AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) PROJEKT WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA OBIEKTU PARKOWA 4 W ŚWIEBODZICACH NA CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ ADRES: ŚWIEBODZICE, UL. PARKOWA 4 działka nr 258 INWESTOR: PROJEKTANT: GMINA ŚWIEBODZICE ul. Rynek 1, Świebodzice mgr inŝ. arch. ANNA BARAN AUTOR OPRACOWNIA : PROJEKTANT : mgr inŝ. Edward Kaspura upr. 136/01/DUW PRACOWNIA PROJEKTOWA : AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a S.C. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 NIP Dla naszych opracowań, w tym opisów, rysunków oraz wszystkich załączników zastrzegamy sobie wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą one być odpowiednio wykorzystane, powielane ani udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem osób zwyczajowo uprawnionych.

2 - 2 - OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚC OPRACOWANIA: Opis techniczny: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Opis ogólny 5. Obliczenia 6. Rozdzielnica główna RG 7. Rozdzielnice lokalne 8. Instalacje oświetleniowe 9. Instalacje gniazd wtykowych 10. Instalacje oddymiania klatek schodowych 11. Instalacje teletechniczne 12. Połączenia wyrównawcze 13. Instalacja odgromowa 14. Oświetlenie zewnętrzne 15. Ochrona od poraŝeń prądem elektrycznym 16. Ochrona przeciw-przepięciowa 17. Wytyczne do BIOZ 18. Uwagi końcowe

3 - 3 - Część rysunkowa: Projekt zagospodarowania terenu Instalacje gniazd wtykowych. Rzut garaŝu. Instalacje oświetleniowe. Rzut garaŝu. Schemat zasilania. Rozdzielnica RG. Schemat ideowy cz.1 Rozdzielnica RG. Schemat ideowy cz.2 Rozdzielnica RS. Schemat ideowy. Rys. IE1 Rys. IE11 Rys. IE12 Rys. IE17 Rys. IE18 Rys. IE19 Rys. IE23

4 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych remontowanego budynku przy ul. Parkowej 2 w Świebodzicach na Społeczne Centrum Rehabilitacji. 2. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: - Zlecenie inwestora - Projekt Budowlany branŝa architektoniczno-konstrukcyjna - Warunki przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych do sieci EnergiaPro Grupa Turon nr RD4-2/RDT4-2/r.w.645/ Obowiązujące przepisy i normy - Uzgodnienia z inwestorem 3. Zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania obejmuje: - wykonanie ciągów głównych i instalacji siłowych - wykonanie instalacji gniazd wtykowych - wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego - wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego - wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych - wykonanie instalacji teletechnicznych 4. Opis ogólny Do zasilania obiektu zostanie wykorzystane istniejące złącze kablowe ZK-3+1P zlokalizowane w granicy posesji. Wykonać WLZ przewodem YKY 5x35mm 2 jako linie kablową podziemną. W miejscach zbliŝeń i skrzyŝowań z innymi sieciami oraz w miejscach skrzyŝowań z utwardzonymi ciągami komunikacyjnymi wykonać osłony z rur Arot DVK o średnicy 75mm. W istniejącym złączu kablowym dokonać podziału przewodu PEN na przewody N i PE. Punkt podziału ( zacisk PE) uziemić. W budynku, przy wejściu głównym ( parter) zlokalizowano rozdzielnicę główna RG. W rozdzielnicy głównej zabudować wyłącznik główny z rozłącznikiem DPX-I 160A wyposaŝonym we wzrostową cewkę wybijakową 230V 50Hz, którą wykorzystuje się do zdalnego wyłączania ppoŝ. zasilania obiektu.

5 - 5 - Przy wejściach do budynku umieszczono przyciski w obudowach z szybką, które pełnić będą rolę wyłączników ppoŝ. Przyciski te łączyć z RG przewodem PH 90. Drugi, adaptowany budynek dotychczasowego garaŝu zasilany będzie z RG podziemną linią kablową YKY 5x16mm 2. Budynek ten wyposaŝono w autonomiczny wyłącznik ppoŝ. zainstalowany przed wejściem do niego. 5. Obliczenia 5.1. Dobór przekroju kabla wewnętrznej linii zasilającej RG Moc szczytowa wynosi 40,0kW I B = 63A dla cos & = 0,93 Zgodnie z PN-IEC :2001 dla sposobu wykonania instalacji jako D dla kabli wieloŝyłowych w izolacji PCV dobrano przewód zasilający YKY5x50mm 2, obciąŝalność długotrwała ułoŝony w ziemi w dodatkowej osłonie I z = 122A I z > I B Warunek powyŝszy jest spełniony, bo: 122 A > 63A Sprawdzenie zabezpieczeń kabla wewnętrznej linii zasilającej RG. I B I n I I 1, 45 I z 2 63A 63A 122A 1,6*63 A 1,45* 122A 100,8A<176,9A z Dla wkładki bezpiecznikowej WTN-2 63A gg wyniki doboru zabezpieczeń spełniają wymagania Obliczenia prądów zwarciowych: Zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr RD4-2/RDT4-2/r.w.645/2008 z dnia r., adaptowany budynek zasilany będzie ze stacji transformatorowej nr R , z obwodu K-2. W stacji tej zainstalowany jest transformator mocy 400kVA. Obwód K-2 na odcinku od stacji transformatorowej do istniejącego złącza kablowego ZK-3, z którego zasilany będzie obiekt, składa się z kablowej linii zasilająca wykonanej będzie kablem YAKY 4x120mm 2 o długości 91m i dwóch odcinków linii kablowej YAKY 4x150mm2 o łącznej długości 109m.

6 - 6 - R kVA L1 L2 ZK 4x120mm 2 l=91m 4x150mm 2 l=109m Układ zasilania składa się: transformator TR 630kVA/20/0.4 L1 - linia kablowa YAKY 4x120mm 2 l=91mb L2 - linia kablowa YAKY 4x120mm 2 l=109mb WLZ wykonany będzie YKY 5x50mm 2 l=24m Zabezpieczenie w ZK- WTN-2 63A gg Parametry transformatora R t = 6, 60mΩ X t = 16, 73mΩ Parametry linii kablowej L1: R l = 91m *0,250mΩ = 22, 75mΩ 1 X l 1 = 91m * 0,067mΩ = 6, 10mΩ Parametry linii kablowej L2: R l = 109m * 0,20mΩ = 21, 8mΩ 2 X l 2 = 109m * 0,067mΩ = 7, 30mΩ Parametry linii WLZ: R WLZ = 24 m *0,364mΩ = 8, 74mΩ X WLZ = 24 m *0,07mΩ = 1, 68mΩ Prąd zwarciowy maksymalny dla zwarcia trójfazowego w złączu kablowym ZK-3 : ( R) ( ) 2 Z 2 K = + X Z K = 59, 36mΩ " c * U n I K = 3 * Z " I K = 3, 89kA K Dla ilorazu R k / L k = 1,7 współczynnik udaru κ 1, 0 " i p = χ * 2 * I k3 = 1,0* 2 *3,89 = 5, 5kA

7 - 7 - Wytrzymałość zwarciowa wkładek WTN 2 wynosi 100kA warunek jest więc spełniony. Prąd zwarciowy maksymalny dla zwarcia trójfazowego w RG ( R) ( ) 2 Z 2 K = + X Z K = 67, 8mΩ " c * U n I K = 3 * Z " I K = 3, 4kA K Taka wartość spodziewanego prądu zwarciowego maksymalnego upowaŝnia do zastosowania w rozdzielnicy RG aparatów o wytrzymałości zwarciowej 6 ka. Obliczenia prądu zwarciowego minimalnego dla zwarcia jednofazowego w rozdzielnicy głównej RG: ( R) ( ) 2 Z 2 K = + X Z K = 67, 8mΩ c * U " f I K = = 4, 52kA 2 * Z K " I K 1, 7kA Dla wkładki WTN 1/63A gg przy prądzie zwarcia 1,7kA maksymalny czas wyłączenia wyniesie mniej niŝ. 0,1s. Warunek szybkiego wyłączenia zasilania będzie spełniony. Ze względu na krótki czas wyłączenia naleŝy sprawdzić całkę Joule a T K 0 T K 2 2 i dt p k S 2 2 i dt = dla WTN 2 63A gg 0 k 2 S 2 = *50 2 = <

8 Sprawdzenie spadków napięć ZałoŜono, Ŝe obwód jest obciąŝony prądem 160A ( maksymalny prąd obciąŝenia długotrwałego dla kabla YAKY 4x120mm 2 wynosi 157A). Natomiast obciąŝenie WLZ jest ograniczone tylko wartością zabezpieczeń WLZ w tym przypadku jest to wartość 63A. 3 *100 cosϕ I B1 * ll I B2 * l U % = + U n γ L * SL γ WLZ * S WLZ WLZ 3 *100 0, *91 160*109 63* 24 U % = *120 35*150 56*50 U % = 2,95% Warunek dopuszczalnego spadku napięcia jest spełniony. 6. Rozdzielnica główna RG Planuje się zainstalowanie rozdzielnicy RG we wskazanym miejscu, przedsionka wejścia do budynku od strony ul. Parkowej.. Z rozdzielnicy RG zasilane będą rozdzielnice kondygnacyjne i obiektowe. Rozdzielnice kondygnacyjne R01, R1, R2 i RS zasilić z RG przewodem YDY 5x16mm 2. Rozdzielnicę dźwigu RD i rozdzielnicę kotłowni RK zasilić przewodem YDY 5x10mm 2. Centralę oddymiania CO zasilić przewodem HDGs 3x1,5mm 2. Ciągi główne przebiegające wzdłuŝ korytarzy prowadzić podtynkowo w osłonie z rur PCV. W ZK wykonano podział przewodu PEN na przewody N i PE. Punkt podziału uziemić. W rozdzielnicy RG umieszczono wyłącznik główny zrealizowany z wykorzystaniem rozłącznika DPX I 160A. Rozłącznik wyposaŝono w wyzwalacz nadnapięciowy, 230V 50Hz, pozwalający na zdalne wyłączenie zasilania obiektu. Przy kaŝdym z dwóch wejść z budynku lokalizuje się zdalne wyłączniki ppoŝ.(przyciski w obudowach z szybką). Przyciski opisać trwale i czytelnie Główny Wyłącznik Prądu. Przewidziano takŝe instalację ochronników przepięciowych klasy B+C typ DEHNventil firmy DEHN. Nie występuje potrzeba dodatkowego dobezpieczenia ochronników poniewaŝ rolę tę spełniają zabezpieczenia główne, których wartość jest odpowiednia dla tego typu ochronników. W rozdzielnicy RG umieszczono takŝe zabezpieczenia przetęŝeniowe obwodów zasilających rozdzielnice kondygnacyjne i obwody odbiorcze znajdujące się na tej kondygnacji budynku. Dla realizacji celu wykorzystano wyłączniki nadprądowe serii S 300. Dodatkowo wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczono przeciwporaŝeniowymi wyłącznikami róŝnicowo-prądowymi typ P 304 i P 302. Schemat ideowy rozdzielnicy stanowi załącznik rysunkowy do projektu wykonawczego.

9 Rozdzielnice kondygnacyjne (lokalne) Rozdzielnice lokalne zasilają wszystkie odbiory zlokalizowane w danej części funkcjonalnej budynku. W kaŝdej z nich umieszczono wyłącznik główny z rozłącznikiem izolacyjnym HA 306 firmy Hager lub FR A firmy Legrand. W kaŝdej rozdzielnicy lokalnej umieszczono zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy C z ochronnikami DEHNguard TNS oraz zabezpieczenie róŝnicowo-prądowe o czułości róŝnicowej 30mA do grupowego zabezpieczenia przeciwporaŝeniowego wszystkich obwodów. Zabezpieczenia przetęŝeniowe stanowić będą wyłączniki nadprądowe serii S300 firmy Legrand. 8. Instalacje oświetleniowe Instalację oświetleniową klatek schodowych, korytarzy i wejścia wykonać przewodem YDYŜo 3x1.5mm 2 układanym podtynkowo. Osprzęt podtynkowy. W pomieszczeniach technicznych i w pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt szczelny IP 44. Instalację oświetleniową pomieszczeń uzytkowych wykonać przewodem YDYŜo 3x1.5mm 2 i YDYŜo 4x1.5mm 2 układanym podtynkowo. Łączniki instalować na wysokości 160cm w pomieszczeniach terapeutycznych i na wysokości cmm w innych pomieszczeniach. Na poddaszu instalację oświetleniową prowadzić podtynkowo oraz w przestrzeniach konstrukcyjnych ścian w osłonach z rur PCV. Do oświetlenia ogólnego korytarzy i pomieszczeń nie przeznaczonych na cele biurowe i terapeutyczne zastosowano oprawy typu downlight. W pomieszczeniach biurowych i w pokojach terapeutycznych zastosowano oprawy świetlówkowe z rastrem parabolicznym polerowanym. W ciągach komunikacyjnych zastosowano oprawy ewakuacyjne z piktogramami typ Voyager ALU 111 3godz. praca wyłącznie awaryjna. Oświetlenie awaryjne- ewakuacyjne realizuje się z zastosowaniem opraw wyposaŝonych w moduły awaryjne 2 godz. Dopuszcza się zastosowanie opraw oświetleniowych innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów elektrycznych, mechanicznych i fotometrycznych. W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych stosować oprawy o IP nie mniejszym niŝ IP Instalacje gniazd wtykowych Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYŜo 3x2.5mm 2 prowadzonym podtynkowo. Gniazda wtykowe instalować na wysokości 160cm w pomieszczeniach terapeutycznych i na wysokości cmm w innych pomieszczeniach. W pomieszczeniach sanitarnych stosować gniazda wtykowe (IP 44) zainstalowane na wysokości cm.. W

10 pokojach zarządu i gościnnym dopuszcza się instalacje gniazd wtykowych na wysokości 0,3m Stosować gniazda z bolcem ochronnym. 10. Instalacja oddymiania klatki schodowej W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji oddymiającej klatki schodowe. Zastosowano automatyczny system otwierania klapy oddymiającej firmy D+H z centralą RZN 4108-K. Centralę lokalizuje się we wskazanych miejscach na I piętrze budynku. Obok, poniŝej centrali oraz przed wyciem z klatki schodowej na zewnątrz zainstalować alarmowe przyciski oddymiające RT 41. Obok centrali zainstalować sygnalizator optyczno-akustyczny. W najwyŝszym punkcie klatki schodowej, na stropie zainstalować optyczną czujkę dymu DOR 40. Napęd klapy oddymiającej i napowietrzającej stanowią elektryczne siłowniki łańcuchowe KA 32/300 wraz z odpowiednio dobranymi do klapy konsolkami. Nie przewiduje się zastosowania systemu do przewietrzania klatek schodowych. Centralę oddymiania wyposaŝono w akumulatory zapewniający nieprzerwane czuwanie przez okres 72 godzin w przypadku braku zasilania elektrycznego obiektu. 11. Instalacje teletechniczne Przewiduje się wykonanie instalacji teletechnicznych obejmujących instalację komputerową LAN, instalacje telefoniczną i instalacje przyzywową w pomieszczeniach WC przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Instalacje komputerową LAN wykonać przewodem UTP 4x2x0,5 kat. 5E. W pomieszczeniach biurowych realizuje się sieć LAN, przewodową, którą zakończyć gniazdem RJ 45, podtynkowym. Szczegóły rozwiązania znajdują się w projekcie wykonawczym. Instalacje telefoniczną i komputerową wykonać przewodem UTP 4x2x0,5 kat. 5E prowadzonym podtynkowo w osłonie z karbowanych rur PCV wraz z instalacją LAN. Zakończyć gniazdem RJ 45 lub RJ 12. Szczegóły rozwiązania znajdują się w projekcie wykonawczym. Instalację przyzywową wykonać w oparciu o system firmy ENSTO. Sygnalizator akustyczno-optyczny instalować na korytarzu, nad drzwiami wejściowymi do WC. W WC instalować przycisk cięgnowy na wysokości 2,3-2,4m. Długość linki cięgna dobrać tak by jego koniec zwisał swobodnie na wysokości ok. 5cm od posadzki. Przycisk-kasownik instalować w tym samym pomieszczeniu. Zasilacz ( transformator) instalować na korytarzu w pobliŝu pomieszczeń sanitarnych.

11 Połączenia wyrównawcze. Wykonać główną szynę wyrównawczą z taśmy stalowej, cynkowanej FeZn 30x4mm, do której naleŝy podłączyć: - punkt podziału przewodu PEN na N i PE w ZK i szynę PE w RG- - przyłącze wodne wykonane z rur przewodzących prąd elektryczny - przyłącze gazowe za zgodą właściciela sieci gazowej - urządzenia CO przewodzące prąd elektryczny - uziom instalacji odgromowej - inne obce części metalowe mogące znaleźć się pod napięciem Instalację wyrównawczą połączyć z uziomem otokowym instalacji odgromowej we wszystkich moŝliwych punktach. W pomieszczeniach kotłowni stosować lokalne, uziemione połączenia wyrównawcze. 13. Instalacja odgromowa Przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej w postaci zwodów poziomych niskich prowadzonych drutem FeZn o średnicy 8mm. Do zwodów podłączyć wszystkie przewodzące elementy znajdujące się nad dachem ( rynny, wyrzutnie wentylacji, łaty kominiarskie, drabinki przeciwśnieŝne itp.) stosując właściwe zaciski i uchwyty. Wszystkie nieprzewodzące elementy znajdujące się nad powierzchnią dachu np. kominy, wyposaŝyć w zwody niskie. Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn o średnicy 8mm. Do przewodów odprowadzających podłączyć metalowe rynny. Wykonać uziom w układzie A w postaci poziomego uziomu otokowego z taśmy stalowej ocynkowane FeZn 30x4 układanej na dnie wykopu o głębokości min. 0,6m w odległości nie mniej niŝ 1m od fundamentów budynku. W tym celu wykorzystać wykop powstały w czasie prowadzenia prac izolacyjnych fundamentów. Przewody uziemiające wyprowadzić z uziomu otokowego. Połączenia spawane i zabezpieczone antykorozyjnie. Instalacje odgromowe wykonać zgodnie z PN-IEC :2001 i PN-IEC :2001 oraz PN-IEC :2002r. 14. Oświetlenie zewnętrzne. Planuje się wykonanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego poprzez częściową przebudowę istniejących instalacji oświetleniowych, zewnętrznych połączonej z remontem pozostałych części. Ostatni słup ciągu oświetleniowego wyposaŝyć w uziom.

12 Ochrona od poraŝeń prądem elektrycznym. Planuje się wykonanie zasilania obiektu w układzie TN-C do ZK i w układzie TN-S dalej. W ZK+1P dokonać podziału przewodu PEN na PE i N. Punkt podziału uziemić poprzez przyłączenie do uziomu instalacji odgromowej i objąć połączeniem wyrównawczym poprzez przyłączenie do głównej szyny wyrównawczej. Jako dodatkową ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania realizowane z wykorzystaniem zabezpieczeń nadprądowych. Jako ochronę uzupełniającą zastosowano wyłączniki róŝnicowo-prądowe o czułości róŝnicowej 30mA i połączenia wyrównawcze. 16. Ochrona przeciw-przepięciowa Ochronę przeciwprzepięciową realizuje się przez zainstalowanie w rozdzielnicy głównej RG ograniczników klasy B+C typ DEHNventil. Ochronę klasy C zrealizowano poprzez zabudowanie w rozdzielnicach lokalnych ochronników DEHNguard TNS. 17. Wytyczne do planu BIOZ Projektant stwierdza, Ŝe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przed rozpoczęciem robót na kierowniku budowy spoczywa obowiązek opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. W zakresie robót elektrycznych istnieje zagroŝenie upadku z duŝej wysokości w czasie realizacji prac przy wykonaniu instalacji odgromowych. 18. Uwagi końcowe 1. Złącze kablowe wyposaŝyć we wkładki 63A gg. 2. Instalacje elektryczne wykonać z materiałów posiadających wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 3. Prawidłowość wykonania instalacji potwierdzić protokołami z wymaganych pomiarów i badań. 4. Prace instalacyjne wykonać moŝe pracownik posiadający wymagane kwalifikacje. 5. Prace wykonywane w pobliŝu urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem prowadzić w ścisłym porozumieniu i pod nadzorem właściciela tych urządzeń. projektant:

13

14

15

16 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ÓNE PROJEKT WYKONAWCZY Tytu : Schemat zasilania inwestor: Gmina Swiebodzice adres: obiekt: Spo eczne Centrum Rehabilitacji ul. Parkowa 4, wiebodzice AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW "a" s.c widnica pl. w. Ma gorzaty 1-2 tel II pi tro I pi tro YDY 5x16mm2 YDY 5x16mm2 R2 R1 R0 RS asystent projektanta: mgr in. Edward Kaspura in. Wac aw Bogdanowicz BRAN A ELEKTRYCZNA-projektant BRAN A ELEKTRYCZNA-sprawdzaj cy parter piwnice 63A gg wy.ppoz. wy.ppoz. PEN istniejace ZK+1P RG HDGs 3x1,5mm2 kwh PE HDGS 3x1,5mm2 YKY 5x16mm2 R01 RK RD YKY 5x16mm2 YKY 5x10mm2 YKY 5x10mm2 HDGS 3x1,5mm2 YKY 5x50mm2 projektowany IE17 RYS. NR DATA: istniej cy istniej cy

17 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ÓNE PROJEKT WYKONAWCZY Tytu : Rozdzielnica RG. Schemat ideowy cz.1 inwestor: Gmina Swiebodzice adres: obiekt: Spo eczne Centrum Rehabilitacji ul. Parkowa 4, wiebodzice AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW "a" s.c widnica pl. w. Ma gorzaty 1-2 tel L1, L2, L3, N L1, L2, L3, N DEHNventil DPX -I 160/125A MX F1 F1 R A F1 R A F1 R A F1 R A F1 R A R A L1, L2, L3, N do rys. nast pnego asystent projektanta: mgr in. Edward Kaspura in. Wac aw Bogdanowicz BRAN A ELEKTRYCZNA-projektant BRAN A ELEKTRYCZNA-sprawdzaj cy PE YKY 5x50mm2 z RG+!P HDGs 3x1,5mm2 ppo ppo RW YDY 5x10mm2 RD YDY 5x10mm2 RS YKY 5x16mm2 R-01 YDY 5x16mm2 YDY 5x16mm2 YDY 5x16mm2 R-2 R-1 TNS samoczynne wy czenie zasilania PE do rys. nast pnego DATA: RYS. NR IE18

18 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ÓNE PROJEKT WYKONAWCZY Tytu : Rozdzielnica RG. Schemat ideowy cz.2 inwestor: Gmina Swiebodzice adres: obiekt: Spo eczne Centrum Rehabilitacji ul. Parkowa 4, wiebodzice AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW "a" s.c widnica pl. w. Ma gorzaty 1-2 tel L1, L2, L3, N z rys. poprzedniego PE z rys. poprzedniego F12 F11 F13 F14 P A/30mA AC F15 F16 F21 F22 F23 F24 P A/30mA AC F25 F26 F27 PB 301 L1, L2, L3, N P A/30mA AC F30 F29 PB 301 F28 PB 301 PE asystent projektanta: IE19 RYS. NR BRAN A ELEKTRYCZNA-projektant BRAN A ELEKTRYCZNA-sprawdzaj cy mgr in. Edward Kaspura in. Wac aw Bogdanowicz DATA: Gniaz\da wtykowe pom.1/3, 1/4 i kl. sch.1/1 Gniazda wtykowe recepcja Gniazda wtykowe pom. 1/5 Gniazda wtykowe pom. 1/6 Gniazda wtykowe pom. 1/7 Gniazda wtykowe pom. 1/9 w. pom. 1/5 w. pom. 1/6 w. pom. 1/7 w. pom. 1/8 WC w. pom. 1/9 w. pom. 1/30 i wej cie TNS samoczynne wy czenie zasilania UWAGA. Oprawy z modu em awaryjnym i wentylatory w WC zasili przewodem YDY 4x1,5mm2 w. korytarza w. klatki schodowej w. ewakuacyjne w. korytarza 1/4

19 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ÓNE PROJEKT WYKONAWCZY Tytu : Rozdzielnica RS. Schemat ideowy inwestor: Gmina Swiebodzice adres: obiekt: Spo eczne Centrum Rehabilitacji ul. Parkowa 4, wiebodzice AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW "a" s.c widnica pl. w. Ma gorzaty 1-2 tel PE DEHNguard TNS HA 303 L1, L2, L3, N L1, L2, L3, N F12 F11 F13 P A/30mA AC F14 F15 F21 F22 F23 P A/30mA AC F24 F25 PE PE asystent projektanta: mgr in. Edward Kaspura in. Wac aw Bogdanowicz BRAN A ELEKTRYCZNA-projektant BRAN A ELEKTRYCZNA-sprawdzaj cy YDY 5x16mm2 Gniazda wtykowe pom.1/1 i 1/2 Gniazda wtykowe pom. 1/3 Gniazdo wtykowe pom. 1/4 Gniazda wtykowe pom. 1/7 Gniazda wtykowe pom. 1/6 w. pom. 1/2 i wej cie w. pom. 1/3 i 1/4 w. pom. 1/5 i 1/6 w. pom. 1/7 w. pom. 1/1 TNS samoczynne wy czenie zasilania IE23 RYS. NR DATA: UWAGA. Oprawy z modu em awaryjnym i wentylatory w WC zasili przewodem YDY 4x1,5mm2

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Stacja Diagnostyczna TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna Pracownia Projektowa EXPANS 18-400 ŁomŜa ul. Senatorska 8 tel. 216-67-48, EGZ. nr. autorska pracownia EXPANS ŁOMśA projektowa ul. Senatorska 8 tel. 086 216-67-48 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13

Baranów ul. Sportowa dz. nr 1071/1, 1076/3, 1077/1, 1078/13 Tytuł opracowania : PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ BUDYNKU SZATNI NA POTRZEBY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH Z BIEśNIĄ LEKKOATLETYCZNĄ ORLIK 2012 Adres inwestycji : Baranów ul. Sportowa

Bardziej szczegółowo

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, - 2-1. Podstawa opracowania. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - projekt techniczny branŝy budowlanej, - wizja lokalna i uzgodnienia - obowiązujące przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA ELEKTRYCZNA Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Stolcu INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Obiekt: PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH I SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

Moc zainstalowana [kw]

Moc zainstalowana [kw] 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części budynku Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach ul 1-go Maja 1 69-100

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW. II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW. II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO IV.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGÓLNYCH IV.4. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. - Schemat zasilania rys 1. - Projekt instalacji gn. wtykowych rzut piwnic rys 3. - Projekt instalacji gn. wtykowych rzut parteru rys 5

SPIS TREŚCI. - Schemat zasilania rys 1. - Projekt instalacji gn. wtykowych rzut piwnic rys 3. - Projekt instalacji gn. wtykowych rzut parteru rys 5 1 SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa 2. Opis techniczny 3. Obliczenia 4. Zestawienie materiałów 5. Rysunki: - Schemat zasilania rys 1 - Projekt instalacji oświetlenia rzut piwnic rys 2 - Projekt instalacji

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA W PRZEWORSKU C Z W A R T Y W Y M I A R s. c. Biuro: ul. Ratuszowa 11, pok. 616, 03-450 Warszawa NIP 1132630230, REGON 140545515, tel.0608501727 0 501 372 666, 0 504 812 858, tel./fax. (022) 8700293 mail: 44.wymiar@gmail.com,

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW, UL. UŁANÓW 9 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

INWESTOR : ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW, UL. UŁANÓW 9 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH TEMAT : ŚWIETLICA MULTIFUNKCYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 W RAMACH PROJEKTU BUDśETU OBYWATELSKIEGO Z 2015 I 2016 R. ADRES: 30-243 KRAKÓW, UL. KSIĘCIA JÓZEFA 337 INWESTOR : ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY 31-450

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK.

obudowie o IP 65. Wyłącznik opisać za pomocą tabliczki - wyłącznik przeciwpożarowy. 6. Instalacja w kotłowni Tablica kotłowni TK. SPIS TREŚCI 1. Spis treści. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia techniczne. 4. Rysunki: E1. Rzut kotłowni instalacja elektryczna. E2. Rzut dachu - instalacja odgromowa. E3. Technologia kotłowni instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 9 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO. 2) ZEWNĘTRZNY ODCINEK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

Obiekt : Budynek socjalny Lokalizacja : Przy boisku KS Soła Temat : Projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych

Obiekt : Budynek socjalny Lokalizacja : Przy boisku KS Soła Temat : Projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych Obiekt : Budynek socjalny Lokalizacja : Przy boisku KS Soła Temat : Projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych S P I S T R E Ś C I I. Część opisowa 1. Część ogólna 2. Opis techniczny 3. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna Obiekt: Kotłownia na paliwo gazowe LPG w budynku szkoły w m. Płocicz Adres: Płocicz, Gm. Kamień Krajeński dz. nr 182, 183 Temat: Instalacja elektryczna

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki :

Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Rysunki : Część elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki : RZUT PRZYZIEMIA Instalacja oświetlenia Rys. P-347/IE/E-1 RZUT PRZYZIEMIA Instalacja gniazd wtykowych Rys. P-347/IE/E-2 RZUT FUNDAMENTÓW

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Skórzewie

Przedszkole w Skórzewie Projekt Wykonawczy Instalacji elektrycznych zewnętrznych Przedszkola w Skórzewie Przedszkole w Skórzewie Skórzewo ul. Kolejowa Gmina Dopiewo PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH. Kruszwica ORLIK Szkoła Podstawowa nr 2. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH. Kruszwica ORLIK Szkoła Podstawowa nr 2. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH Kruszwica ORLIK 2012 Szkoła Podstawowa nr 2 88-150 Kruszwica, ul. Mickiewicza 11 BRANśA ELEKTRYCZNA ADAPTACJA 1. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej

PROJEKT BUDOWLANY. : Projekt instalacji elektrycznej Arch. Beata Domińczyk- Łyśniewska 45-052 Opole ul. Oleska 10/7 te. 0/774546321, 0/601476576 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Projekt przebudowy pomieszczeń piwnicznych istniejącego budynku zlokalizowanego w

Bardziej szczegółowo

GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom

GETRONIK Dariusz Gierszewski Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax ; kom GETRONIK Dariusz Gierszewski 10-335 Olsztyn ul.reymonta 39/4 tel./fax 89 526-63-64; kom.605-566-465 e-mail: getronik@onet.eu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa i remont części biurowej w budynku magazynowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej egz. nr 1 instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej nr działek 186/3, 34/35, 188/4, 188/2, 188/5 obręb -01231 INWESTOR: Gdańska Galeria Miejska ul. Piwna 27/29 80-831 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZAKRES PROJEKTU: Instalacja elektryczna. NAZWA OBIEKTU, ADRES BUDOWY: KOTŁOWNIA W BUDYNKU DOM NAUCZYCIELA 06-500 Mława, ul Wyspiańskiego 6 INWESTOR: STAROSTA POWIATU MŁAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. LOKALIZACJA: ul. Harcerska Piastów

PROJEKT BUDOWLANY. LOKALIZACJA: ul. Harcerska Piastów marzec 2012 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI III PIĘTRA W BUDYNKU TECHNOLOGICZNO-BIUROWYM ODDZIAŁU ELASTOMERÓW I TECHNOLOGII GUMY W PIASTOWIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE LOKALIZACJA: ul. Harcerska

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU

PROJEKT WYKONAWCZY. REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PROJEKT WYKONAWCZY REMONT MODERNIZACYJNY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SANIATARNYM I SZATNIĄ Obiekt : BUDYNEK FILII DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WAŁBRZYCHU PRZY UL. KOMBATANTÓW 20

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Strona tytułowa. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia. 4. Zestawienie materiałów. 5. Rysunki: - Schemat tablicy T-6 rys.

SPIS TREŚCI. 1. Strona tytułowa. 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia. 4. Zestawienie materiałów. 5. Rysunki: - Schemat tablicy T-6 rys. 1 SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa 2. Opis techniczny. 3. Obliczenia. 4. Zestawienie materiałów. 5. Rysunki: - Schemat tablicy T-6 rys.1 - Projekt zasilania tablicy T-6 - fragment rzutu piętra rys.2 - Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy rozdziału energii 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny rozdziału i układu zasilania budynku 2. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 3. Schemat ideowy tablic lokali mieszkalnych TM

Bardziej szczegółowo

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ

ZSE 350/1/2010 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W REMONTOWANYCH SALACH LEKCYJNYCH 31, 32, 33, 34 W BUDYNKU ZSE W OLSZTYNIE, UL. BAŁTYCKA 37 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Zmiana sposobu użytkowania budynku egz.4 TYTUŁ PROJEKTU BRANŻA STADIUM Instalacja elektryczna w budynku ( zmiana sposobu użytkowania) w m. Wrocki, dz. nr 455/3, gm. Golub-Dobrzyń ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo