PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR"

Transkrypt

1 TOM XIII PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul Stefana śeromskiego 1 działka nr 111, obręb 017 inwestor Filharmonia Świętokrzyska im Oskara Kolberg Kielce Pl Moniuszki B branŝa opracowanie TELETECHNICZNA INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Tom XIII System Sygnalizacji PoŜaru3 OPIS TECHNICZNY3 11 Przedmiot opracowania3 1 Inwestor3 13 Podstawa opracowania projektu3 14 Cel opracowania3 15 Zakres opracowania3 System sygnalizacji alarmu poŝaru4 1 Charakterystyka obiektu4 Zakres zabezpieczenia instalacją SAP4 3 System sygnalizacji poŝaru 5 31 Urządzenia systemu SAP5 3 Organizacja alarmowania6 4 Zasilanie w energię elektryczną6 5 Instalacje przewodowe7 3 System oddymiania7 31 Podstawa opracowania7 3 Instalacje przewodowe9 33 Obliczenia powierzchni czynnej klap oddymiających9 34 Dobór mechanizmów otwierających10 4 Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi11 41 Sterowanie systemami oddymiania w budynku14 4 Sterowanie system odcięć ppoŝ w budynku Sterowanie systemem wentylacji15 44 Sterowanie i monitoring klap ppoŝ w kanałach wentylacji15 45 Sygnalizacja o zagroŝeniu poŝarem15 46 Sterowanie pracą wind Sterowanie drzwiami na drogach ewakuacyjnych15 48 Monitoring do JRG PSP16 5 MontaŜ urządzeń i instalacji16 51 Odbiór robót17 5 Zalecenia dla uŝytkownika18 6 Zestawienie materiałów podstawowych18 Nr P-01 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu Nr P-0 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu 1 Nr P-03 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu 0 Nr P-04 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu +1 Nr P-05 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu + Nr P-06 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu +3 Nr P-07 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu +4 Nr P-08 Instalacja sygnalizacji poŝaru Rzut poziomu +5 Nr P-09 Instalacja sygnalizacji poŝaru Schemat blokowy Nr P-10 Instalacja sygnalizacji poŝaru Schemat blokowy oddymiania

3 3 Tom XIII System Sygnalizacji PoŜaru 11 Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji poŝaru w inwestycji Budowia Budynku Filharmonii Świętokrzyskiej Inwestycja pod Nazwą Budowa Budynku Międzynarodowego Centrum Kultur Kielce ulstefana śeromskiego 1 na działce nr 111 obręb Inwestor Inwestorem budowy budynku jest: Filharmonia Świętokrzyska im Oskara Kolberga Kielce PlMoniuszki B 13 Podstawa opracowania projektu -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10406r w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU z 006r nr 80 poz563) -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10400r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (DzU z 00r Nr 75, poz 690 z późniejszymi zmianami) -Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji poŝarowej CNBOP Józefów oprac Jerzy Ciszewski -Wymagania stawiane sieci kablowej urządzeń przeciwpoŝarowych w świetle norm i przepisów oprac Janusz Sawicki CNBOP - Józefów 006r -Atesty projektowanych urządzeń -PKN-CEN/TS Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji poŝarowej - Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji" 14 Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest: Projekt lokalnego systemu sygnalizacji poŝaru i sterowania urządzeń bezpieczeństwa poŝarowego obiektu Wskazanie optymalnego sposobu wykonania instalacji Zestawienie urządzeń przewidywanych do instalacji 15 Zakres opracowania Dobranie systemu sygnalizacji poŝaru i oddymiania grawitacyjnego Dobór urządzeń spełniających wymagania alarmowe Wytyczne do sterowania i monitorowania przez system sygnalizacji poŝaru urządzeń związanych z bezpieczeństwem poŝarowym obiektu Wytyczne do integracji z innymi systemami Dobór kabli i wytyczenie tras kablowych dla transmisji sygnałów alarmowych 3

4 4 System sygnalizacji alarmu poŝaru 1 Charakterystyka obiektu Projektowany obiekt to budynek uŝyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego Powierzchnia całkowita 1009,1 m Wysokość 1 m budynek średniowysoki Liczba kondygnacji pięć nadziemne oraz dwie podziemne nie przeznaczone na pobyt ludzi W budynku występują strefy poŝarowe ze względu na funkcje zaliczone do kategorii ZL I, ZL III i ZLV zagroŝenia ludzi Strefy poŝarowe: Obiekt zawiera następujące strefy poŝarowe: strefa poŝarowa nr 1 sala koncertowa z zapleczem strefa poŝarowa nr foyer główne i boczne, biura strefa poŝarowa nr 3 - hotel, część garderobiana strefa poŝarowa nr 4 poziom pomieszczenia garaŝu podziemnego strefa poŝarowa nr 5 poziom pomieszczenia garaŝu podziemnego strefa poŝarowa nr 6 poziom pomieszczenia garaŝu podziemnego strefa poŝarowa nr 7 poziom pomieszczenia pompowni poŝarowej strefa poŝarowa nr 8 poziom 1 pomieszczenia garaŝu podziemnego strefa poŝarowa nr 9 poziom 1 pomieszczenia archiwum strefa poŝarowa nr 10 poziom 1 pomieszczenia ustroje akustyczne strefa poŝarowa nr 11 poziom 1 pomieszczenia stacji trafo 1 strefa poŝarowa nr 1 poziom 1 pomieszczenia stacji trafo strefa poŝarowa nr 13 poziom 1 pomieszczenia liczników 1 strefa poŝarowa nr 13 poziom 1 pomieszczenia liczników Zabezpieczenia techniczne ppoŝ czynne budynku: ainstalacja sygnalizacji poŝaru (ochrona całkowita) binstalacja oddymiająca: grawitacyjna w klatkach schodowych K-1, K-, K-3, K-4 i foyer główne i boczne oraz mechaniczna szybu windy W1 cinstalacja tryskaczowa: w garaŝu ddźwiękowy system ostrzegawczy eautomatyka bram poŝarowych w garaŝu fprzejścia przewodów wentylacyjnych przez ściany i stropy na granicy stref poŝarowych zabudowane klapami ppoŝ z siłownikami elektrycznymi 30VAC Zakres zabezpieczenia instalacją SAP Budynek w całości zabezpieczony będzie systemem sygnalizacji poŝaru (SSP) Ochronie podlegają wszystkie przestrzenie, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia techniczne, biurowe i socjalne z wyłączeniem toalet i pomieszczeń sanitarno-higenicznych Wszystkie pomieszczenia nadzorowane będą przez automatyczne czujki oraz ręczne ostrzegacze poŝaru Ze względu na charakter zagroŝenia poŝarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie przewidziano zastosowanie jako podstawowych czujek dymu oraz liniowych czujek dymu Zastosowane czujki dymu powinny wykazywać przydatność wg testów poŝarowych od FT1 do FT5 W pomieszczeniach, w 4

5 5 których w warunkach naturalnych wystąpi czynnik dymu (np kuchenki) przewidziano czujki temperaturowe 3 System sygnalizacji poŝaru Instalacja sygnalizacji poŝaru została zaprojektowana w oparciu o centralkę mikroprocesorową współpracującą z urządzeniami analogowymi adresowalnymi System sygnalizacji poŝaru mikroprocesorowy, umoŝliwia osiągnięcie bardzo wysokiej czułości i niezawodności pracy instalacji dzięki zastosowaniu w module centrali szybkich procesorów najnowszej generacji, pracujących w oparciu o unikalne algorytmy, analizujące spływające z detektorów informacje o aktualnym stanie chronionych pomieszczeń System umoŝliwia równieŝ wykorzystanie pełnego pakietu funkcji programowych oraz funkcji obsługowo-eksploatacyjnych Instalacja sygnalizacji poŝaru została zaprojektowana w oparciu o urządzenia systemu zabezpieczeń firmy BOSCH z centralką typu FPA5000 Centralka FPA 5000 marki Boch: -pracuje w systemie adresowalnym tzn umoŝliwiającym identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej -podłączone urządzenia pracują w liniach dozorowych w formie pętli (linie typu A), które umoŝliwiają bezprzerwową pracę systemu w przypadku przerwy na linii oraz w przypadku zwarcia -posiada pamięć buforową alarmów -za pomocą czterowierszowego wyświetlacza ciekłokrystalicznego przedstawia uŝytkownikowi pełną informację dotyczącą stanu systemu oraz zaistniałych zdarzeń z podaniem tekstowego opisu elementu i/lub strefy i jednoczesnym wydrukiem komunikatu przez drukarkę -umoŝliwia podłączenie adresowalnych modułów liniowych sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych współpracujących z systemem ppoŝ -umoŝliwia podłączenie adresowalnych modułów liniowych z odgałęzieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych -umoŝliwia blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas lub na stałe -jest przygotowana do współpracy ze stacją monitorującą do PSP -automatycznie wykonuje procedury testujące i automatycznie przedstawia raport o występujących uszkodzenia 31 Urządzenia systemu SAP Projektowana instalacja zostanie podłączona do 13 linii dozorowych typu A, do których będą podłączone adresowalne czujki i ręczne ostrzegacze poŝaru oraz liniowe moduły kontrolnosterujące przeznaczone do uruchamiania na sygnał z centrali urządzeń alarmowych i przeciwpoŝarowych oraz do monitorowania urządzeń związanych z bezpieczeństwem poŝarowym obiektu opisanych w punkcie 6 opracowania Projektuje się centralkę z dwoma kontrolerami głównymi zlokalizowaną na poziomie 0 w pomieszczeniu recepcji nr 0/48 wyposaŝoną w wewnętrzne pole obsługi oraz drukarkę Rozmieszczenie czujek, ręcznych ostrzegaczy poŝaru i modułów liniowych przedstawiono na załączonych do dokumentacji rysunkach Projektowane urządzenia instalacji SSP: 5

6 6 -czujki optyczno-termiczna dekoracyjna dymu, analogowe, adresowalne z izolatorem FAP- OT 40 -liniowa czujka dymu z reflektorem pryzmowym - DOP-40R -czujki temperatury, analogowe, adresowalne - FAH-T 40 -ręczny ostrzegacz poŝarowy, adresowalny - FMC-10-DM-G-R -moduł linii konwencjonalnej - NBK 100LSN -sterownik sygnalizatorów - FLM-40-NAC -moduł sterujący niskonapięciowy 1-wyj NO/NC - FLM-40-RLV1 -moduł sterujący wysokonapięciowy -wyj NO/NC - FLM-40-RHV-S -moduł monitorujący -wej FLM-40-I dodatkowo: -wskaźnik zadziałania -MPA -sygnalizator optyczny wewnętrzny typu BL00 Zaprojektowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty wraz z załącznikami dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpoŝarowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej w Józefowie Centrala sygnalizacji poŝaru oraz ręczny ostrzegacz poŝaru posiadają świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP 3 Organizacja alarmowania Organizacja alarmowania w systemie SAP daje personelowi moŝliwość weryfikacji w ściśle określonym czasie czy zdarzenie : - stanowi powaŝne zagroŝenie, wymagające interwencji straŝy, - moŝe być zlikwidowane za pomocą podręcznych środków gaśniczych, - jest wynikiem fałszywego zadziałania czujki Projektuje się stopnie alarmowania : 1 stopień : zadziałanie automatycznej czujki wywołuje alarm w centrali i powoduje odliczanie czasu T1 na potwierdzenie obecności obsługi, dając czas obsłudze max30 sekund Po potwierdzeniu alarmu I stopnia następuje odmierzanie czasu T (max3min) przeznaczonego na sprawdzenie stanu pomieszczenia, w którym zadziałała czujka Osoba ma czas na powrót i skasowanie w centralce alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe potwierdzenie alarmu naciskając ROP znajdujący się najbliŝej pomieszczenia w którym rozwija się poŝar Po przekroczeniu zadanego czasu oczekiwania systemu na potwierdzenie lub skasowanie alarmu, centralka sama potwierdza alarm i uruchamia sygnalizatory optyczno-akustyczne stopień : nie potwierdzenie przez obsługę alarmu, nie skasowanie czujki w alarmie I stopnia, lub zadziałanie ręcznego ostrzegacza poŝarowego powoduje wywołanie alarmu II stopnia przez centralę W/w stopień stosowany jest równieŝ przy braku ciągłego dozorowania centralki przez obsługę 4 Zasilanie w energię elektryczną Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemów projektuje się zasilanie central sygnalizacji poŝaru z dwóch odrębnych źródeł energii elektrycznej 6

7 7 -z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego 30V AC -z baterii akumulatorów, które automatycznie przejmują zasilanie w energię systemu SAP w przypadku zaniku prądu przemiennego Pojemność baterii zapewnia 30-godzinną pracę systemu (przy załoŝeniu, Ŝe istnieje słuŝba serwisowa) w stanie dozoru oraz 0,5-godzinną w przypadku alarmu Główne źródło zasilania dla instalacji sygnalizacji poŝarowej powinno być wyposaŝone w specjalnie przewidziane dla niej zabezpieczenie, zainstalowane przed przeciwpoŝarowym wyłącznikiem prądu 5 Instalacje przewodowe Linie dozorowe (pętlowe) naleŝy wykonać przewodem teletechnicznymi w powłoce z polwinitu samogasnącego typu YnTKSYekw1xx1,0 Linie sterowania dźwiękowym systemem ostrzegawczym oraz zasilające sygnalizatory optyczne zaprojektowano kablem typu HTKSH1xx1,0 PH90 Linie sterowania i monitorowania klap ppoŝ w kanałach wentylacji bytowej działające na zasadzie przerwy prądowej zaprojektowano kablem typu YDY4x1,0 Linie sterowania odłączeniem wentylacji, odblokowywaniem drzwi oraz sterowania windami przeznaczenia ogólnego zaprojektowano przewodem typu YDYx1,0 Linie sterowania i monitorowania systemem mechanicznego oddymiania zaprojektowano kablem typu HDGsx1,0 PH90 Linie sterowania bramami ppoŝ, zaprojektowano kablami typu HDGsx1,0 PH90 3 System oddymiania 31 Podstawa opracowania I Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 00 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz U Nr 75, poz [Klatki schodowe] W budynkach: aniskim (N), zawierającym strefę poŝarową ZL II, bśredniowysokim (SW), zawierającym strefę poŝarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, cniskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę poŝarową PM o gęstości obciąŝenia ogniowego powyŝej 500 MJ/m lub pomieszczenie zagroŝone wybuchem, naleŝy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposaŝone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub słuŝące do usuwania dymu IIPN-B :001 Ochrona przeciwpoŝarowa budynków Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania Projekt architektoniczny przewiduje instalacje oddymiające uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu w obudowanych klatkach schodowych stanowiących drogi ewakuacyjne oraz w foyer głównym i bocznym a)w klatkach schodowych klapy dymowe w połaci dachowej b)w foyer klapy dymowe w połaciach przeszklonych o łącznej powierzchni geometrycznej 11,7 m² ( 1% łącznej powierzchni rzutu holu wejściowego, antresoli i komunikacji otwartej na przestrzeń foyer) Projektuje się uruchomienie instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymu i ciepła w sposób automatyczny poprzez zadziałanie czujki dymu zainstalowanej w systemie 7

8 8 sygnalizacji poŝaru oraz w sposób ręczny poprzez uruchomienie ręcznych ostrzegaczy poŝaru lub przycisków oddymiania zainstalowanych w systemie oddymiania Projektuje się uruchomienie instalacji grawitacyjnego oddymiania poprzez zainstalowane w klapach napędy elektryczne Do realizacji funkcji usuwania dymu i ciepła projektuje się zastosowanie urządzeń firmy D+H Mechatronic Dingfelder+Kern GmbH W skład systemu wchodzą: -centrala sterowania systemem oddymiania 3-grupowa typu RZN4316-E6 -centrala sterowania systemem oddymiania -grupowa typu RZN4404-M -przyciski oddymiania RT-4-PL -napędy zębatkowe typu ZA-81/1000 -napędy zębatkowe typu ZA-81/1000 tandem -napędy łańcuchowe typu KA-50/600 -napędy drzwiowe DDS50/500 dodatkowo: -moduł przekaźnikowy TM-41 -przyciski przewietrzania LT-43U-SD -kontaktrony Projektowane urządzenia posiadają certyfikaty wraz z załącznikami dopuszczające wyroby do stosowania w ochronie przeciwpoŝarowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoŜarowej w Józefowie Lokalizacja central Projektowane centralki typu RZN4404-M systemu odymiania klatek schodowych zlokalizowane będą na ostatniej kondygnacji klschodowej Centralka oddymiania pracować będzie w opcji 1 linia grupy Projektowana centralka typu RZN4316-E6 systemu odymiania foyer zlokalizowana będzie na poziomie 0 w pomieszczeniu 0/07 Centralka oddymiania pracować będzie w opcji 1 linia 3 grupy Do kaŝdej z central, projektuje się dodatkowy moduł przekaźnikowy typu TM-41 zawierający dwa styki bezpotencjałowe: alarmu i uszkodzenia Styk stanu alarmu i uszkodzenia będzie umoŝliwiał monitorowanie stanu central oddymiania przez system sygnalizacji poŝaru Projektuje się równieŝ dodatkowo kontaktrony do monitorowania stanu klap systemu oddymiania Informacja o zadziałaniu (otwarciu klap) lub uszkodzeniu elementów systemu oddymiania przekazywana będzie do centrali SSP poprzez wejścia liniowych modułów sterowniczych W celu wykorzystania klap systemu oddymiania do celów przewietrzania klatki schodowej i foyer, projektuje się dodatkowo przyciski przewietrzania typu LT-43U-SD ze wskaźnikiem stanu otwarcia Przyciski zlokalizowane będą przy centralach oddymiania Celem zapewnienia niezawodnej pracy systemów oddymiania projektuje się zasilanie z dwóch odrębnych źródeł energii elektrycznej: z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego 30V AC 8

9 9 z baterii akumulatorów, które automatycznie przejmują zasilanie w energię systemu SAP w przypadku zaniku prądu przemiennego Pojemność baterii zapewnia 30-godzinną pracę systemu (przy załoŝeniu, Ŝe istnieje słuŝba serwisowa) w stanie dozoru oraz 0,5-godzinną w przypadku alarmu Centrale naleŝy przyłączyć do tablicy odbiorów poŝarowych na oddzielnym zabezpieczeniu 3 Instalacje przewodowe Zaprojektowano instalacje przewodami teletechnicznymi typu: YnTKSY4xx0,8 - linie przycisków oddymiania, YnTKSYXX0,8 - linie przycisków przewietrzania, HDGs3x1,5 (3x4,0 PH30 - linia zasilania napędów, spełniające wymogi określone przez producentów urządzeń 33 Obliczenia powierzchni czynnej klap oddymiających Zgodnie z PN-B :001 punkt 41 : Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A cz na klatce schodowej budynków niskich i średniowysokich powinna wynosić co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki schodowej, a w budynkach wysokich-nie mniejsza niŝ 75% Powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie moŝe być mniejsza niŝ 1,0 m w budynkach niskich i średniowysokich i 1,5 m w budynkach wysokich Zgodnie z PN-B :001 punkt 6 : W celu zapewnienia pełnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych naleŝy przewidzieć odpowiednią liczbę otworów, przez które przedostaje się powietrze uzupełniające, umiejscowione w dolnych częściach pomieszczenia Geometryczna powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być co najmniej o 30% większa niŝ suma geometrycznych powierzchni wszystkich klap dymowych w odniesieniu do powierzchni przestrzeni poddachowej wydzielonej kurtynami dymowymi dachu o największej czynnej powierzchni zainstalowanych klap MoŜliwe jest tu wliczenie okien w dolnej części pomieszczenia oraz drzwi, które w przypadku poŝaru dadzą się otworzyć od zewnątrz Na podstawie obliczeń i doboru otworów do oddymiania i napowietrzania, wykonanych w projekcie architektonicznym, przyjmuje się niŝej wymienione wartości: Jm K-1 K- K-3 K-4 FOYE R Powie r z c h n i a komunik a c j i do odd ymiania 5, 19,0 31, 17,9 60, 0 Współc z y n n i k odd ymiania % Oblic z e ni owa powie r z c h n i a m² 1,6 0,95 1,56 0,89 5 6, c z yn n a odd ymiania Wymagan a powie r z c h n i a m² 1,6 1,0 1,56 1,0 6, c z yn n a odd ymiania Powie r z c h n i a cz y n n a m² 1,31 1,04 1,69 1,04 7,0 p r o p o n owa n e j klap y do odd ymiania Wymia r y geome t r y c z n e klap y do odd ymiania m klap a Mer c o r Pr o lig h t Plus klap a Mer c o r Pr o ligh t Plus klap a Mer c o r Pr o ligh t Plus kla p a Mer c o r Pr o ligh t Plus Okn a w pasi 9

10 1 Całkowi t a pow geome t r y c z n a o two r ó w Współc z y n n i k napowie t r z a n i a Wymagan a powie r z c h n i a napowie t r z a n i a Wymia r y o two r u do napowie t r z a n i a 1,0x1, 1,0x1, 1,0x,0 1,0x1, e 5 z dys zą z dys zą z dys zą świe z dys zą kie r u ją kie r u jąc kie r u jąc t li k kie r u ją cą) cą) ą) ą) owy m m² 1,5 1,,0 1, 11,7 m² 1,5x13= 1,95 m² 1,0x,0=,00 d r zwi ,3 1,x13= 1,56 1,0x3,0= 3,00 d r zwi,0x13=,6 0,9x 3,0=,70 ok no 1,x13=1,56 0,9x,0= 1,80 d r zwi 11,7 x1,3 =15, 3x1, 7x3, 0=15,3 3x d r z wi Uwaga: Powierzchnia czynna klap dymowych dla klschodowych została dobrana z katalogu producenta klap Mercor W przypadku zastosowania klap o tym samym wymiarze ale innego producenta naleŝy zweryfikować obliczenia 34 Dobór mechanizmów otwierających Dla klapy do oddymiania: Siła napędu dla klapy do oddymiania i napowietrzania: max cięŝar klapy - ok 95kg obciąŝenie od wiatru - ok 10kg/ m² obciąŝenie od śniegu ok 15kg/ m² obliczeniowa masa dla okna wynosi (95kg+0,0kg+30,0kg) : = 7,5kg co odpowiada sile ok70n Dla okien do napowietrzania otwieranych uchylnie do wewnątrz: Siła napędu dla okien napowietrzania: max cięŝar okna - ok50kg obciąŝenie od wiatru - ok 5kg/ m² obciąŝenie od śniegu 0kg (połoŝenie okna w pionie) obliczeniowa masa dla okna wynosi (50kg+67,5kg) : = 58,7kg co odpowiada sile ok 600N Dla drzwi do napowietrzania otwieranych na zewnątrz: Siła napędu dla drzwi do napowietrzania: max cięŝar drzwi - ok70kg obciąŝenie od wiatru - ok 5kg obciąŝenie od śniegu 0kg (połoŝenie okna w pionie) obliczeniowa masa dla drzwi wynosi (70kg+5kg) : = 47,5kg co odpowiada sile ok500n Na podstawie powyŝszych obliczeń dla klap do oddymiania dobiera się napędy zębatkowe pojedyncze i tandemowe o wysięgu 1000mm i nominalnej sile docisku 800N 10

11 1 Do otwierania okien do napowietrzania dobiera się napęd łańcuchowy o wysięgu 600mm, o nominalnej sile docisku x300n Do otwierania drzwi, projektuje się wyposaŝenie ich w napęd elektryczny łańcuchowy o nominalnej sile docisku 500N, sterowany automatycznie z centrali oddymiania z blokadą drzwi w pozycji otwartej pod kątem 90 Napęd nie jest na stałe zamocowany do skrzydła drzwi co umoŝliwia normalne ręczne ich otwierania Drzwi naleŝy wyposaŝone w zamki kulowe Drzwi podwójne naleŝy wyposaŝyć dodatkowo w regulatory kolejności zamykania (mechaniczne lub elektryczne) W przypadku gdy drzwi będą zamykane na zamek, naleŝy zapewnić automatyczne ich zwalnianie przez system oddymiania, poprzez zastosowanie elektrozwory Elektrozwora powinna być rewersowa (stale pod napięciem brak napięcia zwalnia elektrozworę) 4 Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi Projekt przewiduje moŝliwość sterowania i monitorowania urządzeń związanych z bezpieczeństwem poŝarowym obiektu poprzez załączenie przycisku oraz automatycznie poprzez zadziałanie czujki i zrealizowanie przez system zarejestrowanych zdarzeń zgodnie z zaprogramowanymi funkcjami logicznymi Do realizacji funkcji sterowniczych przyjęto zastosowanie elementów sterowania i kontroli montowanych bezpośrednio w pętlach dozorowych oraz kart wyjść przekaźnikowych zainstalowanych w centrali Przyjęto realizacje niŝej wymienionych funkcji: -załączenie oddymiania grawitacyjnego na klatkach schodowych -załączenie oddymiania mechanicznego w szybie windy W1 -załączanie i kontrola dźwiękowego systemu ostrzegawczego -odłączanie zespołów nawiewno wyciągowych -zamknięcie klap ppoŝ w kanałach wentylacji i monitoring ich stanu -zamknięcie bram ppoŝ na granicy stref -odblokowanie drzwi objętych kontrolą dostępu na drogach ewakuacyjnych -wysterowanie do poziomu parteru i unieruchomienie urządzeń dźwigowych -monitoring sygnałów alarmowych i technicznych instalacji tryskaczowej (opcja) -monitoring sygnałów do JRG PSP Przydział funkcji sterowniczych i kontrolnych przedstawia poniŝsza tabela: L p O k r e ś l e n i e ODDYMIANIE 1 Załąc ze nie odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kla t k a sc h o d owe j K- 1 Moni t o r i n g o twa r c i a klap y odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K- 1 3 Moni t o r i n g s t a n u cen t r a l i odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K- 1 4 Załąc ze nie odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kla t k a sc h o d owe j K- 5 Moni t o r i n g o twa r c i a klap odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K- 6 Moni t o r i n g s t a n u cen t r a l i odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K- Symbo l wg PB ODG1 MKO1 MODG1 ODG MKO MODD 7 Załąc ze nie odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kla t k a ODG3 U W A G I 11

12 1 sc h o d owe j K- 3 8 Moni t o r i n g o twa r c i a klap odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K- 3 9 Moni t o r i n g s t a n u cen t r a l i odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K Załąc ze nie odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kla t k a sc h o d owe j K Moni t o r i n g o twa r c i a klap odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K- 4 1 Moni t o r i n g s t a n u cen t r a l i odd ymiania g r awi t a c y j n e g o kls c h o d owe j K- 4 MKO3 MODD3 ODG4 MKO4 MODD4 13 Załąc ze nie odd ymiania g r awi t a c y j n e g o f o y e r ODG 14 Moni t o r i n g o twa r c i a klap odd ymiania g r awi t a c y j n e g o f o y e r 15 Moni t o r i n g s t a n u cen t r a l i odd ymiania g r awi t a c y j n e g o f o y e r 16 Załąc ze nie odd ymiania mechanic z n e g o w s z y bie wind y W1 17 Moni t o r i n g odd ymiania mechani c z n e g o w sz y bie wind y W1 DZWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY 18 Załąc ze nie dźwiękowego s ys t em u os t r z e g a w c z e g o (linie wgp r o j DSO) 19 Moni t o r o w a nie s t a n u za sila nia pod s t a w owe g o 30 V AC MKO MODD ODM1 MODM1 DSO MDSO1 0 Moni t o r o w a nie s t a n u za sila nia r e z e r w b a t e r i i MDSO ak umula t ODCIĘCIA POśAROWE 1 Zamknięcie b r am y ppoŝ w ga r aŝu poziom - BG1 Załąc ze nie s yg n a li z a c j i op t y c z n e j zamknięcia b r am y ppoŝ BG1 3 Zamknięcie b r am y ppoŝ w ga r aŝu poziom - BG 4 Załąc ze nie s yg n a li z a c j i op t y c z n e j zamknięcia b r am y ppoŝ BG 5 Zamknięcie b r am y ppoŝ w ga r aŝu poziom - BG3 6 Załąc ze nie s yg n a li z a c j i op t y c z n e j zamknięcia b r am y ppoŝ BG3 7 Zamknięcie b r am y ppoŝ w ga r aŝu poziom - BG4 8 Załąc ze nie s yg n a li z a c j i op t y c z n e j zamknięcia b r am y ppoŝ BG4 9 Zamknięcie b r am y ppoŝ w ga r aŝu poziom - BG5 30 Załąc ze nie s yg n a li z a c j i op t y c z n e j zamknięcia b r am y ppoŝ BG5 31 Zamknięcie b r am y ppoŝ w ga r aŝu poziom - 1 BG6 3 Załąc ze nie s yg n a li z a c j i op t y c z n e j zamknięcia b r am y ppoŝ BG6 33 Zamknięcie b r am y ppoŝ w ga r aŝu poziom - 1 BG7 DRZWI 34 Odblok owa nie d r zwi ob ję t y c h kon t r o lą dos tępu poziom - H1 H H3 H4 H5 H6 KD01- KD 1

13 Odblok owa nie d r zwi ob ję t y c h kon t r o lą dos tępu poziom - 1 Odblok owa nie d r zwi ob ję t y c h kon t r o lą dos tępu poziom 0 37 Odblok owa nie d r zwi ob ję t y c h kon t r o lą dos tępu poziom Odblok owa nie d r zwi ob ję t y c h kon t r o lą dos tępu poziom + 39 Odblok owa nie d r zwi ob ję t y c h kon t r o lą dos tępu poziom +3 DŹWIGI 40 St e r o w a n i e dźwigu os ob owe g o W1 41 St e r o w a n i e dźwigu os ob owe g o W 4 St e r o w a n i e dźwigu os ob owe g o W3 43 St e r o w a n i e dźwigu os ob owe g o W4 ZESPOŁY NAWIEWNO-WYCIĄGOWE I KLAPY PPOś 4 4 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW10 po ziom Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW1 poziom 0 46 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW poziom 0 47 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW3 poziom 0 48 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW4 poziom 0 49 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW5 po zi om 0, +1, Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW7 po zi om 0, +1, + 51 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW9 po zi om 0, +1, +, +3, +4 5 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CN1 poziom 0 53 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW6 poziom + 54 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CNW8 poziom +3, 55 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CW poziom - 1,- 56 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CW poziom - 1,- KD03 - KD07 KD08 - KD17 KD18- KD5 KD7 - KD3 KD6,33,3 4 DZ1 DZ DZ3 DZ4 CNW10 CNW1 CNW CNW3 CNW4 CNW5 CNW7 CNW9 CN1 CNW6 CNW8 CW CW3 57 Odłącze ni e wen t y l a c j i nawiewno - wyciągowe j CW CW4 poziom - 1,- KLAPY PPOś w KANAŁACH WENTYLACJI BYTOWEJ 58 Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e KP01- KP06 13

14 1 wen t y l a c j i poziom - 59 Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e wen t y l a c j i poziom Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e wen t y l a c j i poziom 0 61 Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e wen t y l a c j i poziom +1 6 Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e wen t y l a c j i poziom + 63 Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e wen t y l a c j i poziom Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e wen t y l a c j i poziom Zamknięcie i noni t o r i n g kla p y ppoŝ w kana l e wen t y l a c j i poziom +5 MONITORING 66 Moni t o r i n g s t a n u zasil a c z a bu f o r o w e g o 4 V DC 67 Moni t o r i n g s t a n u zasil a c z a bu f o r o w e g o 4 V DC 68 Moni t o r i n g s t a n u zasil a c z a bu f o r o w e g o 4 V DC 69 Cen t r a l a czu j n i k ów gazu w ko t ł owni (op c j a ) 70 Sygn ał poŝa r ogól n y 71 Sygn ał us z k o d z e n i e MONITORING do PSP 7 Sygn ał y s t r e f o w e (ilości do uzg o d nienia ) KP07 - KP37 KP38 - KP66 KP67 - KP84 KP95 - KP99 KP85,Kp101- Kp115 KP1 - KP14 KP86 - Kp90 KP91- KP100 KP116- KP11 KP93 - KP94 ZAS1 ZAS ZAS3 GAZEX Uwaga: w projekcie przewidziano rezerwową pętlę dozorową jako opcję do monitorowania instalacji tryskaczowej za pomocą wejść liniowych modułów sterowniczych 41 Sterowanie systemami oddymiania w budynku Projekt architektoniczny przewiduje dwa systemy oddymiania: agrawitacyjny na klatce schodowych i foyer bmechaniczny w szybie windy W1 Załączanie systemu oddymiania grawitacyjnego będzie realizowane poprzez wyjścia modułów sterowniczych zainstalowanych w pętlach dozorowych Linia będzie nadzorowana przez system oddymiania Załączanie zespołu wentylacyjnego do celów oddymiania mechanicznego będzie realizowane w szafie automatyki wentylacji poprzez wydzielony układ przeznaczony wyłącznie do celów sterowań ppoŝ 14

15 1 Kontrola stanu systemu oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego będzie realizowane poprzez wejścia modułów sterowniczych zainstalowanych w pętlach dozorowych Uwaga: Projekt instalacji oddymiania mechanicznego stanowi odrębne opracowania Uruchomienie oddymiania powinno następować w przypadku zadziałanie czujki (alarm I stopnia) lub uruchomienie ręcznego ostrzegacza poŝarowego (alarm II stopnia) 4 Sterowanie system odcięć ppoŝ w budynku Projekt przewiduje sterowania odcięć poŝarowych na granicy stref poŝarowych (bramy ppoŝ), zainstalowanych na poziomie -1 i -, w przypadku wykrycia zagroŝenia poŝarowego przez systemie SSP Automatyczne zamknięcie bram następować będzie po uaktywnieniu elementów liniowych systemu sygnalizacji poŝaru z przyporządkowanych stref poŝarowych, poprzez wyjścia programowalnych liniowych modułów sterowniczych Stan zamknięcia bram sygnalizowany będzie przez sygnalizatory optyczne Sygnalizatory optyczne zasilane będą z dodatkowych zewnętrznych zasilaczy 4V DC Zasilanie i sterowania tych sygnalizatorów następować będzie poprzez wyjścia programowalnego liniowych modułu sterowniczych Stan zasilaczy będzie monitorowany przez system sygnalizacji poŝaru 43 Sterowanie systemem wentylacji Projekt przewiduje odłączanie wentylacji mechanicznej w przypadku wykrycia zagroŝenia poŝarowego w systemie SAP poprzez wyjścia programowalnych liniowych modułów sterowniczy Odłączanie zespołów wentylacji bytowej będzie realizowane w szafach automatyki wentylacji poprzez wydzielone układy niskonapięciowe stykowe, przeznaczone wyłącznie do celów sterowań ppoŝ Uwaga: NaleŜy dostosować istniejącą automatykę wentylacji do potrzeb sterowania wentylacji z systemu sygnalizacji poŝaru 44 Sterowanie i monitoring klap ppoŝ w kanałach wentylacji Projekt przewiduje sterowanie klapami ppoŝ w kanałach wentylacji bytowej w przypadku wykrycia zagroŝenia poŝarowego przez system SSP i realizacji funkcji przyporządkowanej wyjściom programowalnych linowych modułów sterowniczych W czasie normalnej eksploatacji systemu wentylacji, przeciwpoŝarowe klapy odcinające KP pozostają otwarte w pozycji oczekiwania W przypadku poŝaru w celu wydzielenia strefy objętej poŝarem, KP zostają zamknięte - przechodzą do pozycji bezpieczeństwa Dzięki temu pozostałe strefy są zabezpieczone przed przedostaniem się poŝaru poprzez przewody wentylacyjne Klapy działają na zasadzie przerwy prądowej i sterowane będą poprzez wyjścia liniowych modłów sterowniczych Stan wyłączników krańcowych wszystkich klap ppoŝ w kanałach wentylacji monitorowany będzie w systemie sygnalizacji poŝaru, za pośrednictwem wejścia liniowych modłów sterowniczych 45 Sygnalizacja o zagroŝeniu poŝarem Projekt przewiduje realizacji selektywnego (w zagroŝonej strefie poŝarowej) powiadamiania uŝytkowników obiektu na wypadek powstania poŝaru poprzez załączenie dźwiękowego 15

16 1 systemu ostrzegawczego Sterowania DSO następować będzie poprzez wyjścia programowalnego przekaźnikowego modułów sterowniczego zainstalowanego w centrali SAP Ciągłość obwodu linii sterowniczych będzie kontrolowana poprzez interfejs systemu DSO Informacja o uszkodzeniu dźwiękowego systemu ostrzegawczego przekazywana będzie do systemu sygnalizacji poŝaru poprzez wejście kontrolne liniowych modułów sterowniczych 46 Sterowanie pracą wind W przypadku wystąpienia alarmu poŝarowego niezbędne jest unieruchomienie dźwigów windowych Za realizację powyŝszej czynności odpowiedzialny jest odpowiednio oprogramowany sterownik zarządzające pracą windy Dźwig windowy na sygnał alarmu z liniowego modułu sterowniczego systemu SSP, zostaje sprowadzony na poziom 0 i pozostaje unieruchomionymi, otwartymi drzwiami 47 Sterowanie drzwiami na drogach ewakuacyjnych Projekt przewiduje, w przypadku wykrycia zagroŝenia poŝarowego przez system SSP, odblokowywanie drzwi na drogach ewakuacyjnych, objętych kontrolą dostępu Sterowanie drzwiami będzie się odbywać poprzez wyjścia programowalnych linowych modułów sterowniczych wyzwalanych na sygnał z centrali SAP Linię sterowania naleŝy wpiąć bezpośrednio w obwód zasilania elektrozaczepów drzwiowych 48 Monitoring do JRG PSP Zaprojektowany system posiada moŝliwość wysyłania sygnałów poŝarowych i uszkodzeniowych do JRG PSP Sposób rozwiązania transmisji sygnałów winien zostać uzgodniony przez UŜytkownika obiektu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej StraŜy PoŜarnej 5 MontaŜ urządzeń i instalacji Wykonawca zobowiązany jest do bieŝącej koordynacji międzybranŝowej wszelkich zmian i modyfikacji w realizacji projektów wykonawczych w celu eliminacji ewentualnych kolizji MontaŜ urządzeń i wyposaŝenia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchową, przez uprawnionego instalatora MontaŜ instalacji naleŝy wykonać zgodnie z wymogami norm: -PKN-CEN/TS Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji poŝarowej - Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji" -BN-84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe Instalacje wnętrzowe Wymagania ogólne Linie dozorowe naleŝy prowadzić przewodem YnTKSYekw1xx1,0 w osłonie z rur elektroinstalacyjnych PCV p/t lub n/t w przestrzeni międzystropowej Kable ognioodporne naleŝy montować p/t lub n/t, bezpośrednio do ściany, na uchwytach pojedynczych firmy OBO Bettermann (certyfikowane metalowe kotwy) o takiej samej odporności ogniowej co zastosowany kabel, przy uŝyciu dowolnych tulejek rozporowych stalowych M6 oraz dowolnych wkrętów stalowych M6 o długości nie mniejszej niŝ 60mm w odstępach co 30cm lub w korytach kablowych ognioodpornych Kable tak zamocowane moŝna osłaniać listwą 16

17 1 Zgodnie z zaleceniami CNBOP (pismo nr BA/556/80/58/06 z dn100006) przewody z cechą PH90 mogą być układane w rurkach PCV Całość (kabel + rurka) naleŝy mocować przy pomocy uchwytów OBO 1015 co 30cm Przejścia przez ściany i stropy wykonać w osłonie z rur Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŝarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E l) wymaganą dla tych elementów Przepusty instalacyjne o średnicy powyŝej 4 cm w ścianach i stropach, nie będące elementami oddzielenia przeciwpoŝarowego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E l 60 lub R E l 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E l) tych elementów WyŜej wymienione przepusty naleŝy wypełnione masą ognioodporną spełniająca te same wymagania techniczne co ściany i stropy, w których się znajdują Przy montaŝu urządzeń naleŝy przestrzegać między innymi : 1 zachować odpowiednie odległości czujek od źródła ciepła ( np Ŝarowych opraw oświetleniowych) - min 05 m, w pomieszczeniu gdzie występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem kanały wentylacyjne, w odległości mniejszej niŝ 15 cm od stropu, to odległość czujek od tych elementów równieŝ nie powinna być mniejsza niŝ 05 m, 3 wskaźniki zadziałania umieszczone w czujkach muszą być widoczne przy wejściu do pomieszczenia, 4 dodatkowe wskaźniki zadziałania czujek naleŝy zainstalować na suficie podwieszanym, w najbliŝszej odległości od czujki, w miejscach dobrze widocznych; 5 przyciski naleŝy montować na ścianach na wys ok 1,5 m od podłogi oraz w odległ min 0,5 m od innych urządzeń 6 odstęp poziomy i pionowy czujek od innych urządzeń nie moŝe być mniejszy niŝ 05 m 7 nie moŝna umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciągowej Minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m Stropy perforowane, przez które jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny być zakryte w promieniu min 05 m wokół czujki 8 dodatkowe wskaźniki zadziałania czujek naleŝy zainstalować na suficie podwieszanym, w najbliŝszej odległości od czujki, w miejscach dobrze widocznych; 9 przyciski naleŝy montować na ścianach na wysod 1, do 1,6 m nad podłoga oraz w odległ min 0,5 m od innych urządzeń 1 UWAGI: 1 Przy wykonawstwie instalacji sygnalizacji poŝaru naleŝy uwzględnić wszelkie ewentualne zmiany zastosowane w instalacji wentylacji ( mizachowanie stosownych odległości od kratek i kanałów wentylacyjnych) W przypadku czujek montowanych w przestrzeni międzystropowej, a takŝe nad wszelkimi innymi zamkniętymi przestrzeniami, naleŝy zapewnić otwory rewizyjne umoŝliwiające dostęp do czujek 3 System sygnalizacji poŝaru naleŝy dostosować do obowiązujących wytycznych projektowych i przepisów, w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian budowlanych czy aranŝacyjnych, na etapie wykonywania obiektu - powyŝsze dotyczy w szczególności sufitów podwieszanych 51 Odbiór robót Przed przekazaniem systemu automatycznych urządzeń sygnalizacji poŝaru 17

18 1 do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać: -dokumentację powykonawczą zawierająca zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa -waŝne świadectwa dopuszczenia CNBOP na zastosowaną konfigurację systemu -protokóły pomiarów oraz dokonać próbnego uruchomienia systemu sygnalizacji poŝaru Uruchamiający powinien sprawdzić wzrokowo, czy praca została wykonana w sposób zadawalający, czy metody, materiały i elementy zostały uŝyte zgodnie z obowiązującą normą oraz czy dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją Uruchamiający powinien sprawdzić czy: -wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze poŝarowe są sprawne; -informacje przekazywane przez CSP są prawidłowe i czy spełniają wymagania zawarte w dokumentacji; -wszystkie połączenia do poŝarowego alarmowego centrum odbiorczego lub stacji odbiorczej sygnałów pracują, oraz czy sygnały są prawidłowe i zrozumiałe; -urządzenia alarmowe działają zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie; -wszystkie funkcje pomocnicze będą mogły być uruchomione; 5 Zalecenia dla uŝytkownika MontaŜ instalacji powinien być wykonany przez uprawnionego instalatora W pomieszczeniu gdzie zainstalowano centralkę SSP naleŝy umieścić -instrukcję obsługi centralki -instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia alarmu poŝarowego lub uszkodzeniowego -plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojść do pomieszczeń -ksiąŝkę przeglądów okresowych (konserwacji) -wykaz osób powiadamianych UŜytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawcę instalacji osób, które będą obsługiwać system SSP Po przekazaniu systemu do eksploatacji naleŝy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być regularnie kontrolowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej NaleŜy opracować instrukcję kontroli (przeglądów) i obsługi technicznej Celem tej instrukcji powinno być zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji 6 Zestawienie materiałów podstawowych Lp Wyszczególnienie Symbol katalog Ilość Jm UWAGI 1 Cen t r a l a s ys t em u syg n a li z a c j i FPA5000 Bos c h poŝa r u, Kon t r o l e r główn y cen t r a l i ka r t a ad r e s o w a 104 ad r e s y MPC3000 A ADC104 A ADC

19 1 ka r t a ad r e s o w a 51 ad r e s y moduł pę t li dozo r o w e j moduł komunika c y j n y moduł 8 wyjść p r z e k aźni k ow y c h nisk o p rą d ow y c h moduł kon t r o l i ba t e r i i obud owa pod s t a w owa na 10 modułów obud owa za sil a ni a do 4 ba t e r i i r ama mon t aŝowa duŝa r ama mon t aŝowa śred nia zasil a c z 4 V / 6 A LSN 0300A IOS 000 A RML 0008 A BCM 0000A MPH 0010 A MPH 0004 A FBH 0000 A FMH 0000 A UPS d r u k a r k a t e r m ic z n a cen t r a l i THP 00A 1 zes t a w sz y n i kabli 1 kpl połąc z e niowyc h ak umula t o r 40Ah HV40-1V 4 Op t y c z n - t e r m i c z n a czu j k a FAP - OT Bos c h dymu, dek o r a c y j n a 3 Liniowa czu j k a dymu DOP- 40R 11 Polon - Al f a 4 Re f l e k t o r do czu j k i liniowe j E39 - R8 11 Polon - Al f a 5 Czu j k a t em pe r a t u r o w a FAH- T 40 5 Bos c h 6 Ręczn y os t r z e g a c z poŝa r u FMC- 10- DM- 73 Bos c h ad r e s o wa l n y z izola t o r e m G- R 7 Gniazd o czu j k i se r ii 400 MS Bos c h 8 Moduł s t e r u jąc y 1- wyj, z FLM Bos c h izola t o r e m RLV1 - D 9 Moduł s t e r u jąc y - wyj, FLM RHV - 46 Bos c h wys o k o n a pię ciowe z izola t S 10 Moduł moni t o r u jąc y - wej, z FLM I - D 8 Bos c h izola t o r e m 11 Obudowa modułów se r ii FLM Bos c h 1 Moduł linii konwe n c j o n a l n e j NBK 100LSN 11 Bos c h 13 Wsk aźnik zad zi ał a ni a MPA 10 Bos c h 14 Sygna li z a t o r op t y c z n y BL00 1 Bos c h 15 Zasila c z bu f o r o w y z 4 V DC/3,5A 3 MERAWEX ak umula t o r a mi 16 Cen t r a l a sys t em u odd ymiania - 3 g r u p owa / 1 - linia - ba t e r i e ak umula t o r ó w RZN- 416M 1V /1A h 1 D+H 17 Cen t r a l a sys t em u odd ymiania - g r u p owa - ba t e r i e ak umula t o r ó w RZN- 4404M 1V / 7, A h 18 Moduł p r z e k aźni k ow y TM D+H 19 Napęd do klap z kon s o l ami ZA- 81 / D+H 0 Napęd do klap t a n d emowy z ZA- 81 /1000 TM 8 D+H kon s o l ami i wałkiem 1 Napęd d r zwiowy DDS50 / D+H Napęd łańcu c h ow y KA- 3 / D+H BSY- K 3 Pr z y c i s k odd ymiania RT Pl 16 D+H 4 Pr z y c i s k p r z e wie t r z a n i a z LT43U - SD 5 D+H obud ową AP- LT 5 Kabel t e l e t e c h n i c z n y YnTKSYekw1x 3000 mb BITNER x1,0 6 Kabel t e l e t e c h n i c z n y YnTKSY4 x x 0, 8 00 mb BITNER 7 Kabel t e l e t e c h n i c z n y YnTKSY x x 0, 8 10 mb BITNER 8 Kabel bez h a l o g e n ow y HTKSH1xx1,0 00 mb BITN ER 4 8 D+H 19

20 ognio od p o r n y PH90 9 Kabel bez h a l o g e n ow y HDGs x1,0 100 mb BITNER ognio od p o r n y PH90 30 Kabel bez h a l o g e n ow y HDGs3x 4,0 80 mb BITNER ognio od p o r n y PH30 31 Kabel bezh a l o g e n ow y HDGs3x1,5 150 mb BITNER ognio od p o r n y PH30 3 Pr z ewó d elek t r y c z n y YDYx1,0 130 mb BITNER 33 Pr z ewó d elek t r y c z n y YDY4x1,0 700 mb BITNER 34 Rur k a ins t a l a c y j n a / mb RB mb (k omple t n a ) 35 Pus z k a r o z d z i e l c z a z wkład k a 4 ce r amic z n a 36 Masa ognioo d p o r n a us z c z e l n i a ją c a CP611A 1 op PHU MERCOR 0

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Załączniki:

SPIS TREŚCI: Załączniki: KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo