FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA"

Transkrypt

1 FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/ Świdnica tel/fax ; tel. kom NIP TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ I ODDYMIANIA EWAKUACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ OBIEKT: ADRES OBIEKTU: BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO UL.BANKOWA 18, JELENIA GÓRA NR DZIAŁKI: 55 INWESTOR: SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE UL.BANKOWA 18, JELENIA GÓRA OŚWIADCZENIE My niżej podpisani, na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 156 poz z 2006 r z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej a także zgodnie z umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć AUTORZY OPRACOWANIA Nr uprawnień PIECZĘĆ I PODPIS Branża sanitarna: 283/99/DUW inż. Liliana Wojciechowska-Zgraja DOŚ/IS/1770/01 Branża budowlana: mgr inż. Jerzy Polniaszek UAN.VI-f/3/108/87 DOŚ/BO/1733/03 Branża elektryczna: Mgr inż. Janusz Majer 2345/92 DOŚ/IE/0441/01 Świdnica listopad 2011 r 1

2 SPIS TREŚCI I. BRANŻA SANITARNA I BUDOWLANA 1. Opis techniczny w tym - instalacja hydrantowa - roboty adaptacyjne ewakuacyjnej klatki schodowej - karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych - informacja BIOZ 2. Część rysunkowa - rys. nr 1 plan sytuacyjny - rys. nr 2 rzut piwnic - rys. nr 3 rzut parteru - rys. nr 4 rzut I piętra - rys. nr 5 rzut II piętra - rys. nr 6 rzut poddasza - rys. nr 7 rozwinięcie instalacji hydrantowej - rys. nr 8 szczegół rysunkowy szyb oddymiający klatkę schodową II. BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Opis 2. Część rysunkowa III. KARTY KATALOGOWE I APROBATY IV. DOKUMENTY FORMALNE 1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej 2. Dokumenty projektantów 3. Uzgodnienie rzeczoznawcy p.poż. 2

3 I. BRANŻA SANITARNA i BUDOWLANA 1. Opis techniczny w tym - instalacja hydrantowa - roboty adaptacyjne ewakuacyjnej klatki schodowej - karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych - informacja BIOZ 2. Część rysunkowa - rys. nr 1 plan sytuacyjny - rys. nr 2 rzut piwnic - rys. nr 3 rzut parteru - rys. nr 4 rzut I piętra - rys. nr 5 rzut II piętra - rys. nr 6 rzut poddasza - rys. nr 7 rozwinięcie instalacji hydrantowej - rys. nr 8 szczegół rysunkowy szyb oddymiający klatkę schodową 3

4 Opis techniczny do projektu do branży sanitarnej i budowlanej 1. Podstawa opracowania. 1.1 Umowa z Inwestorem tj. Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze 2.1 Ustawa Prawo Budowlane z dnia r. (jednolity tekst Dz.U ) z późniejszymi zmianami. 3.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z dnia r poz. 690) z późniejszymi zmianami. 4.1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. nr 109 poz. 719). 5.1 Uzgodnienia z Inwestorem, 6.1 Opinia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Sądu w Jeleniej Górze opracowana przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana mgr inż. Andrzeja Chmielewskiego z Jeleniej Góry. 7.1 Inwentaryzacja budowlana obiektu otrzymana od Inwestora. 2. Temat i zakres opracowania. Opracowanie obejmuje roboty instalacyjno-budowlane, związane z dostosowaniem budynku Rejonowego Sądu w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18, do obowiązujących warunków techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W zakres prac wchodzić będzie budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, budowa szybu oddymiającego klatkę schodową ewakuacyjną, wymiana drzwi prowadzących na boczną klatkę schodową na atestowane drzwi przeciwpożarowe oraz prace budowlane, zabezpieczające ogniochronnie konstrukcje schodów klatki ewakuacyjnej. 3. Opis stanu istniejącego. Budynek Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, jest obiektem zlokalizowanym w zwartej zabudowie śródmiejskiej, pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym. W budynku na kondygnacjach od parteru do poddasza użytkowego, znajdują się 4

5 pomieszczenia o charakterze biurowym. W piwnicy pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz archiwa dokumentów. Ściany zewnętrzne budynku wykonane są w technologii tradycyjnej murowane z cegły, nieocieplane. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek posiada dwie klatki schodowe: klatkę schodową główną oraz klatkę schodową pomocniczą. Główna klatka schodowa jest obudowana i poza kondygnacją poddasza użytkowego, jest zamykana drzwiami. Konstrukcja schodów stalowa, nitowana. Konstrukcja biegów i spoczników, wykonana jest z materiałów niepalnych i w wymaganej klasie odporności ogniowej. Klatka ta posiada oddymianie za pomocą okna oddymiającego, zlokalizowanego na wysokości 1,8 m nad spocznikiem półpiętra (pomiędzy II piętrem a poddaszem użytkowym). Klatka schodowa boczna jest obudowana i zamykana drzwiami, na każdej kondygnacji. Konstrukcja nośna schodów stalowa nitowana, stopnice drewniane. Klatka jest oddymiana za pomocą okna oddymiającego, na wysokości 1,8 m nad spocznikiem półpiętra (pomiędzy II piętrem a poddaszem użytkowym). Lokalizacja okien oddymiających zarówno na głównej klatce schodowej jak i na klatce pomocniczej nie zapewniają oddymiania ostatniej kondygnacji tj. poddasza użytkowego. Budynek wyposażony jest w instalację c.o., instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Budynek w chwili obecnej nie posiada wewnętrznej instalacji hydrantowej. Przyłącze wody zimnej zlokalizowane jest w ul. Bankowej ( od strony frontowej budynku) a zawór główny wody znajduje się w pomieszczeniu piwnicznym. Średnica przyłącza DN50, żeliwo. Istniejący wodomierz o przepustowości 3,5 m 3 /h. Teoretycznie, przepustowość przyłącza zapewni wymaganą wydajność dla nowoprojektowanej instalacji hydrantowej. Jednak zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik w Jeleniej Górze, zapewnia się ilość wody na cele ppoż w ilości 2 l/s pod warunkiem wykonania nowego przyłącza. Przebudowa przyłącza będzie tematem odrębnego opracowania. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych, obiekt nie spełnia wymaganego przepisami poziomu bezpieczeństwa pożarowego. 5

6 4. Zakres prac budowlanych mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących warunków techniczno-budowlanych Celem dostosowania obiektu do wymaganych prawem przepisów pożarowych i jednocześnie obowiązujących warunków techniczno-budowlanych, projektuje się: - wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku, - dostosowanie bocznej klatki schodowej do obowiązujących przepisów tak aby mogła ona spełniać rolę drogi ewakuacyjnej Wewnętrzna instalacja hydrantowa Obiekt wymaga instalacji hydrantowej z zaworami hydrantowymi DN25 na każdej kondygnacji naziemnej. Przewidziano montaż po jednym zaworze hydrantowym DN25 na każdej kondygnacji, zlokalizowanym w środkowej części budynku zasięg hydrantów w poziomie obejmuje całą powierzchnię budynku sądu. Z uwagi na zlokalizowane w piwnicach archiwa dokumentów przewidziano dodatkowo zawory hydrantowe DN25 w piwnicy. Projektuje się hydranty DN25 z wężem półsztywnym 30 m, podłączenie zaworu uniwersalne lewe lub prawe. Dla kondygnacji naziemnej przyjęto hydranty w szafkach podtynkowych typ 25HP+GP-1000-B.30, dla piwnicy szafki zawieszane na ścianie 25H+G-1050-B.30 firmy Boxmet lub inne podobnej jakości i parametrach nie gorszych niż przyjęte w projekcie. Szafki z pełnym wyposażeniem, z prądownicą i wężem oraz miejscem na gaśnicę w pionie. Zawory hydrantowe należy umieścić na wysokości ok m, natomiast dolną krawędź szafki 0.8 m od poziomu podłogi. Wymagane ciśnienie na zaworze hydrantowym, minimum 0,2 MPa, maksymalnie 0,7 MPa. Wydajność instalacji przeciwpożarowej zaprojektowano tak aby zapewniła ona możliwość jednoczesnego poboru z dwóch hydrantów tj. 2 x 1l/s = 2 l/s. Instalację wody p.poż. wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN- 80/H i ZN-72/ Mocowanie przewodów na podporach ślizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy użyciu uchwytów do rur wg BN-69/ z wkładką tłumiąca z gumy. 6

7 Łączenie przewodów wykonać przy pomocy łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego i/lub łączona na szybkozłączki typu gruvlok. Zakres prefabrykacji instalacji i sposób łączenia poszczególnych części instalacji określi wykonawca. Przepusty instalacyjne przewodów rurowych w ścianach lub stropie, wykonać za pomocą rur stalowych o średnicach o dwie demencje większych od rur instalacji hydrantowej lub za pomocą otulin izolacyjnych np. Thermaflex. Instalacja hydrantowa p.poż. powinna być wykonana zgodnie z Dz.U. nr 109 poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Projektuje się zasilanie instalacji hydrantowej ze wspólnego przyłącza wody zimnej po wcześniejszej jego przebudowie. Przebudowa przyłącza wody zimnej będzie stanowiła odrębne opracowanie projektowe. Projektuje się, przygotowanie instalacji wewnętrznej w miejscu przyłącza do budynku - za istniejącym zaworem głównym w taki sposób aby był on zgodny z wydanymi warunkami technicznymi do sieci wodociągowej. Za istniejącym zaworem głównym instalację rozdzielić na dwie części: I część stanowić będzie istniejąca instalacja wody zimnej do celów bytowych 0,9 m 3 /dobę, ~1.15 l/s II część stanowić będzie projektowana instalacja hydrantowa - 2 l/s. W części instalacji dla celów bytowych zamontować w kolejności: wodomierz DN32 (R11/2 ) firmy Itron a następnie filtr siatkowy oraz zawór antyskażeniowy typ EA o średnicy DN40 typ 1300 firmy Jafar. Za zaworem antyskażeniowym zamontować zawór elektromagnetyczny, odcinający do instalacji przeciwpożarowych, normalnie otwarty ( tzn. napięciowo). Zawory te przeznaczone są do budynków posiadających elektryczne zasilanie awaryjne. Zawory te są cały czas otwarte, natomiast w przypadku pożaru następuje załączenie zasilania do zaworu i zamknięcie przepływu. wody do instalacji dla celów bytowych. W projekcie przyjęto zawór typu EV220B 40B G112E NO DN40 wraz z presostatem sterującym pracą zaworu np. BCP3 oraz cewką elektromagnetyczna BE. Presostat należy zamontować na instalacji hydrantowej za zestawem pompowym i nastawić tak aby zamykał zawór elektromagnetyczny przy spadku ciśnienia poniżej 0,25 MPa (2,5 bara). W części instalacji dla celów przeciwpożarowych zamontować wodomierz DN40 Itron, a następnie zawór antyskażeniowy typ 1300 EA DN50 firmy Jafar. Z uwagi na brak zapewnienia wymaganego ciśnienia w instalacji hydrantowej, 7

8 projektuje się zestaw pompowy do podnoszenia ciśnienia typ Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 403/ VR-P. Zestaw do podnoszenia ciśnienia projektuje się w pomieszczeniu technicznym wodomierza głównego w piwnicy. Pomieszczenie to będzie stanowiło odrębna strefę pożarową. Przegrody budowlane wydzielające pomieszczenie spełniają wymogi określone w 220. ust.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. dla ścian wewnętrznych i stropów wydzielających kotłownie oraz wymogi 216 w/w Rozporządzenia odnośnie ścian zewnętrznych. Ściany wewnętrzne o grubości powyżej 25 cm i ściana wewnętrzna grubości 12 cm murowane z cegły pełnej zapewniają odporność ogniową REI120. Strop masywny ceglany o grubości ponad 25 cm spełnia wymagania i posiada odporność REI120. Drzwi do pomieszczenia technicznego należy wymienić na drzwi o odporności ogniowej EI60 z atestem. Wszystkie przejścia przez ściany wewnętrzne dla rur i kabli elektrycznych ( zarówno projektowane i jak i istniejące ) wykonać jako przepusty przeciwpożarowe w projekcie przyjęto zabezpieczenia firmy Hilti. Dla rur niepalnych w ścianach wewnętrznych pomieszczenia technicznego zastosować elastyczną masą uszczelniającą CP601S oraz otulinę z wełny mineralnej gr.50mm i gęstości kg/m3. Przepusty dla rur palnych w ścianach wewnętrznych pomieszczenia, zabezpieczyć elastycznymi opaskami ognioochronnymi CP648-S firmy HILTI - EI 120. Przejścia kablowe zabezpieczyć masą ognioochronną CP656 firmy HILTI, co pozwoli na zapewnienie szczelności i izolacyjności ogniowej EI 120 dla przegród budowlanych wydzielających pomieszczenie techniczne z zestawem pompowym dla celów ppoż. Pomieszczenie techniczne nie posiada zamontowanego grzejnika, ale wg projektu wewnętrznej instalacji c.o. temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu technicznym wyniesie nie mniej niż 18 o C, co spełnia wymagania ustawowe. Zabezpieczenia p-poż. należy wykonywać ściśle wg wytycznych producenta materiałów, zgodnie z warunkami aprobat technicznych dla odpowiednich systemów biernej ochrony p-poż. Za zestawem pompowym instalację hydrantową prowadzić zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Projektuje się jeden pion hydrantowy w środkowej części budynku. Z piwnicy należy przeprowadzić rurę poprzez strop na hall parteru (pom.108). Następnie przejść do pomieszczenia nr 109 ( hall kasowy), gdzie 8

9 wyprowadzić pion pod strop i wykonać przesunięcie pionu w przestrzeni sufitowej między stropem a płytami G-K. Uwaga: Trasa instalacji hydrantowej przedstawiona powyżej podyktowana jest koniecznością ominięcia stropu-posadzki parteru gdzie wykonane jest ogrzewanie podłogowe pomieszczeń. Na wyższych kondygnacjach pion przechodził będzie jedna trasą, bez załamań i zmian kierunków. Pion prowadzić w bruździe ściennej, w izolacji Thermaflex o grubości 6 mmm. Na poddaszu wykonać połączenie instalacji hydrantowej z instalacja bytową ( z płuczką miski ustępowej), celem zapewnienia przepływu i wymiany wody w instalacji hydrantowej. W najwyższm punkcie instalacji zamontować automatyczny odpowietrznik. Po wykonaniu montażu instalacji hydrantowej wykonać próbę szczelności na ciśnienie P=0,6MPa. Instalację uważa się za szczelną jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. Instalacja nie powinna wykazać przecieków na przewodach, armaturze i połączeniach.. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z próby szczelności przewody wodociągowe należy przepłukać używając do tego celu wodę z wodociągu. Po wykonaniu próby ( z wynikiem pozytywnym) rurociągi instalacji przeznaczone do malowania należy zmyć roztworem detergentu EKOSOLWENT produkcji Malexim rozcieńczonym wodą w stosunku od 1: 1 do 1: 10 w zależności od zatłuszczenia i zabrudzenia rur a następnie malować w celu ochrony przed korozją- 2-krotnie farbą CYNKAL. Po wykonaniu powyższego instalację hydrantową zaizolować otulinami Thermaflex grubości 60 mm w celu uniknięcia roszenia instalacji. Przed oddaniem do użytkowania należy również sprawdzić czy: a) hydranty nie wykazują przecieków, b) miejsce umieszczenia hydrantu jest oznakowane, c) mocowania do ściany są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie, d) wypływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest użycie wskaźnika wypływu oraz miernika ciśnienia) 9

10 e) wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, f) zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte, g) bęben węża obraca się lekko w obu kierunkach, h) pozostawić hydranty i instalację w stanie gotowym do natychmiastowego użycia Obliczenia Przepływ instalacji hydrantowej dla dwóch jednocześnie działających zaworów hydrantowych czyli tj. 2 l/s. Przepływ w instalacji bytowej - ilość urządzeń sanitarnych w budynku: na każdym piętrze dwie toalety w każdej 1 umywalka i 1 miska ustępowa. Przepływ sekundowy obliczony wg normy wynosi 1,15 l/s, 4,14 m 3 /h. Dobór wodomierza dla instalacji hydrantowej. Ustalony przepływ dla wodomierza Qw = 2 x q [m 3 /h] = 2 x 7,2 m 3 /h = 14,4 m 3 /h Dobrano wodomierz typu MSD firmy ITRON. Przepływ nominalny 10 m 3 /h i przepływ maksymalny 20 m 3 /h. Średnica wodomierza DN40. Wodomierz posiada wbudowaną wkładkę do odczytu radiowego. Parametry techniczne: Przepływ nominalny 10 m 3 /h, Przepływ maksymalny 20 m 3 / Średnica DN40 Połączenie gwint 2 Strata ciśnienia dla przepływu 7,2 m 3 /h 0,1 bara = 1,0 m Atest higieniczny - posiada Dobór wodomierza dla instalacji bytowej. Ustalony przepływ dla wodomierza Qw = 2 x q [m 3 /h] = 2 x 4,14 m 3 /h = 8,28 m 3 /h 10

11 Dobrano wodomierz typu MSD firmy ITRON. Przepływ nominalny 5 m 3 /h i przepływ maksymalny 10 m 3 /h. Średnica wodomierza nominalna DN32. Wodomierz posiada wbudowaną wkładkę do odczytu radiowego. Parametry techniczne: Przepływ nominalny 5 m 3 /h, Przepływ maksymalny 10 m 3 / Średnica nominalna DN32 Połączenie - Gwint 11/2 Strata ciśnienia dla przepływu 4,14 m 3 /h 0,2 bara = 2 m Atest higieniczny - posiada UWAGA: WIELKOŚĆ WODOMIERZY I ICH TYP ORAZ SPOSÓB PODŁĄCZENIA ZARÓWNO WODOMIERZY JAK I ZAWORÓW ANTYSKAŻENIOWYCH WYMAGA UZGODNIENIA Z ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW W JELENIEJ GÓRZE WRAZ Z PROJEKTEM PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO. Dopiero po pozytywnym uzgodnieniu powyższego można przystąpić do montażu urządzeń. Dobór zaworu antyskażeniowego dla instalacji hydrantowej Dla instalacji hydrantowej dla przepływu 7,2 m 3 /h przyjęto zawór antyskażeniowy typu EA typ1300 DN50 firmy Jafar. Parametry techniczne: Przepływ nominalny 7,2 m 3 /h, Średnica DN50 Połączenie : gwintowane 2 Strata ciśnienia przy przepływie 7,2 m 3 /h - 1 m Korpus mosiężny Robocze ciśnienie maksymalne 10 bar Atest higieniczny - posiada Dobór zaworu antyskażeniowego dla instalacji bytowej Dla instalacji bytowej dla przepływu 4,14 m 3 /h przyjęto zawór antyskażeniowy typu EA typ1300 DN40 firmy Jafar. 11

12 Parametry techniczne: Przepływ nominalny 4,14 m 3 /h, Średnica DN40 Połączenie : gwintowane 11/2 Strata ciśnienia przy przepływie 4,14 m 3 /h - 0,6 m Korpus mosiężny Robocze ciśnienie maksymalne 10 bar Atest higieniczny - posiada Sprawdzenie wymaganego ciśnienia w instalacji hydrantowej. Przyjęto, że ciśnienie w sieci zewnętrznej przy ścianie budynku wynosi ~2,0 bar 20 m - straty na zaworze antyskażeniowym przyjęto ~1,0 m - straty ciśnienia na wodomierzu 1,0 m - straty ciśnienia na długości i straty miejscowe : 2 m - wysokość geometryczna geometryczne: ~17 m - wymagane ciśnienie na zaworze hydrantowym min.2 bary ( do 7 bar max.) przyjęto 2,5 bary 25 m. H= 20-(1,0+1, ) = 20-45,0=-25,0 m Wymagany jest zestaw do podnoszenia ciśnienia dla instalacji hydrantowej o wysokości podnoszenia 25,5 m. Przyjęto zestaw do podnoszenia ciśnienia Wilo- Comfort-Vario COR-2 MVIE 403/ VR-P. Zestaw zbudowany jest z dwóch pomp (1 praca+1 rezerwa) z przetwornicą częstotliwości (w przypadku awarii jednej z przetwornic lub pompy jakość pracy nie ulega obniżeniu). Sterownik VR zapewnia dużą precyzję regulacji ciśnienia - niezależnie od ciśnienia w sieci zasilającej i rozbiorów wahania ciśnienia po stronie tłocznej wynoszą 2%. Konstrukcja nośna i orurowanie wykonane jest ze stali nierdzewnej. Pompy oraz zbiornik przeponowy 8 l zamontowane są na ocynkowanej ramie podstawowej z tłumikami drgań. Parametry techniczne: Liczba pomp : 2 szt ( 1 praca + 1 rezerwa) 12

13 Typ : MVIE 403-2G Tłoczone medium : Woda, czysta Temperatura (maks. 60 C) : 20 C Przepływ : 2,00 l/s Przepływ na pompę : 2,00 l/s Wysokość toczenia : 25,00 m ( maksymalnie dla 2 l/s 30 m) Wysokość tłoczenia przy Q=0 : 46,50 m Ciśnienie dopływu (maks. 10 bar) : Wartość zadana : maks. 16 bar Silnik: -Moc znamionowa P2 : 1,1 kw -Znamionowa liczba obrotów : /min -Rodzaj prądu : 3~400V/50Hz -Prąd znamionowy : 4,4 A -Stopień ochrony : IP 55 Przyłącze ssące/tłoczne : R 2/R 2 Produkt : WILO Typ : COR-2 MVIE 403/ VR-P 4.2. Roboty adaptacyjne ewakuacyjnej klatki schodowej Roboty budowlane związane z adaptacją ewakuacyjnej klatki schodowej do obowiązujących przepisów pożarowych. Na podstawie wykonanych obliczeń wg PN-B przyjęto klapę oddymiającą 120/150, której producentem jest REWA o powierzchni czynnej oddymiania z dodatkowymi owiewkami 1,26 m2. W załączeniu Aprobata Techniczna ITB AT /2006. Należy wykonać następujące prace budowlane spełniające wymagania określone w pkcie 4.2 opinii: W klatce pomocniczej elementy konstrukcji biegów oraz spoczników należy zabezpieczyć w następujący sposób: po usunięciu istniejących warstw farb olejnych elementy stalowe konstrukcji schodów należy pomalować farbą ognioochronną PROMAPAINT S lub farbą Flame Sorber do stopnia odporności ogniowej R60. Ponadto należy wykonać szyb oddymiający boczną klatkę schodową według rysunku stanowiącego integralną część niniejszego opracowania. W tym celu należy: 13

14 - przenieść istniejącą czujkę dymową poza obszar przeznaczony na szyb oddymiający; - uzupełnić instalacje elektryczną podłączając czujkę dymową oraz nowoprojektowaną klapę oddymiającą do istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru; - rozebrać fragment istniejącego stropu drewnianego w miejscu projektowanego szybu; - projektowane dwuteowe belki stalowe ułożyć 5 cm. ponad istniejącą podłogą; - wymurować szyb oddymiający z pustaków gazobetonowych (siporeksu) gr. 24 cm. - od strony wewnętrznej ułożyć płyty kartonowo- gipsowe GKFI o gr.12,5 mm. - wymienić na nowe wszystkie skrzydła drzwiowe na poszczególnych kondygnacjach prowadzące na pomocniczą klatkę schodową, nowe skrzydła drzwiowe p.pożarowe o odporności ogniowej EI 30 muszą się otwierać na klatkę schodową, powinny mieć stosowne atesty. W pomieszczeniu węzła technicznego drzwi p.pożarowe o EI 60, których producentem jest firma JAKRACorporation Sp. z o.o Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych A cz w PN-B DANE OGÓLNE Nazwa i adres instytucji: SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA ul. BANKOWA 18 Przeznaczenie pomieszczenia: POMOCNICZA KLATKA SCHODOWA Kategoria zagrożenia ludzi III obciążenie ogniowe do 2000 MJ/m 2 Nazwa i adres jednostki projektowania: Firma Projektowo-Usługowa Świdnica ul.niemcewicza 1/7 Nazwa projektu: Projekt budowlany instalacji hydrantowej i oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze ul. Bankowa 18 Projektant: inż. Jerzy Polniaszek Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Andrzej Chmielewski CHARAKTERYSTYKA KLATKI SCHODOWEJ Długość 5,92 m; Szerokość 2,50 m; Powierzchnia 14,8 m 2 ; Wysokość pomieszczenia H 2,60 m; Nachylenie dachu 120 O ; Kurtyna dymowa, nie; Tryskacze nie; Sygnalizacja pożaru: tak, ; Zakładowa Straż Pożarna nie; Czas dojazdu t 2 2 min., Szybkość rozprzestrzeniania się pożaru P rp, średnia 14

15 OBLICZENIA l. Przewidywany okres rozwoju pożaru t r = czas alarmowania t 1 + czas dojazdu t 2 t r = = min. wg tablicy 2: grupa projektowa GP...< Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w pomieszczeniach specjalnych: a) Klatki schodowe α = 5 %, F=...14,8...m2 A cz = 5% F =...0,74... m2 w budynkach niskich i średniowysokich A cz l m 2 A cz =...0,74... m 2 3. Określenie powierzchni geometrycznej klap dymowych A g Aerodynamiczy współczynnik przepływu klap dymowych c v = 0,6 A A = c 0,74 = 0,6 cz g = v 1,23 m 2 5. UWAGI KOŃCOWE Do wykonania wskazanego zakresu robót należy stosować tylko te wyroby i materiały, które: posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa i które spełniają wymogi ST. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(dz. U. 98/99). Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. PROJEKTANCI: 15

16 6. INFORMACJA BIOZ 6.1. STRONA TYTUŁOWA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO UL.BANKOWA 18, JELENIA GÓRA NR DZIAŁKI: 55 INWESTOR: SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE UL.BANKOWA 18, JELENIA GÓRA PROJEKTANT PIECZĘĆ I PODPIS branża sanitarna inż. Liliana Wojciechowska-Zgraja 6.2. Podstawa opracowania Informację bioz opracowano stosownie do wymagań art. 18 ust. l pkt 3 i art pkt. 1b Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz.1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, póz. 1126) Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz ich kolejność: o Roboty budowlane towarzyszące: przekucia, wykucie bruzd. o Montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej. o Montaż zestawu pompowego, wodomierzy, armatury itp. o Próby ciśnieniowe instalacji. o Roboty malarskie i izolacyjne rur. o Roboty budowlane związane z wykonaniem szybu oddymiającego. 16

17 o Roboty malarskie zabezpieczenie ppoż schodów bocznej klatki schodowej. o Roboty elektryczne wykonanie zasilania zestawu pompowego i sterowania okna oddymiającego 6.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: Zadanie obejmuje budynek Sądu Rejonowego przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Nie stwierdzono 6.6. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych Roboty odbywać się będą wewnątrz budynku. Prowadzone roboty przy montażu instalacji sanitarnych nie należą do szczególnie niebezpiecznych, stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, które wymienia rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 6. Analiza wypadków wskazuje jednak na fakt, że wypadki notowane są nie tylko w miejscach o szczególnych zagrożeniach, ale także przy robotach uznawanych powszechnie za bezpieczne. Za roboty o zwiększonym ryzyku zawodowym na omawianej budowie można uznać: zastosowanie materiałów i urządzeń ciężkich, stosowanie materiałów żrących lub cuchnących farby - - chemikaliów niebezpiecznych grożących zatruciem lub uszkodzeniem powłoki skórnej, praca z narzędziami elektrycznymi (elektronarzędzia), hałas pochodzący od maszyn i urządzeń, roboty podczas lutowania, Przewidywane zagrożenia zdrowia podczas realizacji robót: Podczas realizacji prac objętych niniejszym projektem nie przewiduje się zagrożeń, przy zachowaniu ogólnych przepisów BHP podczas wykonywania robót budowlanych. 17

18 6.7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót Przygotowanie załogi do realizacji budowy powinno polegać na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadają aktualne badania lekarskie oraz czy posiadają oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Szczegółowe zasady szkolenia, jego zakres, wymagania i sposób udokumentowania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860). Zasady w zakresie BHP podczas wykonywania robót budowlanych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r) Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyposażenie pracowników zatrudnionych przy robotach w rękawice ochronne i okulary ochronne Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby ryzyko wypadków było ograniczone do minimum. Należy przy tym preferować bezpieczną technikę pracy, przystosowywanie ludzi zaś do pracy w warunkach niebezpiecznych jako środek uzupełniający, gdy środki techniczne i organizacyjne okażą się niewystarczające. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP zawartych Dzu.U. nr 165 z 2003 r poz. 1650, Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r Podczas prowadzenia prac należy bezwzględnie dostosować się do następujących norm i przepisów: Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r w sprawie bhp przy spawaniu i cięciu metali (D.U. Nr 51, poz. 259) 18

19 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej ( D.U. Nr 81, poz. 473), 6.9. Uwagi końcowe Roboty nie wymagają sporządzania planu BIOZ. 19

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo