BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak"

Transkrypt

1 BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie studentów z budową, zasadą działania i sterowania klapami dymowymi. Ma ono również wykazać zasadność stosowania klap dymowych jako urządzeń niezbędnych do walki z pożarem i jego skutkami. W ćwiczeniu przedstawiona jest metoda obliczania podstawowych parametrów, jakie charakteryzują klapy dymowe, i sposoby ich rozmieszczania. 2. Wprowadzenie teoretyczne 2.1. Określenia podstawowe systemy usuwania dymu i ciepła - (wg [3]) są to systemy, służące do odprowadzenia dymu i ciepła z wnętrza obiektu w trakcie pożaru w sposób grawitacyjny lub mechanicznie, albo za pomocą kombinacji obu tych sposobów, po uruchomieniu ręcznym lub automatycznym, w celu ograniczenia rozchodzenia się dymu w kierunku poziomym i wytworzenia przestrzeni wolnej od dymu (poniżej warstwy dymu), klapa dymowa - pokrywa umieszczona na otworze w dachu lub stropodachu, otwierana automatycznie i/lub ręcznie (zdalnie), w przypadku nagromadzenia się w pomieszczeniu dymu i gorących gazowych produktów rozkładu termicznego, w celu ich usunięcia drogą wentylacji naturalnej, powierzchnia czynna klapy dymowej Acz - aerodynamiczna czynna powierzchnia otworu klapy, przez którą przepływa dym i gorące gazowe produkty rozkładu termicznego wydostające się z pomieszczenia objętego pożarem, urządzenia wyzwalające - urządzenie służące do automatycznego lub ręcznego otwarcia klapy, ścianka kurtynowa - lekka przegroda, wykonana z materiałów niepalnych, podwieszona pionowo pod dachem lub stropodachem i przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się dymu i gazowych produktów rozkładu termicznego w kierunku poziomym, grupa projektowa GP - jedna z siedmiu umownych grup, do których jest zaliczany rozpatrywany obiekt budowlany w zależności od przewidywanego okresu rozwoju pożaru oraz przewidywanej prędkości jego rozprzestrzeniania, przewidywany okres swobodnego rozwoju pożaru t r - obejmuje czas od chwili powstania pożaru do momentu rozpoczęcia akcji gaśniczej, całkowity czas ewakuacji t ce - obejmuje czas od powstania pożaru do zakończenia ewakuacji Zasadność stosowania klap dymowych Produkty gazowe wydzielane w czasie pożaru W związku z podstawowym obowiązkiem ochrony życia i mienia ludzi poprzez 1

2 zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynków (lub z określonych stref) zawartego w przepisach [2], [5] należy utrzymywać drogi ewakuacyjne wolne od dymu i toksycznych produktów rozkładu termicznego. Uzyskać to można dzięki zastosowaniu prawidłowo zaprojektowanych i wykonanych systemów odprowadzania dymu i ciepła. Dym m 3 /h Rys. 1. Ilość dymu i gazów pożarowych powstających przy spalaniu 10 kg materiałów palnych. 1 - guma piankowa, 5 - tworzywa sztuczne, 9 - płyty twarde, 2 - olej opałowy, 6 - polipropylen, 10 - drewno brzozowe, 3 - pianka miękka, 7 - linoleum, 11- celuloza-papier, 4 - nafta, 8 - płyty wiórowe, 12 - twardy PCV. Wiadomo z danych statystycznych, że to właśnie dym i toksyczne produkty rozkładu termicznego są przyczyną ofiar i ogromnych strat materialnych w czasie pożaru. Dzieje się tak, ponieważ w czasie pożaru z rozkładu termicznego powstaje duża ilość dymu i innych substancji toksycznych, zależna od rodzaju materiału i sposobu jego spalania. W każdym przypadku wydzielane swobodne gazy wypełniają w ciągu krótkiego czasu całe pomieszczenie. Na rys. 1 pokazano ilość dymu i produktów rozkładu termicznego w zależności od materiału, powstające z 10 kg materiału palnego. Aby bardziej zobrazować to zagadnienie, można posłużyć się przykładem: Średniej wielkości hala magazynowa o powierzchni 100 x 25 m i objętości ok m 3 zostanie w ciągu 10 min całkowicie zadymiona (ograniczenie widoczności) w wyniku spalania 100 kg papieru, czyli niewielkiej jego ilości. Dym pożarowy o wysokiej temperaturze charakteryzuje siła wyporu hydrostatycznego (konwekcja), spowodowana zmniejszaniem jego gęstości. Ciśnienia występujące podczas całkowicie rozwiniętego pożaru wewnętrznego są pokazane na rys. 2. Doświadczenia wykazały, iż nadciśnienie na wysokości sufitu w ekstremalnych przypadkach wynosić może 16 Pa. 2

3 Rozkład ciśnień poza pomieszczeniem Rozkład ciśnień w pomieszczeniu, w którym trwa pożar Płaszczyzna neutralna Rys. 2. Ciśnienie występujące w pomieszczeniu podczas całkowicie rozwiniętego pożaru Wpływ temperatury na rozprzestrzenianie się dymu Decydującą rolę w przebiegu pożaru odgrywa temperatura i jej rozkład w pomieszczeniu, w którym ma on miejsce. W pierwszej fazie rozwoju pożaru (15 min od powstania pożaru) temperatura otoczenia wzrasta stosunkowo nieznacznie, lecz sytuacja zmienia się w miarę wytwarzania się coraz większej ilości dymu. Gorący dym i gazy pożarowe, gromadząc się pod sufitem, powodują. gwałtowny wzrost temperatury i już w przeciągu kolejnych 15 min w górnej części pomieszczenia dochodzi do pierwszych pożarów wtórnych w konstrukcji dachu lub sufitu, a w dalszej kolejności do pożarów wierzchołkowych i zjawiska rozgorzenia (flashover). Pełny pożar może się rozwinąć przed upływem 20 min i na ogół nie da się już go ugasić. Proces pożaru przebiega zupełnie inaczej i znacznie wolniej, gdy gromadzący się pod sufitem dym i gazy pożarowe mogą być odprowadzone do atmosfery. Dzięki temu następuje zmniejszenie spiętrzenia niebezpiecznych gorących gazów. Temperatura zostaje ograniczona, a jej przyrost jest wolniejszy. Opóźnia się możliwość powstawania pożarów wtórnych wierzchołkowych, a co za tym idzie - powstania zjawiska rozgorzenia (flashover). Straż pożarna ma przez to więcej czasu na gaszenie ognia, gdyż do jej przybycia nie zdąży się on jeszcze rozwinąć do fazy pełnego pożaru 3

4 Dym/Temperatura Dym/Temperatura 2 Początek pożaru Rozgorzenie W pełni rozwinięty pożar Dym Temperatura Czas [min] 251 Rys. 3. Rozwój dymu i temperatury bez systemów usuwania dymu i ciepła. [3] 2 Początek pożaru Rozgorzeni W pełni rozwinięty pożar Dym Temperatura Czas [min] 251 4

5 Rys. 4. Rozwój dymu i temperatury w obiektach wyposażonych w systemy usuwania dymu i ciepła. [3] Cele stosowania klap dymowych Już na etapie projektowania przeciwpożarowych zabezpieczeń budowlanych, należy przewidywać i uwzględniać skutki ewentualnego pożaru. W nowoczesnych, wielonawowych halach produkcyjnych, charakteryzujących się dużymi powierzchniami produkcyjnymi i magazynowymi, problem usuwania dymu i ciepła nabiera istotnego znaczenia. Rys. 5. Rozkład zadymienia w budynku a) bez wentylacji pożarowej b) z prawidłowo wykonaną wentylacją Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych, oparte na znajomości podstawowych zjawisk towarzyszących procesowi spalania, umożliwia właściwy dobór konstrukcji, elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych, które skutecznie ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru, umożliwiają sprawną ewakuację ludzi i mienia oraz podjęcie natychmiastowej, skutecznej akcji ratowniczej. Na rys. 5 pokazany został przepływ dymu w budynku z prawidłowo wykonaną wentylacją pożarową (b) oraz w budynku nie wentylowanym (a). W przypadku, gdy budynek nie jest wyposażony w otwory oddymiające, nawet duża hala może ulec zadymieniu w ciągu kilku minut (a), natomiast z prawidłowo dobranymi i rozmieszczonymi otworami oddymiającymi część hali pozostanie nie zadymiona przez cały czas trwania pożaru. Usuwanie dymu i ciepła z budynków jednokondygnacyjnych wykonuje się z reguły jako grawitacyjne, oparte na zjawisku konwekcji, które powstaje w środowisku objętym pożarem na skutek wydzielania gorących produktów spalania. W momencie otwarcia otworów oddymiających, przy jednoczesnym zapewnieniu dopływu świeżego powietrza, tworzy się ukierunkowany strumień gazów pożarowych, kierujący się ku górze i uchodzący przez otwory oddymiające (efekt kominowy). Funkcje systemów wentylacji pożarowej w bezpieczeństwie pożarowym obiektów budowlanych należy rozpatrywać w ścisłym powiązaniu z funkcjami i przeznaczeniem obiektów. I tak, w budynkach jednokondygnacyjnych funkcje wentylacji pożarowej dotyczą głównie: obniżenia temperatury w obiekcie poprzez usunięcie gorącego dymu i gazów pożarowych na zewnątrz budynku, podwyższenia przypodłogowej warstwy niezadymionej, w celu umożliwienia 5

6 ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, ochrony urządzeń technologicznych oraz konstrukcji obiektu przed oddziaływaniem termicznym. Usuwanie dymu i ciepła z budynków jednokondygnacyjnych może się od bywać poprzez zastosowanie: klap dymowych instalowanych na dachu, klap dymowych pionowych (najczęściej w postaci zdalnie otwieranych okien w ścianach pomieszczeń), przystosowanych do zdalnego otwierania elementów świetlików lub szedów. Systemy usuwania dymu i ciepła stosuje się w następujących celach: 1) zwiększenia widoczności poprzez usunięcie dymu i gazowych produktów spalania z budynku, w którym ma miejsce pożar, 2) zmniejszenia ryzyka zawalenia się budynku lub jego części poprzez usunięcie spod stropu gorących gazów, dzięki czemu maleje możliwość nagrzania się elementów konstrukcyjnych budynku do wartości krytycznych, po przekroczeniu których następuje utrata ich właściwości wytrzymałościowych, 3) opóźnienia rozprzestrzeniania się pożaru i uniemożliwienia wystąpienia zjawiska rozgorzenia (flashover) - również dzięki usunięciu gorących gazów spod stropu. Podczas spalania materiałów, powstały strumień ciepła rozchodzi się we wszystkich kierunkach, jednak najwięcej energii cieplnej kumuluje się pod sufitem. Część tego strumienia, po dojściu do przegrody budowlanej (np. sufitu, ściany), zostaje pochłonięta przez przegrodę, część zaś ulega odbiciu i wraca do materiału jako tzw. strumień ciepła zwrócony, intensyfikując spalanie. Poza tym, w miarę gromadzenia się gorących gazów pod stropem, w sposób ciągły wzrasta temperatura w pomieszczeniu, co powoduje zwiększenie dynamiki pożaru, jak również może doprowadzić do wystąpienia zjawiska rozgorzenia, 4) zmniejszenia strat materialnych od dymu i ciepła - dym często ma właściwości korozyjne i często jest oleisty, przez co może stać się przyczyną uszkodzeń konstrukcji lub zawartości budynku (szczególnie groźny jest dla urządzeń precyzyjnych, elektronicznych), 5) zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej - jeśli w budynku nie ma urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła (np. w starym budownictwie), strażacy zmuszeni są wyrąbywać odpowiednie otwory w dachu. Pomijając istotną stratę czasu na ich wykonanie, strażacy narażają się na duże niebezpieczeństwo, pracując często na ekstremalnie obciążonych konstrukcjach, grożących w każdej chwili zawaleniem, 6) ograniczenia stężenia toksycznych produktów spalania i rozkładu termicznego - systemy usuwania dymu i ciepła powodują zmniejszenie stężenia produktów spalania (z jednej strony usuwają produkty spalania i rozkładu termicznego, a z drugiej dostarczają tlen), dzięki czemu występuje pełniejsze spalanie, a jednocześnie zmniejszenie stężenia (rozrzedzenie) gazowych pro duktów spalania i rozkładu termicznego, 7) poprawy warunków termicznych dymu - napływające (zimne) powietrze wzmaga termiczny napęd (zjawisko unoszenia) dymu i wpływa na zwiększenie szybkości 6

7 usuwania dymu z pomieszczenia (budynku), 8) zapobiegania powstawaniu nadmiernych ciśnień w pomieszczeniach (strefach) objętych pożarem - ciśnienia te wywoływane są przez siłę wyporu hydrostatycznego (konwekcji), 9) korzyści eksploatacyjne - w świetle aktualnie obowiązujących polskich przepisów [2], dzięki zastosowaniu systemów usuwania dymu i ciepła, pozwala się na (cyt.): a) dopuszcza się budowę w klasie E odporności pożarowej, jednokondygnacyjnych budynków produkcyjnych i magazynowych, o obciążeniu ogniowym przekraczającym 500 MJ/m 2 pod warunkiem zastosowania: wszystkich elementów budynku nie rozprzestrzeniających ognia; samoczynnych urządzeń oddymiających, jeżeli powierzchnia użytkowa budynku przekracza 1000 m 2, b) w budynku produkcyjnym i magazynowym strefy pożarowe mogą być powiększone o 100% przy zastosowaniu stałych wodnych urządzeń gaśniczych, a o 50% - przy zastosowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających, c) w jednokondygnacyjnym budynku produkcyjnym lub magazynowym, nie zagrożonym wybuchem, oraz na ostatniej kondygnacji wielokondygnacyjnego budynku o takim przeznaczeniu wielkości stref pożarowych można zwiększyć o 100%, jeżeli: budynek jest wykonany z elementów nie rozprzestrzeniających ognia; zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające. d) w budynku jednokondygnacyjnym produkcyjnym i magazynowym wielkości stref pożarowych nie ogranicza się, pod warunkiem zastosowania stałych urządzeń tryskaczowych i samoczynnych urządzeń oddymiających, e) w przypadku zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających, dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, mogą być powiększone o 50%. Nie dotyczy to budynków wysokich (do 55 m) i wysokościowych (powyżej 55 m), f) przy zastosowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających długość przejść w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną, może być powiększona o 50%, g) powierzchnie stref pożarowych garaży zamkniętych mogą być powiększone o 50% przy zastosowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających. Jedynym przypadkiem, w którym może byłoby lepiej nie stosować usuwania dymu, jest pożar w małym, szczelnym pomieszczeniu, kiedy to źródło pożaru może być stłumione przez zamknięcie wszystkich drzwi i okien, co spowoduje odcięcie dopływu tlenu. W przypadku dużych pomieszczeń warunki te znacznie się różnią. W halach przemysłowych i magazynowych, a także na klatkach schodowych ilość tlenu jest tak duża i możliwości wniknięcia nowego powietrza z zewnątrz przez liczne otwory tak ogromne, że zamknięcie drzwi i okien nie stłumi pożaru. Przeciwnie - doprowadzenie świeżego powietrza wraz z usuwaniem gorących produktów spalania odgrywa w zwalczaniu pożaru ważną rolę Konstrukcja i sterowanie klapami dymowymi Konstrukcja klap dymowych 7

8 Klapy dymowe i ich konstrukcje powinny odpowiadać odpowiednim wymaganiom, takim jak: warunki przepływu powietrza (dymu) przez otwór klapy - otwarcie klapy dymowej powinno zapewniać swobodny przepływ gazów i dymów niezależnie od kierunku wiatru, sprawność działania - wszelkie mechanizmy zamontowane w przekroju otworu powinny w minimalnym stopniu zakłócać przepływ strumienia gazów, mechanizm otwierający musi zapewniać również powrót klapy do położenia wyjściowego, napęd i sterowanie mogą być automatyczne i/lub ręczne, pewność działania (niezawodność) - ruchome części muszą być chronione przed oblodzeniem. Otwory wylotowe klap powinny być usytuowane co najmniej 30 cm nad sąsiednimi powierzchniami dachu (ochrona przed działaniem śniegu). Klapy dymowe, przy jednoczesnym obciążeniu śniegiem i wiatrem, powinny w sposób ciągły i pewny działać przez cały wymagany czas, wytrzymałość - klapy dymowe muszą być tak wykonane oraz zamocowane. aby wytrzymywały spodziewane w praktyce obciążenia bez zniszczenia lub większych odkształceń i zapewniały zdolność działania, a w czasie pożaru nie odkształcały się na skutek wzrostu temperatury, powodując zmniejszanie powierzchni czynnej. Klapy dymowe powinny być wykonane z takich materiałów i powinny być sterowane w taki sposób, aby w przypadku zainstalowania w tym samym pomieszczeniu stałych urządzeń gaśniczych temperatura zadziałania tych urządzeń była niższa od temperatury zadziałania urządzenia wyzwalającego klapy (o co najmniej 20 C), w innym przypadku powodowałoby to niekontrolowany przepływ powietrza i gazów, mogący zakłócić działanie urządzeń gaśniczych, oznakowanie klap - klapy muszą być w sposób trwały oznakowane z podaniem następujących danych: o typ klapy, o nazwa producenta, o rok produkcji, o powierzchnia czynna klapy. 8

9 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Rys. 6. Schematycznie przedstawione klapy dymowe w stanie otwartym [3]: a), b), c), d) - klapy płytowe, e), f) - klapy dzielone, g) - klapa przesuwna, h) - klapa żaluzjowa, i) - klapa stosowana wówczas, gdy dach jest oddzielony od stropu pewną przestrzenią, j) - klapa stosowana w wypadku sufitów podwieszanych. Każda z przedstawionych klap może mieć wiele szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych. Ważnym jest, aby przyjęte rozwiązanie dostosowane było do przewidywanych warunków eksploatacyjnych i technologicznych. Rys. 7. Różne rodzaje klap oddymiających Klapy dymowe dopuszczone do stosowania w Polsce (rys. 7) to: klapy kopułkowe, klapy daszkowe, 9

10 klapy płytowe. Obecnie produkowane klapy dymowe są tak wykonywane, aby mogły jednocześnie służyć do przewietrzania pomieszczeń. Jest to podyktowane względami ekonomicznymi, gdyż zamontowanie klap dymowych jest dość drogą inwestycją, a częstotliwość występowania pożarów jest stosunkowo mała. Dlatego też, obecnie praktycznie w 90% klapy dymowe wykorzystuje się do przewietrzania pomieszczeń. Poza tym coraz częściej spotyka się takie rozwiązania konstrukcyjne klap dymowych, w których pokrywy zamykające otwór oddymiający wykonane są z przezroczystych lub lekko mlecznych tworzyw, umożliwiających doświetlenie światłem dziennym zabezpieczanych pomieszczeń. Więcej i bardziej wyczerpujących informacji na temat konstrukcji klap dymowych odnaleźć można w materiałach źródłowych [4] Sterowanie klapami dymowymi Klapy dymowe muszą być wyposażone w urządzenia do automatycznego i/lub ręcznego wyzwalania (uruchamiania). Automatyczne sterowanie klapami dymowymi może odbywać się przez. wyzwalacze cieplne (np. ampułki z cieczą o dużej rozszerzalności objętościowej pod wpływem ciepła), których statyczna temperatura zadziałania nie powinna być wyższa niż 74 C (pomijając przypadki współpracy z instalacjami tryskaczowymi), własną instalację do wykrywania i sterowania procesem oddymiania (centrale oddymiania CO z czujkami i przyciskami, współpracę z automatycznymi urządzeniami sygnalizacji pożarowej, wyposażonymi w czujki dymu, kombinację obu tych sposobów - daje to dużą niezawodność działania. Stan otwarcia klapy dymowej powinien być sygnalizowany zarówno w wypadku automatycznego jak i ręcznego sterowania, w miejscu zdalnego (ręcznego) wyzwalania lub w centralce sygnalizacji pożarowej. Jednocześnie powinno być też sygnalizowane położenie uruchamianych klap na powierzchni (sektorze) dachu. W pomieszczeniach, wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze pianowe. gazowe lub aerozolowe (CO2, halonowe albo z zamiennikami halonu), należy instalować klapy dymowe wyposażone jedynie w ręcznie uruchamiane układy zdalnego wyzwalania [1]. Współpraca różnych systemów ochrony przeciwpożarowej powinna odbywać się w następującej kolejności: 1) instalacja sygnalizacji pożaru powinna mieć ustalony czas zwłoki w przekazaniu sygnału otwarcia klap dymowych, np. 60 do 120 sekund w celu uruchomienia tryskaczy, 2) tryskacze powinny mieć prawidłowo dobraną temperaturę zadziałania średnia najwyższa temperatura w czasie normalnej eksploatacji plus 30 C, 3) klapy dymowe, posiadające czujniki temperatury, powinny mieć dobraną temperaturę otwarcia zawsze wyższą o jedną grupę temperaturową od temperatury otwarcia zainstalowanych tryskaczy (np. przy temperaturze otwarcia tryskacz 68 C, temperatura otwarcia czujnika temperaturowego klapy dymowej powinna wynosi 93 C). 10

11 Do kolejnej czujki Do kolejnego siłownika (max. 8 na jednym przewodzie) ~230V / 50Hz 3 x 1,5 mm 2 3 x 2 x 0,8 mm 5 4 x 2 x 0,8 mm Rys. 8. Elektryczny system sterowania klapami dymowymi wg UNIMA plus. 1 - siłownik elektryczny 24V DC, 2 - puszka rozdzielcza, 3 - przycisk alarmowy z kontrolkami i z buczkiem, 4 - czujka dymu (temperatury), 5 - przycisk przewietrzania z kontrolkami, 6 - czujka wiatru i deszczu, 7 - centralka sterująca z akumulatorami [9]. Funkcje: otwieranie klap: o automatyczne - impuls z czujki dymu lub czujki temperatury; o przyciskiem pożarowym; o przyciskiem przewietrzania; zamykanie klap: o przyciskiem przewietrzania (w czasie alarmu niemożliwe); o automatycznie - impuls z czujki deszczu lub wiatru. Proces otwierania klapy dymowej do położenia krańcowego nie może trwać dłużej niż 30 s [1]. 11

12 A 2 1 Do kolejnego siłownika B 3 C Rys. 9. Pneumatyczny system sterowania klapami dymowymi wg UNIMA plus: 1 - cylinder pneumatyczny, 2 - zwalniacz termiczny z nabojem CO, oraz zamkiem topikowym, 3 - przewód miedziany 6 mm, 4 - złączki trójnikowe, 5 - skrzynka alarmowa z nabojem CO 2 dla funkcji OTWIERANIE, 6 - skrzynka alarmowa z nabojem CO 2 dla funkcji ZAMYKANIE [9]. Funkcje: otwieranie klap: o automatyczne; przez działanie temperatury C na zamek topikowy; o wciśnięcie przycisku OTWIERANIE w skrzynce alarmowej (tylko wariant A i B); Modyfikacje systemu: wariant A bezprzewodowy, wariant B jednoprzewodowy, wariant C dwuprzewodowy. zamykanie klap: o automatycznie; wciśnięcie przycisku ZAMYKANIE w skrzynce alarmowej (tylko wariant C), o ręcznie z dachu (wariant A i B). Instalacje oddymiania [7] powinny być sterowane atestowanymi odrębnymi centralami, 12

13 które z siłownikami, przyciskami ręcznego sterowania itp. tworzą autonomiczne systemy, mogące współpracować z centralami sygnalizacji pożaru (CSP). Funkcje, jakie są możliwe do spełnienia przez centrale oddymiania (CO), pokazane są na rysunku 10. Centrale te mogą, jak widać na rysunku, spełniać szereg pożytecznych funkcji, np. przewietrzanie, tym samym w połączeniu z termoregulatorem utrzymywanie żądanej temperatury w pomieszczeniu, jak również montowane z czujnikami deszczu i wiatru zapobiegają zalaniu pomieszczeń lub uszkodzeniom klap przy silnym wietrze Przycisk uruchamiania ręcznego Czujka dymu Elektromechaniczne urządzenia oddymiania i przewietrzania Czujnik temperatury Sygnalizacja alarmu pożaru ºC SAP Zegar sterujący CDO Centralna dyspozytornia obiektu (sterowanie przewietrzeniem) Przycisk sterowania Czujnik wiatru - deszczu Rys 10. Typowe funkcje przewidziane do realizacji przez centrale oddymiania. [7] Przykładowy schemat montażu autonomicznego systemu oddymiania klatki schodowej pokazuje rysunek 11. Centralę oddymiającą montuje się blisko klapy w celu skrócenia drogi prowadzenia przewodów, z tym, że przycisk ręcznego uruchomienia klapy należy również umieścić przy wyjściu z budynku, natomiast przycisk do przewietrzania można umieszczać dowolnie. Czujki na klatkach schodowych powinno się rozmieszczać zgodnie z wytycznymi dla instalacji sygnalizacji pożaru (co maksimum 9 m). 13

14 Rys 11. Typowe rozwiązanie oddymiania klatki schodowej z jedną klapą dymową z siłownikiem elektrycznym. [7] 1 - centrala oddymiania RZN, 2 - czujka dymowa, 3 - przycisk alarmowy, 4 - przycisk do przewietrzania, 5 - siłownik, 6 - zasilanie centrali Ścianki kurtynowe W celu zwiększenia skuteczności odprowadzania dymu i ciepła (w szczególności w pomieszczeniach dużych hal produkcyjnych i magazynowych), przestrzeń podstropową należy podzielić na strefy za pomocą ścianek kurtynowych. Na każdą strefę wydzieloną za pomocą ścianek kurtynowych powinien przypadać co najmniej jeden otwór oddymiający. Jeżeli dach (stropodach) jest podzielony na segmenty za pomocą ścianek kurtynowych, wówczas jako pierwsza wypełnia się gorącymi gazami pożarowymi przestrzeń znajdująca się bezpośrednio nad pożarem. Przepływ dymu na boki jest ograniczony, dzięki czemu można ręcznie otworzyć klapy dymowe (otwory oddymiające) w strefie lub strefach budynku niezadymionych, umożliwiając tym samym dopływ świeżego powietrza Ścianki kurtynowe muszą być wykonane z materiałów niepalnych, a jednocześnie mogą być wykonane jako bezklasowe. (Chodzi tu o klasę odporności ogniowej - ścianki kurtynowe mogą być wykonane w klasie F0. Klasa odporności ogniowej - jest to symbol charakteryzujący odporność ogniową, składający się z symbolu F i liczby określającej odporność ogniową w godzinach.) Odpowiednimi materiałami na ścianki kurtynowe są np.: 14

15 płyty gipsowo-kartonowe, blacha stalowa, płyty fibrowo-silikatowe. [1] Ścianki kurtynowe powinny być umiarkowanie dymoszczelne, chociaż drobne nieszczelności w miejscach przejść różnego rodzaju przewodów nie odgrywają znaczącej roli. Ścianki kurtynowe muszą dochodzić bezpośrednio do spodu dachu. Wysokość ścianek kurtynowych, mierzona od spodu dachu do dolnej krawędzi kurtyny, nie powinna być mniejsza niż 2,0 m, W wyjątkowych przypadkach wysokość ścianek kurtynowych może być zmniejszona do 1,0 m (dla niskich pomieszczeń, o wysokości od 3 do 5 m) [1]. W przypadku budynków z dachami spadzistymi, ścianki kurtynowe sytuuje się pod kątem prostym do spadku (nachylenia) dachu, dzieląc dach (przestrzeń poddachową) na mniejsze przedziały. Wysokość ścianki kurtynowej wpływa w znacznym stopniu na czas przedostania się gorących gazów pożarowych do sąsiednich (przyległych) obszarów. Ścianki kurtynowe powinny sięgać jak najbliżej podłogi (nie utrudniając jednak komunikacji między strefami), aby zapobiec rozprzestrzenianiu pożaru na drodze promieniowania. W praktyce jednak osiągają one najczęściej poziom ściegu kratownicy dachowej (w przypadku dachów spadzistych). Niektóre ścianki kurtynowe są wykonywane w ten sposób, że w normalnych warunkach są one cofnięte lub zwinięte blisko dachu (stropodachu) i dopiero podczas pożaru opadają w dół, po stopieniu zamka łatwo topliwego. Ścianki kurtynowe, w połączeniu z otworami oddymiającymi i urządzeniami tryskaczowymi, wpływają na ograniczenie strat wodnych, dzięki ograniczeniu otwarcia tryskaczy oddalonych od ogniska pożaru. 3. Przebieg ćwiczenia 3.1. Zapoznanie z budową i zasadą działania klap dymowych Klapy występujące w ćwiczeniu: (1) z napędem elektrycznym KDe (firma Dźwigpol), (2) z napędem pneumatycznym klapa kopułkowa, (3) z napędem mechanicznym klapa kopułkowa, (4) autonomiczny system oddymiania z napędem elektrycznym (firma D+H) Budowa klap Wszystkie klapy występujące w ćwiczeniu powinny (oprócz automatycznie uchylnych okien i świetlików) składać się m.in. z podstawy, pokrywy i napędu. 15

16 Siłownik elektryczny 24 = M CENTRALA Do dalszych IY(SI)Y 2 x 0,8 230 V 50 Hz Bez wyłączników Czujka dymu IY(SI)Y 2 x 2 x 0,8 IY(SI)Y 2 x 0,8 IY(SI)Y 6 x 0,8 Przekaźnik zewnętrzny sterowanie (dodatkowe) Przycisk RT 42 do ręcznego uruchamiania (ostatnia kondygnacja) IY(SI)Y 6 x 0,8 Przycisk RT 42 do ręcznego uruchamiania (parter) Rys. 12. Budowa instalacji do przewietrzania i oddymiania firmy D+H. [7] Podstawa stanowi element łączący klapę z dachem obiektu. Pokrywa zamocowana jest w górnej części podstawy na zawiasach. Pokrywa może być wykonana jako ciemna lub jako przezroczysta. Pokrywa jest otwierana i zamykana za pomocą napędu elektrycznego (KDe), pneumatycznego lub mechanicznego. Napęd elektryczny stanowi silnik elektryczny z przekładnią śrubową (KDe) lub siłowniki zębatkowe, łańcuchowe (Firma D+H). Napęd pneumatyczny składa się z cylindra pneumatycznego, zespołu przewodów, zatrzasku oraz elementu sterującego. Rys. 13. Budowa i sposób uruchamiania klapy (ampułkowej) z napędem mechanicznym a) widok, b) schemat: 1 śruby, 2 rama, 3 zamek topikowy, 4 izolacja, 5 ramię, 6 sprężyna. [9] Charakterystyka techniczna klapa (1) (por. pkt. 3.1) napęd elektryczny dla klapy KDe V, powierzchnia geometryczna A g = 1 m 2, masa klapy kg, 16

17 klapa (2) napęd pneumatyczny - min. 6 atm., powierzchnia geometryczna A g = 1 m 2, powierzchnia czynna Acz = 0,74 m 2, klapa (3) powierzchnia geometryczna A g = 1 m 2, powierzchnia czynna Acz = 0,71 m 2. System oddymiania (firmy D+H) dane techniczne poszczególnych elementów podane są w materiałach dostępnych na stanowisku. Szczegółowe dane technicznych zamieszczone są w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń Sterowanie Elektryczne sterowanie klapami KDe (1) (rys. 14) Pokrywa klapy unoszona jest przez silnik elektryczny Skf-63-4B. Dzieje się to na skutek wykręcania (bądź wkręcania) śruby, będącej przedłużeniem trzpienia silnika w nakrętce przymocowanej do pokrywy klapy. Otwieranie lub zamykanie pokrywy klapy uzależnione jest od kierunku obrotów silnika. Klapa może być sterowana w sposób ręczny lub automatyczny z centrali sygnalizacji pożarowej. Klapa dymowa M 2 ~ 3 do CSP C do CSP 0 Rys. 14. Schemat sterowania klapą dymową - napęd elektryczny. [10] 1-silnik elektryczny Skf-63-4B, 2-łącznik końcowy D-429r sterujący wyłącznikiem silnika przy końcu procesu otwarcia, 3-łącznik końcowy D-429r sterujący wyłącznikiem silnika przy końcu procesu zamykania, 4-stycznik załączający obroty silnika w kierunku otwarcia pokrywy klapy, 5-stycznik załączający obroty silnika w kierunku zamykania pokrywy klapy, 6-przycisk sterujący otwieraniem, 7-przycisk sterujący zamykaniem, PAF 0 RST R 17

18 PAF - przekaźnik asymetrii fazowej, CSP - centrala sygnalizacji pożarowej. Pneumatyczne sterowanie klapami (rys. 15) Uruchomienie klapy następuje po podaniu napięcia z centrali sygnalizacji pożarowej lub przycisku ręcznego na trójdrożny zawór. Pozwala to na przepływ sprężonego powietrza przez zawór zwrotny, filtr, reduktor, zawór rozdzielczy do cylindra pneumatycznego klapy. Tłok wysuwa się, unosząc kopułę do góry, aż do krańcowego położenia. Zamknięcie klapy następuje po zmianie kierunku w zaworze pięciodrożnym. Do dalszych cylindrów 1 Sygnał zamknięcia 2 Sterowanie ręczne Do dalszych cylindrów CSP Sieć sprężonego powietrza 6,3 bar Rys. 15. Schemat sterowania klapą dymową - napęd pneumatyczny. [10] 1-cylinder pneumatyczny, 2-zawór rozdzielczy 611-G 3/8" / B, 3-zawór rozdzielczy 611-G 3/8" / B, 4-zawór reduktora 622-G 1/2"-A, 5-filtr z odwodnieniem 514-G 1/2 -A, 6-smarownica 521-G 1/2"- A, 7-zawór zwrotny 612-G 3/8"-A. CSP - centrala sygnalizacji pożarowej Sygnał otwarcia Sygnał zamknięcia Sygnał elektryczny do przesterowania zaworu rozdzielczego: prąd zmienny napięcie 220 V 50 Hz natężenie prądu rozruchu 275 ma Zasada sterowania klapą z napędem pneumatycznym ((2) por pkt.3.1) przedstawiona jest na rysunku 16. Jest to sposób uruchamiania automatycznego (samoczynnie) za pomocą ampułki szklanej wypełnionej cieczą o dużym współczynniku rozszerzalności objętościowej pod wpływem ciepła, która reaguje w określonej temperaturze do wyboru: 68, 93 lub 141 C. Elementem uruchamiającym klapę jest zbiorniczek z skroplonym gazem CO 2 o masie od 18 18

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W ŚWIETLE PRZEPISÓW UNIJNYCH"

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W ŚWIETLE PRZEPISÓW UNIJNYCH mgr inż. Józef Seweryn SITP o/małopolska KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W ŚWIETLE PRZEPISÓW UNIJNYCH" Wybrane aspekty projektowania i wykonawstwa Stałych Urządzeń

Bardziej szczegółowo

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH KONFERENCJA "ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW WIELKOKUBATUROWYCH" WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Pożar magazynu wysokiego składowania dezodorantów i wózków widłowych z butlami propanu - butanu

Pożar magazynu wysokiego składowania dezodorantów i wózków widłowych z butlami propanu - butanu st. kpt. mgr inż. Tomasz Wiśniewski Wykładowca w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu Biegły sądowy w zakresie pożarnictwa z listy SO w Poznaniu Rzeczoznawca SITP (49/2007) w zakresie ustalania przyczyn pożarów

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo