Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej"

Transkrypt

1 Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 27/93 2. inż. Marian Nocula Rzeczoznawca Budowlany CRBB 131/97/R Warszawa, maj 2014 r.

2 Zawartość 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania Podstawy prawne Podstawa opracowania Podstawy prawne Ogólna charakterystyka obiektu Warunki budowlano instalacyjne, ich stan techniczny Charakterystyka pożarowa Funkcje istniejące i projektowane Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: Odległość od obiektów sąsiadujących usytuowanie budynku Parametry pożarowe występujących substancji palnych Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana ilość osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Podział obiektu na strefy pożarowe Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Elementy wystroju wnętrz Drogi pożarowe Wyposażenie w gaśnice Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zakres niezgodności z przepisami Wszystkie występujące w budynku niezgodności z przepisami technicznobudowlanymi i przeciwpożarowymi Wykaz niezgodności w zabezpieczeniu przeciwpożarowym niemożliwych do usunięcia ze względów techniczno-ekonomicznych

3 7. Przyjęte rozwiązania wynikające z przepisów i dodatkowe, zapewniające właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Rozwiązania podstawowe Rozwiązania zamienne Analiza i ocena wpływu rozwiązań zamiennych na poziom bezpieczeństwa pożarowego Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej Część rysunkowa: rys. 01 plan sytuacyjny rys. 02 rzut piwnic rys. 03 rzut parteru rys. 04 rzut piętra 1 rys. 05 rzut piętra 2 rys. 06 rzut piętra 3 rys. 07 rzut piętra 4 rys. 08 rzut piętra 5 rys. 09 rzut piętra 6 rys. 10 przekrój A-A 3

4 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania Niniejszą ekspertyzą techniczną objęty jest kompleks 11 zabytkowych kamienic stanowiących siedzibę Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Jest to obiekt posiadający siedem kondygnacji nadziemnych oraz dwie kondygnacje podziemne. Obecnie, obiekt przede wszystkim pełni funkcję muzeum. Niniejsza ekspertyza pożarowo-budowlana uwzględnia zmiany, jakie zaszły w trakcie realizacji inwestycji, które nie naruszają podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej opisanych w ekspertyzie z r. oraz ekspertyzie zamiennej z r. i stanowią ich aktualizację. W ramach przebudowy obiektu, ze względu na uwarunkowania lokalne, techniczne i budowlane nie ma możliwości spełnienia wszystkich wymagań ochrony przeciwpożarowej. Celem przebudowy jest dostosowanie obiektu do współcześnie obowiązujących wymogów i standardów użytkowych z zachowaniem walorów historycznych, spełnienie wymogów przepisów dot. bezpieczeństwa zbiorów, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zapewnienie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych W związku z powyższym zasadne staje się sporządzenie ekspertyzy technicznej w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia MI [3], określając spełnienie wymagań przepisów techniczno-budowlanych w sposób inny niż wskazano w w/w akcie prawnym. Celem niniejszej ekspertyzy jest dokonanie szczegółowej analizy warunków ochrony przeciwpożarowej rozpatrywanego obiektu Muzeum Historycznego, a następnie określenie tych wymagań rozporządzenia MI [3], których spełnienie w budynku nie jest możliwe, z podaniem uzasadnienia. Następnie konieczne będzie wskazanie rozwiązań zastępczych, których zastosowanie zrekompensuje brak możliwości spełnienia wszystkich wymagań rozporządzenia w sposób bezpośredni, a jednocześnie zapewni zdaniem autorów zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Ekspertyza niniejsza określa propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych. Na podstawie niniejszej ekspertyzy technicznej inwestor złoży wniosek do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o uzgodnienie wymagań przepisów techniczno-budowlanych, spełnionych w sposób inny niż podany w/w rozporządzeniu MI [3]. Następnie zostanie sporządzony projekt budowlany rozpatrywanego obiektu, uwzględniający stanowisko Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, który w zakresie ochrony przeciwpożarowej uzgodniony zostanie przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w odrębnym trybie. W trakcie realizacji inwestycji powzięto decyzje o jej etapowaniu. Etap 1 obejmuje piwnice (etap zrealizowany). Etap 2 obejmuje część nadziemną. Przyjęto jednocześnie zasadę, ze rozwiązania zamienne z postanowienia KW PSP będą zrealizowane w zakresie odpowiadającym danemu etapowi. Ponieważ obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, ekspertyza podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Kamienice wpisane są do rejestru zabytków. 4

5 2. Podstawy prawne Niniejsze opracowanie wykonane zostało na podstawie zlecenia inwestora Podstawa opracowania Ekspertyzę opracowano na podstawie: 1. Projektu wykonawczego rewaloryzacji i rewitalizacji piwnic Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, wykonanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (W 2012 roku został zakończony remont i modernizacją piwnic pod wszystkimi kamienicami - na podstawie projektu budowlanego firmy Śpiewak, autorstwa Przemysława i Marty Woźniakowskich) 2. Projektu powykonawczego j.w. 3. Projektu modernizacji obiektów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta - koncepcja wielobranżowa. Główny projektant: mgr inż. arch. Jerzy Wowczak upr. nr GPUpr.451/90. KB Projekty Konstrukcyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków, ul Szlak 65/313. Data: maj 2014r. 4. Aktualizacji inwentaryzacji architektonicznej wykonana przez mgr inż.arch. Beatę Koźliczak. 5. Decyzji Pozwolenia na budowę nr 260/Ś/2013 wydanej przez Prezydenta M. St. Warszawy; 6. Projektu rewaloryzacji i rewitalizacji zabytkowych kamienic Muzeum Historycznego m.st. Warszawy r. 7. Programu prac konserwatorskich elewacje siedziby Muzeum Historycznego st.m. Warszawy z lipca 2013r. autorstwa firmy Monument Service Marcin Kozarzewski; 8. Projektu prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowych elementów wystroju wnętrz siedziby Muzeum Historycznego m.st.warszawy ze stycznia 2014r. autorstwa firmy KONSWERK Kamila Wojtowicz. 9. Oceny układu nośnego stropów wewnętrznych kamienic wraz z programem prac naprawczych i wzmocnień, uwzględniających zmiany w sposobie użytkowania dla potrzeb muzeum historycznego zlokalizowanego w 11 kamienicach przy Rynku Starego Miasta i ul. Nowomiejskiej 4-8 w Warszawie autorstwa dr inż. St, Karczmarczyka i mgr inż. W.Berezy z grudnia 2013r. 10. Ekspertyzy dotyczącej przyczyn i skutków rozspojeń, zarysowań oraz pęknięć ścian nośnych budynków wraz z programem prac naprawczych dla potrzeb muzeum historycznego zlokalizowanego w 11 kamienicach przy Rynku Starego Miasta i ul. Nowomiejskiej 4-8 w Warszawie, autorstwa dr inż. Stanisława Karczmarczyka i mgr inż. Wiesława Berezy z grudnia 2013r. 11. Wizji lokalnej Podstawy prawne W ekspertyzie odniesiono się do wymagań następujących przepisów. 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz ze zm.), 5

6 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz ze zm.), 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz ze zm.), 7. PN-92/N Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 8. PN-92/N Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 9. Polska Norma PN-EN Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne- Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym, 10. Polska Norma PN-EN Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne- Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym, 11. Polska Norma PN-EN Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne- Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym, 12. PN- EN Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 13. PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 14. PN-EN Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe. Dział 22: Oprawy oświetlenia awaryjnego. 15. Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową. 16. Wiedza techniczna. Jeżeli, w opracowaniu powołane zostaną stosowne przepisy prawa, tytuł aktu prawnego zastąpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym [ ] odnoszącym się do stosownego aktu prawnego wykazanego w ww. rozdziale niniejszej ekspertyzy. 6

7 3. Ogólna charakterystyka obiektu Zespół kamienic Muzeum Historycznego zlokalizowany jest w obszarze objętym ochroną prawną tj. pomnika historii Warszawa- zespół miasta z Traktem królewskim i Wilanowem. Teren Starego Miasta wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Zabytkowy zespół kamienic widnieje również w rejestrze zabytków pod numerami : - Rynek Starego Miasta 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 nr 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, ul. Nowomiejska 4,6,8 - nr 349,350 i 351, Kompleks Muzeum tworzy północną pierzeję Rynku Starego Miasta obejmując również części pierzei ul. Nowomiejskiej i Krzywe Koło. Budynki dostępne są bezpośrednio z powierzchni Rynku oraz z ul. Nowomiejskiej. Od strony ul. Krzywe Koło znajduje się wjazd na parcele umożliwiający obsługę budynku dostawa do sklepu, kawiarni, rozładunek i załadunek eksponatów. Od strony północnej, budynki graniczą z kamienicami zamykającymi kwartał zabudowy i użytkowanymi jako Archiwum Państwowe oraz budynek mieszkalny. Stan istniejący - rys historyczny. Pierzeja północna Rynku Starego Miasta w Warszawie jest ograniczona ulicami Nowomiejską i Krzywe Koło i obejmuje kamienice o numerach od 28 do 42. Pierzeja po 1916 roku otrzymała nazwę Jana Dekerta upamiętniając tym samym kupca warszawskiego, prezydenta Starej Warszawy, przywódcę mieszczan w walce o ich prawa w okresie Sejmu Czteroletniego. W zabudowie tej pierzei znajdują się najciekawsze kamienice w Rynku Starego Miasta. Ta strona rynku najmniej ucierpiała w czasie ostatniej wojny. Wszystkie budynki były wypalone, ale w znacznym stopniu zachowały swoje fasady. Odbudowane zostały na postawie projektu Stanisława Żaryna. Odbudowa trwała od 1950 do 1954 roku. Połączone wnętrza kamienic stały się siedzibą Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy. Niewielką część wnętrz odrestaurowano a pozostałe odtworzono. Projektowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne. 1. Halle Hall recepcyjny w kamienicy nr 42 pozwala na zakup biletu i skierowanie zwiedzającego w kierunku : 1- zwiedzania piwnic 2- skorzystania z szatni i sanitariatów, informacji audiowizualnej (poziom piwnicy -1) 3- projekcji filmów tematycznych w sali kinowej 4- poczęstunku w kawiarni 5- zakupu pamiątek w sklepie muzealnym 6- zwiedzania dziedzińców 7- zwiedzania ekspozycji stałej na parterze 8- zwiedzania ekspozycji czasowej Projektowane halle w kamienicy nr 38 i 40 pozwalają na odwiedzenie sklepu muzealnego i kawiarni. Projektowany hall w kamienicy nr 32 prowadzi do strefy wystaw czasowych z kasami i szatnią przy wejściu. Wejście służbowe prowadzi poprzez hall w kamienicy nr 28. 7

8 2. Lapidarium W koncepcji zachowano Lapidarium, jako przestrzeń do organizowania imprez typu - koncert, prelekcja, występy artystyczne, wernisaż oraz niewielkich wystaw. Zmiana organizacji systemu zwiedzania i zaprojektowanie niezależnego wejścia umożliwiają organizacje imprez również w godzinach otwarcia Muzeum. 3. Administracja Poprzez wejście służbowe w kamienicy nr 28 dostepne są pomieszczenia parteru kamienic 28 i 30 z pełniące funkcję pomieszczeń dla obsługi administracyjnej obiektów. Administracja zajmuje w części kamienice nr 28, 30, Sklep muzealny Sklep zajmuje przestrzeń parteru kamienicy nr 30 i posiada wydzielony ozdobną kratą magazyn na półpiętrze. 5. Kawiarnia Kawiarnia zajmuje parter kamienicy nr 40, w środkowej części posiada niewielkie zaplecze oddzielone ladą od dwóch sal konsumpcyjnych. Dla personelu wydzielono osobny sanitariat dostępny z hallu kawiarni. Latem istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych miejsc przy stolikach rozkładanych na płycie rynku lub w przestrzeni lapidarium. 6. Sala kinowa Sala posiada dwa niezależne wejścia. Jedno prowadzi przez kamienicę nr 42, kontrolowane przez osoby obsługujące kasy i informację, drugie poprzez klatkę schodową KL2 bezpośrednio z bramy wjazdowej w kamienicy nr 6. Widzowie sali kinowej, mogącej działać niezależnie od funkcji muzeum mają do dyspozycji szatnie i sanitariaty zlokalizowane w piwnicy. Sala przewidziana jest dla około 43 osób + dwa miejsca dla os. niepełnosprawnych. 7. Klatki schodowe istniejące: - klatki schodowe w kamienicach nr 8, 40, 30 ul Nowomiejskiej 4, 8 służą jako ewakuacyjne i zostały wymknięte pożarowo i oddymiane; - klatki schodowe w kamienicach nr 36, 34, 32 zostały wciągnięte do ekspozycji i służą komunikacji międzypiętrowej; - klatka w kamienicy Nowomiejska 8 obsługuje pokoje gościnne; - na dziedzińce i poziom rynku prowadzą schody ewakuacyjne z piwnicy w kamienicy nr 28, 32, 36, 38; Klatka schodowa w kamienicy Nowomiejska 4 projektuje się jej przebudowę i udostępnienie poziomu I piętra budynku; Opis stref dostępności w budynku Kompleks podzielono na klika stref biorąc pod uwagę dostępność zwiedzającego muzeum. 1. Strefa ogólnodostępna obejmująca wystawę stałą i czasową wraz z funkcjami towarzyszącymi - sklep, kawiarnia, szatnie, sanitariaty oraz wejścia od strony rynku do kamienic nr 42, 40, 38 i 32, przestrzeń ekspozycyjną w strefie dziedzińców zadaszonych, salę kinową i czytelnię usytuowaną na poz. I piętra. 2. Strefa ograniczonej dostępności obejmująca administrację, bibliotekę i czytelnię, pokoje gościnne, wejście Rynku Starego Miasta kamienica nr 28 wejście służbowe, wjazd bramowy od ul. Nowomiejskiej - użytkowany okazjonalnie jako ewakuacja w chwili pożaru, czytelnię ( kamienica nr 4 Ip); 3. Strefa specjalna zawierająca magazyny biblioteczne, serwerownie, pracownie, wjazd bramowy od. ul. Krzywe Koło, wejścia od strony dziedzińca kamienica nr 28, 30 użytkowane 8

9 jako wejścia służące dostawie eksponatów, wjazd bramowy od. ul. Krzywe Koło i Nowomiejskiej - ewakuacja w chwili pożaru DANE OGOLNE: Dane liczbowe: Ilość kondygnacji naziemnych 7 (z poddaszem użytkowym) Ilość kondygnacji podziemnych 1 (2 w kamienicy 40 i 42). Powierzchnia zabudowy 1956,27 m 2 Powierzchnia całkowita 9472,74 m 2 Powierzchnia użytkowa (bez piwnic): 5621,27 m 2 Powierzchnia użytkowa (z piwnicami): 7192,00 m 2 Kubatura: ,00 m 3 Wysokość całkowita 24,85 m Na tej podstawie, obiekt został zakwalifikowany do budynków średniowysokich. 9

10 4. Warunki budowlano instalacyjne, ich stan techniczny Konstrukcja - opis ogólny (wg ekspertyzy dotyczącej przyczyn i skutków rozspojeń, zarysowań oraz pęknięć ścian nośnych budynków dr inż. Stanisława Karczmarczyka i mgr inż. Wiesława Berezy): Kamienice przy Rynku Starego Miasta (strona Dekerta) oraz przy ul. Nowomiejskiej zostały zbudowane jako murowane z cegły ceramicznej z uzupełnieniem murów fundamentowych kamieniami na zaprawie wapiennej. Fundamenty i ściany piwnic wykonano jako murowane z kamieni otoczaków i z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej (na etapie odbudowy), ściany kondygnacji nadziemnych i sklepienia wykonano jako murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej i fragmenty odbudowane wykonano na zaprawie cementowo-wapiennej. W latach zostały wykonane podbicia ścian fundamentowych jako element na remontu piwnic, w ramach którego wykonano lokalne pogłębienie piwnic. Sklepienia ceramiczne występują w stropach nad piwnicami, prawie nad całym parterem i lokalnie nad I piętrem. W części nadziemnej występują przede wszystkim stropy belkowe wykonane na etapie odbudowy jako stropy ceramiczne typu Kleina oparte na dwuteowych belkach stalowych. W kamienicy pod nr 32 wykonano stropy płytowe żelbetowe oparte na obetonowanych dwuteowych belkach stalowych. Belki drewniane pełne podwieszone do żelbetowego stropu płytowo - żebrowego, wykonanego jako wzmocnienie tych stropów w latach Opisane rozwiązanie występuje tylko w kamienicach nr 34 i 36. W omawianych kamienicach, poza budynkiem nr 34 i 36, widoczne od spodu belki drewniane to elementy dekoracyjne podwieszone do stropów belkowych stalowych i żelbetowych. Większość tych elementów wykonana jest z desek tworzących skrzynki imitujące belki. Wszystkie klatki schodowe za wyjątkiem odtworzonej drewnianej klatki w kamienicy nr 32 (Baryczkowska) zostały wykonane jako żelbetowe konstrukcje belkowo płytowe, obłożone okładziną z drewna, imitującą stare drewniane schody belkowe. Są to rozwiązania zastosowane na etapie odbudowy. Więźby dachowe wykonano w konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowej, krokwiowej z podparciem słupkami, obciążającymi stropy niższej kondygnacji. Pokrycie dachów wykonano z dachówki esówki. Jedynie kamienica nr 30 z latarnią pokryta jest dachówka rzymską. Kamienica nr 28 Budynek podpiwniczony o 4 kondygnacjach nadziemnych (w tym użytkowe poddasze), na rzucie w kształcie wydłużonego prostokąta posiada wymiary zewnętrzne około 8,60 x 26,60 m. Jest to budynek murowany, trzytraktowy. Ściany wykonane są z cegły ceramicznej pełnej. Pomieszczenia nad poziomem piwnicy i parteru przekryte są sklepieniami ceglanymi kolebkowymi, kolebkowymi z lunetami i lokalnie krzyżowymi, wyżej stropy wykonano jako belkowe typu Kleina z belkami stalowymi rozpiętymi w kierunku prostopadłym do ścian poprzecznych kamienicy. Komunikację w tym budynku zapewnia klatka schodowa i winda zlokalizowana w budynku sąsiednim. Podczas wojny kamienica została spalona i prawie całkowicie zniszczona. Drewniane stropy belkowe przestały istnieć, narożnik budynku od strony frontowej i ul. Krzywe Koło został wyrwany na wysokości I, II i prawie III piętra z zachowaniem gzymsu i attyki wieńczącej budynek. Podczas odbudowy w latach powojennych uzupełniono wyrwany narożnik, wykonano nowe schody o konstrukcji żelbetowej, wykonano nowe stalowe stropy belkowe typu Kleina oraz po 10

11 stwierdzeniu, że ściana frontowa odchylała się od pionu, wykonano jej kotwienie za pomocą ściągów stalowych przymocowanych do belek stropowych. Kamienica nr 30 Budynek całkowicie podpiwniczony, o rzucie wydłużonego prostokąta posiada wymiary zewnętrzne około 8,60 x 27,20 m. Obiekt posiada 7 kondygnacji nadziemnych w części środkowej i 5 kondygnacji nadziemnych w części tylnej i frontowej. Na poziomie 4 piętra pomieszczenia zlokalizowane w części tylnej i frontowej stanowią użytkowe poddasze. Piętro 5 i 6 stanowi klatka schodowa z przyległymi pomieszczeniami zlokalizowana centralnie. Wyżej znajduje się strych. Jest to budynek murowany, trzytraktowy. Ściany wykonane są z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Pomieszczenia nad poziomem piwnicy i parteru przekryte są sklepieniami ceglanymi kolebkowymi, kolebkowymi z lunetami i lokalnie krzyżowymi, wyżej stropy wykonano jako belkowe typu Kleina z belkami stalowymi rozpiętymi w kierunku prostopadłym do ścian poprzecznych kamienicy. Komunikację w tym budynku zapewnia klatka schodowa i winda zlokalizowana w centralnej części kamienicy. Schody zostały wykonane jako żelbetowe o konstrukcji belkowo płytowej, obłożonej okładziną z drewna, imitującej dawne drewniane schody belkowe. Podczas wojny kamienica została spalona i prawie całkowicie zniszczona. Drewniane stropy belkowe przestały istnieć, trakt tylny i środkowy zburzony został do poziomu sklepień nad parterem, a ściana frontowa była zarysowana i odchylona od pionu. W wyniku odbudowy w latach powojennych rozebrano i odtworzono całą ścianę frontową, rozebrano i zrekonstruowano skośne sklepienie nad wejściem do piwnic, rozebrano partię sklepienia w tylnym pomieszczeniu ze względu na wykonanie szybu dla dźwigu osobowego. Poza tym wykonano nowe schody o konstrukcji żelbetowej i nowe stalowo - ceramiczne stropy belkowe typu Kleina. Kamienica nr 32 Kolejna kamienica w pierzei północnej Rynku, o rzucie w kształcie wydłużonego prostokąta posiada wymiary zewnętrzne około 9,80 x 28,60 m. Budynek jest podpiwniczony i posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz strych. Jest to budynek murowany, trzytraktowy. Ściany wykonane są z cegły ceramicznej pełnej. Pomieszczenia nad poziomem piwnicy i parteru przekryte są sklepieniami ceglanymi kolebkowymi, kolebkowymi z lunetami i lokalnie krzyżowymi. W poziomie wyższych kondygnacji stropy wykonano w postaci płyty żelbetowej opartej na obetonowanych belkach stalowych z żebrem rozdzielczym. W budynku tym zrekonstruowano drewnianą klatkę schodową. W okresie wojny kamienica pod nr 32 została spalona i prawie całkowicie zniszczona. Drewniana więźba dachowa, stropy belkowe oraz klatka schodowa przestały istnieć, sztukaterie i wewnętrzne tynki zostały zniszczone prawie całkowicie, a obramienia kamienne wokół okien zostały osłabione i zniszczone w następstwie pożaru oraz uległy licznym spękaniom. Zachowały się jedynie mury wraz z attyką. Podczas odbudowy w latach powojennych rozebrano wtórną nadbudówkę od strony podwórza wykonaną w latach i zrekonstruowano attykę od strony podwórza, wykonano nową konstrukcję dachu z wiązarem stalowym, wykonano nowe stropy ogniotrwałe zachowując dawny układ belek drewnianych Poza tym przeprowadzono rekonstrukcję dawnej drewnianej klatki schodowej (schody potraktowano jako odtworzony element zabytkowy nie przeznaczony do komunikacji). 11

12 Kamienica nr 34 Budynek ten o rzucie w kształcie wydłużonego prostokąta posiada wymiary zewnętrzne około 7,20 x 24,70 m. Budynek jest podpiwniczony i posiada pięć kondygnacji nadziemnych z których ostatnia to użytkowe poddasze oraz strych. Jest to budynek murowany, którego ściany wykonane są z cegły ceramicznej pełnej. Pomieszczenia nad poziomem piwnicy i parteru przekryte są sklepieniami ceglanymi kolebkowymi, kolebkowymi z lunetami i lokalnie krzyżowymi. W poziomie wyższych kondygnacji pozostawiono niezniszczone stropy drewniane podwieszone do żelbetowego stropu płytowo - żebrowego, wykonanego jako wzmocnienie tych stropów jeszcze przed wybuchem wojny. Komunikację w tym budynku zapewnia klatka schodowa zlokalizowana w centralnej części kamienicy. Schody zostały wykonane jako żelbetowa konstrukcja belkowo płytowa, obłożona okładziną z drewna, imituje dawne drewniane schody belkowe. Podczas wojny ze względu na ogniotrwałe stropy kamienica nie spłonęła. Zniszczone zostało pokrycie w postaci dachówki oraz stolarka okienna i drzwiowa. W wyniku odbudowy wyreperowano więźbę drewnianą i pokrycie, wykonano nową klatkę schodową, której zgodnie z ówczesnym planem nie udało się wykonać przed wybuchem wojny. Wybudowano też komin centralnego ogrzewania przyległy do latarni sąsiedniej kamienicy. Kamienica nr 36 Budynek ten o rzucie w kształcie wydłużonego prostokąta posiada wymiary zewnętrzne około 7,60 x 26,60 m. Budynek jest podpiwniczony w pełnym obrysie rzutu i posiada sześć kondygnacji nadziemnych oraz strych. Na poziomie 5 piętra pomieszczenia zlokalizowane w części tylnej i frontowej stanowią użytkowe poddasze. Jest to budynek murowany, trzytraktowy z latarnią w części środkowej, którego ściany wykonane są z cegły ceramicznej pełnej. Pomieszczenia nad poziomem piwnicy i parteru przekryte są sklepieniami ceglanymi kolebkowymi, kolebkowymi z lunetami i lokalnie krzyżowymi. W poziomie wyższych kondygnacji pozostawiono zachowane po zniszczeniach wojennych stropy drewniane podwieszone do żelbetowej płyty żebrowej, wykonanej jako wzmocnienie tych stropów jeszcze przed wybuchem wojny. Komunikację w tym budynku zapewnia klatka schodowa zlokalizowana w centralnej części kamienicy. Schody zostały wykonane jako żelbetowa konstrukcja belkowo płytowa, ze stopniami obłożonymi okładziną z drewna, imitującą dawne drewniane schody belkowe. W okresie działań wojennych ogniotrwałe stropy uchroniły kamienicę przed skutkami pożaru. Zniszczone zostało pokrycie w postaci dachówki oraz stolarka okienna i drzwiowa. Została też częściowo zburzona latarnia z klatką schodową. W oficynie zburzone zostało II piętro, a pozostałe ściany wraz z gankiem uległy wychyleniu z pionu. W wyniku odbudowy wyreperowano więźbę drewnianą i pokrycie, wykonano nową klatkę schodową, z szybem umożliwiającym dostęp światła latarni. Wykonano też liczne zabiegi konserwatorskie. Kamienica nr 38 Obiekt o rzucie w kształcie wydłużonego prostokąta posiada wymiary zewnętrzne około 9,30 x 23,60 m. Budynek jest podpiwniczony i posiada 5 kondygnacji nadziemnych, z których ostatnia to użytkowe poddasze oraz strych. Jest to budynek murowany, trzytraktowy o ścianach z cegły ceramicznej pełnej. Pomieszczenia nad poziomem piwnicy i parteru przekryte są sklepieniami ceglanymi kolebkowymi, kolebkowymi z lunetami i lokalnie krzyżowymi, wyżej stropy wykonano jako belkowe typu Kleina z belkami stalowymi rozpiętymi w kierunku 12

13 prostopadłym do ścian magistralnych kamienicy. Komunikację w tym budynku zapewnia klatka schodowa zlokalizowana w budynkach sąsiednim. W następstwie działań wojennych kamienica została spalona i prawie całkowicie zniszczona. Drewniane stropy belkowe przestały istnieć, ściany wewnętrzne zburzone zostały do poziomu sklepień nad parterem. Ściana frontowa od strony Rynku Starego Miasta zachowała się do poziomu gzymsu ale na skutek działania silnego wiatru w 1946 r zawaliła się do poziomu I piętra. Elewacja od podwórza zachowała się do poziomu I piętra. Zachowały się ściany magistralne z budynkami sąsiednimi. W wyniku odbudowy w latach powojennych zlikwidowano klatkę schodową wykonując jedynie biegi na I piętro, rozebrano resztki ścian wewnętrznych i frontowych do poziomu I piętra i odtworzono zgodnie z pierwowzorem. Na I i II piętrze zachowano podział na trzy trakty, a na III podział ten nie został powtórzony. Poza tym przemurowano ścianę szczytową na poziomie parteru od strony kamienicy nr 40 nie niszcząc sklepień, wykonano nowe stropy i więźbę dachową. Kamienica nr 40 Budynek o rzucie w kształcie wydłużonego prostokąta posiada wymiary zewnętrzne około 9,00 x 22,20 m. Kamienica posiada sześć kondygnacji nadziemnych w części środkowej i 5 kondygnacji nadziemnych w części tylnej i frontowej. Na poziomie 4 piętra pomieszczenia zlokalizowane w tylnej i frontowej części budynku stanowią użytkowe poddasze. Budynek w obrębie całego rzutu posiada kondygnacje podziemną -1 oraz na fragmencie kondygnacje podziemną -2. Jest to budynek murowany, trzytraktowy. Ściany wykonane są z cegły ceramicznej pełnej. Pomieszczenia nad poziomem piwnicy i parteru w środkowym i tylnym trakcie przekryte są sklepieniami ceglanymi kolebkowymi, kolebkowymi z lunetami i lokalnie krzyżowymi, na parterze w trakcie środkowym i wyżej stropy wykonano jako belkowe typu Kleina z belkami stalowymi rozpiętymi w kierunku prostopadłym do ścian magistralnych kamienicy. Komunikację w tym budynku zapewnia klatka schodowa w centralnej części kamienicy. Schody zostały wykonane jako żelbetowa konstrukcja belkowo płytowa, ze stopnicami obłożonymi okładziną z drewna, imitującą dawne drewniane schody belkowe. Podczas wojny kamienica została spalona i prawie całkowicie zniszczona. Drewniane stropy belkowe przestały istnieć, trakt tylny wraz ze ściana od strony podwórza został zburzony, ściany wewnętrzne zburzone zostały do poziomu sklepień nad parterem. Zburzona też została oficyna tylna. Podczas odbudowy w latach powojennych wykonano nową konstrukcje dachu, wykonano nowe stropy belkowe, odtworzono prawie wszystkie ściany zachowała się tylko ściana szczytowa od strony kamienicy 42. Podczas odbudowy odkryto wnękę gotycką, którą postanowiono wyeksponować i rozebrano wszystkie sklepienia na kondygnacji parterowej od strony frontowej i wykonano strop belkowy wykorzystując średniowieczne ślady gniazd po belkach. Poza tym wykonano nowe schody o konstrukcji żelbetowej. Kamienica nr 42 Budynek ten o rzucie w kształcie wydłużonego prostokąta posiada wymiary zewnętrzne około 8,30 x 21,30 m. Budynek posiada dwupoziomowe piwnice, 5 kondygnacji nadziemnych, z których ostatnia stanowi użytkowe poddasze. Jest to budynek murowany, trzytraktowy, którego ściany wykonane są z cegły ceramicznej pełnej. Pomieszczenia nad poziomem piwnicy i parteru przekryte są sklepieniami ceglanymi kolebkowymi, kolebkowymi z lunetami i lokalnie krzyżowymi. W poziomie wyższych kondygnacji wykonano stropy belkowe typu Kleina z 13

14 nośnymi belkami stalowymi. Komunikację w tym budynku zapewnia klatka schodowa zlokalizowana w budynku sąsiednim. Podczas wojny kamienica została spalona i prawie całkowicie zniszczona. Ściany wewnętrzne zburzone zostały do poziomu sklepień nad parterem. Zachowały się elewacje frontowe od Rynku i od ul. Nowomiejskiej. Podczas odbudowy w latach powojennych zlikwidowano schody, wykonano nowe stalowe stropy belkowe typu Kleina, nową więźbę dachową, przygotowano też szyb pod przyszły dźwig osobowy. Kamienica nr 4, 6, 8 Budynki zlokalizowane przy ul. Nowomiejskiej nr 4, nr 6 i nr 8 to obiekty, które tworzą pierzeję zabudowy od strony ulicy Nowomiejskiej. Kamienica nr 4 o rzucie w kształcie wydłużonego prostokąta o wymiarach zewnętrznych około 8,10 x 14,00 m posiada 4 kondygnacje nadziemne, z których ostatnia stanowi użytkowe poddasze. Kamienice pod nr 6 i nr 8 również posiadają 4 kondygnacje nadziemne oraz strych. Budynek nr 6 o rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych około 5,40 x 8,10 m i budynek nr 8 o rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych około 5,00 x 11,90 m usytuowane są krótszym bokiem do ulicy Nowomiejskiej. Są to budynki murowane, jednotraktowe, których ściany wykonane są z cegły ceramicznej pełnej. Pomieszczenia nad poziomem piwnicy i parteru przekryte są sklepieniami ceglanymi kolebkowymi, kolebkowymi z lunetami i lokalnie krzyżowymi. W poziomie wyższych kondygnacji wykonano stropy belkowe typu Kleina z nośnymi belkami stalowymi. Komunikację w tym zespole budynków zapewnia żelbetowa klatka schodowa zlokalizowana w kamienicy nr 8. W wyniku działań wojennych kamienice te uległy prawie całkowitemu zniszczeniu, a to co się zachowało rozebrano na etapie odbudowy do poziomu sklepień piwnicznych. Podczas odbudowy kamienice w części nadziemnej odtworzono na nowo. Nie odtwarzano zburzonych oficyn. Natomiast w budynku nr 8 ze względu na ówczesne wymogi przeciwpożarowe wykonano dodatkową klatkę schodową zapewniająca dostęp do trzech domów. 14

15 5. Charakterystyka pożarowa 5.1. Funkcje istniejące i projektowane Kondygnacje podziemne: sale wystawiennicze ze zwiedzaniem grupowym ( jedna grupa nie może przekraczać 20 osób, wliczając w to personel Muzeum w odniesieniu do zwiedzania w podziemiu -1, i 10 osób na poziomie piwnic -2; na pozostałych kondygnacjach ustala się maksymalnie 40 osób (2 grupy), pomieszczenia techniczne, szatnia z pomieszczeniami sanitarnymi dla zwiedzających, pomieszczenia sanitarne i socjalne dla personelu, Kondygnacje nadziemne: sale wystawiennicze, sklep muzealny, kawiarnia muzealna, sala kinowa, pomieszczenia biurowe, pracownie, biblioteka, czytelnia, magazyny biblioteczne, pomieszczenia sanitarne, socjalne, pracownie historyczne, pokoje gościnne, pomieszczenia techniczne i pomocnicze (gospodarcze) Kondygnacje podziemne zostały zrealizowane i oddane do użytku zgodnie z pozwoleniem na budowę i zgodnie z pierwotną (2006r.) i zamienną (2011 r.) ekspertyzą pożarowo-budowlaną oraz postanowieniem KW PSP z roku 2006 i Przestrzeń lapidarium nie zmienia swojego pierwotnego sposobu użytkowania Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: Wysokość budynku wynosi 24,85 m czyli poniżej 25m ponad poziom terenu od najniżej położonego wejścia do budynku. Obiekt zakwalifikowany jest do grupy budynków średniowysokich (SW) tzn. o wysokości w przedziale 12m do 25m wysokości. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 7192m 2. (z piwnicami) Kubatura wynosi m 3. Liczba kondygnacji: - nadziemnych 7 (z poddaszem użytkowym) - podziemnych 1 (2 w kamienicy 40 i 42) Odległość od obiektów sąsiadujących usytuowanie budynku Muzeum zlokalizowane jest po północno- zachodniej stronie Rynku Starego Miasta, między ulicą Krzywe Koło (po stronie północno-wschodniej) i ulicą Nowomiejska (po stronie południowo-zachodniej). Po stronie północno-wschodniej znajdują się budynki mieszkalne i biurowe, usytuowane w odległościach mniejszych niż wymagane 8 m. Najmniejsza odległość między ścianami zewnętrznymi budynków, nie będących ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, wynosi ok. 6.7m. Po stronie północno zachodniej, budynki pomiędzy sobą są oddzielone ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120. Drzwi oraz przeszklenia w istniejącym budynku od wewnętrznej strony (znajdujące się w odl. mniejszej niż 8m od budynków sąsiednich, zaprojektowano w klasie odporności ogniowej EI Parametry pożarowe występujących substancji palnych. W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu rozporządzenia MSWiA [2.V]. 15

16 5.5. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego Przyjmuje się, że gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych nie przekroczy wartości 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana ilość osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach W Muzeum występują obszary kwalifikowane do: 1. Kategorii zagrożenia ludzi ZL- III: sala kinowa, sale ekspozycyjne, pomieszczenia biurowe, pracownie historyczne, pomieszczenia socjalne, 2. Kategoria ZL- IV mieszkania służbowe przy klatce K1, 3. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze kwalifikowane do PM o średniej gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m 2, 5.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych W analizowanym obiekcie oraz na terenie do niego przyległym, nie przewiduje się magazynowania materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, jak również prowadzenia procesów technologicznych z użyciem tego typu materiałów. Nie występuje zatem konieczność dokonywania oceny zagrożenia wybuchem Podział obiektu na strefy pożarowe Dopuszczalna wartość strefy pożarowej dla budynku średniowysokiego wynosi m 2 dla części nadziemnej i m 2 dla części podziemnej. Budynek został podzielony na 5 stref pożarowych obejmujących kondygnacje nadziemne i dwie strefy pożarowe obejmujące dwa poziomy piwnic. Oddzielnymi strefami pożarowymi są pomieszczenia takie jak pompownia hydrantowa, czy pomieszczenie z centrala O. Wentylatornie przeznaczone na cele bytowe zamknięte są drzwiami i EI30 i odpowiednio ścianami i R nie tworzą oddzielnych stref pożarowych. Klatki schodowe ewakuacyjne (K1, K2, K3 i K7) będą obudowane ścianami o odporności R i zamykane drzwiami na każdej kondygnacji o klasie odporności ogniowej EIS30 (EI30 dla drzwi przystankowych do windy) oraz wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu. Strefy pożarowe będą oddzielone przeciwpożarowo ścianami oddzielenia pożarowego o odporności ogniowej REI20 z drzwiami dymoszczelnymi +S. Dźwigi znajdujące się na poziomie kondygnacji nadziemnych przebiegają przez oddzielne strefy pożarowe kondygnacji podziemnych i zostały zabezpieczone na poziomie piwnic drzwiami do szybu o odp. ogniowej (winda w kamienicy nr 42) lub posiadają przedsionki zamknięte drzwiami o odp. j.w. (winda w kamienicy nr 30). Przepusty instalacyjne w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego będą zabezpieczone atestowanymi materiałami o odporności ogniowej takiej jak przegrody, przez które przechodzą 16

17 5.9. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku Na podstawie obowiązującego obecnie rozporządzenia MI [3] przedmiotowy budynek powinien spełniać wymagania dla klasy B odporności pożarowej. Minimalne wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia poszczególnych elementów budynku: o główna konstrukcja nośna R120 (NRO) wymóg zostanie spełniony o stropy REI 60 (NRO) wymóg zostanie spełniony o ściana zewnętrzna (NRO) wymóg spełniony o ściana wewnętrzna EI 30 (NRO) wymóg zostanie spełniony o konstrukcja dachu R 30 (NRO) wymóg zostanie spełniony. o przekrycie dachu RE 30 (NRO) wymóg zostanie spełniony. NRO nierozprzestrzeniające ognia. Na podstawie wizji lokalnej przedmiotowego budynku, weryfikacji dokumentacji technicznej oraz wymagań instrukcji ITB nr 409/2005 r. przyjmuje się, że elementy budynku powinny spełniać ww. wymagania odnośnie odporności ogniowej. Przekrycie dachu w niższej części budynku wraz z zadaszeniem dziedzińców, usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami sąsiedniego budynku wyższego (stanowiącego odrębną strefę pożarową), w pasie o szerokości 8 m od tej ściany, powinny być jako nie nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30 natomiast przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30. Przekrycia dziedzińców kamienic nr 36, 34 i 32 użytkowane jako ogrzewane sale ekspozycyjne powinny wówczas posiadać konstrukcję nośną o odporności ogniowej R30 i przykrycie o odp. RE30. Alternatywą jest zastosowanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy sąsiednimi budynkami. Na obecnym etapie przyjęto takie właśnie rozwiązanie, gdzie w granicy działki budowlanej od strony dziedzińców, zastosowano ścianę oddzielenia przeciwpożarowego z otworami w klasie EI 60 odporności ogniowej na całej wysokości. Poddasze użytkowe oddzielone zostanie od drewnianej konstrukcji dachu i jego przekrycia za pomocą płyt gipsowo-kartonowych w rozwiązaniu systemowym, które gwarantuje klasę odporności ogniowej EI 60. Drewniane elementy dachu i przekrycia zabezpieczone zostaną do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia za pomocą certyfikowanych środków do impregnacji ogniochronnych drewnianych przekryć dachowych. Zaprojektowane elementy budynku spełniają wymagania w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia (wszystkie elementy budynku NRO). Wszystkie drzwi przeciwpożarowe, będą zaopatrzone w samozamykacze lub urządzenia zamykające je samoczynnie w razie pożaru. W obszarach ekspozycyjnych drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne wyposażone w trzymacze elektromagnetyczne sterowane zaprojektowanym systemem sygnalizacji pożaru; w przypadku drzwi dwuskrzydłowych przewiduje się zastosowanie regulatorów kolejności zamykania skrzydeł, 17

18 Drzwi klatek schodowych K4 K6, na każdej kondygnacji nadziemnej, wyposażone w trzymacze elektromagnetyczne, sterowane systemem sygnalizacji pożaru; drzwi klatek schodowych K4, K5, K6 w klasie S dymoszczelności, na każdej kondygnacji nadziemnej; drzwi klatek schodowych K1, K2, K3 i K7 w klasie EIS 30 i EIS 60 oraz EI30 w przypadku drzwi do windy, zgodnie z częścią rysunkową. Wszystkie klatki schodowe, z wyjątkiem klatki K6 (kamienica 32) żelbetowe spełniają wymagania R 60 odporności ogniowej Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe Ewakuacja z budynku odbywa się za pomocą pionowych i poziomych dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji. Pionowe drogi komunikacji wykorzystywane do ewakuacji, stanowią 4 klatki schodowe (K1,K2,K3 i K7), które zaprojektowano w następujący sposób: - obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej na każdej kondygnacji za pomocą drzwi przeciwpożarowych w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30S (EI30 dla drzwi do windy). Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej posiadają odporność ogniową REI 60. Spośród 7 klatek schodowych do ewakuacji wyznaczono 4 klatki schodowe: przebudowywaną K2 (Nowomiejska 4), mieszkalną K1 (Nowomiejska 4), muzealną K3 (budynek nr RSM 40) i administracyjną K7 (budynek nr RSM 30). Wszystkie cztery klatki schodowe j.w. zamknięte są drzwiami EIS 30 lub EIS 60, w zależności od lokalizacji. Drzwi do windy przewiduje się w klasie EI 30. Długości dojść ewakuacyjnych w obszarach wszystkich klatek schodowych, zamkniętych drzwiami EI 30 i oddymianych, nie osiągają wartości mogących powodować zakwalifikowanie Muzeum do grupy budynków zagrażających życiu ludzi. Klatki schodowe w budynkach nr 36 (K4), 34 (K5) i 32 (K6) są traktowane jako komunikacja pionowa w obszarze jednej strefy pożarowej, a na poziomie piwnicy lub na parterze zamknięte są one drzwiami o odporności ogniowej EI 60 (z powodu wydzielenia piwnicy jako oddzielnej strefy pożarowej). Kierunki otwierania zewnętrznych drzwi ewakuacyjnych pozostają bez zmian, drzwi nowo projektowane, jeżeli jest to wymagane, będą otwierały się zgodnie z kierunkiem ewakuacji ludzi. Obszary ekspozycyjne zostały uznane za pomieszczenia jednoprzestrzenne o długościach przejść ewakuacyjnych nie przekraczających 40 m, Zwiedzanie Muzeum, będzie odbywać się w grupach 10 osobowych, wliczając w to personel Muzeum, w odniesieniu do części podziemnej -2; 20 osób na kondygnacji -1 i 40 osób (dwie grupy) na kondygnacjach pozostałych. 18

19 Warunki ewakuacji na kondygnacji podziemnej: Kondygnacja podziemna została zrealizowana i oddana do użytku zgodnie z pozwoleniem na budowę i zgodnie z pierwotną (2006r.) i zamienną (2011 r.) ekspertyzą techniczną oraz postanowieniem KW PSP z roku 2006 i Z części ekspozycyjnej ewakuacja przewidziana jest do lapidarium na parterze poprzez przebudowywane schody o szerokości 1,2 m oraz w stronę windy przez drzwi EI 60 jako drugiego wyjścia ewakuacyjnego do innej strefy pożarowej; największa długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 39 m, licząc do drzwi EI 60 usytuowanych w lapidarium na parterze (w obszarze budynku nr 36); dodatkowe wyjścia ewakuacyjne wyznaczone ekspertyzą techniczną z roku 2011, pokazane są w części rysunkowej podziału na strefy pożarowe. Dla pomieszczeń usytuowanych w budynku nr 30 i 32 długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 20 m z uwzględnieniem prowadzenia ewakuacji do innej strefy pożarowej, czyli do klatki K7 w budynku nr 30, zamkniętej drzwiami EI 60 i w kierunkach wyznaczonych w ekspertyzie z roku 2006 i (uszczegółowienie warunków ppoż w ramach aktualizacji tych ekspertyz) Warunki ewakuacji ludzi na parterze: W obszarze sal ekspozycyjnych ewakuację przewidziano do lapidarium oraz w stronę rynku na zewnątrz obiektu. W obszarze lapidarium zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne; pierwsze z nich prowadzi poprzez wjazd bramowy na ulicę Nowomiejską; drugie - na otwarte podwórko i dalej na ulicę Krzywe Koło; długość przejścia ewakuacyjnego wynosi m, przy wartości dopuszczalnej 60 m; Warunki ewakuacji ludzi na kondygnacjach nadziemnych: W tej części Muzeum, w obszarach ekspozycyjnych, ewakuację zaplanowano jak w pomieszczeniach jednoprzestrzennych; długości przejść ewakuacyjnych zawierają się w przedziale m. w kierunku klatki schodowej muzealnej K3 (budynek nr 40) i administracyjnej K7 (budynek nr 30) oraz K2 wraz z innymi schodkami piwnicznymi z wyjściem bezpośrednim na parter (piwnice); wszystkie te klatki schodowe zamknięte są drzwiami o odporności ogniowej EIS30/EIS 60 lub EI30/ (zgodnie z częścią graficzną) i posiadają urządzenia służące do oddymiania lub zapobiegające zadymieniu; przejścia ewakuacyjne zaplanowano tak, aby klatka schodowa K4 w budynku nr 36 (drewniana klatka schodowa) prowadziła jedynie z Vp na VI p na taras widokowy zlokalizowany na VI p ( max liczba osób na galeriach 20 osób), a oddymiana klatka schodowa nr K7 - zgodnie z założeniami projektowymi piętra 6 pomieszczenie latarnia w RSM 30 będzie pomocniczą salą spotkań wewnętrznych dla pracowników Muzeum. Klatki schodowe K4-K6 zamknięte są drzwiami dymoszczelnymi, wyposażonymi w trzymacze elektromagnetyczne sterowane przez SSP Występujące korytarze z jednym kierunkiem ewakuacji w stronę klatek schodowych w budynkach 30 (K7) i 40 (K3), mają długość nieprzekraczającą 20 m. W części mieszkalnej ewakuacja prowadzona będzie obudowaną i zamkniętą drzwiami 19

20 EIS 30 oraz oddymianą klatką schodową w obszar lapidarium na parterze i dalej bądź w stronę ul. Nowomiejskiej bądź przez lapidarium w stronę ul. Krzywe Koło; Każda z istniejących klatek schodowych posiada bądź schody zabiegowe bądź zbyt wąskie spoczniki i biegi w stosunku do obowiązujących wymagań warunków technicznych, jednakże rzeczywiste wymiary biegów i spoczników nie są mniejsze o ponad 1/3 w stosunku do aktualnych wymagań, a fakt ten został uwzględniony w ekspertyzie pożarowo-budowlanej wraz z postanowieniem KW PSP z roku 2006 i 2011 i jest zaktualizowany w ramach niniejszej ekspertyzy. Nr klatki Minimalna szerokość biegów Wymagana szerokość biegów Minimalna szerokość spoczników Wymagana szerokość spoczników Uwagi K1 0,9 m 1,2 m 1,2 m 1,5 m Schody zabiegowe K2 1,15 m 1,2 m 1,4 m 1,5 m K3 0,9 m 1,2 m 1,2 m 1,5 m Schody zabiegowe K4 1,0 m 1,2 m 1,2 m 1,5 m K5 1,05 m 1,2 m 1,25 m 1,5 m Schody zabiegowe K6 1,05 m 1,2 m 1,4 m 1,5 m K7 0,9 m 1,2 m 1,3 m 1,5 m 0,9 m 0,9 m 0,96 m 0,9 m Parter - piwnica Schody kawiarni Tabela. Szerokości biegów i spoczników klatek schodowych Drzwi wyjściowe na parterze od strony Rynku Starego Miasta mają szerokość nie mniejszą o ponad 1/3 w stosunku do aktualnych wymagań; w związku z powyższym nie zachodzi sytuacja, aby pod tym względem można było Muzeum zakwalifikować do grupy budynków zagrażających życiu ludzi, co zostało uwzględnione i wykazane w ekspertyzie pożarowobudowlanej oraz postanowieniu KW PSP z roku 2006 i 2011 i jest zaktualizowane w ramach niniejszej ekspertyzy. Budynek wyposażono w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, załączane automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego (nie poźniej niż 2 sek. z podtrzymaniem 1 godzinnym - natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niż 1 lux przy powierzchni podłogi w osi drogi ewakuacyjnej lub nie mniejsze niż 0,5 lux przy powierzchni podłogi w każdym jej punkcie na kondygnacjach otwartych i 5 lux przy urządzeniach przeciwpożarowych tj. hydrantach i ROP-ach - pozostałe wymagania w zakresie natężenia oświetlenia zgodnie z wymaganiami Polskich Norm Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie Obiekt wyposażono zostanie w następujące instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej: 1. System sygnalizacji pożarowej (SSP) z monitoringiem pożarowym do PSP, Przewidziany jest system połączony z centrum monitorowania PSP; centrala systemu zlokalizowana będzie w pomieszczeniu ochrony na parterze; 20

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia.

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. B. Załączniki fotograficzne.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Podstawa prawna: 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki Spis ilustracji Foto 1. Elewacja frontowa od strony ul. Piotrkowskiej... 51 Foto 2. Elewacja frontowa od strony ulicy Narutowicza... 51 Foto 3 Widok od strony podwórza na elewację budynku frontowego...

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych SEMINARIUM SZKOLENIOWE WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jednostka projektowa: Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna Branża: Faza: Miejsce/data: - PROJEKT BUDOWLANY Wiązowna, 2014-03-31 Temat/Część/Obiekt: Przebudowa budynku położonego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński

Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax (22) 788 18 54 Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o.

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. 00-844 WARSZAWA, ul. GRZYBOWSKA 77 Tel: Prezes (22) 45 70 386 fax (22) 45 70 376 INWESTOR Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA /ZAMAWIAJĄCY/ 02-585 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 001 Rzut Parteru Instalacja gniazd 002 Rzut I Piętra -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo