REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN"

Transkrypt

1 j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029) fax.(029) , EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE, UL. PARKOWA 6 REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN OSTROŁĘKA ul. Traugutta 9A działka nr PROJEKT BUDOWLANY ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: mgr inŝ. arch. Janusz M. Królak projektant AN.III.0073/268/82/2 inŝ. Maria Piątkowska sprawdzający UAN.II /94 Ewa Kuklińska - Kiwak inŝ. Aneta Kordel mgr inŝ. Anna Jastrzębowska Ostrołęka, lipiec 2008r

2 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr. 133, poz. 935) oświadczam, Ŝe projekt budowlany (branŝa: architektoniczna),,remont dwóch klatek schodowych i pomieszczenia w piwnicy Internatu przy ZKN Ostrołęka ul. Traugutta 9A został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma słuŝyć.... Projektant 2

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Projekt architektoniczno - budowlany Remontu dwóch klatek schodowych i pomieszczenia w piwnicy Internatu przy ZKN. 1. Dane ogólne 2. Materiały formalno prawne Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500 Postanowienie nr WZ 5595/47/06 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej SP nr WZ 5595/47/06 3. Projekt zagospodarowania działki 3.1. Opis techniczny 3.2. Część rysunkowa Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania działki skala 1: Projekt architektoniczno - budowlany Remontu dwóch klatek schodowych i pomieszczenia w piwnicy Internatu przy ZKN. Działka nr Opis techniczny 1. Dane ogólne; 2. Program uŝytkowy i podstawowe dane technologiczne; 3. Parametry wymiarowe; 4. Dane dotyczące elementów budowlano konstrukcyjnych, stan istniejący 5. Dane dotyczące stanu projektowanego 6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 7. Rozwiązania ochrony p.poŝ.; 4.2. Część rysunkowa Nr 2 Rzut piwnic- inwentaryzacja część A 1:100 Nr 3 Rzut piwnic- inwentaryzacja część B 1:100 Nr 4 Rzut parteru- inwentaryzacja część A 1:100 3

4 Nr 5 Rzut parteru- inwentaryzacja część B 1:100 Nr 6 Rzut I piętra- inwentaryzacja część A 1:100 Nr 7 Rzut I piętra- inwentaryzacja część B 1:100 Nr 8 Przekrój A-A - inwentaryzacja 1:50 Nr 9 Elewacja zachodnia- inwentaryzacja 1:100 Nr 10 Elewacja wschodnia- inwentaryzacja 1:100 Nr 11 Remont pomieszczeń rzut piwnicy 1:100 Nr 12 Remont pomieszczeń rzut piwnicy - oświetlenie 1:100 Nr 13 Remont pomieszczeń - rzut piwnicy posadzka 1:100 Nr 14 Remont pomieszczeń - rzut piwnicy widok 1:100 Nr 15 Remont pomieszczeń - rzut parteru część A 1:100 Nr 16 Remont pomieszczeń - rzut parteru część B 1:100 Nr 17 Remont pomieszczeń - rzut I piętra część A 1:100 Nr 18 Remont pomieszczeń - rzut I piętra część B 1:100 Nr 19 Remont pomieszczeń - rzut II piętra część A 1:100 Nr 20 Remont pomieszczeń - rzut II piętra część B 1:100 Nr 21 Przekrój A-A 1:50 Nr 22 Przekrój B-B 1:50 Nr 23 Elewacja wschodnia 1:100 Nr 24 Fragment elewacji wschodniej szczegół A 1:50 Nr 25 Elewacja zachodnia 1:100 Nr 26 Fragment elewacji zachodniej szczegół B i C 1:50 Nr 27 Wykaz stolarki 1:100 Nr 28 Klatka schodowa,,a elem. konstrukcyjne 1:25 Nr 29 Klatka schodowa,,b elem. konstrukcyjne 1:25 5. Uprawnienia Projektanta i zaświadczenie z Izby 6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4

5 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY INTERNATU przy ZKN. I. DANE OGÓLNE Inwestor: Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, ul.parkowa 6 Adres budowy: OSTROŁĘKA działka nr 20377, ul. Traugutta 9A 1. Przedmiot opracowania: projekt budowlany remontu dwóch klatek schodowych i pomieszczenia w piwnicy Internatu przy ZKN. Działka nr 20377, połoŝona jest przy ul. Traugutta. Działka jest zabudowana budynkiem internatu oraz budynkiem gospodarczym. Podstawa opracowania: - umowa o prace projektowe zawarta między Inwestorem a Projektantem, - postanowienie nr WZ 5595/47/06 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej - ekspertyza techniczna dotycząca ochrony przeciwpoŝarowej - archiwalna dokumentacja istniejącego budynku, - obowiązujące normy i przepisy, - materiały formalno prawne, II. MATERIAŁY FORMALNO PRAWNE Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500 Postanowienie nr WZ 5595/47/06 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej SP nr WZ 5595/47/06 5

6 III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe: umowa o prace projektowe zawarta między Inwestorem a Projektantem mapa do celów projektowych obowiązujące normy i przepisy ekspertyza techniczna p.poŝ. 2. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dwóch klatek schodowych i pomieszczenia w piwnicy Internatu przy ZKN. Projekt obejmuje swoim zakresem spełnienie wymagań przeciwpoŝarowych postanowienia nr WZ 5595/47/06 MKW Państwowej StraŜy PoŜarnej. Zakres opracowania obejmuje dobudowę wyjść ewakuacyjnych z istniejących klatek schodowych (dwóch), wymianę drzwi balkonowych na drzwi ewakuacyjne w segmentach mieszkalnych B i D. 3. Stan Istniejący: Teren objęty opracowaniem połoŝony jest na działce nr Teren nie podlega ochronie, oraz nie jest wpisany do rejestru zabytków. Powierzchnia terenu jest mało zróŝnicowana. Sąsiednie działki przylegające bezpośrednio do działek objętych opracowaniem są zabudowane. Działka objęta opracowaniem jest zabudowana budynkiem internatu oraz budynkiem gospodarczym. Teren działki nie jest zalesiony. 4. Opis zagospodarowania terenu Działka nr połoŝona jest w Ostrołęce przy ul. Traugutta 9a. Całkowita powierzchnia działki wynosi 9022m2. Niniejsze opracowanie przedstawia zagospodarowanie części terenu związanej bezpośrednio z lokalizacją budowanego obiektu budowlanego. Działka jest zagospodarowana budynkiem internatu oraz budynkiem gospodarczym. Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego budynku internatu. Zaprojektowane zostały wyjścia ewakuacyjne z dwóch klatek schodowych oraz holu, remont pomieszczenia w piwnicy budynku oraz spełnienie wymagań p.poŝ. ciągów ewakuacyjnych. Wjazd na działkę istniejący. Infrastruktura techniczna: - przyłącze energetyczne z istniejącej linii; - zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej; - odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej; - wywóz nieczystości stałych - zakład świadczący usługi; - c.o. węzeł cieplny 6

7 Zagospodarowanie terenu - rozwiązania projektowe: Do projektowanych wyjść ewakuacyjnych zaprojektowano utwardzone dojścia z kostki brukowej. Układ warstw chodnikowych : - betonowa kostka brukowa gr.8cm, kolor grafitowy oraz brązowy - geowłóknina - podsypka piaskowa - beton C8/10 gr.10cm UWAGA: Ze względu na konieczność dostosowania poziomów posadzek projektowanych do poziomów posadzek istniejących, przed przystąpieniem do prac fundamentowych naleŝy sprawdzić zgodność projektu z rzeczywistymi poziomami posadzek istniejących. 5. Bilans powierzchni terenu w granicach opracowania: Powierzchnia całkowita działki w granicach opracowania m 2 w tym: - powierzchnia zabudowy istniejącego budynku: ,00 m 2 - powierzchnia zabudowy istniejącego bud. gospodarczego : - 16,00 m 2 - powierzchnia komunikacji: ,05 m 2 - powierzchnia istniejącego boiska - 69,49 m 2 - powierzchnia projektowanych pow. utwardzonych - 135,5 m 2 - powierzchnia zieleni: ,96 m 2 6. Informacja o istniejących i przewidywanych zagroŝeniach dla środowiska Inwestycja nie będzie wywierała negatywnego oddziaływania na środowisko. Magazynowanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w pojemnikach zlokalizowanych na terenie działki i wywoŝone na wysypisko śmieci. Opracował: 7

8 IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY INTERNATU, PRZY ZKN W OSTROŁĘCE. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest remont budynku internatu w Ostrołęce, w zakresie realizacji wymogów ekspertyzy technicznej p.poŝ. Zaprojektowano wyjścia ewakuacyjne z dwóch klatek schodowych i holu parteru oraz dostosowanie ciągów ewakuacyjnych do wymogów ekspertyzy przeciwpoŝarowej. Przewidziano równieŝ remont pomieszczenia zlokalizowanego w piwnicy budynku. Projekt remontu jest następstwem decyzji nr MZ-5581/2/1/2005 z r,,,Ekspertyzy technicznej i postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ 5595/47/06 z dn r. 2. Opis ogólny budynku oraz podstawowe dane technologiczne. Istniejący budynek internatu- 2 kondygnacyjny wykonany jest w technologii tradycyjnej. Podstawowa funkcja budynku mieszkalna z zapleczem administracyjno socjalnym. W budynku znajdują się pokoje mieszkalne, kompleksy sanitarne, pom. do nauki i rekreacji oraz pomieszczenia biurowe i technologiczne przeznaczone dla pracowników obsługi internatu. Budynek jest podpiwniczony. Budynek składa się z 4 segmentów: A- lewe skrzydło dydaktyczno socjalne, stanowi zaplecze socjalno techniczne internatu, część budynku jednokondygnacyjna, podpiwniczona z głównym wejściem do budynku. B- prawe skrzydło mieszkalne dziewcząt, stanowi zasadnicza cześć budynku o dwóch kondygnacjach C- część administracyjna, stanowi parterową część budynku, podpiwniczona, łączy część A, B i D. W piwnicy tej części budynku zlokalizowany jest węzeł cieplny budynku. D- lewe skrzydło mieszkalne, część 3 kondygnacyjna z przeznaczeniem na sypialnie dziewcząt i chłopców. 3. Parametry wymiarowe budynku. powierzchnia uŝytkowa: 3 148,36 m2 powierzchnia zabudowy: 1 039,00 m 2 kubatura: m 3 wysokość budynku: część trzykondygnacyjna (segment D) - 9,5m 8

9 część dwukondygnacyjna (segment B) - 6,0m część jednokondygnacyjna (segment A) - 3,5m część jednokondygnacyjna (segment C) - 2,8m 4. Dane dotyczące elementów budowlano konstrukcyjnych stanu istniejącego Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Układ konstrukcyjny poprzeczny. Funkcję nośną pełnią ściany równolegle usytuowane: zewnętrzne oraz ściana wewnętrzna korytarzowa Ocena stanu technicznego. Na podstawie wizji lokalnej, oględzin budynku, jak równieŝ poszczególnych elementów konstrukcyjnych stwierdza się, Ŝe stan techniczny budynku jest dobry i pozwala na wykonanie planowanych prac remontowych Fundamenty Fundamenty betonowe, rzędna posadowienia zmienna ze względu na występowanie segmentów nie podpiwniczonych Ściany Ściany zewnętrzne nadziemia - jednowarstwowe gr. 24cm z gazobetonu. Ściany piwnic gr.38cm z cegły pełnej. Ściany wewnętrzne nośne gr. 25cm z pustaków ceramicznych. Ściany wewnętrzne działowe gr. 15cm z prefabrykatów Ŝelbetowych. Kominy z cegły pełnej Stropy Stropy prefabrykowane Ŝelbetowe typu DZ Konstrukcja dachu Stropodach prefabrykowany DZ-3, pokryty papą na lepiku. 5. Dane dotyczące stanu projektowanego W związku z występującymi w budynku niezgodnościami z wymogami ochrony p.poŝ oraz zapewnienia właściwego bezpieczeństwa ludziom przebywającym w pomieszczeniach internatu została wykonana,,ekspertyza techniczna z dn r. Do dnia r został wykonany niepełny zakres ekspertyzy p.poŝ. Niniejsze opracowanie dotyczy remontu 9

10 i dostosowania w/w budynku do pozostałych wymagań ekspertyzy technicznej. Po wykonaniu n/w prac budynek będący przedmiotem opracowania będzie spełniał wymogi postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ 5595/47/06 z dn r. Zakres projektu obejmuje realizację wymogów ekspertyzy technicznej p.poŝ: Wymiana drzwi balkonowych na drzwi spełniające warunki techniczne w segmentach mieszkalnych B i D na pierwszych kondygnacjach (drzwi ewakuacyjne o szerokości min. 0,9m) Zaprojektować wyjście ewakuacyjne ze spocznika klatki schodowej (prawe skrzydło mieszkalne, część B) oraz holu Zaprojektować wyjście ewakuacyjne ze spocznika klatki schodowej (lewe skrzydło mieszkalne, część C) oraz holu Zainstalowanie klap oddymiających do usuwania dymu z klatek schodowych uruchamianej za pomocą systemu wykrywania dymu Zainstalowanie drzwi dymoszczelnych na ciągach ewakuacyjnych rzut II piętra, cześć A Zainstalowanie drzwi o odporności ogniowej EI 30 do piwnicy z segmentu A 5.1. Projektowane wyjścia ewakuacyjne. Zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne,,a i,,b z istniejących klatek schodowych na poziomie spoczników: Na szerokości projektowanego biegu naleŝy zdemontować istniejące pasma okienne MontaŜ drzwi ewakuacyjnych prowadzących do nowoprojektowanych schodów ewakuacyjnych. Wykonanie Ŝelbetowych klatek schodowych Projektowane wyjścia ewakuacyjne to schody Ŝelbetowe, monolityczne. Beton C20/25, zbrojenie główne AIII (34GS), zbrojenie rozdzielcze i strzemiona A0 (St0S). Płyta biegowa gr. 12cm zbrojona prętami podłuŝnymi #12 co 12cm (zbrojenie dolne i górne podporowe), zbrojenie rozdzielcze Ø6 co 25cm oparta na belkach spocznikowych. Belka spocznikowa (BS-1) 30x25cm, zbrojona dołem 4#12, górą 3#16, dodatkowo górą strzemiona Ø6 co 12/24cm. W celu osadzenia belek, naleŝy w istniejących ścianach wykuć bruzdy głębokości min.15cm i wykonać podlewkę z betonu C20/25, gr.4-6cm. 10

11 Cześć zabiegowa schodów wylewna jako Ŝelbetowa płyta oparta na belce spocznikowej i gruncie. MontaŜ balustrad ze stali kwasoodpornej MontaŜ zadaszenia z poliwęglanu nad proj. wyjściami ewakuacyjnymi Wykonanie prac posadzkowych w obrębie istniejących spoczników według warstw jak na przekrojach Uzupełnienie brakującego tynku kamyczkowego w kolorze i strukturze odpowiadającej istniejącemu Remont klatek schodowych objętych opracowaniem - przycieranie istniejący tynków cementowo wapiennych, malowanie farba akrylowa w kolorze białym. Uzupełnienie powstałych uszkodzeń w tynku elewacyjnym, w kolorze i strukturze odpowiadającej istniejącemu. Zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne z istniejących holów na poziomie parteru: DemontaŜ istn. balustrad i obróbek blacharskich Skucie istniejących nawierzchni posadzkowych tarasu Likwidacja istniejących okien i drzwi balkonowych Wyburzenie muru podokiennego MontaŜ okien i drzwi z PCV o odporności ogniowej EI60 Uzupełnienie ubytków tynku i malowania wewnątrz i na zewnątrz budynku Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego betonowego na gruncie. Beton C16/20. ObłoŜenie wyjścia i schodów płytkami mrozoodpornymi, antypoślizowymi MontaŜ balustrad ze stali kwasoodpornej 5.2. Prace remontowe pomieszczenia piwnicy. Skucie istniejących warstw posadzkowych Pogłębienie poziomu posadzki o 50cm Likwidacja istniejącej zabudowy z płyty pilśniowej (scena, szafa, zabudowa kuchenna) Likwidacja murków dzielących pomieszczenie Wykonanie wyburzeń ściany działowej oraz powiększenie otworów drzwiowych DemontaŜ ościeŝnic i skrzydeł drzwiowych DemontaŜ armatury sanitarnej i opraw elektrycznych DemontaŜ wentylatorów ściennych Zamurowanie otworów bloczkami gazobetonowymi gr.12cm, M500 na zaprawie cem.- wap. 11

12 Wykonanie nowej posadzki strukturalnej płytka podłogowa antypoślizgowa kolor orange i beige 40 x 40cm, cokół płytka j.w. wys.20cm Obudowanie kanałów instalacyjnych Wykonanie gładzi cementowej na ścianach i sufitach typu,,cekol Malowanie ścian i sufitów farbą silikatowo silikonową, zmywalną w kolorze jasnym beŝowym MontaŜ płyt typu trespa virtuon (okładzina ścienna do zastosowania wewnątrz), gr. 8mm, o wymiarach 1,53x3,05m. Zaprojektowano okładzinę w kolorze pastel grey i orange, struktura - kamień UłoŜenie glazury w kolorze jasny beŝ i orange przy umywalce, do wys. 1,5m MontaŜ ościeŝnic i skrzydeł drzwiowych w miejscach istniejących i projektowanych lokalizacjach, ( w tym 1szt. drzwi o odporności ogniowej EI 30) MontaŜ balustrady ze stali kwasoodpornej MontaŜ armatury sanitarnej (umywalka ceramiczna szer. 60cm) MontaŜ opraw elektrycznych oświetlenie wiszące 26W o średnicy 28cm, wys. 15cm MontaŜ parapetów konglomerat 5.3. Prace remontowe montaŝ klap oddymiających oraz drzwi dymoszczelnych MontaŜ drzwi oddzielenia poŝarowego (rzut II piętra część A), pcv kolor biały DemontaŜ istniejących okien i zamiana na okna w systemie oddymiania (rzut piętra, część A i B) Wykończenie wnętrz i elewacje Tynk cementowo wapienny kat. IV, w miejscach uzupełnień Projektowane schody zewnętrzne wyposaŝyć w poręcze, oraz balustrady ze stali kwasoodpornej, Malowanie wewnątrz pomieszczeń farbami zmywalnymi wg rzutów kondygnacji Płyty z laminatów wysokociśnieniowych np. trespa virtuon, gr. 8mm, struktura kamień, kolor jednolity wg wzornika pastel grey + orange Parapety wewnętrzne konglomerat, Parapety zewnętrzne - stalowe ocynkowany powlekany poliestrem w kolorze brązowym Okna i drzwi PCV w kolorze białym, Elewacja - tynk mozaikowy drobnoziarnisty Zadaszenie wejść poliwęglan w kolorze stalowym lub brązowym 180x90x45cm 12

13 6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych Istniejący budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - pochylnia przy wejściu głównym do budynku. 7. Rozwiązania ochrony przeciwpoŝarowej Ogólna charakterystyka obiektu Istniejący budynek internatu zalicza się do kategorii zagroŝenia ludzi ZL V- budynki zamieszkani zbiorowego. Wjazd na działkę istniejący. ZagroŜenia wybuchem nie występują. Klasa odporności poŝarowej budynku oraz odporności ogniowa elementów budowlanych Z uwagi na kategorię zagroŝenia ludzi ZL V i wysokość budynku 9,5m (budynek niski), budynek ten powinien spełniać wymagania klasy odporności poŝarowej,,c Stan istniejący przewiduje więc wykonanie elementów budynku z uwzględnieniem następujących klas odporności ogniowej: główna konstrukcja nośna budynku R 60 konstrukcja dachu R 15 strop REI 60 ściany zewnętrzne EI 30 przekrycie dachu E15 Warunki ewakuacyjne. Przewidywana ilość osób w pomieszczeniach : Sypialnia 3 do 4 osób Pomieszczenie dydaktyczne w segmencie,,a 48, 89 miejsc Ilość miejsc sypialnych w internacie 189 Długość przejść w pomieszczeniu długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza długości 40m. Rzeczywista długość dojść ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji wynosi: w segmencie,,b 15,5m i 18,5m do spocznika klatek schodowych w segmencie,,d 15,0m i 18,3m Budynek posiada istniejące trzy wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz tj: 13

14 - główne wejście o szer. 1,8m - wyjście ewakuacyjne z klatek schodowych segmentu,,c o szerokości 0,9m - wyjście z segmentu,,c - 0,9m Dodatkowo projekt remontu przewiduje zaprojektowanie dwóch wyjść ewakuacyjnych ze spoczników parteru klatek schodowych segmentu,,b i D oraz poszerzenie wyjścia na poziomie parteru (istniejące drzwi balkonowe). Drogi poŝarowe. Dla jednostek ratowniczych, według ekspertyzy technicznej, naleŝy zaprojektować poŝarową (przykładowe usytuowanie wg projektu zagospodarowania). Do kaŝdego wejścia do budynku zapewniony jest utwardzone dojście. Odległość drogi od ściany budynku wynosi min. 5m. drogę 14

15 INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN Inwestor: ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE, UL. PARKOWA 6 15

16 1. Zakres robót Remontowany budynek to piętrowy budynek internatu. Obiekt jest podpiwniczony. 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Budynek internatu budynek gospodarczy 3. Przewidywane zagroŝenia podczas realizacji robót budowlanych poraŝenie prądem elektrycznym, w szczególności spowodowane naruszeniem linii niskiego napięcia, upadek demontowanych lub montowanych elementów, upadek pracowników wykonujących roboty na wysokości, upadek dźwigu, upadek rusztowania, upadek szalunku, naruszenie istniejących instalacji, przysypanie ziemią w czasie wykonywania fundamentów. 4. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników InstruktaŜ pracowników naleŝy przeprowadzać przed rozpoczęciem kaŝdego rodzaju robót oraz kaŝdej zmiany roboczej. 5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych Teren budowy naleŝy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, trwale ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi Wytyczyć i oznakować drogi dojazdowe Wyznaczyć miejsca składowania elementów budowlanych i rozbiórkowych Oznakować i zabezpieczyć rejon pracy sprzętu montaŝowego Sposób bezpiecznego wykonywania robót w sąsiedztwie sieci uzbrojenia terenu (w szczególności wymienionych w p.3.) uzgodnić z właścicielem sieci Wszyscy pracownicy prowadzący pracę muszą posiadać waŝne badania lekarskie ukończone szkolenie BHP 16

17 odpowiednią odzieŝ i obuwie oraz sprzęt ochrony osobistej Załączenie i odłączenie źródeł energii elektrycznej moŝe się odbywać na podstawie pisemnej decyzji osoby do tego upowaŝnionej Maszyny i urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami i upowaŝnieniami Pracownicy są zobowiązani do noszenia kasków ochronnych Przy pracach powyŝej 1.0 m naleŝy stosować podesty z poręczami Przejścia niebezpieczne naleŝy oznakować NaleŜy opracować i wprowadzić system powiadamiania o wypadkach lub zagroŝeniach i udzielania pomocy oraz wzywania pogotowia lekarskiego Kierownik budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. NaleŜy komisyjnie sprawdzić zagospodarowanie placu budowy, a zwłaszcza: ogrodzenie terenu, drogi dojazdowe, doprowadzenie energii elektrycznej, oświetlenie, pomieszczenia sanitarne. W trakcie prowadzenia prac budowlanych naleŝy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP Opracował: 17

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo