BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak"

Transkrypt

1 BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie studentów z budową, zasadą działania i sterowania klapami dymowymi. Ma ono również wykazać zasadność stosowania klap dymowych jako urządzeń niezbędnych do walki z pożarem i jego skutkami. W ćwiczeniu przedstawiona jest metoda obliczania podstawowych parametrów, jakie charakteryzują klapy dymowe, i sposoby ich rozmieszczania. 2. Wprowadzenie teoretyczne 2.1. Określenia podstawowe systemy usuwania dymu i ciepła - (wg [3]) są to systemy, służące do odprowadzenia dymu i ciepła z wnętrza obiektu w trakcie pożaru w sposób grawitacyjny lub mechanicznie, albo za pomocą kombinacji obu tych sposobów, po uruchomieniu ręcznym lub automatycznym, w celu ograniczenia rozchodzenia się dymu w kierunku poziomym i wytworzenia przestrzeni wolnej od dymu (poniżej warstwy dymu), klapa dymowa - pokrywa umieszczona na otworze w dachu lub stropodachu, otwierana automatycznie i/lub ręcznie (zdalnie), w przypadku nagromadzenia się w pomieszczeniu dymu i gorących gazowych produktów rozkładu termicznego, w celu ich usunięcia drogą wentylacji naturalnej, powierzchnia czynna klapy dymowej Acz - aerodynamiczna czynna powierzchnia otworu klapy, przez którą przepływa dym i gorące gazowe produkty rozkładu termicznego wydostające się z pomieszczenia objętego pożarem, urządzenia wyzwalające - urządzenie służące do automatycznego lub ręcznego otwarcia klapy, ścianka kurtynowa - lekka przegroda, wykonana z materiałów niepalnych, podwieszona pionowo pod dachem lub stropodachem i przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się dymu i gazowych produktów rozkładu termicznego w kierunku poziomym, grupa projektowa GP - jedna z siedmiu umownych grup, do których jest zaliczany rozpatrywany obiekt budowlany w zależności od przewidywanego okresu rozwoju pożaru oraz przewidywanej prędkości jego rozprzestrzeniania, przewidywany okres swobodnego rozwoju pożaru t r - obejmuje czas od chwili powstania pożaru do momentu rozpoczęcia akcji gaśniczej, całkowity czas ewakuacji t ce - obejmuje czas od powstania pożaru do zakończenia ewakuacji Zasadność stosowania klap dymowych Produkty gazowe wydzielane w czasie pożaru W związku z podstawowym obowiązkiem ochrony życia i mienia ludzi poprzez 1

2 zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynków (lub z określonych stref) zawartego w przepisach [2], [5] należy utrzymywać drogi ewakuacyjne wolne od dymu i toksycznych produktów rozkładu termicznego. Uzyskać to można dzięki zastosowaniu prawidłowo zaprojektowanych i wykonanych systemów odprowadzania dymu i ciepła. Dym m 3 /h Rys. 1. Ilość dymu i gazów pożarowych powstających przy spalaniu 10 kg materiałów palnych. 1 - guma piankowa, 5 - tworzywa sztuczne, 9 - płyty twarde, 2 - olej opałowy, 6 - polipropylen, 10 - drewno brzozowe, 3 - pianka miękka, 7 - linoleum, 11- celuloza-papier, 4 - nafta, 8 - płyty wiórowe, 12 - twardy PCV. Wiadomo z danych statystycznych, że to właśnie dym i toksyczne produkty rozkładu termicznego są przyczyną ofiar i ogromnych strat materialnych w czasie pożaru. Dzieje się tak, ponieważ w czasie pożaru z rozkładu termicznego powstaje duża ilość dymu i innych substancji toksycznych, zależna od rodzaju materiału i sposobu jego spalania. W każdym przypadku wydzielane swobodne gazy wypełniają w ciągu krótkiego czasu całe pomieszczenie. Na rys. 1 pokazano ilość dymu i produktów rozkładu termicznego w zależności od materiału, powstające z 10 kg materiału palnego. Aby bardziej zobrazować to zagadnienie, można posłużyć się przykładem: Średniej wielkości hala magazynowa o powierzchni 100 x 25 m i objętości ok m 3 zostanie w ciągu 10 min całkowicie zadymiona (ograniczenie widoczności) w wyniku spalania 100 kg papieru, czyli niewielkiej jego ilości. Dym pożarowy o wysokiej temperaturze charakteryzuje siła wyporu hydrostatycznego (konwekcja), spowodowana zmniejszaniem jego gęstości. Ciśnienia występujące podczas całkowicie rozwiniętego pożaru wewnętrznego są pokazane na rys. 2. Doświadczenia wykazały, iż nadciśnienie na wysokości sufitu w ekstremalnych przypadkach wynosić może 16 Pa. 2

3 Rozkład ciśnień poza pomieszczeniem Rozkład ciśnień w pomieszczeniu, w którym trwa pożar Płaszczyzna neutralna Rys. 2. Ciśnienie występujące w pomieszczeniu podczas całkowicie rozwiniętego pożaru Wpływ temperatury na rozprzestrzenianie się dymu Decydującą rolę w przebiegu pożaru odgrywa temperatura i jej rozkład w pomieszczeniu, w którym ma on miejsce. W pierwszej fazie rozwoju pożaru (15 min od powstania pożaru) temperatura otoczenia wzrasta stosunkowo nieznacznie, lecz sytuacja zmienia się w miarę wytwarzania się coraz większej ilości dymu. Gorący dym i gazy pożarowe, gromadząc się pod sufitem, powodują. gwałtowny wzrost temperatury i już w przeciągu kolejnych 15 min w górnej części pomieszczenia dochodzi do pierwszych pożarów wtórnych w konstrukcji dachu lub sufitu, a w dalszej kolejności do pożarów wierzchołkowych i zjawiska rozgorzenia (flashover). Pełny pożar może się rozwinąć przed upływem 20 min i na ogół nie da się już go ugasić. Proces pożaru przebiega zupełnie inaczej i znacznie wolniej, gdy gromadzący się pod sufitem dym i gazy pożarowe mogą być odprowadzone do atmosfery. Dzięki temu następuje zmniejszenie spiętrzenia niebezpiecznych gorących gazów. Temperatura zostaje ograniczona, a jej przyrost jest wolniejszy. Opóźnia się możliwość powstawania pożarów wtórnych wierzchołkowych, a co za tym idzie - powstania zjawiska rozgorzenia (flashover). Straż pożarna ma przez to więcej czasu na gaszenie ognia, gdyż do jej przybycia nie zdąży się on jeszcze rozwinąć do fazy pełnego pożaru 3

4 Dym/Temperatura Dym/Temperatura 2 Początek pożaru Rozgorzenie W pełni rozwinięty pożar Dym Temperatura Czas [min] 251 Rys. 3. Rozwój dymu i temperatury bez systemów usuwania dymu i ciepła. [3] 2 Początek pożaru Rozgorzeni W pełni rozwinięty pożar Dym Temperatura Czas [min] 251 4

5 Rys. 4. Rozwój dymu i temperatury w obiektach wyposażonych w systemy usuwania dymu i ciepła. [3] Cele stosowania klap dymowych Już na etapie projektowania przeciwpożarowych zabezpieczeń budowlanych, należy przewidywać i uwzględniać skutki ewentualnego pożaru. W nowoczesnych, wielonawowych halach produkcyjnych, charakteryzujących się dużymi powierzchniami produkcyjnymi i magazynowymi, problem usuwania dymu i ciepła nabiera istotnego znaczenia. Rys. 5. Rozkład zadymienia w budynku a) bez wentylacji pożarowej b) z prawidłowo wykonaną wentylacją Projektowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych, oparte na znajomości podstawowych zjawisk towarzyszących procesowi spalania, umożliwia właściwy dobór konstrukcji, elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych, które skutecznie ograniczają rozprzestrzenianie się pożaru, umożliwiają sprawną ewakuację ludzi i mienia oraz podjęcie natychmiastowej, skutecznej akcji ratowniczej. Na rys. 5 pokazany został przepływ dymu w budynku z prawidłowo wykonaną wentylacją pożarową (b) oraz w budynku nie wentylowanym (a). W przypadku, gdy budynek nie jest wyposażony w otwory oddymiające, nawet duża hala może ulec zadymieniu w ciągu kilku minut (a), natomiast z prawidłowo dobranymi i rozmieszczonymi otworami oddymiającymi część hali pozostanie nie zadymiona przez cały czas trwania pożaru. Usuwanie dymu i ciepła z budynków jednokondygnacyjnych wykonuje się z reguły jako grawitacyjne, oparte na zjawisku konwekcji, które powstaje w środowisku objętym pożarem na skutek wydzielania gorących produktów spalania. W momencie otwarcia otworów oddymiających, przy jednoczesnym zapewnieniu dopływu świeżego powietrza, tworzy się ukierunkowany strumień gazów pożarowych, kierujący się ku górze i uchodzący przez otwory oddymiające (efekt kominowy). Funkcje systemów wentylacji pożarowej w bezpieczeństwie pożarowym obiektów budowlanych należy rozpatrywać w ścisłym powiązaniu z funkcjami i przeznaczeniem obiektów. I tak, w budynkach jednokondygnacyjnych funkcje wentylacji pożarowej dotyczą głównie: obniżenia temperatury w obiekcie poprzez usunięcie gorącego dymu i gazów pożarowych na zewnątrz budynku, podwyższenia przypodłogowej warstwy niezadymionej, w celu umożliwienia 5

6 ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, ochrony urządzeń technologicznych oraz konstrukcji obiektu przed oddziaływaniem termicznym. Usuwanie dymu i ciepła z budynków jednokondygnacyjnych może się od bywać poprzez zastosowanie: klap dymowych instalowanych na dachu, klap dymowych pionowych (najczęściej w postaci zdalnie otwieranych okien w ścianach pomieszczeń), przystosowanych do zdalnego otwierania elementów świetlików lub szedów. Systemy usuwania dymu i ciepła stosuje się w następujących celach: 1) zwiększenia widoczności poprzez usunięcie dymu i gazowych produktów spalania z budynku, w którym ma miejsce pożar, 2) zmniejszenia ryzyka zawalenia się budynku lub jego części poprzez usunięcie spod stropu gorących gazów, dzięki czemu maleje możliwość nagrzania się elementów konstrukcyjnych budynku do wartości krytycznych, po przekroczeniu których następuje utrata ich właściwości wytrzymałościowych, 3) opóźnienia rozprzestrzeniania się pożaru i uniemożliwienia wystąpienia zjawiska rozgorzenia (flashover) - również dzięki usunięciu gorących gazów spod stropu. Podczas spalania materiałów, powstały strumień ciepła rozchodzi się we wszystkich kierunkach, jednak najwięcej energii cieplnej kumuluje się pod sufitem. Część tego strumienia, po dojściu do przegrody budowlanej (np. sufitu, ściany), zostaje pochłonięta przez przegrodę, część zaś ulega odbiciu i wraca do materiału jako tzw. strumień ciepła zwrócony, intensyfikując spalanie. Poza tym, w miarę gromadzenia się gorących gazów pod stropem, w sposób ciągły wzrasta temperatura w pomieszczeniu, co powoduje zwiększenie dynamiki pożaru, jak również może doprowadzić do wystąpienia zjawiska rozgorzenia, 4) zmniejszenia strat materialnych od dymu i ciepła - dym często ma właściwości korozyjne i często jest oleisty, przez co może stać się przyczyną uszkodzeń konstrukcji lub zawartości budynku (szczególnie groźny jest dla urządzeń precyzyjnych, elektronicznych), 5) zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej - jeśli w budynku nie ma urządzeń do odprowadzania dymu i ciepła (np. w starym budownictwie), strażacy zmuszeni są wyrąbywać odpowiednie otwory w dachu. Pomijając istotną stratę czasu na ich wykonanie, strażacy narażają się na duże niebezpieczeństwo, pracując często na ekstremalnie obciążonych konstrukcjach, grożących w każdej chwili zawaleniem, 6) ograniczenia stężenia toksycznych produktów spalania i rozkładu termicznego - systemy usuwania dymu i ciepła powodują zmniejszenie stężenia produktów spalania (z jednej strony usuwają produkty spalania i rozkładu termicznego, a z drugiej dostarczają tlen), dzięki czemu występuje pełniejsze spalanie, a jednocześnie zmniejszenie stężenia (rozrzedzenie) gazowych pro duktów spalania i rozkładu termicznego, 7) poprawy warunków termicznych dymu - napływające (zimne) powietrze wzmaga termiczny napęd (zjawisko unoszenia) dymu i wpływa na zwiększenie szybkości 6

7 usuwania dymu z pomieszczenia (budynku), 8) zapobiegania powstawaniu nadmiernych ciśnień w pomieszczeniach (strefach) objętych pożarem - ciśnienia te wywoływane są przez siłę wyporu hydrostatycznego (konwekcji), 9) korzyści eksploatacyjne - w świetle aktualnie obowiązujących polskich przepisów [2], dzięki zastosowaniu systemów usuwania dymu i ciepła, pozwala się na (cyt.): a) dopuszcza się budowę w klasie E odporności pożarowej, jednokondygnacyjnych budynków produkcyjnych i magazynowych, o obciążeniu ogniowym przekraczającym 500 MJ/m 2 pod warunkiem zastosowania: wszystkich elementów budynku nie rozprzestrzeniających ognia; samoczynnych urządzeń oddymiających, jeżeli powierzchnia użytkowa budynku przekracza 1000 m 2, b) w budynku produkcyjnym i magazynowym strefy pożarowe mogą być powiększone o 100% przy zastosowaniu stałych wodnych urządzeń gaśniczych, a o 50% - przy zastosowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających, c) w jednokondygnacyjnym budynku produkcyjnym lub magazynowym, nie zagrożonym wybuchem, oraz na ostatniej kondygnacji wielokondygnacyjnego budynku o takim przeznaczeniu wielkości stref pożarowych można zwiększyć o 100%, jeżeli: budynek jest wykonany z elementów nie rozprzestrzeniających ognia; zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające. d) w budynku jednokondygnacyjnym produkcyjnym i magazynowym wielkości stref pożarowych nie ogranicza się, pod warunkiem zastosowania stałych urządzeń tryskaczowych i samoczynnych urządzeń oddymiających, e) w przypadku zastosowania samoczynnych urządzeń oddymiających, dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, mogą być powiększone o 50%. Nie dotyczy to budynków wysokich (do 55 m) i wysokościowych (powyżej 55 m), f) przy zastosowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających długość przejść w pomieszczeniu, mierzona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną, może być powiększona o 50%, g) powierzchnie stref pożarowych garaży zamkniętych mogą być powiększone o 50% przy zastosowaniu samoczynnych urządzeń oddymiających. Jedynym przypadkiem, w którym może byłoby lepiej nie stosować usuwania dymu, jest pożar w małym, szczelnym pomieszczeniu, kiedy to źródło pożaru może być stłumione przez zamknięcie wszystkich drzwi i okien, co spowoduje odcięcie dopływu tlenu. W przypadku dużych pomieszczeń warunki te znacznie się różnią. W halach przemysłowych i magazynowych, a także na klatkach schodowych ilość tlenu jest tak duża i możliwości wniknięcia nowego powietrza z zewnątrz przez liczne otwory tak ogromne, że zamknięcie drzwi i okien nie stłumi pożaru. Przeciwnie - doprowadzenie świeżego powietrza wraz z usuwaniem gorących produktów spalania odgrywa w zwalczaniu pożaru ważną rolę Konstrukcja i sterowanie klapami dymowymi Konstrukcja klap dymowych 7

8 Klapy dymowe i ich konstrukcje powinny odpowiadać odpowiednim wymaganiom, takim jak: warunki przepływu powietrza (dymu) przez otwór klapy - otwarcie klapy dymowej powinno zapewniać swobodny przepływ gazów i dymów niezależnie od kierunku wiatru, sprawność działania - wszelkie mechanizmy zamontowane w przekroju otworu powinny w minimalnym stopniu zakłócać przepływ strumienia gazów, mechanizm otwierający musi zapewniać również powrót klapy do położenia wyjściowego, napęd i sterowanie mogą być automatyczne i/lub ręczne, pewność działania (niezawodność) - ruchome części muszą być chronione przed oblodzeniem. Otwory wylotowe klap powinny być usytuowane co najmniej 30 cm nad sąsiednimi powierzchniami dachu (ochrona przed działaniem śniegu). Klapy dymowe, przy jednoczesnym obciążeniu śniegiem i wiatrem, powinny w sposób ciągły i pewny działać przez cały wymagany czas, wytrzymałość - klapy dymowe muszą być tak wykonane oraz zamocowane. aby wytrzymywały spodziewane w praktyce obciążenia bez zniszczenia lub większych odkształceń i zapewniały zdolność działania, a w czasie pożaru nie odkształcały się na skutek wzrostu temperatury, powodując zmniejszanie powierzchni czynnej. Klapy dymowe powinny być wykonane z takich materiałów i powinny być sterowane w taki sposób, aby w przypadku zainstalowania w tym samym pomieszczeniu stałych urządzeń gaśniczych temperatura zadziałania tych urządzeń była niższa od temperatury zadziałania urządzenia wyzwalającego klapy (o co najmniej 20 C), w innym przypadku powodowałoby to niekontrolowany przepływ powietrza i gazów, mogący zakłócić działanie urządzeń gaśniczych, oznakowanie klap - klapy muszą być w sposób trwały oznakowane z podaniem następujących danych: o typ klapy, o nazwa producenta, o rok produkcji, o powierzchnia czynna klapy. 8

9 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Rys. 6. Schematycznie przedstawione klapy dymowe w stanie otwartym [3]: a), b), c), d) - klapy płytowe, e), f) - klapy dzielone, g) - klapa przesuwna, h) - klapa żaluzjowa, i) - klapa stosowana wówczas, gdy dach jest oddzielony od stropu pewną przestrzenią, j) - klapa stosowana w wypadku sufitów podwieszanych. Każda z przedstawionych klap może mieć wiele szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych. Ważnym jest, aby przyjęte rozwiązanie dostosowane było do przewidywanych warunków eksploatacyjnych i technologicznych. Rys. 7. Różne rodzaje klap oddymiających Klapy dymowe dopuszczone do stosowania w Polsce (rys. 7) to: klapy kopułkowe, klapy daszkowe, 9

10 klapy płytowe. Obecnie produkowane klapy dymowe są tak wykonywane, aby mogły jednocześnie służyć do przewietrzania pomieszczeń. Jest to podyktowane względami ekonomicznymi, gdyż zamontowanie klap dymowych jest dość drogą inwestycją, a częstotliwość występowania pożarów jest stosunkowo mała. Dlatego też, obecnie praktycznie w 90% klapy dymowe wykorzystuje się do przewietrzania pomieszczeń. Poza tym coraz częściej spotyka się takie rozwiązania konstrukcyjne klap dymowych, w których pokrywy zamykające otwór oddymiający wykonane są z przezroczystych lub lekko mlecznych tworzyw, umożliwiających doświetlenie światłem dziennym zabezpieczanych pomieszczeń. Więcej i bardziej wyczerpujących informacji na temat konstrukcji klap dymowych odnaleźć można w materiałach źródłowych [4] Sterowanie klapami dymowymi Klapy dymowe muszą być wyposażone w urządzenia do automatycznego i/lub ręcznego wyzwalania (uruchamiania). Automatyczne sterowanie klapami dymowymi może odbywać się przez. wyzwalacze cieplne (np. ampułki z cieczą o dużej rozszerzalności objętościowej pod wpływem ciepła), których statyczna temperatura zadziałania nie powinna być wyższa niż 74 C (pomijając przypadki współpracy z instalacjami tryskaczowymi), własną instalację do wykrywania i sterowania procesem oddymiania (centrale oddymiania CO z czujkami i przyciskami, współpracę z automatycznymi urządzeniami sygnalizacji pożarowej, wyposażonymi w czujki dymu, kombinację obu tych sposobów - daje to dużą niezawodność działania. Stan otwarcia klapy dymowej powinien być sygnalizowany zarówno w wypadku automatycznego jak i ręcznego sterowania, w miejscu zdalnego (ręcznego) wyzwalania lub w centralce sygnalizacji pożarowej. Jednocześnie powinno być też sygnalizowane położenie uruchamianych klap na powierzchni (sektorze) dachu. W pomieszczeniach, wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze pianowe. gazowe lub aerozolowe (CO2, halonowe albo z zamiennikami halonu), należy instalować klapy dymowe wyposażone jedynie w ręcznie uruchamiane układy zdalnego wyzwalania [1]. Współpraca różnych systemów ochrony przeciwpożarowej powinna odbywać się w następującej kolejności: 1) instalacja sygnalizacji pożaru powinna mieć ustalony czas zwłoki w przekazaniu sygnału otwarcia klap dymowych, np. 60 do 120 sekund w celu uruchomienia tryskaczy, 2) tryskacze powinny mieć prawidłowo dobraną temperaturę zadziałania średnia najwyższa temperatura w czasie normalnej eksploatacji plus 30 C, 3) klapy dymowe, posiadające czujniki temperatury, powinny mieć dobraną temperaturę otwarcia zawsze wyższą o jedną grupę temperaturową od temperatury otwarcia zainstalowanych tryskaczy (np. przy temperaturze otwarcia tryskacz 68 C, temperatura otwarcia czujnika temperaturowego klapy dymowej powinna wynosi 93 C). 10

11 Do kolejnej czujki Do kolejnego siłownika (max. 8 na jednym przewodzie) ~230V / 50Hz 3 x 1,5 mm 2 3 x 2 x 0,8 mm 5 4 x 2 x 0,8 mm Rys. 8. Elektryczny system sterowania klapami dymowymi wg UNIMA plus. 1 - siłownik elektryczny 24V DC, 2 - puszka rozdzielcza, 3 - przycisk alarmowy z kontrolkami i z buczkiem, 4 - czujka dymu (temperatury), 5 - przycisk przewietrzania z kontrolkami, 6 - czujka wiatru i deszczu, 7 - centralka sterująca z akumulatorami [9]. Funkcje: otwieranie klap: o automatyczne - impuls z czujki dymu lub czujki temperatury; o przyciskiem pożarowym; o przyciskiem przewietrzania; zamykanie klap: o przyciskiem przewietrzania (w czasie alarmu niemożliwe); o automatycznie - impuls z czujki deszczu lub wiatru. Proces otwierania klapy dymowej do położenia krańcowego nie może trwać dłużej niż 30 s [1]. 11

12 A 2 1 Do kolejnego siłownika B 3 C Rys. 9. Pneumatyczny system sterowania klapami dymowymi wg UNIMA plus: 1 - cylinder pneumatyczny, 2 - zwalniacz termiczny z nabojem CO, oraz zamkiem topikowym, 3 - przewód miedziany 6 mm, 4 - złączki trójnikowe, 5 - skrzynka alarmowa z nabojem CO 2 dla funkcji OTWIERANIE, 6 - skrzynka alarmowa z nabojem CO 2 dla funkcji ZAMYKANIE [9]. Funkcje: otwieranie klap: o automatyczne; przez działanie temperatury C na zamek topikowy; o wciśnięcie przycisku OTWIERANIE w skrzynce alarmowej (tylko wariant A i B); Modyfikacje systemu: wariant A bezprzewodowy, wariant B jednoprzewodowy, wariant C dwuprzewodowy. zamykanie klap: o automatycznie; wciśnięcie przycisku ZAMYKANIE w skrzynce alarmowej (tylko wariant C), o ręcznie z dachu (wariant A i B). Instalacje oddymiania [7] powinny być sterowane atestowanymi odrębnymi centralami, 12

13 które z siłownikami, przyciskami ręcznego sterowania itp. tworzą autonomiczne systemy, mogące współpracować z centralami sygnalizacji pożaru (CSP). Funkcje, jakie są możliwe do spełnienia przez centrale oddymiania (CO), pokazane są na rysunku 10. Centrale te mogą, jak widać na rysunku, spełniać szereg pożytecznych funkcji, np. przewietrzanie, tym samym w połączeniu z termoregulatorem utrzymywanie żądanej temperatury w pomieszczeniu, jak również montowane z czujnikami deszczu i wiatru zapobiegają zalaniu pomieszczeń lub uszkodzeniom klap przy silnym wietrze Przycisk uruchamiania ręcznego Czujka dymu Elektromechaniczne urządzenia oddymiania i przewietrzania Czujnik temperatury Sygnalizacja alarmu pożaru ºC SAP Zegar sterujący CDO Centralna dyspozytornia obiektu (sterowanie przewietrzeniem) Przycisk sterowania Czujnik wiatru - deszczu Rys 10. Typowe funkcje przewidziane do realizacji przez centrale oddymiania. [7] Przykładowy schemat montażu autonomicznego systemu oddymiania klatki schodowej pokazuje rysunek 11. Centralę oddymiającą montuje się blisko klapy w celu skrócenia drogi prowadzenia przewodów, z tym, że przycisk ręcznego uruchomienia klapy należy również umieścić przy wyjściu z budynku, natomiast przycisk do przewietrzania można umieszczać dowolnie. Czujki na klatkach schodowych powinno się rozmieszczać zgodnie z wytycznymi dla instalacji sygnalizacji pożaru (co maksimum 9 m). 13

14 Rys 11. Typowe rozwiązanie oddymiania klatki schodowej z jedną klapą dymową z siłownikiem elektrycznym. [7] 1 - centrala oddymiania RZN, 2 - czujka dymowa, 3 - przycisk alarmowy, 4 - przycisk do przewietrzania, 5 - siłownik, 6 - zasilanie centrali Ścianki kurtynowe W celu zwiększenia skuteczności odprowadzania dymu i ciepła (w szczególności w pomieszczeniach dużych hal produkcyjnych i magazynowych), przestrzeń podstropową należy podzielić na strefy za pomocą ścianek kurtynowych. Na każdą strefę wydzieloną za pomocą ścianek kurtynowych powinien przypadać co najmniej jeden otwór oddymiający. Jeżeli dach (stropodach) jest podzielony na segmenty za pomocą ścianek kurtynowych, wówczas jako pierwsza wypełnia się gorącymi gazami pożarowymi przestrzeń znajdująca się bezpośrednio nad pożarem. Przepływ dymu na boki jest ograniczony, dzięki czemu można ręcznie otworzyć klapy dymowe (otwory oddymiające) w strefie lub strefach budynku niezadymionych, umożliwiając tym samym dopływ świeżego powietrza Ścianki kurtynowe muszą być wykonane z materiałów niepalnych, a jednocześnie mogą być wykonane jako bezklasowe. (Chodzi tu o klasę odporności ogniowej - ścianki kurtynowe mogą być wykonane w klasie F0. Klasa odporności ogniowej - jest to symbol charakteryzujący odporność ogniową, składający się z symbolu F i liczby określającej odporność ogniową w godzinach.) Odpowiednimi materiałami na ścianki kurtynowe są np.: 14

15 płyty gipsowo-kartonowe, blacha stalowa, płyty fibrowo-silikatowe. [1] Ścianki kurtynowe powinny być umiarkowanie dymoszczelne, chociaż drobne nieszczelności w miejscach przejść różnego rodzaju przewodów nie odgrywają znaczącej roli. Ścianki kurtynowe muszą dochodzić bezpośrednio do spodu dachu. Wysokość ścianek kurtynowych, mierzona od spodu dachu do dolnej krawędzi kurtyny, nie powinna być mniejsza niż 2,0 m, W wyjątkowych przypadkach wysokość ścianek kurtynowych może być zmniejszona do 1,0 m (dla niskich pomieszczeń, o wysokości od 3 do 5 m) [1]. W przypadku budynków z dachami spadzistymi, ścianki kurtynowe sytuuje się pod kątem prostym do spadku (nachylenia) dachu, dzieląc dach (przestrzeń poddachową) na mniejsze przedziały. Wysokość ścianki kurtynowej wpływa w znacznym stopniu na czas przedostania się gorących gazów pożarowych do sąsiednich (przyległych) obszarów. Ścianki kurtynowe powinny sięgać jak najbliżej podłogi (nie utrudniając jednak komunikacji między strefami), aby zapobiec rozprzestrzenianiu pożaru na drodze promieniowania. W praktyce jednak osiągają one najczęściej poziom ściegu kratownicy dachowej (w przypadku dachów spadzistych). Niektóre ścianki kurtynowe są wykonywane w ten sposób, że w normalnych warunkach są one cofnięte lub zwinięte blisko dachu (stropodachu) i dopiero podczas pożaru opadają w dół, po stopieniu zamka łatwo topliwego. Ścianki kurtynowe, w połączeniu z otworami oddymiającymi i urządzeniami tryskaczowymi, wpływają na ograniczenie strat wodnych, dzięki ograniczeniu otwarcia tryskaczy oddalonych od ogniska pożaru. 3. Przebieg ćwiczenia 3.1. Zapoznanie z budową i zasadą działania klap dymowych Klapy występujące w ćwiczeniu: (1) z napędem elektrycznym KDe (firma Dźwigpol), (2) z napędem pneumatycznym klapa kopułkowa, (3) z napędem mechanicznym klapa kopułkowa, (4) autonomiczny system oddymiania z napędem elektrycznym (firma D+H) Budowa klap Wszystkie klapy występujące w ćwiczeniu powinny (oprócz automatycznie uchylnych okien i świetlików) składać się m.in. z podstawy, pokrywy i napędu. 15

16 Siłownik elektryczny 24 = M CENTRALA Do dalszych IY(SI)Y 2 x 0,8 230 V 50 Hz Bez wyłączników Czujka dymu IY(SI)Y 2 x 2 x 0,8 IY(SI)Y 2 x 0,8 IY(SI)Y 6 x 0,8 Przekaźnik zewnętrzny sterowanie (dodatkowe) Przycisk RT 42 do ręcznego uruchamiania (ostatnia kondygnacja) IY(SI)Y 6 x 0,8 Przycisk RT 42 do ręcznego uruchamiania (parter) Rys. 12. Budowa instalacji do przewietrzania i oddymiania firmy D+H. [7] Podstawa stanowi element łączący klapę z dachem obiektu. Pokrywa zamocowana jest w górnej części podstawy na zawiasach. Pokrywa może być wykonana jako ciemna lub jako przezroczysta. Pokrywa jest otwierana i zamykana za pomocą napędu elektrycznego (KDe), pneumatycznego lub mechanicznego. Napęd elektryczny stanowi silnik elektryczny z przekładnią śrubową (KDe) lub siłowniki zębatkowe, łańcuchowe (Firma D+H). Napęd pneumatyczny składa się z cylindra pneumatycznego, zespołu przewodów, zatrzasku oraz elementu sterującego. Rys. 13. Budowa i sposób uruchamiania klapy (ampułkowej) z napędem mechanicznym a) widok, b) schemat: 1 śruby, 2 rama, 3 zamek topikowy, 4 izolacja, 5 ramię, 6 sprężyna. [9] Charakterystyka techniczna klapa (1) (por. pkt. 3.1) napęd elektryczny dla klapy KDe V, powierzchnia geometryczna A g = 1 m 2, masa klapy kg, 16

17 klapa (2) napęd pneumatyczny - min. 6 atm., powierzchnia geometryczna A g = 1 m 2, powierzchnia czynna Acz = 0,74 m 2, klapa (3) powierzchnia geometryczna A g = 1 m 2, powierzchnia czynna Acz = 0,71 m 2. System oddymiania (firmy D+H) dane techniczne poszczególnych elementów podane są w materiałach dostępnych na stanowisku. Szczegółowe dane technicznych zamieszczone są w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń Sterowanie Elektryczne sterowanie klapami KDe (1) (rys. 14) Pokrywa klapy unoszona jest przez silnik elektryczny Skf-63-4B. Dzieje się to na skutek wykręcania (bądź wkręcania) śruby, będącej przedłużeniem trzpienia silnika w nakrętce przymocowanej do pokrywy klapy. Otwieranie lub zamykanie pokrywy klapy uzależnione jest od kierunku obrotów silnika. Klapa może być sterowana w sposób ręczny lub automatyczny z centrali sygnalizacji pożarowej. Klapa dymowa M 2 ~ 3 do CSP C do CSP 0 Rys. 14. Schemat sterowania klapą dymową - napęd elektryczny. [10] 1-silnik elektryczny Skf-63-4B, 2-łącznik końcowy D-429r sterujący wyłącznikiem silnika przy końcu procesu otwarcia, 3-łącznik końcowy D-429r sterujący wyłącznikiem silnika przy końcu procesu zamykania, 4-stycznik załączający obroty silnika w kierunku otwarcia pokrywy klapy, 5-stycznik załączający obroty silnika w kierunku zamykania pokrywy klapy, 6-przycisk sterujący otwieraniem, 7-przycisk sterujący zamykaniem, PAF 0 RST R 17

18 PAF - przekaźnik asymetrii fazowej, CSP - centrala sygnalizacji pożarowej. Pneumatyczne sterowanie klapami (rys. 15) Uruchomienie klapy następuje po podaniu napięcia z centrali sygnalizacji pożarowej lub przycisku ręcznego na trójdrożny zawór. Pozwala to na przepływ sprężonego powietrza przez zawór zwrotny, filtr, reduktor, zawór rozdzielczy do cylindra pneumatycznego klapy. Tłok wysuwa się, unosząc kopułę do góry, aż do krańcowego położenia. Zamknięcie klapy następuje po zmianie kierunku w zaworze pięciodrożnym. Do dalszych cylindrów 1 Sygnał zamknięcia 2 Sterowanie ręczne Do dalszych cylindrów CSP Sieć sprężonego powietrza 6,3 bar Rys. 15. Schemat sterowania klapą dymową - napęd pneumatyczny. [10] 1-cylinder pneumatyczny, 2-zawór rozdzielczy 611-G 3/8" / B, 3-zawór rozdzielczy 611-G 3/8" / B, 4-zawór reduktora 622-G 1/2"-A, 5-filtr z odwodnieniem 514-G 1/2 -A, 6-smarownica 521-G 1/2"- A, 7-zawór zwrotny 612-G 3/8"-A. CSP - centrala sygnalizacji pożarowej Sygnał otwarcia Sygnał zamknięcia Sygnał elektryczny do przesterowania zaworu rozdzielczego: prąd zmienny napięcie 220 V 50 Hz natężenie prądu rozruchu 275 ma Zasada sterowania klapą z napędem pneumatycznym ((2) por pkt.3.1) przedstawiona jest na rysunku 16. Jest to sposób uruchamiania automatycznego (samoczynnie) za pomocą ampułki szklanej wypełnionej cieczą o dużym współczynniku rozszerzalności objętościowej pod wpływem ciepła, która reaguje w określonej temperaturze do wyboru: 68, 93 lub 141 C. Elementem uruchamiającym klapę jest zbiorniczek z skroplonym gazem CO 2 o masie od 18 18

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy FUNKCJA DOŚWIETLENIA FUNKCJA ODDYMIENIA FUNKCJA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych

Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych dr inż. Rafał Porowski Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych Najprostszym sposobem usuwania dymu i ciepła z obiektów jednokondygnacyjnych jest oddymianie grawitacyjne. Polega to na samoczynnym

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania

Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania Współpraca instalacji tryskaczowej z grawitacyjnym systemem oddymiania 1. Wstęp. Korzyści dla inwestora - płynące z zastosowania instalacji tryskaczowych, a także konieczność projektowania instalacji oddymiającej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające 1. opis ogólny Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów,

Bardziej szczegółowo

Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej

Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej Klapy oddymiające w FDS rozmieszczenie klap, a skuteczność wentylacji grawitacyjnej Wstęp Wentylacja grawitacyjna to w dalszym ciągu najpopularniejszy sposób oddymiania budynków jedno lub wielokondygnacyjnych

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP

Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP Klapy dymowe i dymowe wentylacyjne Typ DYMKLAP Klapy dymowe DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi. Podstawową funkcją klap oddymiających jest odprowadzanie z wnętrza obiektu dymu, ciepła i

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Pożar Biura w Biurowcu (układ pomieszczeń: pomieszczenie, korytarz, klatka schodowa)

Pożar Biura w Biurowcu (układ pomieszczeń: pomieszczenie, korytarz, klatka schodowa) Hazards Control Lech Forowicz Pożar Biura w Biurowcu (układ pomieszczeń: pomieszczenie, korytarz, klatka schodowa) Pożar wybucha gwałtownie na środku pomieszczenia nr 1, na poziomie podłogi. Zapaleniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r.

dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż. Dorota Brzezińska Warszawa, 21 stycznia 2016 r. Optymalizacja systemów oddymiania w budynkach produkcyjnych i magazynowych z uwzględnieniem technicznych i organizacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dr inż. Dariusz Ratajczak, dr inż.

Bardziej szczegółowo

Klapy DYMKLAP. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produkcie:

Klapy DYMKLAP. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produkcie: Klapy DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu

Bardziej szczegółowo

PPHU Rolex Krzysztof Woźniak

PPHU Rolex Krzysztof Woźniak Systemy oddymiania Systemy oddymiania Inwestycja w Twoje bezpieczeństwo Według najnowszych badań, przebywającym w zasięgu pożaru ludziom, zagrażają najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

Kurtyny dymowe. Poznań, 11. 03. 2015r. www.malkowski.pl

Kurtyny dymowe. Poznań, 11. 03. 2015r. www.malkowski.pl Kurtyny dymowe Poznań, 11. 03. 2015r. Agenda prezentacji Kurtyny dymowe Kurtyny dymowe klasyfikacja i zastosowanie Kurtyny dymowe stałe i ruchome w II klasie wiatrowej Kurtyny dymowe szklane Normy Kurtyny

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa budynków Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania ICS 13.220.20

Ochrona przeciwpożarowa budynków Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania ICS 13.220.20 PN-B-02877-4 1 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY POLSKA NORMA Ochrona przeciwpożarowa budynków Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła PrPN-B-02877-4 Zamiast: PN-74/B-02866 Zasady projektowania

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Klapy oddymiające. Klapy FIRE. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produktach:

Klapy oddymiające. Klapy FIRE. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produktach: Klapy FIRE są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10.

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204783 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 375193 (22) Data zgłoszenia: 18.05.2005 (51) Int.Cl. A62C 2/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak -

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak - Klasyfikacja kurtyn dymowych ze względu na temperaturę i czas pracy. Obok klasyfikacji D w kurtynach występuje jeszcze klasyfikacja DH. Nie istnieją jasne wytyczne co do stosowania kurtyn w klasie DH.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA

OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA mgr inż. Grzegorz Sztarbała Zakład Badań Ogniowych OCENA SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW WENTYLACJI POŻAROWEJ. OBLICZENIA NUMERYCZNE I TESTY ODBIOROWE. Seminarium ITB, BUDMA 2010 Środowisko budynku

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD

Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD Optymalizacja inwestycji remontowych związanych z bezpieczeństwem pożarowym dzięki wykorzystaniu technik komputerowych CFD dr inż. Dorota Brzezińska Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy WIPOŚ PŁ Licheń,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży ZASTOSOWANIE Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO mcr OSO Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynków jest jednym z kluczowych wymogów wpływających na projekt architektoniczny. Wszędzie tam, gdzie projekt zakłada

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Klapy oddymiające. Klapy FIRE. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produktach:

Klapy oddymiające. Klapy FIRE. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produktach: Klapy FIRE są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dokumentacja techniczno-ruchowa świetliki pasma świetlne kopułki świetlne wiatrołapy konstrukcje stalowe i aluminiowe klapy oddymiające i przewietrzające ogro dy zimowe zadaszenia z materiałów przezroczystych u l. Szkółkarska 59; 62-002

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ZRASZACZOWE

INSTALACJE ZRASZACZOWE INSTALACJE ZRASZACZOWE Instalacje zraszaczowe stosuje się do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków oraz chłodzenia łatwopalnych obiektów i urządzeń technologicznych wszędzie tam, gdzie można się spodziewać

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Literatura Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Technika mocowań. na dachach płaskich. Jedną z najszybszych metod wznoszenia W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ

Technika mocowań. na dachach płaskich. Jedną z najszybszych metod wznoszenia W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ NOWOCZESNE HALE 4/11 TECHNIKI I TECHNOLOGIE mgr inż. Marian Bober KOELNER S.A., Stowarzyszenie DAFA Technika mocowań na dachach płaskich W UJĘCIU NOWEJ NORMY WIATROWEJ Obliczenia sił działających na dach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik

F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik F.H.U. IRMAN - Mirosław Jóźwik 43-100 Tychy ul. Edisona 7/38 Tel. 601994703 Faks 0322270371 INWESTOR: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny Ruda Śląska, ul. 1 Maja 316

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Optymalny stopień działania. Nawiewy do systemów oddymiani

Optymalny stopień działania. Nawiewy do systemów oddymiani Optymalny stopień działania Nawiewy do systemów oddymiani Skutki nowej normy E DIN 18232-2 Nawiew musi być sterowalny pięć oddechów wystarczy by umrzeć brzmi stare strażackie przysłowie. Systemy oddymiania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność urządzeń pomiarowych w PyroSim. Jakich danych nam dostarczają?

Funkcjonalność urządzeń pomiarowych w PyroSim. Jakich danych nam dostarczają? Funkcjonalność urządzeń pomiarowych w PyroSim. Jakich danych nam dostarczają? Wstęp Program PyroSim zawiera obszerną bazę urządzeń pomiarowych. Odczytywane z nich dane stanowią bogate źródło informacji

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu

Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu dr inż. Andrzej Górka Badanie szczelności dużego budynku w Poznaniu W Poznaniu przeprowadzono pierwsze w Polsce badanie szczelności powietrznej budynku o kubaturze przekraczającej 50 000m 3. Było to złożone

Bardziej szczegółowo

Okienny system oddymiania. Euro-SHEV. Systemy oddymiania. Okienny system oddymiania. Korzyści z zastosowania Euro-SHEV: Rozwiązanie Euro-SHEV:

Okienny system oddymiania. Euro-SHEV. Systemy oddymiania. Okienny system oddymiania. Korzyści z zastosowania Euro-SHEV: Rozwiązanie Euro-SHEV: Euro-SHEV Rozwiązanie Euro-SHEV: przebadane zgodnie z normą PN-EN 12101-2, certyfikaty wydane przez VdS notyfikowaną jednostkę certyfikującą, na systemach aluminiowych wiodących producentów profili (m.in.

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Wytyczne dla scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru Załącznik do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO NAZWA ZADANIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZAMAWIAJĄCY: Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie

Bardziej szczegółowo

Smoke Master. Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. Sławomir Antkowiak

Smoke Master. Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. Sławomir Antkowiak Smoke Master Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych Sławomir Antkowiak 2016.05.12 Plan prezentacji A. System napowietrzania przepisy i dostępne systemy B. Smoke Master SMPA C. Labolatorium rozwój

Bardziej szczegółowo

Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych

Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych Smay: Safety Way - nowy sposób na ochronę klatek schodowych Safety Way (Smay) jest nowatorskim systemem ochrony przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji w budynkach wysokościowych. System ten rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo