REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN"

Transkrypt

1 j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029) fax.(029) , EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE, UL. PARKOWA 6 REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN OSTROŁĘKA ul. Traugutta 9A działka nr PROJEKT BUDOWLANY ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: mgr inŝ. arch. Janusz M. Królak projektant AN.III.0073/268/82/2 inŝ. Maria Piątkowska sprawdzający UAN.II /94 Ewa Kuklińska - Kiwak inŝ. Aneta Kordel mgr inŝ. Anna Jastrzębowska Ostrołęka, lipiec 2008r

2 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr. 133, poz. 935) oświadczam, Ŝe projekt budowlany (branŝa: architektoniczna),,remont dwóch klatek schodowych i pomieszczenia w piwnicy Internatu przy ZKN Ostrołęka ul. Traugutta 9A został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma słuŝyć.... Projektant 2

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Projekt architektoniczno - budowlany Remontu dwóch klatek schodowych i pomieszczenia w piwnicy Internatu przy ZKN. 1. Dane ogólne 2. Materiały formalno prawne Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500 Postanowienie nr WZ 5595/47/06 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej SP nr WZ 5595/47/06 3. Projekt zagospodarowania działki 3.1. Opis techniczny 3.2. Część rysunkowa Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania działki skala 1: Projekt architektoniczno - budowlany Remontu dwóch klatek schodowych i pomieszczenia w piwnicy Internatu przy ZKN. Działka nr Opis techniczny 1. Dane ogólne; 2. Program uŝytkowy i podstawowe dane technologiczne; 3. Parametry wymiarowe; 4. Dane dotyczące elementów budowlano konstrukcyjnych, stan istniejący 5. Dane dotyczące stanu projektowanego 6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 7. Rozwiązania ochrony p.poŝ.; 4.2. Część rysunkowa Nr 2 Rzut piwnic- inwentaryzacja część A 1:100 Nr 3 Rzut piwnic- inwentaryzacja część B 1:100 Nr 4 Rzut parteru- inwentaryzacja część A 1:100 3

4 Nr 5 Rzut parteru- inwentaryzacja część B 1:100 Nr 6 Rzut I piętra- inwentaryzacja część A 1:100 Nr 7 Rzut I piętra- inwentaryzacja część B 1:100 Nr 8 Przekrój A-A - inwentaryzacja 1:50 Nr 9 Elewacja zachodnia- inwentaryzacja 1:100 Nr 10 Elewacja wschodnia- inwentaryzacja 1:100 Nr 11 Remont pomieszczeń rzut piwnicy 1:100 Nr 12 Remont pomieszczeń rzut piwnicy - oświetlenie 1:100 Nr 13 Remont pomieszczeń - rzut piwnicy posadzka 1:100 Nr 14 Remont pomieszczeń - rzut piwnicy widok 1:100 Nr 15 Remont pomieszczeń - rzut parteru część A 1:100 Nr 16 Remont pomieszczeń - rzut parteru część B 1:100 Nr 17 Remont pomieszczeń - rzut I piętra część A 1:100 Nr 18 Remont pomieszczeń - rzut I piętra część B 1:100 Nr 19 Remont pomieszczeń - rzut II piętra część A 1:100 Nr 20 Remont pomieszczeń - rzut II piętra część B 1:100 Nr 21 Przekrój A-A 1:50 Nr 22 Przekrój B-B 1:50 Nr 23 Elewacja wschodnia 1:100 Nr 24 Fragment elewacji wschodniej szczegół A 1:50 Nr 25 Elewacja zachodnia 1:100 Nr 26 Fragment elewacji zachodniej szczegół B i C 1:50 Nr 27 Wykaz stolarki 1:100 Nr 28 Klatka schodowa,,a elem. konstrukcyjne 1:25 Nr 29 Klatka schodowa,,b elem. konstrukcyjne 1:25 5. Uprawnienia Projektanta i zaświadczenie z Izby 6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 4

5 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY INTERNATU przy ZKN. I. DANE OGÓLNE Inwestor: Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce, ul.parkowa 6 Adres budowy: OSTROŁĘKA działka nr 20377, ul. Traugutta 9A 1. Przedmiot opracowania: projekt budowlany remontu dwóch klatek schodowych i pomieszczenia w piwnicy Internatu przy ZKN. Działka nr 20377, połoŝona jest przy ul. Traugutta. Działka jest zabudowana budynkiem internatu oraz budynkiem gospodarczym. Podstawa opracowania: - umowa o prace projektowe zawarta między Inwestorem a Projektantem, - postanowienie nr WZ 5595/47/06 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej StraŜy PoŜarnej - ekspertyza techniczna dotycząca ochrony przeciwpoŝarowej - archiwalna dokumentacja istniejącego budynku, - obowiązujące normy i przepisy, - materiały formalno prawne, II. MATERIAŁY FORMALNO PRAWNE Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:500 Postanowienie nr WZ 5595/47/06 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej SP nr WZ 5595/47/06 5

6 III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe: umowa o prace projektowe zawarta między Inwestorem a Projektantem mapa do celów projektowych obowiązujące normy i przepisy ekspertyza techniczna p.poŝ. 2. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dwóch klatek schodowych i pomieszczenia w piwnicy Internatu przy ZKN. Projekt obejmuje swoim zakresem spełnienie wymagań przeciwpoŝarowych postanowienia nr WZ 5595/47/06 MKW Państwowej StraŜy PoŜarnej. Zakres opracowania obejmuje dobudowę wyjść ewakuacyjnych z istniejących klatek schodowych (dwóch), wymianę drzwi balkonowych na drzwi ewakuacyjne w segmentach mieszkalnych B i D. 3. Stan Istniejący: Teren objęty opracowaniem połoŝony jest na działce nr Teren nie podlega ochronie, oraz nie jest wpisany do rejestru zabytków. Powierzchnia terenu jest mało zróŝnicowana. Sąsiednie działki przylegające bezpośrednio do działek objętych opracowaniem są zabudowane. Działka objęta opracowaniem jest zabudowana budynkiem internatu oraz budynkiem gospodarczym. Teren działki nie jest zalesiony. 4. Opis zagospodarowania terenu Działka nr połoŝona jest w Ostrołęce przy ul. Traugutta 9a. Całkowita powierzchnia działki wynosi 9022m2. Niniejsze opracowanie przedstawia zagospodarowanie części terenu związanej bezpośrednio z lokalizacją budowanego obiektu budowlanego. Działka jest zagospodarowana budynkiem internatu oraz budynkiem gospodarczym. Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego budynku internatu. Zaprojektowane zostały wyjścia ewakuacyjne z dwóch klatek schodowych oraz holu, remont pomieszczenia w piwnicy budynku oraz spełnienie wymagań p.poŝ. ciągów ewakuacyjnych. Wjazd na działkę istniejący. Infrastruktura techniczna: - przyłącze energetyczne z istniejącej linii; - zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej; - odprowadzenie ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej; - wywóz nieczystości stałych - zakład świadczący usługi; - c.o. węzeł cieplny 6

7 Zagospodarowanie terenu - rozwiązania projektowe: Do projektowanych wyjść ewakuacyjnych zaprojektowano utwardzone dojścia z kostki brukowej. Układ warstw chodnikowych : - betonowa kostka brukowa gr.8cm, kolor grafitowy oraz brązowy - geowłóknina - podsypka piaskowa - beton C8/10 gr.10cm UWAGA: Ze względu na konieczność dostosowania poziomów posadzek projektowanych do poziomów posadzek istniejących, przed przystąpieniem do prac fundamentowych naleŝy sprawdzić zgodność projektu z rzeczywistymi poziomami posadzek istniejących. 5. Bilans powierzchni terenu w granicach opracowania: Powierzchnia całkowita działki w granicach opracowania m 2 w tym: - powierzchnia zabudowy istniejącego budynku: ,00 m 2 - powierzchnia zabudowy istniejącego bud. gospodarczego : - 16,00 m 2 - powierzchnia komunikacji: ,05 m 2 - powierzchnia istniejącego boiska - 69,49 m 2 - powierzchnia projektowanych pow. utwardzonych - 135,5 m 2 - powierzchnia zieleni: ,96 m 2 6. Informacja o istniejących i przewidywanych zagroŝeniach dla środowiska Inwestycja nie będzie wywierała negatywnego oddziaływania na środowisko. Magazynowanie odpadów komunalnych odbywać się będzie w pojemnikach zlokalizowanych na terenie działki i wywoŝone na wysypisko śmieci. Opracował: 7

8 IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY INTERNATU, PRZY ZKN W OSTROŁĘCE. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest remont budynku internatu w Ostrołęce, w zakresie realizacji wymogów ekspertyzy technicznej p.poŝ. Zaprojektowano wyjścia ewakuacyjne z dwóch klatek schodowych i holu parteru oraz dostosowanie ciągów ewakuacyjnych do wymogów ekspertyzy przeciwpoŝarowej. Przewidziano równieŝ remont pomieszczenia zlokalizowanego w piwnicy budynku. Projekt remontu jest następstwem decyzji nr MZ-5581/2/1/2005 z r,,,Ekspertyzy technicznej i postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ 5595/47/06 z dn r. 2. Opis ogólny budynku oraz podstawowe dane technologiczne. Istniejący budynek internatu- 2 kondygnacyjny wykonany jest w technologii tradycyjnej. Podstawowa funkcja budynku mieszkalna z zapleczem administracyjno socjalnym. W budynku znajdują się pokoje mieszkalne, kompleksy sanitarne, pom. do nauki i rekreacji oraz pomieszczenia biurowe i technologiczne przeznaczone dla pracowników obsługi internatu. Budynek jest podpiwniczony. Budynek składa się z 4 segmentów: A- lewe skrzydło dydaktyczno socjalne, stanowi zaplecze socjalno techniczne internatu, część budynku jednokondygnacyjna, podpiwniczona z głównym wejściem do budynku. B- prawe skrzydło mieszkalne dziewcząt, stanowi zasadnicza cześć budynku o dwóch kondygnacjach C- część administracyjna, stanowi parterową część budynku, podpiwniczona, łączy część A, B i D. W piwnicy tej części budynku zlokalizowany jest węzeł cieplny budynku. D- lewe skrzydło mieszkalne, część 3 kondygnacyjna z przeznaczeniem na sypialnie dziewcząt i chłopców. 3. Parametry wymiarowe budynku. powierzchnia uŝytkowa: 3 148,36 m2 powierzchnia zabudowy: 1 039,00 m 2 kubatura: m 3 wysokość budynku: część trzykondygnacyjna (segment D) - 9,5m 8

9 część dwukondygnacyjna (segment B) - 6,0m część jednokondygnacyjna (segment A) - 3,5m część jednokondygnacyjna (segment C) - 2,8m 4. Dane dotyczące elementów budowlano konstrukcyjnych stanu istniejącego Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Układ konstrukcyjny poprzeczny. Funkcję nośną pełnią ściany równolegle usytuowane: zewnętrzne oraz ściana wewnętrzna korytarzowa Ocena stanu technicznego. Na podstawie wizji lokalnej, oględzin budynku, jak równieŝ poszczególnych elementów konstrukcyjnych stwierdza się, Ŝe stan techniczny budynku jest dobry i pozwala na wykonanie planowanych prac remontowych Fundamenty Fundamenty betonowe, rzędna posadowienia zmienna ze względu na występowanie segmentów nie podpiwniczonych Ściany Ściany zewnętrzne nadziemia - jednowarstwowe gr. 24cm z gazobetonu. Ściany piwnic gr.38cm z cegły pełnej. Ściany wewnętrzne nośne gr. 25cm z pustaków ceramicznych. Ściany wewnętrzne działowe gr. 15cm z prefabrykatów Ŝelbetowych. Kominy z cegły pełnej Stropy Stropy prefabrykowane Ŝelbetowe typu DZ Konstrukcja dachu Stropodach prefabrykowany DZ-3, pokryty papą na lepiku. 5. Dane dotyczące stanu projektowanego W związku z występującymi w budynku niezgodnościami z wymogami ochrony p.poŝ oraz zapewnienia właściwego bezpieczeństwa ludziom przebywającym w pomieszczeniach internatu została wykonana,,ekspertyza techniczna z dn r. Do dnia r został wykonany niepełny zakres ekspertyzy p.poŝ. Niniejsze opracowanie dotyczy remontu 9

10 i dostosowania w/w budynku do pozostałych wymagań ekspertyzy technicznej. Po wykonaniu n/w prac budynek będący przedmiotem opracowania będzie spełniał wymogi postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ 5595/47/06 z dn r. Zakres projektu obejmuje realizację wymogów ekspertyzy technicznej p.poŝ: Wymiana drzwi balkonowych na drzwi spełniające warunki techniczne w segmentach mieszkalnych B i D na pierwszych kondygnacjach (drzwi ewakuacyjne o szerokości min. 0,9m) Zaprojektować wyjście ewakuacyjne ze spocznika klatki schodowej (prawe skrzydło mieszkalne, część B) oraz holu Zaprojektować wyjście ewakuacyjne ze spocznika klatki schodowej (lewe skrzydło mieszkalne, część C) oraz holu Zainstalowanie klap oddymiających do usuwania dymu z klatek schodowych uruchamianej za pomocą systemu wykrywania dymu Zainstalowanie drzwi dymoszczelnych na ciągach ewakuacyjnych rzut II piętra, cześć A Zainstalowanie drzwi o odporności ogniowej EI 30 do piwnicy z segmentu A 5.1. Projektowane wyjścia ewakuacyjne. Zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne,,a i,,b z istniejących klatek schodowych na poziomie spoczników: Na szerokości projektowanego biegu naleŝy zdemontować istniejące pasma okienne MontaŜ drzwi ewakuacyjnych prowadzących do nowoprojektowanych schodów ewakuacyjnych. Wykonanie Ŝelbetowych klatek schodowych Projektowane wyjścia ewakuacyjne to schody Ŝelbetowe, monolityczne. Beton C20/25, zbrojenie główne AIII (34GS), zbrojenie rozdzielcze i strzemiona A0 (St0S). Płyta biegowa gr. 12cm zbrojona prętami podłuŝnymi #12 co 12cm (zbrojenie dolne i górne podporowe), zbrojenie rozdzielcze Ø6 co 25cm oparta na belkach spocznikowych. Belka spocznikowa (BS-1) 30x25cm, zbrojona dołem 4#12, górą 3#16, dodatkowo górą strzemiona Ø6 co 12/24cm. W celu osadzenia belek, naleŝy w istniejących ścianach wykuć bruzdy głębokości min.15cm i wykonać podlewkę z betonu C20/25, gr.4-6cm. 10

11 Cześć zabiegowa schodów wylewna jako Ŝelbetowa płyta oparta na belce spocznikowej i gruncie. MontaŜ balustrad ze stali kwasoodpornej MontaŜ zadaszenia z poliwęglanu nad proj. wyjściami ewakuacyjnymi Wykonanie prac posadzkowych w obrębie istniejących spoczników według warstw jak na przekrojach Uzupełnienie brakującego tynku kamyczkowego w kolorze i strukturze odpowiadającej istniejącemu Remont klatek schodowych objętych opracowaniem - przycieranie istniejący tynków cementowo wapiennych, malowanie farba akrylowa w kolorze białym. Uzupełnienie powstałych uszkodzeń w tynku elewacyjnym, w kolorze i strukturze odpowiadającej istniejącemu. Zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne z istniejących holów na poziomie parteru: DemontaŜ istn. balustrad i obróbek blacharskich Skucie istniejących nawierzchni posadzkowych tarasu Likwidacja istniejących okien i drzwi balkonowych Wyburzenie muru podokiennego MontaŜ okien i drzwi z PCV o odporności ogniowej EI60 Uzupełnienie ubytków tynku i malowania wewnątrz i na zewnątrz budynku Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego betonowego na gruncie. Beton C16/20. ObłoŜenie wyjścia i schodów płytkami mrozoodpornymi, antypoślizowymi MontaŜ balustrad ze stali kwasoodpornej 5.2. Prace remontowe pomieszczenia piwnicy. Skucie istniejących warstw posadzkowych Pogłębienie poziomu posadzki o 50cm Likwidacja istniejącej zabudowy z płyty pilśniowej (scena, szafa, zabudowa kuchenna) Likwidacja murków dzielących pomieszczenie Wykonanie wyburzeń ściany działowej oraz powiększenie otworów drzwiowych DemontaŜ ościeŝnic i skrzydeł drzwiowych DemontaŜ armatury sanitarnej i opraw elektrycznych DemontaŜ wentylatorów ściennych Zamurowanie otworów bloczkami gazobetonowymi gr.12cm, M500 na zaprawie cem.- wap. 11

12 Wykonanie nowej posadzki strukturalnej płytka podłogowa antypoślizgowa kolor orange i beige 40 x 40cm, cokół płytka j.w. wys.20cm Obudowanie kanałów instalacyjnych Wykonanie gładzi cementowej na ścianach i sufitach typu,,cekol Malowanie ścian i sufitów farbą silikatowo silikonową, zmywalną w kolorze jasnym beŝowym MontaŜ płyt typu trespa virtuon (okładzina ścienna do zastosowania wewnątrz), gr. 8mm, o wymiarach 1,53x3,05m. Zaprojektowano okładzinę w kolorze pastel grey i orange, struktura - kamień UłoŜenie glazury w kolorze jasny beŝ i orange przy umywalce, do wys. 1,5m MontaŜ ościeŝnic i skrzydeł drzwiowych w miejscach istniejących i projektowanych lokalizacjach, ( w tym 1szt. drzwi o odporności ogniowej EI 30) MontaŜ balustrady ze stali kwasoodpornej MontaŜ armatury sanitarnej (umywalka ceramiczna szer. 60cm) MontaŜ opraw elektrycznych oświetlenie wiszące 26W o średnicy 28cm, wys. 15cm MontaŜ parapetów konglomerat 5.3. Prace remontowe montaŝ klap oddymiających oraz drzwi dymoszczelnych MontaŜ drzwi oddzielenia poŝarowego (rzut II piętra część A), pcv kolor biały DemontaŜ istniejących okien i zamiana na okna w systemie oddymiania (rzut piętra, część A i B) Wykończenie wnętrz i elewacje Tynk cementowo wapienny kat. IV, w miejscach uzupełnień Projektowane schody zewnętrzne wyposaŝyć w poręcze, oraz balustrady ze stali kwasoodpornej, Malowanie wewnątrz pomieszczeń farbami zmywalnymi wg rzutów kondygnacji Płyty z laminatów wysokociśnieniowych np. trespa virtuon, gr. 8mm, struktura kamień, kolor jednolity wg wzornika pastel grey + orange Parapety wewnętrzne konglomerat, Parapety zewnętrzne - stalowe ocynkowany powlekany poliestrem w kolorze brązowym Okna i drzwi PCV w kolorze białym, Elewacja - tynk mozaikowy drobnoziarnisty Zadaszenie wejść poliwęglan w kolorze stalowym lub brązowym 180x90x45cm 12

13 6. Dostępność dla osób niepełnosprawnych Istniejący budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - pochylnia przy wejściu głównym do budynku. 7. Rozwiązania ochrony przeciwpoŝarowej Ogólna charakterystyka obiektu Istniejący budynek internatu zalicza się do kategorii zagroŝenia ludzi ZL V- budynki zamieszkani zbiorowego. Wjazd na działkę istniejący. ZagroŜenia wybuchem nie występują. Klasa odporności poŝarowej budynku oraz odporności ogniowa elementów budowlanych Z uwagi na kategorię zagroŝenia ludzi ZL V i wysokość budynku 9,5m (budynek niski), budynek ten powinien spełniać wymagania klasy odporności poŝarowej,,c Stan istniejący przewiduje więc wykonanie elementów budynku z uwzględnieniem następujących klas odporności ogniowej: główna konstrukcja nośna budynku R 60 konstrukcja dachu R 15 strop REI 60 ściany zewnętrzne EI 30 przekrycie dachu E15 Warunki ewakuacyjne. Przewidywana ilość osób w pomieszczeniach : Sypialnia 3 do 4 osób Pomieszczenie dydaktyczne w segmencie,,a 48, 89 miejsc Ilość miejsc sypialnych w internacie 189 Długość przejść w pomieszczeniu długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza długości 40m. Rzeczywista długość dojść ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji wynosi: w segmencie,,b 15,5m i 18,5m do spocznika klatek schodowych w segmencie,,d 15,0m i 18,3m Budynek posiada istniejące trzy wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz tj: 13

14 - główne wejście o szer. 1,8m - wyjście ewakuacyjne z klatek schodowych segmentu,,c o szerokości 0,9m - wyjście z segmentu,,c - 0,9m Dodatkowo projekt remontu przewiduje zaprojektowanie dwóch wyjść ewakuacyjnych ze spoczników parteru klatek schodowych segmentu,,b i D oraz poszerzenie wyjścia na poziomie parteru (istniejące drzwi balkonowe). Drogi poŝarowe. Dla jednostek ratowniczych, według ekspertyzy technicznej, naleŝy zaprojektować poŝarową (przykładowe usytuowanie wg projektu zagospodarowania). Do kaŝdego wejścia do budynku zapewniony jest utwardzone dojście. Odległość drogi od ściany budynku wynosi min. 5m. drogę 14

15 INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN Inwestor: ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH W OSTROŁĘCE, UL. PARKOWA 6 15

16 1. Zakres robót Remontowany budynek to piętrowy budynek internatu. Obiekt jest podpiwniczony. 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Budynek internatu budynek gospodarczy 3. Przewidywane zagroŝenia podczas realizacji robót budowlanych poraŝenie prądem elektrycznym, w szczególności spowodowane naruszeniem linii niskiego napięcia, upadek demontowanych lub montowanych elementów, upadek pracowników wykonujących roboty na wysokości, upadek dźwigu, upadek rusztowania, upadek szalunku, naruszenie istniejących instalacji, przysypanie ziemią w czasie wykonywania fundamentów. 4. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników InstruktaŜ pracowników naleŝy przeprowadzać przed rozpoczęciem kaŝdego rodzaju robót oraz kaŝdej zmiany roboczej. 5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych Teren budowy naleŝy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, trwale ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi Wytyczyć i oznakować drogi dojazdowe Wyznaczyć miejsca składowania elementów budowlanych i rozbiórkowych Oznakować i zabezpieczyć rejon pracy sprzętu montaŝowego Sposób bezpiecznego wykonywania robót w sąsiedztwie sieci uzbrojenia terenu (w szczególności wymienionych w p.3.) uzgodnić z właścicielem sieci Wszyscy pracownicy prowadzący pracę muszą posiadać waŝne badania lekarskie ukończone szkolenie BHP 16

17 odpowiednią odzieŝ i obuwie oraz sprzęt ochrony osobistej Załączenie i odłączenie źródeł energii elektrycznej moŝe się odbywać na podstawie pisemnej decyzji osoby do tego upowaŝnionej Maszyny i urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami i upowaŝnieniami Pracownicy są zobowiązani do noszenia kasków ochronnych Przy pracach powyŝej 1.0 m naleŝy stosować podesty z poręczami Przejścia niebezpieczne naleŝy oznakować NaleŜy opracować i wprowadzić system powiadamiania o wypadkach lub zagroŝeniach i udzielania pomocy oraz wzywania pogotowia lekarskiego Kierownik budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. NaleŜy komisyjnie sprawdzić zagospodarowanie placu budowy, a zwłaszcza: ogrodzenie terenu, drogi dojazdowe, doprowadzenie energii elektrycznej, oświetlenie, pomieszczenia sanitarne. W trakcie prowadzenia prac budowlanych naleŝy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP Opracował: 17

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej.

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej. Nazwa i zakres projektu: PROJEKT DOBUDOWY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE efekt DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE Lokalizacja : dz. nr 485 ; Karnieszewice; obręb Karnieszewice, gm.sianów Trawica 8a Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła. 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Umowa z Inwestorem o prace projektowe: DT 11/09. 1.2. Wypis i wyrys z miejscowego

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 1. INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU Nazwa i adres obiektu: Remont budynku geriatrycznego DPS w Koszelewie polegający na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów ppoż. Działka nr

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al.

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al. SPIS ZAWARTOŚCI OPIS 1. Informacje ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot i cel opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Materiały wykorzystane w opracowaniu 2. Opis stanu istniejącego 3. Zamierzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kościerzynie

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kościerzynie projekty indywidualne i adaptacje branŝa architektoniczna konstrukcyjna i sanitarna kierowanie i nadzorowanie budowy inŝ Jędrzej Myszka tel 609 511 959 77-100 Bytów ul Ceynowy 12 biuro: 83-400 Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE tel. 609-983-463, biurografos@gmail.com, www.grafosprojekty.pl EZG.4 REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE Inwestor: Adres inwestycji: Opracowanie: PEC Sochaczew

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe Nadzór Budowlany inż. Jan Wroński Adaptacja części budynku PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowe Nadzór Budowlany inż. Jan Wroński Adaptacja części budynku PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY adaptacji części mieszkalnej przedszkola na oddział przedszkolny wraz dobudową klatki zewnętrznej położonego w Warszowicach przy ul. Pszczyńskiej 74 p. gr 1568/143 Inwestor : Gmina Pawłowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania

1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest : Zlecenie Gminy Miasta Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8, Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1 : 500, Wizje lokalne i pomiary istniejących obiektów,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie 27 530 OŜarów Os. Wzgórze nr 56

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie 27 530 OŜarów Os. Wzgórze nr 56 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH W SANDOMIERZU MGR INś. EDWARD PASZKIEWICZ 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Przebudowa węzła cieplnego na kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkół w OŜarowie ADRES

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno.

PROJEKT BUDOWLANY. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno. PROJEKT BUDOWLANY Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno. 1. Nazwa zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej 2. Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno, działka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 - WYKONANIE ŚCIANEK DYMOSZCZELNYCH, EI30, EI60, WYMIANA STOLARKI ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

CZĘŚĆ 1 - WYKONANIE ŚCIANEK DYMOSZCZELNYCH, EI30, EI60, WYMIANA STOLARKI ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Obiekt Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu Adres inwestycji Działka nr. 443/1, 443/2 obręb Będziemyśl pow. ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackie Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. INTERWOT - mgr inŝ. Marek Nowak 72-123 Kliniska Wielkie ul: Piękna 19

PRZEDMIAR ROBÓT. INTERWOT - mgr inŝ. Marek Nowak 72-123 Kliniska Wielkie ul: Piękna 19 INTERWOT - mgr inŝ. Marek Nowak 72-123 Kliniska Wielkie ul: Piękna 19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego - CPV 45110000-1 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul: Księcia Bogusława

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU STACJI HYDROTECHNICZNO-METEOROLOGICZNEJ W WIELUNIU, UL. GRANICZNA 45

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU STACJI HYDROTECHNICZNO-METEOROLOGICZNEJ W WIELUNIU, UL. GRANICZNA 45 ZAŁĄCZNIK NR 9 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU BUDYNKU STACJI HYDROTECHNICZNO-METEOROLOGICZNEJ W WIELUNIU, UL. GRANICZNA 45 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo