VI/KA/ /2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI/KA/292-250-2658/2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 VI/KA/ /2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/048/14 na Dostosowanie bud. Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do aktualnych przepisów ochrony p.poŝ. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada. Zestaw I Czy jest moŝliwość zamiany systemu SAP typu Schack na system Esser? Ad. 1 Dopuszcza się zastosowanie SSP innego niŝ wskazany w projekcie o właściwościach technicznych i funkcjonalności nie gorszych od systemu wskazanego w dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. naleŝy dokonać tego kompleksowo dla całego zastępczego systemu w elementach instalacji SSP. SSP musi posiadać moŝliwość wizualizacji. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŝą ustaleniu poŝądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŝonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 1. spełniania tych samych właściwości technicznych, 2. przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego). 3. Wniosek o zastosowanie materiałów innych niŝ przywołane w dokumentacji powinien zawierać informację o niepogorszeniu właściwościach technicznych i funkcjonalności, oraz kompatybilności z innymi urządzeniami i instalacjami występującymi w budynku. 4. Pełną odpowiedzialność za stosowanie materiałów i urządzeń innych niŝ przywołane w projekcie ponosi Wykonawca. Czy ściany antresoli mają być wykonane w systemie słupowo-ryglowym czy okienno-drzwiowym? Ad. 2 Ściany antresoli naleŝy wykonać w systemie słupowo ryglowym. Rysunki warsztatowe naleŝy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji Zestaw II Proszę o uszczegółowienie zakresu robót związanych z wymianą drzwi dźwigowych. Ad 1. Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia wymianę drzwi dźwigowych tzn. NaleŜy pozycję przedmiarową nr 2.3.1, 2.3.2, wycenić na zero zł. Czy istniejący w budynku system sygnalizacji poŝaru moŝna wyłączyć na czas wykonywania robót? Ad. 2 We wszystkich pomieszczeniach budynku musi być ciągłe działanie systemu sygnalizacji poŝaru obecnie istniejącego lub nowego.

2 Zestaw III Na rzucie piwnicy widnieją okna do zamurowania. Nie ma ich w przedmiarze w przedmiarze oraz opisie. Proszę o potwierdzenie, Ŝe zadanie obejmuje ten zakres Ad. 1 Zadanie obejmuje wydzielenie pomieszczeń strefy poŝarowej piwnicy od garaŝu podziemnego. Okna do zamurowania uwzględniono w pozycji Na rysunkach pojawia się informacja o termoizolacji ścian. Proszę o potwierdzenie, Ŝe zadanie nie obejmuje tego zakresu/ Ad. 2 Zadanie nie obejmuje termoizolacji ścian zewnętrznych. Wszystkie prace naleŝy wykonać w koordynacji z projektem Termoizolacji budynku Collegium Altum w Poznaniu. Pytanie 3 Proszę o potwierdzenie, iŝ wykonanie wewnętrznej antresoli z krat aŝurowych nie leŝy w zakresie zamówienia. Ad 3 Jeśli chodzi o antresole w księgozbiorach biblioteki to są one wykonane. Zakres prac nie obejmuje tych elementów. Zestaw IV W zestawieniu stolarki drzwi D-P3 wskazane są w ilości 2 sztuk, natomiast w projekcie do montaŝu jest ich 9 sztuk na kondygnacjach 0(1 szt),+1(1szt), +2(3szt), +3(3szt), +10(1 szt). Proszę o weryfikację, którą ilość naleŝy przyjąć do wyceny? Ad. 1 W zestawieniu stolarki drzwi DP3 znajdują się w tabeli górnej i dolnej w tabelce drzwi zostały rozdzielone na lewe i prawe. Łącznie sztuk W ramach realizacji naleŝy zdemontować i zutylizować płyty azbestowo-cementowe, tego typu prace mogą być zlecone wyłącznie firmom posiadającym uprawnienia do tego typu prac. Proszę o potwierdzenie, iŝ płyty na elewacji zewnętrznej są płytami zawierającymi azbest? Ad 2 Elementy wykończeniowe elewacji w obrębie objętym zleceniem zawierają azbest. Zestaw V W jakim celu na poziomie piwnicy drzwi wychodzące na zewnątrz przyjęto w klasie EI 120. Proszę o sprawdzenie czy wymagane są drzwi klasowe? Ad.1 Ściana na poziomie piwnicy oddzielająca pomieszczenia techniczne budynku o garaŝu stanowi ścianę oddzielenia poŝarowego REI 240. W związku z tym wszystkie drzwi w tej ścianie muszą posiadać klasę min EI 120. Drzwi D-P1z oraz D-TP3Z w zestawieniu stolarki nie występują jako zewnętrzne. Czy mają być wykonane jako zewnętrzne? Ad 2 Drzwi techniczne przeciwpoŝarowe, techniczne D-TP3Z są drzwiami zewnętrznymi między wentylatorownią i garaŝem Pytanie 3 Wskazane w projekcie zestawy aluminiowo szklane wykonane są w klasie EI 15. W jakiej klasie mają być wykonane drzwi w tych ścianach

3 Ad 3 Zestawy szklane stanowią obudowy dróg ewakuacji poziomej w związku z tym muszą posiadać klasę min EI 15. Dotyczy to całości zestawów łącznie z drzwiami. Pytanie 4 W zestawieniu stolarki brakuje drzwi wychodzących na zewnętrzną klatkę schodową w ilości 14 szt, na rysunkach nie jest przypisany im Ŝaden symbol. Proszę o uzupełnienie informacji odnośnie tych drzwi oraz potwierdzenie, iŝ te drzwi objęte są przedmiotem zamówienia? Ad.4 Drzwi te stanowią element zestawu szklanego Fa-27 przedstawionego na rys. AB-52 Pytanie 5 W zestawieniu stolarki wskazane jest 6 szt. drzwi nieoznaczonych symbolem. Proszę o wskazanie miejsc gdzie te drzwi mają być zamontowane? Ad 5 Są to drzwi DP3 lewostronne, wskazano na dolnej tabelce zestawieniowej na rys. AB-51 Zestaw VI W przedmiarze elektrycznym w poz. 132 jest Moduł adresowy 1003 szt. Czy jest to moduł do opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wchodzących w zakres zamówienia? Oprawy te posiadają moduł juŝ w zestawie i nie naleŝy go osobno liczyć. JeŜeli nie jest to do tych opraw tylko do Np. opraw oświetlenia podstawowego to moduł musi być wyceniony dodatkowo. Proszę o wyjaśnienie. Ad 1 Pozycja 132 dotyczy okablowania. Pozycja 136 dotyczy modułu adresowanego. KaŜdą oprawę awaryjną naleŝy wyposaŝyć w moduł adresowany. Przy zamówieniu naleŝny dopisać aby oprawa była wyposaŝona w moduł adresowany wówczas na budowę przyjdą oprawy juŝ fabrycznie wyposaŝone w moduł. ( jest tez opcja odrębnego zamówienia, domówienia) Zestaw VII Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia zamienne, np. Polon-Alfa, które spełniają podstawowe funkcje w myśl przepisów ppoŝ.? Ad. 1 Dopuszcza się zastosowanie systemów innych wskazanych w projekcie o właściwościach technicznych i funkcjonalności nie gorszych od systemu wskazanego w dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. naleŝy dokonać tego kompleksowo dla całego zastępczego systemu. Rozwiązania zastępcze muszą zostać poprzedzone wykonaniem przez zamawiającego dokumentacji uzupełniającej / zastępczej. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŝą ustaleniu poŝądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŝonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 1. spełniania tych samych właściwości technicznych, 2. przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego). 3. Wniosek o zastosowanie materiałów innych niŝ przywołane w dokumentacji powinien zawierać informację o niepogorszeniu właściwościach technicznych i funkcjonalności, oraz kompatybilności z innymi urządzeniami i instalacjami występującymi w budynku. 4. Pełną odpowiedzialność za stosowanie materiałów i urządzeń innych niŝ przywołane w projekcie ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca w ramach zastosowania materiałów innych niŝ w projekcie budowlanym zobowiązany jest wykonać dokumentację uzupełniającą. Dokumentacja musi zawierać wszelkie nie zbędne uzgodnienia i pozwolenia w zakresie ochrony p.poz. Wykonanie dokumentacji leŝy po stronie wykonawcy.

4 Na jakim etapie moŝna otrzymać formalną zgodę od projektantów systemu SSP? Ad 2 Zgodę na wykonanie danych systemów w oparciu o rozwiązania równowaŝne oraz na wykonanie dokumentacji uzupełniającej / zastępczej wykonawca moŝe uzyskać od projektantów w trakcie postępowania przetargowego. Zestaw VIII Proszę o informacje w jakim systemie ma być wykonana kontrola dostępu (jakiego producenta?) Elementy kontroli dostępu w drzwiach - kontroler dostępu K - czytnik CZ 2-stronny - elektrozaczep EZ - przycisk bezpieczeństwa PB - okablowanie Ad 1 Dopuszcza się zastosowanie systemów innych wskazanych w projekcie o właściwościach technicznych i funkcjonalności nie gorszych od systemu wskazanego w dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. naleŝy dokonać tego kompleksowo dla całego zastępczego systemu. Rozwiązania zastępcze muszą zostać poprzedzone wykonaniem przez zamawiającego dokumentacji uzupełniającej / zastępczej Kontrola dostępu dopuszcza się wykonanie na systemie ROGER lub równowaŝnym spełniające wymagania przedstawione w projekcie. Okablowanie f. Telefonika, Bitner, Helukabel lub równowaŝni. Zestaw IX W opisie technicznym w zestawieniu rysunków są rysunki: Schemat ideowy EB-SAP-24 Schemat ideowy EB-SAP-25 Schemat ideowy EB-SAP-26 W załączonym do SIWZ projekcie jest tylko jeden schemat ideowy o numerze rysunku EB-SAP-23. Czy reszta podana jest omyłkowo? JeŜeli nie to proszę o uzupełnienie brakujących rysunków. Ad 1 Zleceniodawca załącza nowy zestaw rysunków, przekazany przez projektantów. W opisie w pkt jest montaŝ klap odcinających. Proszę o informację czy wchodzi to w zakres zamówienia. JeŜeli tak to proszę o szczegółowe informację i dokumentację techniczną w tym zakresie. Ad 2 MontaŜ klap odcinających nie leŝy w zakresie opracowania. Instalacja SSP musi zawierać moŝliwość rozbudowy o te elementy. Pytanie 3 W opisie w pkt jest uszczelnienie poŝarowe pionów instalacji sanitarnej. Proszę o informację czy wchodzi to w zakres zamówienia. JeŜeli tak to proszę o szczegółowe informację i dokumentację techniczną w tym zakresie. Ad 3 Elementy wskazane w punkcie wchodzą w zakres zadania. Rozwiązania techniczne podano w opisie technicznym, lokalizację przedstawiono na rysunkach w zakresie wystarczającym. Pytanie 4 DemontaŜ istniejącego systemu nagłośnienia DemontaŜ istniejącego oświetlenia awaryjnego DemontaŜ istniejącego systemu sygnalizacji poŝaru 4a) Proszę o określenie ilości głośników, opraw, czujek, ręcznych ostrzegaczy poŝarowych i innych urządzeń

5 do demontaŝu. 4b) Czy są do demontaŝu czujki jonizacyjne? JeŜeli tak to w związku z ich utylizacją czy Wykonawca musi posiadać zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na utylizację czujek jonizacyjnych. 4c) Proszę równieŝ o podanie ilości okablowania do demontaŝu. Ad 4 Projektowane głośniki, czujki i oświetlenie większości zastąpiono nowymi urządzeniami. Na etapie projektowania nie ma dostępu do kaŝdego miejsca przysłoniętego sufitami dlatego teŝ na demontaŝ był określony roboczogodziną. W obiekcie występują czujki jonizacyjne w ilości sztuk ok Utylizacja czujek po stronie wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest ująć demontaŝ i utylizację czujek jonizacyjnych w dziale Roboty wykończeniowe i instalacyjne poz. 6 przedmiaru. Pytanie 5 DemontaŜ istniejącego sufitu (sufit wykonany z metalowych paneli na których ułoŝone jest wyłuszczenie w postaci sprasowanej waty szklanej, ponowny montaŝ sufitu po wykończeniu instalacji) DemontaŜ istniejącego sufitu (sufit wykonany z płyty GK oraz sprasowanej waty szklanej, ponowny montaŝ sufitu po wykończeniu instalacji) 5a) Proszę o określenie ilości kaŝdego z sufitów do demontaŝu 5b) Z doświadczenie wiemy, Ŝe sufity te ze względu na zuŝycie mogą nie być w stanie do ponownego montaŝu. Proszę o informację co będzie się działo w tym wypadku. Czy do wyceny naleŝy doliczyć koszt montaŝu nowego sufitu? Czy jeŝeli w trakcie realizacji okaŝe się, Ŝe sufit jest w fatalny stanie to Państwo w ramach robót dodatkowych przewidujecie montaŝ nowego sufitu? Ad 5 W obiekcie sufity w głównych ciągach komunikacyjnych wykonano z paneli aluminiowych montowanych na wcisk do podkonstrukcji stalowych. MontaŜ za pomocą szybko-złączek. Elementy te moŝna łatwo zdemontować. W większości przypadków projekt przewiduje demontaŝ i montaŝ ponowny elementów, gdyŝ jest to całkowicie wykonalne. Na kondygnacji parteru planuje się wymianę paneli ze względu na zmianę układu pomieszczeń. Na rysunkach przedstawiono lokalizację sufitów podwieszanych. Ilość sufitów do demontaŝu przedstawiono w kosztorysie poz Pytanie 6 Proszę o potwierdzenie, Ŝe w zakres tego etapu inwestycji nie wchodzi demontaŝ i montaŝ nowego agregatu. Ad 6 W zakres zlecenie nie wchodzi demontaŝ i montaŝ nowego agregatu prądotwórczego. Pytanie 7 Przebudowa pulpitu sterowniczego w sterowni dostosowanie do sterowania z SSP 7a) Co dokładnie naleŝy wykonać, na czym ma ta przebudowa polegać? Czy naleŝy go doposaŝyć w jakieś urządzenia? Proszę o szczegółową informację odnośnie tego zakresu. 7b) Czy przedmiar obejmuje taką przebudowę? JeŜeli nie to proszę o dodanie pozycji w przedmiarze. Ad 7a Schemat w dokumentacji. Pulpit sterowniczy odpowiedzialny jest za włączanie wentylatorów w obwody których zostały wpięte styczniki sterujące umoŝliwiające wyłączenie wentylatory podczas poŝaru. System SSP projektowany jest z moŝliwością przyszłej rozbudowy elementy gdyŝ zadanie nie obejmuje instalacji wentylacji poŝarowej. Ad 7b Przedmiar oraz zlecenie nie przewiduje tego zakresu. System SSP musi zostać wykonany z moŝliwością przyszłej rozbudowy. Pytanie 8 MontaŜ kontroli dostępu na drzwiach zewnętrznych do klatki ewakuacyjnej zewnętrznej, połączenie z centralką monitorującą oraz z PC 8a) Ze względu na brak opisu w tym zakresie proszę o określenie minimalnych wymagań dla kontroli

6 dostępu. 8b)Czy na obiekcie jest juŝ istniejący system kontroli dostępu? JeŜeli tak to jaki? 8c) Z jaką centralką monitorującą i komputerem naleŝy połączyć instalację kontroli dostępu? 8d) W jakim celu ma być ona połączona? Jakie funkcje ma ona spełniać? Co ma ona monitorować? 8e) Czy naleŝy dostarczyć wraz z systemem karty do czytników? Ad 8a System kontroli dostępu w drzwiach zewnętrznych na zewnętrzną klatkę schodową ogranicza się do zastosowania elektrozamków uwalnianych z pozycji SSP w przypadku alarmu II stopnia. Ad 8b W budynku istnieje system kontroli dostępu na kondygnacjach przeznaczonych pod wynajem, system podlega ciągłej rozbudowy dlatego wykonawca powinien w ramach zadania zaktualizować elementy podpięte do kontroli dostępu. Ad 8c Instalacje naleŝy podpiąć do centrali SSP Ad 8d Odpowiedź w punktach powyŝej Ad 8e Odpowiedź w punktach powyŝej Pytanie 9 Wpięcie modułu sterującego SSP drzwi wyposaŝonych w kontrolę dostępu (ze względu na funkcjonowanie obiektu oraz ciągłe prace remontowe na etapie wykonawstwa wykonawca powinien zaktualizować ilości kontrolowanych drzwi przez kontrolę dostępu i wpięcie ich w system sygnalizacji poŝaru) 9a) Co oznacza stwierdzenie, Ŝe wykonawca powinien zaktualizować ilości kontrolowanych drzwi? 9b) Proszę o podanie dokładnego opisu na czym polegać ma wymagana współpraca pomiędzy kontrolą dostępu a systemem sygnalizacji poŝaru. Czy odbiór sygnału o alarmie poŝarowym z systemu ppoŝ i odblokowanie drzwi w systemie KD będzie wystarczającym sposobem współpracy pomiędzy ww. systemami? Ad 9 9a. Ze względu na funkcjonowanie obiektu i trwające prace na obiekcie kontrola dostępu mogła być rozszerzona o większą ilość miejsc od czasu oddania dokumentacji do czasu przystąpienia do realizacji. Celu wykonania prawidłowo przebudowy zalecana jest wizyta na obiekcie przez złoŝeniem ofert 9b. Tak 0 Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego Czy w zakres prac wchodzi instalacja oświetlenie podstawowego? Projekt i przedmiar nie obejmuje tego proszę o szczegółowe informacje. Ad 10 Na remontowanych klatkach schodowych są dokładane oprawy oświetlenia podstawowego przedstawione w dokumentacji. Pomieszczenie centralnej baterii równieŝ wyposaŝono w nowe oprawy oświetlenia podstawowego. 1 Przystosowanie drzwi wejściowych do holu do podłączenia pod system sygnalizacji poŝaru (wyposaŝenie w baterię podtrzymującą zasilanie do otwarcia w przypadku braku zasilania) Proszę o informację jakie są to dokładnie drzwi (producent, model), w celu sprawdzenia jakie urządzenia są niezbędne do podłączenia modułu oraz czy dany model ma w ogóle taką moŝliwość. Ad 11 Na remontowanych klatkach schodowy są dokładane oprawy oświetlenia podstawowego przedstawione w dokumentacji. Pomieszczenie centralnej baterii równieŝ wyposaŝono w nowe oprawy oświetlenia podstawowego.

7 2 W opisie technicznym instalacji elektrycznych jest napisane: Wykonawca zobowiązany jest równieŝ szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji elektrycznych, projektem wentylacji, projektem automatyki oraz innymi projektami branŝowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji niskoprądowych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o pozostałe branŝe. Ad 12 Instalacja wentylacji nie wchodzi w zakres zadania, pozostała cześć dokumentacji została udostępniona 3 W opisie technicznym instalacji elektrycznych jest napisane: Wykonawca przedstawi Inwestorowi równowaŝne rozwiązania techniczne do zatwierdzenia systemów oraz kart materiałowych. Po dokonaniu wyboru rozwiązań technicznych systemów Wykonawca przygotuje dokumentację do uzgodnienia z rzeczoznawcą poŝarowym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych chcielibyśmy dołączyć do oferty przetargowej opis oferowanych przez nas materiałów równowaŝnych. Czy na etapie ofertowania będzie badana równowaŝność oferowanych materiałów? W SIWZ brak informacji o moŝliwości zastosowania urządzeń równowaŝnych. Ad 13 Projekt dopuszcza stosowanie rozwiązań zastępczych. Projektanci wyraŝają zgodę na zastosowanie rozwiązań zastępczych. 4 Zgodnie z art. 29 Prawa Zamówień Publicznych to na Zamawiający spoczywa obowiązek określenia kryteriów równowaŝności w celu umoŝliwienia wykonawcom złoŝenia waŝnej oferty oraz zachowania zasady równego traktowania wykonawców i zasady uczciwej konkurencji. Rozwiązanie równowaŝne nie moŝe oznaczać, Ŝe inne zaproponowane w ramach tej równowaŝności urządzenie ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia określonego producenta. W związku z powyŝszym Proszę o dokładne określenie jakie kryteria będą podlegały ocenie podczas oceny równowaŝności: Systemu SAP Systemu DSO Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz baterią centralną Systemu KD Ad. 14 Dopuszcza się zastosowanie systemów innych wskazanych w projekcie o właściwościach technicznych i funkcjonalności nie gorszych od systemu wskazanego w dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. naleŝy dokonać tego kompleksowo dla całego zastępczego systemu. Rozwiązania zastępcze muszą zostać poprzedzone wykonaniem przez zamawiającego dokumentacji uzupełniającej / zastępczej. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŝą ustaleniu poŝądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŝonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 1. Spełniania tych samych właściwości technicznych, 2. przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego). 3. Wniosek o zastosowanie materiałów innych niŝ przywołane w dokumentacji powinien zawierać informację o niepogorszeniu właściwościach technicznych i funkcjonalności, oraz kompatybilności z innymi urządzeniami i instalacjami występującymi w budynku. 4. Pełną odpowiedzialność za stosowanie materiałów i urządzeń innych niŝ przywołane w projekcie ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca w ramach zastosowania materiałów innych niŝ w projekcie budowlanym zobowiązany jest wykonać dokumentację uzupełniającą. Dokumentacja musi zawierać wszelkie nie zbędne uzgodnienia i pozwolenia w zakresie ochrony p.poz. Wykonanie dokumentacji leŝy po stronie wykonawcy. 5

8 W opisie technicznym instalacji elektrycznych jest napisane: Agregat wyposaŝyć w komin 2 płaszczowy mocowany w miejsce istniejącego komina. W pomieszczeniu sterowni umieścić panel kontrolny agregatu z moŝliwością odczytu stanu gotowości pracy, awarii, ilości paliwa itp. (z moŝliwością odczytu stanów jak z panel na agregacie). Agregat posadowić na nowej płycie fundamentowej oddylatowanej od budynku ze względu na moŝliwe wystąpienie drgań agregatu. Istniejącą płytę zdemontować. 15a) Przedmiar elektryczny obejmuje demontaŝ i montaŝ nowej płyty fundamentowej. Nie obejmuje on jednak wyposaŝenia w komin 2 płaszczowy mocowany w miejsce istniejącego komina i umieszczenie panelu kontrolnego agregatu. Proszę o szczegółowe informacje odnośnie tych pozycji bądź o uzupełnienie dokumentacji o odpowiednie projekty. 15b) Wymiana płyty fundamentowej wiąŝe się z tymczasowym przeniesieniem agregatu a co za tym idzie jego czasowym wyłączeniem. Czy Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe koszta i prace związane z tym? Ad 15a Komin dwu płaszczowy nie jest ujęty w niniejszym zadaniu. Ad 15b Tak wykonawca powinien przewidzieć ewentualne koszta przesunięcia istniejącego agregatu z czasowym jego wyłączeniem. 6 W opisie technicznym instalacji elektrycznych jest napisane: Windy wyposaŝyć w moduł zjazdu na pater i otwarcia drzwi( ). Proszę o informację jakie windy posiadacie Państwo na obiekcie oraz ewentualnie namiar do firm serwisujących je w celu ustalenia kosztów takiego doposaŝenia. Ad 16 Windy są juŝ wyposaŝone w moduł zjazdu na parter i otwarcia drzwi. Wszystkie informacje dostępne w ksiąŝkach serwisowych dźwigu u inwestora 7 Pozycje przedmiaru elektrycznego obejmują demontaŝ kabli zasilających agregat i rozdzielnicę RPO. Jakie to kable? Ad 17 DemontaŜ jest wyceniony jako roboczogodzina. Kable nie są większe niŝ 2x5x 240mm2. 8 Pozycja 26 przedmiaru elektrycznego obejmuje przełoŝenie istniejących tras kablowych w szachtach. Proszę o szczegółowe informację odnośnie tej pozycji. Jakie są to kable, gdzie naleŝy je przełoŝyć, ile jest tych kabli, o jakiej długości? Czy jest dostęp do tych szachów? Ad 18 Podano w opisie wartość szacunkowa i przyjęto 140 r-g. W pionach elektrycznych jest bardzo mało miejsca. NaleŜy wykonać otworowanie między poszczególnymi piętrami w celu przeprowadzenia okablowania. W pionie wentylacyjnym są obecnie ustawione szafy sieci strukturalnej które częściowo będą przeszkadzać podczas wciągania okablowania. Ze względu na bardzo cięŝkie warunki w pionach elektrycznych i wentylacyjnych które wymagają ingerencję w istniejące piony elektryczne jest konieczność rozpięcia kabli i poukładania w pionach elektrycznych. Dostęp do pionu jest bardzo ograniczony. W celu przedstawienia konieczna jest wizyta na obiekcie oraz konsultacja z projektantami na etapie realizacji. 9 Pozycja przedmiar elektrycznego obejmuje rozbudowę istniejących rozdzielnic łącznie jest prawie 40 sztuk. 19a) Czy posiadacie Państwo schematy do rozbudowy tych rozdzielnic? JeŜeli nie to proszę o wyszczególnienie w jaki osprzęt naleŝy doposaŝyć kaŝdą z rozdzielnic. 19b) Czy jest miejsce w istniejących rozdzielnicach? JeŜeli nie ma to w jaki sposób Zamawiający przewiduje tą rozbudowę. Ad 19a

9 Ilość dobudowanych urządzeń w istniejących szafach elektrycznych opisano na rzutach elektrycznych. Ad 19b Na rzutach części rysunkowej opisano, Ŝe naleŝy dobudować nowe szafki elektryczne. 0 Pozycje 99 i 102 przedmiaru elektrycznego obejmują przeplecenie obwodów sterowania silnikami. Proszę o informację co dokładnie naleŝy wykonać. Ad 20 W wentylatorowi, w obwody sterujące oraz zasilające naleŝy wpiąć styczniki które będą umoŝliwiać wyłączenie wentylacji. 1 Pozycja przedmiar elektrycznego obejmuje przesunięcie istniejących lamp i obwodów gniazd. Ile jest lamp i gniazd w pomieszczeniach tych do przesunięcia. Gdzie naleŝy je przesunąć. Ad 21 W pozycji 106 podano pomieszczenia, w których naleŝy wykonać przesunięcia lamp i obwodów gniazd. Miejsca przesunięć wskazane zostaną przez projektantów podczas realizacji zadania 2 Czy posiadacie Państwo projekt wykonawczy do tej inwestycji? Ad 22 Projekt dostępny na stronie zamawiającego jest projektem budowlano-wykonawczym. Wszystkie jego elementy zostały udostępnione. 3 Proszę o informację, czy zakres zamówienia obejmuje wyposaŝenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy. Jeśli tak, prosimy o wytyczne ilość i rodzaj gaśnic. Ad 23 Zadanie nie obejmuje wyposaŝenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy. 4 Proszę o wskazanie ilości drzwi istniejących, w których naleŝy zamontować samozamykacze drzwiowe. Ad 24 Lokalizacja drzwi na rysunkach, zestawienie w przedmiarze pozycja Proszę o potwierdzenie, iŝ montaŝ paneli z siatki (rys. AB54) dotyczy wszystkich pięter budynku Ad 25 Tak dotyczy wszystkich kondygnacji. 6 Prosimy o udostępnienie dokumentów - kompletna dokumentacja dźwigów znajdująca się w ksiąŝce rewizyjnej dźwigu (rysunki, schematy, certyfikaty, pozostałe dostępne dokumenty) Ad 26 Windy są juŝ wyposaŝone w moduł zjazdu na parter i otwarcia drzwi. Elementy dostępne u zamawiającego. 7 Proszę o wskazanie wytycznych dla bramy rolowanej, która ma zostać zamontowana w obrębie lady podawczej. Brak jej w zestawieniu. Ad 27 Podano w przedmiarze pozycja W związku z wymogiem udzielenia 36 miesięcznej gwarancji, a jednocześnie etapowaniem zakresu prac prawie do końca 2016 roku, proszę o wyjaśnienie, czy bieg terminu gwarancji rozpoczyna się wraz z podpisaniem odbioru częściowego danego zakresu prac, czy dopiero po zakończeniu całości robót. Proszę o

10 zmianę w warunkach gwarancji, na taką która rozpoczyna swój bieg w zakresie zamontowanych materiałów w momencie odbioru częściowego ( w związku z faktem iŝ gwarancja na urządzenia od producenta rozpoczyna się wraz z ich zakupem). Ad. 28 Okres gwarancji biegnie od zakończenia całości robót. Zestaw X W związku z brakiem projektu Wykonawczego wraz z zestawieniem materiałów proszę o informację, które ilości poszczególnych urządzeń SAP są prawidłowe. Inna ilość jest na rzutach, inna na schemacie blokowym a inna przedmiarze. Którą dokumentacją Wykonawca powinien się sugerować. Element PRZEDMIAR SCHEMAT BLOKOWY RZUTY Czujka multisensorowa w tym jako czujka ciepła? 5 4 Wskaźnik zadziałania Przycisk ROP Czujka zasysająca Zasilacz Moduł sterujący WE/WY BX-OI Moduł przekaźnikowy BA-REL Moduł sterujący WE/WY BX-O2I Ad 1 Zleceniodawca załącza nowy zestaw rysunków, przekazany przez projektantów. PoniŜej aktualna lista elementów. Element PRZEDMIAR Czujka multisensorowa 1594 w tym jako czujka ciepła 5 Wskaźnik zadziałania 469 Przycisk ROP 97 Czujka zasysająca 7 Zasilacz 46 Moduł sterujący WE/WY BX-OI3 143 Moduł przekaźnikowy BA-REL 4 22 Moduł sterujący WE/WY BX-O2I4 90 W projekcie SSP jest napisane: System ze względu na rozległość obiektu naleŝy wyposaŝyć w komputerowy system wizualizacji zdarzeń. System w postaci oprogramowania i stanowiska komputerowego naleŝy umieścić w pomieszczeniu ochrony. System powinien być rozwiązaniem systemowym producenta centrali SSP lub oprogramowaniem firm trzecich posiadających odpowiednie certyfikaty Zgodnie z aktualnymi przepisami system wizualizacji nie ma obowiązku posiadania certyfikatów CNBOP. Proszę o informację czy dopuszczacie system wizualizacji bez certyfikatu zdarzeń czy wymagacie certyfikowane rozwiązanie, które oprócz wizualizacji jest systemem Zarządzającym (a co za tym idzie ma o wiele większą funkcjonalność i takŝe cenę). Ad 2 Samo oprogramowanie nie ma konieczności certyfikatu CNBOP. Ze względu na obszerną powierzchnię nadzorowaną oprogramowanie będzie słuŝyć jako pomoc przy szybkim ustaleniu miejsca zagroŝonego poŝarem. System wizualizacji musi być kompatybilny z wykonaną centralą SSP.

11 Zestaw XI Na rzucie piwnicy widnieją okna do zamurowania. Nie ma ich w przedmiarze w przedmiarze oraz opisie. Proszę o potwierdzenie, Ŝe zadanie obejmuje ten zakres Ad.1 Zadanie obejmuje wydzielenie pomieszczeń strefy poŝarowej piwnicy od garaŝu podziemnego. Okna do zamurowania uwzględniono w pozycji Na rysunkach pojawia się informacja o termoizolacji ścian. Proszę o potwierdzenie, Ŝe zadanie nie obejmuje tego zakresu Ad.2 zadanie nie obejmuje termoizolacji ścian zewnętrznych. wszystkie prace naleŝy wykonać w koordynacji z projektem termoizolacji budynku Collegium Altum w Poznaniu Pytanie 3 Proszę o potwierdzenie, iŝ wykonanie wewnętrznej antresoli z krat aŝurowych nie leŝy w zakresie zamówienia. Ad.3 jeśli chodzi o antresole w księgozbiorach biblioteki to są one wykonane. zakres prac nie obejmuje tych elementów. Zestaw XII Czy ściany antresoli mają być wykonane w systemie słupowo-ryglowym czy okienno drzwiowym, Ad. 1 Ściany antresoli naleŝy wykonać w systemie słupowo-ryglowym. Rysunki warsztatowe naleŝy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Czy jest moŝliwość zamiany systemu SAP typ Schack na system Esser. Ad. 2 Dopuszcza się zastosowanie SSP innego niŝ wskazany w projekcie o właściwościach technicznych i funkcjonalności nie gorszych od systemu wskazanego w dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. naleŝy dokonać tego kompleksowo dla całego zastępczego systemu w elementach instalacji SSP. SSP musi posiadać moŝliwość wizualizacji. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŝą ustaleniu poŝądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŝonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 1. spełniania tych samych właściwości technicznych, 2. przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego). 3. Wniosek o zastosowanie materiałów innych niŝ przywołane w dokumentacji powinien zawierać informację o niepogorszeniu właściwościach technicznych i funkcjonalności, oraz kompatybilności z innymi urządzeniami i instalacjami występującymi w budynku. 4. Pełną odpowiedzialność za stosowanie materiałów i urządzeń innych niŝ przywołane w projekcie ponosi Wykonawca. Zestaw XIII Na obiekcie znajduje się stary system Sap z czujkami izotopowymi, czy w zakresie wykonawcy będzie demontaŝ starego systemu wraz z utylizacją izotopowych czujek dymu. Ad 1 W obiekcie występują czujki jonizacyjne w ilości sztuk ok Utylizacja czujek po stronie wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest ująć demontaŝ i utylizację czujek jonizacyjnych w dziale Roboty wykończeniowe i instalacyjne poz. 6 przedmiaru.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Załączniki:

SPIS TREŚCI: Załączniki: KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor

Chipset zgodny z wybranym procesorem, min 6 portów USB, zintegrowana karta graficzna i dźwiękowa, wbudowana karta sieciowa Procesor SPZOZ-ZP-1/2014 Barcin, 2014-04-29 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne dotyczy: postępowania na rozbudowę i modernizację sieci LAN, modernizację serwerowni oraz dostawę sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r.

NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r. NZ.273.88.2014.AMA Kraków, dnia 08.07.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p.n.: Dostawa i montaŝ drewnianej modułowej podłogi sportowej oraz dostawa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN Dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo