MPP ARCHITEKCI Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475"

Transkrypt

1 MPP ARCHITEKCI Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM MIŃSK MAZOWIECKI Ul. Łupińskiego dz. nr 2416/41 PHU KONSTANS K.KRÓL MIŃSK MAZOWIECKI Ul. PRZEMYSŁOWA 13 Elektryczna Data oprac. grudzień 2012 Projektant: mgr inż. Janusz Kurdej upr. OPL/0309/POOE/07 Sprawdził: mgr inż. Leszek Tarnogrodzki upr. OPL/0310/PWOE/07 Opracowali: inż. Stanisław Kurdej

2 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie - projekt budowlany - warunki przyłączenia - Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych - PN-ICE : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa przewodów. - PN-IEC :2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - Rozdzielnie główne i mieszkaniowe - Instalacja gniazd wtykowych i oświetleniowa - Instalacja domofonowa - Instalacja TV - Instalacja telefoniczna - Instalacja oddymiania - Instalacja CO i LPG - Instalacja odgromowa - Ochrona przeciwprzepięciowa - Instalacja połączeń wyrównawczych 1.3. Układ zasilania, szafy pomiarowo-rozdzielcze Stacja, linie kablowe i złącze będą tematem odrębnego opracowania. Ze złącza kablowego, wewnętrzną linią zasilającą, zasilana będzie Rozdzielnia Główna budynku. Montaż Rozdzielni Głównej projektuje się w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy. RG zasilana będzie kablem YKY 5x95. Wyłączniki przeciwpożarowe współpracujące z wyłącznikiem głównym prądu zamontowanym w RG dla budynku, umieścić w wejściu do klatki schodowej. Z RG zasilane zostaną szafy pomiarowo-rozdzielcze klatki schodowej RL oraz tablice administracyjne TA. WLZ-ty dobrano na podstawie dołączonych obliczeń i przedstawiono na schematach. Schematy szaf pomiarowo-rozdzielczych i tablic TA są uwidocznione na dołączonych rysunkach. Z rozdzielni licznikowych do każdej tablicy mieszkaniowej TM doprowadzony zostanie WLZ przewodem YDY 5x10. W szybach kablowych przewody należy układać na uprzednio zamontowanych drabinkach kablowych, w korytarzach klatek schodowych w bruzdach pod tynkiem. Szafy i aparatura zastosowana w opracowaniu zostały zaprojektowane w oparciu o produkty firmy Moeller. Mogą być jednak zastosowane, równoważne, urządzenia innego producenta.

3 1.4 Instalacje oświetleniowe garaży i klatek schodowych Montaż instalacji oświetleniowej prowadzić przewodami YDY3x1,5 i 4x1,5. W części garażowej przewody układamy w rurkach PCV na uchwytach, stosujemy osprzęt hermetyczny. Proponuje się zastosowanie opraw oświetleniowych typu OKN 2x36W. W klatkach schodowych instalację wykonujemy jako podtynkową, montowane wyłączniki i przyciski winny posiadać podświetlenie. W celu właściwego funkcjonowania oświetlenia klatek schodowych stosujemy automaty schodowe wg. wyboru wykonawcy instalacji. 1.5 Instalacja oświetleniowa w mieszkaniach Instalację oświetleniową mieszkań należy wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2 i 4x1,5mm2 p/t, stosować osprzęt p/t. Z instalacji oświetleniowej zasilić dzwonek przyzywowy usytuowany obok tablicy domowej TM. Przycisk umieścić na korytarzu. Punkty świetlne zakończyć kostkami. Osprzęt oświetleniowy montować wg. wyboru Inwestora. Proponowany osprzęt instalacyjny: Elda; przykładowe zamienniki: Polo, Kontakt, Simon, 1.6 Instalacja gniazd wtykowych Instalację gniazd wtykowych wykonujemy przewodami YDY 3x2,5mm2 p/t. Stosować osprzęt p/t. Do gniazd w pokojach doprowadzić magistralę przewodem YDY 3x2,5mm2, a do poszczególnych gniazd rozprowadzić instalację przewodem YDY 3x1,5mm2. W kuchniach i łazienkach gniazda montujemy na wysokości 1m, natomiast w pokojach na wysokości 0,3m od podłogi. W łazienkach i kuchniach stosujemy osprzęt bryzgoszczelny. Osprzęt instalacyjny montować wg. wyboru Inwestora. Proponowany osprzęt instalacyjny: Elda; przykładowe zamienniki: Polo, Kontakt, Simon, Kos. 1.7 Instalacja Domofonowa Montaż instalacji domofonowej przewiduje się w oparciu o system CD2003 firmy PROEL. System ten składa się z centrali domofonowej CD1803, kasety KDC2003, transformatora zasilającego oraz aparatów cyfrowych PC255 zainstalowanych w mieszkaniach. Przewody należy prowadzić w rurkach instalacyjnych RL. Przewody doprowadzić do miejsca gdzie umieszczone zostaną panele zewnętrzne systemu domofonowego. Dopuszcza się zastosowanie systemu domofonowego WEKTA. Proszę podać oddzielnie oferowaną cenę z wykonania instalacji domofonowej 1.8 Instalacja telefoniczna i internetowa Instalację telefoniczną wykonać przewodem TYKSY 4x2x0,5, natomiast instalację internetową przewodem UTP 6-kat. Przewody prowadzimy w rurach ochronnych od mieszkań do szybów instalacyjnych i następnie w projektowanym korytku metalowym X-111, w części przeznaczonej dla instalacji słaboprądowych, do tablicy Ts umieszczonej w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy. Do tej tablicy zostanie doprowadzona zewnętrzna siec telefoniczna i internetowa a także TV kablowa. 1.9 Instalacja TV Instalację TV nie wchodzi w zakres oferty.

4 2.0 Instalacja połączeń wyrównawczych Przejście z układu sieciowego TNC na TNS następuje ZK. Wszystkie metalowe obudowy, koryta kablowe, kanały wentylacyjne, rurociągi CO należy podłączyć do głównej szyny wyrównawczej typu K-12 wyposażonej w zaciski przyłączeniowe dla płaskownika 4x30mm sieci uziemienia odgromowego-otoku FeZn budynku). Szyna zostanie zainstalowana w rozdzielni RG. Wykonać połączenie z uziomem w rozdzielni żyłą miedzianą o przekroju co najmniej 95 mm². Główna szyna uziemiająca będzie galwanicznie połączona z żyłą PE wewnętrznej linii zasilającej. Dla metalowych balustrad na tarasach i w pomieszczeniach sanitarnych wykonać połączenia wyrównawcze miejscowe łącząc przewodem DY 4 mm2 konstrukcje balustrad i metalowe rury instalacji wody, c.o., kanały wentylacyjne i brodziki z szyną wyrównawczą główną po przez lokalne szyny wyrównawcze. Stosować miejscowe szyny wyrównawcze MSW PAS9AK. 2.1 Instalacja odgromowa Jako zwód poziomy należy wykonać siatkę z prętów o średnicy 8mm FeZn. Przewody odprowadzające, z pręta FeZn fi8, prowadzić w rurach ochronnych pod tynkiem elewacji. Na każdym kominie wykonać otoki i połączyć je z siatką co najmniej w dwóch miejscach. Uziom otokowy wykonać z płaskownika FeZn 30x4, lub wykorzystując stalowe zbrojenia konstrukcji budynku i fundamentów. Połączenia zbrojenia fundamentu i konstrukcji budynku wykonywać poprzez spawanie łączą je płaskownikiem FeZn 30x4. Nad powierzchnię wykopu wyprowadzić stalowe marki z płaskownika FeZn 30x4 dla wykonania złącz kontrolnych. Rezystancja uziemienia odgromowego nie może przekraczać 30om. W przypadku nie wykonania uziomu otokowego zastosować uziomy prętowe pionowe np. typu GALMAR. 2.2 Ochrona przeciwporażeniowa W instalacji elektrycznej budynku przewidziano SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE, które realizowane będzie przy pomocy wyłączników nadprądowych i przeciwporażeniowych różnicowo - prądowych o prądzie zadziałania 30mA. W złączu ZK należy dokonać podziału przewodu neutralnego na przewód neutralny N i ochronny PE. Miejsce podziału uziemić. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości 10 om. 2.3 Instalacja Oddymiania W obiekcie zaprojektowano instalację sterowania i zasilania klap oddymiających zlokalizowanych w klatkach schodowych. W skład instalacji wchodzi oddymiania klatek schodowych wchodzą: - centrale oddymiania - czujki dymu - ręczne przyciski oddymiania RT - przycisk przewietrzania LT - klapy oddymiania z siłownikiem - siłowniki otwierające okna napowietrzające - centrala pogodowa.

5 Centrala oddymiania zasilana jest z R-G przewodem HDGs 3x2,5mm2 zgodnie z ideowym schematem instalacji elektrycznych oraz standardowo wyposażona jest w baterie akumulatorów pozwalające na działanie przez 72 godziny po zaniku napięcia. System oddymiania steruje otwarciem klapy oddymiającej w przypadku: - sygnału alarmowego, z czujek dymu lub przycisku RPO, - sygnału przewietrzania z przycisku przewietrzania. Instalację systemu oddymiania należy wykonać przewodami zgodnie z przedstawionymi schematami ideowymi. Przejścia przewodów instalacji elektrycznych przez stropy, przegrody należy uszczelnić masą ognioodporną o klasie ogniowej odpowiadającej klasie ogniowej stropu czy przegrody. 2.4 Instalacja detekcji tlenku węgla i LPG NIE WYCENIAĆ - INSTALACJĘ WYKONA FIRMA MONTUJĄCA WENTYLKACJĘ DOPROWADZIĆ TYLKO ZASILENIE DO ROZDZIELNI W celu dostosowania pomieszczeń garażowych do obowiązujących wymagań BHP należy wykonać instalację detekcji tlenku węgla oraz gazu LPG, która współpracować będzie z projektowaną wentylacją mechaniczną. Instalację detekcji węgla proponuje się wykonać w oparciu o detektory WG- 22.EN i WG-15.EN firmy GAZEX lub inne spełniające zakładane funkcje. Ponadto w garażach należy rozmieścić tablice świetlne informujące o nadmiarze spalin. Tablice świetlne muszą posiadać następujące napisy: Opuścić garaż nadmiar spalin-1, Nie wjeżdżać nadmiar spalin-2, Nie wchodzić nadmiar spalin-3.detektory i tablice świetlne rozmieścić zgodnie z przedstawionym schematem. W momencie przekroczenia stężenia CO lub LPG, układ detekcji uruchamia drugi bieg wentylacji i tablice świetlne. 2.5 Uwagi końcowe INSTALACJĘ ELEKTRYCZNA WYKONAĆ JAKO PODTYNKOWĄ TZN. WSZYSTKIE PRZEWODY UŁOŻONE NA ŚCIANACH I SUFITACH MUSZA BYĆ WKUWANE Wykonanie robót prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu przepisów i wymogów BHP. W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń,należy ustalić użytkownika i dalsze prace prowadzić pod jego nadzorem. W miejscu zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne prowadzić ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budowli inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi zgodnie z obowiązującymi normami. Prace należy powierzyć osobie/firmie mającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23

Projekt instalacji elektrycznych. Sala Konferencyjna. Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 id3 Sylwia Erol ul. Emilii Plater 8/48 00-669 Warszawa Temat: Projekt instalacji elektrycznych Obiekt: Sala Konferencyjna Lokalizacja: Polski Instytut Sztuki Filmowej 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo