AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) PROJEKT WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ ADRES: ŚWIEBODZICE, UL. PARKOWA 4 działka nr 258 INWESTOR: PROJEKTANT: GMINA ŚWIEBODZICE ul. Rynek 1, Świebodzice mgr inŝ. arch. ANNA BARAN AUTOR OPRACOWNIA : PROJEKTANT : mgr inŝ. Edward Kaspura upr. 136/01/DUW PRACOWNIA PROJEKTOWA : AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a S.C. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 NIP Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych.

2 - 2 - OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚC OPRACOWANIA: Opis techniczny: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Opis ogólny 5. Obliczenia 6. Rozdzielnica główna RG 7. Rozdzielnice lokalne 8. Instalacje oświetleniowe 9. Instalacje gniazd wtykowych 10. Instalacje oddymiania klatek schodowych 11. Instalacje teletechniczne 12. Połączenia wyrównawcze 13. Instalacja odgromowa 14. Oświetlenie zewnętrzne 15. Ochrona od poraŝeń prądem elektrycznym 16. Ochrona przeciw-przepięciowa 17. Wytyczne do BIOZ 18. Uwagi końcowe

3 - 3 - Część rysunkowa: Projekt zagospodarowania terenu Instalacje gniazd wtykowych. Rzut garaŝu. Instalacje oświetleniowe. Rzut garaŝu. Schemat zasilania. Rozdzielnica RG. Schemat ideowy cz.1 Rozdzielnica RG. Schemat ideowy cz.2 Rozdzielnica RS. Schemat ideowy. Rys. IE1 Rys. IE11 Rys. IE12 Rys. IE17 Rys. IE18 Rys. IE19 Rys. IE23

4 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych remontowanego budynku przy ul. Parkowej 2 w Świebodzicach na Społeczne Centrum Rehabilitacji. 2. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: - Zlecenie inwestora - Projekt Budowlany branŝa architektoniczno-konstrukcyjna - Warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci EnergiaPro Grupa Turon nr RD4-2/RDT4-2/r.w.645/ Obowiązujące przepisy i normy - Uzgodnienia z inwestorem 3. Zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania obejmuje: - wykonanie ciągów głównych i instalacji siłowych - wykonanie instalacji gniazd wtykowych - wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego - wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego - wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych - wykonanie instalacji teletechnicznych 4. Opis ogólny Do zasilania obiektu zostanie wykorzystane istniejące złącze kablowe ZK-3+1P zlokalizowane w granicy posesji. Wykonać WLZ przewodem YKY 5x35mm 2 jako linie kablową podziemną. W miejscach zbliŝeń i skrzyŝowań z innymi sieciami oraz w miejscach skrzyŝowań z utwardzonymi ciągami komunikacyjnymi wykonać osłony z rur Arot DVK o średnicy 75mm. W istniejącym złączu kablowym dokonać podziału przewodu PEN na przewody N i PE. Punkt podziału ( zacisk PE) uziemić. W budynku, przy wejściu głównym ( parter) zlokalizowano rozdzielnicę główna RG. W rozdzielnicy głównej zabudować wyłącznik główny z rozłącznikiem DPX-I 160A wyposaŝonym we wzrostową cewkę wybijakową 230V 50Hz, którą wykorzystuje się do zdalnego wyłączania ppoŝ. zasilania obiektu.

5 - 5 - Przy wejściach do budynku umieszczono przyciski w obudowach z szybką, które pełnić będą rolę wyłączników ppoŝ. Przyciski te łączyć z RG przewodem PH 90. Drugi, adaptowany budynek dotychczasowego garaŝu zasilany będzie z RG podziemną linią kablową YKY 5x16mm 2. Budynek ten wyposaŝono w autonomiczny wyłącznik ppoŝ. zainstalowany przed wejściem do niego. 5. Obliczenia 5.1. Dobór przekroju kabla wewnętrznej linii zasilającej RG Moc szczytowa wynosi 40,0kW I B = 63A dla cos & = 0,93 Zgodnie z PN-IEC :2001 dla sposobu wykonania instalacji jako D dla kabli wieloŝyłowych w izolacji PCV dobrano przewód zasilający YKY5x50mm 2, obciąŝalność długotrwała ułoŝony w ziemi w dodatkowej osłonie I z = 122A I z > I B Warunek powyŝszy jest spełniony, bo: 122 A > 63A Sprawdzenie zabezpieczeń kabla wewnętrznej linii zasilającej RG. I B I n I I 1, 45 I z 2 63A 63A 122A 1,6*63 A 1,45* 122A 100,8A<176,9A z Dla wkładki bezpiecznikowej WTN-2 63A gg wyniki doboru zabezpieczeń spełniają wymagania Obliczenia prądów zwarciowych: Zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr RD4-2/RDT4-2/r.w.645/2008 z dnia r., adaptowany budynek zasilany będzie ze stacji transformatorowej nr R , z obwodu K-2. W stacji tej zainstalowany jest transformator mocy 400kVA. Obwód K-2 na odcinku od stacji transformatorowej do istniejącego złącza kablowego ZK-3, z którego zasilany będzie obiekt, składa się z kablowej linii zasilająca wykonanej będzie kablem YAKY 4x120mm 2 o długości 91m i dwóch odcinków linii kablowej YAKY 4x150mm2 o łącznej długości 109m.

6 - 6 - R kVA L1 L2 ZK 4x120mm 2 l=91m 4x150mm 2 l=109m Układ zasilania składa się: transformator TR 630kVA/20/0.4 L1 - linia kablowa YAKY 4x120mm 2 l=91mb L2 - linia kablowa YAKY 4x120mm 2 l=109mb WLZ wykonany będzie YKY 5x50mm 2 l=24m Zabezpieczenie w ZK- WTN-2 63A gg Parametry transformatora R t = 6, 60mΩ X t = 16, 73mΩ Parametry linii kablowej L1: R l = 91m *0,250mΩ = 22, 75mΩ 1 X l 1 = 91m * 0,067mΩ = 6, 10mΩ Parametry linii kablowej L2: R l = 109m * 0,20mΩ = 21, 8mΩ 2 X l 2 = 109m * 0,067mΩ = 7, 30mΩ Parametry linii WLZ: R WLZ = 24 m *0,364mΩ = 8, 74mΩ X WLZ = 24 m *0,07mΩ = 1, 68mΩ Prąd zwarciowy maksymalny dla zwarcia trójfazowego w złączu kablowym ZK-3 : ( R) ( ) 2 Z 2 K = + X Z K = 59, 36mΩ " c * U n I K = 3 * Z " I K = 3, 89kA K Dla ilorazu R k / L k = 1,7 współczynnik udaru κ 1, 0 " i p = χ * 2 * I k3 = 1,0* 2 *3,89 = 5, 5kA

7 - 7 - Wytrzymałość zwarciowa wkładek WTN 2 wynosi 100kA warunek jest więc spełniony. Prąd zwarciowy maksymalny dla zwarcia trójfazowego w RG ( R) ( ) 2 Z 2 K = + X Z K = 67, 8mΩ " c * U n I K = 3 * Z " I K = 3, 4kA K Taka wartość spodziewanego prądu zwarciowego maksymalnego upowaŝnia do zastosowania w rozdzielnicy RG aparatów o wytrzymałości zwarciowej 6 ka. Obliczenia prądu zwarciowego minimalnego dla zwarcia jednofazowego w rozdzielnicy głównej RG: ( R) ( ) 2 Z 2 K = + X Z K = 67, 8mΩ c * U " f I K = = 4, 52kA 2 * Z K " I K 1, 7kA Dla wkładki WTN 1/63A gg przy prądzie zwarcia 1,7kA maksymalny czas wyłączenia wyniesie mniej niŝ. 0,1s. Warunek szybkiego wyłączenia zasilania będzie spełniony. Ze względu na krótki czas wyłączenia naleŝy sprawdzić całkę Joule a T K 0 T K 2 2 i dt p k S 2 2 i dt = dla WTN 2 63A gg 0 k 2 S 2 = *50 2 = <

8 Sprawdzenie spadków napięć ZałoŜono, Ŝe obwód jest obciąŝony prądem 160A ( maksymalny prąd obciąŝenia długotrwałego dla kabla YAKY 4x120mm 2 wynosi 157A). Natomiast obciąŝenie WLZ jest ograniczone tylko wartością zabezpieczeń WLZ w tym przypadku jest to wartość 63A. 3 *100 cosϕ I B1 * ll I B2 * l U % = + U n γ L * SL γ WLZ * S WLZ WLZ 3 *100 0, *91 160*109 63* 24 U % = *120 35*150 56*50 U % = 2,95% Warunek dopuszczalnego spadku napięcia jest spełniony. 6. Rozdzielnica główna RG Planuje się zainstalowanie rozdzielnicy RG we wskazanym miejscu, przedsionka wejścia do budynku od strony ul. Parkowej.. Z rozdzielnicy RG zasilane będą rozdzielnice kondygnacyjne i obiektowe. Rozdzielnice kondygnacyjne R01, R1, R2 i RS zasilić z RG przewodem YDY 5x16mm 2. Rozdzielnicę dźwigu RD i rozdzielnicę kotłowni RK zasilić przewodem YDY 5x10mm 2. Centralę oddymiania CO zasilić przewodem HDGs 3x1,5mm 2. Ciągi główne przebiegające wzdłuŝ korytarzy prowadzić podtynkowo w osłonie z rur PCV. W ZK wykonano podział przewodu PEN na przewody N i PE. Punkt podziału uziemić. W rozdzielnicy RG umieszczono wyłącznik główny zrealizowany z wykorzystaniem rozłącznika DPX I 160A. Rozłącznik wyposaŝono w wyzwalacz nadnapięciowy, 230V 50Hz, pozwalający na zdalne wyłączenie zasilania obiektu. Przy kaŝdym z dwóch wejść z budynku lokalizuje się zdalne wyłączniki ppoŝ.(przyciski w obudowach z szybką). Przyciski opisać trwale i czytelnie Główny Wyłącznik Prądu. Przewidziano takŝe instalację ochronników przepięciowych klasy B+C typ DEHNventil firmy DEHN. Nie występuje potrzeba dodatkowego dobezpieczenia ochronników poniewaŝ rolę tę spełniają zabezpieczenia główne, których wartość jest odpowiednia dla tego typu ochronników. W rozdzielnicy RG umieszczono takŝe zabezpieczenia przetęŝeniowe obwodów zasilających rozdzielnice kondygnacyjne i obwody odbiorcze znajdujące się na tej kondygnacji budynku. Dla realizacji celu wykorzystano wyłączniki nadprądowe serii S 300. Dodatkowo wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczono przeciwporaŝeniowymi wyłącznikami róŝnicowo-prądowymi typ P 304 i P 302. Schemat ideowy rozdzielnicy stanowi załącznik rysunkowy do projektu wykonawczego.

9 Rozdzielnice kondygnacyjne (lokalne) Rozdzielnice lokalne zasilają wszystkie odbiory zlokalizowane w danej części funkcjonalnej budynku. W kaŝdej z nich umieszczono wyłącznik główny z rozłącznikiem izolacyjnym HA 306 firmy Hager lub FR A firmy Legrand. W kaŝdej rozdzielnicy lokalnej umieszczono zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy C z ochronnikami DEHNguard TNS oraz zabezpieczenie róŝnicowo-prądowe o czułości róŝnicowej 30mA do grupowego zabezpieczenia przeciwporaŝeniowego wszystkich obwodów. Zabezpieczenia przetęŝeniowe stanowić będą wyłączniki nadprądowe serii S300 firmy Legrand. 8. Instalacje oświetleniowe Instalację oświetleniową klatek schodowych, korytarzy i wejścia wykonać przewodem YDYŜo 3x1.5mm 2 układanym podtynkowo. Osprzęt podtynkowy. W pomieszczeniach technicznych i w pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt szczelny IP 44. Instalację oświetleniową pomieszczeń uzytkowych wykonać przewodem YDYŜo 3x1.5mm 2 i YDYŜo 4x1.5mm 2 układanym podtynkowo. Łączniki instalować na wysokości 160cm w pomieszczeniach terapeutycznych i na wysokości cmm w innych pomieszczeniach. Na poddaszu instalację oświetleniową prowadzić podtynkowo oraz w przestrzeniach konstrukcyjnych ścian w osłonach z rur PCV. Do oświetlenia ogólnego korytarzy i pomieszczeń nie przeznaczonych na cele biurowe i terapeutyczne zastosowano oprawy typu downlight. W pomieszczeniach biurowych i w pokojach terapeutycznych zastosowano oprawy świetlówkowe z rastrem parabolicznym polerowanym. W ciągach komunikacyjnych zastosowano oprawy ewakuacyjne z piktogramami typ Voyager ALU 111 3godz. praca wyłącznie awaryjna. Oświetlenie awaryjne- ewakuacyjne realizuje się z zastosowaniem opraw wyposaŝonych w moduły awaryjne 2 godz. Dopuszcza się zastosowanie opraw oświetleniowych innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów elektrycznych, mechanicznych i fotometrycznych. W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych stosować oprawy o IP nie mniejszym niŝ IP Instalacje gniazd wtykowych Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYŜo 3x2.5mm 2 prowadzonym podtynkowo. Gniazda wtykowe instalować na wysokości 160cm w pomieszczeniach terapeutycznych i na wysokości cmm w innych pomieszczeniach. W pomieszczeniach sanitarnych stosować gniazda wtykowe (IP 44) zainstalowane na wysokości cm.. W

10 pokojach zarządu i gościnnym dopuszcza się instalacje gniazd wtykowych na wysokości 0,3m Stosować gniazda z bolcem ochronnym. 10. Instalacja oddymiania klatki schodowej W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji oddymiającej klatki schodowe. Zastosowano automatyczny system otwierania klapy oddymiającej firmy D+H z centralą RZN 4108-K. Centralę lokalizuje się we wskazanych miejscach na I piętrze budynku. Obok, poniŝej centrali oraz przed wyciem z klatki schodowej na zewnątrz zainstalować alarmowe przyciski oddymiające RT 41. Obok centrali zainstalować sygnalizator optyczno-akustyczny. W najwyŝszym punkcie klatki schodowej, na stropie zainstalować optyczną czujkę dymu DOR 40. Napęd klapy oddymiającej i napowietrzającej stanowią elektryczne siłowniki łańcuchowe KA 32/300 wraz z odpowiednio dobranymi do klapy konsolkami. Nie przewiduje się zastosowania systemu do przewietrzania klatek schodowych. Centralę oddymiania wyposaŝono w akumulatory zapewniający nieprzerwane czuwanie przez okres 72 godzin w przypadku braku zasilania elektrycznego obiektu. 11. Instalacje teletechniczne Przewiduje się wykonanie instalacji teletechnicznych obejmujących instalację komputerową LAN, instalacje telefoniczną i instalacje przyzywową w pomieszczeniach WC przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Instalacje komputerową LAN wykonać przewodem UTP 4x2x0,5 kat. 5E. W pomieszczeniach biurowych realizuje się sieć LAN, przewodową, którą zakończyć gniazdem RJ 45, podtynkowym. Szczegóły rozwiązania znajdują się w projekcie wykonawczym. Instalacje telefoniczną i komputerową wykonać przewodem UTP 4x2x0,5 kat. 5E prowadzonym podtynkowo w osłonie z karbowanych rur PCV wraz z instalacją LAN. Zakończyć gniazdem RJ 45 lub RJ 12. Szczegóły rozwiązania znajdują się w projekcie wykonawczym. Instalację przyzywową wykonać w oparciu o system firmy ENSTO. Sygnalizator akustyczno-optyczny instalować na korytarzu, nad drzwiami wejściowymi do WC. W WC instalować przycisk cięgnowy na wysokości 2,3-2,4m. Długość linki cięgna dobrać tak by jego koniec zwisał swobodnie na wysokości ok. 5cm od posadzki. Przycisk-kasownik instalować w tym samym pomieszczeniu. Zasilacz ( transformator) instalować na korytarzu w pobliŝu pomieszczeń sanitarnych.

11 Połączenia wyrównawcze. Wykonać główną szynę wyrównawczą z taśmy stalowej, cynkowanej FeZn 30x4mm, do której naleŝy podłączyć: - punkt podziału przewodu PEN na N i PE w ZK i szynę PE w RG- - przyłącze wodne wykonane z rur przewodzących prąd elektryczny - przyłącze gazowe za zgodą właściciela sieci gazowej - urządzenia CO przewodzące prąd elektryczny - uziom instalacji odgromowej - inne obce części metalowe mogące znaleźć się pod napięciem Instalację wyrównawczą połączyć z uziomem otokowym instalacji odgromowej we wszystkich moŝliwych punktach. W pomieszczeniach kotłowni stosować lokalne, uziemione połączenia wyrównawcze. 13. Instalacja odgromowa Przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodów poziomych niskich prowadzonych drutem FeZn o średnicy 8mm. Do zwodów podłączyć wszystkie przewodzące elementy znajdujące się nad dachem ( rynny, wyrzutnie wentylacji, łaty kominiarskie, drabinki przeciwśnieŝne itp.) stosując właściwe zaciski i uchwyty. Wszystkie nieprzewodzące elementy znajdujące się nad powierzchnią dachu np. kominy, wyposaŝyć w zwody niskie. Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn o średnicy 8mm. Do przewodów odprowadzających podłączyć metalowe rynny. Wykonać uziom w układzie A w postaci poziomego uziomu otokowego z taśmy stalowej ocynkowane FeZn 30x4 układanej na dnie wykopu o głębokości min. 0,6m w odległości nie mniej niŝ 1m od fundamentów budynku. W tym celu wykorzystać wykop powstały w czasie prowadzenia prac izolacyjnych fundamentów. Przewody uziemiające wyprowadzić z uziomu otokowego. Połączenia spawane i zabezpieczone antykorozyjnie. Instalacje odgromowe wykonać zgodnie z PN-IEC :2001 i PN-IEC :2001 oraz PN-IEC :2002r. 14. Oświetlenie zewnętrzne. Planuje się wykonanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego poprzez częściową przebudowę istniejących instalacji oświetleniowych, zewnętrznych połączonej z remontem pozostałych części. Ostatni słup ciągu oświetleniowego wyposaŝyć w uziom.

12 Ochrona od poraŝeń prądem elektrycznym. Planuje się wykonanie zasilania obiektu w układzie TN-C do ZK i w układzie TN-S dalej. W ZK+1P dokonać podziału przewodu PEN na PE i N. Punkt podziału uziemić poprzez przyłączenie do uziomu instalacji odgromowej i objąć połączeniem wyrównawczym poprzez przyłączenie do głównej szyny wyrównawczej. Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania realizowane z wykorzystaniem zabezpieczeń nadprądowych. Jako ochronę uzupełniającą zastosowano wyłączniki róŝnicowo-prądowe o czułości róŝnicowej 30mA i połączenia wyrównawcze. 16. Ochrona przeciw-przepięciowa Ochronę przeciwprzepięciową realizuje się przez zainstalowanie w rozdzielnicy głównej RG ograniczników klasy B+C typ DEHNventil. Ochronę klasy C zrealizowano poprzez zabudowanie w rozdzielnicach lokalnych ochronników DEHNguard TNS. 17. Wytyczne do planu BIOZ Projektant stwierdza, Ŝe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przed rozpoczęciem robót na kierowniku budowy spoczywa obowiązek opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. W zakresie robót elektrycznych istnieje zagroŝenie upadku z duŝej wysokości w czasie realizacji prac przy wykonaniu instalacji odgromowych. 18. Uwagi końcowe 1. Złącze kablowe wyposaŝyć we wkładki 63A gg. 2. Instalacje elektryczne wykonać z materiałów posiadających wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 3. Prawidłowość wykonania instalacji potwierdzić protokołami z wymaganych pomiarów i badań. 4. Prace instalacyjne wykonać moŝe pracownik posiadający wymagane kwalifikacje. 5. Prace wykonywane w pobliŝu urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem prowadzić w ścisłym porozumieniu i pod nadzorem właściciela tych urządzeń. projektant:

13

14

15

16 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ÓNE PROJEKT WYKONAWCZY Tytu : Schemat zasilania inwestor: Gmina Swiebodzice adres: obiekt: Spo eczne Centrum Rehabilitacji ul. Parkowa 4, wiebodzice AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW "a" s.c widnica pl. w. Ma gorzaty 1-2 tel II pi tro I pi tro YDY 5x16mm2 YDY 5x16mm2 R2 R1 R0 RS asystent projektanta: mgr in. Edward Kaspura in. Wac aw Bogdanowicz BRAN A ELEKTRYCZNA-projektant BRAN A ELEKTRYCZNA-sprawdzaj cy parter piwnice 63A gg wy.ppoz. wy.ppoz. PEN istniejace ZK+1P RG HDGs 3x1,5mm2 kwh PE HDGS 3x1,5mm2 YKY 5x16mm2 R01 RK RD YKY 5x16mm2 YKY 5x10mm2 YKY 5x10mm2 HDGS 3x1,5mm2 YKY 5x50mm2 projektowany IE17 RYS. NR DATA: istniej cy istniej cy

17 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ÓNE PROJEKT WYKONAWCZY Tytu : Rozdzielnica RG. Schemat ideowy cz.1 inwestor: Gmina Swiebodzice adres: obiekt: Spo eczne Centrum Rehabilitacji ul. Parkowa 4, wiebodzice AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW "a" s.c widnica pl. w. Ma gorzaty 1-2 tel L1, L2, L3, N L1, L2, L3, N DEHNventil DPX -I 160/125A MX F1 F1 R A F1 R A F1 R A F1 R A F1 R A R A L1, L2, L3, N do rys. nast pnego asystent projektanta: mgr in. Edward Kaspura in. Wac aw Bogdanowicz BRAN A ELEKTRYCZNA-projektant BRAN A ELEKTRYCZNA-sprawdzaj cy PE YKY 5x50mm2 z RG+!P HDGs 3x1,5mm2 ppo ppo RW YDY 5x10mm2 RD YDY 5x10mm2 RS YKY 5x16mm2 R-01 YDY 5x16mm2 YDY 5x16mm2 YDY 5x16mm2 R-2 R-1 TNS samoczynne wy czenie zasilania PE do rys. nast pnego DATA: RYS. NR IE18

18 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ÓNE PROJEKT WYKONAWCZY Tytu : Rozdzielnica RG. Schemat ideowy cz.2 inwestor: Gmina Swiebodzice adres: obiekt: Spo eczne Centrum Rehabilitacji ul. Parkowa 4, wiebodzice AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW "a" s.c widnica pl. w. Ma gorzaty 1-2 tel L1, L2, L3, N z rys. poprzedniego PE z rys. poprzedniego F12 F11 F13 F14 P A/30mA AC F15 F16 F21 F22 F23 F24 P A/30mA AC F25 F26 F27 PB 301 L1, L2, L3, N P A/30mA AC F30 F29 PB 301 F28 PB 301 PE asystent projektanta: IE19 RYS. NR BRAN A ELEKTRYCZNA-projektant BRAN A ELEKTRYCZNA-sprawdzaj cy mgr in. Edward Kaspura in. Wac aw Bogdanowicz DATA: Gniaz\da wtykowe pom.1/3, 1/4 i kl. sch.1/1 Gniazda wtykowe recepcja Gniazda wtykowe pom. 1/5 Gniazda wtykowe pom. 1/6 Gniazda wtykowe pom. 1/7 Gniazda wtykowe pom. 1/9 w. pom. 1/5 w. pom. 1/6 w. pom. 1/7 w. pom. 1/8 WC w. pom. 1/9 w. pom. 1/30 i wej cie TNS samoczynne wy czenie zasilania UWAGA. Oprawy z modu em awaryjnym i wentylatory w WC zasili przewodem YDY 4x1,5mm2 w. korytarza w. klatki schodowej w. ewakuacyjne w. korytarza 1/4

19 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ÓNE PROJEKT WYKONAWCZY Tytu : Rozdzielnica RS. Schemat ideowy inwestor: Gmina Swiebodzice adres: obiekt: Spo eczne Centrum Rehabilitacji ul. Parkowa 4, wiebodzice AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW "a" s.c widnica pl. w. Ma gorzaty 1-2 tel PE DEHNguard TNS HA 303 L1, L2, L3, N L1, L2, L3, N F12 F11 F13 P A/30mA AC F14 F15 F21 F22 F23 P A/30mA AC F24 F25 PE PE asystent projektanta: mgr in. Edward Kaspura in. Wac aw Bogdanowicz BRAN A ELEKTRYCZNA-projektant BRAN A ELEKTRYCZNA-sprawdzaj cy YDY 5x16mm2 Gniazda wtykowe pom.1/1 i 1/2 Gniazda wtykowe pom. 1/3 Gniazdo wtykowe pom. 1/4 Gniazda wtykowe pom. 1/7 Gniazda wtykowe pom. 1/6 w. pom. 1/2 i wej cie w. pom. 1/3 i 1/4 w. pom. 1/5 i 1/6 w. pom. 1/7 w. pom. 1/1 TNS samoczynne wy czenie zasilania IE23 RYS. NR DATA: UWAGA. Oprawy z modu em awaryjnym i wentylatory w WC zasili przewodem YDY 4x1,5mm2

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo