Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY"

Transkrypt

1 Z E S P Ó Ł U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Adam Wojtan Rzeszów ul. Targowa 3 tel. 0-17/ PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ROZBUDOWY BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ OŚWIETLENIE TERENU W GÓRNIE NA DZ. NR 2139/2 BUDOWA: ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRNIE ADRES: GÓRNO GM. SOKOŁOW MŁP. INWESTOR: POWIAT RZESZOWSKI Nr uprawnień: Data: Podpis: Projektował: Krzysztof Janowski E-85/ r. Sprawdził: Witold Cynkarz E-190/ r. MARZEC 2008r.

2 1. ZAŁOśENIA Strona tytułowa Spis treści projektu SPIS TERŚCI PROJEKTU 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Projekty związane 1.4 Charakterystyka energetyczna 1.5 PROTOKÓŁ WYMAGAŃ DLA INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU w DPS w Górnie opracowany przez rzeczoznawcę ppoŝ. 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Uwagi ogólne 2.2 Zasilanie 2.3 Wył. główny ppoŝ. - informacja 2.4 Instalacje elektryczne Tablice bezpiecznikowe piętrowe Instalacja oświetlenia ogólnego Instalacja oświetlenia nocnego Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego Instalacja gniazd wtykowych Instalacja siłowa Instalacja połączeń wyrównawczych 2.5 Instalacja odgromowa 2.6 Instalacja logiczno-telefoniczna 2.7 Instalacja telewizyjna 2.8 Inst. sygnalizacji przyzywowej 2.9 Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru 2.10 Instalacja zamykania ogniowego 2.11 Instalacja przewietrzanai i oddymiania 2.12 Ochrona od poraŝeń 2.13 Ochrona od przepięć 2.14 Oświetlenie terenu 3. OBLICZENIA 2.1. Bilans mocy 4. RYSUNKI 4.1 Schemat ideowy zasilania rys. nr Plan instalacji elektr. wewnętrznych parter rys. nr Plan instalacji elektr. wewnętrznych piętro rys. nr Plan instalacji elektr. wewnętrznych strych rys. nr Plan instalacji odgromowej dach rys. nr Plan instalacji elektr. niskonapięciowych-parter rys. nr Plan instalacji elektr. niskonapięciowych-piętro rys. nr Plan instalacji elektr. niskonapięciowych-strych rys. nr 8 2

3 1. ZAŁOśENIA 1.1 Podstawa opracowania Zlecenie inwestora na opracowanie projektu Ustalenia techniczne z uŝytkownikiem Inwentaryzacja szkicowa dla potrzeb projektowania Obowiązujące przepisy i normy 1.2 Zakres opracowania PoniŜszy projekt swoim zakresem obejmuje: WLZ-ty tablice bezpiecznikowe instalacje elektryczne oświetleniowe; instalacje elektryczne gniazd wtykowych; instalacja przyzywowa instalacja sygnalizacji ppoŝ. instalacja zamykania ogniowego instalacja oddymiania i przewietrzania instalacja logiczno telefoniczna instalacja telewizyjna instalacja połączeń wyrównawczych instalacja odgromowa ochrona od przepięć ochrona od poraŝeń oświetlenie terenu 1.3 Projekty związane Projekt architektoniczno-budowlany Proj. branŝowe instalacji wew. Projekt zagospodarowania 1.4 Charakterystyka energetyczna Część energetyczna Moc zainstalowana: Współczynniki Moc szczytowa Prąd obciąŝenia Pi=62,8kW kz x kj=0,34 Psz=21,3kW Io=34,4A 3

4 1.5 PROTOKÓŁ WYMAGAŃ DLA INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU DPS w Górnie 1. Charakterystyka budynku. budynek zaliczony do Kategorii ZL II zagroŝenia ludzi, Dom Pomocy Społecznej, dwie kondygnacje budynku, na kaŝdej pokoje łóŝkowe oraz socjalno-sanitarne i opieki medycznej, przebywanie ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się w dzień i w nocy, przez wszystkie dni tygodnia, parter budynku połączony z budynkiem istniejącym (parterowym), usługowym dla projektowanego budynku, korytarz na parterze i piętrze przez całą długość budynku, z pomieszczeniami po obu stronach, w środku długości budynku klatka schodowa otwarta i szyb windy osobowej, dwie klatki schodowe przy ścianach szczytowych budynku, z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz, wydzielone poŝarowo drzwiami ppoŝ. 1-skrzydłowymi, z klapami dymowymi, budynek przedzielony w poprzek w środku długości ścianą oddzielenia ppoŝ. z drzwiami ppoŝ. 2-skrzydłowymi 2 strefy poŝarowe w budynku, kaŝda obejmująca parter i piętro na połowie długości, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) korytarzy i klatek schodowych, w budynku nie ma pomieszczeń szczególnie zagroŝonych. 2. Plan ewakuacji ludzi. personel zobowiązany bezwzględnie do udziału w ewakuacji (pomoc, kierowanie), na piętrze - osoby sprawne ruchowo do wydzielonej klatki schodowej ewakuacyjnej, - osoby niesprawne ruchowo do drzwi ppoŝ. na korytarzu i do sąsiedniej strefy poŝarowej, na parterze - osoby sprawne ruchowo do wydzielonej klatki schodowej ewakuacyjnej, - osoby niesprawne ruchowo do drzwi ppoŝ. na korytarzu i do sąsiedniej strefy poŝarowej, w razie nie sprzyjających warunków atmosferycznych (mróz, silny wiatr, deszcz) - ewakuacja wszystkich osób z obu kondygnacji w poziomie do sąsiedniej strefy poŝarowej, z południowej części (strefy) budynku z parteru moŝna ewakuować do budynku sąsiedniego, pomocniczego. 3. Wymagania dla instalacji sygnalizacji poŝarowej. ochrona pełna, tj. czujki we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem sanitariatów i w korytarzach, czujki dymu, np. optyczne, 2 linie dozorowe, kaŝda obejmująca 1 strefę poŝarową, tj. parter i piętro na połowie budynku, 2 przyciski ROP na kondygnacji w 1 strefie, przy klatce schodowej ewakuacyjnej i przy drzwiach do sąsiedniej strefy poŝarowej (a więc 4 ROP na kondygnacji). PoniewaŜ podział budynku nie jest na równe połowy, dopuszczalny 1 ROP mniej więcej w środku długości podzielonej kondygnacji, po 2 sygnalizatory optyczno-akustyczne na kondygnacji w kaŝdej strefie poŝarowej, 2 centralki oddymiania (do klap dymowych), 1 centralka drzwi ppoŝ., izolatory zwarć w liniach dozorowych, 2 strefy alarmowe, tak jak strefy poŝarowe, centralka poŝarowa w pomieszczeniu o stałym dozorze, z zasilaniem rezerwowym z baterii. 4. Rozbudowa instalacji w budynku istniejącym. zalecana rozbudowa instalacji na nie wydzielony poŝarowo budynek istniejący (w tej samej strefie poŝarowej) ochrona pełna, czujki dymu, np. optyczne, w pomieszczeniu gorącym zespołu kuchni czujki termiczne (nadmiarowe), przyciski ROP, sygnalizator akustyczny, 1 linia dozorowa (trzecia w całej instalacji), 1 strefa alarmowa (trzecia w całej instalacji). 5. Funkcje centralki ppoŝ. włączenie sygnalizatorów optyczno-akustycznych w 1 strefie alarmowej (poŝarowej) na parterze i piętrze, zamknięcie drzwi ppoŝ. w ścianie oddzielenia ppoŝ. zwolnienie elektrotrzymaczy otwarcie klap dymowych i okna na parterze w klatkach schodowych ewakuacyjnych, sprowadzenie windy osobowej na parter, przekazanie sygnału alarmu poŝaru do centrum odbiorczego KM PSP zalecane, ale zaleŝne od decyzji Inwestora. 6. Działania personelu. po włączeniu się alarmu I-go stopnia sprawdzenie rzeczywistości powstania zagroŝenia, wciśnięcie najbliŝszego przycisku ROP w sytuacji potwierdzenia powstania zagroŝenia, spowodowanie zablokowania w pozycji otwartej drzwi wyjściowych z klatek schodowych ewakuacyjnych, udział i pomoc w ewakuacji ludzi, przede wszystkim niesprawnych ruchowo, niezwłoczne zaalarmowanie straŝy poŝarnej (tel. 998) w sytuacji szczególnego zagroŝenia, trudnej do opanowania np. braku personelu, a więc zwłaszcza w nocy i w dni świąteczne w przypadku nie włączenia instalacji do systemu monitoringu poŝarowego (do KM PSP). Przemyśl, r. Opracował: 4

5 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Uwagi ogólne Projektowana rozbudowa istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej zlokalizowana jest na terenie szpitala w Górnie Gm. Sokołów Małopolski. Budynek w wykonaniu tradycyjnym stanowi dobudowę do budynku istniejącego a połączenie między nimi stanowi projektowana przewiązka. Oba budynki stanowią obiekt połączony funkcjonalnie. Projektowana dobudowa jest w wykonaniu tradycyjnym z dachem dwuspadowym krytym blachą powlekaną. 2.2 Zasilanie Zasilanie projektowanej dobudowy Domu Pomocy Społecznej zrealizowane jest WLZ-tem zalicznikowym z tablicy T2 w budynku istniejącym. Przewód kabelkowy zasilający naleŝy układać w budynku istniejącym w listwie naściennej natomiast w przewiązce w korytku instalacyjnym nad stropem podwieszanym. Drugostronnie WLZ naleŝy wprowadzić do projektowanej tablicy głównej TBG, z której zasilane będą tablice bezpiecznikowe piętrowe i inne odbiory zasilane bezpośrednio. Projektowany WLZ w tablicy T2 naleŝy zabezpieczyć wyłącznikiem z modułem róŝnicowoprądowym o prądzie wyzwalania 0,3A jako zabezpieczenie ppoŝ. dla całego projektowanego budynku. 2.3 Wył. główny ppoŝ. - informacja Główny wyłącznik zasilania w budynku istniejącym jest wyłącznikiem ppoŝ. dla obu budynków połączonych przewiązką, stanowiących po rozbudowie jeden funkcjonalny obiekt. Istniejący główny wyłącznik zasilania zlokalizowany jest w pobliŝu głównego wejścia do budynku istniejącego. W budynku istniejącym naleŝy wykonać czytelne oznaczenia wyłącznika głównego zaś w budynku projektowanym przy wejściu głównym zamontować tablicę informacyjną o lokalizacji głównego wyłącznika zasilania. 2.4 Instalacje elektryczne Projektuje się instalacje elektryczne stosownie do funkcji, jakie pełnił będzie obiekt. Wszystkie instalacje naleŝy wykonać przewodami 1-Ŝyłowymi w rurkach giętkich pod tynkiem lub kabelkowymi. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności naleŝy zastosować osprzęt budowy min. IP44 instalowany równieŝ pod tynkiem. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia ogniowego naleŝy uszczelniać masami o odporności ogniowej 2h. Nadmienia się, Ŝe wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczone będą od poraŝeń wyłącznikami róŝnicowoprądowymi o prądzie wyzwalania 0,03A co stanowi dodatkową ochronę od poraŝeń Tablice bezpiecznikowe piętrowe Projektuje się tablice bezpiecznikowe piętrowe jako wnękowe w I kl. ochronności wyposaŝone w osprzęt modułowy, zasilane WLZ-tami z tablicy głównej TGB Instalacja oświetlenia ogólnego Oświetlenie ogólne projektuje się przewaŝnie przy pomocy plafonier (ze świetlówkami kompaktowymi) instalowanych na suficie w pomieszczeniach mieszkalnych, natomiast w pomieszczeniach pomocniczych i technicznych zastosowano oprawy świetlówkowe zapewniające wymagane normą natęŝenie oświetlenia podane na planach instalacji. Załączanie obwodów łącznikami przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. Obwody zasilające naleŝy wyprowadzić z tablic bezpiecznikowych, w których będą zamontowane ich zabezpieczenia. PoniewaŜ w obiekcie mogą zamieszkiwać osoby niepełnosprawne osprzęt do pomieszczeń dla nich naleŝy instalować na wysokości dostępnej z wózka inwalidzkiego. Przewody instalacji oświetleniowej naleŝy prowadzić kabelkami Cu1,5 w korytarzach w korytkach na stropie podwieszanym oraz przewodami pojedynczymi DY1,5 (w rurkach pod tynkiem) w pokojach Instalacja oświetlenia nocnego Celem nocnego oświetlenia budynku projektuje się wydzielony obwód oświetlenia nocnego obejmujący oświetlenie przypodłogowe w traktach komunikacyjnych. Załączanie oświetlenia nocnego z pokoi dyŝurek pielęgniarek Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego PoniewaŜ w obiekcie przebywają osoby niepełnosprawne w obwodach oświetlenia ogólnego przewiduje się oprawy z modułem zasilania awaryjnego, które po zaniku napięcia załączą się samoczynnie, co umoŝliwi bezpieczne poruszanie się po budynku przez osoby tam przebywające. Oprawy awaryjne usytuowano przede wszystkim w traktach komunikacyjnych. Długość świecenia oświetlenia ewakuacyjnego wynosi 2 godziny Instalacja gniazd wtykowych Instalacja gniazd wtykowych do celów ogólnie uŝytkowych technologicznych (urządzenia technologiczne 1-faz. itp.) zaprojektowana została, jak instalacja oświetleniowa lecz przewodami Cu2,5mm 2. Wszystkie obwody naleŝy zabezpieczyć od zwarć i przeciąŝeń wyłącznikami nadmiarowymi a od poraŝeń wyłącznikami róŝnicowoprądowymi o prądzie wyzwalania 30mA Instalacja siłowa Instalacja siłowa obejmuje zasilanie kuchenek w pomieszczeniach kuchni na parterze i piętrze. Instalację wykonać za pomocą kabelków YDYŜo5x2,5; układając je w korytkach nad stropem w korytarzach oraz w rurkach RVKL w kuchniach. Szczegóły podano na planach i schematach instalacji. Obwody naleŝy zakończyć zestawami gniazdowymi z wyłącznikiem na zasilaniu w obudowie w II klasie ochronności Instalacja połączeń wyrównawczych W pomieszczeniach łazienek projektuje się połączenia wyrównawcze miejscowe. Do punktu pwm naleŝy przyłączyć wszystkie instalacje i elementy konstrukcyjne o ile wykonane są z materiałów przewodzących. Połączenia naleŝy wykonać przewodem DYŜo2,5mm 2 w rurkach giętkich pod tynkiem. Połączenie z punktem PE najbliŝszej tablicy TB naleŝy wykonać wspólnym przewodem. 2.5 Instalacja odgromowa Celem ochrony obiektu od wyładowań atmosferycznych projektuje się instalację odgromową, której elementami są: 5

6 -Zwody: Jako zwody wykorzystuje się blaszane pokrycie dachu połoŝone na podkładzie trudno zapalnym (deskowanie nasączone środkiem ppoŝ.). Ponadto na kominkach naleŝy wykonać połączenie obróbki blacharskiej z pokryciem dachu. W przypadku braku obróbki blacharskiej na kominkach naleŝy wykonać zwody pionowe przyjmując kąt ochrony 45 0 dla zwodu pojedynczego lub dla dwóch zwodów pionowych kąt ochrony wewnętrzny 60 0 i zewnętrzny Ponadto na dachu naleŝy wykonać ochronę odgromową anten TV montując zwody pionowe w postaci typowych masztów odgromowych mocowanych do komina. -Przewody odprowadzające: zaprojektowano przewody odprowadzające z drutu FeZnφ8 układanego lub naciąganego po ścianie zewnętrznej obiektu. NaleŜy nadmienić, Ŝe między róŝnymi poziomami dachu naleŝy wykonać połączenia metaliczne bednarką lub drutem φ8. -Uziemienie:Przewiduje się wykonanie uziomu otokowego z bednarki FeZn25x4 ułoŝonej na głębokości min.0,6m. Połączenie pomiędzy częścią nadziemną (przewody odprowadzające) a podziemną naleŝy wykonać za pośrednictwem typowych złączy kontrolnych ZK. 2.6 Instalacja logiczno - telefoniczna Projektuje się instalację logiczno-telefoniczną od punktu dystrybucyjnego PD do gniazd komputerowo-telefonicznych. Do punktu dystrybucyjnego PD projektuje się kabel telefoniczny od istniejącej tabliczki TT na zewnętrznej ścianie budynku istniejącego. To połączenie umoŝliwi włączenie aparatów telefonicznych do ogólnej sieci telefonicznej na terenie Szpitala gdzie operatorem sieci jest Spółdzielnia Wista z Łąki. Zaprojektowana instalacja umoŝliwia równieŝ dostarczenie przez operatora sygnału Internetu. Ten zakres robót inwestor zleci operatorowi w ramach ich dotychczasowej współpracy. Instalację od projektowanego punktu dystrybucyjnego PD do gniazd telefonicznych i komputerowych naleŝy wykonać skrętką UTP w rurkach giętkich pod tynkiem (w korytarzach w korytkach KS100 nad stropem podwieszanym). 2.7 Instalacja telewizyjna Projektuje się instalację telewizyjną obejmującą anteny TV z osprzętem instalowane na dachu oraz oprzewodowanie do gniazda TV w pomieszczeniu sali TV na parterze budynku. 2.8 Instalacja sygnalizacji przyzywowej Projektuje się instalację przyzywową na obu kondygnacjach celem przywołania dyŝurującej pielęgniarki lub wezwania pomocy. Zastosowano typowe elementy, w skład których wchodzą: przyciski przywoławcze usytuowane przy łóŝkach w pokojach, w łazienkach przyciski z linką pociągową, przyciski kasujące w pomieszczeniach przy drzwiach wejściowych, wskaźniki pomieszczenia nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń a centralki sygnalizacyjne w pokoju, gdzie jest stały dyŝur pielęgniarski. Wezwanie pomocy następuje poprzez przyciśnięcie lub pociągnięcie przycisku przywoławczego. Spowoduje to uruchomienie alarmu optyczno-akustycznego w centralce sygnalizacyjnej i na wskaźniku pomieszczenia, co stanowić będzie informację dla personelu o wezwaniu pomocy. Obsługa po zlokalizowaniu miejsca uruchomienia alarmu kasuje sygnał w pomieszczeniu, z którego wzywano pomocy. 2.9 Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru Projektuje się instalację sygnalizacji alarmu poŝaru SAP opartą na systemie adresowalnym POLON4900. Centralka poŝarowa usytuowana została w dyŝurce pielęgniarek na parterze budynku. Ponadto oprócz sygnalizacji standardowych w centralce CSP wykonano sygnalizację akustyczno-optyczną wewnątrz budynku i na zewnątrz zasilaną z centralki poŝarowej CSP. Cały budynek jest podzielony na dwie strefy poŝarowe a tym samym dwie strefy dozorowe i sygnalizacyjne; nadmienia się tutaj, Ŝe strych naleŝy przypisać do jednej ze stref poŝarowych i dozorowych. Jonizacyjne czujki dymu usytuowane będą we wszystkich pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia poŝaru (z wyłączeniem sanitariatów) oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym i na strychu. Dla obwodów nad stropem podwieszonym zastosowano wskaźniki zadziałania czujek usytuowane w widocznym miejscu dla obsługi. W przypadku braku zasilania centralka zasilana będzie z własnych akumulatorów podtrzymujących pracę instalacji SAP. Obsługa instalacji winna być zgodna z instrukcją, którą naleŝy opracować przed oddaniem instalacji do eksploatacji. Nadmienia się, Ŝe eksploatację i konserwację instalacji naleŝy zlecić wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie. Obwody linii dozorowych naleŝy układać w rurkach RVKL pod tynkiem w pokojach oraz w korytkach KS100 układanych na stropie podwieszanym w korytarzach. Obwody linii sygnalizacyjnych i sterujących pracą urządzeń (winda, centralki oddymiające, centralka zamykania ogniowego) naleŝy układać w korytarzach w korytkach systemowych niepalnych (90min), korytka oznaczono na planach jako Kn100; korytka naleŝy mocować do ściany nad stropem podwieszanym za pomocą systemowych elementów niepalnych; w korytkach Kn100 układać tylko przewody niepalne. Dopuszcza się w korytarzach mocowanie pojedynczych przewodów niepalnych nad stropem podwieszanym za pomocą systemowych zawiesi, odpornych na działanie ognia przez 90min. Poza korytarzami przewody niepalne układać w rurkach RVKL pod tynkiem. Nadmienia się, Ŝe wszystkie urządzenia ochrony ppoŝ. powinny posiadać certyfikaty CNBOP Instalacja zamykania ogniowego Instalacja zamykania ogniowego ma za zadanie spowodowanie samoczynnego zamknięcia drzwi oddzielających strefy poŝarowe. W skład instalacji wchodzi centralka zamknięć ogniowych CZO oraz chwytaki elektromagnetyczne i oprzewodowanie zasilająco sterownicze elementów instalacji. W stanie dozoru drzwi oddzielające poszczególne strefy będą stale otwarte i utrzymywane przez chwytaki elektromagnetyczne. W sytuacji wykrycia poŝaru centralka zamknięć ogniowych dostaje sygnał sterujący z centralki alarmu poŝaru SAP i przerywa dopływ prądu do chwytaka elektromagnetycznego, przez co drzwi zostają zamknięte dzięki samozamykaczom. Chwytaki elektromagnetyczne posiadają dodatkowe przyciski zwalniające, co umoŝliwia zamknięcie drzwi w stanie dozoru systemu Instalacja oddymiania i przewietrzania klatek schodowych W obu klatkach schodowych projektuje się instalację oddymiania i przewietrzania. KaŜda z klatek schodowych posiada oddzielny system oddymiania sterowany za pośrednictwem oddzielnej centralki oddymiającej. W skład instalacji oddymiającej wchodzą klapy dymowe z siłownikami, okna napowietrzające na półpiętrze z siłownikami, czujki dymu na 6

7 stropie klatki schodowej oraz przyciski ręcznego uruchamiania oddymiania montowane przy wyjściu z budynku i na kaŝdej z kondygnacji. Po wykryciu dymu na klatce, centralka oddymiająca otwiera klapy oddymiające i okna przewietrzające; otwarcie klap i okien nastąpi równieŝ po wykryciu w budynku poŝaru przez centralkę poŝarową CSP centralka CSP przekazuje sygnał uruchomienia oddymiania do centralek oddymiających. Centralki oddymiające wyposaŝone zostaną w baterie akumulatorów umoŝliwiające działanie instalacji oddymiania po zaniku napięcia zasilania. Instalację oddymiania wykonać za pomocą przewodów kabelkowych w rurkach RVKL pod tynkiem; siłowniki klap i okien zasilać przewodami kabelkowymi niepalnymi celem zachowania pewności działania Ochrona od poraŝeń Układ projektowanej instalacji TN-S. Jako system ochrony przeciwporaŝeniowej stosuje się szybkie wyłączanie obwodów w stanach awaryjnych. Realizuje się to przy pomocy wyłączników róŝnicowoprądowych w tablicach bezpiecznikowych. Ochrona obwodów zasilających (WLZ-tów i tablic) realizowana jest za pomocą bezpieczników (tablice w I kl. ochr.) Po wykonaniu instalacji skuteczność ochrony naleŝy potwierdzić przez pomiar Ochrona od przepięć Celem ochrony urządzeń wraŝliwych na przepięcia w tablicy głównej TGB i w tablicach piętrowych naleŝy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe jako II stopień ochrony. Dla urządzeń szczególnie wraŝliwych naleŝy zastosować indywidualną ochronę zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń. W istniejącym budynku, z którego zasilany jest budynek projektowany, istnieje ochrona przepięciowa I stopnia. Drugi stopień ochrony w budynku projektowanym stanowią wspomniane ochronniki w tablicach bezpiecznikowych Oświetlenie terenu Projektuje się oświetlenie terenu na słupach parkowych oprawami ze źródłami sodowymi. Projektowany obwód oświetlenia terenu zasilany jest z obwodu istniejącego i naleŝy traktować to jako rozbudowę istniejącego oświetlenia terenu. 3. OBLICZENIA. 3.1 Bilans mocy Lp. Wyszczególnienie Pi (kw) 1 WLZ1 (TB1+TB2) Oświetlenie 3,8 Gniazda wtykowe 1faz. 7,0 Gniazda wtykowe 3faz. 8,0 k z 0,6 0,4 0,3 Psz (kw) 2,3 2,8 2,4 Io (A) Uwagi 2 WLZ2 (TB3+TB4) Oświetlenie Gniazda wtykowe 1faz. 3 WLZ3 (TB5+TB6) Oświetlenie Gniazda wtykowe 1faz. Gniazda wtykowe 3faz. RAZEM WLZ1 18,8 0,45 8,5 13,7 YLY5x16mm 2 7,2 7,9 0,6 0,4 RAZEM WLZ1 15,1 0, 5 7,5 12,1 YLY5x16mm 2 4,5 5,4 8,0 RAZEM WLZ1 17,9 0,45 7,3 13,7 YLY5x16mm 2 4 WLZ4 (Winda) 11,0 0,3 3,3 YLY5x16mm 2 RAZEM WLZ1-4 62,8 0,42 26,6 OGÓŁEM (dla wsp. kj=0,8) 62,8 0,34 21,3 34,4 YLY5x25mm 2 Moc umowna dla DPS Górno (pismo DPS/3024/07/05) wynosi P=120kW. Średnie obciąŝenie układu zasilania (załączniki do faktur za 12/2007 i 01/2008) wynosi P o1 ~95kW Wyliczona moc obciąŝenia przez projektowaną rozbudowę wynosi P o2 =21,3kW Wniosek: Jak wynika z powyŝszych danych w układzie zasilania jest rezerwa mocy dla projektowanej rozbudowy P o1 +P o2 <P kW+21,3kW=116,3kW < 120kW Dodatkowo naleŝy nadmienić Ŝe średnie obciąŝenie wyliczono dla miesięcy zimowych o największym obciąŝeniu oraz Ŝe największe obciąŝenie w projektowanym budynek jest w czasie gdy obciąŝenie w budynku istniejącym jest najmniejsze. Budynek istniejący to kuchnia z zapleczem i maksymalne obciąŝenie jest w godz (gotowanie obiadów) a w budynku projektowanym 0,6 0,4 0,3 w godzinach wieczornych (oświetlenie i urządzenia ogólnego przeznaczenia). Projektował: 4,3 3,2 2,7 2,2 2,4 Sprawdził: 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne Przedmiot opracowania: Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z DOBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ WIERZBNO GM. KONIUSZA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania. 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy typowej tablicy mieszkaniowej TM 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Instalacje gniazd

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zawiera. 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter.

Opracowanie zawiera. 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter. Opracowanie zawiera 1. Stronę tytułową. 2. Spis treści. 3. Opis techniczny. 4. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych parter. 5. Plan instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych piętro 1 Opis

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1, TM-2. 4. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-4, TM-5, TM-7

3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1, TM-2. 4. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-4, TM-5, TM-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania.

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania. Remont II piętra w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 19 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablic lokali mieszkalnych TM

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU C Z W A R T Y W Y M I A R s. c. Biuro: ul. Ratuszowa 11, pok. 616, 03-450 Warszawa NIP 1132630230, REGON 140545515, tel.0608501727 0 501 372 666, 0 504 812 858, tel./fax. (022) 8700293 mail: 44.wymiar@gmail.com,

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA II i III KONDYGNACJI BUDYNKU NR 2 GORD NA POTRZEBY ODDZIAŁU SANATORYJNEGO DLA DOROSŁYCH 34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5

PRZEBUDOWA II i III KONDYGNACJI BUDYNKU NR 2 GORD NA POTRZEBY ODDZIAŁU SANATORYJNEGO DLA DOROSŁYCH 34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5 Egz. Nr 4 PRZEBUDOWA II i III KONDYGNACJI BUDYNKU NR 2 GORD NA POTRZEBY ODDZIAŁU SANATORYJNEGO DLA DOROSŁYCH 34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5 INWESTOR: Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Adama

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI OBIEKT : BUDYNEK NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ADRES : 31-053 KRAKÓW, UL.JÓZEFA 21 INWESTOR : MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 KRAKÓW, UL.CIEMNA 6 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKTU WYKONAWCZEGO TEMAT : WEWNĘTRZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNA, INSTALACJA SYSTEMU ALARMU P.POśAROWEGO I SYSTEMU PRZYZYWOWO - ALARMOWEGO OBIEKT : Budynek nr 4 pracownia kulinarna i

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Stan istniejący 1.4 Stan projektowany 1.4.1 Przeniesienie tablicy licznikowej mieszkania 1.4.2 Instalacja odbiorcza projektowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PROJEKT WYKONAWCZY REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : BUDYNEK FILII DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PRZY UL. KOMBATANTÓW 20

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki :

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki : Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki : RZUT PRZYZIEMIA Instalacja oświetlenia Rys. P-347/IE/E-1 RZUT PRZYZIEMIA Instalacja gniazd wtykowych Rys. P-347/IE/E-2 RZUT FUNDAMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Przepisy związane 3. Rysunki lp. nazwa rysunku Numer rysunku 1. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 PIĘTRO E-01 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1PIĘTRO E-01A 3. INSTALACJE SIŁY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Rysunki - rys. nr 1 - rzut piwnic wlz - skala 1 : 100 - rys. nr 2 - rzut piwnic instalacje elektryczne - skala 1 : 100 - rys. nr 3 - rzut parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

21. Instalacja zasilania komputerów I piętro. 22. Instalacja zasilania komputerów II piętro. 23. Instalacja zasilania komputerów III piętro

21. Instalacja zasilania komputerów I piętro. 22. Instalacja zasilania komputerów II piętro. 23. Instalacja zasilania komputerów III piętro 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Rysunki: 1. Schemat zasilania i rozdziału energii elektrycznej 1A.Schemat zasilania i rozdziału energii elektrycznej, tablica

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 E L K R A S PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI ELEKTROENERGETYCZNYCH 01-856 Warszawa ul. Magiera 28 m 12 tel.835-90-26 ; e-mail:elkras@interia.pl Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej

OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej OPIS TECHNICZNY - wewnętrznej instalacji elektrycznej do projektu przebudowy części komunikacji w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Gródku przy ul. Fabrycznej z dostosowaniem do potrzeb dla osób

Bardziej szczegółowo

5. Wewn trzne linie zasilaj ce. 6. Tablice rozdzielcze. 7. Instalacja o wietlenia i gniazd wtykowych.

5. Wewn trzne linie zasilaj ce. 6. Tablice rozdzielcze. 7. Instalacja o wietlenia i gniazd wtykowych. SPIS TREŚCI 1.Opis techniczny. 2.Obliczenia techniczne. 3.Warunki techniczne przyłączenia. 4.Rys. nr 1 zasilanie, WLZ - rzut piwnic. 5.Rys. nr 2 zasilanie, WLZ - rzut parteru. 6.Rys. nr 3 zasilanie, WLZ

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O.

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O. P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y w branży elektrycznej mgr inż. Zbigniew Dynowski 71-467 Szczecin, ul. M. Rapackiego 7a/6 tel. 601 97 20 58 NIP: 851-100-21-68 TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY TOM V mp project mirosław pacek gotowe projekty hal sportowych PROJEKT WYKONAWCZY TOM V BRANŻA : INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA W NIEMODLINIE LOKALIZACJA: DZIAŁKI NR 911/7,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 PROGO PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 Inwestor Tytuł inwestycji Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Funkcja: Imię, nazwisko i nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Funkcja: Imię, nazwisko i nr uprawnień Data Podpis PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (bez wzrostu mocy) Obiekt: Adres: Branża: Inwestor: Modernizacja istn. łazienek w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Krasnymstawie ul. PCK 2 22-300

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR. CENTRUM KULTURALNE w Przemyślu

EGZEMPLARZ NR. CENTRUM KULTURALNE w Przemyślu EGZEMPLARZ NR BIURO AUTORSKIE JMK STUDIO Joanna M.KAFAR Przemyśl ul. Sienkiewicza 15 Tel 016 675 069 01 kom. 606 140 798 WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANO WYKONAWCZYCH KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI, ODNOWY I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo