2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami budowlanymi, wykonawczymi,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami budowlanymi, wykonawczymi,"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją i przygotowaniem zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie m.st. Warszawy I. Nadzór inwestorski będzie świadczony w następujących branżach: a) ogólnobudowlanej i konstrukcyjnej b) instalacji wodno kanalizacyjnej, grzewczej wentylacyjno - klimatyzacyjnej c) instalacji elektrycznej ze znajomością zagadnień niskoprądowych II. Wymagania w stosunku do osób sprawujących nadzór inwestorskich: Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności: 1. konstrukcyjno budowlanej zgodnie z ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010 nr 243, poz z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów W/w osoby muszą spełniać wymagania wynikające z przepisu 24 Rozporządzenia z dnia 27 lipca 2011 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 165, poz. 987)tj odbyć co najmniej 2- letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz muszą również posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. III. Zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności: 1) Pełnie profesjonalnego i kompetentnego nadzór inwestorski we wszystkich branżach zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w szczególności z zapisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami), oraz Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz z późniejszymi zmianami ) aktów wykonawczych do tych ustaw, poprzez wyznaczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego (art.25 i art.26) i zapewnienia koordynacji ich pracy (art. 27). Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane.

2 2) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektami budowlanymi, wykonawczymi, dokumentacjami technicznym, pozwoleniami na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami. 3) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa osób przebywających w obrębie prowadzonych robót, inwestycji, remontów. 4) Na czas swojej nieobecności,(w czasie urlopów i zwolnień lekarskich), przekazanie, wraz z pełnomocnictwami, swoich obowiązków zastępcy o uprawnieniach nie gorszych od wymaganych. 5) Nadzór nad terminowym przejęciem/odebraniem robót przez Zamawiającego. 6) Prowadzenie konsultacji dla Zamawiającego w zakresie rozstrzygania bieżących problemów inwestycji /remontu. 7) Utrzymywanie na bieżąco kontakt ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, remontowego w tym udział w naradach koordynacyjnych 8) Monitorowanie i kontrolowanie realizacji inwestycji i remontów pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym. 9) Informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów. 10) Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń mających być wbudowanych zgodnie z dokumentacją projektową i/lub wytycznymi Zamawiającego. 11) Odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i robót zanikających. 12) Przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych zawierających zmiany, opiniowanie i kwalifikowanie zmian projektowych. 13) Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych. 14) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót. 15) Potwierdzanie usunięcie wad. 16) Przeprowadzanie regularnych inspekcji realizowanych robót sprawdzając jakość wykonania, zastosowane materiały zgodnie z dokumentacją projektową i/lub wskazówkami Zamawiającego oraz dobrą praktyką inżynierską. 17) Sprawdzanie rozliczenia inwestycji/remontów wraz ze sprawdzeniem wyceny/ kosztorysu powykonawczego jeżeli występuje. 18) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom branżowym poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: a) Usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń. b) Wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych. c) Przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych prac budowlanych. d) Przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych. 19) Żądanie od kierownika budowy lub kierowników branżowych:

3 a) Dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. b) Wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, jeśli ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na budowę i/lub wytycznymi Zamawiającego. 20) Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania wykonawcy placu budowy i uczestniczy w tym przekazaniu. 21) Bieżącej kontroli zgodności realizacji inwestycji/remontu z zawartymi umowami w tym z harmonogramem realizacji robót i planem organizacji prac itp, kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę (o ile jest wymagane), specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesną wiedzą techniczną. 22) Wstępna weryfikacja i sprawdzanie faktur i dokumentów rozliczeniowych wykonawcy robót budowlanych (w tym książki obmiaru) pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 23) Informuje Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji w okresach miesięcznych poprzez złożenie sprawozdania w terminie do 3 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego, a także informuje Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach w realizacji inwestycji/remontu. 24) Przeglądanie i analizowanie rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzone przez Wykonawcę robót z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba) pod względem zgodności (lub niezgodności) z umowami na roboty budowlane. 25) Sprawdzanie certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy oraz czy są one odpowiednie. 26) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych. 27) Rekomendowanie na piśmie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych. 28) Terminowe dokonywanie odbiorów częściowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym nadzorowanej inwestycji/remontu. 29) Potwierdzanie zgłoszonej przez Wykonawcę gotowości do odbioru, dokonywanie odbioru, przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji odbioru (protokoły wraz z załącznikami dokumentami), atesty, certyfikaty, oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, zgodne z ustawą Prawo budowlane, dokumentację powykonawczą, dokumenty dot. ostatecznego rozliczenia się z podwykonawcami oraz decyzje o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie remontowanego obiektu, jeżeli jest wymagane. 30) Dokonanie ostatecznego odbioru inwestycji i remontu w terminie kończącej się gwarancji i rękojmi ustalonej w umowie z Wykonawcą, 31) Uczestnictwo w przeglądach między gwarancyjnych i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek powstałych w okresie obowiązywania okresu gwarancji i rękojmi,

4 32) Przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonanie odbioru końcowego inwestycji/remontu lub odbioru poszczególnych części(etapów) inwestycji/remontu. 33) Przygotowanie materiałów umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nadzorowanej inwestycji, jeżeli będzie wymagane.. 34) Sporządzanie rozliczenia rzeczowo-finansowe inwestycji/remontu. 35) Przygotowanie informacje niezbędnych do sporządzenia dowodów przekazania przejęcia na majątek środków trwałych OT. 36) Wykonanie czynności odnoszące się do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) Przygotowania i opracowania opinii technicznych, wytycznych realizacyjnych i założeń projektowych niezbędnych do przygotowania / realizacji inwestycji i remontów, 2) Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowej w tym kosztorysów w zakresie zgodności z założeniami i/lub wytycznymi Zamawiającego, 3) Opracowywanie kosztorysów inwestorskich / wycen/programów funkcjonalno użytkowych dla bieżących i przyszłych zadań inwestycyjnych i remontowych, 4) Udział w pracach Komisji Przetargowej Zamawiającego, jako Biegłego o ile zajdzie taka potrzeba, 5) Konsultowanie zgodności działań z Prawem budowlanym, 6) ewentualne nanoszenia istotnych zmian w dokumentacji budowlanej obiektu (w programie AutoCad), 7) Udział w spotkaniach roboczych. IV Nadzór techniczny i merytoryczny wykonywany przez pracownika technicznego: 1. Wymagania w stosunku do pracownika technicznego: a) ukończone wyższe studia techniczne; b) co najmniej 2 letnia praktyka na budowie/ w biurze obsługi inwestycji z ramienia Zamawiającego (Inwestora bezpośredniego/zastępczego); c) Znajomość programów AutoCad /MS office/norma PRO/ MS Project; V. Zakres obowiązków pracownik technicznego obejmuje w szczególności: 1. Utrzymywanie na bieżąco kontakt ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, remontowego w tym udział w naradach koordynacyjnych 2. Monitorowanie i kontrolowanie realizacji inwestycji i remontów pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym. 3. Przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych zawierających zmiany,. 4. Sprawdzanie rozliczenia inwestycji/remontów wraz ze sprawdzeniem wyceny/ kosztorysu powykonawczego jeżeli występuje. 5. Bieżącej kontroli zgodności realizacji inwestycji/remontu z zawartymi umowami w tym z harmonogramem realizacji robót i planem organizacji prac itp, kontrola jakości

5 wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę (o ile jest wymagane), specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesną wiedzą techniczną. 6. Wstępna weryfikacja i sprawdzanie faktur i dokumentów rozliczeniowych wykonawcy robót budowlanych pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 7. Informuje Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji w okresach miesięcznych poprzez złożenie sprawozdania w terminie do 3 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego, a także informuje Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach w realizacji inwestycji/remontu. 8. Przeglądanie i analizowanie rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzone przez Wykonawcę robót z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba) pod względem zgodności (lub niezgodności) z umowami na roboty budowlane. 9. Sprawdzanie certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy oraz czy są one odpowiednie. 10. Uczestnictwo w przeglądach między gwarancyjnych i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek powstałych w okresie obowiązywania okresu gwarancji i rękojmi, 11. Przygotowanie materiałów umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę./ użytkowanie nadzorowanej inwestycji, jeżeli będzie wymagane Sporządzanie rozliczenia rzeczowo-finansowe inwestycji/remontu. 13. Przygotowanie informacje niezbędnych do sporządzenia dowodów przekazania przejęcia na majątek środków trwałych OT. 14. Wykonanie czynności odnoszące się do realizacji uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót. 15. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 16. Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowej w tym kosztorysów w zakresie zgodności z założeniami i/lub wytycznymi Zamawiającego, 17. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich w programie NORMA / wycen/programów funkcjonalno użytkowych dla bieżących i przyszłych zadań inwestycyjnych i remontowych, 18. Konsultowanie zgodności działań z Prawem budowlanym, 19. ewentualne nanoszenia istotnych zmian w dokumentacji budowlanej obiektu (w programie AutoCad), 20. Udział w spotkaniach roboczych. 21. i innych prac zleconych przez Zamawiającego UWAGA: Zamawiający szacuje, iż w okresie realizacji zamówienia zleci: wykonywanie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w wymiarze maksymalnie 6480 roboczogodzin oraz wykonywanie nadzoru technicznego i merytorycznego

6 wykonywany przez pracownika technicznego w wymiarze maksymalnym: 2500 roboczogodzin W okresie obowiązywania umowy Zamawiający gwarantuje zlecenie Wykonawcy usług w następujących wymiarach godzin: roboczogodzin dla usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, roboczogodzin dla usług wykonywanych przez pracownika technicznego. Pozostały wymiar roboczogodzin tj dla usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego oraz 500 dla usług wykonywanych przez pracownika technicznego podlega prawu opcji. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji. VI. Zamawiający przewiduje realizację następujących zadań inwestycyjnych i remontowych w latach , w szczególności: VII. 1) Rewitalizacja klatki schodowej w budynku Centrali, 2) Dostosowanie budynku Centrali do obowiązujących przepisów ppoż w tym: a) Dostosowanie klatek schodowych i poziomych dróg ewakuacyjnych do przepisów o ochronie pożarowej, itp.; b) Dostosowanie dźwigów do przepisów o ochronie pożarowej; c) oraz inne działania związane z bezpieczeństwem ppoż budynku Centrali; 3) Projekty dla przyszłych zadań inwestycyjnych w budynku Centrali; 4) Projekty, ekspertyzy i nadzory dla zadań inwestycyjnych związanych ze stanem technicznym obiektu i ochrony ppoż; 5) Przebudowa sal konferencyjno-szkoleniowych; 6) Przebudowa pomieszczeń w budynku Central; 7) Przebudowy sieci i instalacji dotyczących bezpieczeństwa technicznego w budynku Centrali; 8) Przebudowa budynku Centrali na poziomie piwnic wraz z przebudową wentylacji; 9) Przebudowa węzłów sanitarnych i pomieszczeń socjalnych w budynku Centrali; 10) Dostawa i montaż stolarki i ślusarki okiennej; 11) Dostawa i montaż stolarki i ślusarki drzwiowej; 12) Wielobranżowe remonty pomieszczeń biurowych, korytarzy pomieszczeń socjalnych i sanitarnych w obiektach BGK na terenie Warszawy. Informacje szczegółowe i uzupełniające 1) Termin wykonywania usługi: 36 miesiące od daty podpisania umowy.

7 2) Wykonawca będzie wykonywał usługę: a) Nadzór inwestorski nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi - w godzinach zgodnie z zapisami zawartymi w umowach z Wykonawcami robót budowlanych, dostaw i usług, b) Nadzór techniczny i merytoryczny w godzinach pracy Zamawiającego 3) Zamawiający informuje, iż posiada aktualną ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej oraz inwentaryzację architektoniczną i instalacyjną obiektu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 w branżach (*pdf i/lub AutoCad,): inwentaryzację architektoniczną pomieszczeń (z opisem i zestawieniem pomieszczeń i powierzchni). inwentaryzację architektoniczną elewacji; inwentaryzację instalacji elektrycznej trasy kablowe, rozdzielnie i inne urządzenia instalacji elektrycznej (z opisem i zestawieniem urządzeń), oświetlenie; inwentaryzację instalacji elektrycznej niskoprądowej (telefoniczna i logiczna; z opisem i zestawieniem urządzeń); Inwentaryzację wentylacji mechanicznej i nawiewno-wyciągowej (z opisem i zestawieniem urządzeń); Inwentaryzację instalacji klimatyzacji w tym klimatyzacji precyzyjnej (z opisem i zestawieniem urządzeń) Inwentaryzację instalacji wodnej (c.w., z.w., i kanalizacji (sanitarnej i deszczowej); Inwentaryzację instalacji centralnego ogrzewania (z opisem grzejników) Inwentaryzację sieci cieplnej w budynku; Inwentaryzację węzła cieplnego; Inwentaryzację urządzeń technicznych budynku (dźwigi osobowe, wciągniki, podesty ruchome); Inwentaryzację urządzeń oraz instalacji zamontowanych na dachach obiektu; Inwentaryzację Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego trasy kablowe; opis, specyfikacja urządzeń. Inwentaryzację. Systemu Kontroli Dostępu trasy kablowe, opis, specyfikacja urządzeń. Inwentaryzację Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu; trasy kablowe, opis, specyfikacja urządzeń. Inwentaryzację Systemów oddymiania klatek schodowych; - trasy kablowe, opis, specyfikacja urządzeń Inwentaryzację Systemu gaszenia gazem FM200; Inwentaryzację Systemu Telewizji Przemysłowej trasy kablowe, opis, specyfikacja urządzeń, 4) Informacje o lokalizacjach Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie Warszawy:

8 a) Budynek Centrali - Warszawa Al. Jerozolimskie 7 - budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej, na palach żelbetowych. Konstrukcję stanowi układ stropowo-ryglowy, poprzeczny wykonany z betonu zbrojonego. Stropy monolityczne płytowo-żebrowane z żelbetu, pomieszczenie specjalne w podziemiu skrzynia żelbetowa grubościenna, monolityczna zawieszona na słupach. Ściany zewnętrzne od patii i podwórza z cegły ceramicznej pełnej i/lub dziurawki tynkowane, częściowo ocieplone. Dach: konstrukcja stropodachu monolityczna płytowo-żebrowana z żelbetu, pokryta papą na łącznikach oraz membrana na części najwyższej od Alei Jerozolimskich. Obróbki blacharskie z blachy miedzianej i ocynkowanej. Budynek został wpisany w dniu 1 lipca 1965 roku do rejestru zabytków pod nr A-761 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (nieruchomość własna). b) Warszawa ul. Racławicka 131lokal 2U (nieruchomość własna własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego) c) Centrum Bankowo Finansowe Nowy Świat S.A. Warszawa ul. Nowy Świat 6/12(najem), d) Warszawa, ul. Ludna 2, e) Warszawa ul. Warecka 11a (najem), f) Warszawa ul. Zamojskiego 53 (najem), g) Warszawa ul. Mory 8 (najem), Uwaga Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji obiektów na terenie miasta Warszawy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo