VI/KA/ /2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI/KA/292-250-2658/2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 VI/KA/ /2014 Poznań, 15 lipca 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/048/14 na Dostosowanie bud. Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do aktualnych przepisów ochrony p.poŝ. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada. Zestaw I Czy jest moŝliwość zamiany systemu SAP typu Schack na system Esser? Ad. 1 Dopuszcza się zastosowanie SSP innego niŝ wskazany w projekcie o właściwościach technicznych i funkcjonalności nie gorszych od systemu wskazanego w dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. naleŝy dokonać tego kompleksowo dla całego zastępczego systemu w elementach instalacji SSP. SSP musi posiadać moŝliwość wizualizacji. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŝą ustaleniu poŝądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŝonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 1. spełniania tych samych właściwości technicznych, 2. przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego). 3. Wniosek o zastosowanie materiałów innych niŝ przywołane w dokumentacji powinien zawierać informację o niepogorszeniu właściwościach technicznych i funkcjonalności, oraz kompatybilności z innymi urządzeniami i instalacjami występującymi w budynku. 4. Pełną odpowiedzialność za stosowanie materiałów i urządzeń innych niŝ przywołane w projekcie ponosi Wykonawca. Czy ściany antresoli mają być wykonane w systemie słupowo-ryglowym czy okienno-drzwiowym? Ad. 2 Ściany antresoli naleŝy wykonać w systemie słupowo ryglowym. Rysunki warsztatowe naleŝy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji Zestaw II Proszę o uszczegółowienie zakresu robót związanych z wymianą drzwi dźwigowych. Ad 1. Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia wymianę drzwi dźwigowych tzn. NaleŜy pozycję przedmiarową nr 2.3.1, 2.3.2, wycenić na zero zł. Czy istniejący w budynku system sygnalizacji poŝaru moŝna wyłączyć na czas wykonywania robót? Ad. 2 We wszystkich pomieszczeniach budynku musi być ciągłe działanie systemu sygnalizacji poŝaru obecnie istniejącego lub nowego.

2 Zestaw III Na rzucie piwnicy widnieją okna do zamurowania. Nie ma ich w przedmiarze w przedmiarze oraz opisie. Proszę o potwierdzenie, Ŝe zadanie obejmuje ten zakres Ad. 1 Zadanie obejmuje wydzielenie pomieszczeń strefy poŝarowej piwnicy od garaŝu podziemnego. Okna do zamurowania uwzględniono w pozycji Na rysunkach pojawia się informacja o termoizolacji ścian. Proszę o potwierdzenie, Ŝe zadanie nie obejmuje tego zakresu/ Ad. 2 Zadanie nie obejmuje termoizolacji ścian zewnętrznych. Wszystkie prace naleŝy wykonać w koordynacji z projektem Termoizolacji budynku Collegium Altum w Poznaniu. Pytanie 3 Proszę o potwierdzenie, iŝ wykonanie wewnętrznej antresoli z krat aŝurowych nie leŝy w zakresie zamówienia. Ad 3 Jeśli chodzi o antresole w księgozbiorach biblioteki to są one wykonane. Zakres prac nie obejmuje tych elementów. Zestaw IV W zestawieniu stolarki drzwi D-P3 wskazane są w ilości 2 sztuk, natomiast w projekcie do montaŝu jest ich 9 sztuk na kondygnacjach 0(1 szt),+1(1szt), +2(3szt), +3(3szt), +10(1 szt). Proszę o weryfikację, którą ilość naleŝy przyjąć do wyceny? Ad. 1 W zestawieniu stolarki drzwi DP3 znajdują się w tabeli górnej i dolnej w tabelce drzwi zostały rozdzielone na lewe i prawe. Łącznie sztuk W ramach realizacji naleŝy zdemontować i zutylizować płyty azbestowo-cementowe, tego typu prace mogą być zlecone wyłącznie firmom posiadającym uprawnienia do tego typu prac. Proszę o potwierdzenie, iŝ płyty na elewacji zewnętrznej są płytami zawierającymi azbest? Ad 2 Elementy wykończeniowe elewacji w obrębie objętym zleceniem zawierają azbest. Zestaw V W jakim celu na poziomie piwnicy drzwi wychodzące na zewnątrz przyjęto w klasie EI 120. Proszę o sprawdzenie czy wymagane są drzwi klasowe? Ad.1 Ściana na poziomie piwnicy oddzielająca pomieszczenia techniczne budynku o garaŝu stanowi ścianę oddzielenia poŝarowego REI 240. W związku z tym wszystkie drzwi w tej ścianie muszą posiadać klasę min EI 120. Drzwi D-P1z oraz D-TP3Z w zestawieniu stolarki nie występują jako zewnętrzne. Czy mają być wykonane jako zewnętrzne? Ad 2 Drzwi techniczne przeciwpoŝarowe, techniczne D-TP3Z są drzwiami zewnętrznymi między wentylatorownią i garaŝem Pytanie 3 Wskazane w projekcie zestawy aluminiowo szklane wykonane są w klasie EI 15. W jakiej klasie mają być wykonane drzwi w tych ścianach

3 Ad 3 Zestawy szklane stanowią obudowy dróg ewakuacji poziomej w związku z tym muszą posiadać klasę min EI 15. Dotyczy to całości zestawów łącznie z drzwiami. Pytanie 4 W zestawieniu stolarki brakuje drzwi wychodzących na zewnętrzną klatkę schodową w ilości 14 szt, na rysunkach nie jest przypisany im Ŝaden symbol. Proszę o uzupełnienie informacji odnośnie tych drzwi oraz potwierdzenie, iŝ te drzwi objęte są przedmiotem zamówienia? Ad.4 Drzwi te stanowią element zestawu szklanego Fa-27 przedstawionego na rys. AB-52 Pytanie 5 W zestawieniu stolarki wskazane jest 6 szt. drzwi nieoznaczonych symbolem. Proszę o wskazanie miejsc gdzie te drzwi mają być zamontowane? Ad 5 Są to drzwi DP3 lewostronne, wskazano na dolnej tabelce zestawieniowej na rys. AB-51 Zestaw VI W przedmiarze elektrycznym w poz. 132 jest Moduł adresowy 1003 szt. Czy jest to moduł do opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wchodzących w zakres zamówienia? Oprawy te posiadają moduł juŝ w zestawie i nie naleŝy go osobno liczyć. JeŜeli nie jest to do tych opraw tylko do Np. opraw oświetlenia podstawowego to moduł musi być wyceniony dodatkowo. Proszę o wyjaśnienie. Ad 1 Pozycja 132 dotyczy okablowania. Pozycja 136 dotyczy modułu adresowanego. KaŜdą oprawę awaryjną naleŝy wyposaŝyć w moduł adresowany. Przy zamówieniu naleŝny dopisać aby oprawa była wyposaŝona w moduł adresowany wówczas na budowę przyjdą oprawy juŝ fabrycznie wyposaŝone w moduł. ( jest tez opcja odrębnego zamówienia, domówienia) Zestaw VII Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia zamienne, np. Polon-Alfa, które spełniają podstawowe funkcje w myśl przepisów ppoŝ.? Ad. 1 Dopuszcza się zastosowanie systemów innych wskazanych w projekcie o właściwościach technicznych i funkcjonalności nie gorszych od systemu wskazanego w dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. naleŝy dokonać tego kompleksowo dla całego zastępczego systemu. Rozwiązania zastępcze muszą zostać poprzedzone wykonaniem przez zamawiającego dokumentacji uzupełniającej / zastępczej. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŝą ustaleniu poŝądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŝonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 1. spełniania tych samych właściwości technicznych, 2. przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego). 3. Wniosek o zastosowanie materiałów innych niŝ przywołane w dokumentacji powinien zawierać informację o niepogorszeniu właściwościach technicznych i funkcjonalności, oraz kompatybilności z innymi urządzeniami i instalacjami występującymi w budynku. 4. Pełną odpowiedzialność za stosowanie materiałów i urządzeń innych niŝ przywołane w projekcie ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca w ramach zastosowania materiałów innych niŝ w projekcie budowlanym zobowiązany jest wykonać dokumentację uzupełniającą. Dokumentacja musi zawierać wszelkie nie zbędne uzgodnienia i pozwolenia w zakresie ochrony p.poz. Wykonanie dokumentacji leŝy po stronie wykonawcy.

4 Na jakim etapie moŝna otrzymać formalną zgodę od projektantów systemu SSP? Ad 2 Zgodę na wykonanie danych systemów w oparciu o rozwiązania równowaŝne oraz na wykonanie dokumentacji uzupełniającej / zastępczej wykonawca moŝe uzyskać od projektantów w trakcie postępowania przetargowego. Zestaw VIII Proszę o informacje w jakim systemie ma być wykonana kontrola dostępu (jakiego producenta?) Elementy kontroli dostępu w drzwiach - kontroler dostępu K - czytnik CZ 2-stronny - elektrozaczep EZ - przycisk bezpieczeństwa PB - okablowanie Ad 1 Dopuszcza się zastosowanie systemów innych wskazanych w projekcie o właściwościach technicznych i funkcjonalności nie gorszych od systemu wskazanego w dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. naleŝy dokonać tego kompleksowo dla całego zastępczego systemu. Rozwiązania zastępcze muszą zostać poprzedzone wykonaniem przez zamawiającego dokumentacji uzupełniającej / zastępczej Kontrola dostępu dopuszcza się wykonanie na systemie ROGER lub równowaŝnym spełniające wymagania przedstawione w projekcie. Okablowanie f. Telefonika, Bitner, Helukabel lub równowaŝni. Zestaw IX W opisie technicznym w zestawieniu rysunków są rysunki: Schemat ideowy EB-SAP-24 Schemat ideowy EB-SAP-25 Schemat ideowy EB-SAP-26 W załączonym do SIWZ projekcie jest tylko jeden schemat ideowy o numerze rysunku EB-SAP-23. Czy reszta podana jest omyłkowo? JeŜeli nie to proszę o uzupełnienie brakujących rysunków. Ad 1 Zleceniodawca załącza nowy zestaw rysunków, przekazany przez projektantów. W opisie w pkt jest montaŝ klap odcinających. Proszę o informację czy wchodzi to w zakres zamówienia. JeŜeli tak to proszę o szczegółowe informację i dokumentację techniczną w tym zakresie. Ad 2 MontaŜ klap odcinających nie leŝy w zakresie opracowania. Instalacja SSP musi zawierać moŝliwość rozbudowy o te elementy. Pytanie 3 W opisie w pkt jest uszczelnienie poŝarowe pionów instalacji sanitarnej. Proszę o informację czy wchodzi to w zakres zamówienia. JeŜeli tak to proszę o szczegółowe informację i dokumentację techniczną w tym zakresie. Ad 3 Elementy wskazane w punkcie wchodzą w zakres zadania. Rozwiązania techniczne podano w opisie technicznym, lokalizację przedstawiono na rysunkach w zakresie wystarczającym. Pytanie 4 DemontaŜ istniejącego systemu nagłośnienia DemontaŜ istniejącego oświetlenia awaryjnego DemontaŜ istniejącego systemu sygnalizacji poŝaru 4a) Proszę o określenie ilości głośników, opraw, czujek, ręcznych ostrzegaczy poŝarowych i innych urządzeń

5 do demontaŝu. 4b) Czy są do demontaŝu czujki jonizacyjne? JeŜeli tak to w związku z ich utylizacją czy Wykonawca musi posiadać zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na utylizację czujek jonizacyjnych. 4c) Proszę równieŝ o podanie ilości okablowania do demontaŝu. Ad 4 Projektowane głośniki, czujki i oświetlenie większości zastąpiono nowymi urządzeniami. Na etapie projektowania nie ma dostępu do kaŝdego miejsca przysłoniętego sufitami dlatego teŝ na demontaŝ był określony roboczogodziną. W obiekcie występują czujki jonizacyjne w ilości sztuk ok Utylizacja czujek po stronie wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest ująć demontaŝ i utylizację czujek jonizacyjnych w dziale Roboty wykończeniowe i instalacyjne poz. 6 przedmiaru. Pytanie 5 DemontaŜ istniejącego sufitu (sufit wykonany z metalowych paneli na których ułoŝone jest wyłuszczenie w postaci sprasowanej waty szklanej, ponowny montaŝ sufitu po wykończeniu instalacji) DemontaŜ istniejącego sufitu (sufit wykonany z płyty GK oraz sprasowanej waty szklanej, ponowny montaŝ sufitu po wykończeniu instalacji) 5a) Proszę o określenie ilości kaŝdego z sufitów do demontaŝu 5b) Z doświadczenie wiemy, Ŝe sufity te ze względu na zuŝycie mogą nie być w stanie do ponownego montaŝu. Proszę o informację co będzie się działo w tym wypadku. Czy do wyceny naleŝy doliczyć koszt montaŝu nowego sufitu? Czy jeŝeli w trakcie realizacji okaŝe się, Ŝe sufit jest w fatalny stanie to Państwo w ramach robót dodatkowych przewidujecie montaŝ nowego sufitu? Ad 5 W obiekcie sufity w głównych ciągach komunikacyjnych wykonano z paneli aluminiowych montowanych na wcisk do podkonstrukcji stalowych. MontaŜ za pomocą szybko-złączek. Elementy te moŝna łatwo zdemontować. W większości przypadków projekt przewiduje demontaŝ i montaŝ ponowny elementów, gdyŝ jest to całkowicie wykonalne. Na kondygnacji parteru planuje się wymianę paneli ze względu na zmianę układu pomieszczeń. Na rysunkach przedstawiono lokalizację sufitów podwieszanych. Ilość sufitów do demontaŝu przedstawiono w kosztorysie poz Pytanie 6 Proszę o potwierdzenie, Ŝe w zakres tego etapu inwestycji nie wchodzi demontaŝ i montaŝ nowego agregatu. Ad 6 W zakres zlecenie nie wchodzi demontaŝ i montaŝ nowego agregatu prądotwórczego. Pytanie 7 Przebudowa pulpitu sterowniczego w sterowni dostosowanie do sterowania z SSP 7a) Co dokładnie naleŝy wykonać, na czym ma ta przebudowa polegać? Czy naleŝy go doposaŝyć w jakieś urządzenia? Proszę o szczegółową informację odnośnie tego zakresu. 7b) Czy przedmiar obejmuje taką przebudowę? JeŜeli nie to proszę o dodanie pozycji w przedmiarze. Ad 7a Schemat w dokumentacji. Pulpit sterowniczy odpowiedzialny jest za włączanie wentylatorów w obwody których zostały wpięte styczniki sterujące umoŝliwiające wyłączenie wentylatory podczas poŝaru. System SSP projektowany jest z moŝliwością przyszłej rozbudowy elementy gdyŝ zadanie nie obejmuje instalacji wentylacji poŝarowej. Ad 7b Przedmiar oraz zlecenie nie przewiduje tego zakresu. System SSP musi zostać wykonany z moŝliwością przyszłej rozbudowy. Pytanie 8 MontaŜ kontroli dostępu na drzwiach zewnętrznych do klatki ewakuacyjnej zewnętrznej, połączenie z centralką monitorującą oraz z PC 8a) Ze względu na brak opisu w tym zakresie proszę o określenie minimalnych wymagań dla kontroli

6 dostępu. 8b)Czy na obiekcie jest juŝ istniejący system kontroli dostępu? JeŜeli tak to jaki? 8c) Z jaką centralką monitorującą i komputerem naleŝy połączyć instalację kontroli dostępu? 8d) W jakim celu ma być ona połączona? Jakie funkcje ma ona spełniać? Co ma ona monitorować? 8e) Czy naleŝy dostarczyć wraz z systemem karty do czytników? Ad 8a System kontroli dostępu w drzwiach zewnętrznych na zewnętrzną klatkę schodową ogranicza się do zastosowania elektrozamków uwalnianych z pozycji SSP w przypadku alarmu II stopnia. Ad 8b W budynku istnieje system kontroli dostępu na kondygnacjach przeznaczonych pod wynajem, system podlega ciągłej rozbudowy dlatego wykonawca powinien w ramach zadania zaktualizować elementy podpięte do kontroli dostępu. Ad 8c Instalacje naleŝy podpiąć do centrali SSP Ad 8d Odpowiedź w punktach powyŝej Ad 8e Odpowiedź w punktach powyŝej Pytanie 9 Wpięcie modułu sterującego SSP drzwi wyposaŝonych w kontrolę dostępu (ze względu na funkcjonowanie obiektu oraz ciągłe prace remontowe na etapie wykonawstwa wykonawca powinien zaktualizować ilości kontrolowanych drzwi przez kontrolę dostępu i wpięcie ich w system sygnalizacji poŝaru) 9a) Co oznacza stwierdzenie, Ŝe wykonawca powinien zaktualizować ilości kontrolowanych drzwi? 9b) Proszę o podanie dokładnego opisu na czym polegać ma wymagana współpraca pomiędzy kontrolą dostępu a systemem sygnalizacji poŝaru. Czy odbiór sygnału o alarmie poŝarowym z systemu ppoŝ i odblokowanie drzwi w systemie KD będzie wystarczającym sposobem współpracy pomiędzy ww. systemami? Ad 9 9a. Ze względu na funkcjonowanie obiektu i trwające prace na obiekcie kontrola dostępu mogła być rozszerzona o większą ilość miejsc od czasu oddania dokumentacji do czasu przystąpienia do realizacji. Celu wykonania prawidłowo przebudowy zalecana jest wizyta na obiekcie przez złoŝeniem ofert 9b. Tak 0 Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego Czy w zakres prac wchodzi instalacja oświetlenie podstawowego? Projekt i przedmiar nie obejmuje tego proszę o szczegółowe informacje. Ad 10 Na remontowanych klatkach schodowych są dokładane oprawy oświetlenia podstawowego przedstawione w dokumentacji. Pomieszczenie centralnej baterii równieŝ wyposaŝono w nowe oprawy oświetlenia podstawowego. 1 Przystosowanie drzwi wejściowych do holu do podłączenia pod system sygnalizacji poŝaru (wyposaŝenie w baterię podtrzymującą zasilanie do otwarcia w przypadku braku zasilania) Proszę o informację jakie są to dokładnie drzwi (producent, model), w celu sprawdzenia jakie urządzenia są niezbędne do podłączenia modułu oraz czy dany model ma w ogóle taką moŝliwość. Ad 11 Na remontowanych klatkach schodowy są dokładane oprawy oświetlenia podstawowego przedstawione w dokumentacji. Pomieszczenie centralnej baterii równieŝ wyposaŝono w nowe oprawy oświetlenia podstawowego.

7 2 W opisie technicznym instalacji elektrycznych jest napisane: Wykonawca zobowiązany jest równieŝ szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji elektrycznych, projektem wentylacji, projektem automatyki oraz innymi projektami branŝowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji niskoprądowych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o pozostałe branŝe. Ad 12 Instalacja wentylacji nie wchodzi w zakres zadania, pozostała cześć dokumentacji została udostępniona 3 W opisie technicznym instalacji elektrycznych jest napisane: Wykonawca przedstawi Inwestorowi równowaŝne rozwiązania techniczne do zatwierdzenia systemów oraz kart materiałowych. Po dokonaniu wyboru rozwiązań technicznych systemów Wykonawca przygotuje dokumentację do uzgodnienia z rzeczoznawcą poŝarowym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych chcielibyśmy dołączyć do oferty przetargowej opis oferowanych przez nas materiałów równowaŝnych. Czy na etapie ofertowania będzie badana równowaŝność oferowanych materiałów? W SIWZ brak informacji o moŝliwości zastosowania urządzeń równowaŝnych. Ad 13 Projekt dopuszcza stosowanie rozwiązań zastępczych. Projektanci wyraŝają zgodę na zastosowanie rozwiązań zastępczych. 4 Zgodnie z art. 29 Prawa Zamówień Publicznych to na Zamawiający spoczywa obowiązek określenia kryteriów równowaŝności w celu umoŝliwienia wykonawcom złoŝenia waŝnej oferty oraz zachowania zasady równego traktowania wykonawców i zasady uczciwej konkurencji. Rozwiązanie równowaŝne nie moŝe oznaczać, Ŝe inne zaproponowane w ramach tej równowaŝności urządzenie ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia określonego producenta. W związku z powyŝszym Proszę o dokładne określenie jakie kryteria będą podlegały ocenie podczas oceny równowaŝności: Systemu SAP Systemu DSO Oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz baterią centralną Systemu KD Ad. 14 Dopuszcza się zastosowanie systemów innych wskazanych w projekcie o właściwościach technicznych i funkcjonalności nie gorszych od systemu wskazanego w dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. naleŝy dokonać tego kompleksowo dla całego zastępczego systemu. Rozwiązania zastępcze muszą zostać poprzedzone wykonaniem przez zamawiającego dokumentacji uzupełniającej / zastępczej. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŝą ustaleniu poŝądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŝonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 1. Spełniania tych samych właściwości technicznych, 2. przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego). 3. Wniosek o zastosowanie materiałów innych niŝ przywołane w dokumentacji powinien zawierać informację o niepogorszeniu właściwościach technicznych i funkcjonalności, oraz kompatybilności z innymi urządzeniami i instalacjami występującymi w budynku. 4. Pełną odpowiedzialność za stosowanie materiałów i urządzeń innych niŝ przywołane w projekcie ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca w ramach zastosowania materiałów innych niŝ w projekcie budowlanym zobowiązany jest wykonać dokumentację uzupełniającą. Dokumentacja musi zawierać wszelkie nie zbędne uzgodnienia i pozwolenia w zakresie ochrony p.poz. Wykonanie dokumentacji leŝy po stronie wykonawcy. 5

8 W opisie technicznym instalacji elektrycznych jest napisane: Agregat wyposaŝyć w komin 2 płaszczowy mocowany w miejsce istniejącego komina. W pomieszczeniu sterowni umieścić panel kontrolny agregatu z moŝliwością odczytu stanu gotowości pracy, awarii, ilości paliwa itp. (z moŝliwością odczytu stanów jak z panel na agregacie). Agregat posadowić na nowej płycie fundamentowej oddylatowanej od budynku ze względu na moŝliwe wystąpienie drgań agregatu. Istniejącą płytę zdemontować. 15a) Przedmiar elektryczny obejmuje demontaŝ i montaŝ nowej płyty fundamentowej. Nie obejmuje on jednak wyposaŝenia w komin 2 płaszczowy mocowany w miejsce istniejącego komina i umieszczenie panelu kontrolnego agregatu. Proszę o szczegółowe informacje odnośnie tych pozycji bądź o uzupełnienie dokumentacji o odpowiednie projekty. 15b) Wymiana płyty fundamentowej wiąŝe się z tymczasowym przeniesieniem agregatu a co za tym idzie jego czasowym wyłączeniem. Czy Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe koszta i prace związane z tym? Ad 15a Komin dwu płaszczowy nie jest ujęty w niniejszym zadaniu. Ad 15b Tak wykonawca powinien przewidzieć ewentualne koszta przesunięcia istniejącego agregatu z czasowym jego wyłączeniem. 6 W opisie technicznym instalacji elektrycznych jest napisane: Windy wyposaŝyć w moduł zjazdu na pater i otwarcia drzwi( ). Proszę o informację jakie windy posiadacie Państwo na obiekcie oraz ewentualnie namiar do firm serwisujących je w celu ustalenia kosztów takiego doposaŝenia. Ad 16 Windy są juŝ wyposaŝone w moduł zjazdu na parter i otwarcia drzwi. Wszystkie informacje dostępne w ksiąŝkach serwisowych dźwigu u inwestora 7 Pozycje przedmiaru elektrycznego obejmują demontaŝ kabli zasilających agregat i rozdzielnicę RPO. Jakie to kable? Ad 17 DemontaŜ jest wyceniony jako roboczogodzina. Kable nie są większe niŝ 2x5x 240mm2. 8 Pozycja 26 przedmiaru elektrycznego obejmuje przełoŝenie istniejących tras kablowych w szachtach. Proszę o szczegółowe informację odnośnie tej pozycji. Jakie są to kable, gdzie naleŝy je przełoŝyć, ile jest tych kabli, o jakiej długości? Czy jest dostęp do tych szachów? Ad 18 Podano w opisie wartość szacunkowa i przyjęto 140 r-g. W pionach elektrycznych jest bardzo mało miejsca. NaleŜy wykonać otworowanie między poszczególnymi piętrami w celu przeprowadzenia okablowania. W pionie wentylacyjnym są obecnie ustawione szafy sieci strukturalnej które częściowo będą przeszkadzać podczas wciągania okablowania. Ze względu na bardzo cięŝkie warunki w pionach elektrycznych i wentylacyjnych które wymagają ingerencję w istniejące piony elektryczne jest konieczność rozpięcia kabli i poukładania w pionach elektrycznych. Dostęp do pionu jest bardzo ograniczony. W celu przedstawienia konieczna jest wizyta na obiekcie oraz konsultacja z projektantami na etapie realizacji. 9 Pozycja przedmiar elektrycznego obejmuje rozbudowę istniejących rozdzielnic łącznie jest prawie 40 sztuk. 19a) Czy posiadacie Państwo schematy do rozbudowy tych rozdzielnic? JeŜeli nie to proszę o wyszczególnienie w jaki osprzęt naleŝy doposaŝyć kaŝdą z rozdzielnic. 19b) Czy jest miejsce w istniejących rozdzielnicach? JeŜeli nie ma to w jaki sposób Zamawiający przewiduje tą rozbudowę. Ad 19a

9 Ilość dobudowanych urządzeń w istniejących szafach elektrycznych opisano na rzutach elektrycznych. Ad 19b Na rzutach części rysunkowej opisano, Ŝe naleŝy dobudować nowe szafki elektryczne. 0 Pozycje 99 i 102 przedmiaru elektrycznego obejmują przeplecenie obwodów sterowania silnikami. Proszę o informację co dokładnie naleŝy wykonać. Ad 20 W wentylatorowi, w obwody sterujące oraz zasilające naleŝy wpiąć styczniki które będą umoŝliwiać wyłączenie wentylacji. 1 Pozycja przedmiar elektrycznego obejmuje przesunięcie istniejących lamp i obwodów gniazd. Ile jest lamp i gniazd w pomieszczeniach tych do przesunięcia. Gdzie naleŝy je przesunąć. Ad 21 W pozycji 106 podano pomieszczenia, w których naleŝy wykonać przesunięcia lamp i obwodów gniazd. Miejsca przesunięć wskazane zostaną przez projektantów podczas realizacji zadania 2 Czy posiadacie Państwo projekt wykonawczy do tej inwestycji? Ad 22 Projekt dostępny na stronie zamawiającego jest projektem budowlano-wykonawczym. Wszystkie jego elementy zostały udostępnione. 3 Proszę o informację, czy zakres zamówienia obejmuje wyposaŝenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy. Jeśli tak, prosimy o wytyczne ilość i rodzaj gaśnic. Ad 23 Zadanie nie obejmuje wyposaŝenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy. 4 Proszę o wskazanie ilości drzwi istniejących, w których naleŝy zamontować samozamykacze drzwiowe. Ad 24 Lokalizacja drzwi na rysunkach, zestawienie w przedmiarze pozycja Proszę o potwierdzenie, iŝ montaŝ paneli z siatki (rys. AB54) dotyczy wszystkich pięter budynku Ad 25 Tak dotyczy wszystkich kondygnacji. 6 Prosimy o udostępnienie dokumentów - kompletna dokumentacja dźwigów znajdująca się w ksiąŝce rewizyjnej dźwigu (rysunki, schematy, certyfikaty, pozostałe dostępne dokumenty) Ad 26 Windy są juŝ wyposaŝone w moduł zjazdu na parter i otwarcia drzwi. Elementy dostępne u zamawiającego. 7 Proszę o wskazanie wytycznych dla bramy rolowanej, która ma zostać zamontowana w obrębie lady podawczej. Brak jej w zestawieniu. Ad 27 Podano w przedmiarze pozycja W związku z wymogiem udzielenia 36 miesięcznej gwarancji, a jednocześnie etapowaniem zakresu prac prawie do końca 2016 roku, proszę o wyjaśnienie, czy bieg terminu gwarancji rozpoczyna się wraz z podpisaniem odbioru częściowego danego zakresu prac, czy dopiero po zakończeniu całości robót. Proszę o

10 zmianę w warunkach gwarancji, na taką która rozpoczyna swój bieg w zakresie zamontowanych materiałów w momencie odbioru częściowego ( w związku z faktem iŝ gwarancja na urządzenia od producenta rozpoczyna się wraz z ich zakupem). Ad. 28 Okres gwarancji biegnie od zakończenia całości robót. Zestaw X W związku z brakiem projektu Wykonawczego wraz z zestawieniem materiałów proszę o informację, które ilości poszczególnych urządzeń SAP są prawidłowe. Inna ilość jest na rzutach, inna na schemacie blokowym a inna przedmiarze. Którą dokumentacją Wykonawca powinien się sugerować. Element PRZEDMIAR SCHEMAT BLOKOWY RZUTY Czujka multisensorowa w tym jako czujka ciepła? 5 4 Wskaźnik zadziałania Przycisk ROP Czujka zasysająca Zasilacz Moduł sterujący WE/WY BX-OI Moduł przekaźnikowy BA-REL Moduł sterujący WE/WY BX-O2I Ad 1 Zleceniodawca załącza nowy zestaw rysunków, przekazany przez projektantów. PoniŜej aktualna lista elementów. Element PRZEDMIAR Czujka multisensorowa 1594 w tym jako czujka ciepła 5 Wskaźnik zadziałania 469 Przycisk ROP 97 Czujka zasysająca 7 Zasilacz 46 Moduł sterujący WE/WY BX-OI3 143 Moduł przekaźnikowy BA-REL 4 22 Moduł sterujący WE/WY BX-O2I4 90 W projekcie SSP jest napisane: System ze względu na rozległość obiektu naleŝy wyposaŝyć w komputerowy system wizualizacji zdarzeń. System w postaci oprogramowania i stanowiska komputerowego naleŝy umieścić w pomieszczeniu ochrony. System powinien być rozwiązaniem systemowym producenta centrali SSP lub oprogramowaniem firm trzecich posiadających odpowiednie certyfikaty Zgodnie z aktualnymi przepisami system wizualizacji nie ma obowiązku posiadania certyfikatów CNBOP. Proszę o informację czy dopuszczacie system wizualizacji bez certyfikatu zdarzeń czy wymagacie certyfikowane rozwiązanie, które oprócz wizualizacji jest systemem Zarządzającym (a co za tym idzie ma o wiele większą funkcjonalność i takŝe cenę). Ad 2 Samo oprogramowanie nie ma konieczności certyfikatu CNBOP. Ze względu na obszerną powierzchnię nadzorowaną oprogramowanie będzie słuŝyć jako pomoc przy szybkim ustaleniu miejsca zagroŝonego poŝarem. System wizualizacji musi być kompatybilny z wykonaną centralą SSP.

11 Zestaw XI Na rzucie piwnicy widnieją okna do zamurowania. Nie ma ich w przedmiarze w przedmiarze oraz opisie. Proszę o potwierdzenie, Ŝe zadanie obejmuje ten zakres Ad.1 Zadanie obejmuje wydzielenie pomieszczeń strefy poŝarowej piwnicy od garaŝu podziemnego. Okna do zamurowania uwzględniono w pozycji Na rysunkach pojawia się informacja o termoizolacji ścian. Proszę o potwierdzenie, Ŝe zadanie nie obejmuje tego zakresu Ad.2 zadanie nie obejmuje termoizolacji ścian zewnętrznych. wszystkie prace naleŝy wykonać w koordynacji z projektem termoizolacji budynku Collegium Altum w Poznaniu Pytanie 3 Proszę o potwierdzenie, iŝ wykonanie wewnętrznej antresoli z krat aŝurowych nie leŝy w zakresie zamówienia. Ad.3 jeśli chodzi o antresole w księgozbiorach biblioteki to są one wykonane. zakres prac nie obejmuje tych elementów. Zestaw XII Czy ściany antresoli mają być wykonane w systemie słupowo-ryglowym czy okienno drzwiowym, Ad. 1 Ściany antresoli naleŝy wykonać w systemie słupowo-ryglowym. Rysunki warsztatowe naleŝy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Czy jest moŝliwość zamiany systemu SAP typ Schack na system Esser. Ad. 2 Dopuszcza się zastosowanie SSP innego niŝ wskazany w projekcie o właściwościach technicznych i funkcjonalności nie gorszych od systemu wskazanego w dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany produktów na zasadach jw. naleŝy dokonać tego kompleksowo dla całego zastępczego systemu w elementach instalacji SSP. SSP musi posiadać moŝliwość wizualizacji. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŝą ustaleniu poŝądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŝonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 1. spełniania tych samych właściwości technicznych, 2. przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego). 3. Wniosek o zastosowanie materiałów innych niŝ przywołane w dokumentacji powinien zawierać informację o niepogorszeniu właściwościach technicznych i funkcjonalności, oraz kompatybilności z innymi urządzeniami i instalacjami występującymi w budynku. 4. Pełną odpowiedzialność za stosowanie materiałów i urządzeń innych niŝ przywołane w projekcie ponosi Wykonawca. Zestaw XIII Na obiekcie znajduje się stary system Sap z czujkami izotopowymi, czy w zakresie wykonawcy będzie demontaŝ starego systemu wraz z utylizacją izotopowych czujek dymu. Ad 1 W obiekcie występują czujki jonizacyjne w ilości sztuk ok Utylizacja czujek po stronie wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest ująć demontaŝ i utylizację czujek jonizacyjnych w dziale Roboty wykończeniowe i instalacyjne poz. 6 przedmiaru.

12 Czy w zakresie powyŝszego zadania będzie wymiana i instalacja nowego systemu oddymiania klatek schodowych oraz szybów windowych? Jeśłi tak to proszę o zamieszczenie pełnej dokumentacji projektowej. Ad 2 Zadanie nie obejmuje systemów wentylacji oddymiającej oraz nadciśnieniowej. Pytanie 3 Przedstawione projekty powstały zapewne na podstawie ekspertyzy poŝarowej, w której to zawarte są pewne odstępstwa, proszę o zamieszczenie powyŝszego dokumentu, gdyŝ po wizji lokalnej stwierdziliśmy kilka niezgodności z przepisami. Ad 3 Ekspertyza dostępna u zamawiającego. PROREKTOR ds. Strategii i Rozwoju (dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP)

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Wydzielenie przeciwpoŝarowe klatek schodowych MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA. Budowlana PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6

Projekt Wykonawczy. Wydzielenie przeciwpoŝarowe klatek schodowych MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA. Budowlana PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6 INWESTOR MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6 FAZA: Projekt Wykonawczy BRANśA: Budowlana TYTUŁ: Wydzielenie przeciwpoŝarowe

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Czy w zakres wyceny wchodzi układ drogowy z kostki po stronie południowo wschodniej budynku? Odpowiedź: Nie wchodzi

Pytanie 1 Czy w zakres wyceny wchodzi układ drogowy z kostki po stronie południowo wschodniej budynku? Odpowiedź: Nie wchodzi OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 18/PN/2015 Z dnia: 04-09-2015r. Nazwa (firma) Zamawiającego SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA Adres Zamawiającego UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.63.46.2016 Zielona Góra, 25 października 2016 r. RISS 3361543 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

UI.EW/ 2227-31/2008 Gdynia, dnia 18.07.2008 r. Dotyczy:,, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni.

UI.EW/ 2227-31/2008 Gdynia, dnia 18.07.2008 r. Dotyczy:,, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni. UI.EW/ 2227-31/2008 Gdynia, dnia 18.07.2008 r. Dotyczy:,, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni. W odpowiedzi na zapytania Wykonawców, wyjaśniamy: Otrzymują wg rozdzielnika Pytanie 5: Prosimy o

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA

POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 10 INSTALACJA DOMOFONOWA POZYCJA 10 Zawartość 11. Opis techniczny... 2 11.1. ZałoŜenia projektowe... 2 11.2. Zakres opracowania... 2 11.3. Dobór systemów... 2 11.4. Opis systemów... 2 11.5. Główne elementy systemu video domofonowego

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika Tarnowskie Góry, 2006-10-25 wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji przeciwpożarowego systemu alarmowego służącego do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Gdańsk, 29.06.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń na VI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania

Zakopane, 2015-03-23. Do uczestników postępowania Zakopane, 2015-03-23 Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie wraz z wykonaniem, dostawą i zainstalowaniem dźwigu osobowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2 tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02 Nr KRS 000 000 2750 NIP: 621-15-36-551 REGON: 000310226 e-mail: spzoz@krotoszyn.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś. Egz. / 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 25-217 Kielce ul. Zagnańska 84a tel (0-41) 361-20-44 ; 361-30-64 NIP 657-172-45-85 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania.

A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i zakres opracowania. Podstawa merytoryczna do opracowania. Remont II piętra w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Słowackiego 19 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Część opisowa DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA. Podstawa prawna opracowania. Przedmiot i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wymiana okien w Domu Studenta Piast Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30.01.2009 r. wg rozdzielnika. WSNHiD.ZP/341-1/08

Poznań, dnia 30.01.2009 r. wg rozdzielnika. WSNHiD.ZP/341-1/08 WSNHiD.ZP/341-1/08 wg rozdzielnika Poznań, dnia 30.01.2009 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę WyŜszej Szkoły Nauk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

EDZ.AW /10 Strona 1 z 5

EDZ.AW /10 Strona 1 z 5 EDZ.AW.242-16/10 Strona 1 z 5 EDZ.AW/78/10 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel: 081-72-44-360, tel/fax:

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Wykaz dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. Działdowskiej 1

Załącznik D. Wykaz dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. Działdowskiej 1 Załącznik D. Wykaz dokumentacji dotyczącej budynku przy ul. Działdowskiej 1 Nr Nazwa dokumentu, teczki, segregatora Data dokumentu Opis dokumentu przekazywanego 1 KsiąŜka obiektu budowlanego nr 1 15.02.1997

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Przepisy związane 3. Rysunki lp. nazwa rysunku Numer rysunku 1. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 PIĘTRO E-01 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1PIĘTRO E-01A 3. INSTALACJE SIŁY

Bardziej szczegółowo

OF /12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12

OF /12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. OF-382-27/12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12 Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/INW/30/12 o udzielenie

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku

O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia roku O D P O W I E D Z I NR 28 z dnia 29.06.2015 roku Dotyczy Branży sanitarnej PYTANIE NR 1 Czy podane przykładowe karty doboru producenta central są obliczone prawidłowo ze względu na zapotrzebowanie mocy

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12,

Pytanie nr 5 Dotyczy: budynków magazynowych nr 12, 14 i 50. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 1.2.1.1. w budynkach magazynowych nr 12, Legionowo, 15 marca 2013 r. L.dz.C-ZPFP-158/121/69/13 Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Legionowo, 18 marca 2013 r. L.dz. C-ZPFP/166/144/69/13

Legionowo, 18 marca 2013 r. L.dz. C-ZPFP/166/144/69/13 Legionowo, 18 marca 2013 r. L.dz. C-ZPFP/166/144/69/13 Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA):

(OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA): ROT-IV.272.1.2.2015 Jelenia Góra, dnia 27 marca 2015 r. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w centrum biurowym Kaskada przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w centrum biurowym Kaskada przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMIANA INSTALACJI SAP 1. Opis techniczny 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w centrum biurowym Kaskada przy

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TYTUŁ : Przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego wraz budowa zadaszenia podwórka wewnętrznego na potrzeby sali rehabilitacyjnej oraz budowa łącznika pomiędzy budynkami wraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie 2: W jakim zakresie przygotować infrastrukturę do montażu multimedialnego ekranu dotykowego? Czy ekrany dostarcza Wykonawca?

Zapytanie 2: W jakim zakresie przygotować infrastrukturę do montażu multimedialnego ekranu dotykowego? Czy ekrany dostarcza Wykonawca? Gdańsk, dnia 12.09.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2013 / S 158-275220 z dnia 16.08.2013, na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12 Projekt techniczny Nazwa inwestycji: Montaż sufitów podwieszanych wraz z montażem lamp oświetlenia, lamp oświetlenia nocnego w korytarzach na poziomie 100, 200, 300, 400 w budynku Wydziału Mechanicznego

Bardziej szczegółowo

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POśARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54. Ogólna charakterystyka systemu: Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 tys. euro na Wykonanie robót budowlanych obejmujących przykrycie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż.

Uniwersytet Gdański. Sopot ul. Armii Krajowej 101. ul. Bażyńskiego 1 80-952 Gdańsk. elektryczna. nr upr. 5753/GD/94 mgr inż. Nazwa opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Przystosowania klatek schodowych do obowiązujących przepisów p.poż. Oddymianie i oświetlenie awaryjne. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r.

BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r. BDG.WZP.311.4.2015.29.JG Warszawa, 27 marca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.4.2015.20.JG) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Położenie dedykowanej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz P.B. ARKADY Anna Jankiewicz 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22 m 105 Inwestor: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 Obiekt: Budynek nr 20a

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 04.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.11.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE UMOWA O PRACE PROJEKTOWE Załącznik nr 4 zwana dalej umową, zawarta w dniu... 2008 r. w Gdańsku pomiędzy : Akademia Sztuk Pięknych, 80 836 Gdańsk ul. Targ Węglowy 6, NIP 583-000-93-46 REGON 00275820 Zwaną

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ Zielona Góra, 03.01.2013 r. RA-AI/MS/ 2 /2013 INFORMACJA NR 1 Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

A. SPIS TREŚCI A1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A. SPIS TREŚCI A1. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rozdzielnie elektryczne piętrowe rozbudowa. Tablice elektryczne TA... 3 3. Oświetlenie podstawowe... 3 4. Oświetlenie awaryjne... 3 5. Instalacja gniazd

Bardziej szczegółowo

PB.261-7/2014 Wieliczka, 13.03.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA Zestaw nr 2

PB.261-7/2014 Wieliczka, 13.03.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA Zestaw nr 2 PB.261-7/2014 Wieliczka, 13.03.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA Zestaw nr 2 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu otwartego którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo