętej przestrzeni korytarzy oraz stałego nawiewu do klatek schodowych. Analogicznie jeśli lokatorzy będą korzystali z parkingu nie otwierając drzwi zewnętrznych prowadzących poprzez wiatrołap do budynku nie dojdzie do napływu powietrza świeżego do przestrzeni klatek schodowych. Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.), cyt. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji ( ). Należy przez to rozumieć, że jednym ze sposobów asymilacji zysków ciepła oraz wymiany powietrza w klatce schodowej jest zapewnienie jej stałej wentylacji. Ponadto zgodnie z cyt. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.

32 32 Tym samym zastosowanie szczelnego oddzielenia przestrzeni korytarza od klatki schodowej drzwiami klasy EI 30 wymaga zapewnienia dopływu do tej przestrzeni uzdatnionego powietrza świeżego, oraz zapewnienia stałego nawiewu do klatek schodowych. 47. Kanalizacja sanitarna Zgodnie z opisem technicznym str. 11 PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO INSTALACJI WOD.-KAN., C.C.W. I PPOŻ.. dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu z naniesioną klauzulą Dokumentacja powykonawcza cyt. piony poniżej stropu parteru oraz poziomy kanalizacji sanitarnej wykonane będą z rur żeliwnych ( ). W trakcie przeglądu stwierdzono występowanie fragmentów pionów kanalizacji sanitarnej w obrębie poziomu -1 poniżej stropu parteru wykonanych z PCV-U.

33 33 W zakresie sprawdzenia wentylacji mechanicznej części wspólnych w dniu 20 maja 2009 roku kontroli poddano pracę instalacji nawiewno-wyciągowej garażu oraz wentylacji wyciągowej korytarzy na kondygnacjach mieszkalnych. Przy ustalaniu projektowanej wydajności wentylacji nawiewno-wyciągowej garażu odniesiono się do PROJEKTU ZAMIENNEGO WYKONAWCZEGO dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny Warszawa ul.pory Temat Instalacja wentylacji mechanicznej garaży, pomieszczeń usługowych, Inwestor Wersal Stegny Sp. z o.o., ul.legionowa 28 lok.202, Białystok opracowanego przez mgr inż. Zofię LESZCZYŃSKĄ w lutym 2007 roku, natomiast wydajność wentylacji wyciągowej korytarzy części A i B budynku w odniesieniu do PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla obiektu Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu adres ul.pory-al.sikorskiego, Warszawa, Inwestor Versal Stegny Sp. z o.o., ul.legionowa 28 lok.202, Białystok opracowany przez inż. Zbigniewa PAŁKĘ w czerwcu 2005 roku z naniesioną klauzulą Dokumentacja powykonawcza. Korytarze pomieszczeń mieszkalnych. Wentylacja wyciągowa korytarzy prowadzących do pomieszczeń mieszkalnych realizowana jest poprzez wentylatory dachowe: - dla części A TFER dla części B TFER-160 Nominalne parametry pracy wentylatorów zgodnie z kartą katalogową producenta przedstawiają się następująco: Każdy z wentylatorów obsługuje 6 kondygnacji, tj. pięter od I do VI.

34 34 Zgodnie z Projektem ( ) dla kondygnacji w części A przyjęto usunięcie 70 m 3 /h natomiast dla części B 30 m 3 /h. Wyrywkowej kontroli poddano wydajność wywiewników kondygnacji II oraz ostatniej VI. Pomiaru ilości powietrza wentylacyjnego dokonano zgodnie z PN-EN12599;2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz PN-78/B Wentylacja mechaniczna - Urządzenia wentylacyjne wymagania i badania przy odbiorze, anemometrem skrzydełkowym TESTO nr seryjny /706 poprzez pomiar objętościowego natężenia przepływu wywzorcowaną nasadą pomiarową z wolnym przelotem o powierzchni 0, m 2, natomiast w przypadku braku możliwości zamknięcia zaworu wywiewnego nasadą pomiarową poprzez pomiar objętościowego natężenia przepływu w płaszczyźnie wypływu z uśrednionym pomiarem prędkości powietrza wentylacyjnego w odniesieniu do powierzchni czynnej po stronie pomieszczenia. Pomiarów dokonano przy uchylonych drzwiach prowadzących na klatkę schodową zapewniających dopływ powietrza do przestrzeni korytarzy. Wyniki pomiarów przedstawiają się następująco: Część A obiektu Część B obiektu [m 3 /h] [m 3 /h] Wydajność projektowana Zmierzona wydajność na kondygnacji II Zmierzona wydajność na kondygnacji VI Wyniki pomiaru mogą wskazywać na potrzebę wykonania regulacji hydraulicznej obu instalacji wywiewnych. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna garaży Zgodnie z przytoczonym powyżej Projektem ( ) przyjęto 3 tryby pracy wentylacji garażu: I bieg pozwalający na osiągnięcie 25% wydajności całkowitej w trybie ciągłym, II bieg pozwalający na osiągnięcie 70% wydajności całkowitej służący do ok. 10 minutowego przewietrzania w okresie wzmożonego ruchu pojazdów tj. pomiędzy godziną 7 do 9 oraz 16 do 19, III bieg 100% wydajności przy przekroczeniu projektowanego dopuszczalnego stężenia CO. Kontroli poddano wybrane kratki nawiewne i wyciągowe przy pracy instalacji na biegu I.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo