mercor dla hoteli Systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mercor dla hoteli Systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych"

Transkrypt

1 Mercor SA ul. Grzegorza z Sanoka Gdaƒsk tel. (+48 58) fax (+48 58) Opracowanie materiału: mgr in. arch. Marta Klimas mgr in. Ewa Krajnik- uk mgr in. Tomasz Zajàczkowski Konsultacja: st. bryg. Lucjan Myrda mercor dla hoteli Systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych

2 MERCOR SPRZEDAJEMY EZPIECZEŃSTWO Mercor SA, firma z dwudziestoletnià tradycjà, jest najwi kszym w Polsce i jednym z najwi kszych w Europie dostawców biernych systemów zabezpieczeƒ przeciwpo arowych. Produkowane przez nas: oddzielenia przeciwpo arowe: drzwi i bramy przeciwpo arowe, Êcianki i przeszklenia przeciwpo arowe, systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji po arowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych znajdujà zastosowanie w wielu obiektach u ytecznoêci publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Wiemy, jak kompleksowo sprostaç oczekiwaniom osób, które, przebywajàc poza domem, chcà nadal czuç si bezpiecznie oraz mieç pewnoêç, e w przypadku po aru b dà mogły uniknàç zagro enia. Nasze doêwiadczenie i wyspecjalizowanà kadr doceniło mi dzy innymi szerokie grono firm budowlanych oraz właêcicieli hoteli, powierzajàc nam wykonanie systemów biernych zabezpieczeƒ przeciwpo arowych w swoich obiektach. Produkty Mercoru charakteryzujà si funkcjonalnoêcià i estetykà na najwy szym poziomie, a przede wszystkim spełniajà rygorystyczne wymogi bezpieczeƒstwa, co zostało potwierdzone licznymi badaniami, testami oraz uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami właêciwych instytutów badawczych w Polsce i w innych krajach Europy. Oferowane przez nas systemy słu à zatrzymaniu po aru w okreêlonej strefie, ułatwiajà ewakuacj i akcj gaêniczà, obni ajà temperatur powietrza i dymu, słu à do wentylacji, a wi c w efekcie zapobiegajà rozprzestrzenianiu si po aru w budynku. Odpowiednio zaprojektowane, zainstalowane i serwisowane dajà gwarancj niezawodnego działania. Decydujàc si na wykorzystanie systemów Mercoru przy projektowaniu i wyposa aniu hoteli, wybierajà Paƒstwo bezpieczeƒstwo. 2

3 Niezale nie od powodu pobytu w hotelu odpoczynek, delegacja, długa podró ka dy goêç ma wobec tego miejsca podobne oczekiwania: bezpieczeƒstwo, spokój, przyjazna atmosfera. Aby sprostaç tym wymaganiom, właêciciele obiektów muszà zadbaç nie tylko o dobrà obsług, ale równie o wyposa enie hoteli w ró nego typu zabezpieczenia, aby zminimalizowaç mo liwoêç wystàpienia ewentualnych awarii, wypadków czy po arów. Rodzaj, liczb i rozmieszczenie systemów zabezpieczeƒ regulujà odpowiednie przepisy, których nale y bezwzgl dnie przestrzegaç. GoÊcie hotelowi cz sto nie zdajà sobie sprawy z faktu, e w ich najbli szym otoczeniu znajduje si tak wiele elementów zabezpieczeƒ, gdy sà one dyskretnie rozlokowane w całym budynku. Doskonale komponujà si ze stylistykà hotelu, a przy tym spełniajà swoje funkcje, jak np. drzwi do hotelowych pokoi, które stanowià równie barier przed po arem. Folder MERCOR DLA HOTELI został stworzony głównie dla przedstawicieli bran y architektonicznej oraz hotelarskiej. Mamy nadziej, e zawarte w nim informacje ułatwià Paƒstwu prac, a proponowane rozwiàzania zwrócà uwag na elementy istotne dla prawidłowego projektowania i funkcjonowania obiektów hotelowych. Lokalizujàc hotel, pami taj o: zachowaniu jego minimalnej odległoêci od innych budynków, aby nie był zagro ony po arem z sàsiedztwa, doprowadzeniu do niego drogi po arowej jedynie bardzo małe hotele, niedysponujàce salami np. restauracyjnymi, konferencyjnymi dla ponad 50 osób, nie muszà mieç drogi po arowej, zapewnieniu w pobli u budynku hotelu wody w hydrantach lub zbiorniku przeciwpo arowym dla stra y po arnej do ewentualnego gaszenia po aru, podzieleniu budynku na strefy po arowe, aby ewentualny po ar, a w jego nast pstwie dym, nie stworzył zagro enia w całym obiekcie. Elementy budowlane na granicach stref po arowych muszà mieç najwi kszà odpornoêç ogniowà przewidzianà dla danego typu i klasy obiektu. Informacje ogólne Projektujàc warunki do ewakuacji, pami taj o: zapewnieniu odpowiedniej liczby i szerokoêci wyjêç ewakuacyjnych umo liwiajàcych szybkie i bezpieczne opuszczenie zagro onego miejsca, zachowaniu nieprzekraczalnych długoêci przejêç i dojêç ewakuacyjnych kryterium długoêci dojêcia ewakuacyjnego jest bardzo rygorystyczne przy jednym kierunku dojêcia liczonego od drzwi pokoju do drzwi wyjêciowych na zewnàtrz budynku lub do drzwi przeciwpo arowych wydzielonej i oddymianej klatki schodowej długoêç ta nie mo e przekroczyç 10 m, mo liwoêci skrócenia dojêç ewakuacyjnych poprzez zastosowanie przeciwpo arowej obudowy klatek schodowych wyposa onych w drzwi przeciwpo arowe i system usuwania dymu lub system zapobiegajàcy ich zadymieniu, zamontowaniu przeciwpo arowych drzwi o klasie odpornoêci ogniowej co najmniej EI 0 do wszystkich pomieszczeƒ, za wyjàtkiem higieniczno-sanitarnych, w hotelach wy szych ni 12 m. Projektujàc, budujàc, eksploatujàc hotel, pami taj, e: hotel to budynek zamieszkania zbiorowego przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w którym goêcie powinni czuç si bezpiecznie, nawet je eli powstanie w nim po ar, bezpieczeƒstwo po arowe to jedno z podstawowych wymagaƒ okreêlonych w Dyrektywie Unii Europejskiej i w Prawie udowlanym, przepisy dotyczàce bezpieczeƒstwa po arowego: techniczno-budowlane wydawane sà w oparciu o prawo budowlane, przeciwpo arowe wydawane sà na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpo arowej. 4 5

4 Kiedy wybucha po ar, ludzie chcà jak najszybciej wydostaç si z zagro onego budynku. W hotelu, nie znajàc na pami ç rozkładu pomieszczeƒ, szukajà najbli szego wyjêcia ewakuacyjnego w panice, wêród dymu i ognia. Dlatego w tego typu budynkach stosuje si dodatkowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych, montuje si specjalne drzwi przeciwpo arowe, które otwierajà si w odpowiednià stron pod naporem ludzi. W pokojach i na korytarzach rozwiesza si plany ewakuacyjne, ułatwiajàce szybkie opuszczenie hotelu w sytuacji zagro enia. JAK DZIAŁAJĄ DRZWI EWAKUACYJNE? Drzwi ewakuacyjne najcz Êciej rozpoznajemy po zamontowanych zamiast zwykłych klamek dêwigniach antypanicznych lub listwach, które pod naciskiem uciekajàcych ludzi uwalniajà zamek i otwierajà przegrod. Czasami wystarczy zamontowanie tylko zamka o funkcji antypanicznej. Dobór odpowiednich okuç przy takich drzwiach podpowiadajà warunki techniczne, jakim powinien odpowiadaç ka dy budynek. Okiem architekta: Na rynku dost pnych jest wiele rodzajów okuç przeznaczonych do drzwi ewakuacyjnych. Wykonane z ró nych materiałów mogà byç ozdobà, ciekawym detalem. Estetyka i prostota drzwi ewakuacyjnych powodujà, e potencjalny u ytkownik nie ma nawet ÊwiadomoÊci, jak wiele funkcji potrafià one spełniaç. Plan ewakuacji Pami taj o Instrukcji ezpieczeƒstwa Po arowego ka dy hotel powinien posiadaç dobrze opracowanà Instrukcj ezpieczeƒstwa Po arowego regulujàcà w konkretnym obiekcie zadania i obowiàzki personelu w zakresie ochrony przeciwpo arowej. 6 7

5 Zgodnie z przepisami ka dy budynek powy ej 12 m wysokoêci powinien byç wyposa ony w system ochrony po arowej pionowych dróg ewakuacji klatek schodowych. Jednym ze sposobów na skuteczne zapewnienie tej ochrony, a mówiàc precyzyjniej na niedopuszczenie do pojawienia si dymu w klatce, jest zastosowanie systemu nadciênienia. Najcz Êciej proponowane przez nas rozwiàzanie polega na umieszczeniu w dolnej cz Êci klatki schodowej wentylatora nawiewnego, np. mcr CJHCH, w górnej natomiast klapy upustowej, np. mcr PL1, która utrzymuje odpowiednià, wymaganà normà PN-EN ró nic ciênieƒ. Poprawnà i niezawodnà prac systemu zapewnia specjalizowana centrala mcr OMEGA, do której podłàczone sà poszczególne elementy wykonawcze. Tym sposobem, niezale nie od kondygnacji, na której pojawił si po ar, w chronionej klatce schodowej uzyskujemy stref wolnà od dymu, do czego przyczyniajà si równie odpowiednie drzwi przeciwpo arowe. Mechanicznà wentylacj po arowà najcz Êciej stosujemy w obiektach wysokich i wysokoêciowych. Jej głównym zadaniem jest skuteczne usuni cie dymu i niedopuszczenie do zadymienia poziomych dróg ewakuacyjnych. Wentylacja ułatwia równie prowadzenie akcji ratowniczej, umo liwia sprawnà ewakuacj, obni a temperatur warstwy dymu oraz utrudnia rozprzestrzenianie si ognia. Na system wentylacji po arowej składajà si urzàdzenia do odprowadzania ciepła i dymu, urzàdzenia doprowadzajàce powietrze zewn trzne oraz elementy ograniczajàce rozprzestrzenianie si dymu i zapobiegajàce opadaniu schłodzonego dymu. W ofercie Mercoru znajdujà si urzàdzenia zarówno do wentylacji mechanicznej (klapy ppo. mcr FID S, mcr FID PRO, mcr WIP, mcr DOR; wentylatory napowietrzajàce i oddymiajàce mcr THT, mcr CJTHT, mcr HCT; klapy nadciênieniowo-upustowe mcr PL1; centrale zasilajàco-sterujàce mcr Omega), jak i grawitacyjnej (klapy dymowe i okna oddymiajàce). Wentylacja Projektujàc hotel, pami taj, aby: zabezpieczyç przed zadymieniem klatki schodowe w budynkach o wysokoêci powy ej 12 m, zabezpieczyç przed zadymieniem klatki schodowe w hotelach, w których długoêç dojêcia ewakuacyjnego nalicza si tylko do drzwi klatki schodowej, zabezpieczyç przed zadymieniem pomieszczenia podziemnych kondygnacji hotelu, w których przewiduje si przebywanie ponad 100 osób oraz drogi ewakuacyjne z tych pomieszczeƒ. 8 9

6 Głównym zadaniem drzwi przeciwpo arowych jest zamkni cie otworów w Êcianie oddzielenia przeciwpo arowego, a wi c takie drzwi podczas po aru muszà pozostaç zamkni te, bez wzgl du na to, jak sà u ytkowane na co dzieƒ. Zastosowanie ró nych materiałów, kolorów oraz przeszkleƒ ze szkła ognioodpornego pozwala na stworzenie wielu wariantów drzwi, których jakoêç i estetyka zdecydowanie odbiega od poziomu zwykłych przegród technicznych, z jakimi jeszcze do niedawna kojarzono drzwi przeciwpo arowe. Warto wspomnieç, e produkowane sà tak e drewniane drzwi o odpornoêci ogniowej, a taki typ oddzieleƒ znajduje szerokie zastosowanie zwłaszcza w hotelach. Drzwi przeciwpo arowe rozpoznajemy po odpowiedniej gruboêci (w zale noêci od wymaganej klasy odpornoêci ogniowej skrzydło mo e mieç gruboêç dochodzàcà nawet do 54 mm), tabliczce znamionowej na bocznej kraw dzi skrzydła od strony zawiasów, jak równie po uszczelkach p czniejàcych, które pod wpływem wysokiej temperatury uszczelniajà przestrzeƒ mi dzy skrzydłem a oêcie nicà. Okiem architekta: Uwzgl dniajàc w projekcie Êcianki przeszklone, warto pami taç, e wyst pujà one równie w odpornoêci ogniowej EI 120, zachowujàc w pełni walory estetyczne. Pomimo wielowarstwowej budowy szyby, a co za tym idzie jej gruboêci ok. 5 cm, nie zniekształca ona obrazu i nie ogranicza dost pu Êwiatła. Mercor ma w swojej ofercie szeroki asortyment drzwi przeciwpo arowych, zarówno stalowych typu mcr Alpe, jak i drewnianych typu mcr Drew Plus. Mo liwoêç łàczenia ró nych materiałów i wzorów pozwala nam na zaprojektowanie drzwi dostosowanych do funkcji oraz stylistyki konkretnego obiektu. Drzwi przeciwpo arowe 10 11

7 Aby hotelowi goêcie czuli si dobrze, nale y im zapewniç nie tylko bezpieczeƒstwo, ale równie komfort wypoczynku wynikajàcy z ciszy. Drzwi mcr Drew Akustik, dzi ki odpowiedniej budowie skrzydła wypełnieniu z płyt wiórowych i korka, odpowiedniej gruboêci oraz uszczelnieniu progu za pomocà listew samoopadajàcych, zapewniajà izolacyjnoêç akustycznà na poziomie 4 d oraz odpornoêç ogniowà EI 0. Drewno jest materiałem bardzo wdzi cznym. Łàczàc ró ne jego odmiany, mo emy stworzyç drzwi o niepowtarzalnym wzorze, dopasowane charakterem do stylu wn trza. Szeroka paleta fornirów, laminatów, farb oraz okuç pozwala zaspokoiç nawet najbardziej wymagajàce gusta. 12 1

8 N W budynkach jednokondygnacyjnych oraz na ostatnich kondygnacjach budynków wielokondygnacyjnych najcz Êciej stosuje si system oddymiania grawitacyjnego, którego głównym elementem sà klapy oddymiajàce. System ten wykorzystuje si równie na klatkach schodowych lub w atriach hotelowych, gdzie mo e byç realizowany za pomocà okien oddymiajàcych lub otwieranych kwater w Êwietliku dachowym. W ka dym przypadku urzàdzenia uruchamiane sà przez elementy wykrywcze w postaci czujek, przycisków oddymiania podłàczonych do centrali oddymiania mcr 9705 lub przez sygnał z systemu SAP i przewa nie sà sterowane elektrycznie. Istotnà zaletà stosowania oddymiania grawitacyjnego jest mo liwoêç dodatkowego doêwietlenia wn trz, gdy pokrycie klapy mo e byç wykonane z płyty poliw glanowej lub jako kopułka akrylowa. Pami tajmy, e w zale noêci od kàta spadku dachu mo liwe jest zastosowanie ró nych rozwiàzaƒ. W przypadku dachów płaskich lub z niewielkim spadkiem lepiej sprawdzà si klapy i pasma Êwietlne mcr Prolight. Gdy budynek zwieƒczony jest stromym dachem, warto rozpatrzyç okienny system oddymiania mcr OSO. Okiem architekta: Projektujàc systemy oddymiania w obiektach hotelowych, warto pami taç o wizualnej stronie wybranych urzàdzeƒ. JeÊli zdecydujemy si np. na klap oddymiajàcà z dodatkowym wyposa eniem w postaci dyszy kierujàcej (która powi ksza nam powierzchni czynnà danej klapy), warto pomyêleç równie o zaprojektowaniu sufitu podwieszanego, w który t dysz wkomponujemy. Nie zapominajmy o mo liwoêci doboru kolorystyki dla widocznych elementów klapy. D1 D1 Oddymianie grawitacyjne P6 P6 P8 P8 9x16,66x 9x16,66x 9x16,66x 9x16,66x 9x16,66x 9x16,66x 14x18,46x 14x18,46x 14x18,46x 14x18,46x 10x16,75x 10x16,75x U NG 10x16,75x 10x16,75x N G 9x16,94x 9x16,94x P8 P8 U 9x16,94x 9x16,94x N G 9x16.11x 9x16.11x N U 9x16.11x 9x16.11x Projektujàc hotel, pami taj, e: ze wzgl du na swoje przeznaczenie i sposób u ytkowania budynek hotelowy nale y do kategorii zagro enia ludzi ZL V, wymagania przeciwpo arowe obiektu zale à głównie od tego, do jakiej grupy wysokoêci został on zakwalifikowany (niski N do 12 m, Êredniowysoki SW powy ej 12 m do 25 m, wysoki W powy ej 25 m do 55 m, wysokoêciowy WW powy ej 55 m)

9 Wi kszoêç nowo projektowanych budynków, w tym równie hoteli, uwzgl dnia gara e podziemne. Przepisy wymagajà od projektantów dzielenia ich na strefy po arowe o odpowiednich parametrach. rama przesuwna mcr TL w odpornoêci EI 60 lub EI 120 stanowi jeden z wariantów zamkni cia du ych otworów w Êcianach oddzielenia przeciwpo arowego. Dost pna jest w kilku typach: jako jedno- i dwuskrzydłowa oraz jako brama teleskopowa. Jest wystarczajàco wàska, aby dobrze wkomponowaç si w niewielkà przestrzeƒ pomi dzy miejscem parkingowym a Êcianà oddzielenia po arowego. W miejscach, w których nie mamy dostatecznej przestrzeni na u ycie bramy przesuwnej, mo emy zastosowaç bram rolowanà mcr Rollfire. Zasada działania mcr TL oraz mcr Rollfire jest identyczna. ramy podczas normalnej eksploatacji obiektów znajdujà si w pozycji otwartej, nie utrudniajàc komunikacji mi dzy strefami. W momencie alarmu zamykajà si, oddzielajàc tym samym miejsce obj te po arem od pozostałej cz Êci budynku. Przy wydzielaniu stref bramami przeciwpo arowymi trzeba zwróciç uwag na to, aby nie przecinały one projektowanej drogi ewakuacyjnej. Je eli tak si zdarzy, mo emy niektóre bramy wyposa yç w dodatkowe drzwi ewakuacyjne, w innych przypadkach drzwi takie mo na zamontowaç w Êcianie obok bramy. ramy przeciwpo arowe 16 17

10 W czasie po aru, oprócz ognia i bardzo wysokiej temperatury, szczególnie niebezpieczny dla ycia ludzkiego jest powstajàcy dym. Jako produkt spalania jest on przyczynà zatruç i zaczadzeƒ, a tak e ogranicza widocznoêç podczas ewakuacji. Aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu si dymu w obiekcie, nale y zastosowaç odpowiedni system wentylacji oddymiajàcej. Równie istotne jest zapewnienie ciàgłoêci dostaw energii i sygnału podczas po aru, gdy nawet najlepiej zaprojektowane, nowoczesne urzàdzenia słu àce ochronie przeciwpo arowej nie spełnià swojego zadania, je eli przewody i kable stosowane do ich zasilania i sterowania nie b dà odpowiednio zabezpieczone na wypadek pojawienia si ognia. Proponowane przez Mercor systemy oparte na płytach ogniochronnych umo liwiajà budow samonoênych kanałów wentylacyjnych i oddymiajàcych w klasach odpornoêci ogniowej od EIS 0 do EIS 120, jak równie budow ogniochronnych obudów tras kablowych zapewniajàcych zachowanie ciàgłoêci dostaw energii i sygnału w warunkach po aru standardowego do 120 minut. Wa nym aspektem, na który nale y zwróciç uwag w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa u ytkownikom budynków, jest zachowanie odpowiedniej odpornoêci elementów konstrukcyjnych budowli. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych o klasach odpornoêci od R 0 do R 240 mo na wykonaç podobnie jak samonoêne kanały wentylacyjne z płyt ogniochronnych lub zastosowaç systemy natryskowe takie jak np. oferowany przez nas mcr Isoverm HCT. Niezaprzeczalnà zaletà systemów natryskowych jest mo liwoêç ich stosowania do podnoszenia odpornoêci ogniowej istniejàcych elementów elbetowych, takich jak stropy czy słupy, co wykonuje si cz sto przy modernizacjach i rewitalizacjach obiektów budowlanych. W celu zabezpieczenia znajdujàcych si wewnàtrz budynków elementów drewnianych oraz drewnopochodnych przed działaniem ognia proponujemy wykorzystaç zestaw farb p czniejàcych Pyroplast HW. Zabezpieczone w systemie Pyroplast HW drewniane elementy wykoƒczeniowe lub konstrukcyjne obiektów, takie jak: słupy, belki, krokwie, panele Êcienne i sufitowe, boazerie, ozdobne belkowania, trale, wbudowane meble itp., sà klasyfikowane jako trudno zapalne wg normy PN--074:1996, a pod wzgl dem rozprzestrzeniania ognia jako elementy NRO, a wi c nierozprzestrzeniajàce ognia. Zabezpieczenia konstrukcji Pami taj, e: w budowie hoteli mogà byç wykorzystane tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu, czyli oznakowane znakami lub z wystawionymi przez producenta deklaracjami zgodnoêci. 18 Projektujàc hotel, pami taj, e: pomieszczenia techniczne powinny byç wydzielone po arowo odpornymi na działanie ognia Êcianami, stropami, drzwiami, uszczelnieniami przepustów instalacyjnych aby ewentualny po ar w cz Êci technicznej nie zagroził goêciom hotelowym, elementy konstrukcyjne budynku hotelu powinny mieç zapewnione wymagane klasy odpornoêci ogniowej, aby po ar nie spowodował w krótkim czasie utraty ich noênoêci, szczelnoêci ogniowej lub izolacyjnoêci ogniowej, wymagana klasa odpornoêci ogniowej to czas, w którym elementy budowlane zachowujà swoje cechy w warunkach po aru i zale y od kategorii odpornoêci po arowej budynku hotelu, odpornoêç po arowa budowli zale y od zakwalifikowania budynku do grupy wysokoêci. 19

11 WYRANE OIEKTY REFERENCYJNE: ryza Jurata Goł biewski Mikołajki Senator Katowice Grand Hotel Sopot Grand Hotel Warszawa Hotel 500 Zegrze Campanile Łódê City ydgoszcz Etap Warszawa Etap Katowice Haffner Sopot Hilton Warszawa Maribor Zakopane Mercure Heweliusz Gdaƒsk Mercure Zakopane Qubus Kielce Radisson SAS Szczecin Rezydent Gdaƒsk Sheraton Sopot Wolne Miasto Gdaƒsk Monopol Katowice Hyatt Regency Warszawa Westin Warszawa Holiday Inn Kraków Amber Kraków Novotel Gdaƒsk Europort Praga Mandarin Praga Carlton ratysława Le Palais Praga Four Seasons Praga Marriott Praga 20 21

12 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z PRZEPISÓW PPOŻ. DOTYCZĄCE OIEKTÓW HOTELOWYCH UDYNEK ZAMIESZKANIA ZIOROWEGO udynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególnoêci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzie owe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu Êledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a tak e budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególnoêci dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. UDYNEK UŻYTECZNOŚCI PULICZNEJ udynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoêci, kultury, kultu religijnego, oêwiaty, szkolnictwa wy szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasa erów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym Êródlàdowym, Êwiadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodost pny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym tak e budynek biurowy i socjalny. KONDYGNACJA Pozioma nadziemna lub podziemna cz Êç budynku, zawarta mi dzy górnà powierzchnià stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górnà powierzchnià stropu lub stropodachu znajdujàcego si nad tà cz Êcià, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz pozioma cz Êç budynku stanowiàca przestrzeƒ na urzàdzenia techniczne, majàca wysokoêç w Êwietle nie mniej ni 2,0 m, z wyjàtkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dêwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa. KONDYGNACJA NADZIEMNA Kondygnacja, której górna powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje si w poziomie lub powy ej poziomu projektowanego lub urzàdzonego terenu, a tak e ka da sytuowana nad nià kondygnacja. KONDYGNACJA PODZIEMNA Kondygnacja, której wi cej ni połowa wysokoêci w Êwietle, ze wszystkich stron budynku, znajduje si poni ej poziomu przylegajàcego do niego, projektowanego lub urzàdzonego terenu, a tak e ka da sytuowana pod nià kondygnacja. ANTRESOLA Górna cz Êç kondygnacji lub pomieszczenia znajdujàca si nad przedzielajàcym je stropem poêrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkni ta przegrodami budowlanymi od strony wn trza, z którego jest wydzielona. W budynkach ZL IV i ZL V klasa odpornoêci ogniowej przegród wewn trznych oddzielajàcych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkaƒ i samodzielnych pomieszczeƒ mieszkalnych, z zastrze eniem 216 ust. 1, powinna wynosiç co najmniej: 1) dla Êcian w budynku: a) niskim i Êredniowysokim - E I 0, b) wysokim i wysokoêciowym - E I 60, 2) dla stropów w budynku zawierajàcym 2 mieszkania - R E I 0. W budynkach ZL III, ZL IV i ZL V poddasze u ytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno byç oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornoêci ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 0, 2) w budynku Êredniowysokim i wysokim - E I 60. Dopuszcza si powi kszenie powierzchni stref po arowych, z wyjàtkiem stref po arowych w budynkach wysokich (W) i wysokoêciowych (WW), pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urzàdzeƒ gaêniczych tryskaczowych - o 100%, 2) samoczynnych urzàdzeƒ oddymiajàcych uruchamianych za pomocà systemu wykrywania dymu - o 100%. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ UDYNKU elementów oddzielenia przeciwpo arowego Êcian i stropów, z wyjàtkiem stropów w ZL stropów w ZL KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczania wysokoêci) DOPUSZCZALNA POWIERZCHNIA STREFY POŻAROWEJ W M 2 niskim (N) Êredniowysokim (SW) wysokim i wysokoêciowym (SW) ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V ZL II Przy jednoczesnym stosowaniu urzàdzeƒ gaêniczych tryskaczowych i samoczynnych urzàdzeƒ oddymiajàcych dopuszcza si powi kszenie powierzchni stref po arowych o 200%. Ze strefy po arowej ZL II o powierzchni przekraczajàcej 750 m² w budynku wielokondygnacyjnym powinna byç zapewniona mo liwoêç ewakuacji ludzi do innej strefy po arowej na tej samej kondygnacji. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ drzwi przeciwpo arowych lub innych zamkni ç przeciwpo arowych drzwi z przedsionka przeciwpo arowego na korytarz i do pomieszczenia na klatk schodowà*) WysokoÊç budynku mierzy si od poziomu terenu przy najni ej poło onym wejêciu do budynku lub jego cz Êci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bàdê najwy ej poło onej kraw dzi stropodachu nad najwy szà kondygnacjà u ytkowà, łàcznie z gruboêcià izolacji cieplnej i warstwy jà osłaniajàcej, albo do najwy ej poło onej górnej powierzchni innego przekrycia. W celu okreêlenia wymagaƒ technicznych i u ytkowych wprowadza si nast pujàcy podział budynków na grupy wysokoêci: niskie (N) - do 12 m włàcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokoêci do 4 kondygnacji nadziemnych włàcznie, Êredniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włàcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokoêci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włàcznie, wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włàcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokoêci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włàcznie, wysokoêciowe (WW) - powy ej 55 m nad poziomem terenu. W budynku u ytecznoêci publicznej drzwi wewn trzne, z wyjàtkiem drzwi do pomieszczeƒ technicznych i gospodarczych, powinny mieç co najmniej szerokoêç 0,9 m i wysokoêç 2 m w Êwietle oêcie nicy. udynki oraz cz Êci budynków, stanowiàce odr bne strefy po arowe, okreêlane jako ZL, zalicza si do jednej lub do wi cej ni jedna spoêród nast pujàcych kategorii zagro enia ludzi: KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ UDYNKU główna konstrukcja noêna 1) ZL I - zawierajàce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nieb dàcych ich stałymi u ytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do u ytku ludzi o ograniczonej zdolnoêci poruszania si, 2) ZL II - przeznaczone przede wszystkim do u ytku ludzi o ograniczonej zdolnoêci poruszania si, takie jak szpitale, łobki, przedszkola, domy dla osób starszych, ) ZL III - u ytecznoêci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II, 4) ZL IV - mieszkalne, 5) ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. UDYNEK NISKI (N) ŚREDNIOWYSOKI (SW) WYSOKI (W) WYSOKOŚCIOWY (WW) KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW UDYNKU konstrukcja dachu strop 1 ) 1 Êciana zewn trzna 1 ), 2 ) ZL I 2 A Êciana wewn trzna 1 ) ZL II A przekrycie dachu ) A C D E R 240 R 120 R 60 R 0 R 0 R 0 R 15 R E I 120 R E I 60 R E I 60 R E I 0 E I 120 E I 60 E I 0 E I 0 E I 60 E I 0 4 ) E I 15 4 ) E 0 E 0 E 15 ZL III 4 C A ZL IV 5 D C Oznaczenia w tabeli: ZL V 6 C A R - noênoêç ogniowa (w minutach), okreêlona zgodnie z Polskà Normà dotyczàcà zasad ustalania klas odpornoêci ogniowej elementów budynku E - szczelnoêç ogniowa (w minutach), okreêlona jw. I - izolacyjnoêç ogniowa (w minutach), okreêlona jw. - nie stawia si wymagaƒ A R E I 240 R E I 120 E I 120 E I 60 E 60 i C R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 0 E 0 D i E R E I 60 R E I 0 E I 0 E I 15 W Êcianie oddzielenia przeciwpo arowego dopuszcza si wypełnienie otworów materiałem przepuszczajàcym Êwiatło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, je eli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni Êciany, przy czym klasa odpornoêci ogniowej wypełnieƒ nie powinna byç ni sza ni : DROGI EWAKUACYJNE KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYPEŁNIENIA OTWORU W ŚCIANIE wymagana klasa odpornoêci ogniowej Êciany oddzielenia przeciwpo arowego b dàcej obudowà drogi ewakuacyjnej E innej R E I 240 E I 120 E 120 R E I 120 E I 60 E 60 R E I 60 E I 0 E 0 Z pomieszczeƒ przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byç zapewniona mo liwoêç ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnàtrz budynku lub do sàsiedniej strefy po arowej, bezpoêrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Ze strefy po arowej powinno byç wyjêcie bezpoêrednio na zewnàtrz budynku lub przez innà stref po arowà. WyjÊcia z pomieszczeƒ na drogi ewakuacyjne powinny byç zamykane drzwiami. Drzwi stanowiàce wyjêcie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wi cej ni 50 osób powinny otwieraç si na zewnàtrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków. SzerokoÊç przejêcia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrze eniem pomieszczeƒ, w których miejsca do siedzenia sà ustawione w rz dach, nale y obliczaç proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono słu y, przyjmujàc co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej ni 0,9 m, a w przypadku przejêcia słu àcego do ewakuacji do osób - nie mniej ni 0,8 m. Zabrania si stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi stanowiàce wyjêcie ewakuacyjne z pomieszczenia, w którym mo e przebywaç jednoczeênie wi cej ni 00 osób oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny byç wyposa one w urzàdzenia przeciwpaniczne. W budynku wysokim (W) i wysokoêciowym (WW) powinny byç co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeƒ przedsionkiem przeciwpo arowym, odpowiadajàcym wymaganiom 22 warunków technicznych. Dopuszcza si dodatkowe pionowe drogi komunikacji ogólnej, niespełniajàce tych wymagaƒ, je eli łàczà one kondygnacje w obr bie jednej strefy po arowej. GARAŻE PODZIEMNE Powierzchnia strefy po arowej w gara u zamkni tym nie powinna przekraczaç: 1) w gara u nadziemnym m², 2) w gara u podziemnym m². Na ka dej kondygnacji gara u, której powierzchnia przekracza m², powinny znajdowaç si co najmniej dwa wyjêcia ewakuacyjne, przy czym jednym z tych wyjêç mo e byç wjazd lub wyjazd. DługoÊç przejêcia do wyjêcia ewakuacyjnego nie mo e przekraczaç: 1) w gara u zamkni tym - 40 m, 2) w gara u otwartym - 60 m. WyjÊcie ewakuacyjne powinno byç dost pne tak e w przypadku zamkni cia bram mi dzy strefami po arowymi. Połàczenie gara u z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpo arowego zamykanego drzwiami o klasie odpornoêci ogniowej co najmniej E I Nie wymaga si zastosowania przedsionka, o którym mowa w ust. 1, przed dêwigiem oddzielonym od gara u drzwiami o klasie odpornoêci ogniowej co najmniej E I Materiały opracowane na podstawie rozporzàdzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (aktualizacja z dnia 27 maja 2004) 2

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni

Ochrona serwerowni. po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK. Ochrona serwerowni Ochrona serwerowni po pierwsze nie szkodziç Norbert BARTKOWIAK Hipokrates sformu owa przysi g sk adanà do dziê przez adeptów sztuki lekarskiej, której zasadniczym przes aniem jest Primum non nocere. Po

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym) Dz. U. Nr 75, poz. 690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (z komentarzem tematycznym)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO

FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA POZAJELITOWEGO POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE SEKCJA YWIENIA DO I POZAJELITOWEGO 2009 FARMACEUTYCZNE STANDARDY SPORZÑDZANIA MIESZANIN DO YWIENIA

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo