INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Charakterystyka obiektu Rozwiązania projektowe poprawiające stan bezpieczeństwa poŝarowego Instalacja wentylacji oddymiającej na poddaszu Instalacja wodociągowa przeciwpoŝarowa Pozostałe wymagania Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpoŝarowego Przepusty instalacyjne poniŝej poziomu terenu Drogi ewakuacyjne Adaptacja poddasza na pomieszczenia uŝytkowe Instalacja wody uŝytkowej Instalacja kanalizacyjna Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja wentylacji ZałoŜenia dla branŝ współpracujących Roboty budowlane Instalacje elektryczne i sterowanie Instalacje elektryczne Sterowanie i automatyczna regulacja Uwagi końcowe Zestawienie podstawowych materiałów Załączniki B. RYSUNKI S 01 Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacja S 02 Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacja S 03 Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacja rzut piwnic 1:100 - rzut parteru 1:100 - rzut piętra 1:100 S 04 Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna - rzut poddasza 1:100 S 05 Instalacja centralnego ogrzewania - rzut poddasza 1:100 S 06 Instalacja wentylacji - rzut poddasza 1:100 S 07 Instalacja kanalizacyjna i wentylacji - rzut dachu 1:100 S 08 Instalacja wentylacji - przekroje 1:100 S 09 Schemat instalacji wodociągowej przeciwpoŝarowej S 10 Rozwinięcie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 1:100 (pionowa) 1:100 (pionowa) 2

2 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Inwestora Ekspertyza stanu ochrony przeciwpoŝarowej (luty 2008r.) Projekt architektoniczny Inwentaryzacja instalacji sanitarnych Wizja lokalna Uzgodnienia międzybranŝowe Obowiązujące przepisy. 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia uŝytkowe. Opracowanie obejmuje instalacje sanitarne i wentylację. 3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Dom Dziecka jest budynkiem dwukondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym. Posiada trzy wewnętrzne klatki schodowe, z których jedna łączy piwnice z poddaszem, dwie pozostałe - łączą parter z piętrem. Projektuje się przystosowanie części poddasza na pomieszczenia uŝytkowe, tj. pokoje gościnne, pomieszczenia biurowe i socjalne oraz salę wielofunkcyjną (fizykoterapia). Obecnie poddasze jest nieuŝytkowe, znajdują się tam jedynie maszynownie wind i wentylatornie. Budynek wyposaŝony jest w instalacje: wodociągową (centralna ciepła woda) kanalizacyjną centralnego ogrzewania ciepła technologicznego (dla nagrzewnic central wentylacyjnych) gazową (dla odbiorników w piwnicy) wentylacji mechanicznej (dla pomieszczeń w piwnicy - zespół kuchni, pralni, magazynów). Budynek obecnie nie spełnia obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpoŝarowej. Wymaga zastosowania rozwiązań poprawiających stan bezpieczeństwa poŝarowego. 3

3 4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE POPRAWIAJĄCE STAN BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO Zgodnie z wymogami ochrony przeciwpoŝarowej przyjmuje się następujące rozwiązania w zakresie instalacji sanitarnych i wentylacji: wykonanie instalacji oddymiającej drogę ewakuacyjną na poddaszu zastosowanie urządzeń do oddymiania klatek schodowych (wg proj. Architektury) przebudowa instalacji wodociągowej przeciwpoŝarowej wykonanie przepustów instalacyjnych o klasie odporności ogniowej w miejscach przejścia przez elementy oddzielenie przeciwpoŝarowego oraz przez ściany i stropy o wymaganej klasie odporności ogniowej zamontowanie na istniejących kanałach wentylacyjnych klap przeciwpoŝarowych w miejscach przejść przez przegrody oddzielenia przeciwpoŝarowego wykonanie obudowy o odporności ogniowej istniejących kanałów wentylacyjnych przechodzących przez parter i piętro zabezpieczenie przejść instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujących się poniŝej poziomu terenu, przed moŝliwością przenikania gazu do wnętrza budynku usunięcie ze światła drogi ewakuacyjnej grzejników zamontowanych na spocznikach klatek schodowych KI i KII INSTALACJA WENTYLACJI ODDYMIAJĄCEJ NA PODDASZU Ze względu na długość drogi ewakuacyjnej na poddaszu, naleŝy pomieszczenie M/12 (komunikacja) wyposaŝyć w wentylację oddymiającą. Przewiduje się wentylatory oddymiające oraz uzupełnienie powietrza za pomocą wentylatora nawiewnego. Wentylacja poŝarowa będzie uruchamiana automatycznie po wykryciu dymu na poddaszu. Zapewni usuwanie dymu z intensywnością 10 wymian na godzinę. Kubatura pomieszczenia K = 91 m 3 Wydajność wentylacji oddymiającej V odd = = ~1000 m 3 /h. Projektuje się dwa wentylatory dachowe oddymiające typu DVV 400 D6 (odporność 400 C/120 min.) prod. SYSTEMAIR, kaŝdy o wydajności 500 m 3 /h. Do kaŝdego wentylatora zostanie podłączony jeden anemostat, zamontowany w stropie pomieszczenia. Kanały oddymiające, przechodzące przez stropodach, wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w klasie N, typ AI, klasa szczelności A, gr. 1 mm w izolacji ogniowej typu Conlit EI60. Nawiew powietrza przez kratę nawiewną, usytuowaną w dolnej części pomieszczenia - górna krawędź kraty max. 0,8 m nad poziomem podłogi. Doprowadzenie powietrza z czerpni dachowej kanałem wyposaŝonym w wentylator typu KD 315XL1 prod. SYSTEMAIR o wydajności 1000 m 3 /h. Kanał naleŝy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w klasie N, typ AI, klasa szczelności A oraz przewodów typu Spiro. Kanał obudować izolacją ogniową typu Conlit EI60, spełniającą równieŝ rolę izolacji termicznej. Zapewnić dostęp do przepusticy regulacyjnej. Klatki schodowe naleŝy wyposaŝyć w urządzenia słuŝące do usuwania dymu lub zabezpieczające przed zadymieniem, uruchamiane automatycznie i zdalnie ręcznie przyciskami. Zastosowane zostaną urządzenia do usuwania dymu (okna oddymiające i klapa dymowa) (wg proj. Architektury). 4

4 4.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOśAROWA W budynku znajduje się instalacja hydrantowa z pionami stale nawodnionymi i trzema hydrantami DN52 - na parterze jeden, na piętrze - dwa. Instalacja zasilana jest z przyłącza wodociągowego Dn80. Wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych Dn65. Przewody rozprowadzające znajdują się w głównym korytarzu piwnicy pod stropem, dwa piony są wmurowane, jeden prowadzony po wierzchu ściany. Instalacja wodociągowa dla celów uŝytkowych wykonana jest z rur PP. Nie ma zabezpieczeń przed obniŝeniem ciśnienia w instalacji hydrantowej w przypadku stopienia się tych rur w czasie poŝaru. Istniejąca instalacja wodociągowa przeciwpoŝarowa nie spełnia obowiązujących przepisów. W ramach prac modernizacyjnych w budynku istniejące hydranty zostaną zdemontowane. Projektuje się nowe hydranty, podłączone do istniejącej instalacji, zlokalizowane przy klatkach schodowych. Hydranty obejmą swoim zasięgiem całą powierzchnię chronionego budynku: w piwnicy - 1 szt. - hydrant wewnętrzny wnękowy DN52 z węŝem płaskoskładanym dł. 20m typ HP prod. Boxmet na parterze - 2 szt. - hydrant wewnętrzny zawieszany DN25 z węŝem półsztywnym dł. 20m typ 25H-750-B.20 prod. Boxmet na piętrze - 2 szt. - hydrant wewnętrzny DN25 z węŝem półsztywnym dł. 20m: - 1 zawieszany typ 25H-750-B.20 prod. Boxmet - 1 wnękowy typ 25HP-700-B.20 prod. Boxmet na poddaszu - 1 szt. - hydrant wewnętrzny zawieszany DN25 z węŝem półsztywnym dł. 20m typ 25H-750-B.20 prod. Boxmet. Zasięg hydrantów wyniesie 23m (długość węŝa 20 m plus długość efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych 3 m). Zawory odcinające hydrantów naleŝy umieścić na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu podłogi. Wydajność minimalna poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić: dla hydrantu DN25-1,0 dm3/s dla hydrantu DN52-2,5 dm3/s. Wymagane ciśnienie przed prądownicą wynosi 0,2 MPa. (2 bary). Zapotrzebowanie wody na cele p.poŝ. wynosi: Qp.poŜ. = 2,5 dm3/s (dla hydrantu DN52). Ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej w tym rejonie wynosi ok. 4,0 bara. Instalacja została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić wymagane minimalne ciśnienie na hydrantach. Instalację naleŝy wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych łączonych przez łączniki gwintowane z Ŝeliwa ciągliwego. Przejścia przewodów przez stropy i ściany prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przez wszystkie stropy i ściany oddzielenia przeciwpoŝarowego uszczelnić 5

5 materiałem o odporności ogniowej EI 60 (dotyczy przejść istniejących i nowo projektowanych). Na ostatniej kondygnacji z pionów hydrantowych zasilić najbliŝej usytuowane płuczki ustępowe. W piwnicy (pom. nr 0.21), na przewodzie wody zimnej uŝytkowej, za odejściem instalacji hydrantowej, naleŝy zamontować zawór odcinający elektromagnetyczny normalnie (beznapięciowo) zamknięty, sterowany presostatem umieszczonym na instalacji hydrantowej. Presostat naleŝy nastawić na wartość ciśnienia ~3,5 bara. Zawór elektromagnetyczny w przypadku spadku ciśnienia w instalacji hydrantowej, spowoduje odcięcie dopływu wody na instalację wody uŝytkowej, kierując cały przepływ na instalację hydrantową. Zawór elektromagnetyczny wyposaŝyć w układ ręcznego otwierania, umoŝliwiający dostarczanie wody uŝytkowej takŝe w przypadku awarii zasilania. Zawór elektromagnetyczny zamontować między dwoma zaworami odcinającymi. Zaprojektowano: zawór elektromagnetyczny typ EVSI 50/EV220B normalnie (beznapięciowo) zamknięty (NC), z układem ręcznego otwierania, z cewką typ BE230AS prod. DANFOSS presostat typ KPI 35, zakres -0,2 8 bar, prod. DANFOSS POZOSTAŁE WYMAGANIA Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpoŝarowego W wyniku modernizacji budynku zostaną wydzielone następujące strefy poŝarowe: piwnica węzeł cieplny w piwnicy wentylatornia w piwnicy (pom. nr 0.26) wentylatornie na poddaszu (pom. nr M/17 i M/20) klatki schodowe. Dla budynku wymagana jest klasa odporności ogniowej C. Przepusty instalacji rurowych W elementach oddzielenia przeciwpoŝarowego naleŝy wykonać przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o klasie odporności ogniowej naleŝy równieŝ wykonać w miejscach przejść przez przegrody o wymaganej klasie odporności ogniowej (tj. przez wszystkie stropy (REI60)). Wymóg ten dotyczy wszystkich przepustów instalacji istniejących oraz nowo projektowanych. Przejścia instalacji wentylacji Na istniejących przewodach wentylacyjnych, w miejscu przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpoŝarowego, naleŝy zamontować przeciwpoŝarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI równej klasie odporności ogniowej elementu przeciwpoŝarowego. 6

6 Projektuje się klapy typu FID S EIS60 prod. MERCOR z wyzwalaczem termicznym, zamontowane na istniejących kanałach w miejscu przejścia przez ściany wentylatorni w piwnicy (pom. nr 0.26) oraz stropu wentylatorni na poddaszu (pom. nr M/17 i M/20). Istniejące kanały wywiewne, przechodzące przez poziom parteru i piętra, (tj. strefę poŝarową, której nie obsługują) obudowane są pojedynczymi płytami gipsowokartonowymi i otynkowane i nie posiadają wymaganej odporności ogniowej. Obudowy te naleŝy wymienić na spełniające wymóg EI60 (zakres prac budowlanych obejmujących remont parteru i piętra) Przepusty instalacyjne poniŝej poziomu terenu Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniŝej poziomu terenu, naleŝy zabezpieczyć przed moŝliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. Przewiduje się zastosowanie łańcuchów uszczelniających typu ŁU prod. INTEGRA na przewodach: instalacji kanalizacyjnej - odpływy Dn160 Ŝel. (szt. 3) - typ Z ŁU7-9 ogniw instalacji wodociągowej - wlot wody Dn80 Ŝel. (szt. 1) - typ KTW ŁU4-7 ogniw instalacji c.o. - wlot miejskiej sieci ciepłowniczej 2 Dn50 - typ C ŁU5-5 ogniw PowyŜszy dobór łańcuchów naleŝy traktować jako orientacyjny; ostatecznego doboru dokonać po odkopaniu przewodów Drogi ewakuacyjne Ze światła dróg ewakuacyjnych naleŝy usunąć grzejniki: klatka nr II, parter - grzejnik płytowy C33-90/0,60 naleŝy przesunąć do góry tak, aby dolna krawędź grzejnika była min. 2,0 m nad poziomem podłogi klatka nr I, piętro - grzejnik płytowy C11-60/0,80 naleŝy przesunąć do góry tak, aby dolna krawędź grzejnika była min. 2,0 m nad poziomem podłogi. 7

7 5. ADAPTACJA PODDASZA NA POMIESZCZENIA UśYTKOWE 5.1. INSTALACJA WODY UśYTKOWEJ Budynek jest wyposaŝony w instalację wody uŝytkowej, zasilanej z przyłącza wodociągowego. Ciepła woda przygotowywana jest centralnie w węźle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy. Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonane są z rur PP, izolowane, prowadzone przewaŝnie po wierzchu ścian. Projektowaną na poddaszu instalację wody uŝytkowej naleŝy doprowadzić do pomieszczeń sanitarnych i aneksu kuchennego. Trzy piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji naleŝy przedłuŝyć od poziomu piętra. Podejścia do punktów czerpalnych prowadzić w warstwach posadzkowych poddasza oraz w nowo projektowanych ściankach gips-kartonowych. Instalację wykonać z rur z polipropylenu, łączonych przez zgrzewanie: woda zimna z rur PN 20 woda ciepła i cyrkulacja z rur PN 20, stabilizowanych wkładką aluminiową. Wszystkie przewody wody ciepłej i cyrkulacji izolować termicznie, przewody wody zimnej izolować antyroszeniowo. Piony izolować otuliną polietylenową typu Thermaflex FRZ prod. THERMAFLEX: piony wody zimnej - gr. 9 mm piony wody ciepłej i cyrkulacji - gr. 20 mm. Przewody na poddaszu, prowadzone w warstwach posadzkowych i ścianach, izolować otuliną polietylenową typu Thermacompact S gr. 6 mm prod. THERMAFLEX. Przewody naleŝy gęsto mocować typowymi obejmami metalowo-gumowymi w odległościach zalecanych przez producenta. Przy prowadzeniu poziomych przewodów wody ciepłej i cyrkulacji naleŝy wykorzystać układy samokompensujące. Przejścia przewodów przez stropy i ściany prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przez strop piętra uszczelnić materiałem o odporności ogniowej EI 60. Przed kaŝdym punktem czerpalnym montować zawory odcinające. Przewiduje się armaturę czerpalną prod. ARMATURA KRAKÓW S.A. Próbę szczelności instalacji przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym p pr = 1 MPa. 8

8 5.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA Istniejące piony kanalizacyjne wykonane są z rur PVC, jedynie odcinki przewodów wentylujących na poddaszu oraz wywiewki wykonane są z Ŝeliwa. Piony prowadzone przewaŝnie po wierzchu ścian, włączone są do Ŝeliwnych przewodów podposadzkowych w piwnicy. Projektowana instalacja kanalizacyjna dla poddasza obejmie odprowadzenie ścieków z pomieszczeń sanitarnych i aneksu kuchennego do czterech istniejących pionów kanalizacyjnych. Wymienić naleŝy piony φ75 PVC na piony φ110 PP: pion K5 - od poziomu piętra pion K7 - od poziomu parteru. Na poddaszu naleŝy zdemontować Ŝeliwne odcinki przewodów wentylujących piony K3, K4, K5, K6 i K7 oraz wywiewki i zastąpić je nowymi kanałami PP wraz z wywiewkami. Wywiewki pionów K1 i K2 zostaną zastąpione zaworami napowietrzającymi. Podejścia do przyborów prowadzić z minimalnym spadkiem 2% pod stropem piętra oraz w miarę moŝliwości ukryte w bruzdach ścian istniejących i w nowo projektowanych ściankach gips-kartonowych. Przejścia przewodów przez stropy prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przez strop piętra uszczelnić materiałem o odporności ogniowej EI 60. Instalację wykonać z rur polipropylenowych typu HT. Na wszystkich pionach stosować łagodne załamania; kolana 90 wymienić na kolana 45 lub 67 (dotyczy np. pionu K3). Przewiduje się przybory sanitarne prod. KOŁO. 9

9 5.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania wodna, pompowa, dwururowa, systemu zamkniętego. Przewody wykonane są z rur stalowych. Jako elementy grzejne zastosowane są grzejniki stalowe płytowe. Instalacja zasilana jest z węzła cieplnego znajdującego się w piwnicy. Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną dla poddasza wynosi Q o = W. Współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych obliczono zgodnie z PN-EN ISO Temperatury obliczeniowe zewnętrzne przyjęto wg normy PN-82/B Temperatury obliczeniowe wewnętrzne przyjęto wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Zestawienie pomieszczeń ogrzewanych: L.p. Nr pom. Nazwa pomieszczenia ti Qo Typ grzejnika C W - 1. M/01 Klatka schodowa M/02 Mag. brudnej pościeli M/03 Aneks kuchenny V22-60/0,40 4. M/04 Toaleta I PA11-600/0,60 5. M/05 Pokój gościnny I V22-45/1,60 6. M/06 Toaleta II PA18-600/0,60 7. M/07 Pokój gościny II V22-45/0,90 8. M/08 Komunikacja I M/09 Pokój biurowy I V22-45/0, V22-45/0, M/10 Magazyn czystej pościeli M/11 Pokój biurowy II V22-45/0, M/12 Komunikacja II V22-90/0, M/13 Pokój biurowy III V22-45/0, M/14 Pomieszczenie wielofunkcyjne V22-45/1, V22-60/0, M/15 WC V11-60/0, M/16 Pomieszczenie pomocnicze M/18 WC 24 - Razem:

10 Na poddaszu projektuje się grzejniki zasilane z istniejących pionów centralnego ogrzewania. Piony c.o (szt. 11) naleŝy przedłuŝyć z poziomu piętra na poddasze. Istniejące automatyczne odpowietrzniki zastąpić nowymi wraz z zaworami odcinającymi. Przed odpowietrznikami poszerzyć pion o dwie średnice. Podejścia do grzejników prowadzić w warstwach posadzkowych poddasza oraz w nowo projektowanych ściankach gips-kartonowych. Instalację wykonać z rur z polipropylenu PN 20, stabilizowanych wkładką aluminiową, łączonych przez zgrzewanie. Przewody na poddaszu, prowadzone w warstwach posadzkowych i ścianach, izolować termicznie otuliną polietylenową typu Thermacompact S gr. 6 mm prod. THERMAFLEX. Przewody naleŝy gęsto mocować typowymi obejmami metalowo-gumowymi w odległościach zalecanych przez producenta. Przy prowadzeniu poziomych przewodów naleŝy wykorzystać układy samokompensujące. Przejścia przewodów przez przegrody prowadzić w tulejach ochronnych. Przejścia przez strop piętra i ścianę klatki schodowej uszczelnić materiałem o odporności ogniowej EI 60. Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki stalowe płytowe typu Ventil Compact (dawniej V) prod. PURMO oraz grzejniki drabinkowe typu Santorini C (dawniej Argus) prod. PURMO. Grzejniki płytowe posiadają wbudowane wkładki zaworowe termostatyczne z regulacją wstępną prod. OVENTROP lub HEIMEIER; naleŝy je wyposaŝyc w głowice termostatyczne typu RTS 4230 Everis prod. DANFOSS. Grzejniki podłączać od dołu przez zestawy przyłączeniowe proste typu RLV-KS prod. DANFOSS. Przy grzejnikach łazienkowych naleŝy zamontować zawory termostatyczne typu RTD-N z głowicami termostatycznymi typu RTS 4230 Everis prod. DANFOSS oraz zawory powrotne kątowe typu RLV-S dn15 prod. DANFOSS. W węźle cieplnym naleŝy przewidzieć ogranicznik temperatury STW zabezpieczający instalację przed nadmiernym wzrostem temperatury. Próbę szczelności instalacji naleŝy wykonać przy ciśnieniu próbnym p pr = 0,5 MPa. (ppr min = pr + 0,2 MPa = 0,09+0,2 = 0,29 MPa). Przeprowadzić regulację instalacji za pomocą nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych. Wielkości nastaw ustalić doświadczalnie w trakcie próby na gorąco. Grzejniki w pom. M/14 i M/15 naleŝy obudować osłonami zabezpieczającymi przed bezpośrednim kontaktem z powierzchnią grzejną. 11

11 5.4. INSTALACJA WENTYLACJI Istniejąca w budynku instalacja wentylacji mechanicznej obsługuje jedynie pomieszczenia w piwnicy. Wentylatornie znajdują się w piwnicy (centrale nawiewne) oraz na poddaszu (wentylatory wyciągowe). W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych na parterze i piętrze zamontowane są wentylatory ścienne włączone do szachtów wentylacji grawitacyjnej. Na poddaszu, w pomieszczeniach sanitarnych i aneksie kuchennym, projektuje się wentylatory ścienne typu Silent 100 CZ prod. VENTURE INDUSTRIES, podłączone do kanałów typu Spiro, zakończonych wyrzutniami dachowymi. Nawiew kompensacyjny przez kratki kontaktowe w drzwiach pomieszczeń. Dopływ powietrza do pokoi gościnnych, biurowych i pomieszczenia wielofunkcyjnego zostanie zapewniony przez klapy wentylacyjne w oknach dachowych. Magazyny pościeli i pomieszczenie pomocnicze będą wyposaŝone w kratki kontaktowe w drzwiach i ścianach. 12

12 6. ZAŁOśENIA DLA BRANś WSPÓŁPRACUJĄCYCH 6.1. ROBOTY BUDOWLANE Wykonanie wnęk dla szafek hydrantowych Wykonanie otworów w stropach i dachu dla przewodów wentylacyjnych (wentylacja pomieszczeń sanitarnych, aneksu kuchennego oraz oddymiająca) Wykonanie konstrukcji pod podstawy dachowe dla wentylatorów dachowych i czerpni dachowej Naprawa dachu w miejscu zdemontowanych wywiewek kanalizacyjnych pionów K1 i K2 MontaŜ drzwi wyposaŝonych w otwory kontaktowe Obudowa grzejników w pom. M/14 i M/15 osłonami zabezpieczającymi przed bezpośrednim kontaktem z powierzchnią grzejną Obudowa kanału nawiewnego w pom. M/09 Wykonanie obudowy o odporności ogniowej EI60 istniejących kanałów wentylacyjnych wyciągowych na parterze i piętrze (pom. 1.20, 1.24, 2.17, 2.19) Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej gr. 10 cm przestrzeni zamkniętych na poddaszu, przylegających do pomieszczeń ogrzewanych (M/05 i M/06; M/03; M/15 i M/16) Roboty budowlane objęte zakresem prac Wykonawcy instalacji: Wykonanie i obróbka przejść instalacyjnych w ścianach i stropach Wykonanie zabezpieczeń ogniowych przepustów instalacyjnych (istniejących i nowo projektowanych) Wykonanie izolacji ogniowej kanałów wentylacji oddymiającej (wyciąg i nawiew) INSTALACJE ELEKTRYCZNE I STEROWANIE Instalacje elektryczne Doprowadzenie energii elektrycznej do siników wentylatorów ściennych, wentylatorów dachowych oddymiających i wentylatora nawiewnego, pracującego w czasie poŝaru Zapewnienie moŝliwości włączania i sterowania pracą urządzeń wentylacyjnych z wytypowanych pomieszczeń Doprowadzenie energii elektrycznej do układu zaworu elektromagnetycznego zamontowanego na instalacji wodociągowej oraz presostatu na instalacji hydrantowej Sterowanie i automatyczna regulacja Pomieszczenia sanitarne, aneks kuchenny Przewiduje się ciągłą pracę wentylatorów wyciągowych. Wentylacja poŝarowa Wentylacja poŝarowa będzie uruchamiana automatycznie po wykryciu dymu na poddaszu. NaleŜy przewidzieć moŝliwość ręcznego załączenia systemu w celu przewietrzenia. Instalacja wodociągowa przeciwpoŝarowa Sterowanie pracą zaworu elektromagnetycznego poprzez presostat mierzący ciśnienie w instalacji hydrantowej - zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie wykrycia spadku ciśnienia w instalacji hydrantowej. 13

13 7. UWAGI KOŃCOWE 1. Instalacje naleŝy wykonać zgodnie z: Ustawą z dn r. Prawo Budowlane (Dz.U z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U ) opracowaniem COBRTI Instal zeszyt 5 pt. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych opracowaniem COBRTI Instal zeszyt 6 pt. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych opracowaniem COBRTI Instal zeszyt 7 pt. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych opracowaniem COBRTI Instal zeszyt 12 pt. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych DTR i wytycznymi producentów urządzeń przepisami BHP. 2. Prace instalacyjne prowadzić w ścisłej koordynacji z robotami budowlanymi. Rozprowadzenie przewodów na poddaszu wykonać przed zamontowaniem podłogi systemowej podniesionej oraz przed zamontowaniem ścianek działowych z płyt gips-kartonowych. 3. Dopuszcza się moŝliwość zastosowania materiałów i urządzeń innych producentów, równowaŝnych technicznie i jakościowo z podanymi w projekcie. 4. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem polskim dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 5. Warunkiem prawidłowej pracy instalacji jest właściwa eksploatacja, tzn. urządzenia powinny znajdować się pod bezpośrednim nadzorem słuŝb eksploatacyjnych oraz powinny być spełnione wszystkie wymagania zawarte w dokumentacjach techniczno-ruchowych zainstalowanych urządzeń. 14

14 8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW L.p. Specyfikacja Typ Ilość j.m. Uwagi INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 2. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 3. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 4. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 5. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 6. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 7. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 8. Grzejnik stalowy płytowy typ Ventil Compact 9. Grzejnik łazienkowy drabinkowy typ Santorini C 10. Grzejnik łazienkowy drabinkowy typ Santorini C V22-45/0,80 3 szt. prod. Purmo V22-45/0,90 2 szt. prod. Purmo V22-45/1,60 1 szt. prod. Purmo V22-45/1,80 1 szt. prod. Purmo V11-60/0,70 1 szt. prod. Purmo V22-60/0,40 1 szt. prod. Purmo V22-60/0,50 1 szt. prod. Purmo V22-90/0,70 1 szt. prod. Purmo SAC szt. prod. Purmo SAC szt. prod. Purmo 11. Głowica termostatyczna RTS 4230 Everis 13 prod. Danfoss 12. Zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną RTD-N dn15 2 prod. Danfoss 13. Zawór powrotny prosty RLV-KS dn15 11 prod. Danfoss 14. Zawór powrotny kątowy RLV-S dn15 2 prod. Danfoss 15. Rura z polipropylenu PN 20 STABI AL 16. Rura z polipropylenu PN 20 STABI AL 17. Otulina izolacyjna typ Thermacompact S φ16 2,7 ~70 mb prod. Hydroplast φ20 3,4 ~100 mb prod. Hydroplast C-18 gr. 6 mm ~70 mb prod. Thermaflex 18. Odpowietrznik automatyczny Hy-vent 11 szt. prod. Taco 19. Zawór odcinający dn15 11 szt. 20. Ogranicznik temperatury STW C 1 kpl. prod. Samson INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOśAROWA 21. hydrant wewnętrzny wnękowy DN52 z węŝem płaskoskładanym dł. 20m 22. hydrant wewnętrzny wnękowy DN25 z węŝem półsztywnym dł. 20m 23. hydrant wewnętrzny zawieszany DN25 z węŝem półsztywnym dł. 20m 24. Rura stalowa podwójnie ocynkowana 25. Rura stalowa podwójnie ocynkowana typ HP (wym. szafki b*h*g=480*600*180) typ 25HP-700-B.20 (wym. szafki b*h*g=650*700*250) typ 25H-750-B.20 (wym. szafki b*h*g=650*750*250) dn25 ~15 mb dn32 ~15 mb 1 szt. prod. Boxmet 1 szt. prod. Boxmet 4 szt. prod. Boxmet 15

15 26. Rura stalowa podwójnie ocynkowana 27. Rura stalowa podwójnie ocynkowana 28. Zawór elektromagnetyczny normalnie (beznapięciowo) zamknięty (NC) z układem ręcznego otwierania dn50 ~2 mb dn65 ~2 mb typ EVSI 50/EV220B 1 szt. prod. Danfoss 29. Cewka 230V/50Hz typ BE230AS 1 szt. prod. Danfoss 30. Presostat zakres -0,2 8 bar typ KPI 35 1 szt. prod. Danfoss INSTALACJA WODOCIĄGOWA 31. Bateria umywalkowa sztorcowa jednouchwytowa 32. Bateria zlewozmywakowa sztorcowa jednouchwytowa 5 szt. prod. Armatura Kraków 1 szt. prod. Armatura Kraków 33. Bateria wannowa 1 szt. prod. Armatura Kraków 34. Bateria natryskowa 1 szt. prod. Armatura Kraków 35. Rura stalowa ocynkowana dn15 ~25 mb 36. Rura z polipropylenu PN 20 φ20 3,4 ~40 mb prod. Hydroplast 37. Rura z polipropylenu PN 20 φ25 4,2 ~10 mb prod. Hydroplast 38. Rura z polipropylenu PN 20 STABI AL 39. Rura z polipropylenu PN 20 STABI AL 40. Otulina izolacyjna typ Thermaflex FRZ 41. Otulina izolacyjna typ Thermaflex FRZ 42. Otulina izolacyjna typ Thermaflex FRZ 43. Otulina izolacyjna typ Thermacompact S INSTALACJA KANALIZACYJNA φ20 3,4 ~50 mb prod. Hydroplast φ25 4,2 ~10 mb prod. Hydroplast C-28 gr. 9 mm ~10 mb prod. Thermaflex C-22 gr. 20 mm ~12 mb prod. Thermaflex C-28 gr. 20 mm ~10 mb prod. Thermaflex C-22 gr. 6 mm ~75 mb prod. Thermaflex 44. Umywalka Nova Top 5 szt. prod. Koło 45. StelaŜ do umywalki Duo Fix 5 szt. prod. Geberit 46. Muszla ustępowa kompakt Nova Top 4 szt. prod. Koło 47. Wanna akrylowa Primo 1 szt. prod. Koło 48. Brodzik półokrągły Standard 1 szt. prod. Koło 49. Kabina natryskowa półokrągła Pionier 1 szt. prod. Koło 50. Zlew jednokomorowy z ociekaczem Sara 1 szt. prod. Franke 51. Rura kanalizacyjna PP (HT) φ50 ~14 mb prod. Magnaplast 52. Rura kanalizacyjna PP (HT) φ75 ~6 mb prod. Magnaplast 53. Rura kanalizacyjna PP (HT) φ110 ~40 mb prod. Magnaplast 54. Wywiewka kanalizacyjna φ75 1 szt. prod. Magnaplast 55. Wywiewka kanalizacyjna φ110 4 szt. prod. Magnaplast 56. Zawór napowietrzający φ75 1 szt. prod. Magnaplast 57. Zawór napowietrzający φ110 1 szt. prod. Magnaplast 16

16 INSTALACJA WENTYLACJI Instalacja oddymiająca na poddaszu 58. Wentylator oddymiający typ DVV 400 D6/F400 L=500 m3/h, p=180 Pa n=900 obr./min. N=0.37 kw 400V, 50Hz, 1.5A 2 szt. prod. Systemair 59. Podstawa dachowa typ FDV-F szt. prod. Systemair 60. Wentylator kanałowy typ KD 315XL1 61. Przepustnica samoczynna (oddymiająca) L=1000 m3/h, p=190 Pa n=1375 obr./min. N=0.276 kw 230V, 50Hz, 1.29A 1 szt. prod. Systemair typ VKV-F szt. prod. Systemair 62. Króciec elastyczny (oddymiający) typ ASSV-F szt. prod. Systemair 63. Prostka z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm (oddymiająca) φ315 4 mb 64. Anemostat z przepustnicą typ ALDR φ300 2 szt. prod. Berlinerluft 65. Czerpnia dachowa typ C typ C φ315 1 szt. 66. Podstawa dachowa dł. L dopasować przy montaŝu typ BII φ315 1 szt. 67. Przepustnica regulacyjna φ315 SPI-315 IRIS 1 szt. Systemair 68. Przepustnica samoczynna typ RSK szt. prod. Systemair 69. Kolano 45 φ315 2 szt. 70. Prostka Spiro φ315 3 mb 71. Klamra montaŝowa przeciwdrganiowa typ FK szt. prod. Systemair 72. Prostka 700*400/~700 1 szt. jeden koniec zaślepiony 73. Kratka stalowa nawiewna z kierownicami typ KST 700*400 1 szt. prod. Smay 74. Conlit EI 60 Conlit Plus 90 Alu 8 m 2 Instalacja wyciągowa na poddaszu 75. Wentylator ścienny typ Silent 100 CZ L=60 m3/h, p=25 Pa n=2400 obr./min. N=0.008 kw 230V, 50Hz 76. Wyrzutnia dachowa typ C φ100 5 szt. 77. Prostka Spiro φ100 ~12 mb 78. Kratka kontaktowa szt. 5 szt. prod. Venture Industries 17

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Dostosowanie budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. oraz adaptacja poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. ADRES : 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Wykonawczy Tytuł opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

HAJDÓW POMPOWNIA OSADU ZAGĘSZCZONEGO

HAJDÓW POMPOWNIA OSADU ZAGĘSZCZONEGO HAJDÓW POMPOWNIA OSADU ZAGĘSZCZONEGO SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zawartość opracowania. 4. Stan istniejący. 5. Modernizacja pompowni. 6. Wentylacja projektowana -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c.

I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Rzut piwnic 2 Rzut parteru 3 Rzut I piętra 4 Rzut II piętra 5 Rozwinięcie instalacji c. I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Temat i zakres opracowania 3. Opis instalacji c.o. 4. Warunki wykonania instalacji 5. Zestawienie obowiązujących norm II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut piwnic 2

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1.

PROJEKT WYKONAWCZY. Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje wody pitnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla Szpitala w Bystrej - Pawilon nr 1. INWESTOR: S.Z.C.P. i G. w Bystrej ADRES: ul. Fałata 2 Bystra PROJEKTOWAŁ: mgr

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP - 1 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 e- mail bsipsz.szczecin@inetria.pl REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PP -

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 18 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Dane ogólne 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Instalacja klimatyzacji za pomocą urządzeń typu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria środowiska Temat : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Iława,

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic instalacja centralnego ogrzewania 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja centralnego ogrzewania 1 : 100 3. Rzut

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY RYSUNKI 1.Rzut fragmentu piwnicy 2.Rozwiniecie instalacji co pion 4 3.Rozwiniecie instalacji co pion 5 2 OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego instalacji co dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33.

KARTA TYTUŁOWA. OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku. ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35. Ul. Przemysłowa 33. KARTA TYTUŁOWA OBIEKT: Remont pokoi bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku ADRES OBIEKTU: Płock, ul. 3 Maja 35 INWESTOR: ZUM Muniserwis Ul. Przemysłowa 33 09-400 Płock STADIUM: Projekt wykonawczy BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS RYSUNKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS RYSUNKÓW: SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania.... 3 2. Podstawa opracowania.... 3 3. Zakres opracowania... 3 4. Rozwiązania projektowe... 4 4.1. Sale prób (pomieszczenia nr 0.10 i 0.34)... 4 4.2. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU PŁYWALNI SKALAR WARSZAWA URSUS Warszawa dzielnica Ursus ul. Sosnkowskiego 3 Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Kopie dokumentów: - uprawnienia, zaświadczenie przynależności do POIIB i oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 2. Opis techniczny 3. Rysunki: rys. nr 1 rys nr 2 rys. nr 3 rys nr

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

WIEJSKI DOM KULTURY 44-361 SYRYNIA ul. 3-GO MAJA 65 OPIS TECHNICZNY

WIEJSKI DOM KULTURY 44-361 SYRYNIA ul. 3-GO MAJA 65 OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Temat i zakres opracowania Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej i centralnego

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BOLESŁAWCU, UL. RYNEK 1, 98-430 BOLESŁAWIEC. 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora podkłady budowlane wizja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo