AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) PROJEKT WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ ADRES: ŚWIEBODZICE, UL. PARKOWA 4 działka nr 258 INWESTOR: PROJEKTANT: GMINA ŚWIEBODZICE ul. Rynek 1, Świebodzice mgr inŝ. arch. ANNA BARAN AUTOR OPRACOWNIA : PROJEKTANT : mgr inŝ. Edward Kaspura upr. 136/01/DUW PRACOWNIA PROJEKTOWA : AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a S.C. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 NIP Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych.

2 - 2 - OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚC OPRACOWANIA: Opis techniczny: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Opis ogólny 5. Obliczenia 6. Rozdzielnica główna RG 7. Rozdzielnice lokalne 8. Instalacje oświetleniowe 9. Instalacje gniazd wtykowych 10. Instalacje oddymiania klatek schodowych 11. Instalacje teletechniczne 12. Połączenia wyrównawcze 13. Instalacja odgromowa 14. Oświetlenie zewnętrzne 15. Ochrona od poraŝeń prądem elektrycznym 16. Ochrona przeciw-przepięciowa 17. Wytyczne do BIOZ 18. Uwagi końcowe

3 - 3 - Część rysunkowa: Projekt zagospodarowania terenu Instalacje gniazd wtykowych. Rzut garaŝu. Instalacje oświetleniowe. Rzut garaŝu. Schemat zasilania. Rozdzielnica RG. Schemat ideowy cz.1 Rozdzielnica RG. Schemat ideowy cz.2 Rozdzielnica RS. Schemat ideowy. Rys. IE1 Rys. IE11 Rys. IE12 Rys. IE17 Rys. IE18 Rys. IE19 Rys. IE23

4 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych remontowanego budynku przy ul. Parkowej 2 w Świebodzicach na Społeczne Centrum Rehabilitacji. 2. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: - Zlecenie inwestora - Projekt Budowlany branŝa architektoniczno-konstrukcyjna - Warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci EnergiaPro Grupa Turon nr RD4-2/RDT4-2/r.w.645/ Obowiązujące przepisy i normy - Uzgodnienia z inwestorem 3. Zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania obejmuje: - wykonanie ciągów głównych i instalacji siłowych - wykonanie instalacji gniazd wtykowych - wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego - wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego - wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych - wykonanie instalacji teletechnicznych 4. Opis ogólny Do zasilania obiektu zostanie wykorzystane istniejące złącze kablowe ZK-3+1P zlokalizowane w granicy posesji. Wykonać WLZ przewodem YKY 5x35mm 2 jako linie kablową podziemną. W miejscach zbliŝeń i skrzyŝowań z innymi sieciami oraz w miejscach skrzyŝowań z utwardzonymi ciągami komunikacyjnymi wykonać osłony z rur Arot DVK o średnicy 75mm. W istniejącym złączu kablowym dokonać podziału przewodu PEN na przewody N i PE. Punkt podziału ( zacisk PE) uziemić. W budynku, przy wejściu głównym ( parter) zlokalizowano rozdzielnicę główna RG. W rozdzielnicy głównej zabudować wyłącznik główny z rozłącznikiem DPX-I 160A wyposaŝonym we wzrostową cewkę wybijakową 230V 50Hz, którą wykorzystuje się do zdalnego wyłączania ppoŝ. zasilania obiektu.

5 - 5 - Przy wejściach do budynku umieszczono przyciski w obudowach z szybką, które pełnić będą rolę wyłączników ppoŝ. Przyciski te łączyć z RG przewodem PH 90. Drugi, adaptowany budynek dotychczasowego garaŝu zasilany będzie z RG podziemną linią kablową YKY 5x16mm 2. Budynek ten wyposaŝono w autonomiczny wyłącznik ppoŝ. zainstalowany przed wejściem do niego. 5. Obliczenia 5.1. Dobór przekroju kabla wewnętrznej linii zasilającej RG Moc szczytowa wynosi 40,0kW I B = 63A dla cos & = 0,93 Zgodnie z PN-IEC :2001 dla sposobu wykonania instalacji jako D dla kabli wieloŝyłowych w izolacji PCV dobrano przewód zasilający YKY5x50mm 2, obciąŝalność długotrwała ułoŝony w ziemi w dodatkowej osłonie I z = 122A I z > I B Warunek powyŝszy jest spełniony, bo: 122 A > 63A Sprawdzenie zabezpieczeń kabla wewnętrznej linii zasilającej RG. I B I n I I 1, 45 I z 2 63A 63A 122A 1,6*63 A 1,45* 122A 100,8A<176,9A z Dla wkładki bezpiecznikowej WTN-2 63A gg wyniki doboru zabezpieczeń spełniają wymagania Obliczenia prądów zwarciowych: Zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr RD4-2/RDT4-2/r.w.645/2008 z dnia r., adaptowany budynek zasilany będzie ze stacji transformatorowej nr R , z obwodu K-2. W stacji tej zainstalowany jest transformator mocy 400kVA. Obwód K-2 na odcinku od stacji transformatorowej do istniejącego złącza kablowego ZK-3, z którego zasilany będzie obiekt, składa się z kablowej linii zasilająca wykonanej będzie kablem YAKY 4x120mm 2 o długości 91m i dwóch odcinków linii kablowej YAKY 4x150mm2 o łącznej długości 109m.

6 - 6 - R kVA L1 L2 ZK 4x120mm 2 l=91m 4x150mm 2 l=109m Układ zasilania składa się: transformator TR 630kVA/20/0.4 L1 - linia kablowa YAKY 4x120mm 2 l=91mb L2 - linia kablowa YAKY 4x120mm 2 l=109mb WLZ wykonany będzie YKY 5x50mm 2 l=24m Zabezpieczenie w ZK- WTN-2 63A gg Parametry transformatora R t = 6, 60mΩ X t = 16, 73mΩ Parametry linii kablowej L1: R l = 91m *0,250mΩ = 22, 75mΩ 1 X l 1 = 91m * 0,067mΩ = 6, 10mΩ Parametry linii kablowej L2: R l = 109m * 0,20mΩ = 21, 8mΩ 2 X l 2 = 109m * 0,067mΩ = 7, 30mΩ Parametry linii WLZ: R WLZ = 24 m *0,364mΩ = 8, 74mΩ X WLZ = 24 m *0,07mΩ = 1, 68mΩ Prąd zwarciowy maksymalny dla zwarcia trójfazowego w złączu kablowym ZK-3 : ( R) ( ) 2 Z 2 K = + X Z K = 59, 36mΩ " c * U n I K = 3 * Z " I K = 3, 89kA K Dla ilorazu R k / L k = 1,7 współczynnik udaru κ 1, 0 " i p = χ * 2 * I k3 = 1,0* 2 *3,89 = 5, 5kA

7 - 7 - Wytrzymałość zwarciowa wkładek WTN 2 wynosi 100kA warunek jest więc spełniony. Prąd zwarciowy maksymalny dla zwarcia trójfazowego w RG ( R) ( ) 2 Z 2 K = + X Z K = 67, 8mΩ " c * U n I K = 3 * Z " I K = 3, 4kA K Taka wartość spodziewanego prądu zwarciowego maksymalnego upowaŝnia do zastosowania w rozdzielnicy RG aparatów o wytrzymałości zwarciowej 6 ka. Obliczenia prądu zwarciowego minimalnego dla zwarcia jednofazowego w rozdzielnicy głównej RG: ( R) ( ) 2 Z 2 K = + X Z K = 67, 8mΩ c * U " f I K = = 4, 52kA 2 * Z K " I K 1, 7kA Dla wkładki WTN 1/63A gg przy prądzie zwarcia 1,7kA maksymalny czas wyłączenia wyniesie mniej niŝ. 0,1s. Warunek szybkiego wyłączenia zasilania będzie spełniony. Ze względu na krótki czas wyłączenia naleŝy sprawdzić całkę Joule a T K 0 T K 2 2 i dt p k S 2 2 i dt = dla WTN 2 63A gg 0 k 2 S 2 = *50 2 = <

8 Sprawdzenie spadków napięć ZałoŜono, Ŝe obwód jest obciąŝony prądem 160A ( maksymalny prąd obciąŝenia długotrwałego dla kabla YAKY 4x120mm 2 wynosi 157A). Natomiast obciąŝenie WLZ jest ograniczone tylko wartością zabezpieczeń WLZ w tym przypadku jest to wartość 63A. 3 *100 cosϕ I B1 * ll I B2 * l U % = + U n γ L * SL γ WLZ * S WLZ WLZ 3 *100 0, *91 160*109 63* 24 U % = *120 35*150 56*50 U % = 2,95% Warunek dopuszczalnego spadku napięcia jest spełniony. 6. Rozdzielnica główna RG Planuje się zainstalowanie rozdzielnicy RG we wskazanym miejscu, przedsionka wejścia do budynku od strony ul. Parkowej.. Z rozdzielnicy RG zasilane będą rozdzielnice kondygnacyjne i obiektowe. Rozdzielnice kondygnacyjne R01, R1, R2 i RS zasilić z RG przewodem YDY 5x16mm 2. Rozdzielnicę dźwigu RD i rozdzielnicę kotłowni RK zasilić przewodem YDY 5x10mm 2. Centralę oddymiania CO zasilić przewodem HDGs 3x1,5mm 2. Ciągi główne przebiegające wzdłuŝ korytarzy prowadzić podtynkowo w osłonie z rur PCV. W ZK wykonano podział przewodu PEN na przewody N i PE. Punkt podziału uziemić. W rozdzielnicy RG umieszczono wyłącznik główny zrealizowany z wykorzystaniem rozłącznika DPX I 160A. Rozłącznik wyposaŝono w wyzwalacz nadnapięciowy, 230V 50Hz, pozwalający na zdalne wyłączenie zasilania obiektu. Przy kaŝdym z dwóch wejść z budynku lokalizuje się zdalne wyłączniki ppoŝ.(przyciski w obudowach z szybką). Przyciski opisać trwale i czytelnie Główny Wyłącznik Prądu. Przewidziano takŝe instalację ochronników przepięciowych klasy B+C typ DEHNventil firmy DEHN. Nie występuje potrzeba dodatkowego dobezpieczenia ochronników poniewaŝ rolę tę spełniają zabezpieczenia główne, których wartość jest odpowiednia dla tego typu ochronników. W rozdzielnicy RG umieszczono takŝe zabezpieczenia przetęŝeniowe obwodów zasilających rozdzielnice kondygnacyjne i obwody odbiorcze znajdujące się na tej kondygnacji budynku. Dla realizacji celu wykorzystano wyłączniki nadprądowe serii S 300. Dodatkowo wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczono przeciwporaŝeniowymi wyłącznikami róŝnicowo-prądowymi typ P 304 i P 302. Schemat ideowy rozdzielnicy stanowi załącznik rysunkowy do projektu wykonawczego.

9 Rozdzielnice kondygnacyjne (lokalne) Rozdzielnice lokalne zasilają wszystkie odbiory zlokalizowane w danej części funkcjonalnej budynku. W kaŝdej z nich umieszczono wyłącznik główny z rozłącznikiem izolacyjnym HA 306 firmy Hager lub FR A firmy Legrand. W kaŝdej rozdzielnicy lokalnej umieszczono zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy C z ochronnikami DEHNguard TNS oraz zabezpieczenie róŝnicowo-prądowe o czułości róŝnicowej 30mA do grupowego zabezpieczenia przeciwporaŝeniowego wszystkich obwodów. Zabezpieczenia przetęŝeniowe stanowić będą wyłączniki nadprądowe serii S300 firmy Legrand. 8. Instalacje oświetleniowe Instalację oświetleniową klatek schodowych, korytarzy i wejścia wykonać przewodem YDYŜo 3x1.5mm 2 układanym podtynkowo. Osprzęt podtynkowy. W pomieszczeniach technicznych i w pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt szczelny IP 44. Instalację oświetleniową pomieszczeń uzytkowych wykonać przewodem YDYŜo 3x1.5mm 2 i YDYŜo 4x1.5mm 2 układanym podtynkowo. Łączniki instalować na wysokości 160cm w pomieszczeniach terapeutycznych i na wysokości cmm w innych pomieszczeniach. Na poddaszu instalację oświetleniową prowadzić podtynkowo oraz w przestrzeniach konstrukcyjnych ścian w osłonach z rur PCV. Do oświetlenia ogólnego korytarzy i pomieszczeń nie przeznaczonych na cele biurowe i terapeutyczne zastosowano oprawy typu downlight. W pomieszczeniach biurowych i w pokojach terapeutycznych zastosowano oprawy świetlówkowe z rastrem parabolicznym polerowanym. W ciągach komunikacyjnych zastosowano oprawy ewakuacyjne z piktogramami typ Voyager ALU 111 3godz. praca wyłącznie awaryjna. Oświetlenie awaryjne- ewakuacyjne realizuje się z zastosowaniem opraw wyposaŝonych w moduły awaryjne 2 godz. Dopuszcza się zastosowanie opraw oświetleniowych innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów elektrycznych, mechanicznych i fotometrycznych. W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych stosować oprawy o IP nie mniejszym niŝ IP Instalacje gniazd wtykowych Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYŜo 3x2.5mm 2 prowadzonym podtynkowo. Gniazda wtykowe instalować na wysokości 160cm w pomieszczeniach terapeutycznych i na wysokości cmm w innych pomieszczeniach. W pomieszczeniach sanitarnych stosować gniazda wtykowe (IP 44) zainstalowane na wysokości cm.. W

10 pokojach zarządu i gościnnym dopuszcza się instalacje gniazd wtykowych na wysokości 0,3m Stosować gniazda z bolcem ochronnym. 10. Instalacja oddymiania klatki schodowej W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji oddymiającej klatki schodowe. Zastosowano automatyczny system otwierania klapy oddymiającej firmy D+H z centralą RZN 4108-K. Centralę lokalizuje się we wskazanych miejscach na I piętrze budynku. Obok, poniŝej centrali oraz przed wyciem z klatki schodowej na zewnątrz zainstalować alarmowe przyciski oddymiające RT 41. Obok centrali zainstalować sygnalizator optyczno-akustyczny. W najwyŝszym punkcie klatki schodowej, na stropie zainstalować optyczną czujkę dymu DOR 40. Napęd klapy oddymiającej i napowietrzającej stanowią elektryczne siłowniki łańcuchowe KA 32/300 wraz z odpowiednio dobranymi do klapy konsolkami. Nie przewiduje się zastosowania systemu do przewietrzania klatek schodowych. Centralę oddymiania wyposaŝono w akumulatory zapewniający nieprzerwane czuwanie przez okres 72 godzin w przypadku braku zasilania elektrycznego obiektu. 11. Instalacje teletechniczne Przewiduje się wykonanie instalacji teletechnicznych obejmujących instalację komputerową LAN, instalacje telefoniczną i instalacje przyzywową w pomieszczeniach WC przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Instalacje komputerową LAN wykonać przewodem UTP 4x2x0,5 kat. 5E. W pomieszczeniach biurowych realizuje się sieć LAN, przewodową, którą zakończyć gniazdem RJ 45, podtynkowym. Szczegóły rozwiązania znajdują się w projekcie wykonawczym. Instalacje telefoniczną i komputerową wykonać przewodem UTP 4x2x0,5 kat. 5E prowadzonym podtynkowo w osłonie z karbowanych rur PCV wraz z instalacją LAN. Zakończyć gniazdem RJ 45 lub RJ 12. Szczegóły rozwiązania znajdują się w projekcie wykonawczym. Instalację przyzywową wykonać w oparciu o system firmy ENSTO. Sygnalizator akustyczno-optyczny instalować na korytarzu, nad drzwiami wejściowymi do WC. W WC instalować przycisk cięgnowy na wysokości 2,3-2,4m. Długość linki cięgna dobrać tak by jego koniec zwisał swobodnie na wysokości ok. 5cm od posadzki. Przycisk-kasownik instalować w tym samym pomieszczeniu. Zasilacz ( transformator) instalować na korytarzu w pobliŝu pomieszczeń sanitarnych.

11 Połączenia wyrównawcze. Wykonać główną szynę wyrównawczą z taśmy stalowej, cynkowanej FeZn 30x4mm, do której naleŝy podłączyć: - punkt podziału przewodu PEN na N i PE w ZK i szynę PE w RG- - przyłącze wodne wykonane z rur przewodzących prąd elektryczny - przyłącze gazowe za zgodą właściciela sieci gazowej - urządzenia CO przewodzące prąd elektryczny - uziom instalacji odgromowej - inne obce części metalowe mogące znaleźć się pod napięciem Instalację wyrównawczą połączyć z uziomem otokowym instalacji odgromowej we wszystkich moŝliwych punktach. W pomieszczeniach kotłowni stosować lokalne, uziemione połączenia wyrównawcze. 13. Instalacja odgromowa Przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodów poziomych niskich prowadzonych drutem FeZn o średnicy 8mm. Do zwodów podłączyć wszystkie przewodzące elementy znajdujące się nad dachem ( rynny, wyrzutnie wentylacji, łaty kominiarskie, drabinki przeciwśnieŝne itp.) stosując właściwe zaciski i uchwyty. Wszystkie nieprzewodzące elementy znajdujące się nad powierzchnią dachu np. kominy, wyposaŝyć w zwody niskie. Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn o średnicy 8mm. Do przewodów odprowadzających podłączyć metalowe rynny. Wykonać uziom w układzie A w postaci poziomego uziomu otokowego z taśmy stalowej ocynkowane FeZn 30x4 układanej na dnie wykopu o głębokości min. 0,6m w odległości nie mniej niŝ 1m od fundamentów budynku. W tym celu wykorzystać wykop powstały w czasie prowadzenia prac izolacyjnych fundamentów. Przewody uziemiające wyprowadzić z uziomu otokowego. Połączenia spawane i zabezpieczone antykorozyjnie. Instalacje odgromowe wykonać zgodnie z PN-IEC :2001 i PN-IEC :2001 oraz PN-IEC :2002r. 14. Oświetlenie zewnętrzne. Planuje się wykonanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego poprzez częściową przebudowę istniejących instalacji oświetleniowych, zewnętrznych połączonej z remontem pozostałych części. Ostatni słup ciągu oświetleniowego wyposaŝyć w uziom.

12 Ochrona od poraŝeń prądem elektrycznym. Planuje się wykonanie zasilania obiektu w układzie TN-C do ZK i w układzie TN-S dalej. W ZK+1P dokonać podziału przewodu PEN na PE i N. Punkt podziału uziemić poprzez przyłączenie do uziomu instalacji odgromowej i objąć połączeniem wyrównawczym poprzez przyłączenie do głównej szyny wyrównawczej. Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania realizowane z wykorzystaniem zabezpieczeń nadprądowych. Jako ochronę uzupełniającą zastosowano wyłączniki róŝnicowo-prądowe o czułości róŝnicowej 30mA i połączenia wyrównawcze. 16. Ochrona przeciw-przepięciowa Ochronę przeciwprzepięciową realizuje się przez zainstalowanie w rozdzielnicy głównej RG ograniczników klasy B+C typ DEHNventil. Ochronę klasy C zrealizowano poprzez zabudowanie w rozdzielnicach lokalnych ochronników DEHNguard TNS. 17. Wytyczne do planu BIOZ Projektant stwierdza, Ŝe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przed rozpoczęciem robót na kierowniku budowy spoczywa obowiązek opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. W zakresie robót elektrycznych istnieje zagroŝenie upadku z duŝej wysokości w czasie realizacji prac przy wykonaniu instalacji odgromowych. 18. Uwagi końcowe 1. Złącze kablowe wyposaŝyć we wkładki 63A gg. 2. Instalacje elektryczne wykonać z materiałów posiadających wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 3. Prawidłowość wykonania instalacji potwierdzić protokołami z wymaganych pomiarów i badań. 4. Prace instalacyjne wykonać moŝe pracownik posiadający wymagane kwalifikacje. 5. Prace wykonywane w pobliŝu urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem prowadzić w ścisłym porozumieniu i pod nadzorem właściciela tych urządzeń. projektant:

13

14

15

16 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ÓNE PROJEKT WYKONAWCZY Tytu : Schemat zasilania inwestor: Gmina Swiebodzice adres: obiekt: Spo eczne Centrum Rehabilitacji ul. Parkowa 4, wiebodzice AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW "a" s.c widnica pl. w. Ma gorzaty 1-2 tel II pi tro I pi tro YDY 5x16mm2 YDY 5x16mm2 R2 R1 R0 RS asystent projektanta: mgr in. Edward Kaspura in. Wac aw Bogdanowicz BRAN A ELEKTRYCZNA-projektant BRAN A ELEKTRYCZNA-sprawdzaj cy parter piwnice 63A gg wy.ppoz. wy.ppoz. PEN istniejace ZK+1P RG HDGs 3x1,5mm2 kwh PE HDGS 3x1,5mm2 YKY 5x16mm2 R01 RK RD YKY 5x16mm2 YKY 5x10mm2 YKY 5x10mm2 HDGS 3x1,5mm2 YKY 5x50mm2 projektowany IE17 RYS. NR DATA: istniej cy istniej cy

17 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ÓNE PROJEKT WYKONAWCZY Tytu : Rozdzielnica RG. Schemat ideowy cz.1 inwestor: Gmina Swiebodzice adres: obiekt: Spo eczne Centrum Rehabilitacji ul. Parkowa 4, wiebodzice AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW "a" s.c widnica pl. w. Ma gorzaty 1-2 tel L1, L2, L3, N L1, L2, L3, N DEHNventil DPX -I 160/125A MX F1 F1 R A F1 R A F1 R A F1 R A F1 R A R A L1, L2, L3, N do rys. nast pnego asystent projektanta: mgr in. Edward Kaspura in. Wac aw Bogdanowicz BRAN A ELEKTRYCZNA-projektant BRAN A ELEKTRYCZNA-sprawdzaj cy PE YKY 5x50mm2 z RG+!P HDGs 3x1,5mm2 ppo ppo RW YDY 5x10mm2 RD YDY 5x10mm2 RS YKY 5x16mm2 R-01 YDY 5x16mm2 YDY 5x16mm2 YDY 5x16mm2 R-2 R-1 TNS samoczynne wy czenie zasilania PE do rys. nast pnego DATA: RYS. NR IE18

18 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ÓNE PROJEKT WYKONAWCZY Tytu : Rozdzielnica RG. Schemat ideowy cz.2 inwestor: Gmina Swiebodzice adres: obiekt: Spo eczne Centrum Rehabilitacji ul. Parkowa 4, wiebodzice AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW "a" s.c widnica pl. w. Ma gorzaty 1-2 tel L1, L2, L3, N z rys. poprzedniego PE z rys. poprzedniego F12 F11 F13 F14 P A/30mA AC F15 F16 F21 F22 F23 F24 P A/30mA AC F25 F26 F27 PB 301 L1, L2, L3, N P A/30mA AC F30 F29 PB 301 F28 PB 301 PE asystent projektanta: IE19 RYS. NR BRAN A ELEKTRYCZNA-projektant BRAN A ELEKTRYCZNA-sprawdzaj cy mgr in. Edward Kaspura in. Wac aw Bogdanowicz DATA: Gniaz\da wtykowe pom.1/3, 1/4 i kl. sch.1/1 Gniazda wtykowe recepcja Gniazda wtykowe pom. 1/5 Gniazda wtykowe pom. 1/6 Gniazda wtykowe pom. 1/7 Gniazda wtykowe pom. 1/9 w. pom. 1/5 w. pom. 1/6 w. pom. 1/7 w. pom. 1/8 WC w. pom. 1/9 w. pom. 1/30 i wej cie TNS samoczynne wy czenie zasilania UWAGA. Oprawy z modu em awaryjnym i wentylatory w WC zasili przewodem YDY 4x1,5mm2 w. korytarza w. klatki schodowej w. ewakuacyjne w. korytarza 1/4

19 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ÓNE PROJEKT WYKONAWCZY Tytu : Rozdzielnica RS. Schemat ideowy inwestor: Gmina Swiebodzice adres: obiekt: Spo eczne Centrum Rehabilitacji ul. Parkowa 4, wiebodzice AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW "a" s.c widnica pl. w. Ma gorzaty 1-2 tel PE DEHNguard TNS HA 303 L1, L2, L3, N L1, L2, L3, N F12 F11 F13 P A/30mA AC F14 F15 F21 F22 F23 P A/30mA AC F24 F25 PE PE asystent projektanta: mgr in. Edward Kaspura in. Wac aw Bogdanowicz BRAN A ELEKTRYCZNA-projektant BRAN A ELEKTRYCZNA-sprawdzaj cy YDY 5x16mm2 Gniazda wtykowe pom.1/1 i 1/2 Gniazda wtykowe pom. 1/3 Gniazdo wtykowe pom. 1/4 Gniazda wtykowe pom. 1/7 Gniazda wtykowe pom. 1/6 w. pom. 1/2 i wej cie w. pom. 1/3 i 1/4 w. pom. 1/5 i 1/6 w. pom. 1/7 w. pom. 1/1 TNS samoczynne wy czenie zasilania IE23 RYS. NR DATA: UWAGA. Oprawy z modu em awaryjnym i wentylatory w WC zasili przewodem YDY 4x1,5mm2

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU C Z W A R T Y W Y M I A R s. c. Biuro: ul. Ratuszowa 11, pok. 616, 03-450 Warszawa NIP 1132630230, REGON 140545515, tel.0608501727 0 501 372 666, 0 504 812 858, tel./fax. (022) 8700293 mail: 44.wymiar@gmail.com,

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki :

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki : Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki : RZUT PRZYZIEMIA Instalacja oświetlenia Rys. P-347/IE/E-1 RZUT PRZYZIEMIA Instalacja gniazd wtykowych Rys. P-347/IE/E-2 RZUT FUNDAMENTÓW

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZAKRES PROJEKTU: Instalacja elektryczna. NAZWA OBIEKTU, ADRES BUDOWY: KOTŁOWNIA W BUDYNKU DOM NAUCZYCIELA 06-500 Mława, ul Wyspiańskiego 6 INWESTOR: STAROSTA POWIATU MŁAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA II i III KONDYGNACJI BUDYNKU NR 2 GORD NA POTRZEBY ODDZIAŁU SANATORYJNEGO DLA DOROSŁYCH 34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5

PRZEBUDOWA II i III KONDYGNACJI BUDYNKU NR 2 GORD NA POTRZEBY ODDZIAŁU SANATORYJNEGO DLA DOROSŁYCH 34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5 Egz. Nr 4 PRZEBUDOWA II i III KONDYGNACJI BUDYNKU NR 2 GORD NA POTRZEBY ODDZIAŁU SANATORYJNEGO DLA DOROSŁYCH 34-700 Rabka Zdrój ul. Dietla 5 INWESTOR: Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. Adama

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PROJEKT WYKONAWCZY REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : BUDYNEK FILII DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PRZY UL. KOMBATANTÓW 20

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej egz. nr 1 instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej nr działek 186/3, 34/35, 188/4, 188/2, 188/5 obręb -01231 INWESTOR: Gdańska Galeria Miejska ul. Piwna 27/29 80-831 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektura-Budownictwo-Inwestycje Oława Rynek 1 Ratusz tel/fax: NIP: PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa Architektura-Budownictwo-Inwestycje Oława Rynek 1 Ratusz tel/fax: NIP: PROJEKT BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektura-Budownictwo-Inwestycje 55-200 Oława Rynek 1 Ratusz tel/fax: 71-31 34 664 NIP: 912-100-61-01 PROJEKT BUDOWLANY 1. Inwestor : Gmina Oława pl. Piłsudskiego 28 55-200 Oława

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablic lokali mieszkalnych TM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax. 0-65-528 76 99 tel. kom. 0-608 214 181 NIP 697-142-98-49 Regon 410268202 Egz. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

mgr inż. Stanisław Osiński upr. UAN-IV/8346/110/TO/86 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych egz.5 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w rozbudowanej istniejącej sali gimnastycznej ze stołówką o budynek kotłowni wraz z przyłączem cieplnym w Zespole Szkół nr 4 ELEKTRYCZNA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM

SPIS TREŚCI. 4. WYKAZ RYSUNKÓW 4.1 Plan instalacji elektrycznych 4.2 Schemat ideowy tablicy TM SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Stan istniejący 1.4 Stan projektowany 1.4.1 Przeniesienie tablicy licznikowej mieszkania 1.4.2 Instalacja odbiorcza projektowanego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY branŝa elektroenergetyczna.

PROJEKT WYKONAWCZY branŝa elektroenergetyczna. ul. Chodowieckiego 7; 80-208 Gdańsk www.menos.gda.pl; pracownia@menos.ga.pl Gdańsk, listopad 2006r PROJEKT WYKONAWCZY branŝa elektroenergetyczna. Nr. 06/085/PW Nazwa opracowania: Rozbudowa szkoły muzycznej

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1, TM-2. 4. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-4, TM-5, TM-7

3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1, TM-2. 4. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-4, TM-5, TM-7 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablicy lokalu użytkowego TM-1,

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE generalny projektant: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 70 535 SZCZECIN UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T/F 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl CZĘŚĆ / teczka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIA TECHNICZNE...8

2. OBLICZENIA TECHNICZNE...8 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Charakterystyka obiektu...3

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Instalacje elektryczne Przedmiot opracowania: Nazwa i adres obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIĘTRA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z DOBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ WIERZBNO GM. KONIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO OBIEKT: Fabianów ul. Szkolna Działka Nr 176, Obręb: Fabianów, AM: 1

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO OBIEKT: Fabianów ul. Szkolna Działka Nr 176, Obręb: Fabianów, AM: 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ADRES: Fabianów ul. Szkolna Działka Nr 176, Obręb: Fabianów, AM: 1 INWESTOR: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 63-460

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Obiekt: Szkoła Podstawowa Nr 174 Adres obiektu: Plac Wojska Polskiego 28 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestor: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33 05-075 Warszawa-Wesoła Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH DLA ZASILANIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI OBIEKT : BUDYNEK NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ADRES : 31-053 KRAKÓW, UL.JÓZEFA 21 INWESTOR : MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 KRAKÓW, UL.CIEMNA 6 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TOMÓW TOM III INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TOMÓW tom tytuł 1. Projekt budowlano wykonawczy architektura i konstrukcja 2. Projekt budowlano wykonawczy instalacje sanitarne 3. Projekt budowlano wykonawczy instalacje elektryczne Tom I Tom II

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY "ELEKTROPLAN" NR.ARCH.: 910 WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH 44-240 ŻORY UL.

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTROPLAN NR.ARCH.: 910 WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH 44-240 ŻORY UL. PRACOWNIA PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROPLAN" 44-240 ŻORY UL.WODZISŁAWSKA 1 TEL 43-50-788, FAX 43-50-810 NR.ARCH.: 910 INWESTOR: URZĄD GMINY SUSZEC 43-267 SUSZEC, UL.LIPOWA 1 OBIEKT: BUDYNEK REMIZO-ŚWIETLICY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Rozbudowa Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 6 - Obora ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA /DZ. NR EW. 2724/. ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BARANÓW Gm. CHOTCZA

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Poźarnej BRANŻA.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Poźarnej BRANŻA. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

- 3 - I. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- 3 - I. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU - 3 - I. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU - Strona tytułowa str. : 1 - Oświadczenie str. : 2 - Zawartość projektu str. : 3 1. Przedmiot opracowania str. : 4 2. Podstawa opracowania str. : 4 3. Zakres opracowania str.

Bardziej szczegółowo