Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel NIP: PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel NIP: PROJEKT BUDOWLANY NAZWA: ADRES: ADAPTACJA STRYCHU NA CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNĄ ORAZ TERMOMODERNIZACJA CAŁEGO BUDYNKU SZKOŁY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ul. 10 Marca 39, działka nr 26/3 i 25/3, Lisewo Malborskie, gmina Lichnowy INWESTOR: Gmina Lichnowy, ul. Tczewska Lichnowy JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTORZY OPRACOWANIA: BIURO REALIZACJI INWESTYCJI INŻYNIER TOMASZ FEDEROWICZ ul. Jana Brzechwy 13, Tczew PROJEKTANT: mgr inż. Mieczysław Miler, upr. nr 4370/Gd/90 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Kacprzak, upr. nr POM/0207/POOE/10 Tczew, listopad 2013 r.

2 I. Część opisowa Spis treści 1.Opis techniczny 2 2. Podstawa opracowania 2 3.Zakres opracowania.3 4. Przyłącze energetyczne.3 5.Układ zasilania..3 6.Ochrona przeciwporażeniowa 4 7.Połączenia wyrównawcze 4 8.Rozdzielnice elektryczne 4 9.Ochrona od przepięć.5 10.Instalacja oświetlenia elektrycznego wewnętrznego.5 11.Instalacja gniazd wtyczkowych Instalacje oświetlenia drogi ewakuacyjnej Oświetlenie awaryjne urządzeń ochrony przeciwpożarowej Instalacje kotłowni Instalacja telefoniczna Instalacja RTV Układanie kabli i przewodów elektrycznych w budynku Instalacja odgromowa Uwagi końcowe Informacja BIOZ Oświadczenie projektanta Zestawienie materiałów podstawowych. 10 II. Część rysunkowa Rysunek nr 1 Parter tablica zasilająca, tablica licznikowa, rozdzielnia główna 13 Rysunek nr 2 Schemat blokowy, ideowy zasilania..14 Rysunek nr 3 Schemat ideowy rozdzielni przedszkola RP...15 Rysunek nr 4 - Schemat ideowy rozdzielni kotłowni RK Rysunek nr 5 Schemat instalacji oddymiania 17 Rysunek nr 6 Schemat strukturalny instalacji telefonicznej i internetowej.18 Rysunek nr 7 - Schemat instalacji gniazd wtyczkowych. 19 Rysunek nr 8 - Schemat instalacji oświetlenia.. 20 Rysunek nr 9 - Schemat instalacji odgromowej i uziemień 21 Rysunek nr 10 Widok rozdzielni RG.22 Rysunek nr 11 Widok rozdzielni przedszkola RP..23 Rysunek nr 12 Widok rozdzielni kotłowni RK..24

3 1.Opis techniczny Projekt dotyczy wykonania robót elektrycznych dla projektowanej adaptacji strychu szkoły podstawowej na przedszkole z częścią biurowo socjalną w miejscowości Lisewo Malborskie. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami BHP. Wykonać należy wszystkie instalacje opisane w projekcie, narysowane w części rysunkowej oraz inne niezbędne do funkcjonowania przedszkola wynikające z projektów związanych np. (instalacje sanitarne) 2. Podstawa opracowania -Zlecenie inwestora -Wizje lokalne w terenie z inwentaryzacją urządzeń -Podkład architektoniczny w wersji elektronicznej -Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane) -Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U Nr 147 poz z późniejszymi zmianami) -Ustawa z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3( Dz. U. Nr45 poz 236) -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 marca 2011 w sprawie wymagań Lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69 poz. 367) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U Nr 143 poz. 102 z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U Nr 195 poz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(dz. U. Nr 198 poz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U poz. 462) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 (Dz. U Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji robót technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

4 funkcjonalno- użytkowego - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U r. Nr 121 poz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Polska Norma PN - EN (2009) Ochrona odgromowa. Zbiór norm - Polska Norma PN - IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiór norm. - Polska Norma PN HD Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiór norm. - Polska Norma PN - EN (2003) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane pełnym i niepełnym zakresie badań typu; - Polska Norma PN - EN (2004) Światło i oświetlenie oświetlenie miejsc pracy miejsca pracy we wnętrzach - Polska Norma PN - EN (2005) Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - Polska Norma PN EN 1838 (2005) Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. - Polska Norma PN EN Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego - Polska Norma PN-N (1992) Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa; - Polska Norma PN-N (1992) Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja; - Polska Norma PN-N (1998) Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych - Obowiązujące przepisy i normy 3.Zakres opracowania Instalacje elektryczne wewnętrzne a) rozdzielnice elektryczne b) instalacja oświetlenia elektrycznego c) instalacja gniazd wtyczkowych d) instalacja oddymiania e) instalacja uziemienia i ochrony odgromowej 4. Przyłącze energetyczne Szkoła posiada przyłącze kablowe n.n z Energa Operator SA. Moc przyłączeniowa jest wystarczająca dla zasilenia projektowanego przedszkola. Nie przewiduje się przebudowy istniejącego przyłącza. 5.Układ zasilania Istniejącą rozdzielnię główną RG znajdującą się obok tablicy licznikowej należy wymienić i wyposażyć w: - ogranicznik przepięć klasy B+C - rozłącznik główny FRX A sprzężony z cewką wzrostową, w celu podłączenia wyłącznika przeciwpożarowego -zamiast bezpieczników Bi-Wts 35A wstawić rozłącznikistv DO2/3 35A i zasilić je sprzed rozłącznika głównego prądu i zza układu pomiarowego. Rozłączniki te zasilają: a) rozdzielnie R1/R2

5 b) kotłowni RK c) wentylatorów RW d) rozdzielni przedszkola RP - zapewnić miejsce na rezerwę zasilania Z rozdzielni RG wyprowadzić linię WLZ zasilanie rozdzielnicy przedszkola RP W rozdzielnicach wykonać podział punktu PEN na PE i N. Punkt rozdziału uziemić. 6.Ochrona przeciwporażeniowa - Ochrona przed dotykiem bezpośrednim Podstawowa ochrona od porażeń realizowana jest przez producentów urządzeń i materiałów dostarczanych na budowę. Stosować wyłącznie materiały posiadające aktualne certyfikaty oraz deklaracje zgodności. Certyfikaty i deklaracje zgodności winny być kontrolowane przy dostarczaniu materiałów na plac budowy - Ochrona przed dotykiem pośrednim Układ sieci: Linia zasilająca TN C Instalacje odbiorcze TN S Jako ochronę od porażeń przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez zastosowanie wyłączników nadmiarowo prądowych, bezpieczników topikowych, wyłączników różnicowo prądowych oraz poprzez urządzenia w II klasie ochronności. 7.Połączenia wyrównawcze W oparciu o normę PN HD należy wykonać główne i miejscowe połączenia wyrównawcze. Główną szynę wyrównania potencjałów GSU zlokalizować w pomieszczeniu kotłowni. Do GSU należy podłączyć instalację wodociągową, kanalizacyjną, metalowe elementy centralnego ogrzewania. Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem DYżo 6. Główne połączenia wyrównawcze wykonać linką miedzianą LY żo 16mm 2. Przewody połączyć do szyny PE rozdzielnicy RK 8.Rozdzielnice elektryczne W budynku zaprojektowano: -wymianę rozdzielnicy głównej RG -rozdzielnicę przedszkola RP - wymianę rozdzielnicy kotłowni RK Niedopuszczalne jest układanie linii WLZ razem z przewodami instalacji teletechnicznych 9.Ochrona od przepięć

6 Projektuje się zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej całego budynku szkoły dla urządzeń o wytrzymałości udarowej kategorii II i III wg PN - HD w tym celu w rozdzielni głównej RG zastosowano ograniczniki przepięć klasy B i C. Dla urządzeń wrażliwych na przepięcia (kat I) zaleca się instalowanie ograniczników klasy D bezpośrednio w gniazdkach elektrycznych do których są przyłączone 10.Instalacja oświetlenia elektrycznego wewnętrznego Natężenie oświetlenia ogólnego dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN EN Oświetlenie elektryczne w przedszkolu zaprojektowano głównie jako świetlówkowe. Stosować wyłącznie świetlówki trójpasmowe (barwa: dzienna ciepłobiała / ok. 3000K) Obwody oświetleniowe zabezpieczyć wyłącznikami typu S o charakterystyce typu B. W pomieszczeniach biurowych, salach przedszkolnych oraz higieniczno sanitarnych stosować oprawy przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych. W przypadku zastosowania w łazienkach wentylatorów należy załączać je razem ze światłem. Na korytarzach i klatce schodowej montować oprawy nastropowe. Łączniki montować na wysokości 1,2m od posadzki. Instalację wykonać przewodami YDYżo 3x1,5 (izolacja na 750V ), przewody prowadzić pod tynkiem. Oprawy oświetleniowe zastosowane pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i łazienkach muszą spełniać wymogi ochrony przynajmniej IP44, natomiast pozostałe IP20 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i łazienkach oprawy załączane będą przez czujniki podczerwieni. Obowiązkowo w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ze względu na stany lękowe dzieci stosować oprawy z inwerterem o czasie świecenia min 1 godz w razie zaniku napięcia lub zadziałania wyłącznika p.poż Rozmieszczenie opraw oraz ich podstawowe parametry na załączonych rysunkach. Dopuszcza się stosowanie innych typów opraw lecz o nie gorszych parametrach. Dobór i ilość opraw, oświetleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z użyciem programów wspomagających projektowanie oświetlenia, natomiast wartość średnią natężenia oświetlenia jak i pozostałe jego parametry należy pomierzyć po montażu opraw i potwierdzić stosownym protokołem. 11.Instalacja gniazd wtyczkowych Zaprojektowano obwody gniazdowe 230V. Instalację wykonać przewodami typu YDY żo 3x2,5 (izolacja na 750V) Gniazda zabezpieczyć od zwarć i przeciążeń stosując wyłączniki nadmiarowo prądowe. Gniazda dodatkowo zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo prądowymi krótkozwłocznymi typu AC o prądzie różnicowym 30 ma Obwody gniazdowe wykorzystywane dla sprzętu komputerowego zabezpieczyć ochronnikami przepięciowymi klasy D montowanymi w gniazdach Uwaga! Gniazda w salach przedszkolnych montować na wysokości 1,4m od posadzki. Stosować wyłącznie gniazda z blokadą torów prądowych Gniazda w pomieszczeniach biurowych montować na wysokości 0,3m od posadzki. W pozostałych pomieszczeniach gniazda montować na wysokości 1,1m od posadzki.

7 12. Instalacje oświetlenia drogi ewakuacyjnej W sali przedszkolnej 1.7 (powierzchnia 79m 2 - pomieszczenie większe niż 60m 2 ) zaprojektowano oświetlenie awaryjne strefy otwartej (zapobiegające panice) Wymagane natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 0,5 lx na poziomie posadzki. Z uwagi na brak oświetlenia naturalnego w klatce schodowej 0.4 oraz 1.1 zaprojektowano oświetlenie drogi ewakuacyjnej dla której zapewniono wymagane normą natężenie oświetlenia min 1 lx przy równomierności E max /E min = 40:1 Zastosowano oprawy z modułem awaryjnym (inwerter) o podtrzymaniu min 1-godzinnym. Do wskazywania kierunków ewakuacji stosować piktogramy kierunkowe przyklejane do oprawy. Przy wejściu do budynku szkoły zastosować oprawy oświetlenia awaryjnego dwufunkcyjne zewnętrzne 2x 18W. Zastosowane oprawy powinny posiadać certyfikaty CNBOB i być zgodne z normą. Wartość natężenia oświetlenia awaryjnego jak i pozostałe jego parametry należy pomierzyć po montażu i potwierdzić stosownym protokołem. 13.Oświetlenie awaryjne urządzeń ochrony przeciwpożarowej Urządzenia przeciwpożarowe znajdują się przy drodze ewakuacyjnej. Natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu /w obrębie 2m mierzone w poziomie/ wynosiło co najmniej 5lx na poziomie posadzki. W budynku nad hydrantami p.poż zamontowano oprawy awaryjne. 14.Instalacje kotłowni Natężenie oświetlenia ogólnego dla pomieszczenia kotłowni przyjęto zgodnie normą PN - EN (50 lx) rozmieszczenie opraw pokazano na rys nr 10. Oprawy oświetleniowe, obudowy gniazd oraz tablica rozdzielcza RK muszą spełniać wymogi stopnia ochrony IP44. Przewody prowadzić pod tynkiem lub w korytkach kablowych. Rozdzielnia RK zasilana jest kablem YDY 4x10mm 2. Jest to wystarczający przekrój. ( przewidywane ogrzewanie - piec węglowy z zasobnikem ) Należy uziemić punkt rozdziału N i PE 15.Instalacja telefoniczna W adoptowanym poddaszu przewidziano okablowanie dla instalacji telefonicznej. W pomieszczeniach biurowych jako gniazdo telefoniczne posłuży gniazdo RJ-45 do którego doprowadzono przewód UTP 4x 2x0,5. Przewody układać podtynkowo w rurkach PVC. Przewody wprowadzić do istniejącej skrzynki głowicy telekomunikacyjnej. Przyłącze telekomunikacyjne w zakresie operatora telekomunikacyjnego. 16.Instalacja RTV Instalacja każdego odbiornika TV podłączona będzie do anteny zewnętrznej przystosowanej do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. 17. Instalacja oddymiania grawitacyjnego

8 Zaprojektowano oddymiania grawitacyjnego w klatkach schodowych 0.2, 9 (parter) 0.4, 1.14, Załączanie oddymiania odbywać się będzie automatycznie poprzez czujniki optyczne dymu oraz poprzez przyciski oddymiania. Oddymianie będzie załączane w momencie zadziałania czujek optycznych przez centralę oddymiania (CO). Całkowity czas oddymiania /okien, klapy/ nie może przekroczyć 1 min. W przypadku fałszywego alarmu należy zresetować centralę. System zamknie okna i klapę. 18.Układanie kabli i przewodów elektrycznych w budynku Stosować kable i przewody miedziane z żyłą PE i o izolacji na napięcie 750V typu YDY(p)żo - nad stropem podwieszanym w korytkach kablowych - zejścia do gniazd i łączników wykonać podtynkowo - w kotłowniach podtynkowo albo w korytkach kablowych (rurkach izolacyjnych) Oddzielić przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych. Zachować odległość min 10cm. Skrzyżowania wykonać pod kątem prostym. Przewody ognioodporne układać niezależnie od innych. Najlepiej podtynkowo. 19. Instalacja odgromowa Budynek szkoły posiada instalację odgromową. Przewody uziemiające bednarka Fe-Zn 30x4 Zaciski kontrolne łączące przewód uziemiający z odprowadzającym montować w skrzynkach na elewacji Przewody odprowadzające drut φ8 Fe Zn układany pod elewacją w rurkach z polietylenu sieciowanego o grubości min 3mm Zwody poziome metalowe pokrycie dachu. Zaleca się dodatkowo montaż siatki zwodów o wymiarach 20x20m wykonanych z drutu φ8 Fe Zn Zwody pionowe maszty odgromowe na postawie betonowej przyklejone do poszycia dachu dla ochrony urządzeń znajdujących się na dachu np. kominki wentylacyjne, anteny itp. Dobór wysokości zgodnie z PN-EN Do instalacji odgromowej przyłączyć metalowe rynny, rury spustowe, drabinki śniegowe, kominowe itp. Po zakończeniu prac związanych z instalacją odgromową należy sporządzić metrykę urządzenia piorunochronnego zgodnie z normą PN-EN Uwagi końcowe Całość robót wykonać zgodnie z projektem, normami, i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz dokonać sprawdzenia odbiorczego. Roboty rozpocząć zgodnie z wydanym przez Starostwo pozwoleniem na budowę. Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Po zakończeniu prac całość zgłosić do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego dołączyć komplet dokumentów powykonawczych.

9 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Oświadczamy, że niniejszy kompletny projekt wykonawczy dotyczący inwestycji: Projekt instalacji elektrycznych Adaptacja strychu na część przedszkolną przy ulicy 10 marca 39 w Lisewie Malborskim Gmina Lichnowy ul. Tczewska Lichnowy * został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane) Tczew grudzień 2013 mgr inż. Mieczysław Miler.. (projektant) mgr inż. Marcin Kacprzak. (sprawdzający)

10 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa obiektu budowlanego : Adaptacja strychu na część przedszkolną Adres obiektu budowlanego: Lisewo Malborskie, ul 10 Marca 39 Inwestor: Gmina Lichnowy, ul Tczewska 6, Lichnowy Projektant: Mieczysław Miler, ul Matejki 8, Tczew Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 Dz. U nr 120 poz w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczególnego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową instalacji elektrycznych zawartych w niniejszym opracowaniu ( na podstawie paragrafu 6, w/w Dz. U.): robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a szczególności upadku z wysokości: Opis: 1.Zakres robót instalacje wewnętrzne oraz instalacja odgromowa na budynku 2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych istniejąca szkoła 3.Elementy zagospodarowania przestrzennego terenu stwarzające zagrożenie brak 4.Rodzaj przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót porażenie prądem, upadek z wysokości 5.Sposób instruktażu pracowników - pracownicy z uprawnieniami SEP i BHP, szkolenie stanowiskowe BHP przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych 6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom środki i sprzęt ochrony osobistej, wyłączenie obwodów n/n spod napięcia. Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub dostarczyć, przed rozpoczęciem prac, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ

11 Zestawienie materiałów podstawowych lp materiał Jednostka ilość Oprawa 4x18w z rastrem parabolicznym 1 szt 38 I kloszem mlecznym do stropów wpuszczanych 2 Oprawa 4x18w z rastrem parabolicznym do stropów podwieszanych szt 9 Oprawa 2x18w z rastrem parabolicznym do stropów podwieszanych 3 szt 12 4 Oprawa 2x56w z rastrem parabolicznym do stropów podwieszanych szt 2 5 Oprawa oświetlenia awaryjnego dwufunkcyjna 2x18W szt 1 6 Oprawa oświetlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym 2x18W szt 5 7 Inwerter min 1 godz 36W szt 10 8 Czujka oddymiania szt 6 9 Centrala oddymiania szt 1 10 Przycisk oddymiania szt 1 11 Siłownik oddymiania okien szt 2 12 Siłownik oddymiania klapy szt 1 13 Czujniki ruchu na podczerwień szt 3 14 Gniazdo podwójne p/t IP 44 szt 1 15 Gniazdo podwójne p/t IP20 szt 30 Gniazdo podwójne p/t IP20 z blokadą torów prądowych szt 17 Łączniki szt Puszki instalacyjne szt Rurki instalacyjne m korytka kablowe m Przycisk p.poż szt 2 22 Rozłącznik 4-biegunowy 100A sprzężony z cewką wzrostową szt 2 23 Ogranicznik przepięć kl B+C szt 1 24 Rozłącznik STV DO2/3 szt 4 25 Bezpieczniki topikowe małogabarytowe 35A gg szt Wyłączniki różnicowo-prądowe 25A 30mA typ AC 1-fazowe szt 8 27 Wyłączniki różnicowo-prądowe 40A 30mA typ AC 3-fazowe szt 2 28 Wyzwalacz nadmiarowo-prądowy B10A szt 7 29 Wyzwalacz nadmiarowo-prądowy B16A szt Wyzwalacz nadmiarowo-prądowy B16A szt 2 31 Przewody YDY 3x1,5 m Przewody YDY 3x2,5 m Przewody YDY 5x2,5 m Przewody YDY 5x16 m 25

12 35 Przewody HLGs 2x1.5 m Przewody YTKSY 2x2x0,5 m Rozdzielnia 48-polowa szt 1 38 Rozdzielnia 36-polowa szt 2 39 Rurowy przepust przez ścianę dł 0,5m szt 8 40 Skrzynki do zacisków kontrolnych szt Zaciski kontrolne szt Rurki z polietylenu sieciowanego o grubości min 3mm m Drut φ8 Fe-Zn m Maszty odgromowe dł. 2m szt Kontrolka faz szt 1 Do powyższego zestawienia doliczyć należy materiały drobne: kołki, gips,

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 PROGO PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 Inwestor Tytuł inwestycji Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA UŻYTKO- WE BUDYNKU HAJNOWSKIEGO DOMU KULTURY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA UŻYTKO- WE BUDYNKU HAJNOWSKIEGO DOMU KULTURY PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO PODDASZA Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA UŻYTKO- WE BUDYNKU HAJNOWSKIEGO DOMU KULTURY Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Budowlany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA LP. NAZWA RYSUNKU NR RYS. 1. Plan instalacji elektrycznych oświetlenie - sala E1 2. Plan instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA projekt wykonawczy zasilania oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych budynku zaplecza zespołu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012 w Hańsku I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Nazwa opracowania: PROJEKT TECHNICZNO- WYKONAWCZY O b i e k t: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE FILIA WYSZKÓW A d r e s : WYSZKÓW ul. 1 A.W.P 82b Inwestor : BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Założenia projektowe. 3.1. Podstawa opracowania. 3.2. Zakres opracowania. 4. Opis techniczny. 4.1. Rozdzielnice elektryczne.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PARTER RYS. E-01 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PIĘTRO II RYS. E-03

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PARTER RYS. E-01 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PIĘTRO II RYS. E-03 2 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA... 3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM... 3 2 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 BILANS MOCY...

Bardziej szczegółowo

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O.

TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W BUDYNKU PRZYCHODNI PORTA MEDYK SP. Z O.O. P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y w branży elektrycznej mgr inż. Zbigniew Dynowski 71-467 Szczecin, ul. M. Rapackiego 7a/6 tel. 601 97 20 58 NIP: 851-100-21-68 TEMAT: REMONT POMIESZCZENIA DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA. projektant: inż. Mirosław Nirnberg sprawdzający: mgr inż. Edward Fijałkowski

BRANŻA ELEKTRYCZNA. projektant: inż. Mirosław Nirnberg sprawdzający: mgr inż. Edward Fijałkowski BRANŻA ELEKTRYCZNA projektant: inż. Mirosław Nirnberg sprawdzający: mgr inż. Edward Fijałkowski Spis treści 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres Opracowania 1.2.1. Instalacje elektryczne: 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Z.R.B. ENERGETYK Tadeusz Kraszewski ul. Liliowa 3; 07-320 Małkinia Tel. 606-664-956; tadeuszkraszewski@op.pl WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W GARAŻU PODZIEMNYM MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE

PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE Nazwa opracowania: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY O b i e k t: R EMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻUKACH GMINA KLESZCZELE A d r e s : 17-220 KLESZCZELE, ŻUKI NR DZIAŁKI 418 Inwestor

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: OBIEKT: MIEJSCOWOŚĆ: Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek Dostosowanie ośrodka dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Partyzantów 3 B Zwierzyniec Powiat Zamość. Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu ul. Partyzantów 3 B 22-470 Zwierzyniec

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Partyzantów 3 B Zwierzyniec Powiat Zamość. Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu ul. Partyzantów 3 B 22-470 Zwierzyniec PROJEKT BUDOWLANY Obiekt Budynek Domu Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża Temat Elektryczna Termomodernizacja budynku etap II- kotłownia gazowa. Instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Projekt instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zamawiający: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa Wykonawca: mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26 T: +48 32 42 55 697 F: +48 32 42 55 697 w. 18 INWESTOR: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40 074 Katowice OBIEKT: Pomieszczenie laboratorium dźwięku

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE INŻ.KONSTANTY ROMPALSKI 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne Przedmiot opracowania: Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z DOBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ WIERZBNO GM. KONIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m.

PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. 2 PB - remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej dla Budynek Internatu Międzyszkolnego dz. nr ew. 1647/2, obr. Stary Sącz, m. Stary Sącz ZAMAWIAJĄCY: Internat Międzyszkolny ul. I. Daszyńskiego 19 33-340

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Rozbudowa Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 6 - Obora ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

2. Podstawa opracowania. a) podkłady architektoniczno-budowlane, b) obowiązujące normy i przepisy elektryczne,

2. Podstawa opracowania. a) podkłady architektoniczno-budowlane, b) obowiązujące normy i przepisy elektryczne, SPIS TREŚCI 1. Zawartość opracowania 2. Uprawnienia 3. Opis techniczny 4. Plan BIOZ 5. Obliczenia 6. Rysunki Nr 1 schemat ideowy zasilania Nr 2 schemat ideowy rozdzielni głównej RG Nr 3 schemat ideowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo