INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Charakterystyka obiektu Rozwiązania projektowe poprawiające stan bezpieczeństwa poŝarowego Instalacja wentylacji oddymiającej na poddaszu Instalacja wodociągowa przeciwpoŝarowa Pozostałe wymagania Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpoŝarowego Przepusty instalacyjne poniŝej poziomu terenu Drogi ewakuacyjne Adaptacja poddasza na pomieszczenia uŝytkowe Instalacja wody uŝytkowej Instalacja kanalizacyjna Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja wentylacji ZałoŜenia dla branŝ współpracujących Roboty budowlane Instalacje elektryczne i sterowanie Instalacje elektryczne Sterowanie i automatyczna regulacja Uwagi końcowe Zestawienie podstawowych materiałów Załączniki B. RYSUNKI S 01 Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacja S 02 Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacja S 03 Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacja rzut piwnic 1:100 - rzut parteru 1:100 - rzut piętra 1:100 S 04 Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna - rzut poddasza 1:100 S 05 Instalacja centralnego ogrzewania - rzut poddasza 1:100 S 06 Instalacja wentylacji - rzut poddasza 1:100 S 07 Instalacja kanalizacyjna i wentylacji - rzut dachu 1:100 S 08 Instalacja wentylacji - przekroje 1:100 S 09 Schemat instalacji wodociągowej przeciwpoŝarowej S 10 Rozwinięcie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 1:100 (pionowa) 1:100 (pionowa) 2

2 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora Ekspertyza stanu ochrony przeciwpoŝarowej (luty 2008r.) Projekt architektoniczny Inwentaryzacja instalacji sanitarnych Wizja lokalna Uzgodnienia międzybranŝowe Obowiązujące przepisy. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia uŝytkowe. Opracowanie obejmuje instalacje sanitarne i wentylację. 3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Dom Dziecka jest budynkiem dwukondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym. Posiada trzy wewnętrzne klatki schodowe, z których jedna łączy piwnice z poddaszem, dwie pozostałe - łączą parter z piętrem. Projektuje się przystosowanie części poddasza na pomieszczenia uŝytkowe, tj. pokoje gościnne, pomieszczenia biurowe i socjalne oraz salę wielofunkcyjną (fizykoterapia). Obecnie poddasze jest nieuŝytkowe, znajdują się tam jedynie maszynownie wind i wentylatornie. Budynek wyposaŝony jest w instalacje: wodociągową (centralna ciepła woda) kanalizacyjną centralnego ogrzewania ciepła technologicznego (dla nagrzewnic central wentylacyjnych) gazową (dla odbiorników w piwnicy) wentylacji mechanicznej (dla pomieszczeń w piwnicy - zespół kuchni, pralni, magazynów). Budynek obecnie nie spełnia obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpoŝarowej. Wymaga zastosowania rozwiązań poprawiających stan bezpieczeństwa poŝarowego. 3

3 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE POPRAWIAJĄCE STAN BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpoŝarowej przyjmuje się następujące rozwiązania w zakresie instalacji sanitarnych i wentylacji: wykonanie instalacji oddymiającej drogę ewakuacyjną na poddaszu zastosowanie urządzeń do oddymiania klatek schodowych (wg proj. Architektury) przebudowa instalacji wodociągowej przeciwpoŝarowej wykonanie przepustów instalacyjnych o klasie odporności ogniowej w miejscach przejścia przez elementy oddzielenie przeciwpoŝarowego oraz przez ściany i stropy o wymaganej klasie odporności ogniowej zamontowanie na istniejących kanałach wentylacyjnych klap przeciwpoŝarowych w miejscach przejść przez przegrody oddzielenia przeciwpoŝarowego wykonanie obudowy o odporności ogniowej istniejących kanałów wentylacyjnych przechodzących przez parter i piętro zabezpieczenie przejść instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujących się poniŝej poziomu terenu, przed moŝliwością przenikania gazu do wnętrza budynku usunięcie ze światła drogi ewakuacyjnej grzejników zamontowanych na spocznikach klatek schodowych KI i KII INSTALACJA WENTYLACJI ODDYMIAJĄCEJ NA PODDASZU Ze względu na długość drogi ewakuacyjnej na poddaszu, naleŝy pomieszczenie M/12 (komunikacja) wyposaŝyć w wentylację oddymiającą. Przewiduje się wentylatory oddymiające oraz uzupełnienie powietrza za pomocą wentylatora nawiewnego. Wentylacja poŝarowa będzie uruchamiana automatycznie po wykryciu dymu na poddaszu. Zapewni usuwanie dymu z intensywnością 10 wymian na godzinę. Kubatura pomieszczenia K = 91 m 3 Wydajność wentylacji oddymiającej V odd = = ~1000 m 3 /h. Projektuje się dwa wentylatory dachowe oddymiające typu DVV 400 D6 (odporność 400 C/120 min.) prod. SYSTEMAIR, kaŝdy o wydajności 500 m 3 /h. Do kaŝdego wentylatora zostanie podłączony jeden anemostat, zamontowany w stropie pomieszczenia. Kanały oddymiające, przechodzące przez stropodach, wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w klasie N, typ AI, klasa szczelności A, gr. 1 mm w izolacji ogniowej typu Conlit EI60. Nawiew powietrza przez kratę nawiewną, usytuowaną w dolnej części pomieszczenia - górna krawędź kraty max. 0,8 m nad poziomem podłogi. Doprowadzenie powietrza z czerpni dachowej kanałem wyposaŝonym w wentylator typu KD 315XL1 prod. SYSTEMAIR o wydajności 1000 m 3 /h. Kanał naleŝy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w klasie N, typ AI, klasa szczelności A oraz przewodów typu Spiro. Kanał obudować izolacją ogniową typu Conlit EI60, spełniającą równieŝ rolę izolacji termicznej. Zapewnić dostęp do przepusticy regulacyjnej. Klatki schodowe naleŝy wyposaŝyć w urządzenia słuŝące do usuwania dymu lub zabezpieczające przed zadymieniem, uruchamiane automatycznie i zdalnie ręcznie przyciskami. Zastosowane zostaną urządzenia do usuwania dymu (okna oddymiające i klapa dymowa) (wg proj. Architektury). 4

4 4.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOśAROWA W budynku znajduje się instalacja hydrantowa z pionami stale nawodnionymi i trzema hydrantami DN52 - na parterze jeden, na piętrze - dwa. Instalacja zasilana jest z przyłącza wodociągowego Dn80. Wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych Dn65. Przewody rozprowadzające znajdują się w głównym korytarzu piwnicy pod stropem, dwa piony są wmurowane, jeden prowadzony po wierzchu ściany. Instalacja wodociągowa dla celów uŝytkowych wykonana jest z rur PP. Nie ma zabezpieczeń przed obniŝeniem ciśnienia w instalacji hydrantowej w przypadku stopienia się tych rur w czasie poŝaru. Istniejąca instalacja wodociągowa przeciwpoŝarowa nie spełnia obowiązujących przepisów. W ramach prac modernizacyjnych w budynku istniejące hydranty zostaną zdemontowane. Projektuje się nowe hydranty, podłączone do istniejącej instalacji, zlokalizowane przy klatkach schodowych. Hydranty obejmą swoim zasięgiem całą powierzchnię chronionego budynku: w piwnicy - 1 szt. - hydrant wewnętrzny wnękowy DN52 z węŝem płaskoskładanym dł. 20m typ HP prod. Boxmet na parterze - 2 szt. - hydrant wewnętrzny zawieszany DN25 z węŝem półsztywnym dł. 20m typ 25H-750-B.20 prod. Boxmet na piętrze - 2 szt. - hydrant wewnętrzny DN25 z węŝem półsztywnym dł. 20m: - 1 zawieszany typ 25H-750-B.20 prod. Boxmet - 1 wnękowy typ 25HP-700-B.20 prod. Boxmet na poddaszu - 1 szt. - hydrant wewnętrzny zawieszany DN25 z węŝem półsztywnym dł. 20m typ 25H-750-B.20 prod. Boxmet. Zasięg hydrantów wyniesie 23m (długość węŝa 20 m plus długość efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych 3 m). Zawory odcinające hydrantów naleŝy umieścić na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi. Wydajność minimalna poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić: dla hydrantu DN25-1,0 dm3/s dla hydrantu DN52-2,5 dm3/s. Wymagane ciśnienie przed prądownicą wynosi 0,2 MPa. (2 bary). Zapotrzebowanie wody na cele p.poŝ. wynosi: Qp.poŜ. = 2,5 dm3/s (dla hydrantu DN52). Ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej w tym rejonie wynosi ok. 4,0 bara. Instalacja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić wymagane minimalne ciśnienie na hydrantach. Instalację naleŝy wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych łączonych przez łączniki gwintowane z Ŝeliwa ciągliwego. Przejścia przewodów przez stropy i ściany prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przez wszystkie stropy i ściany oddzielenia przeciwpoŝarowego uszczelnić 5

5 materiałem o odporności ogniowej EI 60 (dotyczy przejść istniejących i nowo projektowanych). Na ostatniej kondygnacji z pionów hydrantowych zasilić najbliŝej usytuowane płuczki ustępowe. W piwnicy (pom. nr 0.21), na przewodzie wody zimnej uŝytkowej, za odejściem instalacji hydrantowej, naleŝy zamontować zawór odcinający elektromagnetyczny normalnie (beznapięciowo) zamknięty, sterowany presostatem umieszczonym na instalacji hydrantowej. Presostat naleŝy nastawić na wartość ciśnienia ~3,5 bara. Zawór elektromagnetyczny w przypadku spadku ciśnienia w instalacji hydrantowej, spowoduje odcięcie dopływu wody na instalację wody uŝytkowej, kierując cały przepływ na instalację hydrantową. Zawór elektromagnetyczny wyposaŝyć w układ ręcznego otwierania, umoŝliwiający dostarczanie wody uŝytkowej takŝe w przypadku awarii zasilania. Zawór elektromagnetyczny zamontować między dwoma zaworami odcinającymi. Zaprojektowano: zawór elektromagnetyczny typ EVSI 50/EV220B normalnie (beznapięciowo) zamknięty (NC), z układem ręcznego otwierania, z cewką typ BE230AS prod. DANFOSS presostat typ KPI 35, zakres -0,2 8 bar, prod. DANFOSS POZOSTAŁE WYMAGANIA Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpoŝarowego W wyniku modernizacji budynku zostaną wydzielone następujące strefy poŝarowe: piwnica węzeł cieplny w piwnicy wentylatornia w piwnicy (pom. nr 0.26) wentylatornie na poddaszu (pom. nr M/17 i M/20) klatki schodowe. Dla budynku wymagana jest klasa odporności ogniowej C. Przepusty instalacji rurowych W elementach oddzielenia przeciwpoŝarowego naleŝy wykonać przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej naleŝy równieŝ wykonać w miejscach przejść przez przegrody o wymaganej klasie odporności ogniowej (tj. przez wszystkie stropy (REI60)). Wymóg ten dotyczy wszystkich przepustów instalacji istniejących oraz nowo projektowanych. Przejścia instalacji wentylacji Na istniejących przewodach wentylacyjnych, w miejscu przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpoŝarowego, naleŝy zamontować przeciwpoŝarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI równej klasie odporności ogniowej elementu przeciwpoŝarowego. 6

6 Projektuje się klapy typu FID S EIS60 prod. MERCOR z wyzwalaczem termicznym, zamontowane na istniejących kanałach w miejscu przejścia przez ściany wentylatorni w piwnicy (pom. nr 0.26) oraz stropu wentylatorni na poddaszu (pom. nr M/17 i M/20). Istniejące kanały wywiewne, przechodzące przez poziom parteru i piętra, (tj. strefę poŝarową, której nie obsługują) obudowane są pojedynczymi płytami gipsowokartonowymi i otynkowane i nie posiadają wymaganej odporności ogniowej. Obudowy te naleŝy wymienić na spełniające wymóg EI60 (zakres prac budowlanych obejmujących remont parteru i piętra) Przepusty instalacyjne poniŝej poziomu terenu Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniŝej poziomu terenu, naleŝy zabezpieczyć przed moŝliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Przewiduje się zastosowanie łańcuchów uszczelniających typu ŁU prod. INTEGRA na przewodach: instalacji kanalizacyjnej - odpływy Dn160 Ŝel. (szt. 3) - typ Z ŁU7-9 ogniw instalacji wodociągowej - wlot wody Dn80 Ŝel. (szt. 1) - typ KTW ŁU4-7 ogniw instalacji c.o. - wlot miejskiej sieci ciepłowniczej 2 Dn50 - typ C ŁU5-5 ogniw PowyŜszy dobór łańcuchów naleŝy traktować jako orientacyjny; ostatecznego doboru dokonać po odkopaniu przewodów Drogi ewakuacyjne Ze światła dróg ewakuacyjnych naleŝy usunąć grzejniki: klatka nr II, parter - grzejnik płytowy C33-90/0,60 naleŝy przesunąć do góry tak, aby dolna krawędź grzejnika była min. 2,0 m nad poziomem podłogi klatka nr I, piętro - grzejnik płytowy C11-60/0,80 naleŝy przesunąć do góry tak, aby dolna krawędź grzejnika była min. 2,0 m nad poziomem podłogi. 7

7 5. ADAPTACJA PODDASZA NA POMIESZCZENIA UśYTKOWE 5.1. INSTALACJA WODY UśYTKOWEJ Budynek jest wyposaŝony w instalację wody uŝytkowej, zasilanej z przyłącza wodociągowego. Ciepła woda przygotowywana jest centralnie w węźle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy. Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonane są z rur PP, izolowane, prowadzone przewaŝnie po wierzchu ścian. Projektowaną na poddaszu instalację wody uŝytkowej naleŝy doprowadzić do pomieszczeń sanitarnych i aneksu kuchennego. Trzy piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji naleŝy przedłuŝyć od poziomu piętra. Podejścia do punktów czerpalnych prowadzić w warstwach posadzkowych poddasza oraz w nowo projektowanych ściankach gips-kartonowych. Instalację wykonać z rur z polipropylenu, łączonych przez zgrzewanie: woda zimna z rur PN 20 woda ciepła i cyrkulacja z rur PN 20, stabilizowanych wkładką aluminiową. Wszystkie przewody wody ciepłej i cyrkulacji izolować termicznie, przewody wody zimnej izolować antyroszeniowo. Piony izolować otuliną polietylenową typu Thermaflex FRZ prod. THERMAFLEX: piony wody zimnej - gr. 9 mm piony wody ciepłej i cyrkulacji - gr. 20 mm. Przewody na poddaszu, prowadzone w warstwach posadzkowych i ścianach, izolować otuliną polietylenową typu Thermacompact S gr. 6 mm prod. THERMAFLEX. Przewody naleŝy gęsto mocować typowymi obejmami metalowo-gumowymi w odległościach zalecanych przez producenta. Przy prowadzeniu poziomych przewodów wody ciepłej i cyrkulacji naleŝy wykorzystać układy samokompensujące. Przejścia przewodów przez stropy i ściany prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przez strop piętra uszczelnić materiałem o odporności ogniowej EI 60. Przed kaŝdym punktem czerpalnym montować zawory odcinające. Przewiduje się armaturę czerpalną prod. ARMATURA KRAKÓW S.A. Próbę szczelności instalacji przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym p pr = 1 MPa. 8

8 5.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA Istniejące piony kanalizacyjne wykonane są z rur PVC, jedynie odcinki przewodów wentylujących na poddaszu oraz wywiewki wykonane są z Ŝeliwa. Piony prowadzone przewaŝnie po wierzchu ścian, włączone są do Ŝeliwnych przewodów podposadzkowych w piwnicy. Projektowana instalacja kanalizacyjna dla poddasza obejmie odprowadzenie ścieków z pomieszczeń sanitarnych i aneksu kuchennego do czterech istniejących pionów kanalizacyjnych. Wymienić naleŝy piony φ75 PVC na piony φ110 PP: pion K5 - od poziomu piętra pion K7 - od poziomu parteru. Na poddaszu naleŝy zdemontować Ŝeliwne odcinki przewodów wentylujących piony K3, K4, K5, K6 i K7 oraz wywiewki i zastąpić je nowymi kanałami PP wraz z wywiewkami. Wywiewki pionów K1 i K2 zostaną zastąpione zaworami napowietrzającymi. Podejścia do przyborów prowadzić z minimalnym spadkiem 2% pod stropem piętra oraz w miarę moŝliwości ukryte w bruzdach ścian istniejących i w nowo projektowanych ściankach gips-kartonowych. Przejścia przewodów przez stropy prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przez strop piętra uszczelnić materiałem o odporności ogniowej EI 60. Instalację wykonać z rur polipropylenowych typu HT. Na wszystkich pionach stosować łagodne załamania; kolana 90 wymienić na kolana 45 lub 67 (dotyczy np. pionu K3). Przewiduje się przybory sanitarne prod. KOŁO. 9

9 5.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania wodna, pompowa, dwururowa, systemu zamkniętego. Przewody wykonane są z rur stalowych. Jako elementy grzejne zastosowane są grzejniki stalowe płytowe. Instalacja zasilana jest z węzła cieplnego znajdującego się w piwnicy. Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną dla poddasza wynosi Q o = W. Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych obliczono zgodnie z PN-EN ISO Temperatury obliczeniowe zewnętrzne przyjęto wg normy PN-82/B Temperatury obliczeniowe wewnętrzne przyjęto wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Zestawienie pomieszczeń ogrzewanych: L.p. Nr pom. Nazwa pomieszczenia ti Qo Typ grzejnika C W - 1. M/01 Klatka schodowa M/02 Mag. brudnej pościeli M/03 Aneks kuchenny V22-60/0,40 4. M/04 Toaleta I PA11-600/0,60 5. M/05 Pokój gościnny I V22-45/1,60 6. M/06 Toaleta II PA18-600/0,60 7. M/07 Pokój gościny II V22-45/0,90 8. M/08 Komunikacja I M/09 Pokój biurowy I V22-45/0, V22-45/0, M/10 Magazyn czystej pościeli M/11 Pokój biurowy II V22-45/0, M/12 Komunikacja II V22-90/0, M/13 Pokój biurowy III V22-45/0, M/14 Pomieszczenie wielofunkcyjne V22-45/1, V22-60/0, M/15 WC V11-60/0, M/16 Pomieszczenie pomocnicze M/18 WC 24 - Razem:

10 Na poddaszu projektuje się grzejniki zasilane z istniejących pionów centralnego ogrzewania. Piony c.o (szt. 11) naleŝy przedłuŝyć z poziomu piętra na poddasze. Istniejące automatyczne odpowietrzniki zastąpić nowymi wraz z zaworami odcinającymi. Przed odpowietrznikami poszerzyć pion o dwie średnice. Podejścia do grzejników prowadzić w warstwach posadzkowych poddasza oraz w nowo projektowanych ściankach gips-kartonowych. Instalację wykonać z rur z polipropylenu PN 20, stabilizowanych wkładką aluminiową, łączonych przez zgrzewanie. Przewody na poddaszu, prowadzone w warstwach posadzkowych i ścianach, izolować termicznie otuliną polietylenową typu Thermacompact S gr. 6 mm prod. THERMAFLEX. Przewody naleŝy gęsto mocować typowymi obejmami metalowo-gumowymi w odległościach zalecanych przez producenta. Przy prowadzeniu poziomych przewodów naleŝy wykorzystać układy samokompensujące. Przejścia przewodów przez przegrody prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przez strop piętra i ścianę klatki schodowej uszczelnić materiałem o odporności ogniowej EI 60. Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki stalowe płytowe typu Ventil Compact (dawniej V) prod. PURMO oraz grzejniki drabinkowe typu Santorini C (dawniej Argus) prod. PURMO. Grzejniki płytowe posiadają wbudowane wkładki zaworowe termostatyczne z regulacją wstępną prod. OVENTROP lub HEIMEIER; naleŝy je wyposaŝyc w głowice termostatyczne typu RTS 4230 Everis prod. DANFOSS. Grzejniki podłączać od dołu przez zestawy przyłączeniowe proste typu RLV-KS prod. DANFOSS. Przy grzejnikach łazienkowych naleŝy zamontować zawory termostatyczne typu RTD-N z głowicami termostatycznymi typu RTS 4230 Everis prod. DANFOSS oraz zawory powrotne kątowe typu RLV-S dn15 prod. DANFOSS. W węźle cieplnym naleŝy przewidzieć ogranicznik temperatury STW zabezpieczający instalację przed nadmiernym wzrostem temperatury. Próbę szczelności instalacji naleŝy wykonać przy ciśnieniu próbnym p pr = 0,5 MPa. (ppr min = pr + 0,2 MPa = 0,09+0,2 = 0,29 MPa). Przeprowadzić regulację instalacji za pomocą nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych. Wielkości nastaw ustalić doświadczalnie w trakcie próby na gorąco. Grzejniki w pom. M/14 i M/15 naleŝy obudować osłonami zabezpieczającymi przed bezpośrednim kontaktem z powierzchnią grzejną. 11

11 5.4. INSTALACJA WENTYLACJI Istniejąca w budynku instalacja wentylacji mechanicznej obsługuje jedynie pomieszczenia w piwnicy. Wentylatornie znajdują się w piwnicy (centrale nawiewne) oraz na poddaszu (wentylatory wyciągowe). W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych na parterze i piętrze zamontowane są wentylatory ścienne włączone do szachtów wentylacji grawitacyjnej. Na poddaszu, w pomieszczeniach sanitarnych i aneksie kuchennym, projektuje się wentylatory ścienne typu Silent 100 CZ prod. VENTURE INDUSTRIES, podłączone do kanałów typu Spiro, zakończonych wyrzutniami dachowymi. Nawiew kompensacyjny przez kratki kontaktowe w drzwiach pomieszczeń. Dopływ powietrza do pokoi gościnnych, biurowych i pomieszczenia wielofunkcyjnego zostanie zapewniony przez klapy wentylacyjne w oknach dachowych. Magazyny pościeli i pomieszczenie pomocnicze będą wyposaŝone w kratki kontaktowe w drzwiach i ścianach. 12

12 6. ZAŁOśENIA DLA BRANś WSPÓŁPRACUJĄCYCH 6.1. ROBOTY BUDOWLANE Wykonanie wnęk dla szafek hydrantowych Wykonanie otworów w stropach i dachu dla przewodów wentylacyjnych (wentylacja pomieszczeń sanitarnych, aneksu kuchennego oraz oddymiająca) Wykonanie konstrukcji pod podstawy dachowe dla wentylatorów dachowych i czerpni dachowej Naprawa dachu w miejscu zdemontowanych wywiewek kanalizacyjnych pionów K1 i K2 MontaŜ drzwi wyposaŝonych w otwory kontaktowe Obudowa grzejników w pom. M/14 i M/15 osłonami zabezpieczającymi przed bezpośrednim kontaktem z powierzchnią grzejną Obudowa kanału nawiewnego w pom. M/09 Wykonanie obudowy o odporności ogniowej EI60 istniejących kanałów wentylacyjnych wyciągowych na parterze i piętrze (pom. 1.20, 1.24, 2.17, 2.19) Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 10 cm przestrzeni zamkniętych na poddaszu, przylegających do pomieszczeń ogrzewanych (M/05 i M/06; M/03; M/15 i M/16) Roboty budowlane objęte zakresem prac Wykonawcy instalacji: Wykonanie i obróbka przejść instalacyjnych w ścianach i stropach Wykonanie zabezpieczeń ogniowych przepustów instalacyjnych (istniejących i nowo projektowanych) Wykonanie izolacji ogniowej kanałów wentylacji oddymiającej (wyciąg i nawiew) INSTALACJE ELEKTRYCZNE I STEROWANIE Instalacje elektryczne Doprowadzenie energii elektrycznej do siników wentylatorów ściennych, wentylatorów dachowych oddymiających i wentylatora nawiewnego, pracującego w czasie poŝaru Zapewnienie moŝliwości włączania i sterowania pracą urządzeń wentylacyjnych z wytypowanych pomieszczeń Doprowadzenie energii elektrycznej do układu zaworu elektromagnetycznego zamontowanego na instalacji wodociągowej oraz presostatu na instalacji hydrantowej Sterowanie i automatyczna regulacja Pomieszczenia sanitarne, aneks kuchenny Przewiduje się ciągłą pracę wentylatorów wyciągowych. Wentylacja poŝarowa Wentylacja poŝarowa będzie uruchamiana automatycznie po wykryciu dymu na poddaszu. NaleŜy przewidzieć moŝliwość ręcznego załączenia systemu w celu przewietrzenia. Instalacja wodociągowa przeciwpoŝarowa Sterowanie pracą zaworu elektromagnetycznego poprzez presostat mierzący ciśnienie w instalacji hydrantowej - zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie wykrycia spadku ciśnienia w instalacji hydrantowej. 13

13 7. UWAGI KOŃCOWE 1. Instalacje naleŝy wykonać zgodnie z: Ustawą z dn r. Prawo Budowlane (Dz.U z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U ) opracowaniem COBRTI Instal zeszyt 5 pt. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych opracowaniem COBRTI Instal zeszyt 6 pt. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych opracowaniem COBRTI Instal zeszyt 7 pt. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych opracowaniem COBRTI Instal zeszyt 12 pt. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych DTR i wytycznymi producentów urządzeń przepisami BHP. 2. Prace instalacyjne prowadzić w ścisłej koordynacji z robotami budowlanymi. Rozprowadzenie przewodów na poddaszu wykonać przed zamontowaniem podłogi systemowej podniesionej oraz przed zamontowaniem ścianek działowych z płyt gips-kartonowych. 3. Dopuszcza się moŝliwość zastosowania materiałów i urządzeń innych producentów, równowaŝnych technicznie i jakościowo z podanymi w projekcie. 4. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem polskim dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 5. Warunkiem prawidłowej pracy instalacji jest właściwa eksploatacja, tzn. urządzenia powinny znajdować się pod bezpośrednim nadzorem słuŝb eksploatacyjnych oraz powinny być spełnione wszystkie wymagania zawarte w dokumentacjach techniczno-ruchowych zainstalowanych urządzeń. 14

14 8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW L.p. Specyfikacja Typ Ilość j.m. Uwagi INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 2. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 3. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 4. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 5. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 6. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 7. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 8. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 9. Grzejnik łazienkowy drabinkowy typ Santorini C 10. Grzejnik łazienkowy drabinkowy typ Santorini C V22-45/0,80 3 szt. prod. Purmo V22-45/0,90 2 szt. prod. Purmo V22-45/1,60 1 szt. prod. Purmo V22-45/1,80 1 szt. prod. Purmo V11-60/0,70 1 szt. prod. Purmo V22-60/0,40 1 szt. prod. Purmo V22-60/0,50 1 szt. prod. Purmo V22-90/0,70 1 szt. prod. Purmo SAC szt. prod. Purmo SAC szt. prod. Purmo 11. Głowica termostatyczna RTS 4230 Everis 13 prod. Danfoss 12. Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną RTD-N dn15 2 prod. Danfoss 13. Zawór powrotny prosty RLV-KS dn15 11 prod. Danfoss 14. Zawór powrotny kątowy RLV-S dn15 2 prod. Danfoss 15. Rura z polipropylenu PN 20 STABI AL 16. Rura z polipropylenu PN 20 STABI AL 17. Otulina izolacyjna typ Thermacompact S φ16 2,7 ~70 mb prod. Hydroplast φ20 3,4 ~100 mb prod. Hydroplast C-18 gr. 6 mm ~70 mb prod. Thermaflex 18. Odpowietrznik automatyczny Hy-vent 11 szt. prod. Taco 19. Zawór odcinający dn15 11 szt. 20. Ogranicznik temperatury STW C 1 kpl. prod. Samson INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOśAROWA 21. hydrant wewnętrzny wnękowy DN52 z węŝem płaskoskładanym dł. 20m 22. hydrant wewnętrzny wnękowy DN25 z węŝem półsztywnym dł. 20m 23. hydrant wewnętrzny zawieszany DN25 z węŝem półsztywnym dł. 20m 24. Rura stalowa podwójnie ocynkowana 25. Rura stalowa podwójnie ocynkowana typ HP (wym. szafki b*h*g=480*600*180) typ 25HP-700-B.20 (wym. szafki b*h*g=650*700*250) typ 25H-750-B.20 (wym. szafki b*h*g=650*750*250) dn25 ~15 mb dn32 ~15 mb 1 szt. prod. Boxmet 1 szt. prod. Boxmet 4 szt. prod. Boxmet 15

15 26. Rura stalowa podwójnie ocynkowana 27. Rura stalowa podwójnie ocynkowana 28. Zawór elektromagnetyczny normalnie (beznapięciowo) zamknięty (NC) z układem ręcznego otwierania dn50 ~2 mb dn65 ~2 mb typ EVSI 50/EV220B 1 szt. prod. Danfoss 29. Cewka 230V/50Hz typ BE230AS 1 szt. prod. Danfoss 30. Presostat zakres -0,2 8 bar typ KPI 35 1 szt. prod. Danfoss INSTALACJA WODOCIĄGOWA 31. Bateria umywalkowa sztorcowa jednouchwytowa 32. Bateria zlewozmywakowa sztorcowa jednouchwytowa 5 szt. prod. Armatura Kraków 1 szt. prod. Armatura Kraków 33. Bateria wannowa 1 szt. prod. Armatura Kraków 34. Bateria natryskowa 1 szt. prod. Armatura Kraków 35. Rura stalowa ocynkowana dn15 ~25 mb 36. Rura z polipropylenu PN 20 φ20 3,4 ~40 mb prod. Hydroplast 37. Rura z polipropylenu PN 20 φ25 4,2 ~10 mb prod. Hydroplast 38. Rura z polipropylenu PN 20 STABI AL 39. Rura z polipropylenu PN 20 STABI AL 40. Otulina izolacyjna typ Thermaflex FRZ 41. Otulina izolacyjna typ Thermaflex FRZ 42. Otulina izolacyjna typ Thermaflex FRZ 43. Otulina izolacyjna typ Thermacompact S INSTALACJA KANALIZACYJNA φ20 3,4 ~50 mb prod. Hydroplast φ25 4,2 ~10 mb prod. Hydroplast C-28 gr. 9 mm ~10 mb prod. Thermaflex C-22 gr. 20 mm ~12 mb prod. Thermaflex C-28 gr. 20 mm ~10 mb prod. Thermaflex C-22 gr. 6 mm ~75 mb prod. Thermaflex 44. Umywalka Nova Top 5 szt. prod. Koło 45. StelaŜ do umywalki Duo Fix 5 szt. prod. Geberit 46. Muszla ustępowa kompakt Nova Top 4 szt. prod. Koło 47. Wanna akrylowa Primo 1 szt. prod. Koło 48. Brodzik półokrągły Standard 1 szt. prod. Koło 49. Kabina natryskowa półokrągła Pionier 1 szt. prod. Koło 50. Zlew jednokomorowy z ociekaczem Sara 1 szt. prod. Franke 51. Rura kanalizacyjna PP (HT) φ50 ~14 mb prod. Magnaplast 52. Rura kanalizacyjna PP (HT) φ75 ~6 mb prod. Magnaplast 53. Rura kanalizacyjna PP (HT) φ110 ~40 mb prod. Magnaplast 54. Wywiewka kanalizacyjna φ75 1 szt. prod. Magnaplast 55. Wywiewka kanalizacyjna φ110 4 szt. prod. Magnaplast 56. Zawór napowietrzający φ75 1 szt. prod. Magnaplast 57. Zawór napowietrzający φ110 1 szt. prod. Magnaplast 16

16 INSTALACJA WENTYLACJI Instalacja oddymiająca na poddaszu 58. Wentylator oddymiający typ DVV 400 D6/F400 L=500 m3/h, p=180 Pa n=900 obr./min. N=0.37 kw 400V, 50Hz, 1.5A 2 szt. prod. Systemair 59. Podstawa dachowa typ FDV-F szt. prod. Systemair 60. Wentylator kanałowy typ KD 315XL1 61. Przepustnica samoczynna (oddymiająca) L=1000 m3/h, p=190 Pa n=1375 obr./min. N=0.276 kw 230V, 50Hz, 1.29A 1 szt. prod. Systemair typ VKV-F szt. prod. Systemair 62. Króciec elastyczny (oddymiający) typ ASSV-F szt. prod. Systemair 63. Prostka z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm (oddymiająca) φ315 4 mb 64. Anemostat z przepustnicą typ ALDR φ300 2 szt. prod. Berlinerluft 65. Czerpnia dachowa typ C typ C φ315 1 szt. 66. Podstawa dachowa dł. L dopasować przy montaŝu typ BII φ315 1 szt. 67. Przepustnica regulacyjna φ315 SPI-315 IRIS 1 szt. Systemair 68. Przepustnica samoczynna typ RSK szt. prod. Systemair 69. Kolano 45 φ315 2 szt. 70. Prostka Spiro φ315 3 mb 71. Klamra montaŝowa przeciwdrganiowa typ FK szt. prod. Systemair 72. Prostka 700*400/~700 1 szt. jeden koniec zaślepiony 73. Kratka stalowa nawiewna z kierownicami typ KST 700*400 1 szt. prod. Smay 74. Conlit EI 60 Conlit Plus 90 Alu 8 m 2 Instalacja wyciągowa na poddaszu 75. Wentylator ścienny typ Silent 100 CZ L=60 m3/h, p=25 Pa n=2400 obr./min. N=0.008 kw 230V, 50Hz 76. Wyrzutnia dachowa typ C φ100 5 szt. 77. Prostka Spiro φ100 ~12 mb 78. Kratka kontaktowa szt. 5 szt. prod. Venture Industries 17

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Tom 7/10 Instalacje sanitarne - wentylacja str. 1 Zawartość opracowania 1 Opis techniczny...2 1.1 Podstawa opracowania...2 1.2 Przedmiot opracowania...2 1.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ....2 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo