DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA WYKONAWCZA"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: architektura/konstrukcja/instalacje: elektryczne/sanitarne Inwestor : Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: 1. Projekt wykonawczy 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3. Kosztorys inwestorski Styczeń 2015r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianice NFZ

2 NFZ

3 PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: architektura/konstrukcja/instalacje: elektryczne/sanitarne Inwestor : Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: A. Projekt zagospodarowania terenu B. Projekt architektoniczno-budowlany C. Projekt budowlany konstrukcji z opinią o stanie technicznym D. Projekt budowlany wentylacji HVAC E. Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej F. Karty pomieszczeń Załączniki: - Oświadczenie Projektantów, - Zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynależności do izb zawodowych Projektantów. Projektanci: Architektura: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03 Konstrukcja: mgr inż. Jolanta Mroczkowska nr upr. 78/80/WMŁ Instalacje sanitarne: tech. Jan Gutry nr upr. 144/83/WŁ Instalacje elektryczne: mgr inż. elektr. Agnieszka Pietrzykowska nr upr. 67/01/WŁ Styczeń 2015r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianice NFZ

4 Oświadczenie Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 01 września 2006 roku nr 156 poz z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci: Architektura: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03 Konstrukcja: mgr inż. Jolanta Mroczkowska nr upr. 78/80/WMŁ Instalacje sanitarne: tech. Jan Gutry nr upr. 144/83/WŁ Instalacje elektryczne: mgr inż. elektr. Agnieszka Pietrzykowska nr upr. 67/01/WŁ NFZ

5 A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu wykonawczego przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: architektura Inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: I. Opis techniczny 1. Przedmiot inwestycji 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 3. Projektowane zagospodarowanie działki 4. Zestawienie powierzchni niezbędne do sprawdzenia zgodności z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy 5. Informacje o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6. Wpływ eksploatacji górniczej 7. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia 8. Informacje dodatkowe o terenie II. Część rysunkowa A1. Plan sytuacyjny, skala 1:1000 Projektant: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 Styczeń 2015r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianice architektura_nfz

6 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym należącym do NFZ w Łodzi, położonym w Łodzi przy ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 58, działka nr ewid. 17/18, obręb W Istniejący stan zagospodarowania terenu Nieruchomość jest zabudowana przedmiotowym 3-kondygnacyjnym budynkiem z poddaszem nieużytkowym i dwoma budynkami oficynowymi, jednokondygnacyjnymi, o funkcji administracyjno-biurowej wszystkie, ogrodzona, z istniejącymi przyłączami z sieci miejskich: wodociągowym, kanalizacyjnym, elektroenergetycznym oraz przyłączem z sieci ciepłowniczej. Istniejące są również utwardzenie terenu, zieleń niska i wysoka oraz zjazd z drogi publicznej - ulicy Kopcińskiego. Planowana inwestycja nie wpływa na zmianę parametrów charakterystycznych budynku (powierzchnia zabudowy, wymiary zewnętrzne itp.) i sposób zagospodarowania terenu. Polega jedynie na zmianie sposobu użytkowania poddasza oraz związanej z nią przebudową i termomodernizacją przegród zewnętrznych. 3. Projektowane zagospodarowanie działki Nie dotyczy. 4. Zestawienie powierzchni niezbędne do sprawdzenia zgodności z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy Nie dotyczy. 5. Informacje o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowy budynek jest wpisany do rejestru zabytków jako cześć zespołu Zakładów Przemysłu Spirytusowego Monopol Wódczany z początku XXw., pod numerem A/355/1-8 z Wpływ eksploatacji górniczej Działka nie jest narażona na wpływy eksploatacji górniczej. 7. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia Nie istnieją i nie są przewidziane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników przedmiotowego obiektu budowlanego i otaczającego terenu. 8. Informacje dodatkowe o terenie Działka obejmuje grunty sklasyfikowane jako budowlane. Nie ma zastosowania obowiązek wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Projektant: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz upr. Bud. 12/R-37/ŁOIA/03 architektura_nfz

7 B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY do projektu wykonawczego przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: architektura/instalacje wod-kan Inwestor : Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 2. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 3. Dane konstrukcyjne 4. Opis prac budowlanych 5. Instalacje 6. Charakterystyka energetyczna 7. Charakterystyka ekologiczna 8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 9. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych 10. Uwagi końcowe II. Część rysunkowa Inwentaryzacja: B1. Rzut poddasza, skala 1:50 B2. Przekrój poddasza, skala 1:50 Projekt: B3. Rzut poddasza, skala 1:50 B4. Rzut dachu, skala 1:100 B5. Przekrój poddasza, skala 1:50 B6. Rzut instalacji wod-kan, skala 1:100 B7. Detal dekoracji dachu, skala 1:20 B8. Fragmenty elewacji z odtworzonymi detalami, skala 1:100 B9. Rysunek zbiorczy szybu windy, skala 1:50 B10. Rozwinięcie świetlika dachowego,skala 1:100 B11. Zestawienie projektowanej stolarki okiennej, skala 1:50 B12. Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej, skala 1:100 B13. Zestawienie ścianek szklanych, cz.1, skala 1:50 B14. Zestawienie ścianek szklanych, cz.2, skala 1:50 Projektanci: Architektura: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03 Instalacje sanitarne: tech. Jan Gutry nr upr. 144/83/WŁ Styczeń 2015r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianice architektura_nfz

8 I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania: - Umowa z Inwestorem, - Wizja lokalna i pomiary Projektantów, - Mapa do celów projektowych, - archiwalny projekt budowlany remontu kapitalnego budynku z 1999r., wykonany przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji, Bipro-bumar Sp. zo.o., ul. Nawrot 114, Łódź, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z poźn. zm.), - Polska Norma PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, - Inne obowiązujące przepisy i Polskie Normy, - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr DAR-UA-IX z dn r Opis stanu istniejącego Opis ogólny budynku Inwestycja dotyczy budynku administracyjno-biurowego, należącego do NFZ w Łodzi, położonego przy ul. Kopcińskiego 58, na działce nr ewid. 17/18, obręb W-23. Jest on częścią zespołu dawnych Zakładów Przemysłu Spirytusowego Monopol Wódczany z początku XXw. I jako zabytkowy został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/355/1-8 z Jest to obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych i poddaszu nieużytkowym, podpiwniczony, zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, z dachem dwuspadowym, o kącie spadku połaci ok. 20 stopni, z kalenicą równoległą do ulicy. Powierzchnia zabudowy obiektu to ok. 645m2, powierzchnia użytkowa przed przebudową - ok. 1842m2, kubatura m2. Elewacje budynku wykonane są z nietynkowanej licowej cegły ceramicznej. O rysunku elewacji decyduje przede wszystkim rytm okien w elewacji frontowej i tylnej (od podwórza) oraz blend w elewacji szczytowej, w obu przypadkach zamkniętych od góry półkoliście lub łukiem odcinkowym. Uzupełniony jest on przez dekorację, wykonaną w cegle i za pomocą kształtek ceramicznych, w formie fryzów arkadkowych, lizen, gzymsów międzykondygnacyjnych, wieżyczek, itp., wzorowanych na obronnej architekturze gotyckiej i wczesnorenesansowej. Stolarka drewniana klasycystyczna z dużą szybą i wyraźnie zaznaczonym, przechodzącym ślemieniem i dobijającą listwą przymykową. Budynek wzniesiony został w tradycyjnej konstrukcji murowej. Stropy międzykondygnacyjne to strop Kleina na belkach stalowych. Strop pod poddaszem drewniany. Dach w konstrukcji drewnianej, z pełnym deskowaniem, kryty papą. Komunikację pionową w budynku stanowią 3 klatki schodowe, z których 2 (środkowa i skrajna - północna) umożliwiają wejście na poddasze. Klatka schodowa od strony południowej kończy się na kondygnacji 2. piętra. Klatki schodowe posiadają zachowane balustrady. Dodatkowo w budynku zlokalizowano windę przylegającą do południowej klatki schodowej. W ostatnich latach wykonano system oddymiania wszystkich klatek z klapami oddymiającymi architektura_nfz

9 w połaci dachu. Budynek jest wyposażony w instalacje: wod-kan, elektryczną i grzewczą z przyłączami z sieci miejskich, odgromową, telefoniczną i alarmową przeciwpożarową Opis poddasza Zmianie sposobu użytkowania i przebudowie podlega poddasze nieużytkowe, stanowiące 4. kondygnację nadziemną budynku. Poddasze składa się z dwóch jednoprzestrzennych części, dostępnych ze środkowej klatki schodowej, jedna z nich dodatkowo z północnej klatki schodowej. Wnętrza są wizualnie poprzedzielane murowanymi kominami. Powierzchnie ścian od wewnątrz i kominów są wykończone pobieloną cegłą. Dodatkowym elementem dzielącym jest obudowa klapy dymowej południowej klatki schodowej, wykonana z impregnowanych płyt GKB. O charakterze poddasza w dużej mierze decyduje widoczna konstrukcja drewnianej więźby dachowej. Jest to więźba mieszana płatwiowo-kleszczowa dwustolcowa o stolcach stojących ze ścianką kolankową, w której zamiast górnych kleszczy występuje jętka. Więźba opiera się na stropie drewnianym o belkach w rozstawie ok. 1,0m. Składa się ona z: dwóch ram stolcowo-kolankowych, tj. stolców kolankowych ustawionych na namurnicy i podpierających płatew kolankową, usztywnionych mieczami, dwóch ram stolcowych, tj. stolców ustawionych na podwalinie, podpierających poprzez jętkę płatwie, usztywnionych mieczami. Krokwie opierają się na płatwiach kolankowych i połaciowych. Na wiązar pełny składają się ponadto usztywnienia ramy stolcowej-kolankowej w kierunku poprzecznym (na parcie więźby na mur) w formie zastrzału od belki stropowej do krokwi powiązanego ze stolcem kolankowym za pomocą półkleszczy dolnych. Pomieszczenia są doświetlone poprzez niewielkie okna, zwieńczone łukiem odcinkowym, w dłuższych ścianach, należące do elewacji frontowej i tylnej, oraz wyższe okna w dekoracyjnych szczytach elewacji frontowej i mniejszym szczycie elewacji podwórzowej, ponad południową klatką schodową. Ściany klatek schodowych od strony poddasza są wykończone mało starannie ze względu na nieużytkowy charakter wnętrza. Brak jest posadzki pomieszczenia. Na wierzchu stropu poniżej, podczas poprzedniej przebudowy w miejscu usuniętej polepy, została ułożona na folii paroizolacyjnej warstwa wełny mineralnej. Dla ułatwienia poruszania się po pomieszczeniach wykonano podkłady z płyt budowlanych. W stanie obecnym powierzchnia wełny i płyty są silnie zakurzone i zabrudzone. Przez poddasze przebiegają 3 piony kanalizacji sanitarnej, biegnące ponad dach z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na kondygnacjach poniżej. Poddasze jest również wyposażone w instalację elektryczną oświetlenia - które stanowią oprawy techniczne oraz w instalację alarmową przeciwpożarową - na konstrukcji dachowej rozmieszczone są czujki dymu Opis ogólny prac objętych inwestycją Prace objęte zakresem inwestycji mają na celu dostosowanie przedmiotowych pomieszczeń do funkcji biurowej, m.in.: pod względem warunków sanitarnych i bhp, warunków ochrony p.poż. (odporności ogniowej elementów, ewakuacji, oświetlenia awaryjnego itd.), wymaganego oświetlenia dziennego, wentylacji pomieszczeń oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności ruchowej. Zakłada się jednocześnie jak najmniejszą ingerencję w zastaną tkankę budynku i pozostawienie możliwie jak najwięcej z charakteru poddasza, na który składają się istniejące elementy, takie jak konstrukcja więźby. Dobór projektowanych materiałów i rozwiązań technicznych ma służyć podkreśleniu i wyeksponowaniu istniejącej substancji, przy uzyskaniu współczesnego (nowoczesnego) wyrazu architektura_nfz

10 i poprawieniu właściwości cieplnych przegród. Efekt ten ma zostać osiągnięty przez zastosowanie technik jak najmniej inwazyjnych, nieniszczących, a nawet, jeśli to możliwe, odwracalnych, zgodnych z zastanymi technikami budowlanymi. Inwestycja nie zmienia przebiegu i miejsc przyłączenia do instalacji charakterystycznych dla budynku, nie zmienia położenia, nie narusza i nie blokuje dostępu do urządzeń pomiarowych. Do głównych prac będą należeć: a) rozbiórka fragmentu ściany dzielącej oba pomieszczenia na poddaszu w celu realizacji otworu drzwiowego, b) podział na pomieszczenia biurowe za pomocą lekkich ścian działowych z płyt GKB na stelażu systemowym (stalowym) oraz ścian z tafli szklanych, c) wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnego, d) wymiana istniejącego dźwigu osobowego i doprowadzenie go do poziomu poddasza z wyprowadzeniem nadszybia ponad dach, e) wykonanie przeszklenia wzdłuż kalenicy dachu, umożliwiającego doświetlenie wnętrza światłem dziennym, f) wykonanie izolacji termicznej dachu nad krokwiami, z wykończeniem sufitu z płyt GKB oraz nowego pokrycia dachowego z blachy płaskiej, g) odbudowa elementów dekoracyjnych dachu w górnej części elewacji, h) przywrócenie pierwotnego wyglądu kominów z cegły, i) wykonanie izolacji termicznej ścian od strony wewnętrznej, j) realizacja warstw posadzkowych, z wymianą izolacji z wełny mineralnej, k) wymiana okien przy zachowaniu podziałów i kolorystyki istniejącej, l) prace w obrębie instalacji elektrycznych i sanitarnych, w tym wentylacji mechanicznej, m)prace w obrębie konstrukcji drewnianej więźby dachowej wynikające z w/w założeń oraz prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji, n) prace w obrębie poddasza w zakresie instalacji oddymiania na drodze ewakuacyjnej, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i sygnalizacji pożaru, o) prace wykończeniowe. W ramach inwestycji należy wykonać również prace w obrębie pozostałych kondygnacji budynku, mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Prace te określone zostały w punkcie niniejszego opisu technicznego Przeznaczenie i program użytkowy Na program użytkowy poddasza będą składać się: przestrzeń komunikacyjna z dostępem z 2 klatek schodowych i dźwigu osobowego, 11 pomieszczeń biurowych, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, tj. wc męskie i wc damskie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Z dwóch pomieszczeń biurowych w najniższej ich części wydzielono przestrzenie techniczne, w których znajdą się przewody i urządzenia instalacyjne Zestawienie projektowanych parametrów charakterystycznych: Powierzchnia całkowita (z klatkami schodowymi) Powierzchnia netto istniejąca Powierzchnia netto projektowana Powierzchnia użytkowa projektowana Kubatura netto istniejąca Kubatura netto projektowana ok. 639 m2 507,00 m2 483,02 m2 382,26 m2 ok m3 ok m3 architektura_nfz

11 Uwaga: Zestawienie powierzchni netto i użytkowych poszczególnych pomieszczeń (istniejących i projektowanych) oraz wysokości w części rysunkowej projektu. Do powierzchni użytkowych pomieszczeń biurowych i pomieszczenia socjalnego nie wliczono przestrzeni o wysokości poniżej 1,90 m, zgodnie z par. 72 ust. 1 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), 2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 2.1. Forma i funkcja obiektu Prace nie zmieniają formy ani funkcji budynku Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy Nie dotyczy Spełnienie podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii Informacja na temat spełnienia wymagań podstawowych w odpowiednich punktach niniejszego opisu Ogólny opis technologiczny Na poddaszu zostanie wydzielone 11 pomieszczeń biurowych dla 1-4 osób każdy. W sumie projektuje się 28 stanowisk pracy. Odzież wierzchnią pracownicy będą przechowywać w pomieszczeniach biurowych, na przeznaczonych do tego celu wieszakach. Do przygotowania i spożywania posiłków będzie służyć pomieszczenie socjalne, zlokalizowane przy windzie, wyposażone w blat roboczy i zlew dwukomorowy z rozdzielnością funkcji komór: zlewu i umywalki. Pracownicy będą korzystać z toalet usytuowanych przy centralnej klatce schodowej, dostępnych z korytarza: męskiej z miską ustępową, pisuarem i umywalką oraz damskiej, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, z miską ustępową i umywalką oraz uchwytami. Przy węźle sanitarnym, od strony dróg komunikacji ogólnej, znajduje się wnęka na zamykaną szafę na środki czystości i sprzęt porządkowy. W przestrzeni komunikacyjnej i biurowej projektuje się posadzkę z wykładziny dywanowej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - posadzkę z terakoty. Ściany w tych pomieszczeniach i powierzchnia ścian nad blatem w pomieszczeniu socjalnym powinny być wykończone materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci. Materiały te winny być nietoksyczne i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. W toaletach projektuje się okładzinę z płytek ceramicznych do wysokości min. 2,0m. Ściany nowe w pomieszczeniach biurowych malowane. Poddasze będzie wentylowane mechanicznie. Oświetlenie pomieszczeń, bezpośrednio i pośrednio, światłem dziennym: przez okna w ścianach kolankowych i szczytowych oraz przez świetlik dachowy w centralnej części rzutu poziomego. Zapewnione będzie również oświetlenie światłem sztucznym. Pomieszczenia sanitarne i socjalne będą podłączone do instalacji: zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji sanitarnej. Pomieszczenia będą ogrzewane za pomocą pomp ciepła system VRF. 3. DANE KONSTRUKCYJNE Zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. Poza pracami związanymi z realizacją dźwigu do prac w obrębie więźby dachowej będzie należeć demontaż poziomego elementu drewnianego, który w obecnym stanie nie pełni żadnej architektura_nfz

12 funkcji konstrukcyjnej ani użytkowej. Można przypuszczać, że był to element starych odrzwi. O czym świadczą istniejące części zawiasów. Element jest zamontowany na wysokości spodu 1,86m, co powoduje zmniejszenie wymaganej wysokości korytarza, przez który będzie odbywać się ewakuacja z kondygnacji. Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. i obowiązujące Warunki Techniczne konieczny jest jego demontaż. 4. OPIS PRAC BUDOWLANYCH 4.1. Rozbiórka ściany Projektowana rozbiórka, przedstawiona w części graficznej opracowania dotyczy ściany działowej z cegły dziurawki. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość istnienia instalacji elektrycznych w rozbieranych ścianach. Materiały rozbiórkowe na bieżąco usuwać na zewnątrz budynku, nie składować go na stropie. Uwaga: Wykonanie nadproża zgodnie z informacją zawartą w projekcie wykonawczym konstrukcji Budowa ścian działowych Ścianki działowe pełne wykonać w lekkiej konstrukcji z płyt GKB na stelażu systemowym (stalowym), w lokalizacji i grubości zgodnej z częścią rysunkową projektu. W ściankach przeznaczonych do wykonania okładziny z płytek ceramicznych lub montażu urządzeń sanitarnych/ szafek przewidzieć wzmocnienia zgodnie z zaleceniami producenta systemu zabudowy, np. poprzez wykonanie obudowy z podwójnej płyty GK lub/i zagęszczenie profili stelażu. Przy realizacji zabudowy roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi Producenta systemu, np. dotyczących realizacji otworów drzwiowych. W ściankach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych od wnętrza stosować płyty impregnowane GKBI, tzw. zielone, do zastosowań w warunkach podwyższonej wilgotności. Ściany wydzielające przestrzenie techniczne z płyt GKBF o podwyższonej odporności ogniowej. Ścianki szklane wykonać z tafli ze szkła bezpiecznego. Szkło do wysokości 2,00m (wysokości drzwi) matowe/mleczne, powyżej przezroczyste. Drzwi w ściankach ze szkła bezpiecznego, matowego, z okuciami stalowymi. Ścianki wykonać na wysokość do spodu krokwi z pozostawieniem otwartej przestrzeni pomiędzy krokwiami w celach swobodnego przepływu powietrza - napowietrzania, umożliwiającego prawidłową pracę systemu oddymiania Wyprowadzenie szybu dźwigu osobowego Inwestycja zakłada wymianę istniejącego dźwigu osobowego od kondygnacji parteru, z doprowadzeniem go do poziomu poddasza i wyprowadzeniem nadszybia ponad dach. Na parterze, w poziomie terenu projektuje się wykonanie dodatkowego przystanku windy ze względu na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zakres prac związanych z wykonanie przystanku (zgodnie z częścią rysunkową) będzie obejmował wykonanie platformy z płyty żelbetowej monolitycznej nad schodami do piwnicy oraz ściany murowanej, np. z cegły ceramicznej pełnej, tynkowanej i malowanej, zamykającej platformę a także wycięcie otworu w ścianie monolitycznej szybu windowego o wymiarach wskazanych przez producenta windy ok. 1,15x2,0m. W ramach prac towarzyszących należy również przełożyć nawierzchnię utwardzoną przy wejściu do budynku od strony podwórza tak, aby zlikwidować krawężnik utrudniający poruszanie osobom niepełnosprawnym. Prace te będą wiązać się z wycięciem otworu w stropie poniżej poddasza oraz jego wzmocnieniem, a także usunięciem fragmentu krokwi i deskowania w miejscu nadszybia, z wykonaniem wymianu. Szyb windowy należy nadbudować w konstrukcji żelbetowej. Szczegółowy opis prac zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Zadaszenie szybu wykonać w formie płyty żelbetowej. Izolacja termiczna i warstwy pokrycia architektura_nfz

13 dachowego szybu zgodnie z przekrojem w części rysunkowej. Ponad główną połacią dachową wykonać otwór wywiewny w bocznej ścianie szybu dźwigowego w celu jego wentylacji. Otwór o wymiarach 20x20cm zamknąć kratką lub żaluzją w kolorze pokrycia dachowego z blachy. Projektowane parametry dźwigu osobowego: Udźwig: min. 675 kg Liczba pasażerów: min. 9 Prędkość jazdy kabiny: max. 1,00 m/s Wysokość podnoszenia: 15,600 m Maksymalna liczba startów: min. 120/godzinę Liczba przystanków: 5 Przystanek podstawowy: 2 (licząc od dołu) Liczba wejść do kabiny: 1 Liczba dojść (drzwi przystankowych): 5 Maszynownia: bez maszynowni Głębokość podszybia: Wysokość nadszybia: Wymiary poprzeczne szybu: Minimalne wymiary wewnętrzne kabiny: Typ drzwi szybowych: Ościeżnica: Sterowanie drzwi: Minimalne wymiary drzwi (w świetle): Klasa ognioodporności: Wykończenie: Typ wciągarki: Napięcie główne: Cięgna nośne: max mm max mm szerokość: mm głębokość: mm szerokość: mm głębokość: mm wysokość: mm automatyczne, teleskopowe, lewe, 2 panelowe nowa automatyczne (za pomocą falownika) szerokość: 900 mm wysokość: mm E120 stal nierdzewna szczotkowana bezreduktorowa z płynną regulacją prędkości 400 V / 50 Hz pasy (linki zatopione w tworzywie sztucznym) Sterowanie: - zbiorczość jednokierunkowa w kierunku przystanku podstawowego, - awaryjny zjazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia, - automatyczny powrót na przystanek podstawowy, - funkcja zjazdu pożarowego na przystanek podstawowy, - moduł do podłączenia linii telefonicznej w celu zapewnienia łączności alarmowej zgodnie z normą EN Wyposażenie i wykończenie kabiny: - podłoga: np. nakrapiana guma w kolorze czarnym, listwy przypodłogowe z anodowanego aluminium, - sufit: stal nierdzewna, - oświetlenie: sufitowe, - ściany kabiny: przednia - stal nierdzewna szczotkowana, pozostałe - rozwiązania systemowe producenta dźwigu, na tylnej ścianie lustro ze szkła bezpiecznego o wymiarach szer. 900mm x połowa wysokości kabiny, - profile ozdobne w narożnikach z anodowanego aluminium. Kaseta dyspozycji: - panel ze stali nierdzewnej, przyciski mechaniczne, zgodny z PN-EN 81-70, architektura_nfz

14 - piętrowskazywacz, - wskaźnik przystanku przeznaczenia, - strzałki kierunku jazdy, - przycisk zamykania/otwierania drzwi, - oznaczenia Braill a, - przycisk alarmu. Kasety wezwań: piętrowskazywacz na przystanku podstawowym i oznaczenia Braille'a. Wyposażenie dodatkowe: telealarm, informacja głosowa w kabinie, funkcja zjazdu pożarowego typ BR1, system telemonitoringu pracy dźwigu, kurtyna świetlna, tabliczka znamionowa z numerem fabrycznym, przełącznik kluczykowy - rezerwacja kabiny. - w wyposażeniu dźwigu należy przewidzieć rozwiązania umożliwiające kontrolę dostępu do każdej kondygnacji zależnie od nadanych uprawnień, np. za pomocą kart magnetycznych Prace budowlane w obrębie konstrukcji drewnianych Odsłonięte elementy więźby dachowej oraz elementy stropu drewnianego należy zabezpieczyć malując je preparatem przeciwogniowym, co najmniej trudno zapalnym, dla spełnienia warunku NRO. Przewiduje się dodatkowo zabezpieczenie stropu drewnianego poniżej poddasza od spodu, np. w systemie firmy PROMAT, z zastosowaniem płyt PROMATECT-H i PROMATECT-L lub systemie równoważnym. Stropy odcinkowe klatek schodowych należy zabezpieczyć poprzez malowanie lub obłożenie pasami płyt ognioodpornych według rozwiązania systemowego zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną Termomodernizacja dachu Projektuje się wykonanie izolacji z wełny mineralnej, o współczynniku przenikania ciepła λ maksymalnie 0,035W/m2K, ponad krokwiami. Od dołu wełna mineralna ma zostać przykryta warstwą paroizolacji oraz płyt GKB na stelażu z profili sufitowych lub z listewek drewnianych. Od góry wełny mineralnej a pod kontrłatami ma zostać zrealizowana wiatroizolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej. Należy przewidzieć szczelinę wentylacyjną między termoizolacją a płytami OSB pod samym pokryciem z blachy płaskiej, na wysokość kontrłat ok. 30mm. Dokładne grubości poszczególnych warstw dachowych i ich układ zgodnie z częścią rysunkową. Ze względów ochrony p.poż. przewiduje się wykonanie odpowiedniego uszczelnienia sufitu i jego styku z konstrukcją dachu. Szczegółowe informacje w punkcie 8.8 opisu. Przy realizacji pokrycia dachowego należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie, zgodnie ze sztuką budowlaną, otworów nawiewnych i wywiewnych wentylujących szczeliny wentylacyjne w dachu - zgodnie z rysunkami detali Wymiana pokrycia, obróbki blacharskie Przewiduje się wymianę istniejącego pokrycia z papy bitumicznej na pokrycie z blachy płaskiej stalowej cynowanej na rąbek stojący. Do robót towarzyszących będzie należeć wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej cynowanej. Na elewacjach znajdują się istniejące rury spustowe miedziane, które należy wykorzystać. W tym celu projektuje się realizację rynien miedzianych z niezbędnymi kształtkami, elementami montażowymi itp. Łączniki i akcesoria dachowe typu: osłony na otwory nawiewne i wywiewne, zabezpieczenia architektura_nfz

15 przed poślizgiem, itp. wykonać z materiałów kompatybilnych dla pokrycia z blachy cynowanej i obróbek miedzianych, tj.: ze stali nierdzewnej, stali cynowanej, ołowiu, cyny. Nie wolno stosować elementów: ze stali ocynkowanej, stali powlekanej, aluminium, cynku oraz miedziowanych galwanicznie Odbudowa elementów dekoracyjnych Projektuje się odbudowę elementów dekoracyjnych dachu w górnej części elewacji. Elementy zostały skute podczas wcześniejszych inwestycji obejmujących prace budowlane w obrębie dachu. Miały one formę wieżyczek. Podobne elementy można zobaczyć jeszcze w szczytach elewacji frontowej. Na ich podstawie oraz na podstawie archiwalnego zdjęcia zaproponowano formę odbudowywieżyczek. Odbudowę przewiduje się z zachowaniem materiału - cegły ceramicznej pełnej, zgodnie z częścią rysunkową. Należy dobrać cegły tak, aby były zgodne rozmiarem, kolorem i fakturą z oryginalnym murem i wymurować je na zaprawę cementowo-wapienną, zgodną pod względem właściwości fizycznych oraz wyglądu (koloru) z zastosowaną w częściach istniejących muru. Dokładne wymiary i sposób wiązania cegieł należy ustalić w trakcie realizacji inwestycji, po demontażu elementów dachu, które przesłaniają częściowo istniejące fragmenty detalu. Przed wykonaniem należy uzgodnić rozwiązania z Projektantem Kominy i urządzenia dachowe Istniejące kominy i ściany klatek schodowych oraz szczytów ponad połacią dachową przywrócić do pierwotnego wyglądu poprzez skucie tynków i oczyszczenie powierzchni muru z cegły metodą bezinwazyjną, np. suchego lodu. Urządzenia techniczne (np. jednostki wentylacji mechanicznej) na dachu w kolorze pokrycia dachowego z blachy. Dachu o spadku ponad 25%, do którego zalicza się projektowany dach o kącie nachylenia połaci 20 stopni, należy wyposażyć w stałe dojścia do kominów oraz urządzeń technicznych, anten itp.. Dojścia muszą być wyposażone w zabezpieczenia przed poślizgiem. Należy nadbudować i wyprowadzić ponad dach przewód kominowy, który kończy się na poziomie poddasza. Wysokość przewodu powinna być równa wysokości komina przylegającego Świetlik dachowy Świetlik dachowy wykonać ponad krokwiami, w środkowej części dachu, pomiędzy bocznymi ramami stolcowymi więźby (pomiędzy płatwiami), w zakresie oznaczonym na rzucie, o profilach z ciepłego aluminium. Od zewnątrz stolarka w kolorze pokrycia. Ze względu na dużą powierzchnię przegrody szklanej 2 współczynnik przenikania ciepła projektuje się nie gorszy (nie wyższy) niż U=0,9W/(m K) i przewiduje się tzw. ciepły montaż okien względem warstw izolacji termicznej. Szklenie świetlika winno spełniać określone w obowiązujących przepisać (Warunkach Technicznych) wymagania dotyczące współczynnika g n (w okresie letnim nie większy niż 0,35). Przeszklenie, ze względu na jego położenie powyżej 3,0m ponad poziomem posadzki, winno być wykonane ze szkła lub innego materiału o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie. Przed montażem świetlika konieczne będzie usunięcie części istniejącego deskowania. Świetlik dachowy ma dodatkowo umożliwiać oddymianie pomieszczeń poddasza, pełniąc funkcję klap dymowych. Cztery pola świetlika, zgodnie z częścią rysunkową, należy wykonać jako otwierane, z siłownikami wpiętymi w system poddymiania poddasza. Opis działania systemu oddymiania i wymagania dotyczące powierzchni klap dymowych w punkcie opisu Termomodernizacja ścian Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej z płyt perlitowych grubości 80mm na warstwie kleju montażowego, systemowego. Izolacja ma zostać zrealizowana w przestrzeni pomiędzy wewnętrzną powierzchnią ściany zewnętrznej i architektura_nfz

16 elementami konstrukcji więźby dachowej. Płyty od wewnątrz będą wykończone przez systemowe warstwy wykończeniowe, np. gładź szpachlową na gruncie i powłokę malarską paroprzepuszczalną na siatce z włókna szklanego. Izolację należy montować zgodnie z wytycznymi Producenta wybranego systemu, np. firmy Ecovario, z użyciem zalecanych przez niego materiałów, w celu uzyskania jak najlepszych efektów termicznych i utrzymania gwarancji Producenta. Należy przewidzieć docieplenie otworów okiennych po ich obwodzie, warstwą 2cm izolacji z płyt perlitowych (w razie braku możliwości technicznych dopuszcza się zmniejszenie grubości izolacji w pojedynczych otworach). Ze względu na brak możliwości wykonania ciągłej izolacji od wnętrza mogą wystąpić miejscowe mostki termiczne. Aby ich uniknąć przewiduje się wykonanie izolacji np. z pianki izolacyjnej. Szczegółowe rozwiązanie detali będzie możliwe na etapie realizacji inwestycji i winny zostać uzgodnione z Projektantem Stolarka okienna Przewiduje się wymianę istniejących okien drewnianych na nowe, z pozostawieniem istniejących podziałów, kolorystyki i głębokości osadzenia. Część okien projektuje się jako napowietrzające, włączone w system oddymiania poddasza. Szczegółowe informacje zawarte są w części rysunkowej, w tym w zestawieniu stolarki okiennej. Współczynnik przenikania ciepła okien maksymalnie U=1,3 W/(m 2 K). Szacunkowa powierzchnia, w świetle ościeżnic, okien służących napowietrzaniu wynosi dla całego poddasza ok. 7,16m2 co przekracza minimalną powierzchnię napowietrzania (ok. 6,5m2) wynikającą z powierzchni geometrycznej klap oddymiających powiększonej o 130%. Precyzyjne obliczenia należy bezwzględnie wykonać na etapie opracowania projektu systemu oddymiania. W ramach inwestycji przewiduje się zamurowanie dwóch istniejących okien i doprowadzenie przeszkleń wewnętrznych na niższych kondygnacjach budynku do odpowiedniej ognioodporności zgodnie z punktem opisu. Wszystkie okna należy wyposażyć w bariery wewnętrzne o elementach poziomych z profili stalowych, np. 40x40mm, oddalonych od siebie o nie więcej niż 12cm. Przy oknach o niskim parapecie i wysokości poniżej 0,85m należy wykonać bariery wolnostojące, mocowane do posadzki lub belki drewnianej, w odległości od ściany maksymalnie 12cm. Przy oknach o wyższym parapecie i wysokości od posadzki powyżej 0,85m należy wykonać klamry z profili stalowych jw., mocowane do ściany. Najwyższy element poziomy na wysokości wierzchu 1,1m. Pozostałe w odległości nie większej niż 12cm pomiędzy sobą, do poziomu parapetu. Przykładowe rozwiązania podano w części rysunkowej - zestawieniu stolarki okiennej. Bariery w kolorze grafitowym. Uwaga: Ostateczną odległość barier od okien należy uzgodnić po ostatecznym doborze systemu oddymiania i napowietrzania, tak aby nie uniemożliwiać otwarcia okien o wymagany kąt rozwarcia Stolarka drzwiowa Przewiduje się montaż drzwi (wg części rysunkowej i zestawienia stolarki): w ściankach szklanych, zgodnie z punktem 4.2., drzwi wewnętrznych np. płytowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - drzwi otwierające się na korytarz należy wykonać z samozamykaczem, drzwi o odporności ogniowej EI 60 w ścianach klatek schodowych, drzwi służące oddymianiu, z siłownikami włączonymi w system oddymiania poddasza (wg punktu 8.15.) w ścianie pomiędzy częściami północną i południową poddasza, oddzielonymi istniejącą ścianą z cegły dziurawki Posadzki architektura_nfz

17 Projektuje się wykonanie posadzek: w części komunikacyjnej i biurowej - wykładzina dywanowa na podkładzie z OSB na legarach, układanych na stropie masywnym, w części sanitarnej - z terakoty na warstwie kleju i na przeponie uszczelniającej typu Ceresit CI50 i z taśmą uszczelniającą typu Ceresit CL52, na podkładzie z suchego jastrychu z płyt impregnowanych, np. GKBI lub gipsowo-włóknowych, na OSB na legarach na przekładkach izolacyjnych z pasków z papy. Przewiduje się wymianę istniejącej izolacji z wełny mineralnej na nową z mat wełny mineralnej pomiędzy legarami, grubości 6cm, układaną w celach izolacyjnych. Rodzaj warstwy wykończeniowej posadzek dobrać zgodnie z częścią rysunkową i kartami pomieszczeń Okładziny ścienne Ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokości min. 2,0m i w pomieszczeniu socjalnym nad blatem roboczym pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci. Materiały te winny być nietoksyczne i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Zaleca się zastosowanie płytek ceramicznych z nienasiąkliwymi fugami. Ściany pod okładzinę z płytek zabezpieczone przeciwwilgociowo, np. płynną folią. Dobór okładzin zgodnie z kartami pomieszczeń, stanowiącymi część projektu wykonawczego Wewnętrzne ściany kominów Projektuje się odczyszczenie istniejących ścian kominowych w przestrzeni poddasza, uzupełnienie ubytków w materiale i zaprawie oraz ponowne malowanie na kolor biały (pobielenie). Należy stosować materiały, takie jak zaprawa, ewentualne cegły ceramiczne do uzupełnień, warstwa malarska itp. zgodne z istniejącymi (historycznymi) pod względem właściwości (fizycznych, estetycznych itp.) Malowanie i powłoki zabezpieczające Nowe ściany, bez okładzin, malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi Montaż urządzeń sanitarnych Urządzenia sanitarne montować zgodnie z lokalizacją wskazaną w części rysunkowej projektu. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju urządzeń w części F. Projektu - kartach pomieszczeń Inwestycja a interes osób trzecich Inwestycja nie powoduje naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu Przepisów prawa budowlanego. 5. INSTALACJE Uwaga: Informacje na temat przepustów instalacyjnych oraz izolacji przewodów pod względem ochrony p.poż. w punkcie opisu Instalacje sanitarne Pomieszczenia podłączone do instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji i ogrzewania. Projektowane prace nie zmieniają przebiegu pionów instalacyjnych, miejsc przyłączenia do instalacji charakterystycznych dla budynku. Przebieg i parametry instalacji oraz lokalizacja urządzeń zgodnie z częścią rysunkową Instalacja wodociągowa Woda zimna z istniejącej instalacji budynku zostanie doprowadzona do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - wc męskie i damskie oraz pomieszczenia socjalnego. W celu przygotowania ciepłej wody użytkowej należy zamontować przepływowy podgrzewacz wody elektryczny, o mocy 2kW i pojemności 120l. architektura_nfz

18 Przewody wody zimnej i ciepłej rozprowadzić w warstwach posadzkowych zgodnie z częścią rysunkową. Bezpośrednio do urządzeń rozprowadzenie instalacji wodnych należy prowadzić w bruzdach ściennych i posadzkach. Instalację wewnętrzną wody zimnej i ciepłej projektuje się z z rur i kształtek, np. z systemu Mainpex firmy Maincor. Przewody ciepłej wody należy zaizolować otulinami z pianki PE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. 75 poz. 690 z poźn. zm.). Rurociągi wody zimnej należy zaizolować otulinami z pianki PE gr. 20mm. Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów w stanie projektowanym są spełnione, przy zastosowaniu grubości izolacji cieplnej (dla materiały izolacyjnego o współczynniku λ=0,035 W/mK) minimum: - przy średnicy wewnętrznej przewodu do 22mm - min. 20mm, - przy średnicy wewnętrznej przewodu 22-35mm - min. 30 mm, - przy średnicy wewnętrznej przewodu mm - min. równa średnicy wewn. rury, - przy średnicy wewnętrznej przewodu ponad 100mm - min. 100mm, - przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów - min. 50% powyższych wymagań, - przewody ułożone w podłodze - min. 6mm. Poddasze zostanie wyposażone w dwa hydranty 25 wraz z wodną instalacją zasilającą. Lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową - rzutem instalacji wod-kan Instalacja kanalizacji sanitarnej Pomieszczenia sanitarne i socjalne zostaną podłączone do istniejącej instalacji kanalizacyjnej budynku poprzez piony znajdujące się w pobliżu centralnej klatki schodowej. Instalację kanalizacji od urządzeń projektuje się prowadzoną w bruzdach ściennych, i w warstwach posadzkowych. Odejścia od pionu należy układać ze spadkiem min. 2,5%. Piony i podejścia do przyborów sanitarnych z rur do kanalizacji wewnętrznej sanitarnej z PVC o połączeniach kielichowych. Osprzęt: rury PVC - korek PVC z uszczelką Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej Projektuje się instalację ogrzewania z pompami ciepła jako źródłem ciepła oraz wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną zgodnie z projektem branżowym Instalacja elektryczna Przebieg instalacji elektrycznych w budynku, lokalizacja punktów pomiarowych i lokalizacja rozdzielni głównej bez zmian. Inwestycja zakłada realizację nowych opraw oświetleniowych (w tym awaryjnych i ewakuacyjnych), włączników i gniazd wtyczkowych oraz gniazd telefonicznych i internetowych zgodnie z projektem branżowym w zakresie przebudowy poddasza. Przed realizacją inwestycji należy wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego na pozostałych kondygnacjach a następnie dostosować ją do obowiązujących przepisów i norm oraz połączyć z projektowaną instalacją poddasza. 6. Charakterystyka energetyczna obiektu 6.1. Spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii Budynek podlegający przebudowie i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004r., powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań minimalnych, tj.: przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku do rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w tym załączniku. architektura_nfz

19 6.2. Właściwości cieplne projektowanych przegród zewnętrznych i wewnętrznych ściana istniejąca zewnętrzna gr. 64cm z cegły ceramicznej pełnej 2 2 U=1,00W/m K > Umax=0,25 W/m K ściana zewnętrzna w stanie projektowanym (od wnętrza): powłoka malarska paroprzepuszczalna na siatce z włókna szklanego + systemowa gładź szpachlowa na gruncie ok. 2cm + płyty perlitowe gr. 8cm + klej montazowy systemowy ok cm + mur z cegły ceramicznej pełnej gr. 64cm U=0,38W/m K > Umax=0,25 W/m K warunek niespełniony - brak technicznych możliwości zwiększenia grubości izolacji. 2 Ściana bez docieplenia ma współczynnik U=1,00W/m K, czyli izolacyjność termiczna będzie o 263% lepsza. dach w stanie projektowanym (od dołu): płyty GKB 12,5mm + maty z wełny mineralnej o współczynniku λ max 0,035W/m2K między krokwiami w rozstawie ok. 100cm gr. 16cm + szczelina wentylacyjna 25mm + deskowanie 25mm + wełna mineralna (o λ max 0,035W/m2K) pomiędzy kontrłatami gr. 5cm + łaty 24mm 2 + blacha płaska - U=0,20 W/m K 0,20 W/m 2 K warunek spełniony. posadzka na gruncie - istniejąca, poza zakresem opracowania Spełnienie warunku powierzchni okien Zakres opracowania obejmuje jedynie kondygnację poddasza. Inwestycja nie ma wpływu na kondygnacje poniżej, dlatego obliczenia zostały ograniczone jedynie do poddasza (bez istniejących klatek schodowych). Pole powierzchni okien: 18,48m2, Pole powierzchni świetlika dachowego: 107,06m2, Suma powierzchni przegród szklanych: 125,54m2. Pole powierzchni rzutu poziomego kondygnacji poddasza (w zewnętrznym obrysie) w pasie o szerokości 5m wzdłuż ścian zewnętrznych: A Z=454,22m2 Pole powierzchni pozostałej części rzutu kondygnacji: A W=128,95m2 A 0max=0,15A z + 0,03A w=40,66+0,00=72,00m2 Aby warunek A 0 A 0max był spełniony dla kondygnacji poddasza 53,54m2 przegród szklanych powinno charakteryzować się współczynnikiem U maksymalnie 0,9 W/m2K. Stąd świetlik w dachu projektuje się o współczynniku U 0,9 W/m2K Bilans mocy urządzeń elektrycznych zestawienie zbiorcze i informacje rozwiązaniach energooszczędnych Zgodnie z projektami branżowymi Parametry sprawności energetycznej urządzeń i instalacji Zgodnie z projektem branżowym instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej. 7. Charakterystyka ekologiczna 7.1. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków Projektowana inwestycja nie zmienia w istotny sposób parametrów zapotrzebowania na wodę i odprowadzenie ścieków dla budynku Obliczenia zapotrzebowania na wodę dla kondygnacji architektura_nfz

20 Nazwa urządzenia Ilość Woda zimna Woda ciepła q n umywalka 2 0,07 0,07 0,28 zlew 1 0,07 0,07 0,14 miska ustępowa z dolnopłukiem 2 0,13-0,26 pisuar 1 0,30-0,30 zawór ze złączką do węża 1 0,30-0,30 Przepływ obliczeniowy (wody zimnej i ciepłej) wg PN-92/B dla budynków administracyjnych i biurowych: Σq n 0,98 q s=0,682*(σqn) 0,45-0,14=0,54 l/s Obliczenia dotyczące odprowadzenia ścieków z lokalu Nazwa urządzenia Ilość DU q n umywalka 2 0,5 1 zlew miska ustępowa z dolnopłukiem 2 2,5 5 pisuar 1 0,5 0,5 wpust posadzkowy d=0,07 1 1,5 1,5 ΣDU 9 Przepływ obliczeniowy ścieków bytowych odprowadzanych z budynku wg PN-EN 12056/2002, dla budynków biurowych: q s=k* ΣDU = 0,5 9 = 1,5/s Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń Emisja hałasów oraz wibracji Realizacja zgodnie z projektem nie wprowadza emisji hałasów i wibracji Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne Inwestycja nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia - zgodnie z projektem branżowym Dostępne nośniki energii na danym terenie. Ze względu na to, że poddasze stanowi część istniejącego budynku za racjonalne źródła ciepła można uznać: ciepło z ciepłociągu miejskiego, do którego przyłączony jest budynek oraz energię odnawialną z powietrza. architektura_nfz

21 Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych - budynek jest przyłączony do sieci miejskich: elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej Analiza porównawcza (obliczenia porównawcze) przedstawiona została w projekcie budowlanym branży sanitarnej Wnioski z analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię W projekcie budowlanym branży sanitarnej. 8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 8.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Powierzchnia całkowita kondygnacji - ok. 639m2, Powierzchnia netto kondygnacji - ok. 483m2. Budynek ma wysokość, mierzoną od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku, znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na byt ludzi, równą około 17,4m. Zalicza się tym samym do budynku średniowysokich (SW). Inwestycja nie zmienia kwalifikacji budynku pod względem wysokości. Jest to obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych i poddaszu nieużytkowym, podpiwniczony. W projekcie przewiduje się zmianę poddasza na użytkowe. Stąd po realizacji inwestycji będzie posiadał 4 użytkowe kondygnacje nadziemne. Liczba kondygnacji podziemnych: Odległość od obiektów sąsiadujących Zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego. Inwestycja nie wprowadza zmian zagospodarowania terenu. 22m do budynków 1 i 2-kondygnacyjnych administracyjno-biurowych od wschodu, 37m do budynku nieużytkowego od południa, ok. 9,5m do granicy działki, od północy przylega obiekt przylega bezpośrednio do budynku biurowo-adminitracyjnego Sądu Rejonowego w Łodzi, od zachodu budynek przylega do ulicy Kopcińskiego Parametry pożarowe występujących substancji palnych Materiałami palnymi w budynku są jedynie niektóre materiały wykończenia wnętrz Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Nie dotyczy Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach Budynek zalicza się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Przewidywana liczba osób na kondygnacji poddasza to 28 osób, wynikająca z projektowanych stanowisk pracy biurowej, podzielona na dwie części poddasza na: 12 osób po stronie południowej i 16 osób po stronie północnej. Budynek nie posiada pomieszczeń do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami. Inwestycja nie zmienia przewidywanej maksymalnej liczby ludzi na pozostałych kondygnacjach, w tym w piwnicy nie zmienia się sposobu użytkowania - brak pomieszczeń na pobyt ludzi Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Nie istnieje zagrożenie wybuchem Podział obiektu na strefy pożarowe i elementy oddzielenia pożarowego architektura_nfz

22 Obecnie w budynku znajduje się jedna strefa pożarowa (ZL III). Ściana w północnej granicy działki stanowi element oddzielenia przeciwpożarowego o klasie REI 120 (dla klasy B zgodnie z punktem 8.8 opisu). Ściana posiada dwa okna o wymiarach ok. 60x150cm, niespełniające wymaganej ognioodporności. Okna zlokalizowane są na kondygnacjach 1. i 2. piętra. Wytyczne dotyczące niezgodności w punkcie 8.15 opisu. Projektuje się podział budynku na 3 strefy pożarowe zgodnie z punktem 8.15.: - strefa PM <500MJ/m2 rozdzielni głównej, rozdzielnicy p.poż. + UPS, - strefa ZL III poddasza, - strefa ZL III pozostałej części budynku Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Według obowiązujących przepisów budynek zalicza się do klasy odporności pożarowej B. Klasy odporności ogniowej elementów budynku dla klasy budynku B : główna konstrukcja nośna - R spełniona, konstrukcja dachu - R 30 - nie spełniona w stanie istniejącym, stropy - REI 60 - nie spełniona w stanie istniejącym, ściana zewnętrzna - EI 60 - spełniona ściana wewnętrzna - EI 30 - spełniona przekrycie dachu - RE 30 - nie spełniona w stanie istniejącym. Elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia. Stropy i spoczniki w klatkach schodowych wykonane są jako stropy Kleina na belkach stalowych i nie spełniają klasy odporności ogniowej REI 60. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu nie przewiduje się zakrycia konstrukcji więźby dachowej, ma ona pozostać widoczna od strony wnętrza. Dla zachowania warunku odpowiedniej klasy szczelności (REI 60) przegrody między poddaszem użytkowym a palną konstrukcją dachu i pokrycia należy wykonać odpowiednie przepusty pod oprawy oświetleniowe a styk płyt GKB sufitowych i krokwi oraz pozostałych elementów konstrukcji, zabezpieczonych przez malowanie i doprowadzonych do warunku NRO, należy uszczelnić dedykowaną masą p.poż. do uzyskania wymaganej klasy szczelności. Projektowane pokrycie dachowe z blachy płaskiej jest materiałem NRO. Wytyczne dotyczące niezbędnych prac polegających na doprowadzeniu do odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie z punktem opisu Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe Spełnione zostały warunki dla budynków ZL III dotyczące nieprzekraczalnych długości: - przejść ewakuacyjnych < 40m; przejścia prowadzą przez maksymalnie 2 pomieszczenia, - długość dojść ewakuacyjnych, przy dwóch dojściach < 60m, nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Spełnione są również wymagania dotyczące: - szerokości drzwi (zewnętrznych) na drodze ewakuacyjnej - wynosi więcej niż wymaga tego przewidywana liczba mieszkańców budynku, tj. 0,6m na każdy 100 osób przebywających w budynku i min. 0,9m, - szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych - wynosi więcej niż wymaga tego przewidywana liczba mieszkańców budynku, tj. 0,6m na każdy 100 osób przebywających w budynku i min. 1,4m, z miejscowym przewężeniem o szerokości 0,95m, - wysokość drogi ewakuacyjnej jest większa niż wymagane 2,2m z wyjątkiem miejscowego obniżenia na poddaszu ze względu na konstrukcję dachu na wysokości 1,86m (jeśli jest to możliwe technicznie należy ten element zdemontować). architektura_nfz

23 Obudowa korytarza drogi ewakuacyjnej ze szkła wykonana będzie ze szkła bezpiecznego bez klasy odporności ogniowej ze względu na zastosowany system oddymiania. Inwestycja zakłada realizację nowych opraw oświetleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych zgodnie z projektem branżowym instalacji elektrycznej w zakresie przebudowy poddasza. Przed realizacją inwestycji należy wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego na pozostałych kondygnacjach a następnie dostosować ją do obowiązujących przepisów i norm oraz połączyć z projektowaną instalacją poddasza Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej Nie dotyczy Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych W budynku ZL III, średniowysokim, w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200m2 należy przewidzieć hydrant 25 na każdej kondygnacji. Dla poddasza warunek ten jest spełniony poprzez przełożenie istniejącego hydrantu znajdującego się w północnej, skrajnej klatce schodowej do korytarza północnej części poddasza oraz dołożenie projektowanego hydrantu 25 w południowej części poddasza, obok windy. Zasięg hydrantu wewnętrznego w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionej kondygnacji: długość odcinka węża hydrantu wewnętrznego min. 20m, efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych (dla ZL o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej) dla prądów rozproszonych stożkowych - 3. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądnicy powinna wynosić 1,0dm3/s. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z jednego hydrantu wewnętrznego w budynku średniowysokim, dla strefy pożarowej do 500m2. Cały budynek jest wyposażony w istniejącą instalację sygnalizowania pożaru, instalację oddymiania klatek schodowych oraz hydrantową. Na etapie realizacji inwestycji należy wykonać inwentaryzację stanu istniejącego tych instalacji. Urządzenia przeciwpożarowe należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i wymagań Polskich Norm w tym zakresie: a. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydranty 25 z wężem półsztywnym; b. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej ochrona całkowita; c. Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych Wyposażenie w gaśnice Obiekt winien być wyposażony w gaśnice przenośne, spełniające wymagania obowiązujących norm. Należy przyjąć 1 jednostkę masy środka gaśniczego 2kg (lub 3dm3) na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej. Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności przy wejściach do budynku, na korytarzach i przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki). Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30,0m. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m. Projektuje się dwie gaśnice proszkowe o masie 3kg zlokalizowane: - przy windzie w południowej części budynku, - przy wyjściu na skrajną (północną) klatkę schodową. architektura_nfz

24 8.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia Poza zakresem opracowania. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej, o kubaturze powyżej 5 000m3 i powierzchni wewnętrznej powyżej 1 000m2, wynosi 20dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80mm. Warunek ten jest spełniony. Wzdłuż ulicy Kopcińskiego znajdują się co najmniej dwa hydranty zewnętrzne DN80 w odległości do 75m Drogi pożarowe Poza zakresem opracowania. Drogę pożarową stanowi ul. Kopcińskiego Przyjęte rozwiązania zapewniające właściwe warunki bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie: 1. Okna o wymiarach ok. 60x150 w ścianie północnej, usytuowanej w granicy działki należy zamurować z wykorzystaniem materiału (cegła, zaprawa, tynk wewnętrzny) jak najbardziej zbliżonego do ścian sąsiednich, tj. co najmniej w warstwie licowej - cegły ceramicznej pełnej ręcznie formowanej z zachowaniem koloru i rysunku wiązania elementów muru. 2. Stropy i spoczniki klatek schodowych należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej REI Budynek należy podzielić na trzy strefy pożarowe: 1) Strefa pożarowa kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m 2 - Rozdzielnia Główna + rozdzielnica ppoż. + UPS stanowić będzie odrębną strefę pożarową oddzieloną od pozostałej części budynku ścianami o klasie odporności ogniowej REI120, stropem o klasie odporności ogniowej REI60 i zamknięty drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60. Przepusty instalacyjne przez ścianę należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do klasy odporności ogniowej EI120 (przewody wentylacyjne EIS120) oraz przez strop EI60 (EIS60 przewody instalacyjne). Powierzchnia strefy pożarowej wynosić będzie ok. 14 m 2. 2) Strefa pożarowa ZL III Poddasze zaklasyfikowano do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Powierzchnia strefy pożarowej wynosić będzie ok. 518 m 2. Strefa pożarowa oddzielona będzie na poddaszu ścianami o klasie odporności ogniowej REI120 (ściany klatek schodowych i dźwigu osobowego) oraz zamknięta drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60. Strop drewniany nad II piętrem będzie zabezpieczony do klasy odporności ogniowej REI 60. Przepusty instalacyjne przez ścianę będą zabezpieczone przeciwpożarowo do klasy odporności ogniowej EI120 (EIS120 przewody instalacyjne) oraz przez strop EI60 (EIS60 przewody instalacyjne). 3) Strefa pożarowa ZL III pozostała część budynku, zaklasyfikowano do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Powierzchnia strefy pożarowej wynosić będzie ok m Pomieszczenia serwerowni wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze gazowe oraz piwnica stanowić będą pomieszczenia zamknięte wydzielone przeciwpożarowo (każde) ścianami i stropami o klasie odporności ogniowej REI60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 dla serwerowni i EI30 dla piwnicy. 5. Przeszklenia w pomieszczeniu ochrony należy wymienić na okna o klasie odporności ogniowej EI30. Pomieszczenie ochrony należy zamknąć do komunikacji drzwiami o szerokości/wysokości co najmniej 0,9 m / 2,0 m. 6. Drzwi po całkowitym otwarciu zawężające szerokość drogi ewakuacyjnej należy wyposażyć w samozamykacz. 7. Drzwi na drogach ewakuacyjnych w obiekcie zaopatrzonych w system kontroli dostępu, będą wyposażone w system zwolnień blokad zamków w drzwiach. Wymaga się takiego zaprojektowania drzwi, aby podczas pożaru nie były blokowane przez wymieniony system i aby istniała możliwość ich otwarcia bez użycia kodu, karty magnetycznej itp.; na etapie wykonawstwa rozwiązania skonsultować z Inwestorem. 8. Klatkę schodową KS2 należy wyposażyć w urządzenie uniemożliwiające zejście do piwnicy podczas ewakuacji osób. 9. Oddzielenie poddasza jako odrębnej strefy pożarowej umożliwiło skrócenie drogi ewakuacyjnej do długości nieprzekraczającej 19 m ewakuacja do innej strefy architektura_nfz

25 pożarowej. Ewakuacja z pozostałych kondygnacji nadziemnych odbywa się za pomocą trzech klatek schodowych, umożliwiających ewakuację z pomieszczeń na pobyt ludzi zawsze w dwóch kierunkach. 10. Budynek należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. 11. Urządzenia przeciwpożarowe należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i wymagań Polskich Norm w tym zakresie: d. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydranty 25 z wężem półsztywnym; e. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej ochrona całkowita; f. Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych. 12. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego takich jak: serwerownia i piwnica, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej (EI lub EIS-przewody wentylacyjne) ścian i stropów tego pomieszczenia. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i grzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 13. Stawia się następujące wymagania dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego dla całego budynku: Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Składowanie materiałów palny na drodze ewakuacyjnej jest zabronione. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. Jako rozwiązania ponadstandardowe (zastępcze) zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku zaprojektowano: oddzielenie poddasza jako odrębną strefę pożarową; system sygnalizacji pożarowej ochrona pełna; system oddymiania na drodze ewakuacyjnej na poddaszu. System oddymiania składać się będzie z dwóch stref dymowych oddzielony między sobą drzwiami o szerokości/wysokości co najmniej 1,2 m / 2,2 m w świetle ościeżnicy i ścianą do dachu wykonaną z materiałów niepalnych. Każda strefa dymowa będzie wyposażona w co najmniej dwie klapy dymowe rozłożone równomiernie (jedna klapa dymowa na każde 11 m długości komunikacji) o powierzchni czynnej jednej klapy dymowej nie mniejszej niż 0,9 m 2. Napowietrzanie będzie realizowane z sąsiedniej strefy dymowej poprzez automatycznie otwierane drzwi na komunikacji dzielące strefy dymowe. System będzie uruchamiany przez system sygnalizacji pożarowej i ręcznie. Przyciski ręcznego uruchomienia oddymiania zlokalizowane będą przed drzwiami do klatek schodowych. Należy wykonać symulację komputerową rozprzestrzeniania się dymu na drodze ewakuacyjnej poddasza przy użyciu symulacji komputerowej CFD, w czasie niezbędnym do ewakuacji ludzi z poddasza do klatki architektura_nfz

26 schodowej innej strefy pożarowej. Szczegółowe rozwiązania nie określone w powyższym opisie należy uzgodnić na etapie realizacji inwestycji. 9. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", obowiązującymi w czasie ich wykonywania. 10. UWAGI KOŃCOWE Po wykonaniu obiektu należy sporządzić projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, a) Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, b) Parametry stanu projektowanego budynku są zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy, c) W obecnej formie projekt stanowi przedmiot prawa autorskiego wszelkie zmiany w realizacji obiektu należy bezwzględnie skonsultować z Projektantami poprzez Architekta prowadzącego. Projektanci: Architektura: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03 Instalacje sanitarne: tech. Jan Gutry nr upr. 144/83/WŁ architektura_nfz

27

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Załącznik nr 2 do SIWZ OBIEKT / ZAKRES ROBÓT TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU OFICYNA lokalizacja Orońsko, ul. Topolowa 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY adres INWESTOR CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI Sąd Rejonowy w Łańcucie ul. Grunwaldzka 10, 37-100

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Egzemplarz Nr 4 tel./fax. /81/ 532 91 23; 600 024 321 ul. Chmielna 2A ; 20-079Lublin INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA POMIESZCZEŃ MIESZKANIA CHRONIONEGO Inwestor : Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON H2 Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora Projekt Przed budową 4 egzemplarze kompletnego projektu budynku wraz z projektem posadowienia Formalności

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BIURO PROJEKTOWE ARCHIBUD PAWEŁ KRÓL PLAC WOLNOŚCI 3, PL-28400 PIŃCZÓW TEL.600839035, EMAIL: PAWEL_KROL07@WP.PL PKO BP O/PIŃCZÓW: 06 1020 2645 0000 5902 0024 0648 REGON 260141176 NIP 662-147-43-12 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców

Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Opis przedmiotu zamówienia Wytyczne dla wykonawców Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia archiwum Adres inwestycji : Gdańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL.

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. EGZ. 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 191 NR PROJEKTU: 19/2012 BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów PROJEKT BUDOWLANY branża: architektura, konstrukcje 1. Przedmiot inwestycji: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów 2. Adres inwestycji: Sandomierz działka o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 PROJEKT WYKONAWCZY

www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 PROJEKT WYKONAWCZY KGProjekty www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 Kompleksowa Dokumentacja Budowlana PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Forma opracowania: Obiekt: Adres: Lokalizacja: Inwestor: Jednostka projektowa:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Krasickiego 60 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lokalizacja: Inwestor: Branża: TARNOWSKIE GÓRY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,, LAMUSOWNIA NA DZIAŁKACH NR 4/7, 4/3 W BIŁGORAJU INWESTOR : ADRES INWESTYCJI: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo