Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel NIP: PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel NIP: PROJEKT BUDOWLANY NAZWA: ADRES: ADAPTACJA STRYCHU NA CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNĄ ORAZ TERMOMODERNIZACJA CAŁEGO BUDYNKU SZKOŁY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ul. 10 Marca 39, działka nr 26/3 i 25/3, Lisewo Malborskie, gmina Lichnowy INWESTOR: Gmina Lichnowy, ul. Tczewska Lichnowy JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTORZY OPRACOWANIA: BIURO REALIZACJI INWESTYCJI INŻYNIER TOMASZ FEDEROWICZ ul. Jana Brzechwy 13, Tczew PROJEKTANT: mgr inż. Mieczysław Miler, upr. nr 4370/Gd/90 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Kacprzak, upr. nr POM/0207/POOE/10 Tczew, listopad 2013 r.

2 I. Część opisowa Spis treści 1.Opis techniczny 2 2. Podstawa opracowania 2 3.Zakres opracowania.3 4. Przyłącze energetyczne.3 5.Układ zasilania..3 6.Ochrona przeciwporażeniowa 4 7.Połączenia wyrównawcze 4 8.Rozdzielnice elektryczne 4 9.Ochrona od przepięć.5 10.Instalacja oświetlenia elektrycznego wewnętrznego.5 11.Instalacja gniazd wtyczkowych Instalacje oświetlenia drogi ewakuacyjnej Oświetlenie awaryjne urządzeń ochrony przeciwpożarowej Instalacje kotłowni Instalacja telefoniczna Instalacja RTV Układanie kabli i przewodów elektrycznych w budynku Instalacja odgromowa Uwagi końcowe Informacja BIOZ Oświadczenie projektanta Zestawienie materiałów podstawowych. 10 II. Część rysunkowa Rysunek nr 1 Parter tablica zasilająca, tablica licznikowa, rozdzielnia główna 13 Rysunek nr 2 Schemat blokowy, ideowy zasilania..14 Rysunek nr 3 Schemat ideowy rozdzielni przedszkola RP...15 Rysunek nr 4 - Schemat ideowy rozdzielni kotłowni RK Rysunek nr 5 Schemat instalacji oddymiania 17 Rysunek nr 6 Schemat strukturalny instalacji telefonicznej i internetowej.18 Rysunek nr 7 - Schemat instalacji gniazd wtyczkowych. 19 Rysunek nr 8 - Schemat instalacji oświetlenia.. 20 Rysunek nr 9 - Schemat instalacji odgromowej i uziemień 21 Rysunek nr 10 Widok rozdzielni RG.22 Rysunek nr 11 Widok rozdzielni przedszkola RP..23 Rysunek nr 12 Widok rozdzielni kotłowni RK..24

3 1.Opis techniczny Projekt dotyczy wykonania robót elektrycznych dla projektowanej adaptacji strychu szkoły podstawowej na przedszkole z częścią biurowo socjalną w miejscowości Lisewo Malborskie. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami BHP. Wykonać należy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w części rysunkowej oraz inne niezbędne do funkcjonowania przedszkola wynikające z projektów związanych np. (instalacje sanitarne) 2. Podstawa opracowania -Zlecenie inwestora -Wizje lokalne w terenie z inwentaryzacją urządzeń -Podkład architektoniczny w wersji elektronicznej -Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane) -Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U Nr 147 poz z późniejszymi zmianami) -Ustawa z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3( Dz. U. Nr45 poz 236) -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 2011 w sprawie wymagań Lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69 poz. 367) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U Nr 143 poz. 102 z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U Nr 195 poz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(dz. U. Nr 198 poz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U poz. 462) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 (Dz. U Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji robót technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

4 funkcjonalno- użytkowego - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U r. Nr 121 poz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Polska Norma PN - EN (2009) Ochrona odgromowa. Zbiór norm - Polska Norma PN - IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiór norm. - Polska Norma PN HD Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiór norm. - Polska Norma PN - EN (2003) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane pełnym i niepełnym zakresie badań typu; - Polska Norma PN - EN (2004) Światło i oświetlenie oświetlenie miejsc pracy miejsca pracy we wnętrzach - Polska Norma PN - EN (2005) Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - Polska Norma PN EN 1838 (2005) Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. - Polska Norma PN EN Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego - Polska Norma PN-N (1992) Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa; - Polska Norma PN-N (1992) Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja; - Polska Norma PN-N (1998) Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych - Obowiązujące przepisy i normy 3.Zakres opracowania Instalacje elektryczne wewnętrzne a) rozdzielnice elektryczne b) instalacja oświetlenia elektrycznego c) instalacja gniazd wtyczkowych d) instalacja oddymiania e) instalacja uziemienia i ochrony odgromowej 4. Przyłącze energetyczne Szkoła posiada przyłącze kablowe n.n z Energa Operator SA. Moc przyłączeniowa jest wystarczająca dla zasilenia projektowanego przedszkola. Nie przewiduje się przebudowy istniejącego przyłącza. 5.Układ zasilania Istniejącą rozdzielnię główną RG znajdującą się obok tablicy licznikowej należy wymienić i wyposażyć w: - ogranicznik przepięć klasy B+C - rozłącznik główny FRX A sprzężony z cewką wzrostową, w celu podłączenia wyłącznika przeciwpożarowego -zamiast bezpieczników Bi-Wts 35A wstawić rozłącznikistv DO2/3 35A i zasilić je sprzed rozłącznika głównego prądu i zza układu pomiarowego. Rozłączniki te zasilają: a) rozdzielnie R1/R2

5 b) kotłowni RK c) wentylatorów RW d) rozdzielni przedszkola RP - zapewnić miejsce na rezerwę zasilania Z rozdzielni RG wyprowadzić linię WLZ zasilanie rozdzielnicy przedszkola RP W rozdzielnicach wykonać podział punktu PEN na PE i N. Punkt rozdziału uziemić. 6.Ochrona przeciwporażeniowa - Ochrona przed dotykiem bezpośrednim Podstawowa ochrona od porażeń realizowana jest przez producentów urządzeń i materiałów dostarczanych na budowę. Stosować wyłącznie materiały posiadające aktualne certyfikaty oraz deklaracje zgodności. Certyfikaty i deklaracje zgodności winny być kontrolowane przy dostarczaniu materiałów na plac budowy - Ochrona przed dotykiem pośrednim Układ sieci: Linia zasilająca TN C Instalacje odbiorcze TN S Jako ochronę od porażeń przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez zastosowanie wyłączników nadmiarowo prądowych, bezpieczników topikowych, wyłączników różnicowo prądowych oraz poprzez urządzenia w II klasie ochronności. 7.Połączenia wyrównawcze W oparciu o normę PN HD należy wykonać główne i miejscowe połączenia wyrównawcze. Główną szynę wyrównania potencjałów GSU zlokalizować w pomieszczeniu kotłowni. Do GSU należy podłączyć instalację wodociągową, kanalizacyjną, metalowe elementy centralnego ogrzewania. Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem DYżo 6. Główne połączenia wyrównawcze wykonać linką miedzianą LY żo 16mm 2. Przewody połączyć do szyny PE rozdzielnicy RK 8.Rozdzielnice elektryczne W budynku zaprojektowano: -wymianę rozdzielnicy głównej RG -rozdzielnicę przedszkola RP - wymianę rozdzielnicy kotłowni RK Niedopuszczalne jest układanie linii WLZ razem z przewodami instalacji teletechnicznych 9.Ochrona od przepięć

6 Projektuje się zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej całego budynku szkoły dla urządzeń o wytrzymałości udarowej kategorii II i III wg PN - HD w tym celu w rozdzielni głównej RG zastosowano ograniczniki przepięć klasy B i C. Dla urządzeń wrażliwych na przepięcia (kat I) zaleca się instalowanie ograniczników klasy D bezpośrednio w gniazdkach elektrycznych do których są przyłączone 10.Instalacja oświetlenia elektrycznego wewnętrznego Natężenie oświetlenia ogólnego dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN EN Oświetlenie elektryczne w przedszkolu zaprojektowano głównie jako świetlówkowe. Stosować wyłącznie świetlówki trójpasmowe (barwa: dzienna ciepłobiała / ok. 3000K) Obwody oświetleniowe zabezpieczyć wyłącznikami typu S o charakterystyce typu B. W pomieszczeniach biurowych, salach przedszkolnych oraz higieniczno sanitarnych stosować oprawy przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych. W przypadku zastosowania w łazienkach wentylatorów należy załączać je razem ze światłem. Na korytarzach i klatce schodowej montować oprawy nastropowe. Łączniki montować na wysokości 1,2m od posadzki. Instalację wykonać przewodami YDYżo 3x1,5 (izolacja na 750V ), przewody prowadzić pod tynkiem. Oprawy oświetleniowe zastosowane pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i łazienkach muszą spełniać wymogi ochrony przynajmniej IP44, natomiast pozostałe IP20 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i łazienkach oprawy załączane będą przez czujniki podczerwieni. Obowiązkowo w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ze względu na stany lękowe dzieci stosować oprawy z inwerterem o czasie świecenia min 1 godz w razie zaniku napięcia lub zadziałania wyłącznika p.poż Rozmieszczenie opraw oraz ich podstawowe parametry na załączonych rysunkach. Dopuszcza się stosowanie innych typów opraw lecz o nie gorszych parametrach. Dobór i ilość opraw, oświetleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z użyciem programów wspomagających projektowanie oświetlenia, natomiast wartość średnią natężenia oświetlenia jak i pozostałe jego parametry należy pomierzyć po montażu opraw i potwierdzić stosownym protokołem. 11.Instalacja gniazd wtyczkowych Zaprojektowano obwody gniazdowe 230V. Instalację wykonać przewodami typu YDY żo 3x2,5 (izolacja na 750V) Gniazda zabezpieczyć od zwarć i przeciążeń stosując wyłączniki nadmiarowo prądowe. Gniazda dodatkowo zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo prądowymi krótkozwłocznymi typu AC o prądzie różnicowym 30 ma Obwody gniazdowe wykorzystywane dla sprzętu komputerowego zabezpieczyć ochronnikami przepięciowymi klasy D montowanymi w gniazdach Uwaga! Gniazda w salach przedszkolnych montować na wysokości 1,4m od posadzki. Stosować wyłącznie gniazda z blokadą torów prądowych Gniazda w pomieszczeniach biurowych montować na wysokości 0,3m od posadzki. W pozostałych pomieszczeniach gniazda montować na wysokości 1,1m od posadzki.

7 12. Instalacje oświetlenia drogi ewakuacyjnej W sali przedszkolnej 1.7 (powierzchnia 79m 2 - pomieszczenie większe niż 60m 2 ) zaprojektowano oświetlenie awaryjne strefy otwartej (zapobiegające panice) Wymagane natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 0,5 lx na poziomie posadzki. Z uwagi na brak oświetlenia naturalnego w klatce schodowej 0.4 oraz 1.1 zaprojektowano oświetlenie drogi ewakuacyjnej dla której zapewniono wymagane normą natężenie oświetlenia min 1 lx przy równomierności E max /E min = 40:1 Zastosowano oprawy z modułem awaryjnym (inwerter) o podtrzymaniu min 1-godzinnym. Do wskazywania kierunków ewakuacji stosować piktogramy kierunkowe przyklejane do oprawy. Przy wejściu do budynku szkoły zastosować oprawy oświetlenia awaryjnego dwufunkcyjne zewnętrzne 2x 18W. Zastosowane oprawy powinny posiadać certyfikaty CNBOB i być zgodne z normą. Wartość natężenia oświetlenia awaryjnego jak i pozostałe jego parametry należy pomierzyć po montażu i potwierdzić stosownym protokołem. 13.Oświetlenie awaryjne urządzeń ochrony przeciwpożarowej Urządzenia przeciwpożarowe znajdują się przy drodze ewakuacyjnej. Natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu /w obrębie 2m mierzone w poziomie/ wynosiło co najmniej 5lx na poziomie posadzki. W budynku nad hydrantami p.poż zamontowano oprawy awaryjne. 14.Instalacje kotłowni Natężenie oświetlenia ogólnego dla pomieszczenia kotłowni przyjęto zgodnie normą PN - EN (50 lx) rozmieszczenie opraw pokazano na rys nr 10. Oprawy oświetleniowe, obudowy gniazd oraz tablica rozdzielcza RK muszą spełniać wymogi stopnia ochrony IP44. Przewody prowadzić pod tynkiem lub w korytkach kablowych. Rozdzielnia RK zasilana jest kablem YDY 4x10mm 2. Jest to wystarczający przekrój. ( przewidywane ogrzewanie - piec węglowy z zasobnikem ) Należy uziemić punkt rozdziału N i PE 15.Instalacja telefoniczna W adoptowanym poddaszu przewidziano okablowanie dla instalacji telefonicznej. W pomieszczeniach biurowych jako gniazdo telefoniczne posłuży gniazdo RJ-45 do którego doprowadzono przewód UTP 4x 2x0,5. Przewody układać podtynkowo w rurkach PVC. Przewody wprowadzić do istniejącej skrzynki głowicy telekomunikacyjnej. Przyłącze telekomunikacyjne w zakresie operatora telekomunikacyjnego. 16.Instalacja RTV Instalacja każdego odbiornika TV podłączona będzie do anteny zewnętrznej przystosowanej do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. 17. Instalacja oddymiania grawitacyjnego

8 Zaprojektowano oddymiania grawitacyjnego w klatkach schodowych 0.2, 9 (parter) 0.4, 1.14, Załączanie oddymiania odbywać się będzie automatycznie poprzez czujniki optyczne dymu oraz poprzez przyciski oddymiania. Oddymianie będzie załączane w momencie zadziałania czujek optycznych przez centralę oddymiania (CO). Całkowity czas oddymiania /okien, klapy/ nie może przekroczyć 1 min. W przypadku fałszywego alarmu należy zresetować centralę. System zamknie okna i klapę. 18.Układanie kabli i przewodów elektrycznych w budynku Stosować kable i przewody miedziane z żyłą PE i o izolacji na napięcie 750V typu YDY(p)żo - nad stropem podwieszanym w korytkach kablowych - zejścia do gniazd i łączników wykonać podtynkowo - w kotłowniach podtynkowo albo w korytkach kablowych (rurkach izolacyjnych) Oddzielić przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych. Zachować odległość min 10cm. Skrzyżowania wykonać pod kątem prostym. Przewody ognioodporne układać niezależnie od innych. Najlepiej podtynkowo. 19. Instalacja odgromowa Budynek szkoły posiada instalację odgromową. Przewody uziemiające bednarka Fe-Zn 30x4 Zaciski kontrolne łączące przewód uziemiający z odprowadzającym montować w skrzynkach na elewacji Przewody odprowadzające drut φ8 Fe Zn układany pod elewacją w rurkach z polietylenu sieciowanego o grubości min 3mm Zwody poziome metalowe pokrycie dachu. Zaleca się dodatkowo montaż siatki zwodów o wymiarach 20x20m wykonanych z drutu φ8 Fe Zn Zwody pionowe maszty odgromowe na postawie betonowej przyklejone do poszycia dachu dla ochrony urządzeń znajdujących się na dachu np. kominki wentylacyjne, anteny itp. Dobór wysokości zgodnie z PN-EN Do instalacji odgromowej przyłączyć metalowe rynny, rury spustowe, drabinki śniegowe, kominowe itp. Po zakończeniu prac związanych z instalacją odgromową należy sporządzić metrykę urządzenia piorunochronnego zgodnie z normą PN-EN Uwagi końcowe Całość robót wykonać zgodnie z projektem, normami, i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz dokonać sprawdzenia odbiorczego. Roboty rozpocząć zgodnie z wydanym przez Starostwo pozwoleniem na budowę. Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Po zakończeniu prac całość zgłosić do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego dołączyć komplet dokumentów powykonawczych.

9 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Oświadczamy, że niniejszy kompletny projekt wykonawczy dotyczący inwestycji: Projekt instalacji elektrycznych Adaptacja strychu na część przedszkolną przy ulicy 10 marca 39 w Lisewie Malborskim Gmina Lichnowy ul. Tczewska Lichnowy * został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane) Tczew grudzień 2013 mgr inż. Mieczysław Miler.. (projektant) mgr inż. Marcin Kacprzak. (sprawdzający)

10 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa obiektu budowlanego : Adaptacja strychu na część przedszkolną Adres obiektu budowlanego: Lisewo Malborskie, ul 10 Marca 39 Inwestor: Gmina Lichnowy, ul Tczewska 6, Lichnowy Projektant: Mieczysław Miler, ul Matejki 8, Tczew Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 Dz. U nr 120 poz w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową instalacji elektrycznych zawartych w niniejszym opracowaniu ( na podstawie paragrafu 6, w/w Dz. U.): robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a szczególności upadku z wysokości: Opis: 1.Zakres robót instalacje wewnętrzne oraz instalacja odgromowa na budynku 2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych istniejąca szkoła 3.Elementy zagospodarowania przestrzennego terenu stwarzające zagrożenie brak 4.Rodzaj przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót porażenie prądem, upadek z wysokości 5.Sposób instruktażu pracowników - pracownicy z uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe BHP przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych 6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom środki i sprzęt ochrony osobistej, wyłączenie obwodów n/n spod napięcia. Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub dostarczyć, przed rozpoczęciem prac, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ

11 Zestawienie materiałów podstawowych lp materiał Jednostka ilość Oprawa 4x18w z rastrem parabolicznym 1 szt 38 I kloszem mlecznym do stropów wpuszczanych 2 Oprawa 4x18w z rastrem parabolicznym do stropów podwieszanych szt 9 Oprawa 2x18w z rastrem parabolicznym do stropów podwieszanych 3 szt 12 4 Oprawa 2x56w z rastrem parabolicznym do stropów podwieszanych szt 2 5 Oprawa oświetlenia awaryjnego dwufunkcyjna 2x18W szt 1 6 Oprawa oświetlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym 2x18W szt 5 7 Inwerter min 1 godz 36W szt 10 8 Czujka oddymiania szt 6 9 Centrala oddymiania szt 1 10 Przycisk oddymiania szt 1 11 Siłownik oddymiania okien szt 2 12 Siłownik oddymiania klapy szt 1 13 Czujniki ruchu na podczerwień szt 3 14 Gniazdo podwójne p/t IP 44 szt 1 15 Gniazdo podwójne p/t IP20 szt 30 Gniazdo podwójne p/t IP20 z blokadą torów prądowych szt 17 Łączniki szt Puszki instalacyjne szt Rurki instalacyjne m korytka kablowe m Przycisk p.poż szt 2 22 Rozłącznik 4-biegunowy 100A sprzężony z cewką wzrostową szt 2 23 Ogranicznik przepięć kl B+C szt 1 24 Rozłącznik STV DO2/3 szt 4 25 Bezpieczniki topikowe małogabarytowe 35A gg szt Wyłączniki różnicowo-prądowe 25A 30mA typ AC 1-fazowe szt 8 27 Wyłączniki różnicowo-prądowe 40A 30mA typ AC 3-fazowe szt 2 28 Wyzwalacz nadmiarowo-prądowy B10A szt 7 29 Wyzwalacz nadmiarowo-prądowy B16A szt Wyzwalacz nadmiarowo-prądowy B16A szt 2 31 Przewody YDY 3x1,5 m Przewody YDY 3x2,5 m Przewody YDY 5x2,5 m Przewody YDY 5x16 m 25

12 35 Przewody HLGs 2x1.5 m Przewody YTKSY 2x2x0,5 m Rozdzielnia 48-polowa szt 1 38 Rozdzielnia 36-polowa szt 2 39 Rurowy przepust przez ścianę dł 0,5m szt 8 40 Skrzynki do zacisków kontrolnych szt Zaciski kontrolne szt Rurki z polietylenu sieciowanego o grubości min 3mm m Drut φ8 Fe-Zn m Maszty odgromowe dł. 2m szt Kontrolka faz szt 1 Do powyższego zestawienia doliczyć należy materiały drobne: kołki, gips,

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo