Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558"

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard Gd Al. Wojska Polskiego 12b, dz. nr 320/5 obr Podstawa opracowania - Umowa ze Zleceniodawcą - Inwentaryzacja stanu istniejącego - Uzgodnienia ze Zleceniodawcą - Mapa do celów projektowych - Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu budynku DPS w Starogardzie Gd przy Al. Wojska Polskiego 12b dz.nr 320/5 obr.13 oraz nadbudowa istniejących zewnętrznych klatek schodowych. 3. Sposób uŝytkowania obiektu Budynek usługowy z zakresu opieki społecznej budynek domu pomocy społecznej. 4. Opis stanu istniejącego Budynek DPS będący przedmiotem opracowania jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem składającym się z części uŝytkowej ( w chwili obecnej są to pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym dla pracowników ) i z części nieuŝytkowej ; częściowo podpiwniczony. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej : - ściany : murowane z cegły pełnej - stropy : ceramiczne Ackermana - dach : drewniany o konstrukcji płatwiowo kleszczowej - dach stromy wielospadkowy ; pokrycie dachu : blachodachówka. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami odbywa się trzema klatkami schodowymi : dwoma dobudowanymi klatkami zewnętrznymi oraz środkową klatką schodową wewnętrzną. Klatka schodowa zlokalizowana w skrajnej części południowo-wschodniego skrzydła budynku ( klatka schodowa nr1 ) słuŝy do obsługi parteru oraz I piętra budynku. W/w klatka schodowa wymaga dostosowania w zakresie ochrony ppoŝ. ( lokalizacja drzwi wejściowych oraz okna na 1 piętrze a takŝe wielkość podestu na parterze niezgodne z Warunkami Technicznymi ) Klatka schodowa wyposaŝona jest w klapę dymową z siłownikiem elektrycznym o pow. oddymiania 1,27m2 umieszczoną w dachu ( dane wg projektu instalacji oddymiającej wykonanego przez PU SUPONEX Sp zoo uzgodnionego z rzeczoznawcą ppoŝ ) oraz w instalację oświetlenia awaryjnego. W chwili obecnej w/w klatka schodowa nie posiada wydzielenia poŝarowego. Klatka schodowa zlokalizowana w skrajnej części południowo-zachodniego skrzydła budynku ( klatka schodowa nr2 ) wyposaŝona jest w windę osobową od poziomu parteru do wysokości poddasza natomiast biegi tej klatki schodowej słuŝą do obsługi parteru oraz I piętra budynku.

2 W chwili obecnej klatka schodowa jest obudowana i zamykana drzwiami odporności ogniowej EI30. Klatka schodowa wyposaŝona jest w klapę dymową z siłownikiem elektrycznym o pow. oddymiania 1,27m2 umieszczoną w dachu ( dane wg projektu instalacji oddymiającej wykonanego przez PU SUPONEX Sp zoo uzgodnionego z rzeczoznawcą ppoŝ. ) oraz w instalację oświetlenia awaryjnego. Środkowa wewnętrzna klatka schodowa łączy poszczególne kondygnacje od poziomu piwnicy do poddasza. W/w klatka schodowa nie jest przeznaczona do ewakuacji ludzi. W chwili obecnej klatka schodowa wyposaŝona jest w instalację oddymiającą, instalację oświetlenia awaryjnego oraz wewnętrzny hydrant ppoŝ. Klatka schodowa nie posiada wydzielenia poŝarowego. Konstrukcja ścian w/w klatek schodowych jest murowana, konstrukcja schodów i podestów Ŝelbetowa. 4.1Ocena stanu technicznego budynku Budynek w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zagroŝeń konstrukcji. Pokrycie dachu wykazuje liczne nieszczelności ; biorąc pod uwagę zakres robót związanych z wykonaniem adaptacji pomieszczeń poddasza projektuje się równieŝ całkowitą wymianę istn. pokrycia ( pokrycie po wymianie rodzaj pokrycia oraz kolorystyka bez zmian) W budynku moŝna prowadzić roboty związane z adaptacją pomieszczeń poddasza na pom. mieszkalne i terapeutyczne wraz z rozbudową i nadbudową istn. klatek schodowych zgodnie z niniejszym projektem. 4.2 WyposaŜenie budynku w instalacje : W/w budynek wyposaŝony jest w następujące instalacje: - wodną zasilanie z sieci miejskiej - kanalizacyjną odprowadzenie do sieci miejskiej - elektryczną - odgromową - teletechniczną - grzewczą - CO zasilane z sieci miejskiej - przyzywową w trakcie realizacji - system sygnalizacji poŝaru w trakcie realizacji - oddymiającą klatek schodowych 4.3 Odprowadzenie wód opadowych Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej miejskiej. 4.4 Gospodarka odpadami stałymi : Gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu zlokalizowanych w wyznaczonym do tego miejscu na terenie posesji z zapewnieniem wywozu przez zakład świadczący usługi komunalne. 4.5 Obsługa w zakresie komunikacji W/w budynek posiada dostęp do drogi publicznej : dojazd od Al. Wojska Polskiego poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą dz. nr 313, 320/6 i 318 obręb 13. Na terenie działki znajdują się istniejące miejsca parkingowe w tym 2 stanowiska przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ; zgodnie z lokalizacją na rys.a1. 2

3 5. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, ochrony zdrowia, przyrody i krajobrazu Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska. Nie przewiduje się zanieczyszczenia powietrza, ani wzmoŝonego hałasu. 6. Ustalenia dotyczące ochrony interesów osób trzecich Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich. 7. Opis stanu projektowanego Projektuje się adaptację istniejącego poddasza zarówno w części uŝytkowej jak i nieuŝytkowej dla potrzeb mieszkańców w/w DPS oraz nadbudowę i wydzielenie ppoŝ. istniejących zewnętrznych klatek schodowych. Celem nadbudowy w/w klatek schodowych jest zapewnienie dostępu do kondygnacji poddasza. Nadbudowa istniejącej zewnętrznej klatki schodowej zlokalizowanej przy południowo-wschodnim skrzydle budynku ( klatka schodowa nr1) wizualnie nawiązuje do bryły klatki schodowej zlokalizowanej przy przeciwległym południowo-zachodnim skrzydle. Projektuje się wykonanie dodatkowego biegu schodów z poziomu I piętra na poddasze oraz przejścia z w/w klatki schodowej pozwalającego na dostęp do adaptowanego poddasza. W/w klatkę schodową nad podestem kondygnacji poddasza projektuje się zwieńczyć wieŝyczką gabarytami zbliŝoną do istniejącej wieŝyczki nad podestem klatki schodowej z windą. W pozostałej części klatkę schodową projektuje się przykryć dachem jednospadowym. W/w klatka schodowa wymaga równieŝ dostosowania w zakresie ochrony ppoŝ. Projektuje się zmianę lokalizacji i wymiarów istniejących drzwi stanowiących wyjście na zewnątrz, zmianę lokalizacji okna w poziomie I-piętra, dostosowanie wymiarów podestu w poziomie parteru do warunków technicznych (rys.a8) Na poziomie wszystkich kondygnacji projektuje się zamknięcie w/w klatki schodowej drzwiami w klasie odporności ogniowej EI30 zgodnie z opisem na rys.a2 i A8 oraz z zestawieniem stolarki. Nadbudowa istniejącej klatki zewnętrznej wyposaŝonej w windę osobową ( klatka schodowa nr2) polegać będzie na równoległym podniesieniu połaci dachu nad biegami klatki schodowej i wykonaniu dodatkowego biegu schodów z poziomu I piętra na poddasze.w poziomie poddasza projektuje się zamknięcie w/w klatki schodowej drzwiami w klasie odporności ogniowej EI30 zgodnie z opisem na rys.a2 i A9 oraz z zestawieniem stolarki.pozostałe gabaryty w/w klatki schodowej pozostaną bez zmian. Istniejąca wewnętrzna klatka schodowa posiadająca w chwili obecnej połączenie z pomieszczeniami poddasza zostanie oddzielona od w/w kondygnacji drzwiami w klasie odporności ogniowej EI60 zgodnie z lokalizacją i opisem na rys.a2 i zestawieniem stolarki. Pozostałe drzwi prowadzące z w/w klatki schodowej na poddasze ulegną likwidacji. Po demontaŝu drzwi otwory zamurować w kl. odp. ogniowej REI120. Lokalizacja likwidowanych drzwi zgodnie z opisem na rys.a2. W/w klatka schodowa nie będzie słuŝyła do ewakuacji ludzi. 3

4 7.1 Program funkcjonalny adaptowanego poddasza : W/w DPS zamieszkiwany jest przez osoby niepełnosprawne płci męskiej. Przewiduje się w projektowanych pomieszczeniach pobyt do 15 osób : w tym 10 pensjonariuszy, 3 osoby personelu oraz 2 osoby w pokojach gościnnych. Program funkcjonalny adaptowanego poddasza przewiduje wydzielenie 4 pokoi dwuosobowych oraz 2 pokoi jednoosobowych dla mieszkańców przedm. DPS. Projektuje się równieŝ powstanie przestrzeni wspólnej dla mieszkańców z aneksem jadalnym i telewizyjnym oraz komunikacją. W zakresie higieniczno - sanitarnym potrzeby mieszkańców adaptowanego poddasza spełniać będą projektowane trzy łazienki ogólnodostępne, w tym dwie łazienki dostosowane gabarytowo i w pełni wyposaŝone w urządzenia dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W zakresie Ŝywieniowym potrzeby mieszkańców będą zaspokojone przez posiłki przygotowywane w kuchni podstawowej zlokalizowanej na parterze budynku. Posiłki będą dostarczone na poddasze istniejącą małą windą towarową, w chwili obecnej obsługującą kondygnację parteru i I-piętra. Bieg w/w windy zostanie przedłuŝony na kondygnację poddasza do pomieszczenia projektowanej kuchni pomocniczej, w której nastąpi rozdział posiłków. Projektowaną kuchnię pomocniczą wraz ze zmywalnią projektuje się wydzielić od pozostałej części poddasza ścianami w klasie odporności ogniowej REI120 i zamknąć drzwiami w klasie odporności ogniowej EI60 zgodnie z opisem na rys.a2 i zestawieniem stolarki. Projektuje się równieŝ wydzielenie jednego pomieszczenia dla personelu obsługującego pensjonariuszy. Ze względu na szczególny charakter opieki, której wymagają mieszkańcy w/w obiektu potrzebna jest ciągła obecność personelu w pomieszczeniach przeznaczonych dla podopiecznych. W ramach adaptacji poddasza przewiduje się powstanie dwóch jednoosobowych pokoi gościnnych wyposaŝonych w łazienki. Do dyspozycji osób zamieszkujących w/w pokoje projektuje się oddzielną wspólną kuchnię pozwalającą na przygotowanie posiłków. Projektuje się równieŝ wydzielenie pomieszczenia gospodarczego. nr ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ: nazwa pomieszczenia Pow.podłogi m 2 Pow. uŝytkowa m 2 Kubatura m 3 posadzka 3.1 komunikacja 20,00 20,00 tarket 3.2 łazienka I 6,70 5,20 14,68 terakota 3.3 pokój dwuosobowy 18,86 16,19 tarket 3.4 pokój dwuosobowy 16,23 13,25 tarket 3.5 kuchnia pomocnicza 7,36 6,60 terakota 3.5a zmywalnia 3,83 3,50 terakota 3.6 łazienka III 5,50 4,18 11,18 terakota 3.7 pokój dwuosobowy 19,35 16,21 tarket 3.8 pokój dwuosobowy 17,45 14,63 tarket 3.9 komunikacja 55,08 41,00 tarket 3.10 komunikacja 38,12 38,12 tarket 3.11 komunikacja 12,80 12,80 tarket 3.12 pokój jednoosobowy 9,02 9,02 tarket 4

5 3.13 pokój personelu 4,51 4,51 tarket 3.14 łazienka II 7,90 7,90 19,27 tarket 3.15 pokój jednoosobowy 9,02 9,02 tarket 3.16 pomieszczenie gospodarcze 6,13 5,20 terakota 3.17 pokój gościnny I 15,58 11,58 panele 3.17a łazienka 4,11 2,57 6,82 terakota 3.18 pokój gościnny II 15,43 9,24 panele 3.18a łazienka 3,26 2,33 7,05 terakota 3.19 kuchnia II 8,70 7,18 terakota Razem 304,94 260, Oświetlenie światłem dziennym Doświetlenie pomieszczenia 3.1 projektowanymi oknami osadzonymi w projektowanej ścianie zewnętrznej ; lokalizacja i wymiary okien zgodnie z rys.a2 i A5 oraz z zestawieniem stolarki okiennej. Doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym przy pomocy okien połaciowych ; lokalizacja i wymiary okien zgodnie z rys. A2, A3 i A4 oraz z zestawieniem stolarki. W poziomie sufitu w pom.3.10 i 3.11 umieścić płyty z poliwęglanu zgodnie z lokalizacją na rys.a2 A4. Doświetlenie pomieszczeń istniejącymi oknami po wymianie stolarki okiennej ; w istniejących otworach okiennych osadzić okna zgodnie z opisem i lokalizacją na rys. A2 i A3 oraz zestawieniem stolarki Doświetlenie pomieszczeń projektowanymi oknami połaciowymi ; lokalizacja i wymiary okien zgodnie z rys.a2 i zestawieniem stolarki. Doświetlenie klatki schodowej nr1 bez zmian. Doświetlenie klatki schodowej nr2 w poziomie parteru przeszklone drzwi wejściowe; I piętra zmiana lokalizacji istniejącego okna, kondygnacja poddasza projektowane okno ; lokalizacja i wymiary okien zgodnie z rys.a2 i A8 oraz zestawieniem stolarki. Powierzchnia projektowanych doświetleń zgodna z Warunkami Technicznymi. 7.3 Wentylacja - Poddasze Pomieszczenia 3.10 i 3.16 wyposaŝone w wentylację grawitacyjną z istniejących przewodów wentylacyjnych. Z wszystkich pozostałych projektowanych pomieszczeń zgodnie z lokalizacją na rys. A-2 dokonać wyprowadzenia przewodów wentylacji grawitacyjnej nad istniejący dach. Przewody wykonać z rur stalowych φ150 w obudowie przeciwkondensacyjnej ( przewody owinąć 10cm warstwą wełny mineralnej w obudowie z płyt g-k) Obudowę wykonać w klasie odporności ogniowej EI60 Pomieszczenia 3.2, 3.6, 3.14, 3.17a i 3.18a wyposaŝyć w wentylator mechaniczny łazienkowy sprzęŝony z wyłącznikiem elektrycznym z opóźniaczem min. 5min. - klatka schodowa nr1 istniejąca wentylacja grawitacyjna - klatka schodowa nr2 istniejąca wentylacja grawitacyjna 7.4Technologia kuchni pomocniczej : Transport posiłków przygotowywanych w kuchni zasadniczej zlokalizowanej na parterze budynku będzie się odbywał za pomocą małej windy towarowej w specjalnych przeznaczonych do tego celu pojemnikach do pomieszczenia zlokalizowanej na poddaszu kuchni pomocniczej. W w/w kuchni nastąpi rozdzielenie posiłków na porcje do czystych naczyń przechowywanych 5

6 w przeznaczonych do tego celu szafkach. Wyporcjowane posiłki zostaną dostarczone mieszkańcom przez zatrudniony personel. Bezpośrednio do kuchni pomocniczej przylega pomieszczenie zmywalni posiadające połączenie z w/w kuchnią poprzez szafę przelotową. Brudne naczynia trafią do zmywalni przez drzwi wejściowe. W pomieszczeniu zmywalni brudne naczynia zostaną poddane wstępnemu oczyszczeniu i opłukaniu a następnie umyte i wyparzone w zmywarce, w którą zostanie wyposaŝona projektowana zmywalnia. Pozostałe odpadki zostaną zgromadzone w szczelnych przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się w pomieszczeniu zmywalni, a następnie wyniesione przez zatrudniony personel do pojemników przeznaczonych na odpadki komunalne zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu na posesji naleŝącej do przedmiotowego DPS. Czyste naczynia poprzez projektowaną szafę przelotową zostaną przekazane do kuchni pomocniczej w celu umieszczenia ich w przeznaczonych do przechowywania szafach. Czyste naczynia przeznaczone do przechowywania w kuchni zasadniczej po umieszczeniu w przeznaczonych do tego specjalnych pojemnikach zostaną przetransportowane małą windą towarową do w/w kuchni. 7.5 Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe : Poddasze - ściany wewnętrzne a. ściana wewnętrzna gr 20,0 cm oddzielająca proj. pomieszczenia od nieuŝytkowej części poddasza: 1warstwa płyt GKF gr 12,5mm mocowana do sł.drewnianych + folia wysokoparoprzepuszczalna + wełna mineralna gr16cm + folia niskoparoprzepuszczalna + 2 warstwy płyt GKF gr 2x12,5mm ; ścianę wykonać w systemie lekkiej zabudowy zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu wymagana izolacyjność akustyczna przegrody 45dB wymagana klasa odporności ogniowej EI60. b. ściana wewnętrzna gr 21,0 cm oddzielająca proj. pomieszczenia 3.5 i 3.5a od nieuŝytkowej cz.poddasza: 2 warstwy płyt GKF gr 12,5mm mocowane do sł.drewnianych + folia wysokoparoprzepuszczalna + wełna mineralna gr16cm + folia niskoparoprzepuszczalna + 2 warstwy płyt GKF gr 2x12,5mm ; ścianę wykonać w systemie lekkiej zabudowy zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu wymagana izolacyjność akustyczna przegrody 45dB wymagana klasa odporności ogniowej REI120. c. ściana wewnętrzna gr 15 cm pomiędzy proj. pokojami mieszkalnymi oraz pomiędzy projektowanymi pokojami mieszkalnymi a korytarzami komunikacji ogólnej ścianę wykonać w systemie lekkiej zabudowy zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu wymagana izolacyjność akustyczna przegrody 45dB wymagana klasa odporności ogniowej EI30 d. ściana wewnętrzna gr 15 cm oddzielająca proj. pokoje mieszkalne od sanit. ogólnodost. i pom. gospodarczego ; ścianę wykonanać w systemie lekkiej zabudowy zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu 6

7 wymagana izolacyjność akustyczna przegrody 50dB wymagana klasa odporności ogniowej EI30 e. ściana wewnętrzna gr 15 cm oddzielająca proj. pokoje mieszkalne od : wydzielonej kuchni ze zmywalnią pom.3.5 i 3.5a ścianę wykonać w systemie lekkiej zabudowy zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu wymagana izolacyjność akustyczna przegrody 50dB wymagana klasa odporności ogniowej REI120 f. ściana wewnętrzna gr 15 cm oddzielająca proj. pokoje mieszkalne od korytarzy komunikacji ogólnej ściana murowana z gazobetonu gr 12cm na zaprawie cementowowapiennej z obustronną systemową okładziną z 1 warstwy płyt GKF mocowanych kołkami rozporowymi wymagana izolacyjność akustyczna przegrody 45dB wymagana klasa odporności ogniowej EI30 okładzinę wykonać zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu g. ściana wewnętrzna gr 15 cm oddzielająca projektowane pokoje mieszkalne od komunikacji 3.9 ściana murowana z gazobetonu gr 12cm na zaprawie cementowowapiennej z obustronną systemową okładziną z 1 warstwy płyt GKF mocowanych kołkami rozporowymi wymagana izolacyjność akustyczna przegrody 50dB wymagana klasa odporności ogniowej EI30 okładzinę wykonać zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu h. ściana wewnętrzna gr 15 cm oddzielająca proj. wydzieloną kuchnię ze zmywalnią pom.3.5 i 3.5a od korytarza komunikacji ogólnej ściana murowana z cegły kl10 gr 12cm na zaprawie cementowowapiennej z obustronną systemową okładziną z 1 warstwy płyt GKF mocowanych kołkami rozporowymi wymagana izolacyjność akustyczna przegrody 45dB wymagana klasa odporności ogniowej REI120 okładzinę wykonać zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu - ściany zewnętrzne : a. projektowana ściana zewnętrzna gr 29,5 cm 2 warstwy płyt GKF na stelaŝu systemowym mocowanym do słupków drewnianych 8x16 + paroizolacja folia PE + wełna mineralna gr14cm + pustka powietrzna gr 2cm + płyta OSB-3 + wełna mineralna gr 6cm + tynk mineralny na siatce z włókna szklanego wymagana klasa odporności ogniowej EI60 ścianę wykonać zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu b. istniejąca ściana zewnętrzna ściana wykonana w konstrukcji lekkiej na stelaŝu drewnianym docieplona z zewnątrz 10cm warstwą wełny mineralnej otynkowana ; od wewnątrz jednostronna okładzina z płyt g-k mocowana kołkami rozporowymi. Dokonać demontaŝu istniejącej okładziny wewnętrznej, wypełnić przestrzeń pomiędzy słupkami wełną mineralną ; wykonać wewnętrzną 7

8 systemową okładzinę z 2 warstw płyt GKF zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu. wymagana klasa odporności ogniowej EI60 - przegroda od palnej konstrukcji dachu : belki drewniane 7x16 ( w skosach istniejące krokwie) + wełna mineralna gr 16cm + paroizolacja folia PE + obudowa z płyt GKF na stelaŝu systemowym obudowę wykonać w systemie lekkiej zabudowy poddasza zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu wymagana klasa odporności ogniowej REI60 - obudowa istniejących i projektowanych słupów drewnianych 14x14 i 16x16 oraz istniejących płatwi drewnianych Na w/w elementach wykonać systemową obudowę z dwóch warstw płyt GKF zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu wymagana klasa odporności ogniowej obudowy R Klatka schodowa nr1 - ściany zewnętrzne a. projektowana ściana zewnętrzna warstwowa gr 53cm tynk strukturalny na siatce z włókna szklanego + styropian samogasnący M20 gr5cm + gazobeton na zaprawie cementowo-wapiennej gr 12cm + styropian samogasnący gr 6cm + pustaki MAX na zaprawie cementowo-wapiennej gr30cm + gładź gipsowa wymagana klasa odporności ogniowej REI60 b. projektowana ściana zewnętrzna warstwowa gr 36cm tynk strukturalny na siatce z włókna szklanego + styropian samogasnący M20 gr12cm + gazobeton na zaprawie cementowo-wapiennej gr 24cm + gładź gipsowa wymagana klasa odporności ogniowej REI60 c. projektowana ściana zewnętrzna gr 25cm tynk strukturalny na siatce z włókna szklanego + styropian samogasnący M20 gr12cm + tynk cementowo-wapienny cegła pełna gr 12,5cm + tynk cementowo-wapienny wymagana klasa odporności ogniowej REI60 - dach nad klatką schodową nr1 a. dach nad biegami klatki schodowej blachodachówka + łaty + folia wysokoparoprzepuszczalna + krokwie 5x14 + wełna mineralna gr 16cm + folia niskoparoprzepuszczalna + obudowa z płyt GKF na stelaŝu systemowym obudowę wykonać w systemie lekkiej zabudowy zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu wymagana klasa odporności ogniowej obudowy EI60 8

9 b. dach nad projektowaną wieŝyczką blachodachówka + łaty + folia wysokoparoprzepuszczalna + krokwie 5x14 + wełna mineralna gr 16cm + folia niskoparoprzepuszczalna + płyta Ŝelbet. gr 10cm wg proj. kontr. + gładź gipsowa c. projektowane biegi i podesty klatki schodowej płyta Ŝelbetowa gr 10cm wg projektu konstrukcyjnego wymagana klasa odporności ogniowej R Klatka schodowa nr2 - ściany zewnętrzne a. projektowana ściana zewnętrzna warstwowa gr 48cm tynk strukturalny na siatce z włókna szklanego + styropian samogasnący M20 gr5cm + gazobeton na zaprawie cementowo-wapiennej gr 12cm + styropian samogasnący gr 7cm + gazobeton na zaprawie cementowo-wapiennej gr 24cm + gładź gipsowa wymagana klasa odporności ogniowej REI60 b. projektowana ściana zewnętrzna warstwowa gr 36cm tynk strukturalny na siatce z włókna szklanego + styropian samogasnący M20 gr12cm + gazobeton na zaprawie cementowo-wapiennej gr 24cm + gładź gipsowa wymagana klasa odporności ogniowej REI60 - dach nad klatką schodową nr2 a. dach nad biegami klatki schodowej blachodachówka + łaty + folia wysokoparoprzepuszczalna + krokwie 7x16 + wełna min. gr 16cm + folia niskoparoprzepuszczalna + obudowa z płyt GKF na stelaŝu systemowym obudowę wykonać w systemie lekkiej zabudowy zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu wymagana klasa odporności ogniowej obudowy EI60 b. projektowane biegi i podest klatki schodowej płyta Ŝelbetowa gr 10cm wg projektu konstrukcyjnego wymagana klasa odporności ogniowej R Izolacje 1. Termiczna : - ścian zewnętrznych a. zamurowania likwidowanych otworów okiennych i drzwiowych: styropian 6cm b. nowe ściany: ściana grubości 36cm: styropian samogasnący M20 gr12cm ściana grubości 53cm: styropian samogasnący M20 gr6cm + docieplenie zewnętrzne styropian samogasnący M20 gr 5cm ściana grubości 48cm: styropian samogasnący M20 gr6cm + docieplenie zewnętrzne styropian samogasnący M20 gr 5cm 9

10 ściana grubości 29,5cm: wełna mineralna gr 14cm jako wypełnienie szkieletu ściany + docieplenie zewnętrzne z wełny mineralnej gr 5cm c. stropodachy i stropy : wełna mineralna gr 16cm 2. Paroizolacja : folia PE 3. Przeciwwilgociowa : w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, kuchni, zmywalni i w pom. gospodarczym wykonać izolację przeciwwilgociową posadzki z folii PE Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu ( istniejące i projektowane) naleŝy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i środkami zabezpieczającym ppoŝarowo do stanu nie rozprzestrzeniania ognia. Środki powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające produkt do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 7.7 Posadzki W projektowanych pomieszczeniach powstałych w wyniku adaptacji wykonać posadzki zgodnie z opisem na rysunkach. 7.8 Wykończenia wewnętrzne - W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych, kuchni pomocniczej i zmywalni ściany wyłoŝyć glazurą do wysokości 2,00m, pozostałe ściany i sufity w w/w pomieszczeniach malowane farbami akrylowymi przeznaczonymi do wymalowań wewnętrznych. - W pozostałych pomieszczeniach ściany i sufity malowane farbami akrylowymi przeznaczonymi do wymalowań wewnętrznych. - Parapety wewnętrzne wykonać z postformingu. 7.9 Wykończenia zewnętrzne Na ścianach zewnętrznych wykonać tynk strukturalny na siatce z włókna szklanego w kolorach zgodnych z kolorystyką przedstawioną na rysunku. Pokrycie dachu wykonać z blachodachówki w kolorze istniejącego dachu. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej PLASTIZOLEM. Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej PLASTIZOLEM lub malowanej w kolorze dachu. Rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej PLASTIZOLEM lub malowanej w kolorze dachu Stolarka Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia stolarki Instalacje wewnętrzne Adaptowane pomieszczenia naleŝy wyposaŝyć w następujące instalacje wewnętrzne : - instalację elektryczną - w oparciu o istniejącą instalację wg odrębnego projektu branŝowego - instalację grzewczą - w oparciu o istniejącą instalację wg odrębnego projektu branŝowego 10

11 - instalację przyzywową - w oparciu o istniejącą instalację wg odrębnego projektu branŝowego - instalację sygnalizacji poŝaru - w oparciu o instalację będącą w trakcie realizacji wg odrębnego projektu wykonanego po wyłonieniu wykonawcy. - projektuje się rozszerzenie istniejącej instalacji oddymiającej na klatkach schodowych ( wymagania dla systemu oddymiania klatek schodowych zawarte w projekcie branŝy elektrycznej ) wg odrębnego projektu wykonanego po wyłonieniu wykonawcy systemu. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, kuchnie i zmywalnię oraz pomieszczenie gospodarcze wyposaŝyć w : - instalację kanalizacji sanitarnej - w oparciu o istniejącą instalację według odrębnego projektu branŝowego - instalację ciepłej i zimnej wody - w oparciu o istniejącą instalację według odrębnego projektu branŝowego 7.12 Instalacje zewnętrzne Obiekt wyposaŝony w dwa zewnętrzne hydranty ppoŝ DN80 ; lokalizacja w/w hydrantów przedstawiona na rys.a Charakterystyka energetyczna obiektu Zgodnie z 328 Rozporządzenie MI z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(dz.u. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne klimatyzacyjne powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość energii cieplnej, potrzebnej do uŝytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, moŝna było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. Dla budynku uŝyteczności publicznej wymagania określone w 328 uznaje się za spełnione, jeŝeli przegrody budowlane odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz innym wymaganiom określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Wymagania dla przegród ( temp. obliczeniowa w pom. zgodnie z 134 ust.2 rozporządzenia t j =20 C) : - ściany zewnętrzne (stykające się z pow. zewn, niezaleŝnie od rodzaju ściany) t j >16 C : U max < 0,30 [W/(m2xK)] - ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami : U max < 3,0 [W/(m2xK)] ; jeŝeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka,to wartość wsp. U ściany wewn. przy klatce schodowej na parterze U max < 1,0 [W/(m2xK)] - ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości a. do 5cm trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość 20cm : U max < 3,0 [W/(m2xK)] b. powyŝej 5cm niezaleŝnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny : U max < 0,70 [W/(m2xK)] - ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań - dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami przy t j >16 C : U max < 0,25 [W/(m2xK]): - stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrz. podpodłogowymi, posadzki na gruncie : U max < 0,45 [W/(m2xK]): 11

12 - stropy nad piwnicami ogrzewanymi : bez wymagań - okna (z wyj. okien połaciowych) i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady) w pomieszczeniach o t j >16 C : U max <1,8 [W/(m2xK)] - okna połaciowe i świetliki : U max < 1,7 [W/(m2xK)] - okna do pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi bez wymagań - drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków : U max < 2,6 [W/(m2xK)] zaprojektowane przegrody : - ściany zewnętrzne ściana klatki schodowej nr1 styropian gr 12cm λ=0,04 [W/(mK)] tynk cementowo wapienny gr 2,0cm λ=0,82 [W/(mK)] gazobeton gr 12cm λ=0,25 [W/(mK)] gładź gipsowa gr 2,0cm λ=1,0 [W/(mK)] R=R p + R SE + R SI R SE - opór przejmowania na zewnątrz = 0,04[m 2 K/W] R SI - opór przejmowania wewnątrz = 0,13[m 2 K/W] R p =Σd i / λ i = 0,12/0,04 + 0,02/0,82 + 0,12/0,25 + 0,02/1 = 3,52[m 2 K/W] R= 3,52 + 0,04 + 0,13 = 3,69[m 2 K/W] U= 1/R = 1/3,69 = 0,27 [W/(m2xK)] < U max = 0,30 [W/(m2xK)] ściany klatki schodowej nr2 styropian gr 12cm λ=0,04 [W/(mK)] gazobeton gr 24cm λ=0,25 [W/(mK)] gładź gipsowa gr 2,0cm λ=1,0 [W/(mK)] R=R p + R SE + R SI R SE - opór przejmowania na zewnątrz = 0,04[m 2 K/W] R SI - opór przejmowania wewnątrz = 0,13[m 2 K/W] R p =Σd i / λ i = 0,12/0,04 + 0,24/0,25 + 0,02/1 = 3,98[m 2 K/W] R= 3,98 + 0,04 + 0,13 = 4,15[m 2 K/W] U= 1/R = 1/4,15 = 0,24 [W/(m2xK)] < U max = 0,30 [W/(m2xK)] styropian gr 5cm λ=0,04 [W/(mK)] gazobeton gr 12cm λ=0,25 [W/(mK)] styropian gr 7cm λ=0,04 [W/(mK)] gazobeton gr 24cm λ=0,25 [W/(mK)] gładź gipsowa gr 2,0cm λ=1,0 [W/(mK)] R=R p + R SE + R SI R SE - opór przejmowania na zewnątrz = 0,04[m 2 K/W] R SI - opór przejmowania wewnątrz = 0,13[m 2 K/W] R p =Σd i / λ i = 0,05/0,04+0,12/0,25+0,07/0,04+0,24/0,25+0,02/1 =4,46[m 2 K/W] R= 4,46 + 0,04 + 0,13 = 4,63[m 2 K/W] U= 1/R = 1/4,63 = 0,22 [W/(m2xK)] < U max = 0,30 [W/(m2xK)] ściany pom.3.1 gładź gipsowa gr 2,0cm λ=1,0 [W/(mK)] 2xpłyty GKF λ=0,2 [W/(mK)] wełna mineralna gr 14cm λ=0,04 [W/(mK)] pustka pow. 2cm λ=0,02 [W/(mK)] płyta OSB-3 gr 2,5cm λ=0,13 [W/(mK)] wełna mineralna gr 6cm λ=0,04 [W/(mK)] R=R p + R SE + R SI 12

13 R SE - opór przejmowania na zewnątrz = 0,04[m 2 K/W] R SI - opór przejmowania wewnątrz = 0,13[m 2 K/W] R p =Σd i / λ i =0,02/1+2x0,0125/0,2+0,14/0,04+0,02/0,02+0,025/0,13+0,06/0,04 =6,335[m 2 K/W] R= 6, ,04 + 0,13 = 6,505[m 2 K/W] U= 1/R = 1/6,505 = 0,154 [W/(m2xK)] < U max = 0,30 [W/(m2xK)] - stropodach w obrębie pomieszczeń strychowych oraz nadbudowywanych klatek schodowych (ocieplenie konstrukcji dachu oraz ocieplenie konstrukcji stropu podwieszanego) zaprojektowano izolację cieplną z 16 cm warstwy wełny mineralnej o współczynniku izolacyjności termicznej λ = 0.04 [W/(mK)] - okna połaciowe : parametry izolacyjności cieplnej projektowanych okien: wsp. izolacyjności cieplnej okien : 0,77 [W/(m2xK)] U w 1,4 [W/(m2xK)] ; wsp. izolacyjności cieplnej szyb : 0,5 [W/(m2xK)] U g 1,1 [W/(m2xK)] ; - podłoga na gruncie - nie dotyczy 9.0 Zagadnienia ochrony przeciwpoŝarowej 9.1 Charakterystyka poŝarowa budynku: Przeznaczenie: budynek Domu Pomocy Społecznej - adaptacja poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne wraz z rozbudową i nadbudową klatek schodowych zewnętrznych. Budynek Domu Pomocy Społecznej z liczbą łóŝek nie przekraczającą 100, budynek przeznaczony dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Kategoria zagroŝenia ludzi: budynek ze strefami poŝarowymi zakwalifikowanymi do kategorii zagroŝenia ludzi ZL II. Liczba kondygnacji: budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi i piwnicę, w których występują pomieszczenia techniczne i gospodarcze - czas przebywania tych samych osób w pomieszczeniach piwnicy nie przekroczy 2 godzin dziennie, a wykonywane tam czynności mają charakter dorywczy. Wysokość: budynek o wysokości ca 11,60 m budynek niski. W budynku nie przewiduje się stosowania, ani składowania substancji niebezpiecznych poŝarowo oraz wykonywania innych czynności powodujących moŝliwość powstania zagroŝenia wybuchem. Projektowane pomieszczenia poddasza stanowią oddzielną strefę poŝarową od pozostałej części budynku. Zagadnienia ochrony przeciwpoŝarowej w projektach dla budynku istniejącego. Przewiduje się w projektowanych pomieszczeniach pobyt do 15 osób: w tym 10 pensjonariuszy, 3 osoby personelu oraz 2 osoby w pokojach gościnnych. Program funkcjonalny adaptowanego poddasza przewiduje wydzielenie 4 pokoi dwuosobowych oraz 2 pokoi jednoosobowych dla mieszkańców przedmiotowego DPS. 9.2 Warunki lokalizacyjne: Granice nieruchomości przebiegają w odległości większej niŝ 4 m od ścian budynku, które nie są elementami oddzielenia przeciwpoŝarowego. 13

14 Budynek znajduje się w odległości większej niŝ 8 m od innych budynków zaliczanych do kategorii zagroŝenia ludzi, jak i gospodarczych z obciąŝeniem ogniowym Qd do 500 MJ/m2. Brak projektowanej zabudowy sąsiedniej, wymuszającej zwiększenie odległości minimalnych. Brak wskazań dotyczących konieczności zachowania zwiększonych odległości w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 9.3 Droga poŝarowa: Do budynku dochodzi droga poŝarowa, stanowiąca element dróg i placów wewnętrznych Osiedla Mieszkaniowego. Droga ta ma dopuszczalny nacisk na oś co najmniej 100 kn, najmniejszy promień zewnętrznego łuku więcej niŝ 11 m - droga ta umoŝliwia dojazd jednostek ochrony przeciwpoŝarowej o kaŝdej porze roku. Droga ta umoŝliwia dojazd do budynku bez zawracania. 9.4 Wymagana klasa odporności poŝarowej: B. Klasa Klasa odporności ogniowej elementów budynku odporności główna poŝarowej konstrukcja ściana ściana konstrukcja Strop budynku dachu zewnętrzna wewnętrzna nośna B R 120 R 30 R E I 60 przekrycie dachu E I 60 EI 30 RE 30 Oznaczenia w tabeli: R nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniająca ognia. 9.5 Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych poddasza. ściana wewnętrzna gr 20,0 cm oddzielająca proj. pomieszczenia od nieuŝytkowej części poddasza: Ścianę wykonać w systemie lekkiej zabudowy zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu wymagana klasa odporności ogniowej EI60 ściana wewnętrzna gr 21,0 cm oddzielająca proj. pomieszczenia 3.5 i 3.5a od nieuŝytkowej części poddasza: Ścianę wykonać w systemie lekkiej zabudowy zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu wymagana klasa odporności ogniowej REI120 ściana wewnętrzna gr 15 cm oddzielająca proj. pokoje mieszkalne od wydzielonej kuchni ze zmywalnią pom.3.5 i 3.5a Ścianę wykonać w systemie lekkiej zabudowy zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu wymagana klasa odporności ogniowej REI120 ściana wewnętrzna gr 15 cm oddzielająca proj. wydzieloną kuchnię ze zmywalnią pom.3.5 i 3.5a od korytarza komunikacji ogólnej ściana murowana z cegły kl10 gr 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ścianę doprowadzić w systemie lekkiej zabudowy zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu wymagana klasa odporności ogniowej REI120 14

15 projektowana ściana zewnętrzna gr 29,5 cm 2 warstwy płyt GKF na stelaŝu systemowym mocowanym do słupków drewnianych 8x16 + paroizolacja folia PE + wełna mineralna gr14cm + pustka powietrzna gr 2cm + płyta OSB-3 + wełna mineralna gr 6cm + tynk mineralny na siatce z włókna wymagana klasa odporności ogniowej EI60 zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu istniejąca ściana zewnętrzna ściana wykonana w konstrukcji lekkiej na stelaŝu drewnianym z wypełnieniem z wełny mineralnej; docieplona z zewnątrz 10cm warstwą wełny mineralnej otynkowana; od wewnątrz dwukrotne opłytowanie z płyt GKF mocowane kołkami rozporowymi wymagana klasa odporności ogniowej EI60 zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu. obudowa istniejących słupów i płatwi drewnianych stanowiących konstrukcję nośną dachu: Na słupach i płatwiach wykonać systemową obudowę z płyt GKF 2x12,5mm. Obudowę wykonać w systemie lekkiej zabudowy zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu wymagana klasa odporności ogniowej R60 przegroda od palnej konstrukcji dachu : belki drewniane 7cmx16cm ( w skosach istniejące krokwie ) + wełna mineralna gr 16cm + folia niskoprzepuszczalna + obudowa z płyt GKF na stelaŝu systemowym. Obudowę wykonać zgodnie z AT ITB dla wybranego systemu wymagana klasa odporności ogniowej dla przegrody REI60 Pokrycie dachu blachodachówka istniejący strop Ackermana spełnia wymagania klasa odporności ogniowej REI 120 Wszystkie elementy drewniane naleŝy zabezpieczyć środkami tj. uniepal drew lub Kromos. 9.6 Podział budynku na strefy poŝarowe: W budynku występują dwie strefy poŝarowe tj. Strefa poŝarowa I : parter, pierwsze piętro oraz istniejące pomieszczenie poddasza oznaczone na rzucie jako 3.5 (kuchnia pomocnicza) i 3.5 a (zmywalnia) Strefa poŝarowa II : pozostała część poddasza. Uwaga: Ze strefy poŝarowej I wydzielona piwnica techniczno - gospodarcza. Wielkość stref poŝarowych nie przekroczone, pow. strefy poŝarowej 300m Elementy oddzieleń przeciwpoŝarowych pomiędzy strefą poŝarową I a II Wymagana klasa odporności ogniowej elementów oddzieleń przeciwpoŝarowych, w klasie odporności poŝarowej B stropy REI 120. Istniejące elementy oddzieleń przeciwpoŝarowych odpowiadają wymaganiom. Część ściany wspólnej tj. obudowa środkowej klatki schodowej z projektowanymi pomieszczeniami poddasza oraz ściany pomieszczenia 3.5 i 3.5 a w klasie odporności ogniowej REI 120, Drzwi przeciwpoŝarowe w/w ścianach na granicy stref poŝarowych o klasie odporności ogniowej EI60 W zewnętrznej ścianie oddzielenia przeciwpoŝarowego na całej wysokości zastosowano pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60 15

16 Uwaga: Przepusty instalacyjne, które przechodzą przez ścianę, strop oddzielenia przeciwpoŝarowego (na granicy stref poŝarowych) muszą mieć klasę odporności ogniowej (EI) równą klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów. Odstępstwo od tych wymagań dotyczy pojedynczych rur o średnicy 4 cm instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych prowadzonych przez ściany do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Wszelkie ewentualne przejścia instalacyjne kablowe, przechodzące przez ścianę oddzielenia przeciwpoŝarowego naleŝy zabezpieczyć ogniochronnie np. systemem PROMAT lub HILTI. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpoŝarowego powinny być wyposaŝone w przeciwpoŝarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (EIS), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoŝarowego (czyli EIS 120) lub być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpoŝarowego (czyli EIS 120). 9.8 Wydzielenia przeciwpoŝarowe: Wydzielenie piwnicy: Piwnica wydzielona od pomieszczeń zaliczonych do kategorii zagroŝenia ludzi ścianami i stropem spełniający wymagania klasy odporności ogniowej REI 60 i drzwiami o klasie odporności ogniowej EI Zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych. Do zewnętrznego gaszenia poŝaru wymagane 20 l/s - zabezpieczone z dwóch projektowanych hydrantów DN80 w odległości nie przekraczającej 75m dla bliŝszego hydrantu i 150m dla drugiego hydrantu od projektowanego budynku, Do wewnętrznego gaszenia poŝaru wymagane hydranty DN25 na kondygnacjach zaliczonych do kategorii zagroŝenia ludzi. Hydrant z węŝem półsztywnym o długości 30 m, zasięg hydrantu: 33 m, lokalizacja na rzucie kondygnacji poddasza. Zawory odcinające hydrantów powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić 1,0 dm3/s; Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać określoną wydajność, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpoŝarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa. Instalacja wodociągowa przeciwpoŝarowa powinna zapewniać moŝliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. Instalacja wodociągowa przeciwpoŝarowa powinna być zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej, bezpośrednio albo za pomocą pompowni przeciwpoŝarowej Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpoŝarowej powinny być prowadzone jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych. Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia poŝaru, wykonane z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy pionów prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych ścianami i zamkniętych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI

17 Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których instaluje się hydranty wewnętrzne, powinny wynosić co najmniej DN 25 dla hydrantów 25; NaleŜy zapewnić moŝliwość odłączania zasuwami lub zaworami tych części przewodów zasilających instalację wodociągową przeciwpoŝarową, które znajdują się pomiędzy doprowadzeniami Ewakuacja. Zapewnia się ewakuację z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie występują pomieszczenia z moŝliwością przebywania ponad 30 osób jednorazowo. Pokoje mieszkalne z moŝliwością przebywanie do 6 osób jednorazowo. Drzwi z pomieszczeń gdzie przebywanie ponad 6 osób jednorazowo otwierane na zewnątrz pomieszczenia. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeń gdzie ewakuacja ponad 3 osób o szerokości 0,9m w świetle ościeŝnicy po otwarciu skrzydła drzwiowego pod kątem 90 o. Wysokość drzwi ewakuacyjnych w świetle ościeŝnicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydłowe z co najmniej jednym skrzydłem nie blokowanym o szerokości 0,9 m. Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40 m. Ewakuacja prowadzona łącznie poprzez nie więcej niŝ trzy pomieszczenia. Szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9 m. Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 10 m. Długość dojścia ewakuacyjnego przy dwóch kierunkach ewakuacji nie przekracza 40m dla najkrótszego dojścia, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość 80 m w przypadku gdy dojścia te nie pokrywają się i nie krzyŝują. Korytarze ewakuacyjne o szerokości 1,2 m i wysokości co najmniej 2,2 m przy dopuszczalnym lokalnym obniŝeniu tej wysokości do 2,0 m na odcinku nie przekraczającym 1,5 m. Ewakuacja do 20 osób. Drzwi z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne po całkowitym otwarciu, nie zwęŝają szerokości dróg ewakuacyjnych. Ewakuacja pionowa dwiema klatkami schodowymi bocznymi, klatka centralna jako komunikacyjna, techniczna. Klatki schodowe ewakuacyjne obudowane i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 oraz wyposaŝone w urządzenia do usuwania z nich dymów i gazów poŝarowych. Ściany obudowy klatki schodowej o klasie odporności ogniowej REI 60. WyposaŜenie klatek schodowych w samoczynne urządzenie do usuwania z niej dymów i gazów poŝarowych w oparciu o Polską Normę PN-B Ochrona przeciwpoŝarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. Klatka schodowa zachodnia - p. u. ostatniej kondygnacji: 25,12 m 2 Powierzchnia czynna otworu oddymiającego Acz = 5 % p.u. = 1,26 m 2. Przyjęta klapa oddymiająca: Mercor mcr PROLIGHT PLUS C x1500 Powierzchnia czynna oddymiania klapy 1,35m 2 Wymagana powierzchnia czynna napowietrzania 1,35m % = 1,35m 2 + 0,40 = 1,75m 2 Dopływ powietrza będzie realizowany poprzez drzwi zewnętrzne o wymiarach: 1,20 2,00 = 2,4 m 2. Klatka schodowa wschodnia : - p. u. ostatniej kondygnacji: 18,60 m2 Powierzchnia czynna otworu oddymiającego Acz = 5 % p.u. = 0,93 m2 Przyjęta klapa oddymiająca: Mercor mcr PROLIGHT PLUS C x

18 Powierzchnia czynna oddymiania klapy 1,01m 2 Wymagana powierzchnia czynna napowietrzania 1,01m % = 1,01m 2 + 0,303 = 1,313m 2 Dopływ powietrza będzie realizowany poprzez drzwi zewnętrzne o wymiarach: 1,20 x 2,0 = 2,40 m 2. Szerokość uŝytkowa biegów klatek schodowych: 1,2 m i szerokość spocznika: 1,5m. Biegi i spoczniki jako Ŝelbetowe z klasą odporności ogniowej R 60. Liczba stopni w biegu schodów wewnętrznych nie przekracza 17. W biegach ponad 3 stopnie. Wyjście z klatek schodowych bezpośrednio na zewnątrz budynku. Drzwi ewakuacyjne z klatek schodowych do wyjścia z budynku o szerokości w świetle 1,2 m ze skrzydłami o szerokości 0,90 m; kierunek otwierania drzwi wyjściowych z budynku jako zewnętrzny. Odległość ścian zewnętrznych klatek schodowych spełnia wymagania zachowania odległości od innych ścian zewnętrznych jak odległości pomiędzy budynkami. Oświetlenie ewakuacyjne: zastosowane na drogach ewakuacyjnych. Przewidziane działanie przez godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Szczegółowe rozwiązania lokalizacyjne i wymagania w projekcie branŝy elektrycznej. W pomieszczeniach stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwozapalnych jest zabronione. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposaŝenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione Budynek oznakować zgodnie z Polskimi Normami : Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpoŝarowa w/g PN-92/N01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpoŝarowe w/g PN-N :1997. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach poŝarowych w/g PN-N : Instalacje i urządzenia przeciwpoŝarowe. Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie poŝaru nie wymagane. Stosowanie systemu sygnalizacji poŝarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, słuŝące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o poŝarze zgodnie z RMSWiA nie jest wymagane. Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umoŝliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie nie jest wymagane. Zgodnie z 6 ust.1 pkt 1 lit. c rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U Nr 217, poz.1837) budynek naleŝy wyposaŝyć w system alarmowy przeciwpoŝarowy. Szczegółowe rozwiązania w projekcie technicznym. 18

19 9.13 WyposaŜenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy: Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na kaŝde 100 m2 powierzchni wewnętrznej, przystosowanej do gaszenia poŝarów grupy ABC, a w części kuchennej do grupy poŝarów F Instalacje i urządzenia techniczne. Winny być dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spełniały wymagania warunków technicznych określonych w Polskich Normach i przepisach szczególnych. Budynek naleŝy wyposaŝyć w przeciwpoŝarowy wyłącznik prądu, który naleŝy umieścić w pobliŝu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakować. Sprzed wyłącznika przeciwpoŝarowego zasilane powinny być wszystkie urządzenia, które muszą pracować podczas poŝaru. PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odcięcie dopływu prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas poŝaru. Odcięcie dopływu prądu przeciwpoŝarowym wyłącznikiem prądu nie moŝe powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. Obwody elektryczne zabudowane w strefie poŝarowej objętej poŝarem, które nie powinny być wyłączone w czasie poŝaru naleŝy projektować i wykonywać wg zasad obowiązujących dla instalacji bezpieczeństwa spełniające wymagania PN-EC Instalacja piorunochronna - wymagana, budynek wyposaŝony w istniejącą instalację odgromową Postanowienia końcowe Wszystkie roboty budowlano montaŝowe powinny być prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP i ppoŝ. pod nadzorem uprawnionego kierownika robót. Wszystkie wbudowywane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. Wszelkie zmiany materiałowo-konstrukcyjne wymagają pisemnej zgody projektanta potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy. projektował: mgr inŝ. arch Alina Putkamer-Jabłecka upr.bud.6149/gd/94 opracował: mgr inŝ. Wojciech Wiszniewski upr. bud. 4019/GD/89. 19

20 Oświadczenie o zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej Na podstawie art.20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami) oświadczam, Ŝe Projekt budowlany adaptacji poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne wraz z rozbudową nadbudową klatek schodowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd przy ul. Al. WP 12 ; dz. nr 320/5, obr.13 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. branŝa architektoniczna: projektował: mgr inŝ. arch. Alina Putkamer-Jabłecka upr.bud.6149/gd/94 sprawdzający: mgr inŝ. arch. Anita Rogowska upr.bud.158/gd/01 opracował: mgr inŝ. Wojciech Wiszniewski upr. bud. nr 4019/Gd/89 branŝa konstrukcyjna: projektował: mgr inŝ. arch. Alina Putkamer-Jabłecka upr.bud.6149/gd/94 sprawdzający: mgr inŝ. Tomasz Wiszniewski upr.bud.pom/0123pook//08 opracował: mgr inŝ. Wojciech Wiszniewski upr. bud. nr 4019/Gd/89 20

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NR B.145.05.04/A Tytuł opracowania REWITALIZACJA BUDYNKU PRACE WYKOŃCZENIOWE Adres UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 42-400 ZAWIERCIE Nr działki Działka nr 133 Zleceniodawca MIEJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego

Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego Projekt zabezpieczeń przeciwpoŝarowych dla Projektu budowlanego i wykonawczego Przebudowa istniejącej hali w budynku Chemii C z przeznaczeniem na nową siedzibę Zakładu Remontowo- Budowlanego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE

KRYTA PŁYWALNIA W STRZELINIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE SZCZEGÓŁOWE BRANśOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Opracowanie opisowe Rzeczoznawca ds. Zabezp. poŝ. inŝ. Henryk Mryc Rysunki branŝowe: - Architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al.

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al. SPIS ZAWARTOŚCI OPIS 1. Informacje ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot i cel opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Materiały wykorzystane w opracowaniu 2. Opis stanu istniejącego 3. Zamierzenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Wydzielenie przeciwpoŝarowe klatek schodowych MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA. Budowlana PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6

Projekt Wykonawczy. Wydzielenie przeciwpoŝarowe klatek schodowych MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA. Budowlana PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6 INWESTOR MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTAWA PRZY UL. KRUCZEJ 36/ WSPÓLNEJ 6 FAZA: Projekt Wykonawczy BRANśA: Budowlana TYTUŁ: Wydzielenie przeciwpoŝarowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 - WYKONANIE ŚCIANEK DYMOSZCZELNYCH, EI30, EI60, WYMIANA STOLARKI ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

CZĘŚĆ 1 - WYKONANIE ŚCIANEK DYMOSZCZELNYCH, EI30, EI60, WYMIANA STOLARKI ORAZ ZABEZPIECZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu I. Opis techniczny...2 1. Inwestor, przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Dane ogólne...2 3.1. Lokalizacja...2 3.2. Charakterystyka obiektu...2 4.Projektowana

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński

Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax (22) 788 18 54 Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. na parterze budynku administracyjnego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie

OPIS TECHNICZNY. na parterze budynku administracyjnego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie ` 1 OPIS TECHNICZNY Wymiana podłogi z ułożeniem posadzki antypoślizgowej gresowej umożliwiającej bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny. LOKALIZACJA: Gdańsk Nowy Port, ul. Władysława IV 12

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny. LOKALIZACJA: Gdańsk Nowy Port, ul. Władysława IV 12 OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny LOKALIZACJA: Gdańsk Nowy Port, ul. Władysława IV 12 INWESTOR: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 74 80 254 Gdańsk TEMAT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA P R A C O W N I A Z A B E Z P I E C Z E Ń P R Z E C I W P O ś A R O W Y C H D E L T A 4 5-7 0 9 O P O L E, u l. Ś c i e g i e n n e g o 3, t e l. 4 5 7-2 0 1 6 N I P 7 5 4-1 9 0-2 3-5 0 R E G O N 5 3 1

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo