Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY"

Transkrypt

1 Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Adam Wojtan Rzeszów ul. Targowa 3 tel. 0-17/ PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ OŚWIETLENIE TERENU W GÓRNIE NA DZ. NR 2139/2 BUDOWA: ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE ADRES: GÓRNO GM. SOKOŁOW MŁP. INWESTOR: POWIAT RZESZOWSKI Nr uprawnień: Data: Podpis: Projektował: Krzysztof Janowski E-85/ r. Sprawdził: Witold Cynkarz E-190/ r. MARZEC 2008r.

2 1. ZAŁOśENIA Strona tytułowa Spis treści projektu SPIS TERŚCI PROJEKTU 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Projekty związane 1.4 Charakterystyka energetyczna 1.5 PROTOKÓŁ WYMAGAŃ DLA INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU w DPS w Górnie opracowany przez rzeczoznawcę ppoŝ. 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Uwagi ogólne 2.2 Zasilanie 2.3 Wył. główny ppoŝ. - informacja 2.4 Instalacje elektryczne Tablice bezpiecznikowe piętrowe Instalacja oświetlenia ogólnego Instalacja oświetlenia nocnego Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Instalacja gniazd wtykowych Instalacja siłowa Instalacja połączeń wyrównawczych 2.5 Instalacja odgromowa 2.6 Instalacja logiczno-telefoniczna 2.7 Instalacja telewizyjna 2.8 Inst. sygnalizacji przyzywowej 2.9 Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru 2.10 Instalacja zamykania ogniowego 2.11 Instalacja przewietrzanai i oddymiania 2.12 Ochrona od poraŝeń 2.13 Ochrona od przepięć 2.14 Oświetlenie terenu 3. OBLICZENIA 2.1. Bilans mocy 4. RYSUNKI 4.1 Schemat ideowy zasilania rys. nr Plan instalacji elektr. wewnętrznych parter rys. nr Plan instalacji elektr. wewnętrznych piętro rys. nr Plan instalacji elektr. wewnętrznych strych rys. nr Plan instalacji odgromowej dach rys. nr Plan instalacji elektr. niskonapięciowych-parter rys. nr Plan instalacji elektr. niskonapięciowych-piętro rys. nr Plan instalacji elektr. niskonapięciowych-strych rys. nr 8 2

3 1. ZAŁOśENIA 1.1 Podstawa opracowania Zlecenie inwestora na opracowanie projektu Ustalenia techniczne z uŝytkownikiem Inwentaryzacja szkicowa dla potrzeb projektowania Obowiązujące przepisy i normy 1.2 Zakres opracowania PoniŜszy projekt swoim zakresem obejmuje: WLZ-ty tablice bezpiecznikowe instalacje elektryczne oświetleniowe; instalacje elektryczne gniazd wtykowych; instalacja przyzywowa instalacja sygnalizacji ppoŝ. instalacja zamykania ogniowego instalacja oddymiania i przewietrzania instalacja logiczno telefoniczna instalacja telewizyjna instalacja połączeń wyrównawczych instalacja odgromowa ochrona od przepięć ochrona od poraŝeń oświetlenie terenu 1.3 Projekty związane Projekt architektoniczno-budowlany Proj. branŝowe instalacji wew. Projekt zagospodarowania 1.4 Charakterystyka energetyczna Część energetyczna Moc zainstalowana: Współczynniki Moc szczytowa Prąd obciąŝenia Pi=62,8kW kz x kj=0,34 Psz=21,3kW Io=34,4A 3

4 1.5 PROTOKÓŁ WYMAGAŃ DLA INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU DPS w Górnie 1. Charakterystyka budynku. budynek zaliczony do Kategorii ZL II zagroŝenia ludzi, Dom Pomocy Społecznej, dwie kondygnacje budynku, na kaŝdej pokoje łóŝkowe oraz socjalno-sanitarne i opieki medycznej, przebywanie ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się w dzień i w nocy, przez wszystkie dni tygodnia, parter budynku połączony z budynkiem istniejącym (parterowym), usługowym dla projektowanego budynku, korytarz na parterze i piętrze przez całą długość budynku, z pomieszczeniami po obu stronach, w środku długości budynku klatka schodowa otwarta i szyb windy osobowej, dwie klatki schodowe przy ścianach szczytowych budynku, z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz, wydzielone poŝarowo drzwiami ppoŝ. 1-skrzydłowymi, z klapami dymowymi, budynek przedzielony w poprzek w środku długości ścianą oddzielenia ppoŝ. z drzwiami ppoŝ. 2-skrzydłowymi 2 strefy poŝarowe w budynku, kaŝda obejmująca parter i piętro na połowie długości, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) korytarzy i klatek schodowych, w budynku nie ma pomieszczeń szczególnie zagroŝonych. 2. Plan ewakuacji ludzi. personel zobowiązany bezwzględnie do udziału w ewakuacji (pomoc, kierowanie), na piętrze - osoby sprawne ruchowo do wydzielonej klatki schodowej ewakuacyjnej, - osoby niesprawne ruchowo do drzwi ppoŝ. na korytarzu i do sąsiedniej strefy poŝarowej, na parterze - osoby sprawne ruchowo do wydzielonej klatki schodowej ewakuacyjnej, - osoby niesprawne ruchowo do drzwi ppoŝ. na korytarzu i do sąsiedniej strefy poŝarowej, w razie nie sprzyjających warunków atmosferycznych (mróz, silny wiatr, deszcz) - ewakuacja wszystkich osób z obu kondygnacji w poziomie do sąsiedniej strefy poŝarowej, z południowej części (strefy) budynku z parteru moŝna ewakuować do budynku sąsiedniego, pomocniczego. 3. Wymagania dla instalacji sygnalizacji poŝarowej. ochrona pełna, tj. czujki we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem sanitariatów i w korytarzach, czujki dymu, np. optyczne, 2 linie dozorowe, kaŝda obejmująca 1 strefę poŝarową, tj. parter i piętro na połowie budynku, 2 przyciski ROP na kondygnacji w 1 strefie, przy klatce schodowej ewakuacyjnej i przy drzwiach do sąsiedniej strefy poŝarowej (a więc 4 ROP na kondygnacji). PoniewaŜ podział budynku nie jest na równe połowy, dopuszczalny 1 ROP mniej więcej w środku długości podzielonej kondygnacji, po 2 sygnalizatory optyczno-akustyczne na kondygnacji w kaŝdej strefie poŝarowej, 2 centralki oddymiania (do klap dymowych), 1 centralka drzwi ppoŝ., izolatory zwarć w liniach dozorowych, 2 strefy alarmowe, tak jak strefy poŝarowe, centralka poŝarowa w pomieszczeniu o stałym dozorze, z zasilaniem rezerwowym z baterii. 4. Rozbudowa instalacji w budynku istniejącym. zalecana rozbudowa instalacji na nie wydzielony poŝarowo budynek istniejący (w tej samej strefie poŝarowej) ochrona pełna, czujki dymu, np. optyczne, w pomieszczeniu gorącym zespołu kuchni czujki termiczne (nadmiarowe), przyciski ROP, sygnalizator akustyczny, 1 linia dozorowa (trzecia w całej instalacji), 1 strefa alarmowa (trzecia w całej instalacji). 5. Funkcje centralki ppoŝ. włączenie sygnalizatorów optyczno-akustycznych w 1 strefie alarmowej (poŝarowej) na parterze i piętrze, zamknięcie drzwi ppoŝ. w ścianie oddzielenia ppoŝ. zwolnienie elektrotrzymaczy otwarcie klap dymowych i okna na parterze w klatkach schodowych ewakuacyjnych, sprowadzenie windy osobowej na parter, przekazanie sygnału alarmu poŝaru do centrum odbiorczego KM PSP zalecane, ale zaleŝne od decyzji Inwestora. 6. Działania personelu. po włączeniu się alarmu I-go stopnia sprawdzenie rzeczywistości powstania zagroŝenia, wciśnięcie najbliŝszego przycisku ROP w sytuacji potwierdzenia powstania zagroŝenia, spowodowanie zablokowania w pozycji otwartej drzwi wyjściowych z klatek schodowych ewakuacyjnych, udział i pomoc w ewakuacji ludzi, przede wszystkim niesprawnych ruchowo, niezwłoczne zaalarmowanie straŝy poŝarnej (tel. 998) w sytuacji szczególnego zagroŝenia, trudnej do opanowania np. braku personelu, a więc zwłaszcza w nocy i w dni świąteczne w przypadku nie włączenia instalacji do systemu monitoringu poŝarowego (do KM PSP). Przemyśl, r. Opracował: 4

5 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Uwagi ogólne Projektowana rozbudowa istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej zlokalizowana jest na terenie szpitala w Górnie Gm. Sokołów Małopolski. Budynek w wykonaniu tradycyjnym stanowi dobudowę do budynku istniejącego a połączenie między nimi stanowi projektowana przewiązka. Oba budynki stanowią obiekt połączony funkcjonalnie. Projektowana dobudowa jest w wykonaniu tradycyjnym z dachem dwuspadowym krytym blachą powlekaną. 2.2 Zasilanie Zasilanie projektowanej dobudowy Domu Pomocy Społecznej zrealizowane jest WLZ-tem zalicznikowym z tablicy T2 w budynku istniejącym. Przewód kabelkowy zasilający naleŝy układać w budynku istniejącym w listwie naściennej natomiast w przewiązce w korytku instalacyjnym nad stropem podwieszanym. Drugostronnie WLZ naleŝy wprowadzić do projektowanej tablicy głównej TBG, z której zasilane będą tablice bezpiecznikowe piętrowe i inne odbiory zasilane bezpośrednio. Projektowany WLZ w tablicy T2 naleŝy zabezpieczyć wyłącznikiem z modułem róŝnicowoprądowym o prądzie wyzwalania 0,3A jako zabezpieczenie ppoŝ. dla całego projektowanego budynku. 2.3 Wył. główny ppoŝ. - informacja Główny wyłącznik zasilania w budynku istniejącym jest wyłącznikiem ppoŝ. dla obu budynków połączonych przewiązką, stanowiących po rozbudowie jeden funkcjonalny obiekt. Istniejący główny wyłącznik zasilania zlokalizowany jest w pobliŝu głównego wejścia do budynku istniejącego. W budynku istniejącym naleŝy wykonać czytelne oznaczenia wyłącznika głównego zaś w budynku projektowanym przy wejściu głównym zamontować tablicę informacyjną o lokalizacji głównego wyłącznika zasilania. 2.4 Instalacje elektryczne Projektuje się instalacje elektryczne stosownie do funkcji, jakie pełnił będzie obiekt. Wszystkie instalacje naleŝy wykonać przewodami 1-Ŝyłowymi w rurkach giętkich pod tynkiem lub kabelkowymi. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności naleŝy zastosować osprzęt budowy min. IP44 instalowany równieŝ pod tynkiem. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia ogniowego naleŝy uszczelniać masami o odporności ogniowej 2h. Nadmienia się, Ŝe wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczone będą od poraŝeń wyłącznikami róŝnicowoprądowymi o prądzie wyzwalania 0,03A co stanowi dodatkową ochronę od poraŝeń Tablice bezpiecznikowe piętrowe Projektuje się tablice bezpiecznikowe piętrowe jako wnękowe w I kl. ochronności wyposaŝone w osprzęt modułowy, zasilane WLZ-tami z tablicy głównej TGB Instalacja oświetlenia ogólnego Oświetlenie ogólne projektuje się przewaŝnie przy pomocy plafonier (ze świetlówkami kompaktowymi) instalowanych na suficie w pomieszczeniach mieszkalnych, natomiast w pomieszczeniach pomocniczych i technicznych zastosowano oprawy świetlówkowe zapewniające wymagane normą natęŝenie oświetlenia podane na planach instalacji. Załączanie obwodów łącznikami przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. Obwody zasilające naleŝy wyprowadzić z tablic bezpiecznikowych, w których będą zamontowane ich zabezpieczenia. PoniewaŜ w obiekcie mogą zamieszkiwać osoby niepełnosprawne osprzęt do pomieszczeń dla nich naleŝy instalować na wysokości dostępnej z wózka inwalidzkiego. Przewody instalacji oświetleniowej naleŝy prowadzić kabelkami Cu1,5 w korytarzach w korytkach na stropie podwieszanym oraz przewodami pojedynczymi DY1,5 (w rurkach pod tynkiem) w pokojach Instalacja oświetlenia nocnego Celem nocnego oświetlenia budynku projektuje się wydzielony obwód oświetlenia nocnego obejmujący oświetlenie przypodłogowe w traktach komunikacyjnych. Załączanie oświetlenia nocnego z pokoi dyŝurek pielęgniarek Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego PoniewaŜ w obiekcie przebywają osoby niepełnosprawne w obwodach oświetlenia ogólnego przewiduje się oprawy z modułem zasilania awaryjnego, które po zaniku napięcia załączą się samoczynnie, co umoŝliwi bezpieczne poruszanie się po budynku przez osoby tam przebywające. Oprawy awaryjne usytuowano przede wszystkim w traktach komunikacyjnych. Długość świecenia oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 2 godziny Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych do celów ogólnie uŝytkowych technologicznych (urządzenia technologiczne 1-faz. itp.) zaprojektowana została, jak instalacja oświetleniowa lecz przewodami Cu2,5mm 2. Wszystkie obwody naleŝy zabezpieczyć od zwarć i przeciąŝeń wyłącznikami nadmiarowymi a od poraŝeń wyłącznikami róŝnicowoprądowymi o prądzie wyzwalania 30mA Instalacja siłowa Instalacja siłowa obejmuje zasilanie kuchenek w pomieszczeniach kuchni na parterze i piętrze. Instalację wykonać za pomocą kabelków YDYŜo5x2,5; układając je w korytkach nad stropem w korytarzach oraz w rurkach RVKL w kuchniach. Szczegóły podano na planach i schematach instalacji. Obwody naleŝy zakończyć zestawami gniazdowymi z wyłącznikiem na zasilaniu w obudowie w II klasie ochronności Instalacja połączeń wyrównawczych W pomieszczeniach łazienek projektuje się połączenia wyrównawcze miejscowe. Do punktu pwm naleŝy przyłączyć wszystkie instalacje i elementy konstrukcyjne o ile wykonane są z materiałów przewodzących. Połączenia naleŝy wykonać przewodem DYŜo2,5mm 2 w rurkach giętkich pod tynkiem. Połączenie z punktem PE najbliŝszej tablicy TB naleŝy wykonać wspólnym przewodem. 2.5 Instalacja odgromowa Celem ochrony obiektu od wyładowań atmosferycznych projektuje się instalację odgromową, której elementami są: 5

6 -Zwody: Jako zwody wykorzystuje się blaszane pokrycie dachu połoŝone na podkładzie trudno zapalnym (deskowanie nasączone środkiem ppoŝ.). Ponadto na kominkach naleŝy wykonać połączenie obróbki blacharskiej z pokryciem dachu. W przypadku braku obróbki blacharskiej na kominkach naleŝy wykonać zwody pionowe przyjmując kąt ochrony 45 0 dla zwodu pojedynczego lub dla dwóch zwodów pionowych kąt ochrony wewnętrzny 60 0 i zewnętrzny Ponadto na dachu naleŝy wykonać ochronę odgromową anten TV montując zwody pionowe w postaci typowych masztów odgromowych mocowanych do komina. -Przewody odprowadzające: zaprojektowano przewody odprowadzające z drutu FeZnφ8 układanego lub naciąganego po ścianie zewnętrznej obiektu. NaleŜy nadmienić, Ŝe między róŝnymi poziomami dachu naleŝy wykonać połączenia metaliczne bednarką lub drutem φ8. -Uziemienie:Przewiduje się wykonanie uziomu otokowego z bednarki FeZn25x4 ułoŝonej na głębokości min.0,6m. Połączenie pomiędzy częścią nadziemną (przewody odprowadzające) a podziemną naleŝy wykonać za pośrednictwem typowych złączy kontrolnych ZK. 2.6 Instalacja logiczno - telefoniczna Projektuje się instalację logiczno-telefoniczną od punktu dystrybucyjnego PD do gniazd komputerowo-telefonicznych. Do punktu dystrybucyjnego PD projektuje się kabel telefoniczny od istniejącej tabliczki TT na zewnętrznej ścianie budynku istniejącego. To połączenie umoŝliwi włączenie aparatów telefonicznych do ogólnej sieci telefonicznej na terenie Szpitala gdzie operatorem sieci jest Spółdzielnia Wista z Łąki. Zaprojektowana instalacja umoŝliwia równieŝ dostarczenie przez operatora sygnału Internetu. Ten zakres robót inwestor zleci operatorowi w ramach ich dotychczasowej współpracy. Instalację od projektowanego punktu dystrybucyjnego PD do gniazd telefonicznych i komputerowych naleŝy wykonać skrętką UTP w rurkach giętkich pod tynkiem (w korytarzach w korytkach KS100 nad stropem podwieszanym). 2.7 Instalacja telewizyjna Projektuje się instalację telewizyjną obejmującą anteny TV z osprzętem instalowane na dachu oraz oprzewodowanie do gniazda TV w pomieszczeniu sali TV na parterze budynku. 2.8 Instalacja sygnalizacji przyzywowej Projektuje się instalację przyzywową na obu kondygnacjach celem przywołania dyŝurującej pielęgniarki lub wezwania pomocy. Zastosowano typowe elementy, w skład których wchodzą: przyciski przywoławcze usytuowane przy łóŝkach w pokojach, w łazienkach przyciski z linką pociągową, przyciski kasujące w pomieszczeniach przy drzwiach wejściowych, wskaźniki pomieszczenia nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń a centralki sygnalizacyjne w pokoju, gdzie jest stały dyŝur pielęgniarski. Wezwanie pomocy następuje poprzez przyciśnięcie lub pociągnięcie przycisku przywoławczego. Spowoduje to uruchomienie alarmu optyczno-akustycznego w centralce sygnalizacyjnej i na wskaźniku pomieszczenia, co stanowić będzie informację dla personelu o wezwaniu pomocy. Obsługa po zlokalizowaniu miejsca uruchomienia alarmu kasuje sygnał w pomieszczeniu, z którego wzywano pomocy. 2.9 Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru Projektuje się instalację sygnalizacji alarmu poŝaru SAP opartą na systemie adresowalnym POLON4900. Centralka poŝarowa usytuowana została w dyŝurce pielęgniarek na parterze budynku. Ponadto oprócz sygnalizacji standardowych w centralce CSP wykonano sygnalizację akustyczno-optyczną wewnątrz budynku i na zewnątrz zasilaną z centralki poŝarowej CSP. Cały budynek jest podzielony na dwie strefy poŝarowe a tym samym dwie strefy dozorowe i sygnalizacyjne; nadmienia się tutaj, Ŝe strych naleŝy przypisać do jednej ze stref poŝarowych i dozorowych. Jonizacyjne czujki dymu usytuowane będą we wszystkich pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia poŝaru (z wyłączeniem sanitariatów) oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym i na strychu. Dla obwodów nad stropem podwieszonym zastosowano wskaźniki zadziałania czujek usytuowane w widocznym miejscu dla obsługi. W przypadku braku zasilania centralka zasilana będzie z własnych akumulatorów podtrzymujących pracę instalacji SAP. Obsługa instalacji winna być zgodna z instrukcją, którą naleŝy opracować przed oddaniem instalacji do eksploatacji. Nadmienia się, Ŝe eksploatację i konserwację instalacji naleŝy zlecić wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie. Obwody linii dozorowych naleŝy układać w rurkach RVKL pod tynkiem w pokojach oraz w korytkach KS100 układanych na stropie podwieszanym w korytarzach. Obwody linii sygnalizacyjnych i sterujących pracą urządzeń (winda, centralki oddymiające, centralka zamykania ogniowego) naleŝy układać w korytarzach w korytkach systemowych niepalnych (90min), korytka oznaczono na planach jako Kn100; korytka naleŝy mocować do ściany nad stropem podwieszanym za pomocą systemowych elementów niepalnych; w korytkach Kn100 układać tylko przewody niepalne. Dopuszcza się w korytarzach mocowanie pojedynczych przewodów niepalnych nad stropem podwieszanym za pomocą systemowych zawiesi, odpornych na działanie ognia przez 90min. Poza korytarzami przewody niepalne układać w rurkach RVKL pod tynkiem. Nadmienia się, Ŝe wszystkie urządzenia ochrony ppoŝ. powinny posiadać certyfikaty CNBOP Instalacja zamykania ogniowego Instalacja zamykania ogniowego ma za zadanie spowodowanie samoczynnego zamknięcia drzwi oddzielających strefy poŝarowe. W skład instalacji wchodzi centralka zamknięć ogniowych CZO oraz chwytaki elektromagnetyczne i oprzewodowanie zasilająco sterownicze elementów instalacji. W stanie dozoru drzwi oddzielające poszczególne strefy będą stale otwarte i utrzymywane przez chwytaki elektromagnetyczne. W sytuacji wykrycia poŝaru centralka zamknięć ogniowych dostaje sygnał sterujący z centralki alarmu poŝaru SAP i przerywa dopływ prądu do chwytaka elektromagnetycznego, przez co drzwi zostają zamknięte dzięki samozamykaczom. Chwytaki elektromagnetyczne posiadają dodatkowe przyciski zwalniające, co umoŝliwia zamknięcie drzwi w stanie dozoru systemu Instalacja oddymiania i przewietrzania klatek schodowych W obu klatkach schodowych projektuje się instalację oddymiania i przewietrzania. KaŜda z klatek schodowych posiada oddzielny system oddymiania sterowany za pośrednictwem oddzielnej centralki oddymiającej. W skład instalacji oddymiającej wchodzą klapy dymowe z siłownikami, okna napowietrzające na półpiętrze z siłownikami, czujki dymu na 6

7 stropie klatki schodowej oraz przyciski ręcznego uruchamiania oddymiania montowane przy wyjściu z budynku i na kaŝdej z kondygnacji. Po wykryciu dymu na klatce, centralka oddymiająca otwiera klapy oddymiające i okna przewietrzające; otwarcie klap i okien nastąpi równieŝ po wykryciu w budynku poŝaru przez centralkę poŝarową CSP centralka CSP przekazuje sygnał uruchomienia oddymiania do centralek oddymiających. Centralki oddymiające wyposaŝone zostaną w baterie akumulatorów umoŝliwiające działanie instalacji oddymiania po zaniku napięcia zasilania. Instalację oddymiania wykonać za pomocą przewodów kabelkowych w rurkach RVKL pod tynkiem; siłowniki klap i okien zasilać przewodami kabelkowymi niepalnymi celem zachowania pewności działania Ochrona od poraŝeń Układ projektowanej instalacji TN-S. Jako system ochrony przeciwporaŝeniowej stosuje się szybkie wyłączanie obwodów w stanach awaryjnych. Realizuje się to przy pomocy wyłączników róŝnicowoprądowych w tablicach bezpiecznikowych. Ochrona obwodów zasilających (WLZ-tów i tablic) realizowana jest za pomocą bezpieczników (tablice w I kl. ochr.) Po wykonaniu instalacji skuteczność ochrony naleŝy potwierdzić przez pomiar Ochrona od przepięć Celem ochrony urządzeń wraŝliwych na przepięcia w tablicy głównej TGB i w tablicach piętrowych naleŝy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe jako II stopień ochrony. Dla urządzeń szczególnie wraŝliwych naleŝy zastosować indywidualną ochronę zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń. W istniejącym budynku, z którego zasilany jest budynek projektowany, istnieje ochrona przepięciowa I stopnia. Drugi stopień ochrony w budynku projektowanym stanowią wspomniane ochronniki w tablicach bezpiecznikowych Oświetlenie terenu Projektuje się oświetlenie terenu na słupach parkowych oprawami ze źródłami sodowymi. Projektowany obwód oświetlenia terenu zasilany jest z obwodu istniejącego i naleŝy traktować to jako rozbudowę istniejącego oświetlenia terenu. 3. OBLICZENIA. 3.1 Bilans mocy Lp. Wyszczególnienie Pi (kw) 1 WLZ1 (TB1+TB2) Oświetlenie 3,8 Gniazda wtykowe 1faz. 7,0 Gniazda wtykowe 3faz. 8,0 k z 0,6 0,4 0,3 Psz (kw) 2,3 2,8 2,4 Io (A) Uwagi 2 WLZ2 (TB3+TB4) Oświetlenie Gniazda wtykowe 1faz. 3 WLZ3 (TB5+TB6) Oświetlenie Gniazda wtykowe 1faz. Gniazda wtykowe 3faz. RAZEM WLZ1 18,8 0,45 8,5 13,7 YLY5x16mm 2 7,2 7,9 0,6 0,4 RAZEM WLZ1 15,1 0, 5 7,5 12,1 YLY5x16mm 2 4,5 5,4 8,0 RAZEM WLZ1 17,9 0,45 7,3 13,7 YLY5x16mm 2 4 WLZ4 (Winda) 11,0 0,3 3,3 YLY5x16mm 2 RAZEM WLZ1-4 62,8 0,42 26,6 OGÓŁEM (dla wsp. kj=0,8) 62,8 0,34 21,3 34,4 YLY5x25mm 2 Moc umowna dla DPS Górno (pismo DPS/3024/07/05) wynosi P=120kW. Średnie obciąŝenie układu zasilania (załączniki do faktur za 12/2007 i 01/2008) wynosi P o1 ~95kW Wyliczona moc obciąŝenia przez projektowaną rozbudowę wynosi P o2 =21,3kW Wniosek: Jak wynika z powyŝszych danych w układzie zasilania jest rezerwa mocy dla projektowanej rozbudowy P o1 +P o2 <P kW+21,3kW=116,3kW < 120kW Dodatkowo naleŝy nadmienić Ŝe średnie obciąŝenie wyliczono dla miesięcy zimowych o największym obciąŝeniu oraz Ŝe największe obciąŝenie w projektowanym budynek jest w czasie gdy obciąŝenie w budynku istniejącym jest najmniejsze. Budynek istniejący to kuchnia z zapleczem i maksymalne obciąŝenie jest w godz (gotowanie obiadów) a w budynku projektowanym 0,6 0,4 0,3 w godzinach wieczornych (oświetlenie i urządzenia ogólnego przeznaczenia). Projektował: 4,3 3,2 2,7 2,2 2,4 Sprawdził: 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo