PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR"

Transkrypt

1 TOM XIII PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul Stefana śeromskiego 1 działka nr 111, obręb 017 inwestor Filharmonia Świętokrzyska im Oskara Kolberg Kielce Pl Moniuszki B branŝa opracowanie TELETECHNICZNA INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Tom XIII System Sygnalizacji PoŜaru3 OPIS TECHNICZNY3 11 Przedmiot opracowania3 1 Inwestor3 13 Podstawa opracowania projektu3 14 Cel opracowania3 15 Zakres opracowania3 System sygnalizacji alarmu poŝaru4 1 Charakterystyka obiektu4 Zakres zabezpieczenia instalacją SAP4 3 System sygnalizacji poŝaru 5 31 Urządzenia systemu SAP5 3 Organizacja alarmowania6 4 Zasilanie w energię elektryczną6 5 Instalacje przewodowe7 3 System oddymiania7 31 Podstawa opracowania7 3 Instalacje przewodowe9 33 Obliczenia powierzchni czynnej klap oddymiających9 34 Dobór mechanizmów otwierających10 4 Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi11 41 Sterowanie systemami oddymiania w budynku14 4 Sterowanie system odcięć ppoŝ w budynku Sterowanie systemem wentylacji15 44 Sterowanie i monitoring klap ppoŝ w kanałach wentylacji15 45 Sygnalizacja o zagroŝeniu poŝarem15 46 Sterowanie pracą wind Sterowanie drzwiami na drogach ewakuacyjnych15 48 Monitoring do JRG PSP16 5 MontaŜ urządzeń i instalacji16 51 Odbiór robót17 5 Zalecenia dla uŝytkownika18 6 Zestawienie materiałów podstawowych18 Nr P-01 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu Nr P-0 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu 1 Nr P-03 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu 0 Nr P-04 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu +1 Nr P-05 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu + Nr P-06 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu +3 Nr P-07 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu +4 Nr P-08 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu +5 Nr P-09 Instalacja sygnalizacji poŝaru Schemat blokowy Nr P-10 Instalacja sygnalizacji poŝaru Schemat blokowy oddymiania

3 3 Tom XIII System Sygnalizacji PoŜaru 11 Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji poŝaru w inwestycji Budowia Budynku Filharmonii Świętokrzyskiej Inwestycja pod Nazwą Budowa Budynku Międzynarodowego Centrum Kultur Kielce ulstefana śeromskiego 1 na działce nr 111 obręb Inwestor Inwestorem budowy budynku jest: Filharmonia Świętokrzyska im Oskara Kolberga Kielce PlMoniuszki B 13 Podstawa opracowania projektu -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10406r w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU z 006r nr 80 poz563) -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10400r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (DzU z 00r Nr 75, poz 690 z późniejszymi zmianami) -Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji poŝarowej CNBOP Józefów oprac Jerzy Ciszewski -Wymagania stawiane sieci kablowej urządzeń przeciwpoŝarowych w świetle norm i przepisów oprac Janusz Sawicki CNBOP - Józefów 006r -Atesty projektowanych urządzeń -PKN-CEN/TS Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji poŝarowej - Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji" 14 Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest: Projekt lokalnego systemu sygnalizacji poŝaru i sterowania urządzeń bezpieczeństwa poŝarowego obiektu Wskazanie optymalnego sposobu wykonania instalacji Zestawienie urządzeń przewidywanych do instalacji 15 Zakres opracowania Dobranie systemu sygnalizacji poŝaru i oddymiania grawitacyjnego Dobór urządzeń spełniających wymagania alarmowe Wytyczne do sterowania i monitorowania przez system sygnalizacji poŝaru urządzeń związanych z bezpieczeństwem poŝarowym obiektu Wytyczne do integracji z innymi systemami Dobór kabli i wytyczenie tras kablowych dla transmisji sygnałów alarmowych 3

4 4 System sygnalizacji alarmu poŝaru 1 Charakterystyka obiektu Projektowany obiekt to budynek uŝyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego Powierzchnia całkowita 1009,1 m Wysokość 1 m budynek średniowysoki Liczba kondygnacji pięć nadziemne oraz dwie podziemne nie przeznaczone na pobyt ludzi W budynku występują strefy poŝarowe ze względu na funkcje zaliczone do kategorii ZL I, ZL III i ZLV zagroŝenia ludzi Strefy poŝarowe: Obiekt zawiera następujące strefy poŝarowe: strefa poŝarowa nr 1 sala koncertowa z zapleczem strefa poŝarowa nr foyer główne i boczne, biura strefa poŝarowa nr 3 - hotel, część garderobiana strefa poŝarowa nr 4 poziom pomieszczenia garaŝu podziemnego strefa poŝarowa nr 5 poziom pomieszczenia garaŝu podziemnego strefa poŝarowa nr 6 poziom pomieszczenia garaŝu podziemnego strefa poŝarowa nr 7 poziom pomieszczenia pompowni poŝarowej strefa poŝarowa nr 8 poziom 1 pomieszczenia garaŝu podziemnego strefa poŝarowa nr 9 poziom 1 pomieszczenia archiwum strefa poŝarowa nr 10 poziom 1 pomieszczenia ustroje akustyczne strefa poŝarowa nr 11 poziom 1 pomieszczenia stacji trafo 1 strefa poŝarowa nr 1 poziom 1 pomieszczenia stacji trafo strefa poŝarowa nr 13 poziom 1 pomieszczenia liczników 1 strefa poŝarowa nr 13 poziom 1 pomieszczenia liczników Zabezpieczenia techniczne ppoŝ czynne budynku: ainstalacja sygnalizacji poŝaru (ochrona całkowita) binstalacja oddymiająca: grawitacyjna w klatkach schodowych K-1, K-, K-3, K-4 i foyer główne i boczne oraz mechaniczna szybu windy W1 cinstalacja tryskaczowa: w garaŝu ddźwiękowy system ostrzegawczy eautomatyka bram poŝarowych w garaŝu fprzejścia przewodów wentylacyjnych przez ściany i stropy na granicy stref poŝarowych zabudowane klapami ppoŝ z siłownikami elektrycznymi 30VAC Zakres zabezpieczenia instalacją SAP Budynek w całości zabezpieczony będzie systemem sygnalizacji poŝaru (SSP) Ochronie podlegają wszystkie przestrzenie, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia techniczne, biurowe i socjalne z wyłączeniem toalet i pomieszczeń sanitarno-higenicznych Wszystkie pomieszczenia nadzorowane będą przez automatyczne czujki oraz ręczne ostrzegacze poŝaru Ze względu na charakter zagroŝenia poŝarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie przewidziano zastosowanie jako podstawowych czujek dymu oraz liniowych czujek dymu Zastosowane czujki dymu powinny wykazywać przydatność wg testów poŝarowych od FT1 do FT5 W pomieszczeniach, w 4

5 5 których w warunkach naturalnych wystąpi czynnik dymu (np kuchenki) przewidziano czujki temperaturowe 3 System sygnalizacji poŝaru Instalacja sygnalizacji poŝaru została zaprojektowana w oparciu o centralkę mikroprocesorową współpracującą z urządzeniami analogowymi adresowalnymi System sygnalizacji poŝaru mikroprocesorowy, umoŝliwia osiągnięcie bardzo wysokiej czułości i niezawodności pracy instalacji dzięki zastosowaniu w module centrali szybkich procesorów najnowszej generacji, pracujących w oparciu o unikalne algorytmy, analizujące spływające z detektorów informacje o aktualnym stanie chronionych pomieszczeń System umoŝliwia równieŝ wykorzystanie pełnego pakietu funkcji programowych oraz funkcji obsługowo-eksploatacyjnych Instalacja sygnalizacji poŝaru została zaprojektowana w oparciu o urządzenia systemu zabezpieczeń firmy BOSCH z centralką typu FPA5000 Centralka FPA 5000 marki Boch: -pracuje w systemie adresowalnym tzn umoŝliwiającym identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej -podłączone urządzenia pracują w liniach dozorowych w formie pętli (linie typu A), które umoŝliwiają bezprzerwową pracę systemu w przypadku przerwy na linii oraz w przypadku zwarcia -posiada pamięć buforową alarmów -za pomocą czterowierszowego wyświetlacza ciekłokrystalicznego przedstawia uŝytkownikowi pełną informację dotyczącą stanu systemu oraz zaistniałych zdarzeń z podaniem tekstowego opisu elementu i/lub strefy i jednoczesnym wydrukiem komunikatu przez drukarkę -umoŝliwia podłączenie adresowalnych modułów liniowych sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych współpracujących z systemem ppoŝ -umoŝliwia podłączenie adresowalnych modułów liniowych z odgałęzieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych -umoŝliwia blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas lub na stałe -jest przygotowana do współpracy ze stacją monitorującą do PSP -automatycznie wykonuje procedury testujące i automatycznie przedstawia raport o występujących uszkodzenia 31 Urządzenia systemu SAP Projektowana instalacja zostanie podłączona do 13 linii dozorowych typu A, do których będą podłączone adresowalne czujki i ręczne ostrzegacze poŝaru oraz liniowe moduły kontrolnosterujące przeznaczone do uruchamiania na sygnał z centrali urządzeń alarmowych i przeciwpoŝarowych oraz do monitorowania urządzeń związanych z bezpieczeństwem poŝarowym obiektu opisanych w punkcie 6 opracowania Projektuje się centralkę z dwoma kontrolerami głównymi zlokalizowaną na poziomie 0 w pomieszczeniu recepcji nr 0/48 wyposaŝoną w wewnętrzne pole obsługi oraz drukarkę Rozmieszczenie czujek, ręcznych ostrzegaczy poŝaru i modułów liniowych przedstawiono na załączonych do dokumentacji rysunkach Projektowane urządzenia instalacji SSP: 5

6 6 -czujki optyczno-termiczna dekoracyjna dymu, analogowe, adresowalne z izolatorem FAP- OT 40 -liniowa czujka dymu z reflektorem pryzmowym - DOP-40R -czujki temperatury, analogowe, adresowalne - FAH-T 40 -ręczny ostrzegacz poŝarowy, adresowalny - FMC-10-DM-G-R -moduł linii konwencjonalnej - NBK 100LSN -sterownik sygnalizatorów - FLM-40-NAC -moduł sterujący niskonapięciowy 1-wyj NO/NC - FLM-40-RLV1 -moduł sterujący wysokonapięciowy -wyj NO/NC - FLM-40-RHV-S -moduł monitorujący -wej FLM-40-I dodatkowo: -wskaźnik zadziałania -MPA -sygnalizator optyczny wewnętrzny typu BL00 Zaprojektowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty wraz z załącznikami dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpoŝarowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej w Józefowie Centrala sygnalizacji poŝaru oraz ręczny ostrzegacz poŝaru posiadają świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP 3 Organizacja alarmowania Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi moŝliwość weryfikacji w ściśle określonym czasie czy zdarzenie : - stanowi powaŝne zagroŝenie, wymagające interwencji straŝy, - moŝe być zlikwidowane za pomocą podręcznych środków gaśniczych, - jest wynikiem fałszywego zadziałania czujki Projektuje się stopnie alarmowania : 1 stopień : zadziałanie automatycznej czujki wywołuje alarm w centrali i powoduje odliczanie czasu T1 na potwierdzenie obecności obsługi, dając czas obsłudze max30 sekund Po potwierdzeniu alarmu I stopnia następuje odmierzanie czasu T (max3min) przeznaczonego na sprawdzenie stanu pomieszczenia, w którym zadziałała czujka Osoba ma czas na powrót i skasowanie w centralce alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe potwierdzenie alarmu naciskając ROP znajdujący się najbliŝej pomieszczenia w którym rozwija się poŝar Po przekroczeniu zadanego czasu oczekiwania systemu na potwierdzenie lub skasowanie alarmu, centralka sama potwierdza alarm i uruchamia sygnalizatory optyczno-akustyczne stopień : nie potwierdzenie przez obsługę alarmu, nie skasowanie czujki w alarmie I stopnia, lub zadziałanie ręcznego ostrzegacza poŝarowego powoduje wywołanie alarmu II stopnia przez centralę W/w stopień stosowany jest równieŝ przy braku ciągłego dozorowania centralki przez obsługę 4 Zasilanie w energię elektryczną Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemów projektuje się zasilanie central sygnalizacji poŝaru z dwóch odrębnych źródeł energii elektrycznej 6

7 7 -z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego 30V AC -z baterii akumulatorów, które automatycznie przejmują zasilanie w energię systemu SAP w przypadku zaniku prądu przemiennego Pojemność baterii zapewnia 30-godzinną pracę systemu (przy załoŝeniu, Ŝe istnieje słuŝba serwisowa) w stanie dozoru oraz 0,5-godzinną w przypadku alarmu Główne źródło zasilania dla instalacji sygnalizacji poŝarowej powinno być wyposaŝone w specjalnie przewidziane dla niej zabezpieczenie, zainstalowane przed przeciwpoŝarowym wyłącznikiem prądu 5 Instalacje przewodowe Linie dozorowe (pętlowe) naleŝy wykonać przewodem teletechnicznymi w powłoce z polwinitu samogasnącego typu YnTKSYekw1xx1,0 Linie sterowania dźwiękowym systemem ostrzegawczym oraz zasilające sygnalizatory optyczne zaprojektowano kablem typu HTKSH1xx1,0 PH90 Linie sterowania i monitorowania klap ppoŝ w kanałach wentylacji bytowej działające na zasadzie przerwy prądowej zaprojektowano kablem typu YDY4x1,0 Linie sterowania odłączeniem wentylacji, odblokowywaniem drzwi oraz sterowania windami przeznaczenia ogólnego zaprojektowano przewodem typu YDYx1,0 Linie sterowania i monitorowania systemem mechanicznego oddymiania zaprojektowano kablem typu HDGsx1,0 PH90 Linie sterowania bramami ppoŝ, zaprojektowano kablami typu HDGsx1,0 PH90 3 System oddymiania 31 Podstawa opracowania I Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 00 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz U Nr 75, poz [Klatki schodowe] W budynkach: aniskim (N), zawierającym strefę poŝarową ZL II, bśredniowysokim (SW), zawierającym strefę poŝarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, cniskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę poŝarową PM o gęstości obciąŝenia ogniowego powyŝej 500 MJ/m lub pomieszczenie zagroŝone wybuchem, naleŝy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposaŝone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub słuŝące do usuwania dymu IIPN-B :001 Ochrona przeciwpoŝarowa budynków Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania Projekt architektoniczny przewiduje instalacje oddymiające uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu w obudowanych klatkach schodowych stanowiących drogi ewakuacyjne oraz w foyer głównym i bocznym a)w klatkach schodowych klapy dymowe w połaci dachowej b)w foyer klapy dymowe w połaciach przeszklonych o łącznej powierzchni geometrycznej 11,7 m² ( 1% łącznej powierzchni rzutu holu wejściowego, antresoli i komunikacji otwartej na przestrzeń foyer) Projektuje się uruchomienie instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymu i ciepła w sposób automatyczny poprzez zadziałanie czujki dymu zainstalowanej w systemie 7

8 8 sygnalizacji poŝaru oraz w sposób ręczny poprzez uruchomienie ręcznych ostrzegaczy poŝaru lub przycisków oddymiania zainstalowanych w systemie oddymiania Projektuje się uruchomienie instalacji grawitacyjnego oddymiania poprzez zainstalowane w klapach napędy elektryczne Do realizacji funkcji usuwania dymu i ciepła projektuje się zastosowanie urządzeń firmy D+H Mechatronic Dingfelder+Kern GmbH W skład systemu wchodzą: -centrala sterowania systemem oddymiania 3-grupowa typu RZN4316-E6 -centrala sterowania systemem oddymiania -grupowa typu RZN4404-M -przyciski oddymiania RT-4-PL -napędy zębatkowe typu ZA-81/1000 -napędy zębatkowe typu ZA-81/1000 tandem -napędy łańcuchowe typu KA-50/600 -napędy drzwiowe DDS50/500 dodatkowo: -moduł przekaźnikowy TM-41 -przyciski przewietrzania LT-43U-SD -kontaktrony Projektowane urządzenia posiadają certyfikaty wraz z załącznikami dopuszczające wyroby do stosowania w ochronie przeciwpoŝarowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej w Józefowie Lokalizacja central Projektowane centralki typu RZN4404-M systemu odymiania klatek schodowych zlokalizowane będą na ostatniej kondygnacji klschodowej Centralka oddymiania pracować będzie w opcji 1 linia grupy Projektowana centralka typu RZN4316-E6 systemu odymiania foyer zlokalizowana będzie na poziomie 0 w pomieszczeniu 0/07 Centralka oddymiania pracować będzie w opcji 1 linia 3 grupy Do kaŝdej z central, projektuje się dodatkowy moduł przekaźnikowy typu TM-41 zawierający dwa styki bezpotencjałowe: alarmu i uszkodzenia Styk stanu alarmu i uszkodzenia będzie umoŝliwiał monitorowanie stanu central oddymiania przez system sygnalizacji poŝaru Projektuje się równieŝ dodatkowo kontaktrony do monitorowania stanu klap systemu oddymiania Informacja o zadziałaniu (otwarciu klap) lub uszkodzeniu elementów systemu oddymiania przekazywana będzie do centrali SSP poprzez wejścia liniowych modułów sterowniczych W celu wykorzystania klap systemu oddymiania do celów przewietrzania klatki schodowej i foyer, projektuje się dodatkowo przyciski przewietrzania typu LT-43U-SD ze wskaźnikiem stanu otwarcia Przyciski zlokalizowane będą przy centralach oddymiania Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemów oddymiania projektuje się zasilanie z dwóch odrębnych źródeł energii elektrycznej: z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego 30V AC 8

9 9 z baterii akumulatorów, które automatycznie przejmują zasilanie w energię systemu SAP w przypadku zaniku prądu przemiennego Pojemność baterii zapewnia 30-godzinną pracę systemu (przy załoŝeniu, Ŝe istnieje słuŝba serwisowa) w stanie dozoru oraz 0,5-godzinną w przypadku alarmu Centrale naleŝy przyłączyć do tablicy odbiorów poŝarowych na oddzielnym zabezpieczeniu 3 Instalacje przewodowe Zaprojektowano instalacje przewodami teletechnicznymi typu: YnTKSY4xx0,8 - linie przycisków oddymiania, YnTKSYXX0,8 - linie przycisków przewietrzania, HDGs3x1,5 (3x4,0 PH30 - linia zasilania napędów, spełniające wymogi określone przez producentów urządzeń 33 Obliczenia powierzchni czynnej klap oddymiających Zgodnie z PN-B :001 punkt 41 : Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz na klatce schodowej budynków niskich i średniowysokich powinna wynosić co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej, a w budynkach wysokich-nie mniejsza niŝ 75% Powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie moŝe być mniejsza niŝ 1,0 m w budynkach niskich i średniowysokich i 1,5 m w budynkach wysokich Zgodnie z PN-B :001 punkt 6 : W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych naleŝy przewidzieć odpowiednią liczbę otworów, przez które przedostaje się powietrze uzupełniające, umiejscowione w dolnych częściach pomieszczenia Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być co najmniej o 30% większa niŝ suma geometrycznych powierzchni wszystkich klap dymowych w odniesieniu do powierzchni przestrzeni poddachowej wydzielonej kurtynami dymowymi dachu o największej czynnej powierzchni zainstalowanych klap MoŜliwe jest tu wliczenie okien w dolnej części pomieszczenia oraz drzwi, które w przypadku poŝaru dadzą się otworzyć od zewnątrz Na podstawie obliczeń i doboru otworów do oddymiania i napowietrzania, wykonanych w projekcie architektonicznym, przyjmuje się niŝej wymienione wartości: Jm K-1 K- K-3 K-4 FOYE R Powie r z c h n i a komunik a c j i do odd ymiania 5, 19,0 31, 17,9 60, 0 Współc z y n n i k odd ymiania % Oblic z e ni owa powie r z c h n i a m² 1,6 0,95 1,56 0,89 5 6, c z yn n a odd ymiania Wymagan a powie r z c h n i a m² 1,6 1,0 1,56 1,0 6, c z yn n a odd ymiania Powie r z c h n i a cz y n n a m² 1,31 1,04 1,69 1,04 7,0 p r o p o n owa n e j klap y do odd ymiania Wymia r y geome t r y c z n e klap y do odd ymiania m klap a Mer c o r Pr o lig h t Plus klap a Mer c o r Pr o ligh t Plus klap a Mer c o r Pr o ligh t Plus kla p a Mer c o r Pr o ligh t Plus Okn a w pasi 9

10 1 Całkowi t a pow geome t r y c z n a o two r ó w Współc z y n n i k napowie t r z a n i a Wymagan a powie r z c h n i a napowie t r z a n i a Wymia r y o two r u do napowie t r z a n i a 1,0x1, 1,0x1, 1,0x,0 1,0x1, e 5 z dys zą z dys zą z dys zą świe z dys zą kie r u ją kie r u jąc kie r u jąc t li k kie r u ją cą) cą) ą) ą) owy m m² 1,5 1,,0 1, 11,7 m² 1,5x13= 1,95 m² 1,0x,0=,00 d r zwi ,3 1,x13= 1,56 1,0x3,0= 3,00 d r zwi,0x13=,6 0,9x 3,0=,70 ok no 1,x13=1,56 0,9x,0= 1,80 d r zwi 11,7 x1,3 =15, 3x1, 7x3, 0=15,3 3x d r z wi Uwaga: Powierzchnia czynna klap dymowych dla klschodowych została dobrana z katalogu producenta klap Mercor W przypadku zastosowania klap o tym samym wymiarze ale innego producenta naleŝy zweryfikować obliczenia 34 Dobór mechanizmów otwierających Dla klapy do oddymiania: Siła napędu dla klapy do oddymiania i napowietrzania: max cięŝar klapy - ok 95kg obciąŝenie od wiatru - ok 10kg/ m² obciąŝenie od śniegu ok 15kg/ m² obliczeniowa masa dla okna wynosi (95kg+0,0kg+30,0kg) : = 7,5kg co odpowiada sile ok70n Dla okien do napowietrzania otwieranych uchylnie do wewnątrz: Siła napędu dla okien napowietrzania: max cięŝar okna - ok50kg obciąŝenie od wiatru - ok 5kg/ m² obciąŝenie od śniegu 0kg (połoŝenie okna w pionie) obliczeniowa masa dla okna wynosi (50kg+67,5kg) : = 58,7kg co odpowiada sile ok 600N Dla drzwi do napowietrzania otwieranych na zewnątrz: Siła napędu dla drzwi do napowietrzania: max cięŝar drzwi - ok70kg obciąŝenie od wiatru - ok 5kg obciąŝenie od śniegu 0kg (połoŝenie okna w pionie) obliczeniowa masa dla drzwi wynosi (70kg+5kg) : = 47,5kg co odpowiada sile ok500n Na podstawie powyŝszych obliczeń dla klap do oddymiania dobiera się napędy zębatkowe pojedyncze i tandemowe o wysięgu 1000mm i nominalnej sile docisku 800N 10

11 1 Do otwierania okien do napowietrzania dobiera się napęd łańcuchowy o wysięgu 600mm, o nominalnej sile docisku x300n Do otwierania drzwi, projektuje się wyposaŝenie ich w napęd elektryczny łańcuchowy o nominalnej sile docisku 500N, sterowany automatycznie z centrali oddymiania z blokadą drzwi w pozycji otwartej pod kątem 90 Napęd nie jest na stałe zamocowany do skrzydła drzwi co umoŝliwia normalne ręczne ich otwierania Drzwi naleŝy wyposaŝone w zamki kulowe Drzwi podwójne naleŝy wyposaŝyć dodatkowo w regulatory kolejności zamykania (mechaniczne lub elektryczne) W przypadku gdy drzwi będą zamykane na zamek, naleŝy zapewnić automatyczne ich zwalnianie przez system oddymiania, poprzez zastosowanie elektrozwory Elektrozwora powinna być rewersowa (stale pod napięciem brak napięcia zwalnia elektrozworę) 4 Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi Projekt przewiduje moŝliwość sterowania i monitorowania urządzeń związanych z bezpieczeństwem poŝarowym obiektu poprzez załączenie przycisku oraz automatycznie poprzez zadziałanie czujki i zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzeń zgodnie z zaprogramowanymi funkcjami logicznymi Do realizacji funkcji sterowniczych przyjęto zastosowanie elementów sterowania i kontroli montowanych bezpośrednio w pętlach dozorowych oraz kart wyjść przekaźnikowych zainstalowanych w centrali Przyjęto realizacje niŝej wymienionych funkcji: -załączenie oddymiania grawitacyjnego na klatkach schodowych -załączenie oddymiania mechanicznego w szybie windy W1 -załączanie i kontrola dźwiękowego systemu ostrzegawczego -odłączanie zespołów nawiewno wyciągowych -zamknięcie klap ppoŝ w kanałach wentylacji i monitoring ich stanu -zamknięcie bram ppoŝ na granicy stref -odblokowanie drzwi objętych kontrolą dostępu na drogach ewakuacyjnych -wysterowanie do poziomu parteru i unieruchomienie urządzeń dźwigowych -monitoring sygnałów alarmowych i technicznych instalacji tryskaczowej (opcja) -monitoring sygnałów do JRG PSP Przydział funkcji sterowniczych i kontrolnych przedstawia poniŝsza tabela: L p O k r e ś l e n i e ODDYMIANIE 1 Załąc ze nie odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kla t k a sc h o d owe j K- 1 Moni t o r i n g o twa r c i a klap y odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K- 1 3 Moni t o r i n g s t a n u cen t r a l i odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K- 1 4 Załąc ze nie odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kla t k a sc h o d owe j K- 5 Moni t o r i n g o twa r c i a klap odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K- 6 Moni t o r i n g s t a n u cen t r a l i odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K- Symbo l wg PB ODG1 MKO1 MODG1 ODG MKO MODD 7 Załąc ze nie odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kla t k a ODG3 U W A G I 11

12 1 sc h o d owe j K- 3 8 Moni t o r i n g o twa r c i a klap odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K- 3 9 Moni t o r i n g s t a n u cen t r a l i odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K Załąc ze nie odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kla t k a sc h o d owe j K Moni t o r i n g o twa r c i a klap odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K- 4 1 Moni t o r i n g s t a n u cen t r a l i odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K- 4 MKO3 MODD3 ODG4 MKO4 MODD4 13 Załąc ze nie odd ymiania g r awi t a c y j n e g o f o y e r ODG 14 Moni t o r i n g o twa r c i a klap odd ymiania g r awi t a c y j n e g o f o y e r 15 Moni t o r i n g s t a n u cen t r a l i odd ymiania g r awi t a c y j n e g o f o y e r 16 Załąc ze nie odd ymiania mechanic z n e g o w s z y bie wind y W1 17 Moni t o r i n g odd ymiania mechani c z n e g o w sz y bie wind y W1 DZWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY 18 Załąc ze nie dźwiękowego s ys t em u os t r z e g a w c z e g o (linie wgp r o j DSO) 19 Moni t o r o w a nie s t a n u za sila nia pod s t a w owe g o 30 V AC MKO MODD ODM1 MODM1 DSO MDSO1 0 Moni t o r o w a nie s t a n u za sila nia r e z e r w b a t e r i i MDSO ak umula t ODCIĘCIA POśAROWE 1 Zamknięcie b r am y ppoŝ w ga r aŝu poziom - BG1 Załąc ze nie s yg n a li z a c j i op t y c z n e j zamknięcia b r am y ppoŝ BG1 3 Zamknięcie b r am y ppoŝ w ga r aŝu poziom - BG 4 Załąc ze nie s yg n a li z a c j i op t y c z n e j zamknięcia b r am y ppoŝ BG 5 Zamknięcie b r am y ppoŝ w ga r aŝu poziom - BG3 6 Załąc ze nie s yg n a li z a c j i op t y c z n e j zamknięcia b r am y ppoŝ BG3 7 Zamknięcie b r am y ppoŝ w ga r aŝu poziom - BG4 8 Załąc ze nie s yg n a li z a c j i op t y c z n e j zamknięcia b r am y ppoŝ BG4 9 Zamknięcie b r am y ppoŝ w ga r aŝu poziom - BG5 30 Załąc ze nie s yg n a li z a c j i op t y c z n e j zamknięcia b r am y ppoŝ BG5 31 Zamknięcie b r am y ppoŝ w ga r aŝu poziom - 1 BG6 3 Załąc ze nie s yg n a li z a c j i op t y c z n e j zamknięcia b r am y ppoŝ BG6 33 Zamknięcie b r am y ppoŝ w ga r aŝu poziom - 1 BG7 DRZWI 34 Odblok owa nie d r zwi ob ję t y c h kon t r o lą dos tępu poziom - H1 H H3 H4 H5 H6 KD01- KD 1

13 Odblok owa nie d r zwi ob ję t y c h kon t r o lą dos tępu poziom - 1 Odblok owa nie d r zwi ob ję t y c h kon t r o lą dos tępu poziom 0 37 Odblok owa nie d r zwi ob ję t y c h kon t r o lą dos tępu poziom Odblok owa nie d r zwi ob ję t y c h kon t r o lą dos tępu poziom + 39 Odblok owa nie d r zwi ob ję t y c h kon t r o lą dos tępu poziom +3 DŹWIGI 40 St e r o w a n i e dźwigu os ob owe g o W1 41 St e r o w a n i e dźwigu os ob owe g o W 4 St e r o w a n i e dźwigu os ob owe g o W3 43 St e r o w a n i e dźwigu os ob owe g o W4 ZESPOŁY NAWIEWNO-WYCIĄGOWE I KLAPY PPOś 4 4 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW10 po ziom Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW1 poziom 0 46 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW poziom 0 47 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW3 poziom 0 48 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW4 poziom 0 49 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW5 po zi om 0, +1, Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW7 po zi om 0, +1, + 51 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW9 po zi om 0, +1, +, +3, +4 5 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CN1 poziom 0 53 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW6 poziom + 54 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW8 poziom +3, 55 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CW poziom - 1,- 56 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CW poziom - 1,- KD03 - KD07 KD08 - KD17 KD18- KD5 KD7 - KD3 KD6,33,3 4 DZ1 DZ DZ3 DZ4 CNW10 CNW1 CNW CNW3 CNW4 CNW5 CNW7 CNW9 CN1 CNW6 CNW8 CW CW3 57 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CW CW4 poziom - 1,- KLAPY PPOś w KANAŁACH WENTYLACJI BYTOWEJ 58 Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e KP01- KP06 13

14 1 wen t y l a c j i poziom - 59 Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e wen t y l a c j i poziom Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e wen t y l a c j i poziom 0 61 Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e wen t y l a c j i poziom +1 6 Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e wen t y l a c j i poziom + 63 Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e wen t y l a c j i poziom Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e wen t y l a c j i poziom Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e wen t y l a c j i poziom +5 MONITORING 66 Moni t o r i n g s t a n u zasil a c z a bu f o r o w e g o 4 V DC 67 Moni t o r i n g s t a n u zasil a c z a bu f o r o w e g o 4 V DC 68 Moni t o r i n g s t a n u zasil a c z a bu f o r o w e g o 4 V DC 69 Cen t r a l a czu j n i k ów gazu w ko t ł owni (op c j a ) 70 Sygn ał poŝa r ogól n y 71 Sygn ał us z k o d z e n i e MONITORING do PSP 7 Sygn ał y s t r e f o w e (ilości do uzg o d nienia ) KP07 - KP37 KP38 - KP66 KP67 - KP84 KP95 - KP99 KP85,Kp101- Kp115 KP1 - KP14 KP86 - Kp90 KP91- KP100 KP116- KP11 KP93 - KP94 ZAS1 ZAS ZAS3 GAZEX Uwaga: w projekcie przewidziano rezerwową pętlę dozorową jako opcję do monitorowania instalacji tryskaczowej za pomocą wejść liniowych modułów sterowniczych 41 Sterowanie systemami oddymiania w budynku Projekt architektoniczny przewiduje dwa systemy oddymiania: agrawitacyjny na klatce schodowych i foyer bmechaniczny w szybie windy W1 Załączanie systemu oddymiania grawitacyjnego będzie realizowane poprzez wyjścia modułów sterowniczych zainstalowanych w pętlach dozorowych Linia będzie nadzorowana przez system oddymiania Załączanie zespołu wentylacyjnego do celów oddymiania mechanicznego będzie realizowane w szafie automatyki wentylacji poprzez wydzielony układ przeznaczony wyłącznie do celów sterowań ppoŝ 14

15 1 Kontrola stanu systemu oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego będzie realizowane poprzez wejścia modułów sterowniczych zainstalowanych w pętlach dozorowych Uwaga: Projekt instalacji oddymiania mechanicznego stanowi odrębne opracowania Uruchomienie oddymiania powinno następować w przypadku zadziałanie czujki (alarm I stopnia) lub uruchomienie ręcznego ostrzegacza poŝarowego (alarm II stopnia) 4 Sterowanie system odcięć ppoŝ w budynku Projekt przewiduje sterowania odcięć poŝarowych na granicy stref poŝarowych (bramy ppoŝ), zainstalowanych na poziomie -1 i -, w przypadku wykrycia zagroŝenia poŝarowego przez systemie SSP Automatyczne zamknięcie bram następować będzie po uaktywnieniu elementów liniowych systemu sygnalizacji poŝaru z przyporządkowanych stref poŝarowych, poprzez wyjścia programowalnych liniowych modułów sterowniczych Stan zamknięcia bram sygnalizowany będzie przez sygnalizatory optyczne Sygnalizatory optyczne zasilane będą z dodatkowych zewnętrznych zasilaczy 4V DC Zasilanie i sterowania tych sygnalizatorów następować będzie poprzez wyjścia programowalnego liniowych modułu sterowniczych Stan zasilaczy będzie monitorowany przez system sygnalizacji poŝaru 43 Sterowanie systemem wentylacji Projekt przewiduje odłączanie wentylacji mechanicznej w przypadku wykrycia zagroŝenia poŝarowego w systemie SAP poprzez wyjścia programowalnych liniowych modułów sterowniczy Odłączanie zespołów wentylacji bytowej będzie realizowane w szafach automatyki wentylacji poprzez wydzielone układy niskonapięciowe stykowe, przeznaczone wyłącznie do celów sterowań ppoŝ Uwaga: NaleŜy dostosować istniejącą automatykę wentylacji do potrzeb sterowania wentylacji z systemu sygnalizacji poŝaru 44 Sterowanie i monitoring klap ppoŝ w kanałach wentylacji Projekt przewiduje sterowanie klapami ppoŝ w kanałach wentylacji bytowej w przypadku wykrycia zagroŝenia poŝarowego przez system SSP i realizacji funkcji przyporządkowanej wyjściom programowalnych linowych modułów sterowniczych W czasie normalnej eksploatacji systemu wentylacji, przeciwpoŝarowe klapy odcinające KP pozostają otwarte w pozycji oczekiwania W przypadku poŝaru w celu wydzielenia strefy objętej poŝarem, KP zostają zamknięte - przechodzą do pozycji bezpieczeństwa Dzięki temu pozostałe strefy są zabezpieczone przed przedostaniem się poŝaru poprzez przewody wentylacyjne Klapy działają na zasadzie przerwy prądowej i sterowane będą poprzez wyjścia liniowych modłów sterowniczych Stan wyłączników krańcowych wszystkich klap ppoŝ w kanałach wentylacji monitorowany będzie w systemie sygnalizacji poŝaru, za pośrednictwem wejścia liniowych modłów sterowniczych 45 Sygnalizacja o zagroŝeniu poŝarem Projekt przewiduje realizacji selektywnego (w zagroŝonej strefie poŝarowej) powiadamiania uŝytkowników obiektu na wypadek powstania poŝaru poprzez załączenie dźwiękowego 15

16 1 systemu ostrzegawczego Sterowania DSO następować będzie poprzez wyjścia programowalnego przekaźnikowego modułów sterowniczego zainstalowanego w centrali SAP Ciągłość obwodu linii sterowniczych będzie kontrolowana poprzez interfejs systemu DSO Informacja o uszkodzeniu dźwiękowego systemu ostrzegawczego przekazywana będzie do systemu sygnalizacji poŝaru poprzez wejście kontrolne liniowych modułów sterowniczych 46 Sterowanie pracą wind W przypadku wystąpienia alarmu poŝarowego niezbędne jest unieruchomienie dźwigów windowych Za realizację powyŝszej czynności odpowiedzialny jest odpowiednio oprogramowany sterownik zarządzające pracą windy Dźwig windowy na sygnał alarmu z liniowego modułu sterowniczego systemu SSP, zostaje sprowadzony na poziom 0 i pozostaje unieruchomionymi, otwartymi drzwiami 47 Sterowanie drzwiami na drogach ewakuacyjnych Projekt przewiduje, w przypadku wykrycia zagroŝenia poŝarowego przez system SSP, odblokowywanie drzwi na drogach ewakuacyjnych, objętych kontrolą dostępu Sterowanie drzwiami będzie się odbywać poprzez wyjścia programowalnych linowych modułów sterowniczych wyzwalanych na sygnał z centrali SAP Linię sterowania naleŝy wpiąć bezpośrednio w obwód zasilania elektrozaczepów drzwiowych 48 Monitoring do JRG PSP Zaprojektowany system posiada moŝliwość wysyłania sygnałów poŝarowych i uszkodzeniowych do JRG PSP Sposób rozwiązania transmisji sygnałów winien zostać uzgodniony przez UŜytkownika obiektu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej StraŜy PoŜarnej 5 MontaŜ urządzeń i instalacji Wykonawca zobowiązany jest do bieŝącej koordynacji międzybranŝowej wszelkich zmian i modyfikacji w realizacji projektów wykonawczych w celu eliminacji ewentualnych kolizji MontaŜ urządzeń i wyposaŝenia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchową, przez uprawnionego instalatora MontaŜ instalacji naleŝy wykonać zgodnie z wymogami norm: -PKN-CEN/TS Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji poŝarowej - Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji" -BN-84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe Instalacje wnętrzowe Wymagania ogólne Linie dozorowe naleŝy prowadzić przewodem YnTKSYekw1xx1,0 w osłonie z rur elektroinstalacyjnych PCV p/t lub n/t w przestrzeni międzystropowej Kable ognioodporne naleŝy montować p/t lub n/t, bezpośrednio do ściany, na uchwytach pojedynczych firmy OBO Bettermann (certyfikowane metalowe kotwy) o takiej samej odporności ogniowej co zastosowany kabel, przy uŝyciu dowolnych tulejek rozporowych stalowych M6 oraz dowolnych wkrętów stalowych M6 o długości nie mniejszej niŝ 60mm w odstępach co 30cm lub w korytach kablowych ognioodpornych Kable tak zamocowane moŝna osłaniać listwą 16

17 1 Zgodnie z zaleceniami CNBOP (pismo nr BA/556/80/58/06 z dn100006) przewody z cechą PH90 mogą być układane w rurkach PCV Całość (kabel + rurka) naleŝy mocować przy pomocy uchwytów OBO 1015 co 30cm Przejścia przez ściany i stropy wykonać w osłonie z rur Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŝarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E l) wymaganą dla tych elementów Przepusty instalacyjne o średnicy powyŝej 4 cm w ścianach i stropach, nie będące elementami oddzielenia przeciwpoŝarowego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E l 60 lub R E l 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E l) tych elementów WyŜej wymienione przepusty naleŝy wypełnione masą ognioodporną spełniająca te same wymagania techniczne co ściany i stropy, w których się znajdują Przy montaŝu urządzeń naleŝy przestrzegać między innymi : 1 zachować odpowiednie odległości czujek od źródła ciepła ( np Ŝarowych opraw oświetleniowych) - min 05 m, w pomieszczeniu gdzie występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem kanały wentylacyjne, w odległości mniejszej niŝ 15 cm od stropu, to odległość czujek od tych elementów równieŝ nie powinna być mniejsza niŝ 05 m, 3 wskaźniki zadziałania umieszczone w czujkach muszą być widoczne przy wejściu do pomieszczenia, 4 dodatkowe wskaźniki zadziałania czujek naleŝy zainstalować na suficie podwieszanym, w najbliŝszej odległości od czujki, w miejscach dobrze widocznych; 5 przyciski naleŝy montować na ścianach na wys ok 1,5 m od podłogi oraz w odległ min 0,5 m od innych urządzeń 6 odstęp poziomy i pionowy czujek od innych urządzeń nie moŝe być mniejszy niŝ 05 m 7 nie moŝna umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciągowej Minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m Stropy perforowane, przez które jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny być zakryte w promieniu min 05 m wokół czujki 8 dodatkowe wskaźniki zadziałania czujek naleŝy zainstalować na suficie podwieszanym, w najbliŝszej odległości od czujki, w miejscach dobrze widocznych; 9 przyciski naleŝy montować na ścianach na wysod 1, do 1,6 m nad podłoga oraz w odległ min 0,5 m od innych urządzeń 1 UWAGI: 1 Przy wykonawstwie instalacji sygnalizacji poŝaru naleŝy uwzględnić wszelkie ewentualne zmiany zastosowane w instalacji wentylacji ( mizachowanie stosownych odległości od kratek i kanałów wentylacyjnych) W przypadku czujek montowanych w przestrzeni międzystropowej, a takŝe nad wszelkimi innymi zamkniętymi przestrzeniami, naleŝy zapewnić otwory rewizyjne umoŝliwiające dostęp do czujek 3 System sygnalizacji poŝaru naleŝy dostosować do obowiązujących wytycznych projektowych i przepisów, w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian budowlanych czy aranŝacyjnych, na etapie wykonywania obiektu - powyŝsze dotyczy w szczególności sufitów podwieszanych 51 Odbiór robót Przed przekazaniem systemu automatycznych urządzeń sygnalizacji poŝaru 17

18 1 do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać: -dokumentację powykonawczą zawierająca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa -waŝne świadectwa dopuszczenia CNBOP na zastosowaną konfigurację systemu -protokóły pomiarów oraz dokonać próbnego uruchomienia systemu sygnalizacji poŝaru Uruchamiający powinien sprawdzić wzrokowo, czy praca została wykonana w sposób zadawalający, czy metody, materiały i elementy zostały uŝyte zgodnie z obowiązującą normą oraz czy dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją Uruchamiający powinien sprawdzić czy: -wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze poŝarowe są sprawne; -informacje przekazywane przez CSP są prawidłowe i czy spełniają wymagania zawarte w dokumentacji; -wszystkie połączenia do poŝarowego alarmowego centrum odbiorczego lub stacji odbiorczej sygnałów pracują, oraz czy sygnały są prawidłowe i zrozumiałe; -urządzenia alarmowe działają zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie; -wszystkie funkcje pomocnicze będą mogły być uruchomione; 5 Zalecenia dla uŝytkownika MontaŜ instalacji powinien być wykonany przez uprawnionego instalatora W pomieszczeniu gdzie zainstalowano centralkę SSP naleŝy umieścić -instrukcję obsługi centralki -instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia alarmu poŝarowego lub uszkodzeniowego -plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojść do pomieszczeń -ksiąŝkę przeglądów okresowych (konserwacji) -wykaz osób powiadamianych UŜytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawcę instalacji osób, które będą obsługiwać system SSP Po przekazaniu systemu do eksploatacji naleŝy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być regularnie kontrolowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej NaleŜy opracować instrukcję kontroli (przeglądów) i obsługi technicznej Celem tej instrukcji powinno być zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji 6 Zestawienie materiałów podstawowych Lp Wyszczególnienie Symbol katalog Ilość Jm UWAGI 1 Cen t r a l a s ys t em u syg n a li z a c j i FPA5000 Bos c h poŝa r u, Kon t r o l e r główn y cen t r a l i ka r t a ad r e s o w a 104 ad r e s y MPC3000 A ADC104 A ADC

19 1 ka r t a ad r e s o w a 51 ad r e s y moduł pę t li dozo r o w e j moduł komunika c y j n y moduł 8 wyjść p r z e k aźni k ow y c h nisk o p rą d ow y c h moduł kon t r o l i ba t e r i i obud owa pod s t a w owa na 10 modułów obud owa za sil a ni a do 4 ba t e r i i r ama mon t aŝowa duŝa r ama mon t aŝowa śred nia zasil a c z 4 V / 6 A LSN 0300A IOS 000 A RML 0008 A BCM 0000A MPH 0010 A MPH 0004 A FBH 0000 A FMH 0000 A UPS d r u k a r k a t e r m ic z n a cen t r a l i THP 00A 1 zes t a w sz y n i kabli 1 kpl połąc z e niowyc h ak umula t o r 40Ah HV40-1V 4 Op t y c z n - t e r m i c z n a czu j k a FAP - OT Bos c h dymu, dek o r a c y j n a 3 Liniowa czu j k a dymu DOP- 40R 11 Polon - Al f a 4 Re f l e k t o r do czu j k i liniowe j E39 - R8 11 Polon - Al f a 5 Czu j k a t em pe r a t u r o w a FAH- T 40 5 Bos c h 6 Ręczn y os t r z e g a c z poŝa r u FMC- 10- DM- 73 Bos c h ad r e s o wa l n y z izola t o r e m G- R 7 Gniazd o czu j k i se r ii 400 MS Bos c h 8 Moduł s t e r u jąc y 1- wyj, z FLM Bos c h izola t o r e m RLV1 - D 9 Moduł s t e r u jąc y - wyj, FLM RHV - 46 Bos c h wys o k o n a pię ciowe z izola t S 10 Moduł moni t o r u jąc y - wej, z FLM I - D 8 Bos c h izola t o r e m 11 Obudowa modułów se r ii FLM Bos c h 1 Moduł linii konwe n c j o n a l n e j NBK 100LSN 11 Bos c h 13 Wsk aźnik zad zi ał a ni a MPA 10 Bos c h 14 Sygna li z a t o r op t y c z n y BL00 1 Bos c h 15 Zasila c z bu f o r o w y z 4 V DC/3,5A 3 MERAWEX ak umula t o r a mi 16 Cen t r a l a sys t em u odd ymiania - 3 g r u p owa / 1 - linia - ba t e r i e ak umula t o r ó w RZN- 416M 1V /1A h 1 D+H 17 Cen t r a l a sys t em u odd ymiania - g r u p owa - ba t e r i e ak umula t o r ó w RZN- 4404M 1V / 7, A h 18 Moduł p r z e k aźni k ow y TM D+H 19 Napęd do klap z kon s o l ami ZA- 81 / D+H 0 Napęd do klap t a n d emowy z ZA- 81 /1000 TM 8 D+H kon s o l ami i wałkiem 1 Napęd d r zwiowy DDS50 / D+H Napęd łańcu c h ow y KA- 3 / D+H BSY- K 3 Pr z y c i s k odd ymiania RT Pl 16 D+H 4 Pr z y c i s k p r z e wie t r z a n i a z LT43U - SD 5 D+H obud ową AP- LT 5 Kabel t e l e t e c h n i c z n y YnTKSYekw1x 3000 mb BITNER x1,0 6 Kabel t e l e t e c h n i c z n y YnTKSY4 x x 0, 8 00 mb BITNER 7 Kabel t e l e t e c h n i c z n y YnTKSY x x 0, 8 10 mb BITNER 8 Kabel bez h a l o g e n ow y HTKSH1xx1,0 00 mb BITN ER 4 8 D+H 19

20 ognio od p o r n y PH90 9 Kabel bez h a l o g e n ow y HDGs x1,0 100 mb BITNER ognio od p o r n y PH90 30 Kabel bez h a l o g e n ow y HDGs3x 4,0 80 mb BITNER ognio od p o r n y PH30 31 Kabel bezh a l o g e n ow y HDGs3x1,5 150 mb BITNER ognio od p o r n y PH30 3 Pr z ewó d elek t r y c z n y YDYx1,0 130 mb BITNER 33 Pr z ewó d elek t r y c z n y YDY4x1,0 700 mb BITNER 34 Rur k a ins t a l a c y j n a / mb RB mb (k omple t n a ) 35 Pus z k a r o z d z i e l c z a z wkład k a 4 ce r amic z n a 36 Masa ognioo d p o r n a us z c z e l n i a ją c a CP611A 1 op PHU MERCOR 0

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania

OPIS TECHNICZNY. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania 23/33 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - instalację wykrywania poŝaru, - instalację oddymiania, - sterowanie i kontrolowanie urządzeń zewnętrznych Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU (Aktualizacja po zmianach budowlanych) Obiekt: II DOM STUDENTA ŁÓDŹ,UL.RODZEŃSTWA FIBAKÓW 2 Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI Łódź, Al. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Dom Dziecka nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej al. Zjednoczenia 34 w Warszawie

Dom Dziecka nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej al. Zjednoczenia 34 w Warszawie OBIEKT: Dom Dziecka nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej al. Zjednoczenia 34 w Warszawie TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMÓW: WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POśARU i ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH OPRACOWAŁ: mgr

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

: Dom Pomocy Społecznej

: Dom Pomocy Społecznej ELEKTROPLAN Wiesław Suchy 37-200 Przeworsk ul. 11-Listopada 10 tel/fax 648 85 12 tel.: 0604 428 229 Projektowanie Nadzór Wykonawstwo Instalacji elektrycznych, strukturalnych monitoringu i antywłamaniowych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10

INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 Zał. II PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PRZEBUDOWY INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POśARU W BUDYNKACH DOMÓW STUDENCKICH DS-5 I DS-10 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Politechnika Gdańska, Osiedle Studenckie DS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym.

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym. Załącznik nr 4 do Umowy Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem podłączonym do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP) Funkcjonalność systemu i procedura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO RARR S.A. BRANśA ELEKTRYCZNA SYSTEM SYGNALIZACJI POśAROWEJ (SSP). INSTALACJA ODDYMIANIA POśAROWEGO. INSTALACJA STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ ORAZ ZABEZPIECZENIA P.POś. BUDYNKU DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ ORAZ ZABEZPIECZENIA P.POś. BUDYNKU DOMU DZIECKA W SUPRAŚLU HIADA Agnieszka K. Kozłowska Ul. Piasta 50/13, 15-044 Białystok Siedziba firmy: Ul. Branickiego 33, 15-206 Białystok Tel./fax. 085 879-91-04, tel. kom. 504-245-045 PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś.

DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW P.POś. Egz. / 6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 25-217 Kielce ul. Zagnańska 84a tel (0-41) 361-20-44 ; 361-30-64 NIP 657-172-45-85 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIE BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Biuro Projektowe SIM Iwona i Sławomir Smyczyńscy s.c. 80-175 Gdańsk, ul. Orzechowa 5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Obiekt : BranŜa: Nazwa opracowania: Faza: Inwestor: Opracowanie: Budynek Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO 1. WSTĘP

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO 1. WSTĘP 1 ODD - 01 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru systemu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Obiekt: RYBITWA Zamawiający: Istniejący Dom Wypoczynkowy Rogowo dz. nr 377 72-330 Mrzezyno Gryfickie Domy

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego przy ul Lumumby 5 w Łodzi 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania Podstawą techniczną stanowią: o podkłady architektoniczno budowlane o koordynacje branŝowe Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w I Domu

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk

Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe. mgr inż. Łukasz Ostapiuk Systemy oddymiania Wybrane zagadnienia projektowe mgr inż. Łukasz Ostapiuk Klatki schodowe Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz. na klatce schodowej budynków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : SYSTEM ODDYMIANIA DZIEDZIŃCA I KL.SCHODOWEJ - SZKOŁA PODSTAWOWA ADRES INWESTYCJI : Dąbrówka INWESTOR : Gmina Dopiewo ADRES INWESTORA : 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c BRANŻA :

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POśAROWEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POśAROWEJ PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POśAROWEJ OBIEKT: CENTRUM EKUMENICZNO ETNOGRAFICZNE W DUBINACH ADRES BUDOWY: DUBINY, UL. SZKOLNA 1, 17-200 HAJNÓWKA DZIAŁKA NR. 676 INWESTOR: GMINA HAJNÓWKA ALEKSEGO

Bardziej szczegółowo

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii

Rodzaje okablowania: linie dozorowe promieniowe (otwarte), nieadresowalne, zakończone opornikiem parametrycznym do końca linii OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POśARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54. Ogólna charakterystyka systemu: Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ H" - INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TYTUŁ : Przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego wraz budowa zadaszenia podwórka wewnętrznego na potrzeby sali rehabilitacyjnej oraz budowa łącznika pomiędzy budynkami wraz

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ:

SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ: SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ: ZałoŜenia 3 Dane wejściowe 3 Opis techniczny 4 ZałoŜenia podstawowe 4 Dobór urządzeń 5 Przycisk ręcznego oddymiania 5 Siłownik 5 Zasilanie podstawowe 5 Zasilanie awaryjne 6

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji.

SPIS TRE Przedmiot opracowania dokumentacji. Zakres opracowania dokumentacji. Podstawa opracowania dokumentacji. SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania dokumentacji. 2. Zakres opracowania dokumentacji. 3. Podstawa opracowania dokumentacji. 4. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatek schodowych. 4.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część szczegółowa Projekt oddymienia klatki schodowej za pomocą okien oddymiających z utworzeniem drogi ewakuacyjnej poza budynek bezpośrednio z klatki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji

2. Zawartość dokumentacji 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej. 5. Opis techniczny instalacji oddymiania. 3. Spis

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY BUDOWIE INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU SAP.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY BUDOWIE INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU SAP. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY BUDOWIE INSTALACJI SYGNALIZACJI POśARU SAP. SPIS TREŚCI: I. Wstęp. 1. Przedmiot i zakres robót. 2. Transport, przyjmowanie i składowanie materiałów.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALCJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Lokalizacja: Opactwo 18, 26-922 Sieciechów, dz. nr 232/2

PROJEKT BUDOWLANY INSTALCJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Lokalizacja: Opactwo 18, 26-922 Sieciechów, dz. nr 232/2 PROJEKT BUDOWLANY SPECJALNEGO OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO INSTALCJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Lokalizacja: Opactwo 18, 26-922 Sieciechów, dz. nr 232/2 wykonał: inŝ. Dariusz Kubat nr upr. GP-II-63/27/75

Bardziej szczegółowo

BUD-SERWIS. 62-510 Konin, ul. MłodzieŜowa 37 tel. 063 246-70-70 NIP: 6651008632 www.sztuba.eu e-mail: miroslaw@sztuba.lm.pl.

BUD-SERWIS. 62-510 Konin, ul. MłodzieŜowa 37 tel. 063 246-70-70 NIP: 6651008632 www.sztuba.eu e-mail: miroslaw@sztuba.lm.pl. BUD-SERWIS 62-510 Konin, ul. MłodzieŜowa 37 tel. 063 246-70-70 NIP: 6651008632 www.sztuba.eu e-mail: miroslaw@sztuba.lm.pl INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula.

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - instalacja oddymiania klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jednostka projektowa: Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna Branża: Faza: Miejsce/data: - PROJEKT BUDOWLANY Wiązowna, 2014-03-31 Temat/Część/Obiekt: Przebudowa budynku położonego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie:

AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA. Zastosowanie: AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA Zastosowanie: Dane techniczne: Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA E INSTALACJA OŚWIETLENIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI SCHODOWEJ NR 4 EP INSTALACJA NAPOWIETRZANIA KORYTARZA EWAKUACYJNEGO I KLATKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy

KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy KLAPY DYMOWE FUMILUX 3000 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR: WE 1488-CPD-0027 z Normą Europejską nr EN-12101 Producent: Eternit Flachdach GmbH / Niemcy FUNKCJA DOŚWIETLENIA FUNKCJA ODDYMIENIA FUNKCJA WENTYLACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej

PROJEKT WYKONAWCZY. System sygnalizacji pożarowej "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

2. Spis tomów projektu elektrycznego

2. Spis tomów projektu elektrycznego KOMPUTEROWEJ oraz REMONT SAL 3, 4, 5, 6 II PIĘTRA E415//006 Projekt wykonawczy str. 1/1. Spis tomów projektu elektrycznego E415/1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE. E415/ - INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE WEWNĘTRZNE -

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo