DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA WYKONAWCZA"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: architektura/konstrukcja/instalacje: elektryczne/sanitarne Inwestor : Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: 1. Projekt wykonawczy 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3. Kosztorys inwestorski Styczeń 2015r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianice NFZ

2 NFZ

3 PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: architektura/konstrukcja/instalacje: elektryczne/sanitarne Inwestor : Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: A. Projekt zagospodarowania terenu B. Projekt architektoniczno-budowlany C. Projekt budowlany konstrukcji z opinią o stanie technicznym D. Projekt budowlany wentylacji HVAC E. Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej F. Karty pomieszczeń Załączniki: - Oświadczenie Projektantów, - Zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynależności do izb zawodowych Projektantów. Projektanci: Architektura: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03 Konstrukcja: mgr inż. Jolanta Mroczkowska nr upr. 78/80/WMŁ Instalacje sanitarne: tech. Jan Gutry nr upr. 144/83/WŁ Instalacje elektryczne: mgr inż. elektr. Agnieszka Pietrzykowska nr upr. 67/01/WŁ Styczeń 2015r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianice NFZ

4 Oświadczenie Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 01 września 2006 roku nr 156 poz z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektanci: Architektura: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03 Konstrukcja: mgr inż. Jolanta Mroczkowska nr upr. 78/80/WMŁ Instalacje sanitarne: tech. Jan Gutry nr upr. 144/83/WŁ Instalacje elektryczne: mgr inż. elektr. Agnieszka Pietrzykowska nr upr. 67/01/WŁ NFZ

5 A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu wykonawczego przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: architektura Inwestor: Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: I. Opis techniczny 1. Przedmiot inwestycji 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 3. Projektowane zagospodarowanie działki 4. Zestawienie powierzchni niezbędne do sprawdzenia zgodności z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy 5. Informacje o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6. Wpływ eksploatacji górniczej 7. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia 8. Informacje dodatkowe o terenie II. Część rysunkowa A1. Plan sytuacyjny, skala 1:1000 Projektant: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz upr. bud. 12/R-37/ŁOIA/03 Styczeń 2015r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianice architektura_nfz

6 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest przebudowa poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym należącym do NFZ w Łodzi, położonym w Łodzi przy ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 58, działka nr ewid. 17/18, obręb W Istniejący stan zagospodarowania terenu Nieruchomość jest zabudowana przedmiotowym 3-kondygnacyjnym budynkiem z poddaszem nieużytkowym i dwoma budynkami oficynowymi, jednokondygnacyjnymi, o funkcji administracyjno-biurowej wszystkie, ogrodzona, z istniejącymi przyłączami z sieci miejskich: wodociągowym, kanalizacyjnym, elektroenergetycznym oraz przyłączem z sieci ciepłowniczej. Istniejące są również utwardzenie terenu, zieleń niska i wysoka oraz zjazd z drogi publicznej - ulicy Kopcińskiego. Planowana inwestycja nie wpływa na zmianę parametrów charakterystycznych budynku (powierzchnia zabudowy, wymiary zewnętrzne itp.) i sposób zagospodarowania terenu. Polega jedynie na zmianie sposobu użytkowania poddasza oraz związanej z nią przebudową i termomodernizacją przegród zewnętrznych. 3. Projektowane zagospodarowanie działki Nie dotyczy. 4. Zestawienie powierzchni niezbędne do sprawdzenia zgodności z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy Nie dotyczy. 5. Informacje o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przedmiotowy budynek jest wpisany do rejestru zabytków jako cześć zespołu Zakładów Przemysłu Spirytusowego Monopol Wódczany z początku XXw., pod numerem A/355/1-8 z Wpływ eksploatacji górniczej Działka nie jest narażona na wpływy eksploatacji górniczej. 7. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektów budowlanych i ich otoczenia Nie istnieją i nie są przewidziane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników przedmiotowego obiektu budowlanego i otaczającego terenu. 8. Informacje dodatkowe o terenie Działka obejmuje grunty sklasyfikowane jako budowlane. Nie ma zastosowania obowiązek wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Projektant: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz upr. Bud. 12/R-37/ŁOIA/03 architektura_nfz

7 B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY do projektu wykonawczego przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18, obr. W-23 branża: architektura/instalacje wod-kan Inwestor : Narodowy Fundusz Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58, Łódź Zawartość opracowania: I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 2. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 3. Dane konstrukcyjne 4. Opis prac budowlanych 5. Instalacje 6. Charakterystyka energetyczna 7. Charakterystyka ekologiczna 8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 9. Warunki wykonania robót budowlano-montażowych 10. Uwagi końcowe II. Część rysunkowa Inwentaryzacja: B1. Rzut poddasza, skala 1:50 B2. Przekrój poddasza, skala 1:50 Projekt: B3. Rzut poddasza, skala 1:50 B4. Rzut dachu, skala 1:100 B5. Przekrój poddasza, skala 1:50 B6. Rzut instalacji wod-kan, skala 1:100 B7. Detal dekoracji dachu, skala 1:20 B8. Fragmenty elewacji z odtworzonymi detalami, skala 1:100 B9. Rysunek zbiorczy szybu windy, skala 1:50 B10. Rozwinięcie świetlika dachowego,skala 1:100 B11. Zestawienie projektowanej stolarki okiennej, skala 1:50 B12. Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej, skala 1:100 B13. Zestawienie ścianek szklanych, cz.1, skala 1:50 B14. Zestawienie ścianek szklanych, cz.2, skala 1:50 Projektanci: Architektura: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03 Instalacje sanitarne: tech. Jan Gutry nr upr. 144/83/WŁ Styczeń 2015r. dr inż. arch. Michał Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra Ksawerów tel.: , adres do korespondencji: ul. Partyzancka 80/92, lok. 10, Pabianice architektura_nfz

8 I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania: - Umowa z Inwestorem, - Wizja lokalna i pomiary Projektantów, - Mapa do celów projektowych, - archiwalny projekt budowlany remontu kapitalnego budynku z 1999r., wykonany przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji, Bipro-bumar Sp. zo.o., ul. Nawrot 114, Łódź, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z poźn. zm.), - Polska Norma PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, - Inne obowiązujące przepisy i Polskie Normy, - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr DAR-UA-IX z dn r Opis stanu istniejącego Opis ogólny budynku Inwestycja dotyczy budynku administracyjno-biurowego, należącego do NFZ w Łodzi, położonego przy ul. Kopcińskiego 58, na działce nr ewid. 17/18, obręb W-23. Jest on częścią zespołu dawnych Zakładów Przemysłu Spirytusowego Monopol Wódczany z początku XXw. I jako zabytkowy został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/355/1-8 z Jest to obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych i poddaszu nieużytkowym, podpiwniczony, zbudowany na planie zbliżonym do prostokąta, z dachem dwuspadowym, o kącie spadku połaci ok. 20 stopni, z kalenicą równoległą do ulicy. Powierzchnia zabudowy obiektu to ok. 645m2, powierzchnia użytkowa przed przebudową - ok. 1842m2, kubatura m2. Elewacje budynku wykonane są z nietynkowanej licowej cegły ceramicznej. O rysunku elewacji decyduje przede wszystkim rytm okien w elewacji frontowej i tylnej (od podwórza) oraz blend w elewacji szczytowej, w obu przypadkach zamkniętych od góry półkoliście lub łukiem odcinkowym. Uzupełniony jest on przez dekorację, wykonaną w cegle i za pomocą kształtek ceramicznych, w formie fryzów arkadkowych, lizen, gzymsów międzykondygnacyjnych, wieżyczek, itp., wzorowanych na obronnej architekturze gotyckiej i wczesnorenesansowej. Stolarka drewniana klasycystyczna z dużą szybą i wyraźnie zaznaczonym, przechodzącym ślemieniem i dobijającą listwą przymykową. Budynek wzniesiony został w tradycyjnej konstrukcji murowej. Stropy międzykondygnacyjne to strop Kleina na belkach stalowych. Strop pod poddaszem drewniany. Dach w konstrukcji drewnianej, z pełnym deskowaniem, kryty papą. Komunikację pionową w budynku stanowią 3 klatki schodowe, z których 2 (środkowa i skrajna - północna) umożliwiają wejście na poddasze. Klatka schodowa od strony południowej kończy się na kondygnacji 2. piętra. Klatki schodowe posiadają zachowane balustrady. Dodatkowo w budynku zlokalizowano windę przylegającą do południowej klatki schodowej. W ostatnich latach wykonano system oddymiania wszystkich klatek z klapami oddymiającymi architektura_nfz

9 w połaci dachu. Budynek jest wyposażony w instalacje: wod-kan, elektryczną i grzewczą z przyłączami z sieci miejskich, odgromową, telefoniczną i alarmową przeciwpożarową Opis poddasza Zmianie sposobu użytkowania i przebudowie podlega poddasze nieużytkowe, stanowiące 4. kondygnację nadziemną budynku. Poddasze składa się z dwóch jednoprzestrzennych części, dostępnych ze środkowej klatki schodowej, jedna z nich dodatkowo z północnej klatki schodowej. Wnętrza są wizualnie poprzedzielane murowanymi kominami. Powierzchnie ścian od wewnątrz i kominów są wykończone pobieloną cegłą. Dodatkowym elementem dzielącym jest obudowa klapy dymowej południowej klatki schodowej, wykonana z impregnowanych płyt GKB. O charakterze poddasza w dużej mierze decyduje widoczna konstrukcja drewnianej więźby dachowej. Jest to więźba mieszana płatwiowo-kleszczowa dwustolcowa o stolcach stojących ze ścianką kolankową, w której zamiast górnych kleszczy występuje jętka. Więźba opiera się na stropie drewnianym o belkach w rozstawie ok. 1,0m. Składa się ona z: dwóch ram stolcowo-kolankowych, tj. stolców kolankowych ustawionych na namurnicy i podpierających płatew kolankową, usztywnionych mieczami, dwóch ram stolcowych, tj. stolców ustawionych na podwalinie, podpierających poprzez jętkę płatwie, usztywnionych mieczami. Krokwie opierają się na płatwiach kolankowych i połaciowych. Na wiązar pełny składają się ponadto usztywnienia ramy stolcowej-kolankowej w kierunku poprzecznym (na parcie więźby na mur) w formie zastrzału od belki stropowej do krokwi powiązanego ze stolcem kolankowym za pomocą półkleszczy dolnych. Pomieszczenia są doświetlone poprzez niewielkie okna, zwieńczone łukiem odcinkowym, w dłuższych ścianach, należące do elewacji frontowej i tylnej, oraz wyższe okna w dekoracyjnych szczytach elewacji frontowej i mniejszym szczycie elewacji podwórzowej, ponad południową klatką schodową. Ściany klatek schodowych od strony poddasza są wykończone mało starannie ze względu na nieużytkowy charakter wnętrza. Brak jest posadzki pomieszczenia. Na wierzchu stropu poniżej, podczas poprzedniej przebudowy w miejscu usuniętej polepy, została ułożona na folii paroizolacyjnej warstwa wełny mineralnej. Dla ułatwienia poruszania się po pomieszczeniach wykonano podkłady z płyt budowlanych. W stanie obecnym powierzchnia wełny i płyty są silnie zakurzone i zabrudzone. Przez poddasze przebiegają 3 piony kanalizacji sanitarnej, biegnące ponad dach z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na kondygnacjach poniżej. Poddasze jest również wyposażone w instalację elektryczną oświetlenia - które stanowią oprawy techniczne oraz w instalację alarmową przeciwpożarową - na konstrukcji dachowej rozmieszczone są czujki dymu Opis ogólny prac objętych inwestycją Prace objęte zakresem inwestycji mają na celu dostosowanie przedmiotowych pomieszczeń do funkcji biurowej, m.in.: pod względem warunków sanitarnych i bhp, warunków ochrony p.poż. (odporności ogniowej elementów, ewakuacji, oświetlenia awaryjnego itd.), wymaganego oświetlenia dziennego, wentylacji pomieszczeń oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności ruchowej. Zakłada się jednocześnie jak najmniejszą ingerencję w zastaną tkankę budynku i pozostawienie możliwie jak najwięcej z charakteru poddasza, na który składają się istniejące elementy, takie jak konstrukcja więźby. Dobór projektowanych materiałów i rozwiązań technicznych ma służyć podkreśleniu i wyeksponowaniu istniejącej substancji, przy uzyskaniu współczesnego (nowoczesnego) wyrazu architektura_nfz

10 i poprawieniu właściwości cieplnych przegród. Efekt ten ma zostać osiągnięty przez zastosowanie technik jak najmniej inwazyjnych, nieniszczących, a nawet, jeśli to możliwe, odwracalnych, zgodnych z zastanymi technikami budowlanymi. Inwestycja nie zmienia przebiegu i miejsc przyłączenia do instalacji charakterystycznych dla budynku, nie zmienia położenia, nie narusza i nie blokuje dostępu do urządzeń pomiarowych. Do głównych prac będą należeć: a) rozbiórka fragmentu ściany dzielącej oba pomieszczenia na poddaszu w celu realizacji otworu drzwiowego, b) podział na pomieszczenia biurowe za pomocą lekkich ścian działowych z płyt GKB na stelażu systemowym (stalowym) oraz ścian z tafli szklanych, c) wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnego, d) wymiana istniejącego dźwigu osobowego i doprowadzenie go do poziomu poddasza z wyprowadzeniem nadszybia ponad dach, e) wykonanie przeszklenia wzdłuż kalenicy dachu, umożliwiającego doświetlenie wnętrza światłem dziennym, f) wykonanie izolacji termicznej dachu nad krokwiami, z wykończeniem sufitu z płyt GKB oraz nowego pokrycia dachowego z blachy płaskiej, g) odbudowa elementów dekoracyjnych dachu w górnej części elewacji, h) przywrócenie pierwotnego wyglądu kominów z cegły, i) wykonanie izolacji termicznej ścian od strony wewnętrznej, j) realizacja warstw posadzkowych, z wymianą izolacji z wełny mineralnej, k) wymiana okien przy zachowaniu podziałów i kolorystyki istniejącej, l) prace w obrębie instalacji elektrycznych i sanitarnych, w tym wentylacji mechanicznej, m)prace w obrębie konstrukcji drewnianej więźby dachowej wynikające z w/w założeń oraz prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji, n) prace w obrębie poddasza w zakresie instalacji oddymiania na drodze ewakuacyjnej, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i sygnalizacji pożaru, o) prace wykończeniowe. W ramach inwestycji należy wykonać również prace w obrębie pozostałych kondygnacji budynku, mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Prace te określone zostały w punkcie niniejszego opisu technicznego Przeznaczenie i program użytkowy Na program użytkowy poddasza będą składać się: przestrzeń komunikacyjna z dostępem z 2 klatek schodowych i dźwigu osobowego, 11 pomieszczeń biurowych, pomieszczenie socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, tj. wc męskie i wc damskie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Z dwóch pomieszczeń biurowych w najniższej ich części wydzielono przestrzenie techniczne, w których znajdą się przewody i urządzenia instalacyjne Zestawienie projektowanych parametrów charakterystycznych: Powierzchnia całkowita (z klatkami schodowymi) Powierzchnia netto istniejąca Powierzchnia netto projektowana Powierzchnia użytkowa projektowana Kubatura netto istniejąca Kubatura netto projektowana ok. 639 m2 507,00 m2 483,02 m2 382,26 m2 ok m3 ok m3 architektura_nfz

11 Uwaga: Zestawienie powierzchni netto i użytkowych poszczególnych pomieszczeń (istniejących i projektowanych) oraz wysokości w części rysunkowej projektu. Do powierzchni użytkowych pomieszczeń biurowych i pomieszczenia socjalnego nie wliczono przestrzeni o wysokości poniżej 1,90 m, zgodnie z par. 72 ust. 1 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), 2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 2.1. Forma i funkcja obiektu Prace nie zmieniają formy ani funkcji budynku Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy Nie dotyczy Spełnienie podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami oraz odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii Informacja na temat spełnienia wymagań podstawowych w odpowiednich punktach niniejszego opisu Ogólny opis technologiczny Na poddaszu zostanie wydzielone 11 pomieszczeń biurowych dla 1-4 osób każdy. W sumie projektuje się 28 stanowisk pracy. Odzież wierzchnią pracownicy będą przechowywać w pomieszczeniach biurowych, na przeznaczonych do tego celu wieszakach. Do przygotowania i spożywania posiłków będzie służyć pomieszczenie socjalne, zlokalizowane przy windzie, wyposażone w blat roboczy i zlew dwukomorowy z rozdzielnością funkcji komór: zlewu i umywalki. Pracownicy będą korzystać z toalet usytuowanych przy centralnej klatce schodowej, dostępnych z korytarza: męskiej z miską ustępową, pisuarem i umywalką oraz damskiej, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, z miską ustępową i umywalką oraz uchwytami. Przy węźle sanitarnym, od strony dróg komunikacji ogólnej, znajduje się wnęka na zamykaną szafę na środki czystości i sprzęt porządkowy. W przestrzeni komunikacyjnej i biurowej projektuje się posadzkę z wykładziny dywanowej. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - posadzkę z terakoty. Ściany w tych pomieszczeniach i powierzchnia ścian nad blatem w pomieszczeniu socjalnym powinny być wykończone materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci. Materiały te winny być nietoksyczne i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. W toaletach projektuje się okładzinę z płytek ceramicznych do wysokości min. 2,0m. Ściany nowe w pomieszczeniach biurowych malowane. Poddasze będzie wentylowane mechanicznie. Oświetlenie pomieszczeń, bezpośrednio i pośrednio, światłem dziennym: przez okna w ścianach kolankowych i szczytowych oraz przez świetlik dachowy w centralnej części rzutu poziomego. Zapewnione będzie również oświetlenie światłem sztucznym. Pomieszczenia sanitarne i socjalne będą podłączone do instalacji: zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji sanitarnej. Pomieszczenia będą ogrzewane za pomocą pomp ciepła system VRF. 3. DANE KONSTRUKCYJNE Zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. Poza pracami związanymi z realizacją dźwigu do prac w obrębie więźby dachowej będzie należeć demontaż poziomego elementu drewnianego, który w obecnym stanie nie pełni żadnej architektura_nfz

12 funkcji konstrukcyjnej ani użytkowej. Można przypuszczać, że był to element starych odrzwi. O czym świadczą istniejące części zawiasów. Element jest zamontowany na wysokości spodu 1,86m, co powoduje zmniejszenie wymaganej wysokości korytarza, przez który będzie odbywać się ewakuacja z kondygnacji. Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. i obowiązujące Warunki Techniczne konieczny jest jego demontaż. 4. OPIS PRAC BUDOWLANYCH 4.1. Rozbiórka ściany Projektowana rozbiórka, przedstawiona w części graficznej opracowania dotyczy ściany działowej z cegły dziurawki. Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość istnienia instalacji elektrycznych w rozbieranych ścianach. Materiały rozbiórkowe na bieżąco usuwać na zewnątrz budynku, nie składować go na stropie. Uwaga: Wykonanie nadproża zgodnie z informacją zawartą w projekcie wykonawczym konstrukcji Budowa ścian działowych Ścianki działowe pełne wykonać w lekkiej konstrukcji z płyt GKB na stelażu systemowym (stalowym), w lokalizacji i grubości zgodnej z częścią rysunkową projektu. W ściankach przeznaczonych do wykonania okładziny z płytek ceramicznych lub montażu urządzeń sanitarnych/ szafek przewidzieć wzmocnienia zgodnie z zaleceniami producenta systemu zabudowy, np. poprzez wykonanie obudowy z podwójnej płyty GK lub/i zagęszczenie profili stelażu. Przy realizacji zabudowy roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi Producenta systemu, np. dotyczących realizacji otworów drzwiowych. W ściankach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych od wnętrza stosować płyty impregnowane GKBI, tzw. zielone, do zastosowań w warunkach podwyższonej wilgotności. Ściany wydzielające przestrzenie techniczne z płyt GKBF o podwyższonej odporności ogniowej. Ścianki szklane wykonać z tafli ze szkła bezpiecznego. Szkło do wysokości 2,00m (wysokości drzwi) matowe/mleczne, powyżej przezroczyste. Drzwi w ściankach ze szkła bezpiecznego, matowego, z okuciami stalowymi. Ścianki wykonać na wysokość do spodu krokwi z pozostawieniem otwartej przestrzeni pomiędzy krokwiami w celach swobodnego przepływu powietrza - napowietrzania, umożliwiającego prawidłową pracę systemu oddymiania Wyprowadzenie szybu dźwigu osobowego Inwestycja zakłada wymianę istniejącego dźwigu osobowego od kondygnacji parteru, z doprowadzeniem go do poziomu poddasza i wyprowadzeniem nadszybia ponad dach. Na parterze, w poziomie terenu projektuje się wykonanie dodatkowego przystanku windy ze względu na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zakres prac związanych z wykonanie przystanku (zgodnie z częścią rysunkową) będzie obejmował wykonanie platformy z płyty żelbetowej monolitycznej nad schodami do piwnicy oraz ściany murowanej, np. z cegły ceramicznej pełnej, tynkowanej i malowanej, zamykającej platformę a także wycięcie otworu w ścianie monolitycznej szybu windowego o wymiarach wskazanych przez producenta windy ok. 1,15x2,0m. W ramach prac towarzyszących należy również przełożyć nawierzchnię utwardzoną przy wejściu do budynku od strony podwórza tak, aby zlikwidować krawężnik utrudniający poruszanie osobom niepełnosprawnym. Prace te będą wiązać się z wycięciem otworu w stropie poniżej poddasza oraz jego wzmocnieniem, a także usunięciem fragmentu krokwi i deskowania w miejscu nadszybia, z wykonaniem wymianu. Szyb windowy należy nadbudować w konstrukcji żelbetowej. Szczegółowy opis prac zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Zadaszenie szybu wykonać w formie płyty żelbetowej. Izolacja termiczna i warstwy pokrycia architektura_nfz

13 dachowego szybu zgodnie z przekrojem w części rysunkowej. Ponad główną połacią dachową wykonać otwór wywiewny w bocznej ścianie szybu dźwigowego w celu jego wentylacji. Otwór o wymiarach 20x20cm zamknąć kratką lub żaluzją w kolorze pokrycia dachowego z blachy. Projektowane parametry dźwigu osobowego: Udźwig: min. 675 kg Liczba pasażerów: min. 9 Prędkość jazdy kabiny: max. 1,00 m/s Wysokość podnoszenia: 15,600 m Maksymalna liczba startów: min. 120/godzinę Liczba przystanków: 5 Przystanek podstawowy: 2 (licząc od dołu) Liczba wejść do kabiny: 1 Liczba dojść (drzwi przystankowych): 5 Maszynownia: bez maszynowni Głębokość podszybia: Wysokość nadszybia: Wymiary poprzeczne szybu: Minimalne wymiary wewnętrzne kabiny: Typ drzwi szybowych: Ościeżnica: Sterowanie drzwi: Minimalne wymiary drzwi (w świetle): Klasa ognioodporności: Wykończenie: Typ wciągarki: Napięcie główne: Cięgna nośne: max mm max mm szerokość: mm głębokość: mm szerokość: mm głębokość: mm wysokość: mm automatyczne, teleskopowe, lewe, 2 panelowe nowa automatyczne (za pomocą falownika) szerokość: 900 mm wysokość: mm E120 stal nierdzewna szczotkowana bezreduktorowa z płynną regulacją prędkości 400 V / 50 Hz pasy (linki zatopione w tworzywie sztucznym) Sterowanie: - zbiorczość jednokierunkowa w kierunku przystanku podstawowego, - awaryjny zjazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia, - automatyczny powrót na przystanek podstawowy, - funkcja zjazdu pożarowego na przystanek podstawowy, - moduł do podłączenia linii telefonicznej w celu zapewnienia łączności alarmowej zgodnie z normą EN Wyposażenie i wykończenie kabiny: - podłoga: np. nakrapiana guma w kolorze czarnym, listwy przypodłogowe z anodowanego aluminium, - sufit: stal nierdzewna, - oświetlenie: sufitowe, - ściany kabiny: przednia - stal nierdzewna szczotkowana, pozostałe - rozwiązania systemowe producenta dźwigu, na tylnej ścianie lustro ze szkła bezpiecznego o wymiarach szer. 900mm x połowa wysokości kabiny, - profile ozdobne w narożnikach z anodowanego aluminium. Kaseta dyspozycji: - panel ze stali nierdzewnej, przyciski mechaniczne, zgodny z PN-EN 81-70, architektura_nfz

14 - piętrowskazywacz, - wskaźnik przystanku przeznaczenia, - strzałki kierunku jazdy, - przycisk zamykania/otwierania drzwi, - oznaczenia Braill a, - przycisk alarmu. Kasety wezwań: piętrowskazywacz na przystanku podstawowym i oznaczenia Braille'a. Wyposażenie dodatkowe: telealarm, informacja głosowa w kabinie, funkcja zjazdu pożarowego typ BR1, system telemonitoringu pracy dźwigu, kurtyna świetlna, tabliczka znamionowa z numerem fabrycznym, przełącznik kluczykowy - rezerwacja kabiny. - w wyposażeniu dźwigu należy przewidzieć rozwiązania umożliwiające kontrolę dostępu do każdej kondygnacji zależnie od nadanych uprawnień, np. za pomocą kart magnetycznych Prace budowlane w obrębie konstrukcji drewnianych Odsłonięte elementy więźby dachowej oraz elementy stropu drewnianego należy zabezpieczyć malując je preparatem przeciwogniowym, co najmniej trudno zapalnym, dla spełnienia warunku NRO. Przewiduje się dodatkowo zabezpieczenie stropu drewnianego poniżej poddasza od spodu, np. w systemie firmy PROMAT, z zastosowaniem płyt PROMATECT-H i PROMATECT-L lub systemie równoważnym. Stropy odcinkowe klatek schodowych należy zabezpieczyć poprzez malowanie lub obłożenie pasami płyt ognioodpornych według rozwiązania systemowego zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną Termomodernizacja dachu Projektuje się wykonanie izolacji z wełny mineralnej, o współczynniku przenikania ciepła λ maksymalnie 0,035W/m2K, ponad krokwiami. Od dołu wełna mineralna ma zostać przykryta warstwą paroizolacji oraz płyt GKB na stelażu z profili sufitowych lub z listewek drewnianych. Od góry wełny mineralnej a pod kontrłatami ma zostać zrealizowana wiatroizolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej. Należy przewidzieć szczelinę wentylacyjną między termoizolacją a płytami OSB pod samym pokryciem z blachy płaskiej, na wysokość kontrłat ok. 30mm. Dokładne grubości poszczególnych warstw dachowych i ich układ zgodnie z częścią rysunkową. Ze względów ochrony p.poż. przewiduje się wykonanie odpowiedniego uszczelnienia sufitu i jego styku z konstrukcją dachu. Szczegółowe informacje w punkcie 8.8 opisu. Przy realizacji pokrycia dachowego należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie, zgodnie ze sztuką budowlaną, otworów nawiewnych i wywiewnych wentylujących szczeliny wentylacyjne w dachu - zgodnie z rysunkami detali Wymiana pokrycia, obróbki blacharskie Przewiduje się wymianę istniejącego pokrycia z papy bitumicznej na pokrycie z blachy płaskiej stalowej cynowanej na rąbek stojący. Do robót towarzyszących będzie należeć wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej cynowanej. Na elewacjach znajdują się istniejące rury spustowe miedziane, które należy wykorzystać. W tym celu projektuje się realizację rynien miedzianych z niezbędnymi kształtkami, elementami montażowymi itp. Łączniki i akcesoria dachowe typu: osłony na otwory nawiewne i wywiewne, zabezpieczenia architektura_nfz

15 przed poślizgiem, itp. wykonać z materiałów kompatybilnych dla pokrycia z blachy cynowanej i obróbek miedzianych, tj.: ze stali nierdzewnej, stali cynowanej, ołowiu, cyny. Nie wolno stosować elementów: ze stali ocynkowanej, stali powlekanej, aluminium, cynku oraz miedziowanych galwanicznie Odbudowa elementów dekoracyjnych Projektuje się odbudowę elementów dekoracyjnych dachu w górnej części elewacji. Elementy zostały skute podczas wcześniejszych inwestycji obejmujących prace budowlane w obrębie dachu. Miały one formę wieżyczek. Podobne elementy można zobaczyć jeszcze w szczytach elewacji frontowej. Na ich podstawie oraz na podstawie archiwalnego zdjęcia zaproponowano formę odbudowywieżyczek. Odbudowę przewiduje się z zachowaniem materiału - cegły ceramicznej pełnej, zgodnie z częścią rysunkową. Należy dobrać cegły tak, aby były zgodne rozmiarem, kolorem i fakturą z oryginalnym murem i wymurować je na zaprawę cementowo-wapienną, zgodną pod względem właściwości fizycznych oraz wyglądu (koloru) z zastosowaną w częściach istniejących muru. Dokładne wymiary i sposób wiązania cegieł należy ustalić w trakcie realizacji inwestycji, po demontażu elementów dachu, które przesłaniają częściowo istniejące fragmenty detalu. Przed wykonaniem należy uzgodnić rozwiązania z Projektantem Kominy i urządzenia dachowe Istniejące kominy i ściany klatek schodowych oraz szczytów ponad połacią dachową przywrócić do pierwotnego wyglądu poprzez skucie tynków i oczyszczenie powierzchni muru z cegły metodą bezinwazyjną, np. suchego lodu. Urządzenia techniczne (np. jednostki wentylacji mechanicznej) na dachu w kolorze pokrycia dachowego z blachy. Dachu o spadku ponad 25%, do którego zalicza się projektowany dach o kącie nachylenia połaci 20 stopni, należy wyposażyć w stałe dojścia do kominów oraz urządzeń technicznych, anten itp.. Dojścia muszą być wyposażone w zabezpieczenia przed poślizgiem. Należy nadbudować i wyprowadzić ponad dach przewód kominowy, który kończy się na poziomie poddasza. Wysokość przewodu powinna być równa wysokości komina przylegającego Świetlik dachowy Świetlik dachowy wykonać ponad krokwiami, w środkowej części dachu, pomiędzy bocznymi ramami stolcowymi więźby (pomiędzy płatwiami), w zakresie oznaczonym na rzucie, o profilach z ciepłego aluminium. Od zewnątrz stolarka w kolorze pokrycia. Ze względu na dużą powierzchnię przegrody szklanej 2 współczynnik przenikania ciepła projektuje się nie gorszy (nie wyższy) niż U=0,9W/(m K) i przewiduje się tzw. ciepły montaż okien względem warstw izolacji termicznej. Szklenie świetlika winno spełniać określone w obowiązujących przepisać (Warunkach Technicznych) wymagania dotyczące współczynnika g n (w okresie letnim nie większy niż 0,35). Przeszklenie, ze względu na jego położenie powyżej 3,0m ponad poziomem posadzki, winno być wykonane ze szkła lub innego materiału o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie. Przed montażem świetlika konieczne będzie usunięcie części istniejącego deskowania. Świetlik dachowy ma dodatkowo umożliwiać oddymianie pomieszczeń poddasza, pełniąc funkcję klap dymowych. Cztery pola świetlika, zgodnie z częścią rysunkową, należy wykonać jako otwierane, z siłownikami wpiętymi w system poddymiania poddasza. Opis działania systemu oddymiania i wymagania dotyczące powierzchni klap dymowych w punkcie opisu Termomodernizacja ścian Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej z płyt perlitowych grubości 80mm na warstwie kleju montażowego, systemowego. Izolacja ma zostać zrealizowana w przestrzeni pomiędzy wewnętrzną powierzchnią ściany zewnętrznej i architektura_nfz

16 elementami konstrukcji więźby dachowej. Płyty od wewnątrz będą wykończone przez systemowe warstwy wykończeniowe, np. gładź szpachlową na gruncie i powłokę malarską paroprzepuszczalną na siatce z włókna szklanego. Izolację należy montować zgodnie z wytycznymi Producenta wybranego systemu, np. firmy Ecovario, z użyciem zalecanych przez niego materiałów, w celu uzyskania jak najlepszych efektów termicznych i utrzymania gwarancji Producenta. Należy przewidzieć docieplenie otworów okiennych po ich obwodzie, warstwą 2cm izolacji z płyt perlitowych (w razie braku możliwości technicznych dopuszcza się zmniejszenie grubości izolacji w pojedynczych otworach). Ze względu na brak możliwości wykonania ciągłej izolacji od wnętrza mogą wystąpić miejscowe mostki termiczne. Aby ich uniknąć przewiduje się wykonanie izolacji np. z pianki izolacyjnej. Szczegółowe rozwiązanie detali będzie możliwe na etapie realizacji inwestycji i winny zostać uzgodnione z Projektantem Stolarka okienna Przewiduje się wymianę istniejących okien drewnianych na nowe, z pozostawieniem istniejących podziałów, kolorystyki i głębokości osadzenia. Część okien projektuje się jako napowietrzające, włączone w system oddymiania poddasza. Szczegółowe informacje zawarte są w części rysunkowej, w tym w zestawieniu stolarki okiennej. Współczynnik przenikania ciepła okien maksymalnie U=1,3 W/(m 2 K). Szacunkowa powierzchnia, w świetle ościeżnic, okien służących napowietrzaniu wynosi dla całego poddasza ok. 7,16m2 co przekracza minimalną powierzchnię napowietrzania (ok. 6,5m2) wynikającą z powierzchni geometrycznej klap oddymiających powiększonej o 130%. Precyzyjne obliczenia należy bezwzględnie wykonać na etapie opracowania projektu systemu oddymiania. W ramach inwestycji przewiduje się zamurowanie dwóch istniejących okien i doprowadzenie przeszkleń wewnętrznych na niższych kondygnacjach budynku do odpowiedniej ognioodporności zgodnie z punktem opisu. Wszystkie okna należy wyposażyć w bariery wewnętrzne o elementach poziomych z profili stalowych, np. 40x40mm, oddalonych od siebie o nie więcej niż 12cm. Przy oknach o niskim parapecie i wysokości poniżej 0,85m należy wykonać bariery wolnostojące, mocowane do posadzki lub belki drewnianej, w odległości od ściany maksymalnie 12cm. Przy oknach o wyższym parapecie i wysokości od posadzki powyżej 0,85m należy wykonać klamry z profili stalowych jw., mocowane do ściany. Najwyższy element poziomy na wysokości wierzchu 1,1m. Pozostałe w odległości nie większej niż 12cm pomiędzy sobą, do poziomu parapetu. Przykładowe rozwiązania podano w części rysunkowej - zestawieniu stolarki okiennej. Bariery w kolorze grafitowym. Uwaga: Ostateczną odległość barier od okien należy uzgodnić po ostatecznym doborze systemu oddymiania i napowietrzania, tak aby nie uniemożliwiać otwarcia okien o wymagany kąt rozwarcia Stolarka drzwiowa Przewiduje się montaż drzwi (wg części rysunkowej i zestawienia stolarki): w ściankach szklanych, zgodnie z punktem 4.2., drzwi wewnętrznych np. płytowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - drzwi otwierające się na korytarz należy wykonać z samozamykaczem, drzwi o odporności ogniowej EI 60 w ścianach klatek schodowych, drzwi służące oddymianiu, z siłownikami włączonymi w system oddymiania poddasza (wg punktu 8.15.) w ścianie pomiędzy częściami północną i południową poddasza, oddzielonymi istniejącą ścianą z cegły dziurawki Posadzki architektura_nfz

17 Projektuje się wykonanie posadzek: w części komunikacyjnej i biurowej - wykładzina dywanowa na podkładzie z OSB na legarach, układanych na stropie masywnym, w części sanitarnej - z terakoty na warstwie kleju i na przeponie uszczelniającej typu Ceresit CI50 i z taśmą uszczelniającą typu Ceresit CL52, na podkładzie z suchego jastrychu z płyt impregnowanych, np. GKBI lub gipsowo-włóknowych, na OSB na legarach na przekładkach izolacyjnych z pasków z papy. Przewiduje się wymianę istniejącej izolacji z wełny mineralnej na nową z mat wełny mineralnej pomiędzy legarami, grubości 6cm, układaną w celach izolacyjnych. Rodzaj warstwy wykończeniowej posadzek dobrać zgodnie z częścią rysunkową i kartami pomieszczeń Okładziny ścienne Ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokości min. 2,0m i w pomieszczeniu socjalnym nad blatem roboczym pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci. Materiały te winny być nietoksyczne i odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Zaleca się zastosowanie płytek ceramicznych z nienasiąkliwymi fugami. Ściany pod okładzinę z płytek zabezpieczone przeciwwilgociowo, np. płynną folią. Dobór okładzin zgodnie z kartami pomieszczeń, stanowiącymi część projektu wykonawczego Wewnętrzne ściany kominów Projektuje się odczyszczenie istniejących ścian kominowych w przestrzeni poddasza, uzupełnienie ubytków w materiale i zaprawie oraz ponowne malowanie na kolor biały (pobielenie). Należy stosować materiały, takie jak zaprawa, ewentualne cegły ceramiczne do uzupełnień, warstwa malarska itp. zgodne z istniejącymi (historycznymi) pod względem właściwości (fizycznych, estetycznych itp.) Malowanie i powłoki zabezpieczające Nowe ściany, bez okładzin, malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi Montaż urządzeń sanitarnych Urządzenia sanitarne montować zgodnie z lokalizacją wskazaną w części rysunkowej projektu. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju urządzeń w części F. Projektu - kartach pomieszczeń Inwestycja a interes osób trzecich Inwestycja nie powoduje naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu Przepisów prawa budowlanego. 5. INSTALACJE Uwaga: Informacje na temat przepustów instalacyjnych oraz izolacji przewodów pod względem ochrony p.poż. w punkcie opisu Instalacje sanitarne Pomieszczenia podłączone do instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji i ogrzewania. Projektowane prace nie zmieniają przebiegu pionów instalacyjnych, miejsc przyłączenia do instalacji charakterystycznych dla budynku. Przebieg i parametry instalacji oraz lokalizacja urządzeń zgodnie z częścią rysunkową Instalacja wodociągowa Woda zimna z istniejącej instalacji budynku zostanie doprowadzona do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - wc męskie i damskie oraz pomieszczenia socjalnego. W celu przygotowania ciepłej wody użytkowej należy zamontować przepływowy podgrzewacz wody elektryczny, o mocy 2kW i pojemności 120l. architektura_nfz

18 Przewody wody zimnej i ciepłej rozprowadzić w warstwach posadzkowych zgodnie z częścią rysunkową. Bezpośrednio do urządzeń rozprowadzenie instalacji wodnych należy prowadzić w bruzdach ściennych i posadzkach. Instalację wewnętrzną wody zimnej i ciepłej projektuje się z z rur i kształtek, np. z systemu Mainpex firmy Maincor. Przewody ciepłej wody należy zaizolować otulinami z pianki PE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. 75 poz. 690 z poźn. zm.). Rurociągi wody zimnej należy zaizolować otulinami z pianki PE gr. 20mm. Wymagania izolacyjności cieplnej przewodów i komponentów w stanie projektowanym są spełnione, przy zastosowaniu grubości izolacji cieplnej (dla materiały izolacyjnego o współczynniku λ=0,035 W/mK) minimum: - przy średnicy wewnętrznej przewodu do 22mm - min. 20mm, - przy średnicy wewnętrznej przewodu 22-35mm - min. 30 mm, - przy średnicy wewnętrznej przewodu mm - min. równa średnicy wewn. rury, - przy średnicy wewnętrznej przewodu ponad 100mm - min. 100mm, - przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów - min. 50% powyższych wymagań, - przewody ułożone w podłodze - min. 6mm. Poddasze zostanie wyposażone w dwa hydranty 25 wraz z wodną instalacją zasilającą. Lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową - rzutem instalacji wod-kan Instalacja kanalizacji sanitarnej Pomieszczenia sanitarne i socjalne zostaną podłączone do istniejącej instalacji kanalizacyjnej budynku poprzez piony znajdujące się w pobliżu centralnej klatki schodowej. Instalację kanalizacji od urządzeń projektuje się prowadzoną w bruzdach ściennych, i w warstwach posadzkowych. Odejścia od pionu należy układać ze spadkiem min. 2,5%. Piony i podejścia do przyborów sanitarnych z rur do kanalizacji wewnętrznej sanitarnej z PVC o połączeniach kielichowych. Osprzęt: rury PVC - korek PVC z uszczelką Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej Projektuje się instalację ogrzewania z pompami ciepła jako źródłem ciepła oraz wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną i klimatyzacyjną zgodnie z projektem branżowym Instalacja elektryczna Przebieg instalacji elektrycznych w budynku, lokalizacja punktów pomiarowych i lokalizacja rozdzielni głównej bez zmian. Inwestycja zakłada realizację nowych opraw oświetleniowych (w tym awaryjnych i ewakuacyjnych), włączników i gniazd wtyczkowych oraz gniazd telefonicznych i internetowych zgodnie z projektem branżowym w zakresie przebudowy poddasza. Przed realizacją inwestycji należy wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego na pozostałych kondygnacjach a następnie dostosować ją do obowiązujących przepisów i norm oraz połączyć z projektowaną instalacją poddasza. 6. Charakterystyka energetyczna obiektu 6.1. Spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii Budynek podlegający przebudowie i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004r., powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań minimalnych, tj.: przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku do rozporządzenia oraz powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w tym załączniku. architektura_nfz

19 6.2. Właściwości cieplne projektowanych przegród zewnętrznych i wewnętrznych ściana istniejąca zewnętrzna gr. 64cm z cegły ceramicznej pełnej 2 2 U=1,00W/m K > Umax=0,25 W/m K ściana zewnętrzna w stanie projektowanym (od wnętrza): powłoka malarska paroprzepuszczalna na siatce z włókna szklanego + systemowa gładź szpachlowa na gruncie ok. 2cm + płyty perlitowe gr. 8cm + klej montazowy systemowy ok cm + mur z cegły ceramicznej pełnej gr. 64cm U=0,38W/m K > Umax=0,25 W/m K warunek niespełniony - brak technicznych możliwości zwiększenia grubości izolacji. 2 Ściana bez docieplenia ma współczynnik U=1,00W/m K, czyli izolacyjność termiczna będzie o 263% lepsza. dach w stanie projektowanym (od dołu): płyty GKB 12,5mm + maty z wełny mineralnej o współczynniku λ max 0,035W/m2K między krokwiami w rozstawie ok. 100cm gr. 16cm + szczelina wentylacyjna 25mm + deskowanie 25mm + wełna mineralna (o λ max 0,035W/m2K) pomiędzy kontrłatami gr. 5cm + łaty 24mm 2 + blacha płaska - U=0,20 W/m K 0,20 W/m 2 K warunek spełniony. posadzka na gruncie - istniejąca, poza zakresem opracowania Spełnienie warunku powierzchni okien Zakres opracowania obejmuje jedynie kondygnację poddasza. Inwestycja nie ma wpływu na kondygnacje poniżej, dlatego obliczenia zostały ograniczone jedynie do poddasza (bez istniejących klatek schodowych). Pole powierzchni okien: 18,48m2, Pole powierzchni świetlika dachowego: 107,06m2, Suma powierzchni przegród szklanych: 125,54m2. Pole powierzchni rzutu poziomego kondygnacji poddasza (w zewnętrznym obrysie) w pasie o szerokości 5m wzdłuż ścian zewnętrznych: A Z=454,22m2 Pole powierzchni pozostałej części rzutu kondygnacji: A W=128,95m2 A 0max=0,15A z + 0,03A w=40,66+0,00=72,00m2 Aby warunek A 0 A 0max był spełniony dla kondygnacji poddasza 53,54m2 przegród szklanych powinno charakteryzować się współczynnikiem U maksymalnie 0,9 W/m2K. Stąd świetlik w dachu projektuje się o współczynniku U 0,9 W/m2K Bilans mocy urządzeń elektrycznych zestawienie zbiorcze i informacje rozwiązaniach energooszczędnych Zgodnie z projektami branżowymi Parametry sprawności energetycznej urządzeń i instalacji Zgodnie z projektem branżowym instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej. 7. Charakterystyka ekologiczna 7.1. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków Projektowana inwestycja nie zmienia w istotny sposób parametrów zapotrzebowania na wodę i odprowadzenie ścieków dla budynku Obliczenia zapotrzebowania na wodę dla kondygnacji architektura_nfz

20 Nazwa urządzenia Ilość Woda zimna Woda ciepła q n umywalka 2 0,07 0,07 0,28 zlew 1 0,07 0,07 0,14 miska ustępowa z dolnopłukiem 2 0,13-0,26 pisuar 1 0,30-0,30 zawór ze złączką do węża 1 0,30-0,30 Przepływ obliczeniowy (wody zimnej i ciepłej) wg PN-92/B dla budynków administracyjnych i biurowych: Σq n 0,98 q s=0,682*(σqn) 0,45-0,14=0,54 l/s Obliczenia dotyczące odprowadzenia ścieków z lokalu Nazwa urządzenia Ilość DU q n umywalka 2 0,5 1 zlew miska ustępowa z dolnopłukiem 2 2,5 5 pisuar 1 0,5 0,5 wpust posadzkowy d=0,07 1 1,5 1,5 ΣDU 9 Przepływ obliczeniowy ścieków bytowych odprowadzanych z budynku wg PN-EN 12056/2002, dla budynków biurowych: q s=k* ΣDU = 0,5 9 = 1,5/s Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń Emisja hałasów oraz wibracji Realizacja zgodnie z projektem nie wprowadza emisji hałasów i wibracji Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne Inwestycja nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia - zgodnie z projektem branżowym Dostępne nośniki energii na danym terenie. Ze względu na to, że poddasze stanowi część istniejącego budynku za racjonalne źródła ciepła można uznać: ciepło z ciepłociągu miejskiego, do którego przyłączony jest budynek oraz energię odnawialną z powietrza. architektura_nfz

21 Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych - budynek jest przyłączony do sieci miejskich: elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej Analiza porównawcza (obliczenia porównawcze) przedstawiona została w projekcie budowlanym branży sanitarnej Wnioski z analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię W projekcie budowlanym branży sanitarnej. 8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 8.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Powierzchnia całkowita kondygnacji - ok. 639m2, Powierzchnia netto kondygnacji - ok. 483m2. Budynek ma wysokość, mierzoną od poziomu terenu przy wejściu do budynku do najwyżej położonego punktu konstrukcji przekrycia budynku, znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na byt ludzi, równą około 17,4m. Zalicza się tym samym do budynku średniowysokich (SW). Inwestycja nie zmienia kwalifikacji budynku pod względem wysokości. Jest to obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych i poddaszu nieużytkowym, podpiwniczony. W projekcie przewiduje się zmianę poddasza na użytkowe. Stąd po realizacji inwestycji będzie posiadał 4 użytkowe kondygnacje nadziemne. Liczba kondygnacji podziemnych: Odległość od obiektów sąsiadujących Zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego. Inwestycja nie wprowadza zmian zagospodarowania terenu. 22m do budynków 1 i 2-kondygnacyjnych administracyjno-biurowych od wschodu, 37m do budynku nieużytkowego od południa, ok. 9,5m do granicy działki, od północy przylega obiekt przylega bezpośrednio do budynku biurowo-adminitracyjnego Sądu Rejonowego w Łodzi, od zachodu budynek przylega do ulicy Kopcińskiego Parametry pożarowe występujących substancji palnych Materiałami palnymi w budynku są jedynie niektóre materiały wykończenia wnętrz Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Nie dotyczy Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach Budynek zalicza się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Przewidywana liczba osób na kondygnacji poddasza to 28 osób, wynikająca z projektowanych stanowisk pracy biurowej, podzielona na dwie części poddasza na: 12 osób po stronie południowej i 16 osób po stronie północnej. Budynek nie posiada pomieszczeń do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami. Inwestycja nie zmienia przewidywanej maksymalnej liczby ludzi na pozostałych kondygnacjach, w tym w piwnicy nie zmienia się sposobu użytkowania - brak pomieszczeń na pobyt ludzi Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Nie istnieje zagrożenie wybuchem Podział obiektu na strefy pożarowe i elementy oddzielenia pożarowego architektura_nfz

22 Obecnie w budynku znajduje się jedna strefa pożarowa (ZL III). Ściana w północnej granicy działki stanowi element oddzielenia przeciwpożarowego o klasie REI 120 (dla klasy B zgodnie z punktem 8.8 opisu). Ściana posiada dwa okna o wymiarach ok. 60x150cm, niespełniające wymaganej ognioodporności. Okna zlokalizowane są na kondygnacjach 1. i 2. piętra. Wytyczne dotyczące niezgodności w punkcie 8.15 opisu. Projektuje się podział budynku na 3 strefy pożarowe zgodnie z punktem 8.15.: - strefa PM <500MJ/m2 rozdzielni głównej, rozdzielnicy p.poż. + UPS, - strefa ZL III poddasza, - strefa ZL III pozostałej części budynku Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Według obowiązujących przepisów budynek zalicza się do klasy odporności pożarowej B. Klasy odporności ogniowej elementów budynku dla klasy budynku B : główna konstrukcja nośna - R spełniona, konstrukcja dachu - R 30 - nie spełniona w stanie istniejącym, stropy - REI 60 - nie spełniona w stanie istniejącym, ściana zewnętrzna - EI 60 - spełniona ściana wewnętrzna - EI 30 - spełniona przekrycie dachu - RE 30 - nie spełniona w stanie istniejącym. Elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia. Stropy i spoczniki w klatkach schodowych wykonane są jako stropy Kleina na belkach stalowych i nie spełniają klasy odporności ogniowej REI 60. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu nie przewiduje się zakrycia konstrukcji więźby dachowej, ma ona pozostać widoczna od strony wnętrza. Dla zachowania warunku odpowiedniej klasy szczelności (REI 60) przegrody między poddaszem użytkowym a palną konstrukcją dachu i pokrycia należy wykonać odpowiednie przepusty pod oprawy oświetleniowe a styk płyt GKB sufitowych i krokwi oraz pozostałych elementów konstrukcji, zabezpieczonych przez malowanie i doprowadzonych do warunku NRO, należy uszczelnić dedykowaną masą p.poż. do uzyskania wymaganej klasy szczelności. Projektowane pokrycie dachowe z blachy płaskiej jest materiałem NRO. Wytyczne dotyczące niezbędnych prac polegających na doprowadzeniu do odpowiedniej odporności ogniowej zgodnie z punktem opisu Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe Spełnione zostały warunki dla budynków ZL III dotyczące nieprzekraczalnych długości: - przejść ewakuacyjnych < 40m; przejścia prowadzą przez maksymalnie 2 pomieszczenia, - długość dojść ewakuacyjnych, przy dwóch dojściach < 60m, nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Spełnione są również wymagania dotyczące: - szerokości drzwi (zewnętrznych) na drodze ewakuacyjnej - wynosi więcej niż wymaga tego przewidywana liczba mieszkańców budynku, tj. 0,6m na każdy 100 osób przebywających w budynku i min. 0,9m, - szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych - wynosi więcej niż wymaga tego przewidywana liczba mieszkańców budynku, tj. 0,6m na każdy 100 osób przebywających w budynku i min. 1,4m, z miejscowym przewężeniem o szerokości 0,95m, - wysokość drogi ewakuacyjnej jest większa niż wymagane 2,2m z wyjątkiem miejscowego obniżenia na poddaszu ze względu na konstrukcję dachu na wysokości 1,86m (jeśli jest to możliwe technicznie należy ten element zdemontować). architektura_nfz

23 Obudowa korytarza drogi ewakuacyjnej ze szkła wykonana będzie ze szkła bezpiecznego bez klasy odporności ogniowej ze względu na zastosowany system oddymiania. Inwestycja zakłada realizację nowych opraw oświetleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych zgodnie z projektem branżowym instalacji elektrycznej w zakresie przebudowy poddasza. Przed realizacją inwestycji należy wykonać inwentaryzację istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego na pozostałych kondygnacjach a następnie dostosować ją do obowiązujących przepisów i norm oraz połączyć z projektowaną instalacją poddasza Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej Nie dotyczy Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych W budynku ZL III, średniowysokim, w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200m2 należy przewidzieć hydrant 25 na każdej kondygnacji. Dla poddasza warunek ten jest spełniony poprzez przełożenie istniejącego hydrantu znajdującego się w północnej, skrajnej klatce schodowej do korytarza północnej części poddasza oraz dołożenie projektowanego hydrantu 25 w południowej części poddasza, obok windy. Zasięg hydrantu wewnętrznego w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionej kondygnacji: długość odcinka węża hydrantu wewnętrznego min. 20m, efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych (dla ZL o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej) dla prądów rozproszonych stożkowych - 3. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądnicy powinna wynosić 1,0dm3/s. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z jednego hydrantu wewnętrznego w budynku średniowysokim, dla strefy pożarowej do 500m2. Cały budynek jest wyposażony w istniejącą instalację sygnalizowania pożaru, instalację oddymiania klatek schodowych oraz hydrantową. Na etapie realizacji inwestycji należy wykonać inwentaryzację stanu istniejącego tych instalacji. Urządzenia przeciwpożarowe należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i wymagań Polskich Norm w tym zakresie: a. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydranty 25 z wężem półsztywnym; b. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej ochrona całkowita; c. Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych Wyposażenie w gaśnice Obiekt winien być wyposażony w gaśnice przenośne, spełniające wymagania obowiązujących norm. Należy przyjąć 1 jednostkę masy środka gaśniczego 2kg (lub 3dm3) na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej. Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności przy wejściach do budynku, na korytarzach i przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki). Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30,0m. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m. Projektuje się dwie gaśnice proszkowe o masie 3kg zlokalizowane: - przy windzie w południowej części budynku, - przy wyjściu na skrajną (północną) klatkę schodową. architektura_nfz

24 8.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia Poza zakresem opracowania. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej, o kubaturze powyżej 5 000m3 i powierzchni wewnętrznej powyżej 1 000m2, wynosi 20dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80mm. Warunek ten jest spełniony. Wzdłuż ulicy Kopcińskiego znajdują się co najmniej dwa hydranty zewnętrzne DN80 w odległości do 75m Drogi pożarowe Poza zakresem opracowania. Drogę pożarową stanowi ul. Kopcińskiego Przyjęte rozwiązania zapewniające właściwe warunki bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie: 1. Okna o wymiarach ok. 60x150 w ścianie północnej, usytuowanej w granicy działki należy zamurować z wykorzystaniem materiału (cegła, zaprawa, tynk wewnętrzny) jak najbardziej zbliżonego do ścian sąsiednich, tj. co najmniej w warstwie licowej - cegły ceramicznej pełnej ręcznie formowanej z zachowaniem koloru i rysunku wiązania elementów muru. 2. Stropy i spoczniki klatek schodowych należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej REI Budynek należy podzielić na trzy strefy pożarowe: 1) Strefa pożarowa kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m 2 - Rozdzielnia Główna + rozdzielnica ppoż. + UPS stanowić będzie odrębną strefę pożarową oddzieloną od pozostałej części budynku ścianami o klasie odporności ogniowej REI120, stropem o klasie odporności ogniowej REI60 i zamknięty drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60. Przepusty instalacyjne przez ścianę należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do klasy odporności ogniowej EI120 (przewody wentylacyjne EIS120) oraz przez strop EI60 (EIS60 przewody instalacyjne). Powierzchnia strefy pożarowej wynosić będzie ok. 14 m 2. 2) Strefa pożarowa ZL III Poddasze zaklasyfikowano do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Powierzchnia strefy pożarowej wynosić będzie ok. 518 m 2. Strefa pożarowa oddzielona będzie na poddaszu ścianami o klasie odporności ogniowej REI120 (ściany klatek schodowych i dźwigu osobowego) oraz zamknięta drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60. Strop drewniany nad II piętrem będzie zabezpieczony do klasy odporności ogniowej REI 60. Przepusty instalacyjne przez ścianę będą zabezpieczone przeciwpożarowo do klasy odporności ogniowej EI120 (EIS120 przewody instalacyjne) oraz przez strop EI60 (EIS60 przewody instalacyjne). 3) Strefa pożarowa ZL III pozostała część budynku, zaklasyfikowano do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Powierzchnia strefy pożarowej wynosić będzie ok m Pomieszczenia serwerowni wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze gazowe oraz piwnica stanowić będą pomieszczenia zamknięte wydzielone przeciwpożarowo (każde) ścianami i stropami o klasie odporności ogniowej REI60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 dla serwerowni i EI30 dla piwnicy. 5. Przeszklenia w pomieszczeniu ochrony należy wymienić na okna o klasie odporności ogniowej EI30. Pomieszczenie ochrony należy zamknąć do komunikacji drzwiami o szerokości/wysokości co najmniej 0,9 m / 2,0 m. 6. Drzwi po całkowitym otwarciu zawężające szerokość drogi ewakuacyjnej należy wyposażyć w samozamykacz. 7. Drzwi na drogach ewakuacyjnych w obiekcie zaopatrzonych w system kontroli dostępu, będą wyposażone w system zwolnień blokad zamków w drzwiach. Wymaga się takiego zaprojektowania drzwi, aby podczas pożaru nie były blokowane przez wymieniony system i aby istniała możliwość ich otwarcia bez użycia kodu, karty magnetycznej itp.; na etapie wykonawstwa rozwiązania skonsultować z Inwestorem. 8. Klatkę schodową KS2 należy wyposażyć w urządzenie uniemożliwiające zejście do piwnicy podczas ewakuacji osób. 9. Oddzielenie poddasza jako odrębnej strefy pożarowej umożliwiło skrócenie drogi ewakuacyjnej do długości nieprzekraczającej 19 m ewakuacja do innej strefy architektura_nfz

25 pożarowej. Ewakuacja z pozostałych kondygnacji nadziemnych odbywa się za pomocą trzech klatek schodowych, umożliwiających ewakuację z pomieszczeń na pobyt ludzi zawsze w dwóch kierunkach. 10. Budynek należy wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. 11. Urządzenia przeciwpożarowe należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i wymagań Polskich Norm w tym zakresie: d. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydranty 25 z wężem półsztywnym; e. Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej ochrona całkowita; f. Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych. 12. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego takich jak: serwerownia i piwnica, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej (EI lub EIS-przewody wentylacyjne) ścian i stropów tego pomieszczenia. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i grzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 13. Stawia się następujące wymagania dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego dla całego budynku: Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Składowanie materiałów palny na drodze ewakuacyjnej jest zabronione. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. Jako rozwiązania ponadstandardowe (zastępcze) zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku zaprojektowano: oddzielenie poddasza jako odrębną strefę pożarową; system sygnalizacji pożarowej ochrona pełna; system oddymiania na drodze ewakuacyjnej na poddaszu. System oddymiania składać się będzie z dwóch stref dymowych oddzielony między sobą drzwiami o szerokości/wysokości co najmniej 1,2 m / 2,2 m w świetle ościeżnicy i ścianą do dachu wykonaną z materiałów niepalnych. Każda strefa dymowa będzie wyposażona w co najmniej dwie klapy dymowe rozłożone równomiernie (jedna klapa dymowa na każde 11 m długości komunikacji) o powierzchni czynnej jednej klapy dymowej nie mniejszej niż 0,9 m 2. Napowietrzanie będzie realizowane z sąsiedniej strefy dymowej poprzez automatycznie otwierane drzwi na komunikacji dzielące strefy dymowe. System będzie uruchamiany przez system sygnalizacji pożarowej i ręcznie. Przyciski ręcznego uruchomienia oddymiania zlokalizowane będą przed drzwiami do klatek schodowych. Należy wykonać symulację komputerową rozprzestrzeniania się dymu na drodze ewakuacyjnej poddasza przy użyciu symulacji komputerowej CFD, w czasie niezbędnym do ewakuacji ludzi z poddasza do klatki architektura_nfz

26 schodowej innej strefy pożarowej. Szczegółowe rozwiązania nie określone w powyższym opisie należy uzgodnić na etapie realizacji inwestycji. 9. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", obowiązującymi w czasie ich wykonywania. 10. UWAGI KOŃCOWE Po wykonaniu obiektu należy sporządzić projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, a) Projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, b) Parametry stanu projektowanego budynku są zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy, c) W obecnej formie projekt stanowi przedmiot prawa autorskiego wszelkie zmiany w realizacji obiektu należy bezwzględnie skonsultować z Projektantami poprzez Architekta prowadzącego. Projektanci: Architektura: dr inż. arch. Michał Tomaszewicz nr upr. 12/R-37/ŁOIA/03 Instalacje sanitarne: tech. Jan Gutry nr upr. 144/83/WŁ architektura_nfz

27

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 1 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DC 2010 A. Wstęp 1. Przedmiotem Warunków technicznych wykonania DC jest określenie prac dla projektantów i wykonawców przy realizacji : - remontu istniejącego sklepu spożywczego

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo