mercor dla hoteli Systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mercor dla hoteli Systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych"

Transkrypt

1 Mercor SA ul. Grzegorza z Sanoka Gdaƒsk tel. (+48 58) fax (+48 58) Opracowanie materiału: mgr in. arch. Marta Klimas mgr in. Ewa Krajnik- uk mgr in. Tomasz Zajàczkowski Konsultacja: st. bryg. Lucjan Myrda mercor dla hoteli Systemy zabezpieczeƒ przeciwpo arowych

2 MERCOR SPRZEDAJEMY EZPIECZEŃSTWO Mercor SA, firma z dwudziestoletnià tradycjà, jest najwi kszym w Polsce i jednym z najwi kszych w Europie dostawców biernych systemów zabezpieczeƒ przeciwpo arowych. Produkowane przez nas: oddzielenia przeciwpo arowe: drzwi i bramy przeciwpo arowe, Êcianki i przeszklenia przeciwpo arowe, systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji po arowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych znajdujà zastosowanie w wielu obiektach u ytecznoêci publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Wiemy, jak kompleksowo sprostaç oczekiwaniom osób, które, przebywajàc poza domem, chcà nadal czuç si bezpiecznie oraz mieç pewnoêç, e w przypadku po aru b dà mogły uniknàç zagro enia. Nasze doêwiadczenie i wyspecjalizowanà kadr doceniło mi dzy innymi szerokie grono firm budowlanych oraz właêcicieli hoteli, powierzajàc nam wykonanie systemów biernych zabezpieczeƒ przeciwpo arowych w swoich obiektach. Produkty Mercoru charakteryzujà si funkcjonalnoêcià i estetykà na najwy szym poziomie, a przede wszystkim spełniajà rygorystyczne wymogi bezpieczeƒstwa, co zostało potwierdzone licznymi badaniami, testami oraz uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami właêciwych instytutów badawczych w Polsce i w innych krajach Europy. Oferowane przez nas systemy słu à zatrzymaniu po aru w okreêlonej strefie, ułatwiajà ewakuacj i akcj gaêniczà, obni ajà temperatur powietrza i dymu, słu à do wentylacji, a wi c w efekcie zapobiegajà rozprzestrzenianiu si po aru w budynku. Odpowiednio zaprojektowane, zainstalowane i serwisowane dajà gwarancj niezawodnego działania. Decydujàc si na wykorzystanie systemów Mercoru przy projektowaniu i wyposa aniu hoteli, wybierajà Paƒstwo bezpieczeƒstwo. 2

3 Niezale nie od powodu pobytu w hotelu odpoczynek, delegacja, długa podró ka dy goêç ma wobec tego miejsca podobne oczekiwania: bezpieczeƒstwo, spokój, przyjazna atmosfera. Aby sprostaç tym wymaganiom, właêciciele obiektów muszà zadbaç nie tylko o dobrà obsług, ale równie o wyposa enie hoteli w ró nego typu zabezpieczenia, aby zminimalizowaç mo liwoêç wystàpienia ewentualnych awarii, wypadków czy po arów. Rodzaj, liczb i rozmieszczenie systemów zabezpieczeƒ regulujà odpowiednie przepisy, których nale y bezwzgl dnie przestrzegaç. GoÊcie hotelowi cz sto nie zdajà sobie sprawy z faktu, e w ich najbli szym otoczeniu znajduje si tak wiele elementów zabezpieczeƒ, gdy sà one dyskretnie rozlokowane w całym budynku. Doskonale komponujà si ze stylistykà hotelu, a przy tym spełniajà swoje funkcje, jak np. drzwi do hotelowych pokoi, które stanowià równie barier przed po arem. Folder MERCOR DLA HOTELI został stworzony głównie dla przedstawicieli bran y architektonicznej oraz hotelarskiej. Mamy nadziej, e zawarte w nim informacje ułatwià Paƒstwu prac, a proponowane rozwiàzania zwrócà uwag na elementy istotne dla prawidłowego projektowania i funkcjonowania obiektów hotelowych. Lokalizujàc hotel, pami taj o: zachowaniu jego minimalnej odległoêci od innych budynków, aby nie był zagro ony po arem z sàsiedztwa, doprowadzeniu do niego drogi po arowej jedynie bardzo małe hotele, niedysponujàce salami np. restauracyjnymi, konferencyjnymi dla ponad 50 osób, nie muszà mieç drogi po arowej, zapewnieniu w pobli u budynku hotelu wody w hydrantach lub zbiorniku przeciwpo arowym dla stra y po arnej do ewentualnego gaszenia po aru, podzieleniu budynku na strefy po arowe, aby ewentualny po ar, a w jego nast pstwie dym, nie stworzył zagro enia w całym obiekcie. Elementy budowlane na granicach stref po arowych muszà mieç najwi kszà odpornoêç ogniowà przewidzianà dla danego typu i klasy obiektu. Informacje ogólne Projektujàc warunki do ewakuacji, pami taj o: zapewnieniu odpowiedniej liczby i szerokoêci wyjêç ewakuacyjnych umo liwiajàcych szybkie i bezpieczne opuszczenie zagro onego miejsca, zachowaniu nieprzekraczalnych długoêci przejêç i dojêç ewakuacyjnych kryterium długoêci dojêcia ewakuacyjnego jest bardzo rygorystyczne przy jednym kierunku dojêcia liczonego od drzwi pokoju do drzwi wyjêciowych na zewnàtrz budynku lub do drzwi przeciwpo arowych wydzielonej i oddymianej klatki schodowej długoêç ta nie mo e przekroczyç 10 m, mo liwoêci skrócenia dojêç ewakuacyjnych poprzez zastosowanie przeciwpo arowej obudowy klatek schodowych wyposa onych w drzwi przeciwpo arowe i system usuwania dymu lub system zapobiegajàcy ich zadymieniu, zamontowaniu przeciwpo arowych drzwi o klasie odpornoêci ogniowej co najmniej EI 0 do wszystkich pomieszczeƒ, za wyjàtkiem higieniczno-sanitarnych, w hotelach wy szych ni 12 m. Projektujàc, budujàc, eksploatujàc hotel, pami taj, e: hotel to budynek zamieszkania zbiorowego przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w którym goêcie powinni czuç si bezpiecznie, nawet je eli powstanie w nim po ar, bezpieczeƒstwo po arowe to jedno z podstawowych wymagaƒ okreêlonych w Dyrektywie Unii Europejskiej i w Prawie udowlanym, przepisy dotyczàce bezpieczeƒstwa po arowego: techniczno-budowlane wydawane sà w oparciu o prawo budowlane, przeciwpo arowe wydawane sà na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpo arowej. 4 5

4 Kiedy wybucha po ar, ludzie chcà jak najszybciej wydostaç si z zagro onego budynku. W hotelu, nie znajàc na pami ç rozkładu pomieszczeƒ, szukajà najbli szego wyjêcia ewakuacyjnego w panice, wêród dymu i ognia. Dlatego w tego typu budynkach stosuje si dodatkowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych, montuje si specjalne drzwi przeciwpo arowe, które otwierajà si w odpowiednià stron pod naporem ludzi. W pokojach i na korytarzach rozwiesza si plany ewakuacyjne, ułatwiajàce szybkie opuszczenie hotelu w sytuacji zagro enia. JAK DZIAŁAJĄ DRZWI EWAKUACYJNE? Drzwi ewakuacyjne najcz Êciej rozpoznajemy po zamontowanych zamiast zwykłych klamek dêwigniach antypanicznych lub listwach, które pod naciskiem uciekajàcych ludzi uwalniajà zamek i otwierajà przegrod. Czasami wystarczy zamontowanie tylko zamka o funkcji antypanicznej. Dobór odpowiednich okuç przy takich drzwiach podpowiadajà warunki techniczne, jakim powinien odpowiadaç ka dy budynek. Okiem architekta: Na rynku dost pnych jest wiele rodzajów okuç przeznaczonych do drzwi ewakuacyjnych. Wykonane z ró nych materiałów mogà byç ozdobà, ciekawym detalem. Estetyka i prostota drzwi ewakuacyjnych powodujà, e potencjalny u ytkownik nie ma nawet ÊwiadomoÊci, jak wiele funkcji potrafià one spełniaç. Plan ewakuacji Pami taj o Instrukcji ezpieczeƒstwa Po arowego ka dy hotel powinien posiadaç dobrze opracowanà Instrukcj ezpieczeƒstwa Po arowego regulujàcà w konkretnym obiekcie zadania i obowiàzki personelu w zakresie ochrony przeciwpo arowej. 6 7

5 Zgodnie z przepisami ka dy budynek powy ej 12 m wysokoêci powinien byç wyposa ony w system ochrony po arowej pionowych dróg ewakuacji klatek schodowych. Jednym ze sposobów na skuteczne zapewnienie tej ochrony, a mówiàc precyzyjniej na niedopuszczenie do pojawienia si dymu w klatce, jest zastosowanie systemu nadciênienia. Najcz Êciej proponowane przez nas rozwiàzanie polega na umieszczeniu w dolnej cz Êci klatki schodowej wentylatora nawiewnego, np. mcr CJHCH, w górnej natomiast klapy upustowej, np. mcr PL1, która utrzymuje odpowiednià, wymaganà normà PN-EN ró nic ciênieƒ. Poprawnà i niezawodnà prac systemu zapewnia specjalizowana centrala mcr OMEGA, do której podłàczone sà poszczególne elementy wykonawcze. Tym sposobem, niezale nie od kondygnacji, na której pojawił si po ar, w chronionej klatce schodowej uzyskujemy stref wolnà od dymu, do czego przyczyniajà si równie odpowiednie drzwi przeciwpo arowe. Mechanicznà wentylacj po arowà najcz Êciej stosujemy w obiektach wysokich i wysokoêciowych. Jej głównym zadaniem jest skuteczne usuni cie dymu i niedopuszczenie do zadymienia poziomych dróg ewakuacyjnych. Wentylacja ułatwia równie prowadzenie akcji ratowniczej, umo liwia sprawnà ewakuacj, obni a temperatur warstwy dymu oraz utrudnia rozprzestrzenianie si ognia. Na system wentylacji po arowej składajà si urzàdzenia do odprowadzania ciepła i dymu, urzàdzenia doprowadzajàce powietrze zewn trzne oraz elementy ograniczajàce rozprzestrzenianie si dymu i zapobiegajàce opadaniu schłodzonego dymu. W ofercie Mercoru znajdujà si urzàdzenia zarówno do wentylacji mechanicznej (klapy ppo. mcr FID S, mcr FID PRO, mcr WIP, mcr DOR; wentylatory napowietrzajàce i oddymiajàce mcr THT, mcr CJTHT, mcr HCT; klapy nadciênieniowo-upustowe mcr PL1; centrale zasilajàco-sterujàce mcr Omega), jak i grawitacyjnej (klapy dymowe i okna oddymiajàce). Wentylacja Projektujàc hotel, pami taj, aby: zabezpieczyç przed zadymieniem klatki schodowe w budynkach o wysokoêci powy ej 12 m, zabezpieczyç przed zadymieniem klatki schodowe w hotelach, w których długoêç dojêcia ewakuacyjnego nalicza si tylko do drzwi klatki schodowej, zabezpieczyç przed zadymieniem pomieszczenia podziemnych kondygnacji hotelu, w których przewiduje si przebywanie ponad 100 osób oraz drogi ewakuacyjne z tych pomieszczeƒ. 8 9

6 Głównym zadaniem drzwi przeciwpo arowych jest zamkni cie otworów w Êcianie oddzielenia przeciwpo arowego, a wi c takie drzwi podczas po aru muszà pozostaç zamkni te, bez wzgl du na to, jak sà u ytkowane na co dzieƒ. Zastosowanie ró nych materiałów, kolorów oraz przeszkleƒ ze szkła ognioodpornego pozwala na stworzenie wielu wariantów drzwi, których jakoêç i estetyka zdecydowanie odbiega od poziomu zwykłych przegród technicznych, z jakimi jeszcze do niedawna kojarzono drzwi przeciwpo arowe. Warto wspomnieç, e produkowane sà tak e drewniane drzwi o odpornoêci ogniowej, a taki typ oddzieleƒ znajduje szerokie zastosowanie zwłaszcza w hotelach. Drzwi przeciwpo arowe rozpoznajemy po odpowiedniej gruboêci (w zale noêci od wymaganej klasy odpornoêci ogniowej skrzydło mo e mieç gruboêç dochodzàcà nawet do 54 mm), tabliczce znamionowej na bocznej kraw dzi skrzydła od strony zawiasów, jak równie po uszczelkach p czniejàcych, które pod wpływem wysokiej temperatury uszczelniajà przestrzeƒ mi dzy skrzydłem a oêcie nicà. Okiem architekta: Uwzgl dniajàc w projekcie Êcianki przeszklone, warto pami taç, e wyst pujà one równie w odpornoêci ogniowej EI 120, zachowujàc w pełni walory estetyczne. Pomimo wielowarstwowej budowy szyby, a co za tym idzie jej gruboêci ok. 5 cm, nie zniekształca ona obrazu i nie ogranicza dost pu Êwiatła. Mercor ma w swojej ofercie szeroki asortyment drzwi przeciwpo arowych, zarówno stalowych typu mcr Alpe, jak i drewnianych typu mcr Drew Plus. Mo liwoêç łàczenia ró nych materiałów i wzorów pozwala nam na zaprojektowanie drzwi dostosowanych do funkcji oraz stylistyki konkretnego obiektu. Drzwi przeciwpo arowe 10 11

7 Aby hotelowi goêcie czuli si dobrze, nale y im zapewniç nie tylko bezpieczeƒstwo, ale równie komfort wypoczynku wynikajàcy z ciszy. Drzwi mcr Drew Akustik, dzi ki odpowiedniej budowie skrzydła wypełnieniu z płyt wiórowych i korka, odpowiedniej gruboêci oraz uszczelnieniu progu za pomocà listew samoopadajàcych, zapewniajà izolacyjnoêç akustycznà na poziomie 4 d oraz odpornoêç ogniowà EI 0. Drewno jest materiałem bardzo wdzi cznym. Łàczàc ró ne jego odmiany, mo emy stworzyç drzwi o niepowtarzalnym wzorze, dopasowane charakterem do stylu wn trza. Szeroka paleta fornirów, laminatów, farb oraz okuç pozwala zaspokoiç nawet najbardziej wymagajàce gusta. 12 1

8 N W budynkach jednokondygnacyjnych oraz na ostatnich kondygnacjach budynków wielokondygnacyjnych najcz Êciej stosuje si system oddymiania grawitacyjnego, którego głównym elementem sà klapy oddymiajàce. System ten wykorzystuje si równie na klatkach schodowych lub w atriach hotelowych, gdzie mo e byç realizowany za pomocà okien oddymiajàcych lub otwieranych kwater w Êwietliku dachowym. W ka dym przypadku urzàdzenia uruchamiane sà przez elementy wykrywcze w postaci czujek, przycisków oddymiania podłàczonych do centrali oddymiania mcr 9705 lub przez sygnał z systemu SAP i przewa nie sà sterowane elektrycznie. Istotnà zaletà stosowania oddymiania grawitacyjnego jest mo liwoêç dodatkowego doêwietlenia wn trz, gdy pokrycie klapy mo e byç wykonane z płyty poliw glanowej lub jako kopułka akrylowa. Pami tajmy, e w zale noêci od kàta spadku dachu mo liwe jest zastosowanie ró nych rozwiàzaƒ. W przypadku dachów płaskich lub z niewielkim spadkiem lepiej sprawdzà si klapy i pasma Êwietlne mcr Prolight. Gdy budynek zwieƒczony jest stromym dachem, warto rozpatrzyç okienny system oddymiania mcr OSO. Okiem architekta: Projektujàc systemy oddymiania w obiektach hotelowych, warto pami taç o wizualnej stronie wybranych urzàdzeƒ. JeÊli zdecydujemy si np. na klap oddymiajàcà z dodatkowym wyposa eniem w postaci dyszy kierujàcej (która powi ksza nam powierzchni czynnà danej klapy), warto pomyêleç równie o zaprojektowaniu sufitu podwieszanego, w który t dysz wkomponujemy. Nie zapominajmy o mo liwoêci doboru kolorystyki dla widocznych elementów klapy. D1 D1 Oddymianie grawitacyjne P6 P6 P8 P8 9x16,66x 9x16,66x 9x16,66x 9x16,66x 9x16,66x 9x16,66x 14x18,46x 14x18,46x 14x18,46x 14x18,46x 10x16,75x 10x16,75x U NG 10x16,75x 10x16,75x N G 9x16,94x 9x16,94x P8 P8 U 9x16,94x 9x16,94x N G 9x16.11x 9x16.11x N U 9x16.11x 9x16.11x Projektujàc hotel, pami taj, e: ze wzgl du na swoje przeznaczenie i sposób u ytkowania budynek hotelowy nale y do kategorii zagro enia ludzi ZL V, wymagania przeciwpo arowe obiektu zale à głównie od tego, do jakiej grupy wysokoêci został on zakwalifikowany (niski N do 12 m, Êredniowysoki SW powy ej 12 m do 25 m, wysoki W powy ej 25 m do 55 m, wysokoêciowy WW powy ej 55 m)

9 Wi kszoêç nowo projektowanych budynków, w tym równie hoteli, uwzgl dnia gara e podziemne. Przepisy wymagajà od projektantów dzielenia ich na strefy po arowe o odpowiednich parametrach. rama przesuwna mcr TL w odpornoêci EI 60 lub EI 120 stanowi jeden z wariantów zamkni cia du ych otworów w Êcianach oddzielenia przeciwpo arowego. Dost pna jest w kilku typach: jako jedno- i dwuskrzydłowa oraz jako brama teleskopowa. Jest wystarczajàco wàska, aby dobrze wkomponowaç si w niewielkà przestrzeƒ pomi dzy miejscem parkingowym a Êcianà oddzielenia po arowego. W miejscach, w których nie mamy dostatecznej przestrzeni na u ycie bramy przesuwnej, mo emy zastosowaç bram rolowanà mcr Rollfire. Zasada działania mcr TL oraz mcr Rollfire jest identyczna. ramy podczas normalnej eksploatacji obiektów znajdujà si w pozycji otwartej, nie utrudniajàc komunikacji mi dzy strefami. W momencie alarmu zamykajà si, oddzielajàc tym samym miejsce obj te po arem od pozostałej cz Êci budynku. Przy wydzielaniu stref bramami przeciwpo arowymi trzeba zwróciç uwag na to, aby nie przecinały one projektowanej drogi ewakuacyjnej. Je eli tak si zdarzy, mo emy niektóre bramy wyposa yç w dodatkowe drzwi ewakuacyjne, w innych przypadkach drzwi takie mo na zamontowaç w Êcianie obok bramy. ramy przeciwpo arowe 16 17

10 W czasie po aru, oprócz ognia i bardzo wysokiej temperatury, szczególnie niebezpieczny dla ycia ludzkiego jest powstajàcy dym. Jako produkt spalania jest on przyczynà zatruç i zaczadzeƒ, a tak e ogranicza widocznoêç podczas ewakuacji. Aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu si dymu w obiekcie, nale y zastosowaç odpowiedni system wentylacji oddymiajàcej. Równie istotne jest zapewnienie ciàgłoêci dostaw energii i sygnału podczas po aru, gdy nawet najlepiej zaprojektowane, nowoczesne urzàdzenia słu àce ochronie przeciwpo arowej nie spełnià swojego zadania, je eli przewody i kable stosowane do ich zasilania i sterowania nie b dà odpowiednio zabezpieczone na wypadek pojawienia si ognia. Proponowane przez Mercor systemy oparte na płytach ogniochronnych umo liwiajà budow samonoênych kanałów wentylacyjnych i oddymiajàcych w klasach odpornoêci ogniowej od EIS 0 do EIS 120, jak równie budow ogniochronnych obudów tras kablowych zapewniajàcych zachowanie ciàgłoêci dostaw energii i sygnału w warunkach po aru standardowego do 120 minut. Wa nym aspektem, na który nale y zwróciç uwag w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa u ytkownikom budynków, jest zachowanie odpowiedniej odpornoêci elementów konstrukcyjnych budowli. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych o klasach odpornoêci od R 0 do R 240 mo na wykonaç podobnie jak samonoêne kanały wentylacyjne z płyt ogniochronnych lub zastosowaç systemy natryskowe takie jak np. oferowany przez nas mcr Isoverm HCT. Niezaprzeczalnà zaletà systemów natryskowych jest mo liwoêç ich stosowania do podnoszenia odpornoêci ogniowej istniejàcych elementów elbetowych, takich jak stropy czy słupy, co wykonuje si cz sto przy modernizacjach i rewitalizacjach obiektów budowlanych. W celu zabezpieczenia znajdujàcych si wewnàtrz budynków elementów drewnianych oraz drewnopochodnych przed działaniem ognia proponujemy wykorzystaç zestaw farb p czniejàcych Pyroplast HW. Zabezpieczone w systemie Pyroplast HW drewniane elementy wykoƒczeniowe lub konstrukcyjne obiektów, takie jak: słupy, belki, krokwie, panele Êcienne i sufitowe, boazerie, ozdobne belkowania, trale, wbudowane meble itp., sà klasyfikowane jako trudno zapalne wg normy PN--074:1996, a pod wzgl dem rozprzestrzeniania ognia jako elementy NRO, a wi c nierozprzestrzeniajàce ognia. Zabezpieczenia konstrukcji Pami taj, e: w budowie hoteli mogà byç wykorzystane tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu, czyli oznakowane znakami lub z wystawionymi przez producenta deklaracjami zgodnoêci. 18 Projektujàc hotel, pami taj, e: pomieszczenia techniczne powinny byç wydzielone po arowo odpornymi na działanie ognia Êcianami, stropami, drzwiami, uszczelnieniami przepustów instalacyjnych aby ewentualny po ar w cz Êci technicznej nie zagroził goêciom hotelowym, elementy konstrukcyjne budynku hotelu powinny mieç zapewnione wymagane klasy odpornoêci ogniowej, aby po ar nie spowodował w krótkim czasie utraty ich noênoêci, szczelnoêci ogniowej lub izolacyjnoêci ogniowej, wymagana klasa odpornoêci ogniowej to czas, w którym elementy budowlane zachowujà swoje cechy w warunkach po aru i zale y od kategorii odpornoêci po arowej budynku hotelu, odpornoêç po arowa budowli zale y od zakwalifikowania budynku do grupy wysokoêci. 19

11 WYRANE OIEKTY REFERENCYJNE: ryza Jurata Goł biewski Mikołajki Senator Katowice Grand Hotel Sopot Grand Hotel Warszawa Hotel 500 Zegrze Campanile Łódê City ydgoszcz Etap Warszawa Etap Katowice Haffner Sopot Hilton Warszawa Maribor Zakopane Mercure Heweliusz Gdaƒsk Mercure Zakopane Qubus Kielce Radisson SAS Szczecin Rezydent Gdaƒsk Sheraton Sopot Wolne Miasto Gdaƒsk Monopol Katowice Hyatt Regency Warszawa Westin Warszawa Holiday Inn Kraków Amber Kraków Novotel Gdaƒsk Europort Praga Mandarin Praga Carlton ratysława Le Palais Praga Four Seasons Praga Marriott Praga 20 21

12 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z PRZEPISÓW PPOŻ. DOTYCZĄCE OIEKTÓW HOTELOWYCH UDYNEK ZAMIESZKANIA ZIOROWEGO udynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególnoêci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzie owe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu Êledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a tak e budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególnoêci dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. UDYNEK UŻYTECZNOŚCI PULICZNEJ udynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoêci, kultury, kultu religijnego, oêwiaty, szkolnictwa wy szego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasa erów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym Êródlàdowym, Êwiadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodost pny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym tak e budynek biurowy i socjalny. KONDYGNACJA Pozioma nadziemna lub podziemna cz Êç budynku, zawarta mi dzy górnà powierzchnià stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górnà powierzchnià stropu lub stropodachu znajdujàcego si nad tà cz Êcià, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz pozioma cz Êç budynku stanowiàca przestrzeƒ na urzàdzenia techniczne, majàca wysokoêç w Êwietle nie mniej ni 2,0 m, z wyjàtkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dêwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa. KONDYGNACJA NADZIEMNA Kondygnacja, której górna powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje si w poziomie lub powy ej poziomu projektowanego lub urzàdzonego terenu, a tak e ka da sytuowana nad nià kondygnacja. KONDYGNACJA PODZIEMNA Kondygnacja, której wi cej ni połowa wysokoêci w Êwietle, ze wszystkich stron budynku, znajduje si poni ej poziomu przylegajàcego do niego, projektowanego lub urzàdzonego terenu, a tak e ka da sytuowana pod nià kondygnacja. ANTRESOLA Górna cz Êç kondygnacji lub pomieszczenia znajdujàca si nad przedzielajàcym je stropem poêrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkni ta przegrodami budowlanymi od strony wn trza, z którego jest wydzielona. W budynkach ZL IV i ZL V klasa odpornoêci ogniowej przegród wewn trznych oddzielajàcych mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkaƒ i samodzielnych pomieszczeƒ mieszkalnych, z zastrze eniem 216 ust. 1, powinna wynosiç co najmniej: 1) dla Êcian w budynku: a) niskim i Êredniowysokim - E I 0, b) wysokim i wysokoêciowym - E I 60, 2) dla stropów w budynku zawierajàcym 2 mieszkania - R E I 0. W budynkach ZL III, ZL IV i ZL V poddasze u ytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno byç oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornoêci ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 0, 2) w budynku Êredniowysokim i wysokim - E I 60. Dopuszcza si powi kszenie powierzchni stref po arowych, z wyjàtkiem stref po arowych w budynkach wysokich (W) i wysokoêciowych (WW), pod warunkiem zastosowania: 1) stałych urzàdzeƒ gaêniczych tryskaczowych - o 100%, 2) samoczynnych urzàdzeƒ oddymiajàcych uruchamianych za pomocà systemu wykrywania dymu - o 100%. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ UDYNKU elementów oddzielenia przeciwpo arowego Êcian i stropów, z wyjàtkiem stropów w ZL stropów w ZL KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczania wysokoêci) DOPUSZCZALNA POWIERZCHNIA STREFY POŻAROWEJ W M 2 niskim (N) Êredniowysokim (SW) wysokim i wysokoêciowym (SW) ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V ZL II Przy jednoczesnym stosowaniu urzàdzeƒ gaêniczych tryskaczowych i samoczynnych urzàdzeƒ oddymiajàcych dopuszcza si powi kszenie powierzchni stref po arowych o 200%. Ze strefy po arowej ZL II o powierzchni przekraczajàcej 750 m² w budynku wielokondygnacyjnym powinna byç zapewniona mo liwoêç ewakuacji ludzi do innej strefy po arowej na tej samej kondygnacji. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ drzwi przeciwpo arowych lub innych zamkni ç przeciwpo arowych drzwi z przedsionka przeciwpo arowego na korytarz i do pomieszczenia na klatk schodowà*) WysokoÊç budynku mierzy si od poziomu terenu przy najni ej poło onym wejêciu do budynku lub jego cz Êci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu bàdê najwy ej poło onej kraw dzi stropodachu nad najwy szà kondygnacjà u ytkowà, łàcznie z gruboêcià izolacji cieplnej i warstwy jà osłaniajàcej, albo do najwy ej poło onej górnej powierzchni innego przekrycia. W celu okreêlenia wymagaƒ technicznych i u ytkowych wprowadza si nast pujàcy podział budynków na grupy wysokoêci: niskie (N) - do 12 m włàcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokoêci do 4 kondygnacji nadziemnych włàcznie, Êredniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włàcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokoêci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włàcznie, wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włàcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokoêci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włàcznie, wysokoêciowe (WW) - powy ej 55 m nad poziomem terenu. W budynku u ytecznoêci publicznej drzwi wewn trzne, z wyjàtkiem drzwi do pomieszczeƒ technicznych i gospodarczych, powinny mieç co najmniej szerokoêç 0,9 m i wysokoêç 2 m w Êwietle oêcie nicy. udynki oraz cz Êci budynków, stanowiàce odr bne strefy po arowe, okreêlane jako ZL, zalicza si do jednej lub do wi cej ni jedna spoêród nast pujàcych kategorii zagro enia ludzi: KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ UDYNKU główna konstrukcja noêna 1) ZL I - zawierajàce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nieb dàcych ich stałymi u ytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do u ytku ludzi o ograniczonej zdolnoêci poruszania si, 2) ZL II - przeznaczone przede wszystkim do u ytku ludzi o ograniczonej zdolnoêci poruszania si, takie jak szpitale, łobki, przedszkola, domy dla osób starszych, ) ZL III - u ytecznoêci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II, 4) ZL IV - mieszkalne, 5) ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. UDYNEK NISKI (N) ŚREDNIOWYSOKI (SW) WYSOKI (W) WYSOKOŚCIOWY (WW) KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW UDYNKU konstrukcja dachu strop 1 ) 1 Êciana zewn trzna 1 ), 2 ) ZL I 2 A Êciana wewn trzna 1 ) ZL II A przekrycie dachu ) A C D E R 240 R 120 R 60 R 0 R 0 R 0 R 15 R E I 120 R E I 60 R E I 60 R E I 0 E I 120 E I 60 E I 0 E I 0 E I 60 E I 0 4 ) E I 15 4 ) E 0 E 0 E 15 ZL III 4 C A ZL IV 5 D C Oznaczenia w tabeli: ZL V 6 C A R - noênoêç ogniowa (w minutach), okreêlona zgodnie z Polskà Normà dotyczàcà zasad ustalania klas odpornoêci ogniowej elementów budynku E - szczelnoêç ogniowa (w minutach), okreêlona jw. I - izolacyjnoêç ogniowa (w minutach), okreêlona jw. - nie stawia si wymagaƒ A R E I 240 R E I 120 E I 120 E I 60 E 60 i C R E I 120 R E I 60 E I 60 E I 0 E 0 D i E R E I 60 R E I 0 E I 0 E I 15 W Êcianie oddzielenia przeciwpo arowego dopuszcza si wypełnienie otworów materiałem przepuszczajàcym Êwiatło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, je eli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni Êciany, przy czym klasa odpornoêci ogniowej wypełnieƒ nie powinna byç ni sza ni : DROGI EWAKUACYJNE KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYPEŁNIENIA OTWORU W ŚCIANIE wymagana klasa odpornoêci ogniowej Êciany oddzielenia przeciwpo arowego b dàcej obudowà drogi ewakuacyjnej E innej R E I 240 E I 120 E 120 R E I 120 E I 60 E 60 R E I 60 E I 0 E 0 Z pomieszczeƒ przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byç zapewniona mo liwoêç ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnàtrz budynku lub do sàsiedniej strefy po arowej, bezpoêrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Ze strefy po arowej powinno byç wyjêcie bezpoêrednio na zewnàtrz budynku lub przez innà stref po arowà. WyjÊcia z pomieszczeƒ na drogi ewakuacyjne powinny byç zamykane drzwiami. Drzwi stanowiàce wyjêcie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wi cej ni 50 osób powinny otwieraç si na zewnàtrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytków. SzerokoÊç przejêcia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrze eniem pomieszczeƒ, w których miejsca do siedzenia sà ustawione w rz dach, nale y obliczaç proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono słu y, przyjmujàc co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej ni 0,9 m, a w przypadku przejêcia słu àcego do ewakuacji do osób - nie mniej ni 0,8 m. Zabrania si stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi stanowiàce wyjêcie ewakuacyjne z pomieszczenia, w którym mo e przebywaç jednoczeênie wi cej ni 00 osób oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny byç wyposa one w urzàdzenia przeciwpaniczne. W budynku wysokim (W) i wysokoêciowym (WW) powinny byç co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeƒ przedsionkiem przeciwpo arowym, odpowiadajàcym wymaganiom 22 warunków technicznych. Dopuszcza si dodatkowe pionowe drogi komunikacji ogólnej, niespełniajàce tych wymagaƒ, je eli łàczà one kondygnacje w obr bie jednej strefy po arowej. GARAŻE PODZIEMNE Powierzchnia strefy po arowej w gara u zamkni tym nie powinna przekraczaç: 1) w gara u nadziemnym m², 2) w gara u podziemnym m². Na ka dej kondygnacji gara u, której powierzchnia przekracza m², powinny znajdowaç si co najmniej dwa wyjêcia ewakuacyjne, przy czym jednym z tych wyjêç mo e byç wjazd lub wyjazd. DługoÊç przejêcia do wyjêcia ewakuacyjnego nie mo e przekraczaç: 1) w gara u zamkni tym - 40 m, 2) w gara u otwartym - 60 m. WyjÊcie ewakuacyjne powinno byç dost pne tak e w przypadku zamkni cia bram mi dzy strefami po arowymi. Połàczenie gara u z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpo arowego zamykanego drzwiami o klasie odpornoêci ogniowej co najmniej E I Nie wymaga si zastosowania przedsionka, o którym mowa w ust. 1, przed dêwigiem oddzielonym od gara u drzwiami o klasie odpornoêci ogniowej co najmniej E I Materiały opracowane na podstawie rozporzàdzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (aktualizacja z dnia 27 maja 2004) 2

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego

remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego DOÂWIETLENIE Zamiana starych, sp kanych szyb zbrojonych na znacznie l ejsze płyty z poliw glanu komorowego podwy sza bezpieczeƒstwo oraz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Ochrona przeciwpożarowa. 1. powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. - powierzchnia użytkowa : 1672,65 m 2, - wysokość liczona od najniżej

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ EGZ. - nr 1 PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ Zabudowa przeciwpożarowa klatki schodowej w budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.... Temat opracowania Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Wentylacja Pożarowa Oddymianie

Wentylacja Pożarowa Oddymianie Nakładem Wydawnictw Naukowo-Technicnzych wydana została nowa pozycja dedykowana dla studentów i osób zajmujących się systemami wentylacji ppoż "Wentylacja Pożarowa Oddymianie" autorstwa Bogdana Mizielińskiego

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 998 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lipca 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 998 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lipca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 119 8875 Poz. 998 Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje:

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Izolacyjność cieplna przegród budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Lp. 1 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje

Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych. Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Wytyczne lokalizowania kotłowni gazowych Wymagania i zalecenia dotyczące pomieszczeń kotłowni wybrane informacje Literatura Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tworzyw sztucznych w instalacjach spalinowych

Zastosowanie tworzyw sztucznych w instalacjach spalinowych Zastosowanie tworzyw sztucznych w instalacjach spalinowych Od kilku lat na rynkach europejskich oferowane s¹ elementy kominów i instalacji spalinowych wykonane z ró nego rodzaju tworzyw sztucznych. Kominy

Bardziej szczegółowo

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej

Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Stan prawny w zakresie stosowania systemów wentylacji pożarowej Marian Skaźnik Żory, 25.09. 2013 Przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej omówione w prezentacji 1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI Pyroplast HW Pyroplast HW jest bezbarwnym preparatem wieloskładnikowym typu powłokowego o zastrzeżonym składzie chemicznym. Posiada

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ W BUDYNKU: Domu Pomocy Społecznej w Go licach. Pawilon dzieci le cych

PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI. SCHODOWEJ W BUDYNKU: Domu Pomocy Społecznej w Go licach. Pawilon dzieci le cych PROJEKT INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU: Domu Pomocy Społecznej w Go licach Pawilon dzieci le cych INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej w Go licach Go lice 66, 09-230 Bielsk ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA wentylacja_folder.indd 2 1 Went folder PL 2010.indd 6/28/10 2:08:31 PM 2010-06-30 15:35:13 urządzenia

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział VI Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży

mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-flo kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży ZASTOSOWANIE Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS

Zamki hotelowe on-line GS-163 z systemem BMS zamek hotelowy on-line Zamki hotelowe on-line z systemem BMS - otwieranie drzwi kart¹, od³¹czanie napiêcia - sterowanie ogrzewaniem - system alarmowy w ka dym pokoju - programowanie z komputera recepcji

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

System esco Ferro-Wic ROZWI ZANIA OBIEKTOWE

System esco Ferro-Wic ROZWI ZANIA OBIEKTOWE System esco Ferro-Wic ROZWI ZANIA OBIEKTOWE Stal i stal nierdzewna; uznane materia³y odkryte na nowo na potrzeby nowoczesnej architektury. Cechy wyró niaj¹ce je to: wysoka stabilnoœæ, wytrzyma³oœæ i odpornoœæ

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Smoke Master. Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. Sławomir Antkowiak

Smoke Master. Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych. Sławomir Antkowiak Smoke Master Skuteczne zabezpieczanie dróg ewakuacyjnych Sławomir Antkowiak 2016.05.12 Plan prezentacji A. System napowietrzania przepisy i dostępne systemy B. Smoke Master SMPA C. Labolatorium rozwój

Bardziej szczegółowo

PrzeciwpoŜarowe Wymagania Budowlane i Drogi PoŜarowe. Mirosław Jarosz ZSP PKN ORLEN S.A.

PrzeciwpoŜarowe Wymagania Budowlane i Drogi PoŜarowe. Mirosław Jarosz ZSP PKN ORLEN S.A. PrzeciwpoŜarowe Wymagania Budowlane i Drogi PoŜarowe Mirosław Jarosz ZSP PKN ORLEN S.A. Program Szkolenia 1. Podstawowe wiadomości o budynkach. 2. Strefy poŝarowe. 3. Wymagania ewakuacyjne. 4. Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpo arowej BUDYNKU MIEJSKIEGO OBKA NR 8 Olsztyn, ul. Wyszy skiego 16 Olsztyn, Marzec 2010r. I Przedmiot opracowania, zakres i cel opracowania Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak -

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak - Klasyfikacja kurtyn dymowych ze względu na temperaturę i czas pracy. Obok klasyfikacji D w kurtynach występuje jeszcze klasyfikacja DH. Nie istnieją jasne wytyczne co do stosowania kurtyn w klasie DH.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREŒCI. PRZEWODNIK Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ obiekty i ich usytuowanie

1.1. SPIS TREŒCI. PRZEWODNIK Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ obiekty i ich usytuowanie PRZEWODNIK Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1 1.1. SPIS TREŒCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Objaœnienia piktogramów 1.3. Wykaz autorów 1.4. Notki biograficzne 1.5. Indeks rzeczowy 2. AKTUALNOŒCI 2.1. Prawo budowlane 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Ekoenergia Silesia SA

Ekoenergia Silesia SA Załącznik nr 5 do Wytycznych do przetargu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania: Remont i przebudowa powierzchni biurowych na kondygnacji

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpo arowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpo arowej BUDYNKU MIEJSKIEGO OBKA NR 13 Olsztyn, ul. Malewskiego 2b Olsztyn, Marzec 2010r. I Przedmiot opracowania, zakres i cel opracowania Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421. Razem 76 71 78. Religia/Etyka 6 6 6

Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421. Razem 76 71 78. Religia/Etyka 6 6 6 Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421 1 2 3 4 5 11. Godziny z wychowawcà 3 3 3 12. Alternatywne metody komunikacji 7 Razem 76 71 78 Religia/Etyka 6 6 6 Godziny do dyspozycji dyrektora 12 13 10 Razem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Procedury ewakuacji w warunkach zagrożenia w Elektrowni Bełchatów

Procedury ewakuacji w warunkach zagrożenia w Elektrowni Bełchatów Procedury ewakuacji w warunkach zagrożenia w Elektrowni Bełchatów Antoszczyk Jan Łódź 19.09.2012 Co to jest ewakuacja? Ewakuacja (łac. evacuatio opróżnianie; znikanie) to zorganizowane przemieszczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2

PROJEKT DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DO POTRZEB KLIMATYZACJI W BLOKU A2 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI KLIMATYZACJI BLOKU A2 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego: GMACH

Bardziej szczegółowo

Klapy DYMKLAP. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produkcie:

Klapy DYMKLAP. Systemy oddymiania. Klapy oddymiające. Informacje o produkcie: Klapy DYMKLAP są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów i ciepła powstałych wskutek pożaru. Ma to na celu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH DRZWIAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.

PROJEKT TECHNICZNY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH DRZWIAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ. PROJEKT TECHNICZNY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH DRZWIAMI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ. Obiekt MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE POŁUDNIOWE PIWNICE PAŁACU Adres 02 958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 Branża Ochrona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Maksymalny rozstaw krokwi [cm]

Maksymalny rozstaw krokwi [cm] 72 73 a. przegl¹d systemów a. przegl¹d systemów Nr systemu Rigips Aprobata techniczna Rysunek Konstrukcja Rozstaw profili [mm] Maksymalny rozstaw krokwi [cm] Op³ytowanie Klasa odpornoœci ogniowej* [min.]

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH...

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH... WNIOSEK O UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE LOSOWYCH I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa firmy i adres Ubezpieczaj cego. 2. Nazwa firmy i adres Ubezpieczonego, je eli jest inn osob ni Ubezpieczaj cy. Je

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ALARM EWAKUACYJNY. praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. (procedura) Obiekt: Zespół Szkół w Strzyżowie

ALARM EWAKUACYJNY. praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. (procedura) Obiekt: Zespół Szkół w Strzyżowie ALARM EWAKUACYJNY praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji (procedura) Obiekt: Zespół Szkół w Strzyżowie ALARM EWAKUACYJNY praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji I.

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MT-2370/15-2/2010 Załącznik nr 2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zadania: Wymiana bram garażowych i stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ

CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ 1 2 Lokalizacja i teren Centrum Logistycznego znajduje się w mieście Jaworznie, dzielnicy Jeleń, na terenie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej przy zjeździe z autostrady

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec.

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA ADRES: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków INWESTOR: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Meritum Grupa Budowlana Spółka

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dla systemów wentylacji pożarowej

Minimalne wymagania dla systemów wentylacji pożarowej Przepisy prawa budowlanego i o ochronie przeciwpożarowej podlegają okresowej modyfikacji, która uwzględnia zarówno opinie ich odbiorców (osób związanych z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym), jak również

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo