Polityka antykorupcyjna Grupy GLS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka antykorupcyjna Grupy GLS"

Transkrypt

1 Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Wytyczne dla pracowników Niniejsze wytyczne są skierowane do osób pracujących dla Grupy GLS i zawierają dodatkowe informacje na temat standardów postępowania w sposób zgodny z polityką Grupy dotyczącą przekupstwa i korupcji. Tematyka dokumentu Omówienie wytycznych. Zakres podmiotowy. Brytyjska ustawa z 2010 r. o zapobieganiu przekupstwu. Krajowe przepisy o zapobieganiu przekupstwu. Czym są przekupstwo i korupcja? Agenci, pośrednicy i inni partnerzy biznesowi. Urzędnicy publiczni. Płatności ułatwiające załatwienie sprawy. Konflikty interesów. Dokumentacja rachunkowo-finansowa. Zgłaszanie niepokojących spraw. Jak uzyskać pomoc? Grupa GLS Pytania dotyczące niniejszych wytycznych należy zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu. Pomoc można uzyskać także od krajowego Pełnomocnika ds. Zgodności, który może ponadto udzielić porady prawnej lub pomóc w jej uzyskaniu. Pełnomocnik ds. Zgodności (Compliance Manager) Telefon Krajowi Managerowie ds. Zgodności mogą uzyskać pomoc dzwoniąc do działu GLS Group Compliance pod nr tel /501/502. Omówienie wytycznych Grupa kapitałowa General Logistics Systems B.V. (GLS) stosuje politykę zerowej tolerancji dla zjawisk przekupstwa i korupcji (zobacz także obowiązującą w Royal Mail Group (RMG) Politykę zapobiegania przekupstwu i korupcji ). Niniejsze wytyczne wyjaśniają, zjawiska które należy traktować jako łapówkę, a także zawierają dodatkowe informacje umożliwiające osobom pracującym dla GLS działanie w sposób zgodny z brytyjską ustawą z 2010 r. o przekupstwie oraz miejscowymi przepisami w sprawie zapobiegania przekupstwu i korupcji. Łapówki mogą mieć różną postać, co szczegółowo omówiono w obowiązującej Polityce oferowania i przyjmowania prezentów i wydatków reprezentacyjnych. W treści niniejszych wytycznych wyjaśniamy, jakie postępowanie w normalnych okolicznościach uznaje się za uzasadnione i odpowiednie. Przedmiotem omówienia są także procedury gwarantujące właściwą kwalifikację oraz zatwierdzenie wszelkich prezentów, wydatków reprezentacyjnych, darowizn i świadczeń sponsorskich.

2 Zakres podmiotowy Brytyjska ustawa z 2010 r. o przekupstwie Krajowe przepisy o zapobieganiu przekupstwu Niniejsza polityka obowiązuje wszystkie osoby pracujące dla RMG i jej spółek zależnych, w tym grupy kapitałowej General Logistics B.V. ( Grupa GLS ), a także innych spółek zależnych RMG. Pod pojęciem osób należy rozumieć wszystkich pracowników (bez względu na formę zatrudnienia/ nawiązania współpracy) niezależnie od treści zawartych przez nich umów o pracę, osoby zatrudnione na podstawie kontraktów cywilnoprawnych, a także członków organów zarządzających i innych przedstawicieli spółki. Należy także zapoznać się oraz przestrzegać postanowień Polityki zapobiegania przekupstwu i korupcji obowiązującej w grupie RMG. Niniejsza polityka oraz zawarte w niej wytyczne nie stanowią części umowy o pracę lub inną formę zatrudnienia i mogą podlegać okresowym aktualizacjom. GLS wymaga, aby osoby trzecie, które pracują w jego imieniu, we wszystkich stosunkach z GLS przestrzegały wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania przekupstwu. Zawierając umowy z osobami trzecimi, należy podjąć uzasadnione starania, aby w treści zawieranych umów znalazł się wymóg przestrzegania przez te osoby wszelkich obowiązujących, w kraju lub na świecie 1, przepisów w zakresie zapobiegania przekupstwu w ramach wykonywania usług na rzecz GLS lub w jego imieniu. GLS może również zażądać od wspomnianych osób trzecich, aby we wszystkich stosunkach biznesowych z GLS przestrzegały one zapisów Polityki zapobiegania przekupstwu i korupcji oraz niniejszych wytycznych. Jako jednostki zależne Royal Mail Group (RMG), wszystkie spółki GLS muszą przestrzegać standardów określonych w brytyjskiej ustawie o przekupstwie. Ustawa ta ma zasięg ogólnoświatowy i określa cztery rodzaje przestępstw: wręczanie lub oferowanie łapówki, przyjmowanie lub żądanie łapówki, przekupstwo urzędników publicznych, niezapobieżenie przez spółkę przekupstwu, którego dopuścili się pracownicy, agenci, partnerzy oraz inne osoby działające w jej imieniu. Na mocy powołanej ustawy, RMG może podlegać odpowiedzialności za przekupstwo, którego dopuszczą się spółki GLS lub do którego dojdzie w ich imieniu. Starsi rangą funkcjonariusze RMG (dyrektorzy lub osoby na wyższych stanowiskach wykonawczych) mogą podlegać poważnym konsekwencjom, jeśli podejrzewali lub wiedzieli o przekupstwie, ale nie zrobili nic, aby temu zapobiec. Oprócz brytyjskiej ustawy o przekupstwie należy także przestrzegać przepisów o zapobieganiu przekupstwu i korupcji, obowiązujących w kraju, w którym dana osoba wykonuje pracę. Jeśli wykonywana praca ma wymiar międzynarodowy, działania osoby, której to dotyczy, muszą być zgodne z przepisami o zapobieganiu przekupstwu i korupcji obowiązującymi w krajach, z którymi osoba ta współpracuje. Niezależnie od okoliczności należy stosować się do najbardziej rygorystycznych zasad zapobiegania korupcji. 1 Umowa musi stanowić, iż przekupstwo można popełnić bezpośrednio lub pośrednio poprzez: oferowanie, obiecywanie lub wręczanie finansowych lub innych korzyści: o dowolnej osobie, jeśli stoi za tym zamiar nagrodzenia lub skłonienia tej osoby do nieodpowiedniego zachowania w ramach wykonywanej funkcji publicznej, biznesowej lub służbowej; o dowolnej osobie, jeśli towarzyszy temu wiedza, że osoba ta nie może oferowanej korzyści przyjmować (niezależnie od intencji, jaka towarzyszy temu działaniu) w związku z wykonywaniem funkcji publicznej, biznesowej lub służbowej, o urzędnikom publicznym z zamiarem wpłynięcia na ich zachowanie w ramach pełnionej funkcji; żądanie, wyrażenie zgody lub przyjęcie finansowych lub innych korzyści, jeśli stoi za tym zamiar wywołania u osoby, której to dotyczy albo u innej osoby, nieodpowiedniego zachowania w ramach wykonywanej funkcji publicznej, biznesowej lub służbowej; Płatności ułatwiające załatwienie sprawy są zakazane, niezależnie od ich wartości.

3 Czym są przekupstwo i korupcja? Przekupstwo polega na obiecywaniu, proponowaniu, wręczaniu, żądaniu lub przyjmowaniu (bezpośrednio lub poprzez osoby trzecie) dowolnej korzyści, która zachęca do niewłaściwych zachowań lub je wynagradza. Korzyść może mieć charakter finansowy lub niefinansowy i może obejmować wszystko, co stanowi wartość dla osoby, której oferuje się łapówkę lub osoby z nią związanej (np. krewnego lub przyjaciela). Za korzyść uznaje się np.: pieniądze, pożyczki, darmowe lub tańsze towary lub usługi (np. wstęp do klubu fitness lub udział w konferencji), darowizny (w tym darowizny na cele charytatywne lub świadczenia sponsorskie), przyznanie zamówienia, umowy o pracę lub oferty pracy, umowy o usługi doradcze, uprzywilejowane traktowanie, prezenty i wydatki reprezentacyjne, koszty podroży, wycieczki. Za zachowania niewłaściwe uważa się zachowania niezgodne z prawem, nieuczciwe lub stanowiące naruszenie obowiązków, jak np.: ujawnienie informacji poufnych o GLS lub kliencie, złamanie ustalonych zasad biznesowych, ignorowanie zdarzeń, którym należy zapobiegać lub które należy zgłaszać, preferencyjne traktowanie klienta, który nie jest do tego uprawniony (np. świadczenie usług na warunkach preferencyjnych), kradzież lub pomaganie innym osobom w kradzieży, ustalenie z góry wyników postępowania ofertowego/przetargowego. Z korupcją mamy do czynienia, gdy dana osoba wykorzystuje swoje stanowisko w GLS dla osobistej korzyści lub inna osoba nadużywa swojej władzy albo stanowiska związanego z pełnioną rolą dla osobistej korzyści. Na co należy uważać? Niektóre sytuacje wymagają od nas szczególnej ostrożności, w świetle naruszeń przepisów dotyczących przekupstwa. Należą do nich: relacje z agentami, pośrednikami oraz innymi partnerami biznesowymi, kontakty z urzędnikami publicznymi, żądania płatności ułatwiających załatwienie sprawy, unikanie konfliktów interesów. Z perspektywy zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekupstwa, ważne jest również przestrzeganie procedur związanych z prowadzeniem dokumentacji rachunkowej i finansowej. W dalszej części wytycznych wyjaśniamy poszczególne zagadnienia oraz określamy co można, a czego nie należy robić, w celu zapobieżenia naruszeniu przepisów. Przykłady przekupstwa i korupcji Proponujesz potencjalnemu klientowi bilety na ważną imprezę sportową. Warunkiem jest zgoda klienta na współpracę biznesową z naszą firmą. To jest łapówka tej oferty nie wolno Ci złożyć.

4 Dostawca zapewni Twojemu bratankowi pracę, jeżeli załatwisz dalszą współpracę biznesową GLS z jego firmą. To jest łapówka odmów przyjęcia oferty, a sprawę niezwłocznie zgłoś Pełnomocnikowi ds. zgodności. Agenci, pośrednicy i inni partnerzy biznesowi RMG może podlegać odpowiedzialności za przestępstwo przekupstwa popełnione w dowolnym miejscu na świecie przez każdą osobę, która świadczy usługi lub wykonuje inne działania w jej imieniu, np. przez pracownika którejś ze spółek zależnych GLS. Odpowiedzialność RMG może dotyczyć np. sytuacji, gdy zatrudniony przez nią przedstawiciel handlowy wręczy łapówkę w celu uzyskania umowy o współpracy z GLS i to niezależnie od tego, czy GLS lub RMG miały wiedzę na temat wręczenia (bądź planu wręczenia) łapówki przez swojego pracownika. Do kręgu osób działających w naszym imieniu mogą należeć pracownicy kontraktowi, partnerzy biznesowi, dostawcy, podwykonawcy (np. spółki, którym zlecono wykonanie określonych usług firmy budowlane, firmy doradztwa w zakresie planowania itp.), pośrednicy zewnętrzni (np. agenci lub konsultanci), a także wszyscy pracownicy Grupy GLS. Na co należy uważać? Współpracując z partnerami biznesowymi, dostawcami, podwykonawcami, zewnętrznymi pośrednikami w rodzaju agentów lub konsultantów ( osoby trzecie ), należy zadbać o to, aby w trakcie wykonywania czynności w naszym imieniu, osoby te nie narażały GLS, a tym samym również RMG jako naszego podmiotu dominującego, na ryzyko przekupstwa. zawsze upewnij się, że istnieje wyraźne uzasadnienie biznesowe do korzystania z usług osób trzecich, a ich rola została jasno określona, upewnij się, że każda płatność na rzecz osób trzecich, które działają w naszym imieniu, jest odpowiednia w kontekście świadczonych przez nie usług, podejmuj współpracę jedynie z osobami trzecimi, które przeszły obowiązującą w GLS procedurę zatwierdzenia współpracy, wykonaj wszelkie uzasadnione działania w celu włączenia postanowień zapewniających zgodność z przepisami o zwalczaniu przekupstwa w treść nowych, anektowanych lub przedłużanych umów - jeśli druga strona nie wyrazi na to zgody lub nie istnieje umowa pisemna, przed nawiązaniem współpracy biznesowej należy skonsultować się z Pełnomocnikiem ds. Zgodności. nie dokonuj płatności gotówką lub z użyciem zagranicznych rachunków typu off-shore. Do realizowania płatności zawsze korzystaj z zatwierdzonych sposobów zapłaty, używając przy tym zatwierdzonych kanałów biznesowych. Jeśli nie masz pewności, czy dana osoba trzecia przeszła procedurę zatwierdzającą, skontaktuj się ze swoim bezpośrednim przełożonym. Przykłady sytuacji, na które należy zwrócić uwagę w relacjach z partnerami biznesowymi Wskazane niżej zachowania lub sytuacje mogą sygnalizować potencjalne ryzyko przekupstwa w relacjach z partnerem biznesowym. W przypadku zetknięcia się z nimi należy poinformować Pełnomocnika ds. zgodności: mamy niewielką wiedzę na temat osoby trzeciej (np. informacje o przedsiębiorstwie takiej osoby nie są dostępne lub są bardzo ograniczone) lub osoba ta wykonuje określony rodzaj działalności od niedawna,

5 osoba trzecia została wskazana lub zarekomendowana przez funkcjonariusza państwowego, wydatki reprezentacyjne są zbyt duże lub nie mają uzasadnionego celu biznesowego, wyrażono żądanie pokrycia nadzwyczaj dużych wydatków lub wydatków na rzecz współpracowników bądź członków rodziny, płacone prowizje są nadzwyczaj wysokie lub płatności mają nietypowy charakter, wyrażono żądanie płatności gotówką, mają miejsce niewyjaśnione płatności na rzecz lub ze strony urzędników publicznych, dokonano płatności na rzecz lub ze strony osób, które mogą wpływać na urzędników publicznych (np. wysokiej rangi polityków, prominentnych funkcjonariuszy państwowych) lub ich bliskich krewnych. Urzędnicy publiczni Każda oferta wręczenia korzyści złożona urzędnikowi publicznemu może zostać uznana za łapówkę, nawet wtedy, gdy nie towarzyszyły jej nieodpowiednie intencje. W szczególności przestępstwem może być oferta wręczenia urzędnikowi publicznemu korzyści w związku z uzyskaniem lub kontynuacją zamówień biznesowych. W związku z powyższym, w kontaktach z urzędnikami publicznymi wymagana jest szczególna ostrożność. Kogo uznaje się za urzędnika publicznego? Urzędnikiem publicznym jest każda osoba, która w kraju lub za granicą zajmuje państwowe stanowisko w organach władzy ustawodawczej, administracyjnej lub sądowniczej, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i w organach władzy centralnej. Osoby te mogą pochodzić z mianowania lub wyboru, piastując swoje stanowiska tymczasowo lub na stałe, za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie i w każdej grupie lub stopniu zaszeregowania. Do urzędników publicznych zalicza się np.: pracowników spółek, które należą do skarbu państwa lub znajdują się pod kontrolą państwa (np. narodowy operator pocztowy lub państwowe linie lotnicze), osoby zajmujące stanowisko w partiach politycznych, kandydaci na urząd publiczny, osoby pełniące określone funkcje publiczne w kraju, np. policjanci, celnicy lub inspektorzy prawa pracy, pracownicy międzynarodowych organizacji o charakterze publicznym, np. Światowego Związku Pocztowego (UPU). Sposób postępowania w kontaktach z urzędnikami publicznymi: zadbaj o otwartość i przejrzystość kontaktów, wykluczając możliwość ich błędnej interpretacji, wpisuj do Rejestru Korzyści wszystkie prezenty i wydatki reprezentacyjne związane z urzędnikami publicznymi, niezależnie od ich wartości. Nie oferuj, nie obiecuj ani nie wręczaj urzędnikom publicznym żadnych przedmiotów wartościowych, aby wpłynąć na sposób wykonywania przez nich swojej pracy. Przykłady sytuacji z udziałem urzędników publicznych Negocjujesz umowę z państwowym operatorem pocztowym, a Twoi rozmówcy sugerują, żebyś w celu kontynuacji rozmów zapłacił za posiłek w drogiej restauracji. Musisz postępować ostrożnie, aby nie powstało podejrzenie, że

6 próbujesz na swoich rozmówców wpłynąć nie oferuj ani nie przyjmuj żadnych prezentów ani innych świadczeń reprezentacyjnych z wyjątkiem zwykłych przekąsek i napojów serwowanych podczas spotkań biznesowych. Wszystkie tego rodzaju przekąski i napoje wpisz do Rejestru Korzyści. Aby przyspieszyć odprawę celną towaru GLS, zagraniczny agent dokonuje płatności na rzecz urzędnika celnego, która ma tę sprawę ułatwić (patrz niżej). Jest to łapówka, a GLS lub RMG mogą z tego tytułu ponosić odpowiedzialność. Powyższe przykłady mają na celu wyłącznie zilustrowanie potencjalnych zdarzeń i nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji. Jeśli masz wątpliwości, czy dana sytuacja jest związana z ryzykiem, skontaktuj się z Działem Prawnym lub Pełnomocnikiem ds. zgodności. Płatności ułatwiające załatwienie sprawy Płatności ułatwiające załatwienie sprawy są to zazwyczaj niewielkie opłaty lub podarunki wręczane nieoficjalnie urzędnikom publicznym, aby uzyskać załatwienie lub przyspieszenie danej sprawy w ramach wykonywanych przez nich obowiązków. Przykładem są płatności wręczane policjantom w celu uniknięcia kary za wykroczenie w ruchu drogowym, a także nieoficjalne płatności mające na celu przyspieszenie odprawy celnej albo uzyskanie pozwoleń, licencji lub wiz. Płatności ułatwiające załatwienie sprawy uznaje się za łapówkę, są one nielegalne i nie do przyjęcia w żadnych okolicznościach. Na co należy uważać? Sposób postępowania w sytuacji, w której ktoś poprosi Cię o dokonanie płatności w naszym imieniu: zastanów się nad celem dokonania płatności oraz wysokości żądanej zapłaty w kontekście wykonanych usług lub dostarczonego towaru, o wszelkich żądaniach płatności ułatwiających załatwienie sprawy zawiadamiaj Pełnomocnika ds. zgodności. nie dokonuj płatności ani nie sugeruj, że płatności takich dokona GLS. W razie wątpliwości skontaktuj się z Pełnomocnikiem ds. zgodności. Konflikty interesów W sytuacjach wyjątkowych, w których zagrożone jest Twoje bezpieczeństwo osobiste, należy dokonać żądanej płatności i w możliwie najkrótszym terminie powiadomić Dział Prawny oraz Pełnomocnika ds. zgodności, który poinformuje Cię o dalszym sposobie postępowania. Czym jest konflikt interesów? Z konfliktem interesów mamy do czynienia w sytuacji, gdy Twoje interesy prywatne stoją w sprzeczności z Twoimi obowiązkami względem GLS. Konflikt może mieć podłoże finansowe (np. gdy posiadasz istotne udziały w innej spółce, z którą współpracuje GLS) lub niefinansowe (np. gdy jesteś w bliskiej relacji z kontrahentem). W przypadku konfliktu interesów należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może on być źródłem podejrzeń o korupcję i niewłaściwe zachowania. GLS wdrożyła Politykę zarządzania konfliktami interesów, w której zawarto szczegółowe informacje na temat zapobiegania ich powstawaniu oraz sposobu postępowania na wypadek wystąpienia konfliktu interesów.

7 Dokumentacja rachunkowofinansowa W ramach procedur zapobiegających zjawiskom przekupstwa i korupcji musimy: prowadzić przejrzyste i prawidłowe dokumenty rachunkowe, zapisy i sprawozdania finansowe we wszystkich jednostkach biznesowych i spółkach zależnych, w tym również dla wszystkich osób trzecich, które pracują w naszym imieniu, prowadzić dokumentację finansową, z której wynika uzasadnienie biznesowe płatności dokonywanych na rzecz osób trzecich lub od nich przyjmowanych, wdrożyć odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej zapewniające właściwą autoryzację płatności. w każdym czasie należy działać zgodnie z procedurami finansowymi GLS, należy przestrzegać procedur prawidłowego, pełnego i uczciwego dokumentowania ponoszonych kosztów, prezentów, wydatków reprezentacyjnych oraz darowizn, osoby odpowiedzialne za przygotowywanie dokumentacji rachunkowej, faktur i innych zapisów transakcji z osobami trzecimi muszą zapewnić ich kompletność i prawidłowość, w tym w zakresie rzetelnego opisu charakteru i celu podjętych czynności. nie należy dokonywać ani przyjmować płatności, poza funkcjonującym w firmie systemem księgowym. Zgłaszanie niepokojących spraw GLS zapewnia całkowitą poufność pracownikom zgłaszającym niepokojące ich kwestie, związane z naruszeniem prawa w jakimkolwiek zakresie. Wszelkie zgłoszenia są traktowane bardzo poważnie i będą odpowiednio weryfikowane. Zabronione są wszelkie formy działań odwetowych wobec pracowników dokonujących zgłoszenia. Wszystkie osoby, którym zostanie zaoferowana łapówka lub którzy zostaną o nią poproszeni, a także osoby podejrzewające, iż w GLS lub RMG zachodzi sytuacja przekupstwa, korupcji bądź innego naruszenia Polityki zapobiegania przekupstwu i korupcji zobowiązane są niezwłocznie zgłosić taki fakt Pełnomocnikowi ds. Zgodności lub skorzystać z zewnętrznej, poufnej linii informacyjnej służącej do ujawniania nieprawidłowości, prowadzonej przez zewnętrzną kancelarię prawną: Herr Rechtsanwalt Dr. Rainer Buchert Kettenhofweg 1 D Frankfurt am Main Tel.: lub Fax: Poniższa tabela określa podział obowiązków i odpowiedzialności za zapewnienie zgodności z przepisami prawa. Podmioty zobowiązane Podmioty odpowiedzialne Podmioty, z którymi należy się konsultować Podmioty, które należy poinformować Wszystkie osoby fizyczne pracujące dla GLS Dyrektorzy GLS Dział Prawny i Pełnomocnik ds. Zgodności O wymaganiach i polityce Grupy GLS, w odpowiedni sposób informuje się wszystkich pracowników

Polityka zapobiegania przekupstwu i korupcji Royal Mail Group

Polityka zapobiegania przekupstwu i korupcji Royal Mail Group Polityka zapobiegania przekupstwu i korupcji Royal Mail Group Grupa Royal Mail stosuje politykę zerowej tolerancji dla zjawisk przekupstwa i korupcji. Niniejsza polityka wyznacza standardy postępowania,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady)

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) I. Wprowadzenie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Spółka) w swojej działalności unika działań mogących

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY Międzynarodowe wytyczne prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia (ang. Health Care Business Integrity, HCBI) dotyczące pośredników zewnętrznych Obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów i

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna CDM Smith

Polityka antykorupcyjna CDM Smith CDM Smith Inc., jej podmioty powiązane oraz zależne ( CDM Smith ) są zobowiązane prowadzić działalność zgodnie z wszelkimi właściwymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna Grupy GLS

Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Wprowadzenie Zaufanie, którym klienci obdarzają Grupę GLS, jest jednym z jej największych atutów. Powinniśmy zatem robić wszystko, co w naszej mocy, aby je pielęgnować.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 r. 1 1. Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Rabobank Polska S.A. (zwany dalej Regulaminem )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad

Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wprowadzenie do antykorupcyjności 5 2. Streszczenie 7 3. Podstawowe wymagania 8 4. Oczekiwane zachowania 8 4.1 Kluczowe zasady 8 4.2 Definicja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 września 2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. tak- 29, nie- 0, wstrzymujących się - 0,

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. tak- 29, nie- 0, wstrzymujących się - 0, Uchwała Nr 52/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia polityki antykorupcyjnej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA SECURITIES S.A. Niniejszy dokument określa politykę IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania konfliktami interesów w Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wersja 1.0

Procedura zarządzania konfliktami interesów w Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wersja 1.0 Procedura zarządzania konfliktami interesów w Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wersja 1.0 Metryka dokumentu Właściciel dokumentu Zespół ds. Zgodności z Przepisami Tytuł dokumentu Procedura

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 1 grudnia 2014r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów

Polityka zarządzania konfliktami interesów Polityka zarządzania konfliktami interesów przyjęta uchwałą 9/14/2017 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.04.2017 zatwierdzona uchwałą 5/6/2017 Rady Nadzorczej Łąckiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL

Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2017r. Nadużycia finansowe można zgłaszać w formie informacji pisemnej na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3.3 Weryfikacja...8

Spis treści. 3.3 Weryfikacja...8 Spis treści 1. Kontekst polityki... 2 1.1 Cel...2 1.2 Zakres...2 1.3 Definicje...3 1.4 Powiązanie z innymi politykami i przepisami lokalnymi...3 2. Założenia polityki... 4 2.1 Role i obowiązki...4 2.2

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/stop-korupcji/profilaktyka-korupcyjna/2905,przydatne-defini cje.html Wygenerowano: Wtorek, 14 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji 1. Wstęp Nasza firma ceni sobie swoją reputację oraz dąży do utrzymywania najwyższych standardów etycznych w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks: POLITYKA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONFLIKTU INTERESÓW RELIANTCO INVESTMENTS LTD Kwiecień 2017 r. Spis treści 1. Legal Basis... 3 2. Scope... 3 3. Identification of Conflicts of Interest... 4 7. Prevention

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W ERSTE SECURITIES POLSKA S.A. 1. W niniejszym Regulaminie terminy poniższe rozumieć należy jako: a) Dom Inwestycyjny Erste Securities Polska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Konflikt interesu i transakcje z podmiotami powiązanymi

Rozdział V Konflikt interesu i transakcje z podmiotami powiązanymi Rozdział V Konflikt interesu i transakcje z podmiotami powiązanymi Ilona Pieczyńska-Czerny Dyrektor Departamentu Ofert Publicznych i Informacji Finansowej Komisja Nadzoru Finansowego 1 Spółka powinna posiadać

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011

Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011 Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011 Zasady przeciwdziałania korupcji Firma Goodyear nie zamierza uzyskiwać korzyści handlowych poprzez oferowanie lub przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA. za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA za rok obrotowy od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku Wprowadzenie Reprezentując PREMIUM AUDYT sp. z o.o. (Spółka, Jednostka), zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/05 BURMISTRZA ŁĘCZNEJ z dnia 24 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/05 BURMISTRZA ŁĘCZNEJ z dnia 24 marca 2005 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/05 BURMISTRZA ŁĘCZNEJ z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Postępowania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łęcznej. Na podstawie art. art. 4 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 04/02 /2014 dyrektora szkoły z dnia 25 lutego2014 roku KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W GŁOGOWSKIM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

Bardziej szczegółowo

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne

STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. Dział I. Zasady etyki zawodowej. Rozdział 1. Zasady ogólne STANDARDY ZAWODOWE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Dział I Zasady etyki zawodowej Rozdział 1 Zasady ogólne 1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami zwany dalej pośrednikiem powinien kierować się

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DOTYCZĄCA WRĘCZANIA I PRZYJMOWANIA PREZENTÓW W mbanku S.A.

POLITYKA DOTYCZĄCA WRĘCZANIA I PRZYJMOWANIA PREZENTÓW W mbanku S.A. mbank S.A. Załącznik do Uchwały nr 77/17 Zarządu mbanku S.A. z dnia 18. 09. 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Polityki dotyczącej wręczania i przyjmowania prezentów w mbanku S.A. POLITYKA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

Niniejsze sprawozdanie z przejrzystości spełnia wymogi Ustawy i obejmuje rok obrotowy zakończony dnia roku.

Niniejsze sprawozdanie z przejrzystości spełnia wymogi Ustawy i obejmuje rok obrotowy zakończony dnia roku. Sprawozdanie z przejrzystości działania AUDYTOR Kancelaria biegłego rewidenta Zofia Elżbieta Jabłecka za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. AUDYTOR Kancelaria biegłego rewidenta Zofia Elżbieta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W GRAVITON CAPITAL S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W GRAVITON CAPITAL S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W GRAVITON CAPITAL S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Graviton Capital S.A., zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles

Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Code of Conduct Kodeks postępowania dla wszystkich przedsiębiorstw Grupy Europoles Preambuła Zadowolenie pracowników 1 jest w ogromnej mierze zależne od aktywnej kultury danego przedsiębiorstwa. Dla Grupy

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy. Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy. 1.Firma Domu Maklerskiego Dom Maklerski Dąbrowski Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki

Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki Flint Group Polityka Dotycząca Prezentów I Rozrywki I CEL Świadczenie uprzejmości biznesowych (prezenty, posiłki, podróż i rozrywka) i korzystanie z nich jest powszechną praktyką biznesową, mającą na celu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA

Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA Partnerzy biznesowi KODEKS POSTĘPOWANIA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 FRESENIUS KABI _ 3 A. TŁO 3 DZIAŁALNOŚĆ FRESENIUS KABI: W TROSCE O ŻYCIE 3 PODSTAWOWE WARTOŚCI FRESENIUS KABI 3 B. WSTĘP 4 C. ZASADY 4

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach POLITYKA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 1. Najważniejsze informacje Amcor z zaangażowaniem dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Compliance. Kodeks Postępowania firmy TRUMPF

Compliance. Kodeks Postępowania firmy TRUMPF Compliance Kodeks Postępowania firmy TRUMPF Szanowni Pracownicy, w firmie TRUMPF dążymy do uzyskania wzorowej jakości produktów i usług a także naszego postępowania. Podstawą są tu wartości, których przestrzegamy

Bardziej szczegółowo

Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania. Kodeks etyczny Spółki

Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania. Kodeks etyczny Spółki Sukces na rynku jest wynikiem sprawnego zarządzania Kodeks etyczny Spółki Wprowadzenie Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój biznesu w dużej mierze zależy od zaufania jakim obdarzają nas nasi partnerzy,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie osób zatrudnionych we władzach publicznych, instytucjach publicznych oraz w innych zakładach, które ujawniają naruszenia prawa

Ustawa o ochronie osób zatrudnionych we władzach publicznych, instytucjach publicznych oraz w innych zakładach, które ujawniają naruszenia prawa Ustawa o ochronie osób zatrudnionych we władzach publicznych, instytucjach publicznych oraz w innych zakładach, które ujawniają naruszenia prawa Parlament Rumuński uchwala następujące przepisy. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Globalna polityka przeciwdziałania korupcji i łapownictwu Data wejścia w życie: 1 lipca 2017 r.

Globalna polityka przeciwdziałania korupcji i łapownictwu Data wejścia w życie: 1 lipca 2017 r. Wprowadzenie Globalna polityka przeciwdziałania korupcji i łapownictwu Data wejścia w życie: 1 lipca 2017 r. 21st Century Fox ( Spółka ) jest zobowiązana do prowadzenia na całym świecie działalności w

Bardziej szczegółowo

w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych Na podstawie art. 175

Bardziej szczegółowo

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A.

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Biurze Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A. ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zastępuje wersję z 1 lipca 2011 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r.

Niniejszy dokument zastępuje wersję z 1 lipca 2011 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r. 1 Wprowadzenie Zasady przeciwdziałania korupcji W ramach naszego ogólnoświatowego zobowiązania do szczerości, uczciwości oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wersja dokumentu 1.01 z dnia 24.09.2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin ZATWIERDZAM... Podpis kierującego jednostką organizacyjną Szczecin

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Spółki Akcyjnej Dom Inwestycyjny Nehrebetius POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo